Không gì là không thể phải không bạn ?

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Phương pháp: Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng đó. Các lưu ý quan trọng: A∈ d  ⇒ A∈( α ) 1) A, B, C ∈ ( ABC ) 2)  d ⊂ ( α )  3) Muốn nói 2 đường thẳng a và b cắt nhau. Ta cần tìm mặt phẳng (P) nào đó chứa cả a và b, sau đó xem 2 đường thẳng a, b có song song không. Nếu a và b cùng thuộc mặt (P) và không song song thì mới chắc chắn chúng cắt nhau. Bài 1 Cho tứ giác ABCD có các cặp cạnh đôi không song song và S là một điểm không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Tìm giao tuyến của : a) (SAC) và (SBD) b) (SAB) và (SCD). c) (SAD) và (SBC). Giải a) S là điểm chung thứ nhất của (SAC) và (SBD). Trong mp(ABCD) gọi O = AC ∩ BD . Ta có O ∈ AC ⇒ O ∈ ( SAC ) O ∈ BD ⇒ O ∈ ( SBD ) Suy ra O là điểm chung thứ 2 của (SAC) và (SBD). Vậy SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD). b) S là điểm chung thứ nhất của (SAB) và (SCD). Trong mp(ABCD) gọi M = AB ∩ CD . Ta có M ∈ AB ⇒ M ∈ ( SAB ) M ∈ CD ⇒ M ∈ ( SCD )

S

Suy ra M là điểm chung thứ 2 của (SAC) và A M (SBD). Vậy SM là giao tuyến của (SAC) và (SBD). Câu c giải tương tự. Ta tìm giao điểm của AD và O D BC, sau đó lí luận tương tự như câu a, b. C Bình luận:  Hình vẽ: Khi đề cho hình chóp có đáy là tứ giác thường(các cặp cạnh đối không song song), ta cần vẽ các cặp cạnh đối AB và CD, cặp cạnh đối AD và BC sao cho khi kéo dài ra thì chúng phải cắt nhau. Và nhớ rằng khi vẽ hình chóp ta nên vẽ đáy trước, hình dung đường nào nét đứt, nét liền, sau đó ta chọn đỉnh hợp lí. Hình vẽ càng rõ ràng, dễ nhìn thì bạn càng dễ thấy cách làm.  Cách trình bày: Lưu ý cách kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, điểm thuộc mặt phẳng đều dùng kí hiệu ∈ , đường chứa trong mặt thì dùng kí hiệu ⊂ .  Ngoài ra bạn cần phải nắm 3 vấn đề đã đề cập ở trên. Bài 2. (trang 23 đề cương trường). Cho tứ diện ABCD. GỌi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC.
c

B

Không gì là không thể phải không bạn ?

a) Tìm giao tuyến của (IBC) và (JAD). b) Gọi M là điểm trên cạnh AB, N là điểm trên cạnh AC sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của (IBC) và (DMN). A Giải   I ∈ AD ⇒ I ∈ ( JAD ) . a) Ta có   AD ⊂ ( JAD )  N Mà I ∈ ( IBC ) . Suy ra I là điểm chung thứ nhất của M (JAD) và (IBC).  J ∈ BC  Q ⇒ J ∈ ( IBC ) Tương tự   BC ⊂ ( IBC )  B Mà J ∈ ( JAD ) . Suy ra J là điểm chung thứ nhất của
I K P D

(JAD) và (IBC). Vậy IJ là giao tuyến của (JAD) và (IBC). b) Trong mp(ACD) gọi K = IC ∩ ND .   K ∈ ND ⇒ K ∈ ( DMN ) . Ta có   ND ⊂ ( DMN ) 

J J

C

 K ∈ IC  ⇒ K ∈ ( IBC ) .   IC ⊂ ( IBC )  Suy ra K là điểm chung của (DMN) và (IBC). Trong mp(ABD) gọi P = IB ∩ MD . Tương tự ta cũng chứng minh được P là điểm chung của (DMN) và (IBC). Vậy KP là giao tuyến của (DMN) và (IBC). Nhận xét:  Câu b thể hiện rõ tầm quan trọng của việc xét 2 đường thẳng cùng nằm trong mặt phẳng trước khi xét chúng có cắt nhau hay không.  Nếu gọi Q là giao điểm của MN và BC thì Q là điểm chung thứ 3 của hai mặt (IBC) và (DMN). Mà giao tuyến của hai mặt phẳng là duy nhất một đường thẳng. Từ đó suy ra ba điểm chung K, P, Q phải thẳng hàng. Đây chính là phương pháp chứng minh nhiều điểm thẳng hàng trong không gian. Dạng toán này sẽ được trình bày rõ ở phần sau. Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Trên SD lấy điểm M. a) Tìm giao tuyến của (MBC) và (SAC). b) Tìm giao tuyến của (MBC) và (SAD). S Giải. a) Ta có C là điểm chung thứ nhất. Trong mp(ABCD) gọi O = AC ∩ BD . Trong mp(SBD) gọi N = MB ∩ SO .  N ∈ SO  N M ⇒ N ∈ ( SAC ) .   SO ⊂ ( SAC ) 
A B

O D C

K

Không gì là không thể phải không bạn ?

 N ∈ MB  ⇒ N ∈ ( MBC ) .   MB ⊂ ( MBC )  Suy ra N là điểm chung thứ hai của (SAC) và (MBC). Vậy NC là giao tuyến của (SAC) và (MBC). b) Ta có M ∈ SD ⇒ M ∈ ( SAD ) .

Và K ∈ BC ⇒ K ∈ ( MBC ) . Suy ra K là điểm chung thứ 2 của (SAD) và (MBC). Vậy MK là giao tuyến của (SAD) và (MBC). Nhận xét:  Hình vẽ: bài này cho hình chóp có đáy là hình thang, bạn nên vẽ 2 cạnh song song nằm ngang, và cạnh lớn nằm phía trên.  Câu a khó hơn câu b. Bạn nhớ rằng nguyên tắc tìm điểm chung của hai mặt phẳng (P) và (Q) là phải tìm trong (P) đường thẳng a, trong (Q) đường thẳng b sao cho a và b cùng nằm trong mặt phẳng thứ 3. Trong câu a này, bạn chọn đường thẳng MB trong (MBC), trong mp(SAC) rất khó chọn vì không có đường nào trong mp(SAC) lại cùng nằm trong cùng mặt phẳng với MB, bạn phải tìm ra điểm O, khi đó đường thẳng cần chọn là SO sẽ cùng nằm trong mp(SBD) với MB Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. P là một điểm trên SC sao cho SP > PC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng: (SAC), (SAB), (SAD), (ABCD). Giải a) (MNP) và (SAC) S Ta có P ∈ SC ⇒ P ∈ ( SAC ) Mà P ∈ ( MNP ) . Suy ra P là điểm chung thứ nhất. Trong mp(ABCD) gọi O = AC ∩ BD Trong mp(SBD) gọi I = MN ∩ SO . Ta có I ∈ MN ⇒ I ∈ ( MNP )  I ∈ SO  ⇒ I ∈ ( SAC ) . và   SO ⊂ ( SAC )  Suy ra I là điểm chung thứ 2. Vậy IP là giao tuyến của (MNP) và (SAC).
P K M N A O D C Q I B P H

Mà M ∈ ( MBC ) . Suy ra M là điểm chung thứ nhất của (SAD) và (MBC). Trong mp(ABCD) gọi K = AD ∩ BC . K ∈ AD ⇒ K ∈ ( SAD )

b) (MNP) và (SAB) Ta có M ∈ SB ⇒ M ∈ ( SAB ) và M ∈ ( MNP ) . Suy ra M là điểm chung thứ nhất. Trong mp(SAC) gọi K = IP ∩ SA Ta có K ∈ SA ⇒ K ∈ ( SAB ) ,

Không gì là không thể phải không bạn ?

 K ∈ IP  ⇒ K ∈ ( MNP ) . Suy ra K là điểm chung thứ hai. Và   IP ⊂ ( MNP )  Vậy MK là giao tuyến chung của (MNP) và (SAB). c) (MNP) và (SAD) KN là giao tuyên chung. d) (MNP) và (ABCD) Do SP > PC nên trong mp(SAC) gọi Q = IP ∩ AC , và trong (SAB) gọi H = KM ∩ AB . Lập luận tương tự ta cũng có QH là giao tuyến của (MNP) và (ABCD). Nhận xét :  Bạn cần lưu ý giả thiết SP > PC có vai trò gì, nếu SP < PC hoặc SP = PC thì bài toán sẽ như thế nào. Nếu suy nghĩ kĩ điều này thì bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của phần lưu ý số 3 ở trên.  Nếu gọi P là giao của AD và KN thì P cũng là điểm chung của (MNP) và (ABCD). Khi đó ta cũng có 3 điểm H, P, Q thẳng hàng.  Cuối cùng, bạn thấy mp(MNP) như một nhát dao cắt hình chóp S.ABCD tạo thành tứ giác MNPK. Tứ giác MNPK được gọi là thiết diện tạo bởi (MNP) với hình chóp S.ABCD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful