BỒI DƯỠNG VĂN HÓA NGÀY MỚI - 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP.

HẢI DƯƠNG
TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG
Sáng lập: Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 – 0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012 LUYỆN
THI CẤP
TỐC
T

p

C
h
í

H
ó
a

H

c

&

T
u

i

T
r


w
w
w
.
h
o
a
h
o
c
.
o
r
g

M

i

s


s
a
o

c
h
é
p

v
à

s


d

n
g

t
à
i

l
i

u

c

a

h
o
a
h
o
c
.
o
r
g

c

n

g
h
i

r
õ

n
g
u

n

t
r
í
c
h

d

n

(
T
r
í
c
h

t
h
e
o
:

w
w
w
.
h
o
a
h
o
c
.
o
r
g
)

TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ TRẢ LỜI

BÀI HỎI CỦA VÕ CHÁNH HOÀI
Ních Ym: polivinylclorua_2505

Hấp thụ hết 4,48 lít CO
2
(đkc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K
2
CO
3
thu được 200 ml
dung dịch X. Lấy 100 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí(đkc). Mặt
khác, 100ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
dư thu được 39,4g kết tủa. Giá trị của x là:
A. 0,15 B. 0,2 C. 0,05 D. 0,1
Trích đề thi thử của ĐHKH Huế - Năm 2012 – lần 1
Hướng dẫn:
Theo đề bài ra ta sẽ dễ dàng xác định được
2
3 3
0, 2
CO HCO
n mol
÷ ÷
+
=
¿
(trong 100 ml dung dịch X)
Vậy => Trong 200 ml dung dịch X sẽ có:
2
3 3
0, 4
CO HCO
n mol
÷ ÷
+
=
¿

Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta dễ dàng xác định được y = 0,2 mol
+ Giả sử trong 100 ml dung dịch X chỉ có
3
HCO
÷
với số mol là 0,2 mol
 
3 2 2
0,15 0,12
0,2
H HCO CO H O
+ ÷
+ ÷÷÷ +


Điều này là vô lí
+ Giả sử trong 100 ml dung dịch X chỉ có
2
3
CO
÷
với số mol là 0,2 mol
  
2
3 2 2
0,15 0,12 0,2
2H CO CO H O
+ ÷
+ ÷÷÷ +
Điều này là vô lí
=> Trong dung dịch X sẽ gồm có cả 2 muối:
2
3
CO
÷

3
HCO
÷

Vậy khi: Hấp thụ hết 4,48 lít CO
2
(đkc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K
2
CO
3
thu được 200 ml
dung dịch X thì sẽ có các phản ứng:

3
2
2 3 2 3
0,2 mol

x mol
0,2 mol
a
b
KHCO
KOH
CO
K CO K CO
¦
¦
¦ ¦
+ ÷÷÷
´ ´
¹
¦
¦
¹



Ta có a + b = 0,4 mol
Khi cho 100 ml dd X từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M
=> luôn có hai phản ứng xảy ra đồng thời (coi rằng tốc độ phản ứng là như nhau)
  
2
3 2 2
2
2
a a a
H CO CO H O
+ ÷
+ ÷÷÷ +
 
3 2 2
b b
b
H HCO CO H O
+ ÷
+ ÷÷÷ +


Ta có số mol của khí CO
2
thoát ra là 0,12 mol <
2
3 3
0, 2
CO HCO
n mol
÷ ÷
+
=
¿
=> muối còn dư và acid hết
Ta có hệ phương trình
2
2 3
0,12 0, 03
: 1: 3
2 0,15
mol
b = 0,09 mol
CO HCO
a b a
n n
a b
÷ ÷
+ = = ¦ ¦
÷÷÷ ÷÷÷ =
´ ´
+ =
¹ ¹

Vậy trong 200 ml dung dịch X sẽ có:
2
3 3
0, 4
CO HCO
n mol
÷ ÷
+
=
¿

với số mol của
2
2 3
0,1 0,3 mol; mol
CO HCO
n n
÷ ÷
÷÷÷ = =
Khi đó trong dung dịch X theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 0,1.2 + 0,3.1 = x + 0,2.2 => x = 0,1 mol
* Ghi chú: Ta coi rằng tốc độ phản ứng của hai ion
2
3
CO
÷

3
HCO
÷
là như nhau

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful