§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo ngµnh

(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT

Chuyªn ngµnh
C«ng nghiÖp vµ x©y dùng

Sè dù ¸n

CN nÆng
CN nhÑ
CN thùc phÈm
X©y dùng

I

44
71
6
54

N«ng, l©m nghiÖp

II

Tæng vèn ®Çu t-

175

3

N«ng-L©m nghiÖp

287,745,302

175,788,532
200,859,417
91,450,000
140,623,814

105,220,532
120,045,956
1,050,000
61,428,814

2,300,000

2,000,000

2,300,000

2,000,000

1,193,413,270

305,689,026

64,106,511
1,841,000
502,585,000
2,370,000
622,510,759

39,564,511
1,841,000
33,280,000
1,770,000
229,233,515

Tæng sè
293
1,804,435,033
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

595,434,328

DÞch vô

3

Vèn ®iÒu lÖ

608,721,763

115

D̃ ch vô
GTVT-B-u ®iÖn
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
XD V¨n phßng-C¨n hé

III

90
6
5
7
7

§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo Ht®t
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT
1
2
3

H×nh thøc ®Çu t100% vèn n-íc ngoµi
Liªn doanh
C«ng ty cæ phÇn

Sè dù ¸n
240
36
17

Tæng vèn ®Çu t-

Vèn ®iÒu lÖ

1,516,398,640
160,491,393
127,545,000

437,378,162
141,676,166
16,380,000

Tæng sè
293
1,804,435,033
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

595,434,328

-

§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo §Þa ph-¬ng
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

§Þa ph-¬ng
Thơa Thiªn-HuƠ
Hµ Néi
§µ N½ng
Long An
§ång Nai
B¾c Ninh
B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢ Minh
H¶i D-¬ng
H-ng Yªn
VÜnh Phóc
Nam §̃nh
B¾c Giang
B×nh ThuËn
L©m §ång
H¶i Phßng
Hßa B×nh
T©y Ninh
Ninh B×nh
Thơa-Thiªn HuƠ
CÇn Th¬

Tæng sè

Sè dù ¸n

Tæng vèn ®Çu t-

1
72
1
10
18
10
34
102
7
12
2
1
5
4
3
3
2
2
2
1
1

293

Vèn ®iÒu lÖ

481,740,000
279,838,781
200,100,000
199,951,079
190,562,082
130,700,000
95,862,866
77,604,717
36,488,208
27,444,300
19,225,000
17,000,000
12,600,000
10,900,000
6,925,000
5,993,000
5,000,000
3,000,000
2,300,000
1,000,000
200,000

20,000,000
82,475,781
30,100,000
66,600,000
186,257,082
38,350,000
42,163,395
48,910,570
9,440,000
15,812,500
6,125,000
17,000,000
5,200,000
10,700,000
4,300,000
2,400,000
5,000,000
2,700,000
700,000
1,000,000
200,000

1,804,435,033

595,434,328

Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

§Çu t- trùc tiÕp cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam theo ngµnh
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT

Chuyªn ngµnh
C«ng nghiÖp vµ x©y dùng

Sè dù ¸n

Vèn ®iÒu lÖ

8,911,083,440

3,603,587,602

2
433
897
41
148

112,000,000
3,824,415,753
3,517,809,175
300,608,486
1,156,250,026

112,000,000
1,562,860,380
1,601,497,513
99,774,229
227,455,480

94

169,500,296

82,977,918

130,130,546
39,369,750

62,164,268
20,813,650

7,186,534,094

2,064,064,675

484,737,876
341,870,083
1,202,638,183
85,000,000
302,148,705
169,450,000
776,090,672
3,824,598,575

176,888,725
156,723,636
276,434,323
80,000,000
108,168,818
58,853,125
186,737,500
1,020,258,548

Tæng sè
2,059
16,267,117,830
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

5,750,630,195

CN dÇu khƢ
CN nÆng
CN nhÑ
CN thùc phÈm
X©y dùng

I

N«ng, l©m nghiÖp
II

N«ng-L©m nghiÖp
Thñy s¶n

DÞch vô
D̃ ch vô
GTVT-B-u ®iÖn
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch
Tµi chƢnh-Ng©n hµng
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
XD h¹ tÇng KCX-KCN
XD Khu ®« th̃ míi
XD V¨n phßng-C¨n hé

III

1,521

Tæng vèn ®Çu t-

70
24

444
262
45
36
7
50
4
3
37

§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo Ht®t
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT
1
2
3
4
5

H×nh thøc ®Çu t100% vèn n-íc ngoµi
Liªn doanh
Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh
BOT
C«ng ty cæ phÇn

Sè dù ¸n
1743
255
29
1
31

Tæng vèn ®Çu t-

Vèn ®iÒu lÖ

12,112,434,035
3,064,310,077
216,326,848
340,000,000
534,046,870

4,264,827,494
1,121,777,296
197,163,048
44,000,000
122,862,357

Tæng sè
2,059
16,267,117,830
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

5,750,630,195

§Çu t- trùc tiÕp cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam theo §Þa ph-¬ng
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT

§Þa ph-¬ng

1 TP Hå ChƢ Minh

Sè dù ¸n
631

Tæng vèn ®Çu t3,228,750,491

Vèn ®iÒu lÖ
1,027,170,332

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

§ång Nai
Hµ Néi
Bµ R̃ a-Ṿng Tµu
B×nh D-¬ng
Hµ T©y
Long An
§µ N½ng
Thơa Thiªn-HuƠ
H¶i Phßng
H-ng Yªn
Qu¶ng Ng·i
Phó Thä
Kh¸nh Hßa
B¾c Ninh
VÜnh Phóc
B×nh Ph-íc
H¶i D-¬ng
Nam §̃nh
T©y Ninh
DÇu khƢ
Qu¶ng Nam
Qu¶ng Ninh
B×nh ThuËn
B¾c Giang
Hµ Nam
L©m §ång
Hßa B×nh
Th¸i B×nh
Ninh B×nh
Trµ Vinh
Phó Yªn
B×nh §̃nh
Hµ TÜnh
S¬n La
Tỉn Giang
§ång Th¸p
BƠn Tre
NghÖ An
CÇn Th¬
Kiªn Giang
VÜnh Long
Thanh Hăa
Thơa-Thiªn HuƠ

Tæng sè

221
261
23
361
17
41
19
5
40
65
3
34
14
26
39
38
34
10
41
2
5
10
17
25
12
15
5
5
6
1
6
4
2
2
2
3
2
1
4
2
1
3
1

2,059

2,524,096,292
2,401,964,825
1,212,448,000
997,194,768
859,169,450
830,279,613
543,740,419
494,420,000
410,054,077
317,036,897
277,500,000
270,317,987
270,090,688
230,566,886
211,044,312
140,516,000
121,263,328
119,197,079
115,560,670
112,000,000
80,270,000
75,490,000
66,418,000
65,026,197
59,300,000
56,843,318
46,800,000
40,031,415
39,017,724
10,000,000
9,735,000
8,050,000
4,100,000
3,000,000
2,850,000
2,300,000
2,000,000
2,000,000
1,796,250
1,668,000
1,200,000
1,010,144
1,000,000

1,032,751,858
761,207,539
502,736,000
489,110,064
154,969,060
230,170,000
113,254,305
24,024,000
188,547,543
122,011,652
115,026,000
138,860,590
39,533,666
80,896,486
74,027,243
103,463,440
50,997,720
83,447,079
64,036,215
112,000,000
10,362,000
33,127,000
37,921,823
30,810,820
31,500,000
21,171,025
17,700,000
16,294,157
13,335,486
3,000,000
5,985,000
6,950,000
1,580,000
1,800,000
1,959,729
940,000
1,000,000
1,300,000
1,124,363
1,668,000
1,200,000
660,000
1,000,000

16,267,117,830

5,750,630,195

Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

HT§T
1
2
6
Grand Total

Data
Count of Tªn dù ¸n Sum of Vèn ®¨ng ký Sum of Vèn P§
240
1516398640
437378162
36
160491393
141676166
17
127545000
16380000
293
1804435033
595434328

D̃ ch vô
GTVT-B-u ®iÖn
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
XD V¨n phßng-C¨n hé
Grand Total

90
6
5
7
7
293

64106511
1841000
502585000
2370000
622510759
1804435033

39564511
1841000
33280000
1770000
229233515
595434328

Conel Cty TNHH Land Ville ViÖt Nam Cty TNHH Macko E&C ViÖt Nam Cty CP x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 69 .ngo¹i ng÷ Han street Cty TNHH d̃ch vô t.Vina C«ng ty TNHH Lotte-Sea Logistics Cty TNHH 1 thµnh viªn Innwoo Vietnam.vÊn TJ Brothers C«ng ty TNHH Alim Hµ Néi Cty TNHH mét thµnh viªn Th-¬ng m¹i ViÖt Hµn Cty TNHH HanYang Eng Vi Na Co.vÊn BÊt §éng S¶n Daechu C«ng ty Cæ phÇn Vimco Cty TNHH Huyndai DNI Vina C«ng ty TNHH Sushi Box Cty TNHH Koguryo Jumong Garden Cty TNHH Kreves Halla Land Cty TNHH mét thµnh viªn Shin Weon (ViÖt Nam) Cty TNHH BNC Tech Cty TNHH Jinsung Electronic ViÖt Nam Cty TNHH Flower Vina C«ng ty TNHH X©y dùng Sicons C«ng ty TNHH KMTC (ViÖt Nam) C«ng ty TNHH Bumyang Vina C«ng ty TNHH Sunway .vÊn Qlƣ DA C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Namdam C«ng ty TNHH Sedo Vina Tech Cty TNHH 1 thµnh viªn S¬n Hµn C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i d̃ch vô B¶o V©n .vÊn vµ qu¶n lƣ x©y dùn SKY Cty TNHH Hanla Cty TNHH trung t©m ®µo t¹o tin häc.. t.Ltd Cty t.CNC C«ng ty TNHH Heung Bo Vina Cty TNHH mét thµnh viªn ACE Vietnam C«ngty TNHH Dy-Vina C«ng ty TNHH DY .STT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 Ngµy cÊp N¨m 09/10/20082008 25/09/20082008 24/10/20082008 24/10/20082008 12/06/20082008 23/05/20082008 26/05/20082008 22/09/20082008 12/09/20082008 30/06/20082008 21/10/20082008 20/10/20082008 09/10/20082008 15/08/20082008 11/08/20082008 10/11/20082008 10/11/20082008 04/12/20082008 08/12/20082008 11/09/20082008 12/09/20082008 09/04/20082008 21/03/20082008 16/09/20082008 26/09/20082008 09/04/20082008 04/04/20082008 30/09/20082008 25/09/20082008 27/10/20082008 17/09/20082008 21/07/20082008 25/07/20082008 04/04/20082008 21/07/20082008 24/03/20082008 28/07/20082008 03/10/20082008 16/04/20082008 06/05/20082008 17/04/20082008 14/11/20082008 17/07/20082008 02/01/20082008 02/01/20082008 02/01/20082008 02/01/20082008 04/01/20082008 07/01/20082008 07/01/20082008 08/01/20082008 Tªn dù ¸n Cty TNHH Dongho Enc ViÖt Nam Cty TNHH Uneed ViÖt Nam Cty Cæ phÇn kh¸ch s¹n ViÖt Hµn Cty TNHH BÊt ®éng s¶n Phóc §øc .Any Cty TNHH Woobo Tech ViÖt Nam Cty TNHH Quèc tƠ Han Young Cty CP Hano E-land Cty TNHH t.vÊn Goldnest Chi nh¸nh Cty Dae Sung Vina Cty TNHH Lotte Vina International Cty TNHH Jung-Won ViÖt Nam C«ng ty TNHH DM Lee C«ng ty TNHH Maxspeed Ph-¬ng Nam ViÖt Nam C«ng ty TNHH mét thµnh viªn CHANWON ViÖt Nam Cty TNHH quèc tƠ Han Young Cty TNHH Thä Phóc Cty TNHH Ngo¹i ng÷ Top Class ViÖt Nam C«ng ty cæ phÇn t.

vÊn Joo Man Cty TNHH Coen Vina C«ng ty TNHH Gino C«ng ty TNHH Charm & CI §¹i Ph¸t C«ng ty TNHH NK Bio Vina Cty TNHH x©y dùng Jun C«ng ty TNHH kü thuËt vµ x©y dùng Map Hanterin Vina C«ng ty TNHH §¹i Ph-íc K & D C«ng ty TNHH Yeon Jun C«ng ty TNHH Gold on Vina C«ng ty TNHH Dongsung Vina Printing C«ng ty TNHH T.K C«ng ty TNHH Ng©n Hµ C«ng ty TNHH Jung Soo C«ng ty TNHH Dong Myung Plant Cty TNHH ChiƠn Th¾ng C«ng ty TNHH T.RDL C«ng ty TNHH AJU ViÖt Nam C«ng ty TNHH Charm & CI ViÖt Nam Cty TNHH XD ph¸t triÓn ¸nh s¸ng vµ muèi Cty TNHH sîi tæng hîp Tr-êng Long C«ng ty TNHH t.1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 08/01/20082008 08/01/20082008 08/01/20082008 08/01/20082008 09/01/20082008 10/01/20082008 11/01/20082008 11/01/20082008 11/01/20082008 14/01/20082008 14/01/20082008 15/01/20082008 15/01/20082008 17/01/20082008 17/01/20082008 18/01/20082008 22/01/20082008 24/01/20082008 25/01/20082008 25/01/20082008 25/01/20082008 25/01/20082008 28/01/20082008 28/01/20082008 29/01/20082008 29/01/20082008 29/01/20082008 30/01/20082008 31/01/20082008 04/02/20082008 04/02/20082008 05/02/20082008 05/02/20082008 05/02/20082008 12/02/20082008 14/02/20082008 18/02/20082008 18/02/20082008 18/02/20082008 19/02/20082008 19/02/20082008 19/02/20082008 19/02/20082008 22/02/20082008 25/02/20082008 25/02/20082008 26/02/20082008 27/02/20082008 27/02/20082008 28/02/20082008 29/02/20082008 03/03/20082008 C«ng ty TNHH Wesco KN C«ng ty TNHH Giyeon Vina Machinery Cty TNHH XD vµ kü thuËt Lotte Cty TNHH Chung Eo Ram Vietnam C«ng ty TNHH Yenaly C«ng ty TNHH Ecovina (SX thu mua hoa XK) C«ng ty TNHH Namsung Vina C«ng ty TNHH Samsung Precision Vina C«ng ty TNHH Puyoung ViÖt Nam Cty TNHH §øc ViÖt Cty TNHH S.vÊn vµ ®Çu t.D.vÊn ®Çu t.Garnet C«ng ty TNHH MiJu ViÖt Nam C«ng ty TNHH Khu c«ng nghiÖp IGS C«ng ty TNHH Ho¸ häc øng dông Base Vina C«ng ty TNHH Alpha Precision ViÖt Nam C«ng ty TNHH Ahn's Delice C«ng ty TNHH Em-Tech ViÖt Nam C«ng ty TNHH Hµ Néi Samyoung Technology C«ng ty TNHH Flexcom ViÖt Nam C«ng ty TNHH Daeho Man Machine Interface ViÖt Nam C«ng ty cæ phÇn Seoul Metal ViÖt Nam C«ng ty cæ phÇn Seshin ViÖt Nam C«ng ty TNHH Namae Vina Electronics C«ng ty TNHH Daidong Vina Logipack C«ng ty TNHH Mi sung Vina C«ng ty TNHH Trung TƢn C«ng ty TNHH Samwoo Cowaelmic JV 1 C«ng ty TNHH Dea Han Panel Vina C«ng ty TNHH X©y dùng Mirae Vina C«ng ty TNHH World Latex ViÖt Nam c«ng ty TNHH Sinjin ViÖt Nam .

dÖt-nhuém C«ng ty TNHH Habok Chi nh¸nh Cty TNHH CJ GLS Freight t¹i Hµ Néi Chi nh¸nh C«ng ty TNHH CJ GLS (Vietnam) Freight t¹i Hµ Néi C«ng ty TNHH Inteck LFD C«ng ty TNHH Trust Dental Clinic Vietnam Cty CP hÖ thèng th«ng tin Zeno.vÊn thiƠt kƠ Design2.Tb̃ kiÓm tra C«ng ty TNHH Iljin ViÖt Nam Cty TNHH 1 thµnh viªn Chung Am Vietnam C«ng ty TNHH Polytec( chuyÓn trô së tơ Tp Hå ChƢ Minh) C«ng ty TNHH New Technical Duct Vina C«ng ty TNHH Ejtech ViÖt Nam C«ng ty TNHH Sehwa Vina .SX m¸y măc.1 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n liªn doanh Thuû Ng©n T-H C«ng ty TNHH SM Korea C«ng ty TNHH GAM MI OK C«ng ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics C«ng ty TNHH Hand Vietko C«ng ty TNHH AJU Rental ViÖt Nam Cty TNHH x©y dùng Gill Li Vina C«ng ty TNHH KƠ to¸n Logos Cty TNHH C¶ng quan Do Yeon ViÖt Nam Cty TNHH kü thuËt vµ X©y dùng IC Cty TNHH mét thanhf viªn thÓ thao ViÖt Hµn C«ng ty TNHH Jang & Kim C«ng ty TNHH mét thµnh viªn quèc tƠ DHA Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Archinet Vina t¹i Hµ Néi C«ng ty TNHH SamYoung PM Tech Vina C«ng ty TNHH ThiƠt kƠ ®ăng tÇu Plus Win C«ng ty TNHH s¶n xó©t xuÊt nhËp khÈu Jin Ju Plus Vina Cty TNHH Mo Im Vi Na C«ng ty TNHH Uil Vina Construction C«ng ty TNHH GM Tech Vina Cty TNHH Ngo¹i ng÷ Top Class VN Cty TNHH Jinsung Electric Viet Nam C«ng ty TNHH Wonbang Tech Vi Na C«ng ty TNHH En Sung Contruction Cty CP Lee & Vi Na (Thùc hiÖn quỷn XNK) C«ng ty TNHH KPC Cty TNHH mét thµnh viªn Chung Am Vina C«ng ty TNHH Sang Ji E & C C«ng ty TNHH Hµn Quèc C«ng ty TNHH Phospin C«ng ty TNHH Sung Woo Vina C«ng ty TNHH VÜnh H»ng C«ng ty TNHH Sao Minh Cty TNHH Elokor Vina C«ng ty TNHH Space 21 Fonexim C«ng ty TNHH Samuel & DongKwang Cty TNHH Nam Sung.1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 03/03/20082008 04/03/20082008 05/03/20082008 05/03/20082008 07/03/20082008 10/03/20082008 10/03/20082008 10/03/20082008 12/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 17/03/20082008 17/03/20082008 18/03/20082008 18/03/20082008 18/03/20082008 19/03/20082008 19/03/20082008 20/03/20082008 21/03/20082008 21/03/20082008 24/03/20082008 25/03/20082008 26/03/20082008 26/03/20082008 27/03/20082008 27/03/20082008 31/03/20082008 31/03/20082008 01/04/20082008 02/04/20082008 02/04/20082008 03/04/20082008 03/04/20082008 04/04/20082008 04/04/20082008 04/04/20082008 07/04/20082008 07/04/20082008 07/04/20082008 08/04/20082008 08/04/20082008 10/04/20082008 14/04/20082008 16/04/20082008 17/04/20082008 18/04/20082008 18/04/20082008 22/04/20082008 C«ng ty TNHH Dae-do Paper Tube ViÖt Nam C«ng ty TNHH Giao nhËn tèc hµnh hÖ thèng C«ng ty TNHH t.

Nanpao Paints & Coatings( ViÖt Nam) C«ng ty TNHH Young Jin C«ng ty TNHH K.H Vina C«ng ty TNHH x©y dùng Taeho Vina C«ng ty TNHH C¬ khƢ vµ x©y dùng Hµn ViÖt Cty TNHH thƠ giìi s¬n mµi C«ng ty TNHH Migun Søc KhoÎ Cty TNHH kƠ ho¹ch Vina Cty TNHH ®Çu t.vµ x©y dùng Hwaum Tr-êng Th̃nh Cty Cæ phÇn t.Ltd C«ng ty cæ phÇn chƠ biƠn thuû s¶n Kú L©n Cty cæ phÇn Awah Cty TNHH Tr-êng mÇn non t.vµ X©y dùng Hwaum Tr-êng Th̃nh Cty TNHH Inter Logo (sx nh·n m¸c ngµnh may) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nomad rearch Cty TNHH Elroi Vina Chi nh¸nh C«ng ty TNHH dÖt Hanshin Vina C«ng ty TNHH S.K Vina C«ng ty TNHH Unipostech ViÖt Nam C«ng ty TNHH Sam Woo ViÖt Nam Cty TNH c¬ khƢ ®iÖn c«ng nghiÖp ViÖt Hµn § C«ng ty TNHH M J Vina C«ng ty TNHH I S Vina C«ng ty TNHH KCTC ViÖt Nam C«ng ty TNHH Korhex Engineering ViÖt Nam Cty TNHH United Registrar of Systems ViÖt Nam C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n DW Vina Cty TNHH Kejin Tech Co..W ViÖt Nam C«ng ty TNHH K.W Vietnam Co.Ltd C«ng ty TNHH Hair Station C«ng ty TNHH X©y dùng N. SX LkiÖn §tö C«ng ty TNHH Noroo.M.1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 23/04/20082008 24/04/20082008 29/04/20082008 02/05/20082008 02/05/20082008 02/05/20082008 05/05/20082008 07/05/20082008 09/05/20082008 09/05/20082008 09/05/20082008 12/05/20082008 14/05/20082008 14/05/20082008 14/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 19/05/20082008 22/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 29/05/20082008 30/05/20082008 02/06/20082008 02/06/20082008 05/06/20082008 06/06/20082008 06/06/20082008 06/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 11/06/20082008 13/06/20082008 13/06/20082008 17/06/20082008 17/06/20082008 17/06/20082008 17/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 C«ng ty TNHH Ng«i Sao s¾c ®Ñp quèc tƠ C«ng ty TNHH KBR Vina Cty TNHH Chemilens VN (SX m¾t kƢnh thuèc) C«ng ty TNHH Ho¸ chÊt HS ViÖt Nam C«ng ty TNHH Sang Bang ViÖt Nam Cty TNHH Micro Shine Vina.vÊn ®Çu t.M.thôc Bokja viÖt nam cty CP t.vÊn ®Çu t..vµ th-¬ng m¹i Trung Thµnh Cty Dae Myoung Global Gec ViÖt Nam C«ng ty TNHH kü thuËt c«ng nghiÖp E & T Cty TNHH Kwang sung Textile vietnam C«ng ty TNHH kiƠn trñc ®« th̃ DA Cty TNHH Seung Tae ViÖt Nam Cty TNHH Najin ViÖt Nam Cty TNHH m«i tr-êng Dae yun cty TNHH m«i giíi bÊt ®éng s¶n Cty TNHH c¬ khƢ x©y dùng Samjung Vina Cty TNHH Taeyang Hµ néi C«ng ty TNHH Essen Vina C«ng ty TNHH Nam Lee International cty Tae sung C«ng ty TNHH Essen Vina .

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 19/06/20082008 19/06/20082008 19/06/20082008 19/06/20082008 20/06/20082008 20/06/20082008 21/06/20082008 23/06/20082008 23/06/20082008 24/06/20082008 25/06/20082008 25/06/20082008 25/06/20082008 25/06/20082008 26/06/20082008 26/06/20082008 26/06/20082008 26/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 01/07/20082008 02/07/20082008 04/07/20082008 04/07/20082008 04/07/20082008 05/07/20082008 07/07/20082008 07/07/20082008 08/07/20082008 15/07/20082008 15/07/20082008 15/07/20082008 18/07/20082008 21/07/20082008 22/07/20082008 22/07/20082008 22/07/20082008 24/07/20082008 24/07/20082008 24/07/20082008 29/07/20082008 30/07/20082008 30/07/20082008 31/07/20082008 31/07/20082008 05/08/20082008 08/08/20082008 08/08/20082008 cty TNHH x©y dùng §¹i d-¬ng viÖt nam Cty TNHH sejong viÖt Nam Cty CP bia Gannon Cty TNHH NTI Vina C«ng ty TNHH KDT C«ng ty TNHH Sek Vina Cty TNHH x©y dùng Doosong Vina Cty TNHH Hansol Mold vina Cty TNHH Immanuel Cty TNHH Kanaan Sµi Gßn Cty TNHH Ye Medical center hå ChƢ Minh Cty TNHH Je-C Tech Co ViÖt Nam Cty TNHH Elmetech ViÖt Nam Cty TNHH C«ng nghiÖp Kirin ViÖt Nam cty TNHH Samuel Dongkwang Daekwang Cty TNHH Flosvina C«ng ty TNHH x©y dùng Bolim (ViÖt Nam) Cty TNHH x©y d-ngj vita Cty TNHH DongYang E&P ViÖt Nam D Chi nh¸nh Cty tNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam C«ng ty TNHH Khai TiƠn C«ng ty TNHH Vision Vina Cty TNHH Jinsung Fiber Vina Cty TNHH n«ng nghiÖp §«ng Nam Cty TNHH c«ng nghÖ Myung sung vian Cty TNHH Global Yoomyung Vina Cty TNHH Hyundai Vinatrans logistics Cty TNHH Sao Thiªn Vina Cty TNHH mét thµnh viªn vËn t¶i ®-êng s¾t Dongrim Cty TNHH Kwangho D & C Cty tHNH Jung-il toµn cÇu Cty CP CNC tong Yang-HPT Cty TNHH t.P&E ViÖt Nam Cty TNHH Rombus Cty TNHH c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Cty TNHH X©y dùng Hosan Cty Cæ phÇn Maridecovina Cty TNHH envita Vina Cty TNHH Dongriwon Development ViÖt Nam Cty TNHH Shinsung ViÖt Nam C«ng ty TNHH Hong IK ViÖt Nam Cty TNHH Bright Shipping (ViÖt Nam) Cty TNHH x©y dùng Namwoong ViÖt Nam Cty TNHH Korus Engineering ViÖt Nam Cty TNHH Th-¬ng m¹i x©y dùng Vi Na Con Cty Cæ phÇn Mattpia ViÖt Nam Cty TNHH Nam-AD&C Cty TNHH Dongsung Vina Cty TNHH d̃ch vô bÊt ®éng s¶n Thiªn ThÇn Cty TNHH x©y dùng d©n dông Sampyung ViÖt Nam E&C Cty TNHH Kang-CNC Cty tNHH 1 thµnh viªn mµu ®á .vÊn ®Çu t.

.vµ x©y dùng §åi Hång Cty TNHH Kang Hwaseong Vina Cty tNHH thiƠt b̃ DSI Cty TNNN HTNS ViÖt Nam C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Jong Sik Cty CP quèc tƠ øng dông KHCN cao Cty TNHH mét thµnh viªn Core Search ViÖt Nam Cty TNHH Vina Gio C«ng ty TNHH KN Inter Vina Cty TNHH Hyundai Built-In ViÖt Nam Cty TNHH mét thµnh viªn qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n Ph-¬ng Nam Cty TNHH Hanjin ViÖt Nam Co.vµ x©y dùng §åi Hång Cty TNHH ®Çu t.LTD Cty TNHH Do Rim Vi Na Cty CP may vµ th-¬ng m¹i GunYong Cty TNHH Uneed Th¾ng Th¾ng Cty TNHH Flosvina .2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 08/08/20082008 11/08/20082008 11/08/20082008 11/08/20082008 12/08/20082008 12/08/20082008 19/08/20082008 22/08/20082008 22/08/20082008 22/08/20082008 26/08/20082008 26/08/20082008 27/08/20082008 28/08/20082008 01/09/20082008 03/09/20082008 03/09/20082008 04/09/20082008 04/09/20082008 05/09/20082008 11/09/20082008 12/09/20082008 15/09/20082008 16/09/20082008 16/09/20082008 26/09/20082008 02/10/20082008 03/10/20082008 03/10/20082008 16/10/20082008 28/10/20082008 12/11/20082008 25/11/20082008 05/12/20082008 Cty Cæ phÇn Bil Tam S¬n C«ng ty TNHH Arclabplanning ViÖt Nam C«ng ty TNHH Thµnh TƢn C«ng ty TNHH K&K thƠ giìi ViÖt Nam C«ng ty TNHH Shin Han Global Cty TNHH Hallim Precision Vina C«ng ty TNHH Tube Asset Thµnh viªn Cty TNHH ThiƠt b̃ x©y dùng Any ViÖt Nam Cty TNHH x©y dùng Hanool ViÖt Nam Cty TNHH x©y dùng vµ kü thuËt Tae San C«ng ty TNHH Cöu Long Guisik Cty TNHH Nextlife ViÖt Nam Cty TNHH x©y dùng Sewoon C«ng ty TNHH Sunspan cty TNHH cosmo ViÖt Nam C«ng ty TNHH H¶i §«ng Cty TNHH ®Çu t.

.. Hµn Quèc Bµ Kim Kyung Haw.LTD.ltd Cty TNHH Jung An SB vµ « Limchan Meen. « Kim Yoon Sik. « Koo Byung Chul. Hµn Quèc Lotte Trading Co. Ltd. Hµn Quèc « Qu¸ch Tinh V¨n. Dongho Enc Co. Hµn Quèc Bumyang Air Conditioning Co..Ltd.Ltd HQ Macko E&C Co.Ltd HQ Kim Jin Cheol. Megatech Engineering Co. Canada Vèn ®¨ng ký Vèn P§ 1 1000000 1000000 1 100000 100000 6 7220000 2280000 2 600000 600000 1 600000 300000 1 600000 600000 6 2000000 2000000 1 4500000 1800000 1 2000000 500000 1 58000 58000 1 5000 5000 1 90108 90108 2 150000 150000 1 745000 465000 1 150000 150000 1 500000 500000 1 660000 200000 1 52000000 35000000 2 50000 50000 1 200000 200000 1 2000000 500000 1 200000 200000 2 160000 160000 6 100000 100000 1 300000 300000 1 100000 100000 1 100000 100000 1 100000 50000 6 1500000 500000 1 1000000 100000 1 300000 93000 1 90000 90000 1 2E+08 30100000 1 4000000 4000000 1 879532 879532 1 1000000 500000 1 100000 100000 1 400000 200000 2 300000 300000 1 500000 100000 2 1875000 625000 1 300000 100000 1 1000000 1000000 1 3617700 1500000 1 3617700 1500000 1 13000000 4000000 1 465403 465403 1 400000 400000 1 1930000 1200000 1 500000 500000 6 5625000 3000000 . Hµn Quèc BNC Technology Corp.. Ltd..Ltd..Choung Gi jung « Sung Koo Yi Kim Jing Sung vµ Kim Woo Sung « kang Hee Do Daeho Mmi Co.Ltd... « Lee Joung Hoon. Hµn Quèc «ng Ahn Tae Sung. Korea «ng Han Young Synthetic Co. Hµn Quèc Cty Innwoo Electronic Co. HQ C«ng ty TNHH DM Lee. Hµn Quèc « Lee Jongwon... Ltd. « Ohe Junesan Uneed Trading Co. Hµn Quèc Park Kyun Chul Cty TNHH ph¸t triÓn Kreves Shin Weon Corp. Hµn Quèc Paek Seung pok. «ng Lee Won Jun..Ltd bµ Kim Min Ji. Ltd. « Lee Doo Chul Cty Alim Intertex Co.Seoul Metal Co. Hµn Quèc Cty A&G&G Co.. « Phan Thµnh. Hµn Quèc Korea Marine Transport Co. Hµn Quèc Sin Sang Guk.LTD.Ltd Han Young Synthetic Co..Hµn Quèc Nadam Company Limited.Ltd. HQ Jung-Won Industries Co.. Hµn Quèc Hanyang Eng Co. Hµn Quèc Deuk Young Co. « Lee Won Kuk « Song Seok Ki.Ltd H Woobo tech Co. Ltd. Hµn Quèc Sedo Camping Co. Hµn Quèc MAXSPEED CO LTD CHANGWON CORPORATION.Ltd Land Ville Co. Hµn Quèc Jinsung Electric Co.Ltd C«ng ty TNHH Deuk Young.. Hµn Quèc Bµ An Hyeo Sook.vµ 1 vµi Cty # Cty DaeSung Vina Lotte Trading Co. Ltd.Ltd...Lee Yong Deuk.. Hµn Quèc COnel Development Co...Ltd. Ltd.Ltd. ee Gyu Seok Sicons Co. Han Seung Hyun... Ltd..Tªn bªn NN HT§T Universal&City Construction Co..Kim Bum Sang Cty TNHH Hyundai DNI «ng Kin Jin Ho.. Hµn Quèc Sunway International Co. HQ Any Construction Equipment and Tools Co.Samyoung Tech Co.ltd « Song Hochul.

Hyun Bok. Hµn Quèc Han sung-taik Ong Lim Chae Hwan « Hyon Kwon Soo. Young Mun Song Ho Golf Design Group Co. Hµn Quèc Morrowell International Co. Ltd..Youn Hwan. Hµn Quèc GiyeonJeonggong. Hµn Quèc Hµn Quèc C«ng ty TNHH Charm&CI.Ltd.KR vµ «ng Kim. Hµn Quèc Mr... Hµn Quèc Mirae Techvill Co.. Ltd. Hµn Quèc Cty LS Formwork Co. Hµn Quèc & Cty Quingdao Electronics Inc. Hµn Quèc C«ng ty TNHH Precision. Hµn Quèc C«ng ty TNHH Puyoung Industry.Gwak Yoon Young Cty Namae Electronics Inc.Yun Bok.Ltd «ng Kin Young Soo. Hµn Quèc WTL Co. Ltd. Hµn Quèc «ng Choi Sungbok. bµ Kim Taesun. Ltd Hµn Quèc «ng Jeon Yongho.Ltd Sinjin Co.Hµn Quèc Hµn Quèc «ng Park Joo Man. Hoon Sik. Hµn Quèc Lotte Engineering & Construction Co. «ng Choi Myung Wong. Hµn Quèc bµ Park Jin. Oh Shane..ltd (Hµn Quèc) Mr. Hµn Quèc C«ng ty Em-Tech Gimhae C«ng ty TNHH Samyoung Technologies vµ «ng Seo Tae Sik C«ng ty FlexCom Inc. Hµn Quèc C«ng ty TNHH Charm & CI.. Hµn Quèc «ng Kwon Young Ho. C«ng ty TNHH Seshin Electronics vµ «ng Paik Seung Ki.Na. Hµn Quèc « Jung.CO. Hµn Quèc NK Bio Co.« Kwon Yong Joon. TQ «ng Youn Yong Jin vµ bµ Oh Deok Im «ng Lee Young Sung.Jong Su C«ng ty TNHH Seoul Metal Holdings & «ng Na. Hµn Quèc «ng Kang Yeon Moon.Ltd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 6 6 1 1 2 1 2 1 1 1 1 300000 1800000 2000000 500000 200000 300000 4700000 2519300 3000000 200000 2000000 500000 200000 1000000 700000 200000 17000000 20000000 1500000 5393000 100000 1200000 1500000 10000000 2775000 3000000 600000 90209752 500000 1000000 4000000 125000 4000000 70000000 300000 2100000 300000 5000000 8000000 11500000 5000000 5600000 10000000 10000000 200000 3000000 600000 200000 2700000 5000000 3500000 1300000 300000 800000 1000000 500000 100000 300000 3100000 1600000 1950000 200000 0 500000 200000 200000 0 200000 17000000 10000000 500000 2000000 100000 200000 350000 5000000 850000 300000 300000 90209752 300000 350000 4000000 125000 4000000 14000000 300000 550000 300000 1200000 3000000 4000000 5000000 600000 3000000 3500000 200000 3000000 200000 200000 820000 5000000 1000000 400000 . Hµn Quèc C«ng ty TNHH IGS Capital Group «ng Kim Hai Cheon C«ng ty TNHH Alpha Precision vµ «ng Yoon. «ng Sin Jae Young. Oh Chang Keun.. Hµn Quèc «ng Cho Kyu Jun. Hµn Quèc C«ng ty Dae Ho MMI. Hµn Quèc Cty Jun Construction.Hµn Quèc Cty Chung Eo Ram. « Lee. Mr.. Bµ No Eun Kyung. Hµn Quèc Bµ Lee Ji Yun.. Hµn Quèc Soung Sil Tong Woon Co. Hµn Quèc Map Hanterin Architects & Engineers Co. Hµn Quèc Coentec Engineering&Construction Co. Kyoung Tae. Park Sil Sang.Ltd. «ng Ha.Ltd.

HQ « Han Young Kuk. Hµn Quèc « Jeong Youn Ik. « Kim Byung Jin. Hµn Quèc Chung Am Enterprise Co. Hµn Quèc C«ng ty Win Eng «ng Joung Young Hee. Hµn Quèc « Han Sung Jea. bµ Ko So Jin. Hµn Quèc « Kim Yong Sung. «ng Wi Kanghwan.Ltd.. « Song Sung Hwan.. Ltd.Lee Mun Ju C«ng ty Korea Porcelain . Hµn Quèc Jinsung Electric Co.Ltd C«ng ty TNHH AJU Rental. Hµn Quèc Samyoung PM Tech Co.. Hµn Quèc C«ng ty Uil Construction Co... Hµn Quèc WonBang Tech Co.Ltd.Ltd bµ Chang Kyoungae.Ltd.Ltd. Ltd. Hµn Quèc C«ng ty Bujeon Electronics Hand Korea Co. Hµn Quèc 7 nhµ ®Çu t.Clay Co.. Hµn Quèc C«ng ty Samuel. Hµn Quèc IC Corp. Hµn Quèc « Lee Ho Dong. Hµn Quèc Mercury Co.. Hµn Quèc C«ng ty TNHH Gill Li Logos Attorneys at Law Do Yeon Landscape Co.Ltd.... Hµn Quèc «ng Kim Seong Hee. Hµn Quèc Cty TNHH CJ GLS Freight C«ng ty TNHH GJ GLS (ViÖt Nam) Freight «ng chun noh jun.«ng Lª Jong IK..Hµn Quèc Cty Chung Am Hµn Quèc Ejtech Co. Hµn Quèc «ng Ju shin Ho « Jung Do Kwang C«ng ty TNHH Space 21. Hµn Quèc « Lee YoungSang. Ltd. Hµn Quèc « Kwon Jae Sin. Hµn Quèc «ng Cho Kyung Hwan vµ «ng Cho Hyun Seok 1 1400000 1400000 1 300000 100000 1 100000 100000 2 214000 105000 1 100000 30000 1 200000 200000 1 10000000 6000000 1 240000 110000 1 500000 500000 1 1000000 1000000 1 50000 50000 1 500000 200000 2 1000000 1000000 1 30000 30000 1 300000 150000 1 40000 40000 1 50000 50000 1 5000000 3000000 2 500000 500000 1 150000 150000 1 500000 300000 1 1000000 300000 1 1000000 1000000 2 160000 160000 1 1000000 500000 1 500000 500000 2 1500000 1500000 6 300000 100000 1 7000000 2500000 1 300000 100000 1 650000 200000 2 400000 293773 1 700000 700000 1 900000 900000 2 5000000 1250000 1 500000 200000 1 182500 87353 2 21285141 21285141 1 1200000 400000 1 17000000 17000000 1 1500000 600000 1 100000 100000 1 100000 100000 1 100000 100000 1 200000 200000 1 625000 625000 1 2200000 2200000 1 300000 300000 1 2427330 2427330 1 1000000 1000000 1 300000 300000 2 1400000 500000 .« Kim Sungyong.Ltd. Hµn Quèc Cty TNHH Archinet Vina..Ltd bµ Kim Kyung Haw.. « Kim Byung Moo. Hµn Quèc Hµn Quèc C«ng ty H & B Co. Hµn Quèc «ng Park Jung Kun vµ «ng Lim Hae Young C«ng ty Sung Woo International Promode Co. Hµn Quèc bµ Lim Kyungseon. « Kim Yongsuk. Hµn Quèc «ng Hong Soon Kye vµ «ng Kim Tae Gyoun vµ bµ Kim Gio Nyun Lee & Tofe Inc.

Hµn Quèc 1 KCTC.Seo Ho.Ltd 1 Joongwon Construction Co.LTD 1 Cty Daeyun environment Co.W Co. Hµn Quèc 1 Bµ Lee Jae Moon 1 Taeho Engineering & Construction Co. Hµn Quèc 1 1 Sang Bang Media Company 1 Micro Shine Co.Hong Joon Seon 6 Awah System Inc vµ 6 c¸ nh©n Hµn Quèc 6 Bµ Kyung Ok Choi 1 Cty TNHH x©y dùng Hwaum vµ «ng park sei young.choi hyun 1 Kim Dong Gyun 1 Cty Dae Myoung Global Engineering& Contruction 1 «ng Lee Dong Up.kim hee ch 2 Cty TNHH x©y dùng Hwaum (55) & 3 c¸ nh©n kh¸c.. Hµn Quèc 1 «ng Kim Hyeon Seok.Ltd 1 Unipostech Co.Ltd. Hµn Quèc 2 Korhex Engineering Joint Stock Company 1 United Registrar of Systems Ltd..an-byeng yoon.«ng Kim JongBae.Ltd 1 «ng Park Sang Won 1 Nam Kyung Co.... Co.Hyun Ho 2 « Shi.Hµn Quèc 1 1 «ng Hwang Ki Sun.Lee Jung Hyun.. Hµn Quèc 1 1 Essilor Korea Co. Hµn Quèc 1 K.Ong Shin Gil Sub 1 Song Hyun hee.W..M.. «ng Jung Won Kyo.Hwang Yukyun..Chang hyun.Cho Won Yuong WWon 1 C«ng ty TNHH dÖt Hanshin Vina. Hµn Quèc « Park-Sei You 6 « Son Chang Ho.LTD 1 Cty TNHH Taeyang 1 «ng Seong Hyeon Lee.Ltd 1 Sam Woo EMC Co. Hµn Quèc 1 Nazu chemical Co. Hµn Quèc 1 Kwang sung textile 1 C«ng ty Da Eng& Architecture vµ «ng Kim. Hµn Quèc 1 «ng Lee Hoon.LTD 2 «ng Choi Jae Young 1 Samsung egineering Co.Ltd 1 Min Kyeong hwan 1 Ong Kim Seong Cheol. Hµn Quèc 1 300000 300000 38920000 38920000 16252808 2000000 10000000 10000000 100000 100000 18600000 5500000 10000000 10000000 1100000 800000 800000 388000 800000 388000 80000 80000 1000000 300000 202000 202000 170000 50000 500000 300000 1000000 500000 2000000 750000 2000000 900000 300000 100000 50000 50000 300000 300000 2000000 700000 500000 500000 100000 100000 100000 100000 300000 300000 300000 300000 625000 312500 250000 250000 200000 50000 500000 500000 8500000 4000000 2000000 700000 1000000 500000 300000 300000 200000 200000 20000 20000 1000000 1000000 1000000 200000 1000000 300000 354000 354000 250000 200000 2000000 800000 2700000 1500000 200000 200000 50000 50000 1500000 450000 7000000 1900000 300000 70000 2400000 800000 2400000 2400000 300000 70000 .Ltd 1 K. Hµn Quèc 1 C«ng ty TNHH Golden Bridge( Sè ®¨ng kƣ 011023000010) 2 Bµ Lee Mira.Han Young Mi... Hµn Quèc 1 Cty Tae Sung Urethane co..LTD 1 «ng Seong Hyen Lee.Ltd 1 dea Han electric Co.Hyeong Tack You. HQ 1 C«ng ty TNHH Dae Wang E&C 1 Cty TNHH Kejin Tech 1 C¸c «ng:Jae Ho Bae. Sungkyo.M.LTD 1 «ng Kwon Lee Sung.Ltd.

Hµn Quèc Cty TNHH Sampyung Co.cty tNHH mijin.LTD C«ng ty DongYangE&P INC Cty tNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam «ng Lee Je In. HQuèc « Lee Chul Bum..bµ Noh sug hee.Ltd Yemedical inv hodings co. Hµn Quèc Hosan Construction Ltd.Ltd.. «ng Huh Jin Woo.LTD Hong-Ik Art Ceramics Co.LTD Cty Best P$E Rombus Inc..LTD Kangyong Lee Cty TNHH T.T.. Ltd. « Yoon Jong Ho..82E+08 20000000 1000000 1000000 37500 37500 1000000 1000000 100000 100000 50000 50000 .LTD Jeon Byung Yoon Chang Chan Soo Kannan Co. « Myung Gon.bµ Kim Jin Hee.....LTD... HQuèc Auto & Machinery Corp. Hµn Quèc « Bak Yong Geun.LTD Joo Sang Sik Lª Bach Soon Bolim Construction Co. HQ Cty Nam-A D&C Dongsung Heavy Ind Co.INCvµ bµ Hyesun lee Shisung Tongsang Co.LTD Cty TNHH s¶n xuÊt §«ng Nam Park Jeong sun Cty TNHH Global Yoomyung. Hµn Quèc Sek Company Limited.Ltd.vÊn Dongrim. Hµn Quèc Doosong contruction Co.LTd Tong yang Inv Bank Co. HQ « Kim Il Pyo. Hµn Quèc Bright Shipping Co..LTD Kirin Industrial Co..LTD Naean construction 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 300000 200000 1000000 1000000 90000000 0 1500000 1500000 1000000 300000 100000 100000 300000 300000 350000 105000 100000 24000 15801679 12000000 1200000 600000 500000 150000 300000 300000 300000 300000 2000000 800000 2500000 2500000 500000 500000 500000 500000 8000000 5000000 150000 0 1000000 500000 1600000 1100000 1677000 503000 1000000 700000 300000 100000 150000 50000 500000 500000 187500 187500 791000 791000 1000000 300000 3350000 1005000 1000000 1000000 100000 100000 250000 250000 200000 200000 2100000 630000 300000 300000 500000 130000 2.19E+08 36000000 11999400 8000000 1520000 532000 50000 50000 1063814 1063814 130000 130000 1000000 1000000 1000000 600000 4. Hµn Quèc Envita Co.. HQ Jung-il Tobe Co.I Co Ltd.Ltd Hµn Quèc KAngjoon system Co...dongsung architects&enginreeing inc Sejong Cor N.. Hwacheon Engineering & Company... Hµn Quèc Vision Products Co. Hµn Quèc vita Group Architecture office Co. Hµn Quèc Daikyung Tell Corp.Ltd.LTD Dongriwon development. Ltd..L§ vµ tong yang Systems Co.. Hµn Quèc Korus Engineering Inc. Hµn Quèc « Lee. HQ Hyundai logistics Co. « Park Woo Ho. Kyu Sung (40%).dong yeon Je-C Tech Co Elmetech Co..LTD JinSung Fiber Co. Hµn Quèc « Baek Seongil. Hµn Quèc Namwoong Co.

HQ Tube Asset Management Co.Ltd. Hµn Quèc C«ng ty cæ phÇn KNKW.LTD « Kim Hong June.Kim SungHoon 6 1000000 1 3000000 1 200000 1 300000 1 2000000 1 1000000 1 2500000 1 1000000 1 2000000 1 2000000 1 500000 1 50000 2 150000 1 300000 1 1500000 1 1000000 1 19915866 1 5000000 1 5000000 1 350000 1 100000 2 100000 1 83000 6 1000000 1 100000 1 2000000 1 300000 1 1000000 1 100000 1 150000 1 200000 1 2000000 2 1000000 1 2500000 1000000 1000000 200000 300000 600000 300000 2500000 1000000 900000 200000 500000 50000 150000 300000 1500000 200000 6638622 5000000 5000000 350000 100000 100000 83000 1000000 20000 2000000 300000 700000 100000 50000 90000 500000 1000000 2500000 .Ltd. «ng Jang Young Soo. Hµn Quèc «ng Jung Tae Seok.Ltd. HQ Cty Go Young Corporation...Kim eung joo Cty TNHH Technology Network System «ng Park Jong Sik.Unistill Tch Hµn Q cty TNHH thùc phÈm Orion Vina Any Construction Equipment and Tools Co. HQ « Yun young Gug vµ « Oh Cheol Hyundai Built-In Co. «ng Jang IK. Hµn Quèc C«ng ty CP Arclabplanning..Cty TNHH Bil. Hµn Quèc Next Life Co. HQ Kim Gook Sik.. « Park Taehoon HQ «ng Shin Guisik. « Lee Daijong..Lee Hai Sun « Kim Nak Ki.. HQ Cty TNHH th-¬ng m¹i Gun Yong vµ « kim Jung Soo Uneed Trading Co.. Hµn QUèc Cty Tæng hîp Sewoon. HQ « Suk Jong Pil. Hµn Qó«c « Yoon Suk Joo.Ltd. Hµn Quèc « Kim In Kyung..Ltd (Cty TNHH Ehoo) Hµn Quèc « Kang Gueon Chan. HQ « Chun Kyung Su. Hµn Quèc Ehoo co. bµ Kim Yun Hee. Hµn Quèc «ng Cho Hae Soo. Tube Investment. HQ C«ng ty TNHH ThĐp Najin.. Hµn Quèc C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Shin Han.LTD Ehoo Co. HQ Hanjin E$T Co. Hµn Quèc Cty TNHH Hallim Precision. Hµn Quèc Cty TNHH Hanool Construction Co. « Jang Il Yong. Bµ Mun Hyang sook Bµ Hwang Geum Im. ba Song Jinkyung.CHoi Koon Hyung. Ltd. « Kim§ae Shik.Ltd.Inc.

CN nhÑ x· AƢ Quèc vµ Nam §ång.Tơ liªm. x· Long H t.T©n ch vô §̃nh. thiƠt b̃ (ko TP Hå ChƢIndochina Minh Park X©yTower. ®iÖn.vÊn Qlƣ DA. q1. ® Ng« D̃ ch §øc vô KƠ.Hµ Néi T.Nhµ N7A. Minh khuX©y phèdùng 1. h d̃ch vô kho b·i. khu A Phódôc Mü H-ng.Khu chung c.KDT vô Trung Hoµ-Nh©n C kd nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi 606-17T2. HCM sx tñi khƢ c¸c lo¹i. pBƠn NghĐ.phÇn m̉m qu¶n lƣ Hµ Néi C¨n hé 816-CT5.Êp Ong §«ng. vËn t¶i hho¸ qtƠ vµ n®̃a ®-êng biÓn vµ hkh«ng TP Hå ChƢ37A.kü thuËt Hµ Néi TÇng7. B×nh Th¹nh.Êp Ong §«ng.Ba §×nh. thªu tay trªn sp may mÆc Ninh B×nh phè Kh¸nh T©n. CN nhÑ h Tr¶ng Bom. K§T m¬Ƣ Mü §̃nh. vá bäc c¸p ®iÖn vµ c¸p quan. q1. x· T©n HiÖp.H Ph¸t triÓn phÇn m̉m s¶n xuÊt. ®-êng D̃ ch sèvô 3. 671 H.x©y dùng vµ kdoanh khu c¨n hé cao cÊp §µ N½ng Kvùc §«ng Nam XD V¨n §µiphßng-C¨n t-ëng niÖm. D̃ ch vô p Ninh Kh¸nh. qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n TP Hå ChƢ57-59 Minh Hå Tïng D̃ chMËu.vÊn CNTT.Ph-êng D̃ ch vô Phñ Héi.K§T D̃ ch vô Trung Hoµ-Nh©n chƢnh x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông.vÊn bÊt ®éng s¶n Hµ Néi TÇng 4. L©m §ång th«n Phó T©n.Thµnh C«ng. CT10. Q1 dv thi c«ng l¾p ®Æt ®ỉu hßa. m¸y l¹nh. kd khu chung c-.Môc tiªu §Þa ph-¬ng §Þa chØ Ngµnh thi c«ng x©y dùng. XDhV¨n CÇn phßng-C¨n Giô«c.vµ xñc tiƠn ®Çu tHµ Néi P906.H¶i D-¬ng L« ®Êt L7. HCM Khu du l ̃ch sinh th¸i nghØ d-́ng.Tæ 28. sx tñi khƢ c¸c lo¹i xa. thuª m¸y XD B×nh ThuËn sè 326 ®-êng X©y 19/4.dùng C. Hµ sx vµ gc«ng quÇn ¸o. Ninh B×nh kd dvô vËn chuyÓn du l ̃ch Thơa-Thiªn25 HuƠ Lª Quƣ §«n.cho thuª m¸y măc. Minh®.tØnh B×nh D-¬ng Thùc hiÖn quỷn xuÊt nhËp khÈu (Ko ph©n phèi hµng ho¸) TP Hå ChƢToµ Minh nhµ Star. toµ V¨nnhµ hăa-YtƠ-Gi¸o Hoµng Hoadôc Th¸m.h. vô p3. ®iÖnph-êng 3. ngo¹i thÊt TP Hå ChƢsè Minh 273 Bis.Manor. vËn t¶i ®-êng biÓn.vÊn bÊt ®éng s¶n.NGuyÔn D̃ ch vô V¨n Ngäc.ngâ260. P3. hµng kh« Long An L« A1. TPHCM TP Hå ChƢ Minh X©y dùng thi c«ng x©y dùng.nhµ D̃ ch vô CT1.x· T©n H qlƣ bÊt ®éng s¶n (ko kd vµ mua b¸n) TP Hå ChƢ26C Minh Ng Träng D̃ chLéi..M T. T©n Phó. hµng khTP Hå ChƢToµ Minh nhµ MªGTVT-B-u Linh Point.sè 26. p25. n-ìcTP t Hå ChƢ18/8 MinhNguyÔn X©y C¶nh dùng Ch©n. s¾t.CÇu GiÊy D̃ ch vô t. ®ỉu hßa kk. CN nhµ nhÑCT4. du l ̃ch. xö lƣ n-ìc. Minh H-ng V¨n V-îng hăa-YtƠ-Gi¸o 3. vËn t¶i hµng hăa. biÖt thù. giµy dĐp B×nh D-¬ngCCN Cty cæ CN phÇn nhÑtphè §Ñp. vui ch¬i gi¶i trƢ thÓ thao. p 15.x· S¶n xuÊt. thiƠt kƠ x©y dùng. q2.K§TM MÔ Tr×.8B/1 D̃ ch L¸ng vôH¹.l h ̃ch§øc Träng. Cèng Ṽ.TP HUƠ. kd xuÊt nhËp khÈu §ång Nai KCN Bµu XĐo.BƠn NghĐ.vÊn ®Çu t.Q1. Q T t. l¾p dùng vµ l¾p ®Æt thiƠt b̃ TP Hå ChƢ289/14 Minh §-êng X©y D5. TPHCM D̃ ch vô t. kinh doanh hµng may mÆc Hµ Néi P108 nhµ K10 CN K§T nhÑ ViÖt H-ng.vÊn qu¶n lƣ x©y dùng Hµ Néi 111C. thiƠt b̃ x©y dùng TP Hå ChƢ190 Minh Hång Bµng. H¶i sx vµ xk d©y gia cè.§ d̃ch vô cho thuª m¸y măc. KCN CN nÆng Nam S¸ch. l¾pddÆt-HThiÖn. t. TPHCM d¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh. Thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông. Long hé An dv liªn quan ®¹i lƣ. D̃ ch vô T©n KiÓng. TPHC sx ghƠ xe h¬i B×nh D-¬ngCCN Cty CP CN thµnh nÆng phè §Ñp. xd nhµ c¸c lo¹i.®ỉu hoµ TP Hå ChƢ215E2 Minh Ng V¨n D̃ chH-ëng. q1.Trung D̃ ch vô Hßa. q7. T©n B×nh.H¶i hé Ch©u. KCN Long HËu. tói du l ̃ch.Toµ nhµ D̃ ch17T7.Hµ Néi ®Çu t. D̃®-êng ch vô T«n §¶n. dv l¾p ®Æt.vÊn ®Çu t-.®iÖn sè 2 Ng« §øc KƠ. sx d©y bÖn vµ l-íi H¶i D-¬ng KCN Nam S¸ch.CÇu D̃ ch vô thang7.Quan dôc Hoa. m¸y lµm năng. TPHCM S¶n xuÊt. ®iÖn n-¬cs.c«ng nghiÖp. T©n Phó.vÊn thiƠt kƠ néi. tiƠng ViÖt. sîi gia cè cho c¸p ®iÖn. tói du l ̃ch.Q. nÆngf. giµy dĐp B×nh D-¬ngCCN Cty CP CN TPnhÑ §Ñp. dùng TP Phan ThiƠt.CÇu V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o GiÊy.nhµ CN 17T5. m¸y CN.Tơ Liª §µo t¹o tin häc v¨n häc vµ ngo¹i ng÷ Hµ Néi Sè 2. thùc hiÖn quỷn nhËp khÈu hµng TP hHå ChƢ127 Minh §inh Tiªn D̃ ch Hoµng.H T. TPHCM 1/16 Huúnh ThiÖn Léc. TP Hå in Ên vµ dv lq ®Ơn in Ên. CÇu Kho. TØ Sx d©y gia cè.H phð băng v¶i.Nh©n C ̀ tù ®éng thi c«ng x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp. Kh¸ch x Phó s¹n-Du Héi. Kh¸ch §« th̃s¹n-Du míi Nam l ̃chTP. pccc. Hoµ Th¹nh. q7 DV t. q7. vá bäc c¸p ®iÖn vµ sîi quang. d©y truyª Hµ Néi sè 26 ®-êngD̃ NguyÔn ch vô V¨n Ngäc.h. qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua b¸n kinh doanh) TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô T. D̃ ch vô p15. T©n t. Khu D̃ ch ®« vô t ̃i míi Trung Hßa-Nh©n Ch Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi 17T10.Ba sx sîi ©o s.vÊn ®Çu t-.x· D̃ ch Mü vô §×nh.b¸n dÉn. T Thùc hiÖn quỷn xuÊt nhËp khÈu (ko ph©n phèi) TP Hå ChƢ25 Minh Lª V¨n L-¬ng. Q Phñ N D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn TP Hå ChƢSè Minh 56. lß s-ëi TP Hå ChƢsè Minh 71/26/7/10. trang trƢ néi thÊt TP Hå ChƢ88/2 MinhVâ Th̃ D̃S¸u. B×nh Th dv ®¹i lƣ tµu biÓn. l-u gi÷ vµ ®ăng găi hµng ®«ng l¹nh. vô Th¶o §ỉn. T©n ThuËn T©y. v¨n phßng cho thuª Long An X· Long HËu. Q4.ph¸ d́ . h Nam S¸ch. TPHCM Thi c«ng l¾p ®Æt tb̃ pccc. Phan GTVT-B-u XƢch Long. ch. TP HCM Gi¸o dôc mÇm non Hµ Néi TÇng 1A. TP c Hå ChƢS3-1. L©m . vô BƠn NghĐ.vÊn qu¶n lƣ. dùng 4.ngo¹i thÊt Hµ Néi C¨n hé sè 621.CN BƠn nhÑ C¸t. D̃ ch®-êng vô NguyÔn BÆc.Cèng Ṽ. TPH Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi Sè 5.qu¶n lƣ dù ¸n x©y dùng TP Hå ChƢ85/11/8. l¾p r¸p mµnh rm Hµ Néi 12A04.vÊn trang trƢ néi thÊt.f. tØnh §ång Nai DVô s¬n chèng rØ TP Hå ChƢ57-59 Minh Hå Tïng CN MËu.q.x¸ V¨n Th¸nh B¾c. NguyÔn §×nh ChiÓ XD. sx c¸c chi tiƠt thð c«ng quÇn ¸o. TPH X©y dùng vµ kinh doanh d̃ch vô kh¸ch s¹n TP Hå ChƢl«Minh C6B-02-1.K§T nÆng mìi Trung Hoµ. q5. D̃ ch33vôTer vµ 33 bis M¹c §Ünh Ch thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh.bäc chØ pvô ngµnh dÖt B×nh D-¬ngx· Hoµ Lîi. hthèng läc chÊt th¶i.Long Biªn. tiƠng Hµn (ko cÊp v¨n b¨ng.CÇu GiÊy. quỷn nhËp khÈu Hµ Néi sè 925. vô p4.

cÇu thang D̃ ch vô4. sx gièng rau. §ång Nai t. X©y khu phè dùng4. nåi h¬i. x· §ÊtCN Cuèc. ch̃u lùc.cnghiÖp. sx tÊm nhùa PVC dïng cho xe h¬i.h.tï bï ®iÖn §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nÆngTr¹ch. bao.ph-êng 15. loa. Sx & KD èc vƢt.BƠn C¸t. c«ng nghiÖp. Ninh Kỉu. B×nh D-¬ng s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt §ång Nai KCN Long Thµnh.D̃cÇu ch vô thang 4. X©y dùng p Ninh X¸. h Yªn Phong Sx & KD vá §TD§. tØnh § sx măn ¨n. ttrÊn Mü Ph-ìc.f. cn. §ång Nai kd kh¸ch s¹n. b¸nh snack vµ trµ nh©n s©m Hµ Néi 38/49 Huúnh CN Thóc thùcKh¸ng. tØn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng. d©n dông. thiƠc. nÆng H-ng Yªn SX thiƠt b̃ cung cÊp n-ìc năng b»ng ®Çu thau.CN TPnhÑ H¶i D-¬ng. qlƣ xd c«ng tr×nh TP Hå ChƢsè Minh 2 Thi S¸ch.miƠng ®Öm dïng cho tð l¹nh vµ linh kiÖn ®iÖn tö KT B¾c cao Ninh KCN Yªn Phong. h¹ tÇng c¬ së. KD linh kiÖn m¸y in laser KT cao vµ linh kiÖn ®iÖn tö # B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp CN nÆng Yªn Phong. Ba sx vµ thu mua hoa xuÊt khÈu. q1.CN §ång nhÑNai t.KD B¾c xd Ninh 97 Huỷn Quang.Hµ Sx vµ KD micro.cÊp dvô thi c«ng xdùng c¸c ctr×nh d©n®ông. khu c«ng nghiÖp §Êt Cu Sx l¾p r¸p bµn phƢm ®iÖn tho¹i di ®éng KT cao vµ linh kiÖn ®iÖn töB¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp CN nÆng Yªn Phong. p1. thøc ¨n chƠ biƠn s½n.xd c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi nc. x· Long Ch©u. thiƠt b̃ c¬ khƢ vµ ®ång hå n-ìc H-ng Yªn x· D̃ Sö. vui ch¬i gi¶i trƢH-ng Yªn X D̃ Sö. L©m §ång sx c¸c sp b»ng ®ång thau: cót.linh kiÖn ®iÖn tö B¾c Ninh KCN Yªn Phong. nÆng h T©n Uyªn. sp xi m¨ng §ång Nai KCN Nh¬n X©y Tr¹chdùng II. nÆng KCN Săng ThÇn 1.§a SX sîi H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ d̃ch vô t. Vâ Th̃ X©yS¸u. Sx& KD bµn phƢm. q Ba §×nh. X©yl«dùng 11A. ®-êngXD 25B. sx kƠt cÊu thĐp. tkƠ mÆt b»ng xd B×nh D-¬ngquèc lé 13. kd bÊt ®éng s¶n.h BƠ sx.®-êng M¹c §Ünh Chi. H Mü CNHµo. Q3. V¨nhuyÖn phßng-C¨n Nh¬nhé Tr¹ch. §ång Nai sx bao b× giÊy( bao gåm c«ng ®o¹n in) §ång Nai KCN Amata.x· AnCN Phó. h Yªn Phong SX linh kiÖn ®iÖn tö 300. van.CN h Mü nÆng Hµo. phßng-C¨n tx Thñ hé DÇu Mét. gc in. quËn B x©y dùng d©n dông. H-n Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng. cbiƠn.NhËp khÈu thiƠt b̃ ho¸ chÊt xö lƣ n-ìc th¶i ®Ó b¸n cho th-¬ng nh©n VN Hµ Néi Phßng 911.d©y. Khu dt Mü §×n sx.D̃pchNgäc vô Kh¸nh.h Yªn Phong. xnhÑ Tr-ng Tr¾c. n«ng s¶n L©m §ång sè 11 C« Giang.BƠn NghĐ.vÊn kü thuËt x©y dùng. vÏ trªn c¸c s¶n phÈm chËu b×nh b«ng B×nh D-¬ngÊp T©n B×nh. Hµ N sx c¸c s¶n phÈm may mÆc §ång Nai KCN Nh¬n CN Tr¹ch nhÑ III. ®-êng X©y dùng §iÖn Biªn Phñ. HCM thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông. nhÑ H-ng Yªn S¶n xuÊt cÆp da.cao cÊp B×nh D-¬ngkhu 3. sè 10. dùng p. d©n dông CN Hµ Néi sè 198. hoa. x©y dùng Hµ Néi P 608. B¾c Ninh. khö mïi. h Mü CNHµo. chÊt b̃t kƢn. n«ng nghiÖp. TPnghiÖp §µ L¹t. ®inh vƢt. tb̃ c¬ khƢ ngµnh may. H-ng Yªn SX vËt liÖu PE che phð phôc vô xd. nhµ CT5. nhÑ huyÖn ThuËn An. N«ng-L©m P9. inox H-ng Yªn X Minh §øc. sx sp tơ plastic B×nh D-¬ngL« E6d. h V¨n L©m.tØnh B×n Cung cÊp dvô t. sx bª t«ng trén s½n. linh kiÖn ®iÖn tö KT cao dïng cho §TD§ B¾c Ninh KCN Yªn Phong. tai nghe.vÊn thi c«ng XD TP Hå ChƢ37 Minh T«n §øcX©y Th¨ng. CN nÆng x· Long Ch©u. CNx·nÆng T©n HiÖp. B×n thi c«ng x©y l¾p TP Hå ChƢG2 Minh tÇgn trÖt X©y sè dùng 12. linh kiÖn ®iÖn tö chƢnh x¸c KT cao cho §TD§ B¾c Ninh KCN Yªn Phong.KCnCN ViÖt nhÑ H-¬ng 2.000 sp/n¨m H¶i D-¬ng KCN §¹i An. chÊt kƠt dƢnh. kho CN09.vÊn ®Çu t. cña qu¶. CN nÆng x· Long Ch©u. Q3.ph-êng phÈm Ngäc Kh¸nh. B¾c N Sx ho¸ chÊt. Trung Yªn II. x· Long Ch©u. sx mót xèp B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CN B. TP Kinh doanh nhµ hµng. khung k̀ o thĐp.vÊn h® KD dù ¸n ph¸t triÓn B§S. t. P Trung H S¶n xuÊt ®Öm mót xuÊt khÈu B¾c Ninh Khu ph¸t triÓn CNKCN nÆng QuƠ Vâ(KCN QuƠ Vâ m Sx d©y cÊp ®iÖn vµ linh kiÖn hth«ngs ®iÖn tö c¸c lo¹i xe B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng. CN x· nhÑ T©n HiÖp. X©y p dùng BƠn NghĐ. nhÑ x· B×nh ChuÈn. ®ăng tµu vµ phô tïng§ång Nai KCN dÖt may CNNh¬n nÆngTr¹ch.. h T©n Uyªn. TP Hå ChƢ c. h Yªn Phong sx. nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi 333 Kim M·. §ång Nai KCN dÖt may CNNh¬n nhÑ Tr¹ch.vµ qu¶n lƣ (trơ CPC 866) cho c¸ nh©n.vÊn CGCN lÜnh vùc c«ng nghiÖp. h ThuËn A thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. q1.246/1 TrÇn KƠ X-¬ng. f7 X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp.L¸ng phÈm H¹. l¾p ®Æt hthèng Hµ®iª Néi tÇng 2. CN nhÑ x· Long Ch©u. h T©n Uyªn. NguyÔn X©y dùng Tu©n. khu ®« th sx vµ gc c¸c lo¹i m¸y măc. h DÜ A sx hµng may mÆc c¸c lo¹i B×nh D-¬ngÊp 1A.§èng §a. thiƠt b̃ ©m thanh.thiƠt b̃ ®iÖn tö nh. vô Khu ®« t ̃i MÔ Tr× H¹. khu ®« th̃ Mü §×nh sx c¸c lo¹i cä bªt«ng nen. tkƠ kiƠn trñc. tói. ngâ 575 CNKim thùcM·. H¶i D-¬ng sx vµ gc«ng sp linh kiÖn.vÊn ®Çu t-. tói da CÇn Th¬ 118/24 §-êng CN30/4 nhÑPh-êng H-ng Lîi. §ång Nai T.B×nh D SX l« sîi ®¸nh băng kim lo¹i H-ng Yªn Th«n TuÊn CN D̃ . Lµm b¸nh t-¬i. p Nh©n ChƢnh. kd b¶ng m¹ch ®iÖn tö d¹ng dÎo B¾c Ninh KCN Yªn Phong. §ång Nai Kh¸ch s¹n B×nh D-¬ngL« A-3-TT. dùng p 7. ph-êng XDPhó V¨n Thä. B×n . gc bµn ði h¬i. nhµ tỉn B×nh D-¬ngÊp 5. q Th sx tÊm lîp c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt. Kh¸ch khu c«ng s¹n-Du nghiÖp l ̃ch Mü Ph-ìc 2. nhµ cao tÇng TP Hå ChƢsè Minh 575/16. TP Hå ChƢ Minh xd khu chung c-. ®g D̃ §iÖn ch vô Biªn Phñ. CN nhÑh Long Thµnh. toµ nhµ D̃ chCT4-4. tc«ng xd c«ng tr×nh TP Hå ChƢsè Minh 171. CN nÆng x· Long Ch©u. biÖt thù cao cÊp thuéc d¸n cÊp 2 khu DL sinh th¸i cï §ång Nai l« 17. tæ HµchNéi P611. CN nÆng x· Long Ch©u. §ång Nai thi c«ng XD TP Hå ChƢB301 Minhl« B chung X©y dùng c. h Yªn Phong Sx. cung cÊp thøc ¨n Hµ Néi phßng 717 CÇu D̃ ch vô thang 6-CT1.th«ng TP Hå ChƢsè Minh 159. h BƠn sx ®̀n tƢn hiÖu giao th«ng. sp c¬ khƢ ngµnh may mÆc B×nh D-¬ng®-êng 9.g. chung c. h Nh¬n Tr¹ch. chÊt lµm s¹ch ®b B×nh D-¬ngL« B7 «1 ®-êng CN nÆng D2. chƠ biƠn vµ cung cÊp thøc ¨n Hµ Néi 55A. CT5. giµy.

th«ng tin néi bé c¸c ctr×nh ddu H¶i Phßng p 211. dôc Ba §×nh.nc pt thiƠt kƠ tÇu Hµ Néi Phßng 902.Quang Minh. D̃ ch pvô24.h CN nhÑ ThuËn An. hÖ thèng chiƠu s¸ng. q 1. bèc d́ hµng. thƢ nghiÖm ®̃a kü thuËt x©y dùng TP Hå ChƢphßng Minh 3B. P Trung Hß sx giÊy. PCCC. ®¹i lƣ tµu biÓn.v¸n nhùa.dĐp.h CN nÆng QuƠ Vâ.®-êng D̃ chB¹ch vô §»ng. Ph¹m Hïng. §ång Nai dv giao nhËn hµng hăa XNK. §ång nhÑNai SX.®iÖn TPtöHå ChƢSè Minh B34.toµ CN nÆng nhµ A. Hoµn KiƠm. n-íc. gia c«ng thiƠt kƠ c¸c sp may mÆc xuÊt khÈu B¾c Giang L« B10.vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd. th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸n . dv thi c«ng Hµ Néi tÇng 4.ph-êng 2. Khu ®« th̃ Trung Dvô l¾p ®Æt. kinh doanh toµ nhµ vp cho thuª. c¸c sp tơ v¶i. CNKCN nhѧ×nh Tr¸m. X©y dùng. H Kinh doanh nhµ hµng.gc«ng nh·n m¸c cho giÇy thÓ thao.Nh©n Ch Dv thiƠt kƠ vµ trang trƢ néi thÊt. nhÑkhu phè 2. nhÑ x· §øc hßa H¹.dv thi ctr×nh xd. t¹o mÉu tăc.Thµnh ccÊp dv giao nhËn hµng hăa.thiƠt b̃ ngµnh ®iÖn l¹nh. Hµ N s¶n xuÊt g¨ng tay thÓ thao B¾c Giang Côm CN .tr©m cµi tăc.kcn.vô nhµ 17T9. KhuÊt Du sx& gc«ng mñt xèp.bñp bª b»ng v¶i TP Hå ChƢSè Minh 8.toµ GTVT-B-u nhµ CFM.Th-¬ng7 CN nhÑ Th-ow Ho¹t ®éng phßng kh¸m chuyªn khoa r¨ng hµm mÆt: kh¸m.s Thi c«ng l¾p ®Æt. C Xd c«ng tr×nh d©n dông.sx èng giÊy tơ nguyªn liÖu giÊy tphÈm(ko gåm lµm bét giÊy) §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nhÑ Tr¹ch. hµng ¨n uèng Hµ Néi Nhµ sè 10. CN nÆng h. TPHCM thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë.khu«n mÉu KL B×nh D-¬ngx· B×nh chuÈn. ctr×nh kü thuËt d©n dông TP Hå ChƢ33Ter Minh vµ 33X©y Bis. ®-êng D̃ chPhæ vô Quang. Q 1. gia c«ng vµ sx c¸c sp gèm søB¾c Giang Côm c«ng nghiÖp CN nhÑd̃ch vô tËp trung.vali.may thñ nhèi b«ng. Sx.®-êngCN BƠnhÑ V¨n §µn. x· T©n CN §̃nnhÑ h. toµ D̃nhµ ch vô Vimeco. chƠ biƠn ®å ¨n nhanh phôc vô t¹i chç vµ giao hµng tËn n¬i Hµ Néi 145 Hµng B«ng. §a Kao. 152 NguyÔn L Gc«ng in lôa giÇy. V.x· MÔ Tr×. vô ®-êng NguyÔn Th̃ §̃nh.sx hµng may s½n. Q T©n B×nh Dvô trang trƢ. PCCC. c«ng tr×nh CN. tÇngD̃ ch 15. §ång Nai D¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh. toµV¨n nhµhăa-YtƠ-Gi¸o 172 Ngäc Kh¸nh. §ång nhÑ Nai sx chƠ t¹o sp c¬ khƢ:èng dÉn khƢ. lµm tiÓu Hµ Néi p© TÇng 4. 209 KS¹n X©y dùng ViÖt Trung. tô ®iÖn.23 ®iÖn L¸ng H¹. tb̃ v¨n phßng tù ®éng. xö lƣ nø¬c th¶i vµ n-¬cs TP Hå ChƢ18/8 MinhNguyÔn X©y C¶nh dùng Ch©n. may trang phôcB×nh D-¬ngKhu phè Kh¸nh CN nhÑ Long. Q1. trang trƢ n« TP Hå ChƢ174/2 Minh Lƣ TùD̃ Träng.gc«ng m¸y CN vµ phô tïng. ch¨m săc da mÆt. p 14. l¾p m¸y măc CN B×nh D-¬ngÊp 3. H SX m¸y măc.gƢ©y. ®å gç néi thÊt vµ ®å gç gia dông 7 Hµ Néi 157 Tæ 17. CN nÆng §ång Nai xö lƣ n̉n măng.vá bäc ghƠ TP Hå ChƢ§µo Minh Trinh NhÊt.3 toµ nhµ D̃ ch Licogi. q B×nh Th¹nh. ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh xdùng.gia c«ng sp thªu vi tƢnh.quËn Thanh B cho thuª m¸y x©y dùng. p Yªn Phô. nhuém Nam §̃nh Nam §̃nh CN nhÑ sx l«ng mi gi¶ vµ c¸c phô kiÖn lµm ®Ñp B¾c Giang x· C¶nh Thôy. gc hµng may mÆc. ch vôh Thð Thơa. tØnh B¾c Giang D̃ ch vô giao nhËn hµng ho¸ ®-êng biÓn. VP. phô tïng cho ngµnh ®iÖn.nhµ X©y 18T1.san lÊp mÆt b»ng Hµ Néi sè 402-CT4-khu D̃ ch vô ®« th̃ Mü §×nh. h §øc Hßa. Broadway. sp tơ giÊy. dv tkƠ kiƠn trñc. ch vô BƠn Thµnh.nhµ D̃ 17-T7. l« E9. ®éng c¬ lµm rung ®iÖn tho¹i. ViÖt. kd nhµ tang lÔ Long An Êp 2. 103 NguyÔn BØ CcÊp d̃ch vô x©y dùng d©n dông. x©y l¾p ctr×nh ®iÖn TP Hå ChƢSè Minh 82.Mª Linh. vô p C« Giang. h T©n Y l¾p ®Æt thiƠt b̃: ®iÖn d©n dông.®iÖn tö cx¸c §ång Nai KCN Nh¬n CN Tr¹ch nÆng II-Nh¬n Phó. m« t¬ B×nh D-¬ngÊp B×nh Phóc. qlƣ dù ¸n ®ÇuHµ t. c¸ch ©m chèng TP Hå b ChƢ255 Minh TrÇn H-ng D̃ ch §¹o. B×nh D-¬ng sx. h BƠn C¸t.M3M4 NguyÔn ChƢ T sx. tØnh dÖt. ThiƠt kƠ thêi trang. Hµn (ko cÊp v¨n b»ng chøng chØ) TP Hå ChƢS3-1. XD d©n dông. p CÇu Kho. TP DV thi c«ng l¾p ®Æt:tb̃ PCCC.Đp thªu vi tƢnh §ång Nai Nh¬n Tr¹chCN I. phßng-C¨n q Hai Bµ héTr-ng. Minh khu phè V¨nH-ng hăa-YtƠ-Gi¸o V-¬ng 3. Long An Sx. thuª gia c«ng hµng mmÆc & XK c¸c sphÈm mmÆc Hµ Néi ®ă P1507. CNhnhÑ Yªn Ḍng. tØnh B×nh D-¬ ThiƠt kƠ tÇu biÓn. ®iÖn. Thíi An. quÇn ¸o.T©n SX. CN thùc p Hµng phÈm B«ng.h¹t nhùa. tói x¸ch Long An Êp B×nh TỉnCN 2.q T©n B× CcÊp c¸c dvô t. ch÷a. tói. B¾c giang XD vµ kinh doanh CV nghÜa trang.q 1.qðan lƣ kho Hµ Néi P604 tÇng6.lÇu D̃ ch vô 9-Toµ nhµ Diamond Plaza. Hµ Néi 15. sx tb̃ n Hµ Néi P1506. Lo SX s¶n phÈm may mÆc TP Hå ChƢ532. TPHCM xd ctr×nh d©n dông vµ CN. Q 12.dÉn h¬i.K§T ch vô Trung Hoµ .p N Thùc hiÖn quỷn XNK (ko ph©n phèi hµng ho¸) TP Hå ChƢ190 Minh B¹ch §»ng.nc.da.Néi Phßng 311. X©y dùng l« C4-2. p T Gia c«ng v¸n sµn. tt©m th-¬ng m¹i t¹i 203 MKha Hµ Néi Sè 203 phèXD Minh V¨nKhai. CNHµ Néi L« 30 tËp thÓ D̃ chTT vôYtƠ CÇu GiÊy.B¾c Ninh Sx quÇn ¸o Kimono. thiƠt kƠ néi. h ThuËn An. tai nghe B¾c Ninh x· Ph-¬ng LiÔu. ®lƣ vt¶i hµng hăa. Minh H-ngD̃ Ph-íc ch vô I(khu A Phó Mü H-ng). CN nÆng x· B×nh ChuÈn. B12. ®ăng găi. ®ỉu hoµ. PCCC. Minh®-êng CN TA28.bé. ttrƢ néi th© Hµ Néi sè 90 ®-êngD̃ Nghi ch vôTµm.Linh T©y. söa ch÷a b¶o tr× m¸y măc. x-ëng ®ăng t©ï. CN.®ai l-ng.khu CN nhÑ phè 1. Tb̃ th«ng tin H¶i Phßng H¶i Phßng CN nÆng s¶n xuÊt sîi nh©n t¹o §ång Nai Nh¬n Tr¹chCN V.®-êng X©y NguyÔn dùng C«ng Trø. 23 L¸ng H¹.t-êng c¸ch ©m §ång Nai KCN Nh¬n CN Tr¹ch nÆng II.dùng M¹c §Ünh Chi. ®-êng TPð Hå ChƢsè Minh 95/3. chtoµ vô nhµ CFM.vÊn ®Çu t-. T cc dvô t.csht. tlîi. hoµn thiÖn ctr×nh ®iÖn.p NguyÔn Th D̃ ch vô kƠ to¸n TP Hå ChƢPhßng Minh 902B.s¾t. qu¸n ¨n.thi c«ng l¾p r¸p èng dÉn §ång khƢ Nai KCN Long Thµnh. P2. tÇngD̃6.th©n tÇu.gia c«ng in.®-êng dùng Lª V¨n L-¬ng.l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. qu¶n lƣ kho Hµ Néi P 604. h T©n Yªn. c«ng nghiÖp gth«ng. T©y Hå.d̃CN ch vô nhÑ tËp trung. cÇn cÈu.Tb̃ kiÓm tra VÜnh Phóc X. D̃ tæ ch28. §ång Nai L§Æt Tb̃ ®iÖn d©n dông. vô ®¬n nguyªn A.gc«ng vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i h×nh ®iÖn tö. TPHCM S¬ chƠ nguyªn vËt liÖu ngµnh gèm sø. h sx khu«n ®æ bª t«ng că khung thĐp. d¹y ®¸ băng (ko cÊp b»ng) TP Hå ChƢR4-53. sx bao b× tơ giÊy.Thð §øc. khu dôc A §T Phó M DV thi c«ng x©y dùng: d dông. p T sx loa cho ®iÖn tho¹i.Phóc sx .kcx.bèc d́ hµng.tñi v¶i. x· MüD̃Phñ.

dv c¾t uèn tăc.hç trî KT.Tỉn L©n. gia c«ng hµng may mÆc H¶i D-¬ng th̃ trÊn Phó CN Th¸i.gia c«ng ghƠ xe h¬i c¸c lo¹i B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng.măng tay. x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông.ph-êng 15. T©n B×nh. l« 11.Trinh.CÇu GiÊy X©y dùng d©n dùng.thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn n-íc TP Hå ChƢSè Minh 422-424. NguyÔn D̃ ch Th̃ vô §̃nh. §ång nhÑ Nai sx vµ l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y ®ỉu phèi kh«ng khƢ H-ng Yªn x· Minh H¶i.Q. vô P Phó Lîi.§iÖnD̃ ch BiªnvôPhñ.Hoµng D̃ ch vô V¨n Th¸i.q B×nh Th¹n Dv thi c«ng l¾p r¸p: ®ỉu hoµ.Trung CN nhÑAn. §èng §a.l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc. dv t. Q1.BƠn Thµnh.tËn dông phƠ liÖu trong ngµnh giµy TP Hå ChƢÊp Minh th¹ch An. TP Hå ChƢ Minh d̃ch vô xö lƣ n-ìc th¶i TP Hå ChƢ415 Minh Ng« Gia D̃ ch Tù. TPHC Thi c«ng XD c«ng tr×nh.lµm ®Ñp cho tăc.TP Hå X©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp.th«ng giă.22 KCN CN §Êt nhÑCuèc.ph-êng 25 Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh.®-êng D̃ ch vô Ph¹m ViƠt Ch¸nh.x· CN nhÑ T©n HiÖp.s¬n măng tay Hµ Néi Sè 47.vÊn.c«ng.q X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp B×nh D-¬ngK5/B120 §¹iX©y lé B×nh dùngD-¬ng. nguyªn phô liÖu may H¶i D-¬ng Km 54+100. l¾p ghĐp nhµ thĐp tỉn chƠ cho nhµ x-ëng TP Hå ChƢSè Minh 63-65.p §a CÊp chøng chØ ®¹t chÊt l-îng qtƠ cho hÖ thèng qlƣ chÊt l-îng.q B S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¬n mµi trªn chÊt liÖu gç vµ g¹ch TP Hå ChƢ196 Minh T©y Th¹nh.CN QLnhÑ 5.giao th«ng. vô Kh©m Thiªn.§a vô Kao.QuËn CN nhÑ T©n Phñ. L ®Æt tb̃ ®ång bé ngµnh x©y dùng.vÊn kt că lq kh¸c B×nh D-¬ng23 Huúnh V¨n D̃ chNghÖ. thuª v¸y c-íi. CÇu GiÊy.ph-êng 2.ph-êng 19 Dvô l¾p ®Æt thiƠt b̃ d©n dông. X©y dùng Mü §×nh.l« 4A. H-ng Yªn T.A.qlƣ.§øc hoµ.vÊn xd.vÊn ®Çu t-.HuyÖn CN nhÑ Cð Chi. tØnh B×n S¶n xuÊt.B×nh Trang ®iÓm.ngâ 61. hÖ thèng lµm l¹nh H-ng Yªn x· T©n Quang.nhµ Minh B15. H¶i D-¬ng .khu 5. H-ng Yªn S¶n xuÊt b¨ng keo.§øc nÆng Hoµ H¹. tØnh H-ng Yªn sx c¸c lo¹i m¸y l¹nh.Q1.x· nhÑ §øc Hoµ Th-îng. dôc TWf Liªm.®iÖn tö Long An Êp B×nh TỉnCN 2.g/s¸t Hµ Néi DA Architecture D̃ ch vô Co.o TP Hå ChƢ135/1/33NguyÔn Minh X©y dùng H÷u C¶nh. hăa-YtƠ-Gi¸o x· Mü §×nh. H S¶n xuÊt phÇn m̉mm m¸y vi tƢnh TP Hå ChƢ79C. CÇu GiÊ s¶n xuÊt. nhuém tăc TP Hå ChƢsè Minh 47 Ph¹mD̃ViƠt ch vôCh¸nh.. p NguyÔn C.cc dvô qlƣ vµ KThuËt cho toµ nhµ Hµ Néi Sè 8.TrÇn D̃ ch vô Duy H-ng.Ph-êng vô 3.t. vô P.Yªn Hoµ.q Phñ NhuË SX LkiÖn §tö VÜnh Phóc KCN Khai Quang. T©n Uyªn.tvÊn KD.ph-êng 25.q D̃ ch vô lµm ®Çu. trang ®iÓm. p Ngäc Ch©u.®iÖn.q §èng § Sx nhùa chuyªn dïng. trang trƢ néi thÊt.Long An ChƠ biƠn vµ ®ăng hép thuû s¶n B×nh ThuËn L« A12.h T©n Uyªn.Hå ChƢ s¶n xuÊt ng-êi mÉu ném b»ng chÊt liÖu nhùa.MÔ Tr×.x· CN nÆng T©n HiÖp.Ltd SX gia c«ng dÖt. CN V¨nnhÑ L©m.c«ng tr×nh x©y dùng. SX nh·n m¸c.®Çu t-. D̃ ch vô Ph-êng 2.Phóc sx s¬n& nguyªn liÖu sx s¬n. nguyªn phô liÖu ngµnh may H¶i D-¬ng Km 54+100.cung cÊp dvô söa ch÷a phÇn m̉m m¸y tƢnh TP Hå ChƢSè Minh 40/21.Tp Hå ChƢ D̃ ch vô m«i gƢ¬i bÊt ®éng s¶n TP Hå ChƢ90-92. géi ®Çu.vÊnHµ ®©Néi Sè 9.tvÊn KT liªn quan TP Hå ChƢSè Minh 12 C/1.l¾p ®iÖn n-íc.X©y Trung dùng Hoµ. x· Kh¸nh CN nhÑ B×nh. Minh Phæ Quang. nhuém. tx Thñ DÇu M S¶n xuÊt hµng may mÆc TP Hå ChƢ43/2F Minh PhanCN V¨nnhÑ §èi. H¶i D-¬ng s¶n xuÊt giÇy thÓ thao.xñc tiƠn ®Çu tHµ Néi D17 lµng quèc D̃ chtƠ vôTh¨ng Long.CN TPnhÑ H¶i D-¬ng.Nam c SX gia c«ng phÇn m̉m cho ngµnh b¸n dÉn TP Hå ChƢNhµ Minh3.TP Hå ChƢ M T.khu«n mÉu ®Ơ giÇy TP Hå ChƢx·Minh Trung An.Bµ §iÓm. P Ngäc Ch©u.nhÑ h Kim Thµnh. th¶m Hµ Néi Sè 63 ngâ §¹i D̃ ch §ång. gia c«ng hµng dÖt may.Trung X©y dùng Hoµ. t. H-ng Yªn sx.hÖ thèng phßng ch÷a cha TP Hå ChƢ63-65 Minh §iÖn D̃Biªn.TP Hå ChƢ M NhËp khÈu dông cô m¸t xa : m¸y gi-êng.CN h V¨n nÆng L©m.NK thuèc nhuém.. TP H¶i D-¬ sx.quËn10.®-êng CNHoa nÆng Lan.thùc hiÖn dv s¬n gia c«ng §ång Nai Nh¬n Tr¹chCN II..Tơ Liªm.giao th«ng Hµ Néi Sè 9. Yªn Hoµ.c¬ khƢ.thuû l¬̃. CN nhÑ h V¨n L©m.h T©n Uyªn.p HiÖp Thµ Sx phÇn m̉m m¸y tƢnh. l« 4A. Minh§iÖn Biªn D̃ chPhð.thiƠt b̃.®-êng D̃ ch vôNguyÔn Th̃ Minh Khai.p Th̃nh Quang. gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu Long An Êp Nh¬n Hoµ CNI.CN QLnhÑ 5. trang ®iÓm. may B×nh D-¬ng« B21. t. Minh Lª TH̃D̃ ch Riªng. CN nÆng V. §ång nÆng Nai SX m¾t kƢnh thuèc H¶i D-¬ng KCN §¹i An. Trung Hoµ. c«ng n«ng nghiÖp.KhuCN A-khu thùcchƠ phÈm biƠn thuû s¶n.p D̃ ch Väng.Mü V¨n§×nh1. B×nh Sx b¨ng keo. B×nh DS¶n xuÊt dµy thÓ thao.lµm năng.ph-êng 3 d̃ch vô thi c«ng.n«ng nghiÖp. gc«ng ghƠ xe h¬i B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng. bét nh·o H-ng Yªn x· T©n Quang. s¶n xuÊt c¸c lo¹i bi thiƠc( ko bao gåm c«ng ®o¹n xima) §ång Nai Nh¬n Tr¹chCN II.vÊn qu¶n lƣ doanh nghiÖp. H-ng Yªn Dvô ®¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸. CN nÆng h V¨n L©m. D̃ ch CVvô phÇn m̉m Quang Trung. may.Khu A §« th̃ p X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp Hµ Néi 1001 tÇng10CT1. m«i tr-¬ TP Hå ChƢ10. gia c«ng dÖt v¶i B×nh D-¬ngÊp 3B.bèc xƠp hµng TP Hå ChƢSè Minh 473. nÆngKim §éng..TP Hå ChƢ M sx.h §øc Hoµ Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông.p Trung Hoµ.B×nh ch vô Th¹nh. v¶i c¸ch nhiÖt ®iÖn.®-êng D̃ ch vô §iÖn Biªn Phñ.B×nh S¶n xuÊt ®å dïng b»ng inox Hµ Néi Th̃ trÊn L-¬ng CNB»ng. h T©n Uyªn.®-êng X©y dùng Ung V¨n Khiªm. logo phôc vô ngµnh may H-ng Yªn x Minh H¶i.P15.®Ơ cao su.vÊn Hµ Néi Sè 10. c¸c bé phËn cña giÇy §ång Nai Nh¬n Tr¹chCN I nhÑ S¶n xuÊt phÇn m̉m m¸y tƢnh TP Hå ChƢSè Minh 155.CN.trang trƢ néi ngo¹i thÊt TP Hå ChƢSè Minh 50/6. H¶i D-¬ng Sx tÊm cao su xèp E.Ph-êng22. Cð Chi. p T Gi¸o dôc mÇm non Hµ Néi Sè 4-B16.tiƠp th̃.d̃ch vô söaTP ch-Hå ChƢLÇu3.v¶i c¸ch nhiÖt. gc hµng dÖt.thi c«ng..ngâ Th¸i X©y Th̃dùng nh 2.V. mua b¸n hµng dÖt may.dv kho b·i.Hăc m T/vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd vµ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. t.®-êng D̃ chNguyÔn vô §×nh ChiÓu.

vÊn kinh doanh.vÊn l¾p ®Æt phÇn cøng mtƢnh.Q1.qu¶n lƣ dù ¸n ®Çu t.Ph-ìc nhÑ Long B.c«ng nghiÖp.c«ng nghiÖp.ch¨n nu«i gia suc T©y Ninh x· Phø¬c Ninh. Hµ Néi A26.vÊn kü thuËt xd. pt phÇn m̉m øng dông.Thơa s¹n-Du l ̃chTHiªn HuƠ Thi c«ng x©y dùng nhµ cao tÇng.TP Hå D̃ ch vô t.QuËn X©y dùng T©n B×nh.s¶n xuÊt söa ch÷a khu«n mÉuc¬ khi ngµnh giµy.Ph-ìc nÆng Long. Êp CN B×nh nhÑ Quíi.Q. ch¨n ga gèi ®Öm. küHµ th Néi 186 ®-êng L¸ng.Q4.c«ng nghiÖp.day ®eo. Hµ Sx. ®« th̃ míi Nam Tp. §èng §a.§øc nhÑHoµ.Q9. TPHCM Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông.BƠn ch vô NghĐ.QuËn hăa-YtƠ-Gi¸o 3.§« D̃ chth̃vô Trung Hoµ. ba l«.MüX©y §×nh.ph-êng 15 T©n B×nh.TPdôc Hå ChƢ Minh Hoµn thiÖn mÆt sµn nhµ x-ëng s©n thi ®Êu.CN V¨n nhÑ L©m. K§T D̃ chMü vô §×nh II. Hµ Néi T.ng TP Hå ChƢ420 Minh Ung V¨n X©y Khiªm.TP Hå C S¶n xuÊt thiƠt b̃ ®iÖn tö:bé chuyÓn nguån TV mµn h×nh ph¼ng.tói ®eo l-ng.Th¶o dùng §̀en. TPHCM Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. TP Hå Ch t. t. ctr×nh kthuËt d©n dông. Khu d©n c.T©n CNUyªn.H-ng Minh X©y Gia dùng 1(l« R4. kinh doanh) TP Hå ChƢ7A.c¨n hé cho thuª Hµ Néi 382 L¹c longXD Qu©n.vÊn ®Çu t. Thñ §øc SX. TPHCM l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp cho c«ng tr×nh x©y dùng.vÊn bÊt ®éng s¶n.T©y hé Hå.TP Hå ChƢ T. sx nhùa dÎo CN B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao.K§T CN nhÑ Trung Hoµ.mÆt hµng vØi sîi B¾c Giang Côm C«ng CN nghiÖp nhѧång §×nh. X©y dùng Th̃nh Quang. tØnh B×nh D-¬n Sx tói x¸ch. sp liªn quan. q DV t.vÊn. ToµD̃nhµ ch vô CT1.c«ng nghiÖp. thiƠt kƠ tµu. T©n Phó.§-êng Minh D̃Vµnh ch vô§ai TRong.B×nh ChuÈn.giao th«ng TP Hå ChƢ364 Minh Céng Hoµ.toµ 18T2. pdùng HiÖp B×nh Ph-íc.thƠ X©y kû21. xö lƣ d÷ liÖu. ThuËn A CcÊp gph¸p c«ng nghÖ th«ng tin.c¸c lo¹i v¶i thuû tinh că tr¸ng ho¸ chÊt B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. gia c«ng hµng may mÆc. CN.Nh©n ChƢnh.trang trƢ néi .§a Kao. h®éng tiƠp th̃.Hai Bµ Tr-ng. Q1. T©n B×nh.Q1. DV ®¹i lƣ: tµu biÓn. qlƣ TP sx Hå ChƢPhßng Minh 606.kƠt cÊu c«ng tr×nhTP Hå ChƢ965/13 Minh Quèc X©y lé1A.gi« th«ng.Ph-êng25.P7. Êp «ng §«ng. csdl. Hµ N thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. Minh®-êng X©y sè 1.hÖ thèng xöa lƣ TPm«i Hå ChƢ53 Minh Ng« Quang X©yhuy.cÊp tho¸t n-íc.Th¹nh dùng Xu©n.Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông.TP D̃ ch vô l¾p ®Æt. ®iÖnLong Biªn.TP H Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông.ThuËn CN nÆng Giao.b¶o tr×.B×nh dùng Th¹nh.c«ng nghiÖp TP Hå ChƢ64 Minh Nguyªn §×nh X©y dùng ChiÓu.vµ xñc tiƠn ®Çu tHµ Néi 125 Yªn L¹c. H-ng Yªn Kinh doanh kh¸ch ¹nn.chèng thÊm c«ng tr×nh XD TP Hå ChƢChung Minh c. nÆngL-¬ng S¬n. c«ng nghiÖp TP Hå ChƢBolim Minh VN X©y dùng Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. ch vô BƠn NghĐ. GT. Gia Thu₫. TPHCM thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông.BƠn nghĐ. chƠ biƠn ®¸ x©y dùng Hßa B×nh Xăm Rôt.B×nh Trång c©y trµm.vÊn kü thuËt ®ăng tµu.Phñ Kh¸ch Léc.TP Hå C SX bia Long An KCN Nhùt Ch¸nh CN thùc phÈm SX trang phôc.ThuËn An.x©y d-n Hµ Néi 1601 17T5. VinaAsset X©y dùng Building sè 4/17 ngâ 91 Ng D̃ ch vô t. q1.phßng ch¸y ch÷a ch¸y TP Hå ChƢ19 Minh hËu Giang.TP Hå ChƢ Kinh doanh BÊt ®éng s¶n. lµm m¸t b»ng h¬i n-íc.hµng may mÆc Long An CN nhÑ Cung cÊp d̃ch vô y tƠthuéc chøc n¨ng phßng kh¸m ®a khoa TP Hå ChƢ260 Minh §iÖn Biªn V¨nPhð.dï. C¶ng. l̉u b¹t.R¹ch MiÔu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. c«ng nghiÖp. BT5.Ph¹m H d̃ch vô giao nhËn hµng ho¸.kho b·i. c«ng nghiÖp. D̃ ch vô §a Kao.§T PMH-ng). dùng p4.Q1.D-¬ng N«ng-L©mminh nghiÖp Ch©u. NK nguyªn liÖu sx nÖm H-ng Yªn T©n Quang.kiƠn trñc néi.B×nh Tr ̃ §«ng B D̃ ch vô trang trƢ néi thÊt TP Hå ChƢB1-54 Minh khu phè D̃ chMü vô Th¸i.kinh doanh s¶n phÈm may mÆc Long An x· §øc LËp CN H¹.Th S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i tói s¸ch.TP Hå ChƢ S¶n xuÉt ch¨n ®Öm. thi c«ng l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc ®iÖn. ®-êngX©y 15. Mü §×nh T. K§T S«ng §µ. c«ng nghiÖp Hµ Néi P 502.l¾p ®Æt tkƠHµ htNéi ®ª P1105. t.l̉u.Hµ Né T.b¹ch ®µn.vÊn qlƣ dn gåm qlƣ tæng hîp.B×nh nhÑ D-¬ng Sx c¸c SP v¶i tơ thuû tinh.®Çu t-.T©y Ninh S¶n xuÊt hoa v¨n khu«n ®Ơ giµy TP Hå ChƢ18 Minh T¨ng Nh¬n CNPhñ.c«ng nghiÖp. CN nÆng h ThuËn An. thiƠt kªHµ Néi 613 CT5. ®-êng D̃ chsè vô11.T NhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y thªu TP Hå ChƢ115 Minh NguyÔn D̃ ch Sü vô S¸ch.TP Hå C Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. TP Hå ChƢ1/26 MinhNg V¨nX©y VÜnh.vÊn qu¶n lƣ dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh.giao th«ng &h¹ tÇngTP kt. Minh Th¸i V¨nD̃Lung. thùc hiÖn quỷnTP NKHå ChƢ746.l¾p ®Æt. qu¶n lƣ ctr×nh TPxHå ChƢ261 Minh Lª Träng D̃ ch TÊn.Q.l¾p r¸p c«ng tr×nh ®iÖn.ngo¹i TP Hå ChƢ248A. CNMü nÆng Hµo.Nh©n ChƢn x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông.vÊn.dùng K§Th̃ An Phó An Kh¸nh. T©n CN Vinh.Q12.s Yªn X· Nh©n Hoµ.rau qu¶.ph-êng4. nguån nh©n lùc.TP Hå Ch thiƠt kƠ chƠ b¶n phim.D̃sè ch4vô Ng §×nh ChiÓu. p §a Kao.v¨n phßng.TTTM phÈm diamond sè 3 sx hÖ thèng lµm l¹nh.d©y truỷn khai th¸c.§T dv t. V¨n phßng-C¨n ph-êng B-ëi.gia c«ng phÇn m̉m m¸y tƢnh TP Hå ChƢ37 Minh T«n §øcD̃Th¾ng. hoµn thiÖnTP c«Hå ChƢR4-20. .VÜnh D̃ ch vô Tuy. Mü §×nh. H-ng Yªn S¶n xuÊt vµ b¸n lÎ b¸nh ngät TP Hå ChƢGian Minhhµng 3-0600 CN thùctÇng3. TH Quỷn XNK mÆt hµng Hµ Néi nµy P1408.Hoµ B×nh DV thi c«ng XD c¸c c«ng tr×nh d©n dông.B×nh Th¹nh.sè dùng 326/1 Ung V¨n Khiªm.c¬ khƢ TP Hå ChƢ15B/91 Minh Lª Th¸nh CN nÆng T«n.Long An s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å gèm gi÷ nhiÖt B×nh D-¬ngCôm CN Cty CN cænhÑ phÇn th §Ñp.sTP Hå ChƢ51 Minh C10. B¾c §Çu t. hµng may mÆc ngµnh y tƠ B×nh D-¬ng§T 743.Q2. x¹cH-ng pin.T KD dv vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng ®-êng s¾t (Yªn Viªn-H¹ Long) Hµ Néi 551 Ng V¨nGTVT-B-u Cơ. vô S¬n Kú. Tơ Liªm Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông.khuA.P.vËt dông cho chă B×nh D-¬ngTh¸i Hoµ.giao th«ng TP Hå ChƢ146 Minh Hoµng X©y Hoa dùng Th¸m.Q9. An SX c¸c lo¹i nÖm. qlƣ bÊt ®éng s¶n (kh«ng mua b¸n. T©n Yªn.T©n X©y dùng B×nh.TT th-¬ng m¹i. thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông.vÊn thiƠt kƠ.gio TP Hå ChƢ18 Minh T¨ng Nh¬n CNPhñ.khai thuª h¶i quan TP Hå ChƢ145-147 Minh Nguyªnx GTVT-B-u TÊt Thµnh. Hå ChƢsè Minh 4.biÖt thù vµ d̃ch vô liªn quan Thơa Thiªn-HuƠ X· Léc B×nh. TL. ¸o Êm.ph-êng ®iÖn 13.kü thuËt. vËn t¶i hµng ho¸ = ®-êng biÓn (ko trùc tiƠp vËn tTP Hå ChƢ4Minh Ng §×nh ChiÓu.P13. cho thuª m¸y măc. sx phÇn m̉m. dùng MÔ Tr× S«ng §µ.

nhÑ h Hoa L-. MÔ dv t. Minh ®-êng sè D̃ ch 81. « 3.XT th-¬ng ma B×nh ThuËn p Ṃi NĐ. T©n B×nh Khai th¸c. ch tæ vô 3. khu 7.vÊn bÊt ®éng s¶n (ko kinh doanh. b¨ng keo. cho thuª m¸yTP măc Hå ChƢ79/11/5 Minh TrÇn X©y V¨ndùng §ang.HiÖp Thµnh 1. TPHCM dv qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua b¸n.Q1. kinh doanh.nhµ hµng. c«ng nghiÖp. tb̃ ®iÖn l¹nh Long An Êp B×nh TỉnCN 2. nhÑ x· ThuËn Giao. Lo s¶n xuÊt in nh·n. TPKh¸ch Phans¹n-Du ThiƠt.nåi h¬i c«ng nghiÖp.K§T Trung Hoµ-N s¶n xuÊt..vÊn t kƠ. p12.®å uèng B×nh ThuËn Ph-êng Ṃi NĐ.. giµy. nguyªn liÖu pkiÖn liªn quan Ninh B×nh th̃ trÊn ThiªnCN T«n.thuû lîi. q7. l¾p ®iÖn n-ìc Hµ Néi F4 TT Tæng X©y côcdùng thèng kª.m· v¹ch.Ph¹m Hïng. T©n CN Vinh. TP L¾p ®Æt tb̃ kü thuËt. Phó Lîi.Hßa B×nh .khuX©y TT3.vÊn ®Çu t-..Lam CN nhÑ S¬n. p9.toµ34 dùng tÇng. cung cÊp gièng cho n«ng d© L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp d̃ch vô l¾p ®Æt l¾p dùng c¸c kƠt cÊu xd ®-îc lµm s½n. thi c«ng c«ng tr×nh xd. phßng-C¨n tØnh B×nh hé D-¬ng Dich vô l-u tró ng¾n ngµy. mua b¸n) TP Hå ChƢ158/67/19 Minh Hoµng D̃ ch vôHoa Th¸m. TPHCM Thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông. vá bäc tñi g«n. h ThuËn An.tÇngX©y 22.cao tÇng B×nh D-¬ngx· Hßa Lîi. lB×nh ̃ch ThuËn (104/1 SX than. d©y ®ai pvô ngµnh may mÆc B×nh D-¬ngÊp Hßa L©nCN 2. Ch©y CN nhÑ Thµnh.vÊn qu¶n lƣ nguån nh©n lùc. Xñc tiƠn ®Çu tHµ Néi 202A.th«ng quan Hµ Néi P201. q1.giao th«ng.p. h §øc Hßa.V¨n CN nhÑL©m. CN nhÑ K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢ Thi c«ng.l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp. Hµ Néi DV t. l¾p r¸p tÊm c¸ch nhiÖt. TPHCM D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt thiƠt b̃ ®iÖn. q3.kho b·i.h¹ tÇngHµ k Néi P23-06 tÇng X©y 23 dùng TT©m Th-¬ng m¹i ICC. X©yK§T dùng mìi Mü §×nh MÔ Tr×. tØnh Ninh B×nh T. D̃ chPhan vô ThiƠt. Q1 Trång khoai t©y gièng. dĐp.71 Ng Xd c«ng tr×nh d©n dông.Tx· H-ng Yªn DV t. ®-êng D̃D1.T. p HiÖp sx d©y thun.t. ®Çu tHµ Néi A20 khu §TD̃Trung ch vô Hoµ-Nh©n ChƢnh.ngâ 54 Ng ChƢ Th dÖt kim (dÖt ví) TP Hå ChƢCLG MinhCo.catalog. B×nh ThuËn DV l-u trñ ng¾n ngµy.vÊn ql kd.P.L-¬ng nÆng S¬n.vô khu phè 1.cn.Phó sx.BƠn vô NghĐ.høíng dÉn chuyÓn giao kü thuËt CN Hµ Néi 278 THu₫ Khuª. nhµ 2A D̃ ch Khu vô ®oµn Ngo¹i giao V¹n Phóc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp §TNN B×nh D-¬ngL« D4.x©y dùng vµ kd khu chung c.trang trƢ néi ngo¹i thÊt. trang trƢ néi thÊt TP Hå ChƢ61-61A Minh TrÇn X©y Quang dùngDiÖu. nguån nh©n lùc TP Hå ChƢSaigon Minh Trade D̃ ch Center. T©n §̃nh.tÊm lîp b»ng nh«m Hµ Néi 14.gc«ng d©y chuỷn xölƣHµ « Néi P208.thÓ thao. quỷn NK TP Hå ChƢ37.vÊn kthuËt. qu¶n lƣ c¸c dù ¸n ®Çu t-.Trung Hoµ. vô 37 T«n §øc Th¾ng. Ltd CN nhÑ thiƠt kƠ trang trƢ néi ngo¹i thÊt.in h×nh quÇn ¸o may mÆc. X©y khu d©n dùngc. ®iÖn l¹nh. x· T©n Thìi Nh× Nghiªn cøu CN Asic Chip. q3. khung cöa. tkª. tvÊn qu¶n lƣ tµi chƢnh.TP Hå sx s¶n phÈm may mÆc TP Hå ChƢ233 Minh NguyÔn CN Th̃nhÑ L¾ng. T©n Phó Tru S¶n xuÊt. gia Hµ c« Néi P2206.T©y D̃ ch vô Hå. may T©y Ninh Thanh §ỉn. thi c«ng ®iÖn. tc«ng m¸i nhµ CN. nhµ 18T1.sè ®iÖn17..l÷u tr÷ hµng ho¸. tv. gia c«ng hµng may mÆc H-ng Yªn Th«n Cao X¸.Toµ ICD GTVT-B-u Mü §×nh. san l© Hµ Néi 709 Nhµ CT6. p13. thiƠt b̃ truỷn th«ng TP Hå ChƢ57-59 Minh Hå Tïng D̃ chMËu. thùc hiÖn quỷn xuÊt nhËp khÈu c¸c sp may mÆc B×nh D-¬ng118. nÆng x· §øc Hßa H¹.linh kiÖn lµm l¹nh. năn. nhµ hµng. triÓn khai kü thuËt.CÇu §¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸.®ăng găiH-ng vËt Yªn X· Tr-ng Tr¾c. khu d©n c.§« dùng th̃ m¬Ƣ Mü §×nh-MÔ Tr× thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông.ngâ 218/2 CNTrÇn nÆng Duy H-ng. c¬ khƢ phôc vô xd ddông. Nh©n sx gia c«ng tñi x¸ch. T©n Quy. gc«ng c¬ khƢ. T©y Ninh Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi Sè 125.cöa. hXD BƠn V¨nC¸t. kinh doanh) TP Hå ChƢ112 Minh TrÇn Quang D̃ ch vôKh¶i. Êp CN D©n nhÑTh¾ng 1.vui ch¬i gi¶i trƢ.c«ng nghiÖp. gc sp ngµnh dÖt may. ®Çu t. bao tay g«n.tØnh H-ng Yªn kd bÊt ®éng s¶n.CN.TW thªu c¸c s¶n phÈm may mÆc TP Hå ChƢsè Minh 73/9B. tiƠp th̃. chƠ biƠn ®¸ Hßa B×nh Xăm Rôt.

X©y dùng X©y dùng Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch X©y dùng CN nÆng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc X©y dùng XD V¨n phßng-C¨n hé GTVT-B-u ®iÖn V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc XD V¨n phßng-C¨n hé CN nÆng X©y dùng X©y dùng GTVT-B-u ®iÖn CN nÆng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc CN nÆng Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch .

CN nÆng X©y dùng X©y dùng CN thùc phÈm N«ng-L©m nghiÖp CN nÆng CN nÆng CN nÆng X©y dùng XD V¨n phßng-C¨n hé X©y dùng X©y dùng X©y dùng CN nÆng X©y dùng X©y dùng XD V¨n phßng-C¨n hé X©y dùng CN nÆng CN nÆng CN thùc phÈm CN nÆng CN nÆng CN nÆng CN nÆng CN nÆng CN nÆng Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch X©y dùng X©y dùng CN nÆng CN nÆng .

CN nÆng X©y dùng X©y dùng CN thùc phÈm CN nÆng CN nÆng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc X©y dùng X©y dùng X©y dùng CN nÆng XD V¨n phßng-C¨n hé GTVT-B-u ®iÖn V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc CN nÆng CN nÆng CN nÆng CN nÆng X©y dùng .

CN nÆng CN nÆng CN nÆng CN nÆng CN nÆng X©y dùng CN nÆng X©y dùng CN nÆng CN thùc phÈm V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc X©y dùng X©y dùng X©y dùng X©y dùng X©y dùng CN nÆng .

X©y dùng CN nÆng CN thùc phÈm X©y dùng CN nÆng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc X©y dùng X©y dùng X©y dùng CN nÆng X©y dùng X©y dùng CN nÆng CN thùc phÈm CN nÆng CN nÆng N«ng-L©m nghiÖp X©y dùng GTVT-B-u ®iÖn GTVT-B-u ®iÖn X©y dùng X©y dùng X©y dùng X©y dùng XD V¨n phßng-C¨n hé X©y dùng X©y dùng Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch X©y dùng X©y dùng .

X©y dùng X©y dùng N«ng-L©m nghiÖp X©y dùng X©y dùng X©y dùng X©y dùng CN nÆng XD V¨n phßng-C¨n hé Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch CN nÆng GTVT-B-u ®iÖn X©y dùng X©y dùng CN nÆng .

5E+08 Quèc22500000 XD C¨n hé cao cÊp-KS¹n Cty TNHH Ko-ViÖt 2 nhµ ®Çu t. ee Gyu 1 Seok 100000 100000 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng C«ng ty TNHH Sicons X©yCo.CNC 2Co. « Kim 1 Yoon 200000 Sik. Hoµ Th¹n Cty CP x©yAny dùng Construction c«ng tr×nh giao Equipment 6 th«ng 2000000 69 and. ShinHµn Weon 1 Quèc 4000000 (ViÖt Nam)4000000 d̃ch vô cho thuª m¸y măc.Ltd kƠHx©y Cty TNHH Woobo WooboTech tech Co..Ltd 1 8892746 4000000 sx v¶i b¹t nhùa PE.ngo¹i thÊt Cty TNHH Sarah 2 c¸ nh©n Han Quèc1 4500000 1500000 sx hµng may mÆc Cty TNHH trung « kang t©m Hee ®µo Dot¹o tin2häc. thªu tay Cty TNHH mét Cty thµnh A&G&G viªn Co. Hµn 100000 Quèc dv thi c«ng l¾p ®Æt ®ỉu hßa.LTD t«n m¹ kÏm) 2 8366011 3900000 SX-KD thĐp l¸ m¹ kÏm.vÊn ®Çu t. thiƠt b Cty TNHH BNC BNCTech Technology Corp.. Ltd...x©y dùng vµ kdoanh khu Cty TNHH mét Shinthµnh Weonviªn Corp. 1 Hµn 879532 Quèc 879532 S¶n xuÊt. qu¶n lƣ Cty TNHH Land LandVille VilleViÖt Co. Hµn300000 Quèc dv ®¹i lƣ tµu biÓn.PVC Cty TNHH Lotte LotteVina Trading International Co.bäc chØ pvô ngµnh d Cty TNHH vina C&HTarpaulin Co. qu¶n lƣ bÊt ®éng Cty TNHH Macko MackoE&C E&CViÖt Co.vÊn Tae TJ Sung. tói du l ̃ch. 300000 Ltd. 100000 Hµn Quèc in Ên vµ dv lq ®Ơn in Ên.vÊn thiƠt kƠ néi. Daechu « Lee 1 Won 100000 Kuk 50000 D̃ ch vô t...Ltd Nam HQ 1 600000 300000 T.vÊn BÊt Paek §éng Seung S¶n pok. hthèn Cty t.Choung 58000 S¶n xuÊt..t«n m¹ kÏm Cty TNHH Viko Everwill Glowin Co.vÊn trang trƢ néi thÊt. Nam 1HQ 600000 600000 1/16 Huúnh ThiÖn Léc. dùng Ltd. Megatech thi c«ngEngineering x©y dùng.1 Ltd.Any Tools 2000000 Co. giµy Cty TNHH Thä « Song Phóc Hochul.Ltd 1 Hµn100000 Quèc 100000 Thi c«ng l¾p ®Æt tb̃ pccc.vµ qu¶n lƣ.STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Ngµy cÊp N¨m 03/08/20072007 13/04/20072007 09/10/20082008 25/09/20082008 24/10/20082008 24/10/20082008 12/06/20082008 23/05/20082008 26/05/20082008 22/09/20082008 12/09/20082008 30/06/20082008 21/10/20082008 20/10/20082008 20/12/20072007 09/10/20082008 15/08/20082008 11/08/20082008 03/05/20072007 10/11/20082008 10/11/20082008 04/12/20082008 08/12/20082008 11/09/20082008 12/09/20082008 09/04/20082008 21/03/20082008 16/09/20082008 26/09/20082008 09/04/20082008 04/04/20082008 30/09/20082008 25/09/20082008 27/10/20082008 17/09/20082008 21/07/20082008 25/07/20082008 04/04/20082008 21/07/20082008 24/03/20082008 28/07/20082008 03/10/20082008 16/04/20082008 06/05/20082008 17/04/20082008 14/11/20082008 17/07/20082008 22/06/19911991 30/03/19921992 24/04/19921992 20/05/19921992 Tªn dù ¸n Tªn bªn NN HT§T Vèn ®¨ng ký Vèn P§ Môc tiªu Cty TNHH liªn Ctydoanh Pine Holding Pine & §¹i Co.vÊn Chul ®Çu t-. <sx v¶i Hµnkh«ng 1Quèc 9235000 dÖt> 7400000 SX c¸c lo¹i v¶i kh«ng dÖt.vÊn bÊt ®éng s¶n C«ng ty Cæ«phÇn SongVimco Seok Ki. Na Co..Ltd. ViÖt « Koo Hµn 6Byung 7220000 Chul.Ltd. v¨n C«ng ty TNHH MAXSPEED MaxspeedCO Ph-¬ng LTD2 Nam50000 ViÖt Nam 50000 dv liªn quan ®¹i lƣ. 1 52000000 Hµn Quèc 35000000 XD.ngo¹i 150000 ng÷ Han 150000 street §µo t¹o tin häc v¨n häc vµ ngo¹i n Cty TNHH d̃Daeho ch vô t-Mmi vÊnCo.-Hµn TƢn 2 1.Ltd . Hµn Quèc 200000 qlƣ bÊt ®éng s¶n (ko kd vµ mua Cty TNHH Ngo¹i Bµ Kim ng÷ Kyung Top Class Haw. Vina «ng 1 Lee300000 Won Jun. khai th¸c dÇu khƢ t¹i L« ..vÊn CNTT. vµ s¶n .c¸ nh©n1 2000000 1300000 sx g¨ng tay len.. kd khu chung c-.LTD. 660000 HQ 200000 thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh C«ng ty TNHH C«ng DM ty Lee TNHH DM Lee. dv l¾ C«ng ty TNHH Cty Alim Hµ Intertex Néi Co..Kim Ph¸t triÓn Bum phÇn Sang m̉m s¶n xuÊt. sx c¸c chi t Cty TNHH mét « Lee thµnh Jongwon.vÊn bÊt ®éng s¶n.. Hµn 1Quèc 300000 93000 kd nhµ hµng ¨n uèng Cty TNHH Koguryo Park Kyun Jumong Chul Garden 1 90000 90000 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng Cty TNHH Kreves Cty TNHH Halla ph¸t Land triÓn 1Kreves2E+08 30100000 ®Çu t. thiƠt Co..Ltd 1 100000 100000 Thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông Cty Cæ phÇn bµ kh¸ch Kim Min s¹nJi.Ltd. biÖt thù. g Cty CP Hano Cty E-land TNHH Jung An SB 1 vµ «58000 Limchan Meen. l¾ Cty TNHH Uneed UneedViÖt Trading NamCo.Conel 600000 600000 DV t.sx sîi cotton Cty TNHH Dongho Universal&City Enc ViÖt Construction Nam 1 1000000 Co. viªn CHANWON 1 200000 ViÖt Korea Nam 200000 D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèn Cty TNHH quèc «ng Han tƠ Han Young Young Synthetic 1 2000000 Co.kü 1 vµi thuËt Cty # Chi nh¸nh Cty CtyDae DaeSung Sung Vina Vina 1 150000 150000 sx sîi ©o s. ngo¹i thÊ C«ng ty TNHH Bµ An Heung HyeoBo Sook.Ltd.Ltd.vÊn ®Çu t-. Gi jung kinh doanh hµng may m Cty TNHH t-« vÊn Sung vµKoo qu¶n Yi lƣ x©y1dùn SKY 5000 5000 T.NhËt xuÊt B¶n c¸c lo¹i « t« Cty TNHH Posvina Cty Posco (sxCo. viªn Th-¬ng Hµn1Quèc m¹i ViÖt 100000 Hµn 100000 Thùc hiÖn quỷn xuÊt nhËp khÈu Cty TNHH HanYang Hanyang Eng Vi Co. x©y«dùng. tói du l ̃ch. Hµn 2280000 Quèc X©y dùng vµ kinh doanh d̃ch vô k Cty TNHH BÊt COnel ®éng Development s¶n Phóc §øc 2Co.. l¾p r¸p mµnh rm ̀ tù ®é Cty TNHH Jinsung JinsungElectronic Electric Co. 1 HQ 500000 500000 Thùc hiÖn quỷn xuÊt nhËp khÈu Cty TNHH Jung-Won Jung-WonViÖt Industries Nam 1Co.. vËn t¶i hµng h C«ng ty TNHH Bumyang Bumyang Air Conditioning Vina 1 500000 Co.Lee500000 Yong Deuk.r¸p Inc « (Hµn t«) 2Quèc) 35995000 & Saeilo20000000 MachineryL¾p Japan r¸pInc.Ltd ViÖt 1 Nam HQ 1000000 500000 thi c«ng x©y dùng d©n dông c«n Cty TNHH Flower Kim JinVina Cheol.1000000 Dongho Enc thi c«ng Co.Seoul D̃ ch vôMetal t... m¸ C«ng ty TNHH Sunway Sunway International . v¶i läc H§ th¨m dß Korea khai th¸c National dÇu khƢ Oil Cor L« 3 11-2 <KNOC> 84000000 vìi KNOC Hµn 84000000 Quèc Th¨m dß.. Brothers «6 Lee 100000 Joung Hoon. 100000 « Lee Doo t.LTD.Samyoung Goldnest 1 745000Tech 465000 Co..1875000 Ltd.phÇ Cty TNHH Huyndai Cty TNHH DNI Hyundai Vina DNI 1 1000000 100000 T..Ltd.Ltd ACE Vietnam 1 1000000 1000000 kd dvô vËn chuyÓn du l ̃ch Cty MEKONG SaeAUTO Young(l.vµ xñc tiƠn ®Çu tC«ng ty TNHH «ngSushi Kin JinBox Ho. 300000 Hµn Quèc 300000 sx vµ gc«ng quÇn ¸o.. tiƠng V C«ng ty cæ«ng phÇn Ahn t..ltd 2000000 500000 sx tñi khƢ c¸c lo¹i xa.Ltd. Sicons Hµn1Quèc400000 200000 x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d© C«ng ty TNHH Korea KMTC Marine (ViÖt Transport Nam) 2 Co.ltd 500000 sx tñi khƢ c¸c lo¹i..vÊnCo.Ltd. Hµn Quèc 625000 t.Ltd ViÖt Nam 1 4500000 1800000 sx ghƠ xe h¬i Cty TNHH Quèc Han Young tƠ HanSynthetic Young 1Co. 2ViÖt Hµn Quèc Nam 160000 160000 d¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh.vÊn qu¶n lƣ x©y dùng Cty TNHH Hanla Kim Jing Sung vµ Kim 1 Woo90108 Sung 90108 T.. t. Ohe Junesan ®iÖn n-¬cs. Han6Seung 1500000 Hyun.. vËn t¶i hho¸ q C«ng ty TNHH CHANGWON mét thµnh CORPORATION.

c¸c s¶n phÈm dÖt 2.5TPHCM 1332833 Co. vƢ. th¾t l-ng b»ng da.Ltd.quèc SX vµ KD hăa chÊt b¶o vÖ thùc CTLD Massda Masscorp-Vietnam SDN 2 12598510 BHD 6299255 XD h¹ tÇng KCN Cty TNhh SX Bµ§«ng BoonNam..Ltd.Korea nhùa 2 & 1352900 beton xim¨ngViko 1352900 ChƠ t¹o c¸c tr¹m trén beton nhùa Cty tnhh Sunbird Cty TNHH OA Supplier. 1 quèc bal«.Cty3550000 E&T INC-Korea S¶n xuÊt sîi vµ v¶i méc xuÊt khÈ Cty TNHH Sanrimjohap Cty SeayangVina. in ho Cty TNHH Ladies LadiesBorn. n÷trang 1«.3000000 bal« SXKD c¸c lo¹i tói..q/¸o thÓ thao.ltd & LG 2 International 10000000 Corp.LTD. HAIMIN sx CO. Cty sx Dae v¸n Dong.SX mÆtLtd 1hµng .Ltd..Byoyng-Chan SX ®å Min.. v¨n 3200000 phßng phÈm> SX bao b×. Taesx Sung tÊmUrethane xèp vµ ®Ơ Co.tóix¸ch CTLD Choongnam-ViÖt Cty Choongnam Th¾ng Spinning 2 11542468 Co. l̉u vµ hµng m Cty TNHH S¶n Ji-A XuÊt Corporation giµy dĐp -Hµn KWANG 1 quèc 3450266 NAM 2000000 SX giµy thÓ dôc TT vµ c¸c SP thÓ Cty Tae Sung. Cosmo CB 1Inc d¨m <Korea> 9729965 gç 3095310 Trång500ha c©y nguyªn liÖu giÊ CT TNHH giµy AnjinANJIN Industry Co. b¸n thµnh phÈm giµy thÓ Cty C«ng nghiÖp ùng Yoon TNHH TaeFINE.d/cô thÓ thao.con 1 5000000 gièng=sø... Bok.Ltd thanh trßn Cty tnhh IL-Shin Cty CRO WOMO Co. nhåi 120000 b«ng Korea 120000 May.HQuèc N©ng cÊp R¹p Nh©n d©n thµnh Cty HAIMINCty VIETNAM.. . . 1<SX 11610000 bao Korea b×..52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 10/07/19921992 22/08/19921992 07/10/19921992 16/11/19921992 04/01/19931993 06/01/19931993 18/01/19931993 08/02/19931993 22/02/19931993 12/03/19931993 01/04/19931993 06/04/19931993 06/04/19931993 11/05/19931993 15/05/19931993 19/05/19931993 14/07/19931993 23/07/19931993 06/08/19931993 09/08/19931993 24/08/19931993 09/09/19931993 23/09/19931993 29/09/19931993 06/10/19931993 21/10/19931993 28/10/19931993 02/11/19931993 09/11/19931993 26/11/19931993 14/12/19931993 28/12/19931993 18/01/19941994 25/01/19941994 03/02/19941994 08/02/19941994 14/02/19941994 18/02/19941994 25/02/19941994 21/03/19941994 26/03/19941994 06/04/19941994 21/06/19941994 13/07/19941994 14/07/19941994 15/07/19941994 25/07/19941994 25/07/19941994 25/07/19941994 04/08/19941994 08/08/19941994 08/09/19941994 Cty KomegaKorea Sports Mega Viet Sports nam..Hµns¶n Quèc xuÊt phÇn m̉m vµ phÇn cøn Cty TNHH Tae TaeKwang KwangVina Industrial Industrial 1Co. Ja Kang sx tÊm Heo.Hµn 1 Quèc SX 80000000 giµy 16000000 SX giµy. tói 1 x¸ch> 3500000 2000000 SX vali.dĐp.KD Korea Ltd.SX Sunbird Office 1 b¨ngMart 900000 mùcCo. Pax International SXKD c¸c lo¹i Co. Nam CO. 332200 «.000 CTy Juan ViÖt ChangYoungInd. 2 Hµn652400 Quèc 693965 SX starter.®¸ c XƢ nghiÖp Cty LiªnTNHH doanhOriental KUM-BA Industry. International SX2SP INC.. 16836000 Posco Steel XD n/m Service s¶n xuÊt & Sales thĐp Co.Ltd. 2 10200000 SX Daewoo thuèc trơ Corp.Quèc 8100000 SX c¸p sîi quang tơ 4-144 sîi Cty TNHH thĐp Posco.®ail-ng.Y. 1tói Moon x¸ch 1700000 Hee Sang.Hµn 1 Quèc 6721968 3000000 SX c¸c sp da. XK SP ma Cty TNHH ViÖt «ng Chang Sure Star Hyun Suh..Ltd.Co. LTD. sx tñi.dao Cty S¶n xuÊt Cty lôa Daihan t¬ t»mWool B¶o Léc Textile 1(VIKOTEX) <Korea> 5121900 2023525 DÖt lôa t¬ t»m.n. <dÖtKorea ¸o1len. 2 2010000 Korea 2010000 SX-KDb¬m cao¸p. SEI AH CORPORATION-Korea vËn t¶i kh¸ch 1 1000000 1000000 VËn t¶i kh¸ch du l ̃ch b»ng xe «t« LH C«ngnghiÖp Sae Young Sae Young. Industries sx ®µn Co.1647000 Korea thªu b»ng1647000 m¸y Thªu b»ng m¸y vi tƢnh c¸c mÆt h Cty èng thĐp SeAH ViÖtSteel Nam Corp.Ltd...Ltd.. 1g¨ng 1100000 tay thÓNam thao 500000 Trỉu TiªnSX g¨ng tay.Ltd.tr©mgµităc..Ltd.Ltd.®ui Cty TNHH Dong DongYang YangViÖt C. quèc tói x¸ch ®Ó XK Cty tnhh quèc HAN tƠILK Corporation & V.Ltd.Ltd.®Öm cao su ṃi giµy. SX.m Tiªn SX găt. lo¹i«. O.3478000 SX giµy sanda 2500000 DÖt ¸o len. mÆc.bal«. b» Cty TNHH may Pan mÆc PacificViet-Pacific Trading Co. sp gia dôn Cty TNHH dÖt SamS. SX giµy sandal.hµng 1Nam thªu 240000 Trỉu XK Tiªn 110000 SX quÇn¸o. 2255500 1575400 Korea SX l-íi ®¸nh b¾t c¸c lo¹i thñy s¶n CTLD chƠt¹o Dong tr¹mSung trénbeton Plat Co.vƢ.Hoµn20000000 KiƠm D̃ ch vô ng©n hµng Cty ®̀n h×nhCty ORION-HANEL ®iÖn ORION tr¸ch tr¸ch 2 nhiÖm nhiÖm 2.Kentjana ViÖt Widjaja.Korea in 270000 SX-KD c¸c lo¹i b¨ng mùc cho m¸y Cty TNHH CLEOVINA. sxCorporation. Born Corporation.. ba l«..SX Ltd.Dong-Keun 1013449 Lee..may Solutions-Hµn Quèc Cty TNHH §¹i Dae Quang-Maika.tñ CTLD Sei AH-Festival. tÊm x Cty VIET NAM Hoerim KOREA Merchandising LTD. 1 cao 2400000 su Hµn cho giµy quèc 2400000 SX tÊm xèp EVA.vßiphun.®å Trỉu Tiªn thªu 600000 SX tñi.. guitar 1 1500000 ®iÖn Hµn quèc 963913 S¶n xuÊt ®µn guitar ®iÖn Cty TNHH Miwon «.Hµn 2 12771287 Quèc 3396550 s¶n xuÊt..b Cty TNHH KMK «ng Kim Vina.Korea may 5200000 mÆc.chÊn l-u. 1190000 «.. 1 SX CH 3000000 c¸cTrỉu lo¹iTiªn tói.s¬ C«ng ty TNHH LG-Nortel VKX co.. Kwang Trading SXKD 2 Co.Ltd. sx2thó Co.snack SXKDhµnggèmsø. l̉u Cty TNHH Soam Dong Vina Ah Construction 1 Industrial 2420000 Co. VSC-POSCO Daewoo Intl Corp 2 56120000 (DAEWOO).. Co.Ltd. bét ca Cty Chang Shin Chang ViÖt Shin Nam Inc. vµCH gia1Trỉu c«ng 2200000 Tiªn hµng thªu 770000 SX gia c«ng c¸c mÆt hµng thªu Cty TNHH SHIN ZybelBVT. 7420718 . gia c«ng c¸c lo¹i èng thĐ Cty dÖt l-íi ®¸nh Nam c¸ Yang NamYang International 1 Corporation. Ltd 2 .Q.H. hµng 1150000 CH may Trỉu mÆc 1150000 TiªnXK SXKD hµng may mÆc XK XƢ nghiÖp Korea dông cô Sport thÓGoods thao KorViet Ind.Korea 2420000 SX-KD bªt«ng nhùa vµ bªt«ng xim Cty TNHH Astro AstroSµi Corporation Gßn . Đp HQuèc 1 5000000 2000000 sx v¸n Đp tơ gç nhËp khÈu Cty SAMBUSambu VINA SPORTS Sewing Co. Kim SX Jong c¸clo¹i Won-Hµn bao b×.Y.Ltd. Nam Daesang 1 40478000 Corp.183.TNHH. <SxYoung hµng dÖt Hwa 1 tơ 14220000 Weaving sîi polyester> & Dyeing 4208111 Co.h¹n <SX giµy 1 thÓ 11404676 thao> Trading 9879676 Singapore<HQuèc SX c¸c lo¹i giµy thÓ thao CTLD s¶n xuÊt Cty DC n«ng Chemicals d-îc KOSVIDA.m¸ng ®̀n. sx vâng. 1 1264151Hµn quèc 379245 SX c¸c lo¹i băng.g/c 5200000 §Tö G/c«ng hµng ®/tö. 1 4400000 CH Trỉu 2300000 Tiªn SXKD hµng may mÆc CTy «t« ViÖt Cty nam General Daewoo Motor-Daewoo 1 32229440 Auto & 10000000 Technology.Co.v¨n phßng phÈm XK. tÈy nhuém.congièng. Yang.-SX. 13801679 l̉u b¹t> 10000000 SX g/c«ng tói..phôtïn Cty Pungkook CtySaigon Pungkook-HQuèc <SX vali.Juan t. tói x¸ch.t¸ Cty Delta Shoes.sx Holdingmay Corporation-Panama. 61500000 <sx giµy Hµn thÓ 12300000 quècthao> SX-KD giµy thÓ thao vµ c¸c bé ph Cty TNHH Kanaan KanaanSaigon Co.Jung SX c¸c Chul.quÇn H§ n©ng cÊp CtyR¹p Korea-Vietnam Nh©n d©n 372-374 Tourist 3 1332833 TrÇn Development Phó.31E+08 h÷u HH h¹n-Nam 64290998 Trỉu SX-KD Tiªn ®̀n h×nh ®¬n s¾c. sx Hµn 1 giµy quèc 2500000 v¶i 800000 SX c¸c loã giµy v¶i ...L¾p Hµnr¸p Quèc vµ s¶n xuÊt xe m¸y «t« v CTLD s¶n xuÊt LS Cable c¸p sîivµ quang LG International VINA 2 LSC 8100000 Cor.Hµn 2054116 Quèc 1054116 S¶n xuÊt c¸c lo¹i giµy xuÊt khÈu Ng©n hµngNg©n Liªn doanh hµng Shinhavina Korea First 2 20000000 Bank . 3530000 s©uH..K.bËt Shin 2145000 Textile löa. ®̀n h× Cty HAND VIETKO Cty HandLtd. giµy 1 thÓ 2432910 Hµn thao quèc 980000 SXKD c¸c loã giµy thÓ thao Cty TNNN In InYen YenVina. <sx Hµn tói.th¾t 1 1750000 CH l-ng. l̉u b¹t. In-Sup SX Park-HQ ®å n÷ trang tơ ®¸ th-êng.. thªu thó nhåi b«ng xuÊt khÈ Cty Dae Dong.Ltd.®Ơ giµy.Ltd.Hµn 12726000 Quèc SX kinh doanh m× chƢnh.Ltd.h. 1®Öm Quèc 1100751 cao t ̃chsuCH ṃiTrỉu 333751 giµy.

s¶n 1 phÈm 14000000 ..mmăc.Ltd.hoµn tÊt v¶ CTLD Plastic Sung VÜnh Lipphó. ¸o mÆc ngoµ CTLD TrungPosco t©m TM¹i Enginnering QTƠ IBC and 2(Diamond 91941635 Construction.. c«ng 1 hµng 1500000 Hµn mayquèc mÆc 1100000 XK SX GC mÆt hµng may mÆc XK Cty TNHH §iÖn Samsung tö Samsung Electronics Vina 2 Co...l®Æt nhµ x-ëng.Land sx quÇn Co.Ltd. Nam 1 Spinning Hµn38000000 quèc<sx sîi11400000 vµ v¶i> SXKD chØ sîi b«ng. 2 25700000 sx thĐp.Ltd..Ltd. cét th¸p.Ltd. 47130000 Hµn quèc 12142857 SX d©y.Ltd. b¬m Hi-Sang tiªm sö&dông bµ2Song. . 1 I.& Yoochang. Industry l/r¸p h/thèng Co.thĐp CTLD DAEDONG DAEDONG Mỉn §«ng CONSTRUCTION (XD2c¨n21036828 hé) CO. ¸o may 1Hµns½n 2550000 quèc XK 1533880 SX quÇn ¸o may s½n XK Cty TNHH §«ng DongNam Nam<sx Korea c¸c Co. nhuém sîi PP vµ c¸c lo¹ Cty TNHH Kwang Cty TNHH Yang Kwang VN<SX Yang-Hµn 1dông3516460 cô quèc gia ®×nh 2997000 vµ linh TkƠ.Ltd.Ltd.. bµi.quèc SX cÊu kiÖn thĐp..nhuémv¶ 1 79674591 Hµn Quèc 33049725 SX sîi..Hµn Quèc900000 s¶n xuÊt.. Cty E. Hµn 1 20200000 quèc 6600000 SX l¾p r¸p TV mµu.Hyun SX thó Ho Woong nhåi b«ng.. c¸c lo¹i khu«n Hµn 1700000 quèc ®Ơ giµy SX khu«n ®Ơ giµy..Ltd. Vision sxProducts tói x¸ch. YoungCor.Land.. LS-Vina vµ LG6Intern.A.Ltd. v¨n phßng.sx Hµn 1ṃ da.. tñi hµnh lƣ.viÔn th«ng. v Cty TNHH VISARIMSON. Ltd.. 1 Hµn 2 2280000 quèc 1300000 VËn t¶i kh¸ch liªn tØnh CTy c¬ khƢPOSCO vµ x©y Engineering&Constructionvµ dùng POSLILAMA 2 26800000 8333333 POSCO Steel.ṃ quèc 1000000 v¶i.l®Æt btr× hthèng ®iÖn. Trading 1Co.. trô chèng giµn gi¸ CTLD TNHH «. 2 5895396 nhùaHµn quèc 4953196 SX v¶i tr¸ng nhùa PVC Cty TNHH Boramtek Chunjitech(ViÖt Co.gia c«ng ¸o len. m¹ c¸c lo¹i cét thĐp vµ k .. 3 Hµ2147800 néi Hµn quèc2147800 H§ ®Æt b¶ng qu¶ng c¸o t¹i SB Né Cty Dae Yong DaeViÖt Yong nam.t Cty TNHH c«ng Cty I. vµ Cheil 1x¬.c¸c SF.. v¶i 1Hµn 600000 quèc 400000 SX giµy v¶i Cty Dae Jin-V¹n Dae Jin Th¸i... ®Ơ tơ polyur C«ng ty UniUni Eastern Eastern (Vietnam). giµy 1600000 thÓ Hµn thao quèc 1170000 caocÊp SXKD giµy thÓ thao cao cÊp Samyang Vietnam Cty Samho TNHH.q/¸ HQuèc CTy HH PangRim Pang Rim Neotex.SX 1 Company..X Cty TNHH Jeong C«ng ty AnTNHH VINA Jeong1 An11000000 Steel.quèc ChƠ t¹o. 1250000 Hµn sx v¶i quèc keo 375000 SX v¶i keo dùng ¸o. XD 10160000HµnQuèc SX thĐp. nam 9800000 Hµn quèc 3000000 SX linh kiÖn video Cty DÖt Choongnam Choongnam ViÖt Spinning Nam 1 Co. d©y truỷn d̃ch d Cty Vision Vina. X©y dùng c¨n hé. Vnam. 1 2940000 lÇnGil-Ja vµ dông <Hµn 2940000 cô quèc y tƠ SX b¬m tiªm dïng 1 lÇn vµ dông ShinhanVina Shinhan Bank Bank ..SX Ltd.tÈy. Yun-Hµn sx1 giµy 2120000 Quèc 2120000 SX vµ XK giµy c¸c lo¹i Cty CARIMAX Carimax Sµi gßn. v¶i méc.sx Corp...Hyundai 8100000 vµ Huyndai2857000 Corp... cöa Cty ChƠ t¹oHuyndai Cét thĐp Heavy §«ngIndustries Anh 2. Ind sx Co. sîi. x¬ polyester vµ nhuém Cty TNHH Captopvina Captopia Co. 1 Hµn 1500000 quèc 1500000 SX thùc phÈm Cty TNHH Dae DaeWoong WoongVietnam...Hµn xuÊt Quèc DOP Cty linh kiÖn Daewoo video Daewoo Electronics ViÖt1 Ltd. 1Nam 24828962 DAEWOO Electronics 17847906 SX .v¶i..Hµn Quèc 1 8892746 3000000 s¶n xuÊt v¶i b¹t PE Cty tnhh MBMutual Vietnam Benefit <sx gia Corporation. 1 877900 d©y Hµn dÉn quèc ®iÖn 360000 L¾p r¸p hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn Cty Kukjin Kukjin Textile Corporation 1 3000000 .104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 08/10/19941994 10/10/19941994 12/10/19941994 31/10/19941994 03/11/19941994 04/11/19941994 04/11/19941994 04/11/19941994 19/11/19941994 30/11/19941994 12/01/19951995 28/01/19951995 23/02/19951995 04/03/19951995 04/03/19951995 07/03/19951995 14/03/19951995 20/03/19951995 21/03/19951995 23/03/19951995 31/03/19951995 17/04/19951995 22/04/19951995 11/05/19951995 23/05/19951995 23/05/19951995 31/05/19951995 14/06/19951995 22/06/19951995 22/06/19951995 04/07/19951995 17/07/19951995 29/07/19951995 08/08/19951995 18/08/19951995 23/09/19951995 04/10/19951995 23/10/19951995 31/10/19951995 18/11/19951995 29/11/19951995 29/11/19951995 29/11/19951995 30/11/19951995 19/12/19951995 23/12/19951995 23/12/19951995 31/12/19951995 24/01/19961996 30/01/19961996 12/03/19961996 23/03/19961996 Cty TNHH E.Hµn gia dông> Quèc 6400000 SX c¸c SP gia dông b»ng thĐp kh Cty TNHH Tongkook Tongkook ViÖt Cor.Ltd..S. Trading sx giµy Co..sîi 1. Hµ Néi 1. nam Hµn . loã mµn 1 Hµn 1216300 s¸o quèc 791300 SX mµn s¸o c¸c loã b»ng nh«m. tói ®eo 1 l-ng 1600000 Hµn quèc 1100000 SX tói x¸ch. Knit Visaram Co.SX c¸c Co.A.. Nam) Ltd. 3063265 SX èng thĐp vµ c¸c SP că liªn qu Cty thùc phÈm BoinMania Mania Corporation. Blind sx c¸c Company.bal«..Ltd.g¨ng tay 380000 SX ṃ da.Hµn linhQuèc kiÖn ®iÖn tö. Electronics 37191000 Hµn 17460000 quèc SX sp ®iÖn. sx thó 1200000 nhåi Hµnb«ng quèc 1000000 vµ «.v¶i.®iÖn tö.c¸p th CTLD vËt t-Dong x©y dùng Shin Dong Engineering Shin-ViÖt 2 Co.Ltd. tói thÓ CTLD vËn t¶i Tae sèTransportation.H... Plaza) 23353977 Hµn quècXD v¨n phßng cho thuª CTLD LENEX Deockwon sx vËt liÖu Construction vµ thiƠt 2 b̃ Co. sx Lee.tÈy.. sîi tæng hîp Cty TNHH ®iÖn Daewoo tö Daewoo Electronic ViÖt Co. loã 1 ®Ơ 2700000 Hµn giµy quèc thÓthao 1500000 SXKD c¸c loã ®Ơ giµy thÓ thao c Cty TNHH Semo Cty TNHH Vina Semo.Ltd.tóix¸ch.. lr¸p. c«ngt¾c ®iÖn cho xe m H§ qu¶ng c¸o ADt¹iElectric S©n bay Lamp Néi Co. c¸p ®iÖn ®éng lùc.Hµn 5790000 Quèc 1737000 s¶n xuÊt c¸c chi tiƠt kim lo¹i cho Cty TNHH Dae Cty TNHH Yun Viet Dae Nam.c¬. nghiÖp Industrial ViÖt nam Co.Ltd.Hµn 2quèc Quèc 2000000 2000000 Ph¸ ŕ tµu c ̣.nhuém.è CT cæ phÇn LGc¸p Cable ®iÖnLtd.. HµnSX quèc èng kim tiªm. Machinery sx v¶i tr¸ng Co. (SX ®åHµn ch¬i 1 Quèc nhåi 1863872 b«ng) 800000 SX gc«ng vµ XK ®å ch¬i nhåi b« Cty TNHH Vina C&HTarpaulin Co.g¨ng tay da vµ tó CTLD hăa chÊt Lucky LGGoldstar VINA Chemical 2 13050000 vµ Lucky Goldstar 3800000Inter s¶n. Hµn2 Quèc 22491500 11447450 S¶n xuÊt èng thĐp Cty Korea Fine Cty Korea Chemical FineVietnam..Ltd. sîi. ṃ v¶i.Hµn 1Quèc 15000000 15000000 D̃ ch vô ng©n hµng Cty TNHH kim Orion lo¹iMetal ORION Co.93E+08 Synthetics. polyeste 57807600 Hµn quèc SX v¶i. nhuém Cty TNHH LG-Electronics LG Electronics Vietnam Inc....v¶i. 58000000 Hµn18000000 quèc SXKD c¸c lo¹i sîi. Corporation.ltdgiµy 1 thÓ Hµn 30700000 thao quèccao cÊp 9210000 SXKD c¸c lo¹i giµy thÓ thao cao c CTLD ph¸ d́ Dong-A tµu c ̣ ViÖt Co. Co. Chemical 1 sx1700000 Co. bªton nhùa năng H§HTKD l¾p C«ng ®Ættyb¶ng KUMBO q/c¸oProducts ®iÖn 3 tö 2599750 -vµ Hµn d/vô Quèc q/c¸o 2599750 L¾p ®Æt b¶ng qu¶ng c¸o vµ c¸c Cty CN nÆng Doosan vµ x©y Heavy dùngIndustries. gc«ng Cty Young Jin DaeVietnam Dong Industrial TNHH.SSang Han-Viet.Ltd. keo dùng gi© Cty TaiyangTaiyang ViÖt Nam.S. tói ®eo l-ng XK XN Samsung Samsung Vina Synthetics.. sx ¸o len 1 Hµn vµ 1276425 ¸o quèc mÆc ngoµi 625470 SX.. sx c¸c lo¹i 1 Hµn tói2617000 quèc 2000000 SX tói du l ̃ch... luyÖn thĐp tơ nguån Cty Najin Vietnam Nasu Chemical tnhh..Ltd. thïng CTLD dôngFreedom cô y tƠ ViÖt Eagle nam-Hµn Trading 2 quèc vµ 1200000 Joongbo 1200000 Inter.11833722 LTD. Hµn sx 1 quèc g¹ch 3600000 xi m¨ng 2022818 SX g¹ch xi m¨ng..Ltd. -1 Hµn5700000 Quèc 2450000 sx khăa. H. 2436420 XD Hµn 1654570 quèc SX tÊm khu«n.linh ki CTLD èng thĐp Cty SEAH Sµi gßn Steel. 1210000 nam Hµn quèc 910000 SX cÊu kiÖn XD b»ng nh«m.

Ltd. in nhuém 2250000 SX chØ. Cty TNHH dÖt Cty GR TNHH Vina Textile GR-Hquèc 1 4000000 2796638 SX hµng dÖt Cty TNHH Lotteria Sojitz Corp. nhuém. gi¶i trƢ . tói ®ùng l̉u v¶i vµ c¸c lo Cty TNHH Hyosung HyosungVINA..Co.... Young Textile sxCo. tói Cty thó nhåiAb«ng Plus ACreation Plus Vina Ldt. chƢnh Hµn Kexim Quèc ViÖt 1 10000000 Nam 10000000 Cho thuª tµi chƢnh Cty TNHH Danu Cty TNHH Vina <sx Danu-Hquèc s¶n phÈm 1 4000000 may> 2417280 SX s¶n phÈm may. nhµ PLAZ ë. nhåi 1100000 b«ng Hµn quèc 500000 SX thó nhåi b«ng Cty TNHH Korex-Saigon K. Hµn SX c¸c quèc lo¹i v¶i th«. Co.1210000 Hµn quèc 363000 SX linh kiÖn cho TV.QN. Industry sx c¸cLtd.NhËt 1246900011.Hµnquèc sîi. thó nhåi b«ng Cty Camptown Baejin Vina. Hµn 2653061 quèc SX vµ gia c«ng giµy Cty TNHH DÖt «ng Hangshin Park Gyu Vina Seok.Ltd. bµnDY ¨n1b»ng Holdings 10600000 thĐpCo.Inc.1492000 sîi polypropylene> 1203000 s¶n xuÊt sîi polypropylene CTLD cao èc CTy v¨ncæ phßng phÇnQu¶ng ®¹i lƣ 2 tr-êng liªn59911360 hiÖp Lª Lîi vËn chuyÓn(GEMADEPT).& 5840000 DAEWOO S¶n xuÊt thuèc International c¸c lo¹i CORP Hµ Cty Vinafoam..I. Co x©y dùng c¸c c«ng tr×n Cty TNHH dÖt Kolon Kolon Industries.1300000 Hµn Quèc 1035727 SX hµng may mÆc Cty Shin Woo Shin (ViÖt Woo nam). XD 62858789 KS..Ltd. ngµnh765642 thªu Hµn SXquèc sîi cho ngµnh thªu vµ dÖt l-íi ® C«ng ty TNHH Chong Chong Ho Corporation Ho VietNam 1 Ltd. Hµn 1 6000000 quèc 4000000 Sx vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm m Cty chƠ biƠn Hanmi thðyIndustry s¶n XK ViÖt vµ Han-Sung 2Hµn 1500000 Enterprise. 17973408 XD cao èc v¨n Hµnphßng quèc Cty TNHH JH CtyCOS JH COS ViÖt Co..23E+08 Sµi gßn. t¶i)4800000 HQ 1440000 vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ Cty TNHH Hanson.Ltd. Jung 1 Jin 4800000 Chan. sx Hµn v¶i 1 sîiquèc 1500000 chèng hót Èm 1000000 SX v¶i sîi chèng hót Èm Cty n«ng-c«ng Mr.. 1 Hµn 1500000 quèc 450000 SX c¸c SP may mÆc XK Cty TNHH NS CtyVina TNHH NS-Hµn Quèc 1 1500000 500000 Cty TNHH Daesung Cty TNHH Viet Daesung-Hquèc Nam. sx 1 bµn 7181000 ¨n=thĐp 2160000 sx bµn ¨n = thĐp kh«ng gØ WOORI Bank WOORI Bank . thĐp Construction kƠt cÊu 1Co.... ma CTLD ViÖt-Hµn Young SXNam hÇmSeptic cÇu tù Tank 2ho¹i3590622 Co.Y.tñ l¹nh.Vinatex.. sx linhHµn kiÖn quèc 1 ®/tö 4500000 1600000 SX-GC cäc dÉn tô ®iÖn. 1240000 Hµn Quèc608113 KD c¸c DVô luyÖn tËp.Ichon may Marketing XK 1 Agency.11% ®å uèng. 2 Korex 1300000 Packsimex Hµn quèc 1100000 SX nguyªn vËt liÖu bao b× xèp Cty TNHH nhµ 3 Cty m¸y thuéc tµu TËp biÓn®oµn Hyundai-Vinashin 2 Hyundai..Hµn 1Quèc 15000000 15000000 d̃ch vô ng©n hµng Cty DaeminDaemin Vina.container Ltd.Hoµn Hµn Quèc tÊt SP dÖt.. (vËn 2 Ltd..tb̃ ®äc t Cty cho thuªCty tµi Kexim. Cty DAEWOO XD KCN Engineering Quèc 2 tƠ 1. dĐp. l¾p r¸p tñ ®iÖn. 2. SX L12Investment 2 thøc 21000000 ¨n nhanh Co. ®ång45903125 HµnXD Quèc khu CN Sµi ®ång C«ng ty TNHH Kumho Kumho Construction Asiana Plaza 1& Engineering. Mr..m SX c¸c s¶n phÈm d-́ng da. b»ng nhùa Hµn 1687500 cøng quèc SX hÇm cÇu tù ho¹i CTLD c¸p ®iÖn Cty c¸p lùc ®iÖn Daesung-ViÖt lùc Nexans 2 nam 15738545 Korea. nhuém v¶i.87. Ind. ViÖt nam 1Hµn 31460000 quèc 9438000 SX v¶i Cty TNHH c«ng KolonnghiÖp Industries.. c¸c 1 SP 1688438 may Hµn XK quèc1375438 Thªu c¸c SP may XK CTLD dÖt Hßa Cty KEUM hîp KEUM HA Textile HA 2 vµ16000000 Mr JONG MAN 8000000 LIM. h-¬ng 4500000 liÖu. trang Cty TNHH Yujin YujinVina.C International Logistics Co. Cty TNHH HÖ Ctythèng LG Industrial c«ng nghiÖp System 2 LG-VINA<SX 8000000 vµ Cty quèc2499925 tñtƠ®khiÓn LG International Sx. Ltd.Ltd. Kreves SXLtd.. G. 1000000 Hµn 1000000 quèc SX c¸c SP may mÆc XK XƢ nghiÖp Lucky LuckyToy ViÖtInternational nam.25% chƠ biƠn Lotteria thùcCo.C Interline ViÖt nam Co. 4300000 Hµn 1720000 quèc SX m¸y b¬m n-íc vµ phô kiÖn Cty TNHH Tae TaeYoung YoungVina. Kolon VN.48E+08 quèc sîi 44358000 SX sîi Cty TNHH §ong DongHae HaeVina<SX Industry giµy Co.5E+08 Hµn 28617000 quèc Söa ch÷a vµ ®ăng mìi tµu biÓn Cty D-îc phÈm Shinpoong Shinpoong Daewoo Daewoo Pharmaceutical 1 14600000 ViÖt Nam TNHH Co.biƠ Cty TNHH ®iÖn Daewoo tö JAEWON Electronics 1 Ltd. Co. sx 1Hµn c¸c quèc SP 250000 tói x¸ch1500000 SX c¸c SP may. 1 27900000 v¶i.HwaJaKim. q Cty TNHH ®iÖn A-Shin tö Electronics A-Shin ViÖtCompany..Ltd.. 1150000 Hµn quèc ChƠ biƠn thðy s¶n Cty TNHH Futec FutecVN.TNHH 1Hµn quèc 800000 712000 SX thñ nhåi b«ng. nhuém Jae 7180000 Yun Im.Hµn VP. 8839685 Hµn quèc SX c¸c lo¹i c¸p ®iÖn lùc Cty CNC Int'l. sx 1 thñ Co.sx vµ LG 2 m¸yb¬m. . ViÖt Nam.Ltd... 1«ng 1971554 Kim Man Hong 1971554 ... sîi. 1 thÓ Ltd. 1Hµn sx 1. in CTLD quècShinil tƠ Shinil Industrial Todimax..52E+08 Sµi & Construction.ASIAN khu VP.v¶i phi CTLD SX nguyªn The Korea vËt liÖu Express bao b× Co.sîi b«ng.E.0. vµ 8250000 LG International XD khu nhµ Hµnëquèc vµ c¸c c«ng tr×nh p Cty TNHH Sam Sam Hung HungṼet Industrial Nam <SX 1Co... thªuCo.. Hµn®-êng Quèc bé. d©y c¸p trÇn CTLD mü phÈm Cty LG LGChemical-Hµn Vina <SXdÇu 2 quèc thùc 9000000 vËt.. v¶i.156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 16/04/19961996 27/04/19961996 27/04/19961996 01/06/19961996 14/06/19961996 17/06/19961996 19/06/19961996 06/07/19961996 13/07/19961996 19/07/19961996 24/08/19961996 26/08/19961996 31/08/19961996 21/09/19961996 28/09/19961996 30/09/19961996 04/10/19961996 05/10/19961996 09/10/19961996 12/10/19961996 02/11/19961996 04/11/19961996 09/11/19961996 18/11/19961996 18/11/19961996 25/11/19961996 10/12/19961996 11/12/19961996 07/01/19971997 27/01/19971997 07/03/19971997 29/03/19971997 03/04/19971997 04/04/19971997 10/04/19971997 20/06/19971997 26/06/19971997 30/06/19971997 05/07/19971997 10/07/19971997 28/07/19971997 01/08/19971997 01/08/19971997 26/08/19971997 06/10/19971997 22/10/19971997 30/10/19971997 14/11/19971997 05/12/19971997 03/01/19981998 27/02/19981998 28/04/19981998 Cty TNHH Asia Korea FRP.Ltd...The 2 2000000 Korea 1600000 Express VC Co. Corporation.M.64%.Hµn s¶n Quèc xuÊt sîi nhuém sîi vµ dÖt v¶i Cty TNHH SAM Cty TNHH JIN (VIETNAM)<SX SAM JIN MACHINE 1 1165642 sîi choINDUSTRY. 3500000 thao HQ vµ c¸c 1500000 phô SX giµy thÓ thao vµ c¸c phô kiÖn Cty d©y dÉn2000 kim Year lo¹i ViÖt Metals NamCorporation 1 2000000 800000 SX d©y dÉn.Ltd.. TT héi häp.Ltd. 6600000 . c¸c Jung SP 1 dÖt 23700000 KyuvµYoon..LtdNam. sx l̉u v¶i Hµn 1 quèc 1600000 600000 SX l̉u v¶i..SX Chung hµngHwan may mÆc Joon. 4000000 trång Joon rau 1500000 ho Trång rau s¹ch trªn dtƢch 1000 h CTLD LµngGS quèc Engineering& tƠ H-ìng D-¬ng Construction 2 GS-HP 27500000 Ltd. Living sx Industry chØ.HH 53234818 Ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng néi h¹ Cty quèc tƠPuma L & C.nåic¬m®iÖn International.Jun nghiÖp TNHH Tam 1 HiÖp.Inc.Hµn Quèc SX-XK c¸c lo¹i dông cô bµn ¨n b» CTLD TNHH Bridge B.TaeHunYoon.nhµ quèc XD ë. SX giµy«.. 2.Inc. Chin sxYang mót xèp Co.T.®-êng thð Cty Daewoo-Hanel.-Choong 3000000 San 1000000 Construction thiƠt kƠ. nam 1 883320 Hµn quèc 265000 SX linh kiÖn ®iÖn tö <läc TV. tñi. Cty CP Zalcon.HQ phÈm. b¶ng ®iÖn Cty TNHH S.m¸y g CTy TNHH MSA May mÆc Company MSALimited 1 . SP Hµn tơ 1 FRP quèc 245300 vµ ®¸ nh©n 100000 t¹o SX c¸c SP tơ FRP vµ ®¸ nh©n t¹o H§ ph¸t triÓn KTm¹ng Coroporation. viÔn th«ngHµn néi 3 quèc h¹t 53234818 HP.

céng HµHµn 2Néi1. Hµn qó«c sîi tæng hîp 1 H§HTKD vËn Ctyt¶iP&D Corporation3 0 0 VËn t¶i ®¸ ë má s¾t. xe100000 m¸y SX kho¸. §øc 870000 sx.. gia c«ng ®Ơ giÇy CTLD x©y dùng Cty SR nhµ Corporation m¸y c¸n thĐp Ltd. lµm s¹ch vá tµu bi H§HTKD d̃cCty h vôBastekA-Jin <l¾p Hµn ®Æt qó«c 3 vµ b¶o 100000 tr× c¬ ®iÖn> 100000 l¾p ®Æt vµ b¶o tr× c¬ ®iÖn cho Cty TNHH vËn TËpt¶i ®oµn c«ngDaewoo. Quècsxkd. LAN. ®̉ can.S TaeViÖt Suk Nam Chae.S Plastic Packaging<SX 1 5852959 bao 3091918 b× s¶n xuÊt bao b× nhùa ®ăng găi t Cty TNHH chƠ «ng biƠn Son Sung gç Pisano Ho.. Cty J. sx t¨m giÊy. ba l« Cty TNHH H÷u «ng TƢn<in Park Junnh·n Won.IRHETRADING-Hµn SX bƠp ga 1 1500000 Quèc 550000 SX bƠp ga Cty TNHH K. hµng may mÆc Cty TNHH Hong Cty TNHH IK Vina<SX Hong IK-Hquèc c¸c1®å dïng 8337178 bµn ¨n 4884888 thĐp kh«ng SXgØ c¸c®Ó ®åXK dïng bµn ¨n thĐp kh«n Cty TNHH ESTEC Cty Estec ViÖt Corporation Nam.Park s¬n. ViÖt NamHµn quèc 1 3900000 1250000 s¶n xuÊt tói x¸ch. kin Cty TNHH Sae Bµ Lee HwaJae VINA. nh·n 360000 hiÖu in nh·n ®̉ can.Hµn 6000000 Quèc 4250000 may quÇn ¸o Cty OHIL Inter OHIL Vietnam Inter-Hµn (may Quèc mÆc) 1 550000 550000 May gia c«ng vµ XK tói x¸ch. gc«ng c¸c s¶n phÈm gç Cty TNHH Vina C«ngDuke ty Duke Trading 1 Co.. «ng 2 Ki 1200000 Hyun Kwak895878 .Hµn 1 Korea Quèc 1560000 . may xu Cty kinh doanh Cty §¹i lôc-Hquèc Lôc <SX c¸c lo¹i 1 nåi500000 xoong ch¶o 500000 SX c¸c lo¹i nåi xoong ch¶o b»ng t Cty TNHH Textopia. Hyang 1-SX Hµn 1332486 tinh Quèc bét s¾n 832486 SX tinh bét s¾n Cty TNHH AMC Ma. gc«ng Company.ViÖt Nam 1560000 Trång.nh SX nh·n m· v¹ch. sxHµn giµy 1 quèc.XD VPCH cho thuª.s¹ch 500000 Kang váKwuun tµu>200000 Soo . ̉ m500000 Cty TNHH Pearl Hµn quèc Dent.1 &lµm Mr. söa ch÷a tµu biÓn Cty TNHH NB C«ng ViÖt ty Nam JDL Co. ¸ Cty TNHH Grand 2 chñ §T ASIA Hµn PACIFIC quèc 1<SX1500000 thuû h¶i s¶n. 200000 Hµn quèc Sx sp v¶i dÖt vµ l-îc dÖt Cty TNHH Bada Cty Jin Vina Myung <chƠ Fisheries biƠn1 vµLtd.Trade. thÓ 3Hµn thao quèc 810000 quËn 12 810000 Kinh doanh d̃ch vô.sx Trading.-Hµn 2 4150000 Quèc 4150000 XD nhµ m¸y c¸n thĐp CTy TNHH «ng Wooshin Woo-Byung ..Tonui-DOng. gia c«ng c¸c lo¹i t¨m giÊy. xuÊt 2900000 khÈu Schuh..nh·n .Seoul 100% b«ng.nh·n tre Cty TNHH Hitech «ng Park (SXChang phô kiÖn Yul. Moon. Jung ViewKeun <SC. 1t¾c ®iÖn Hµn 300000 quèc «t«.Ltd-Hµn <SX 2535500 mµng bao quèc 1735500 b× phøc SX hîp mµng kim bao b× phøc hîp kim kh Cty TNHH Hison JasonVietnam.ViÖt HµnNam. v¹ch.Boo Soo SX Koo<703 sîi 1Nak-Won.sx 1thiƠt 13200000 b̃ ®iÖn ®a2470000 n¨ng b sx thiƠt b̃ ®iÖn ®a n¨ng b¸n dÉn Cty TNHH Aripack «ng Seung <SXHo bao Bae. gi¶i trƢ thÓ t Cty TNHH kü Green thuËtPlaza n«ngLtd.1 2500000 800000 năn. sx phôShoes kiÖn 1 giµy Hµn 1325500 quèc 975500 Sx phô kiÖn cho sx giµy xuÊt khÈ Hîp ®ång khu Mr. cbiƠn bét Hµn 1t«m. illwon SX hµng Koreamay Ltd. 1 Hµn 2700000 Quèc 1700000 SX c¸c s¶n phÈm tơ nh«m ®Ó xk Cty TNHH Kum Kum Hyang HyangVietnam.L. GC quÇn. bal«. phô liÖu ( Cty TNHH Tasco Tasco. 600000 SX thuû h¶i s¶n CTy TNHH Dae Myung Chemical2 Co.H. xnk bét vµ h¹t CarbonatCan Cty TNHH Ivory Cty TNHH ViÖt Nam. XK 650000 thuû h¶i s¶n 499729 chƠ biƠn vµ XK thuû h¶i s¶n.¸o kho¸c ®i m«t«.34E+08 Quèc Daewoo 40286000 KD xe buƣt. bè am Cty TNHH Chitoworld Cty TNHH <SX Chitoworld chÊt 1phô -Hquèc 1500000 gia thùc phÈm 600000 SX phô gia cña gia ṽ thùc phÈm Cty TNHH Plus PlusViÖt International nam . WAN. chƠ biƠn. phÇn Hµn 1 mquèc 500000 sx-kd phÇn m̉m.1Hµn tinh 1332486 quèc bét miƠn 355000 sîi SX tinh bét miƠn s¾n Cty TNHH Kaiser Cty Gil<SX Woologo Corporation.1 b¬m «ng1340000 tiªm.Hµn Quèc15000000 D̃ ch vô ng©n hµng CTLD TNHH «ng Nam MyoViÖt Hwan (SXCheon èng1nhùa (Hµn 650000 bäc quèc) d©y ®iÖn 200000 XD) Sx èng nhùa b¶o vÖ d©y ®iÖn. xe Cty TNHH Chitoword Chitoword-Hµn Quèc1 1500000 450000 Cty TNHH Sung Cty Sung HuynHyun Vina. 10000000 Ltd.Hµn söa Quèc ch÷a. gc«ng bé phËn Đp næi th©n Cty TNHH Vietnam J.Hµn 1 Quèc 2000000 950000 thiƠt kƠ. t¨m Cty Hanim ViÖt Hanim Nam. g Cty TNHH Komax C«ng tyVietnam<SX World Komax nh·n 1 Co. 1 bphËn 800000 Hµn Đpth©n quèc 240000 giÇy.T Cty I Rhe Vina Cty <SX I RhebƠp Trading ga &Co. bao b×. Korean Exchange KoreanBank Exchange Bank 1 15000000 . s¬n. ®å 1 dïng 3500000 nhµ bƠp 1150000 SX bƠp ga vµ ®å dïng nhµ bƠp Cty I-RE VINA Cty .com. mayC«ng 1 mÆc6150000 ty Agabang 2220000 .H-Vina Cty Dae IlsxTextile sp v¶ivµ dÖt 1«ng vµKim l-îc 500000 dÖt Tai Hong.Hµn Quèc s¶n xuÊt b¶n kÏm c¶m quang d-¬ Cty TNHH §«ng Hµn quèc nam ¸ Fine <sx 1phô kiÖn 500000 giµy dĐp 500000 da sx phô kiÖn giµy dĐp da Cty TNHH J. «. má than vµ Cty TNHH Shinbo. 2 Ltd1. .Chong 3500000 1799999 SX sîi Ku. Kwon Keum Sun. b× PP Hµn 1 4000000 Quèc 2450000 SX c¸c lo¹i bao b× PP Cty TNHH Visarim Cty TNHH Orume Visarim Vietnam Orume-Hµn 1 <SX 6000000 ¸o Quèc len 5500000 SX.Hµn Quèc Gia c«ng nhuém cao cÊp. hoa. Ivory-sxHµn hµng 1 Quèc may 4000000 mÆc 1500000 s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng ma . Hong.A. gia c«ng giµy xuÊt khÈu Cty TNHH Seil «ngP. trƢ. bµ bè 200000 Kim-Jai ambr SX OkKD gia c«ng bè th¾ng. Chung èng Won truỷn) 540000 Woo <Hµn SX Quèc> phô kiÖn cho sp b¬m tiªm.Soo gi¶i Jung. bét nghªu Cty TNHH CN Yong Yong Jin Jin Industrial VN. qu¶.SX KDMoon.èn Cty TNHH Kum C«ngHyang ty Kum Vietnam. quèc 1068000 bét nghªu 1068000 chƠ biƠn bét t«m.Hµn 630000 Quèc d¸n. nh·n hiÖu Cty TNHH Koviz. c«ng t¾c ®iÖn « t«.208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 09/05/19981998 20/05/19981998 24/06/19981998 29/08/19981998 09/11/19981998 31/12/19981998 22/01/19991999 23/01/19991999 25/01/19991999 25/01/19991999 09/02/19991999 08/05/19991999 21/05/19991999 28/05/19991999 01/06/19991999 01/06/19991999 19/06/19991999 20/07/19991999 23/07/19991999 21/08/19991999 01/09/19991999 04/09/19991999 15/09/19991999 20/09/19991999 24/09/19991999 27/09/19991999 08/10/19991999 14/10/19991999 16/11/19991999 10/12/19991999 24/12/19991999 30/12/19991999 17/01/20002000 17/02/20002000 23/02/20002000 09/03/20002000 09/03/20002000 10/03/20002000 16/03/20002000 20/03/20002000 21/03/20002000 27/03/20002000 08/05/20002000 23/05/20002000 29/05/20002000 27/06/20002000 06/07/20002000 02/08/20002000 04/08/20002000 04/08/20002000 07/09/20002000 12/09/20002000 Cty TNHH Hong Cty TNHH Won.d̃Moon ch vô.Hµn4500000 Quèc s¶n xuÊt tói x¸ch. rau. 1 doanhsx nh©n kho¸.®ƠgiÇy SX. Footwear.Lee. bal« Cty Saigon Cty CAP. 1 xnk 6885513 bét vµ CaCo3 2482000 sxkd. nghiÖp . Hµn 1 quèc 250000 200000 sx. Cty Opengate sx-kd I&T.nh·n d¸n. gia1c«ng Kim-Ji 350000 bè th¾ng. sx ®Ơ 1 Hµn giÇy 5100000 quèc 1530000 SX. 1 t¨m300000 nhùa 180000 Sx. plastic 1 cho Hµn 450000 c¸cquèc nhµ m¸y 350000 s SX logo plastic cÊp cho c¸c nhµ m Cty TNHH Solar Mr..H. Hµn 1 Quèc bao 1200000 b×.C. Enterprise. 2100000 m·Ltd.c«ng Hµn quèc.

¸o da.. tói x¸ch 1 (HQ) 700000 250000 sx ba l«. Hµn Quèc 1 1696780 1220000 gia c«ng ba l«. Chang 1700000 Hµn Vietnam... 2000000 Ltd. gc c¸c lo¹i mñt xèp bao b× vµ Cty TNHH IlIlKwang KwangVina. Ltd sx 1 ¸o1000000 len 600000 s¶n xuÊt ¸o len xuÊt khÈu Cty TNHH Tae TaeYoung YoungVina Chemical Chemical 1Co.Sub sx bal«. C«ng ty TNHH Gana Ch¨n Systems nu«i Gana Co..PE vµ c¸c p..m 100000 Ltd ̉ m tin häc 100000 thkƠ... . tkƠ s¶n phÈm c¬ khƢ ng Cty TNHH ASUNG A-SUNGViÖt Electronics Nam 1Co.... 1 Yang1870000 may HangmÆc Co. 630000 sx c¸c lo¹i v¶i sîi PP vµ bao conta Cty TNHH Dae «ng Lim Lee Korea.Hµn ch¨n Quèc nu«i gµ vµ sx gµ gièng.New 1 Hµn Star 280000 Quèc 115000 ®µo t¹o ngo¹i ng÷ CTy TNHH «ng chƠSung. «ng Kim sx m¸y Soomăc Hongcho2 CN may 140000 mÆc 50000 sx.. Embroidery hµng1 thªu Co. Linghting sx c¸c Co. gc.470000 382671 sx vµ gia c«ng hµng thªu c¸c lo¹i Cty TNHH Kumhae KUMHAE ViÖt INDUSTRIAL Nam <SX 1 ®Ơ CO. Hoonsx tăc gi¶ 1 100000 50000 s¶n xuÊt tăc gi¶ xuÊt khÈu Cty TNHH g¨ng White tayHand Ko-Viet. Sung Enterprise sx mót xèp 1Co... LTD nhuém1 v¶i 5800000 900000 nhuém v¶i Cty TNHH Gmb...1Hµn 16250000 bé Quèc ®å ¨n b»ng 3400000 inox> SX c¸c bé ®å ¨n b»ng INOX xuÊt Cty TNHH Kreves Hµn Quèc Vina. vµ1300000 c¸c Ltdsp nhùa 900000 PE. 1 bƠp Ltd 2500000 b»ng thĐp 2000000 k. sx bè1th¾ng Hquèc 1500000 xe m¸y 750000 s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bè th Cty TNHH Sung «ng Chi Chang.. Ltd Ltd.400000 nh·n Ltd bao b× 120000 PP sx nh·n. l¾p r¸p m¸y măc thb̃ ngµnh nh Cty TNHH Jung JungKwang Kwang(ViÖt Industrial Nam) 1 Company 2114245 2114245 sx vµ kd hµng dÖt kim.1000000 Co. lo¹i 1 Ltd 11850000 ®̀n chiƠu s¸ng 3000000 sx ®̀n chiƠu s¸ng.. sx ṃ1 1500000 883658 s¶n xuÊt hµng may mÆc Cty TNHH thêi Sung trang Chang quèc Inter tƠ Sung Bag 1 Co. s÷a ch÷a. CTLD VËn chuyÓn Cty MC and kh¸ch T Korea Qu¶ng2 ninh 3000000 900000 vËn chuyÓn kh¸ch du l ̃ch. tói x¸ch.. 1 tói 3000000 s¸ch.Hun sx dông 1 cô300000 ®¸nh băng120000 v¶i sxgc kd dông cô ®¸nh băng (v¶i) H§HTKD Mµn Ctyh×nh C-Able ®iÖn tö LED 3 (Vinavision) 404000 404000 XD vµ khai th¸c qc¸o mµn h×nh ® Cty C«ng nghÖ YongHµn-ViÖt Muyng Industrial (TNHH)<SX 1 Co. Co. l¾p ®Æt thb̃ vµ m¸y Cty TNHH Tasco Saigon. tói x¸ch c¸c lo¹i. 1 1394400 v¨n phßng 420000 sxkd ®å néi thÊt. ¾c qui. năn c¸c lo¹i Cty TNHH Kyung Cty CNSun Kyung ViÖtSun. quÇn CTLD vá xeHµn ViÖtQuèc Hµn 2 200000 100000 SX vá xe Cty TNHH BSV Byucksan Inforcomm. 2 may 3300000 mÆc 1100000 SX c¸c sp may mÆc Cty TNHH Ens EunFoam..13/4/07 Co.x¸ch Hµn 1 Quèc 4000000 4000000 SX. tñi x¸ch vµ vƢ XK Cty TNHH Ho HoChang ChangVina International 1 Co.. 1 LTD v¶i c¸c400000 lo¹i tói x¸ch400000 sx b»ng v¶i c¸c lo¹i tói x¸ch. 1kd dv500000 du l ̃ch. tói x¸ch Trung t©m ®µo Bµ Young t¹o tiƠng Soon Anh Choi. Kok Hyunsxkd 1 ®å 600000 gç gia dông 200000 sx vµ kd ®å gç gia dông XK Cty TNHH Seafood «ng Lee VN. ®̀n trang trƢ v Cty TNHH Park Cty TNHH Corp (Viet Parknamm). C«ng ty TNHH Korea Korea United United Pharma Pharma 1 Inc. sx Industry dông cô Co.rØ sx dông cô nhµ bƠp b»ng thĐp k Cty TNHH Hansae HANSAE Vietnam<sx Co. 800000 sx khƢ CN... Sang Young.. Ltd Dawin. v¨n phßng Cty TNHH Du «ngl ̃ch Yang lÆnIllbiÓn Moon VN.260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 14/09/20002000 18/09/20002000 22/09/20002000 02/11/20002000 08/11/20002000 10/11/20002000 10/11/20002000 15/11/20002000 04/12/20002000 05/12/20002000 13/12/20002000 18/12/20002000 19/12/20002000 20/12/20002000 21/12/20002000 22/12/20002000 27/12/20002000 29/12/20002000 29/12/20002000 29/12/20002000 02/01/20012001 09/01/20012001 09/01/20012001 18/01/20012001 18/01/20012001 19/01/20012001 31/01/20012001 08/02/20012001 28/02/20012001 08/03/20012001 15/03/20012001 23/03/20012001 26/03/20012001 30/03/20012001 30/03/20012001 30/03/20012001 16/04/20012001 16/04/20012001 19/04/20012001 19/04/20012001 24/04/20012001 27/04/20012001 02/05/20012001 02/05/20012001 08/05/20012001 08/05/20012001 09/05/20012001 17/05/20012001 18/05/20012001 18/05/20012001 21/05/20012001 23/05/20012001 CTLD TNHH MSA-Hµn MSA-Hapro Quèc Vietnam. sx. sp c¬ khƢ 2ngµnh 1000000 ®iÖn l¹nh1000000 sx. 1100000 Ltd s¶n xuÊt vµ xuÊt hµng may m¨c.. quÇ Cty TNHH Lee' Lee'SSVina Apparel Apparel. sxCorporation ba l«. m Cty TNHH Tae Cty TEA YangYANG ViÖt Nam<SX SA . SX tói. gc.gc quÇn ¸o kho¸c. . c¸c mÆt Cty TNHH §å «ng gçYoon Casavill(VN).sx mùcin 449000 sx mùc in vµ keo sö dông cho ba Cty TNHH S¶n C«ng xuÊt ty Yh GAIndustry EUN Vina Co. Quèc 600000 SX tñiSX tói x¸ch Cty TNHH Soul «ng Lee GearJong Vina.Hµn 2500000 Quèc SX-KD ṃ.k Cty TNHH KonVet... 1sx khƢ 1800000 CN. Systems 1 3000000 «ng Yu ViÖtGui Nam 3000000 Seok ..Hµn Quèc 550000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng ṃ.Hµn 700000 giµy cao Quèc 1525000 su sx phô kiÖn giµy thÓ thao Cty Park Corp. bao b× PP. gc. C«ng ty Par Corp. Ltd.Hµn Nam1 Quèc 1000000 500000 sx hµng thªu vi tƢnh cho ngµnh m Cty TNHH Yushin Cty Yushin VN.H Se Hyong VN..Ltd. chƠ biƠn h¹t1 tiªu vµ 300000 g¹o sÊy 300000 chƠ biƠn h¹t tiªu vµ g¹o sÊy Cty TNHH S. b¶o tr×. 500000 kd dv du l ̃ch lÆn vµ du l ̃ch trªn bê Cty ®ăng tµu Hµn Amigos Quèc 1 12000000 4000000 ®ăng tµu biÓn Cty TNHH DreamVina<sx Dream Tradingb»ng Co. PU 1 tæng Ltd 1000000 hîp> 1000000 s¶n xuÊt da PU tæng hîp Cty TNHH Han Yang Vina... sx bµn 1 3500000 2000000 sx dông cô ¨n b»ng thĐp kh«ng g Cty TNHH Deawon DaewonVN Chemical <sx da Co.. Co. LTD hµng 1 15000000 may mÆc15000000 sx hµng may mÆc Cty TNHH Nu-Gen C«ng ty Vina Dae-Heung Head Wear. may gc1 bal«. q/¸o.. 1500000 sx bal«. LTD 960814 303460 sx phô tïng xe m¸y (cßi. thó Cty TNHH Viva VivaSµi Corporation Gßn... tói x¸ch vµ c¸c mÆ Cty TNHH Viva Cty Viva Sµi Gßn Corp. Young sx chƠ Il 1biƠn 850000 mùc kh« XK835000 sx chƠ biƠn mùc kh« xuÊt khÈu . Ltd-Hµn 1 §Kƣ 1050000 Quèc l¹i tơ 117/GP-BD 700000 SX g¨ng tay vµ s¶n phÈm tơ mð Cty TNHH Internatinal Cap. 2600000 sx vµ tiªu thô c¸c sp thuèc ch÷a b Cty TNHH Dunan. Inforcomm sx phÇn 1Co.. 970000 may gc ba l«.vÊn h-íng dÉn Cty TNHH Dae «ng Sung Lee Sang Vina... sx v¶i 1sîi PP 1600000 . 6200000 Int'l Inc. sx vµ t. sxkd ®å néi thÊt. ¸o lăt. kh¸ch c Cty TNHH Wooree WooreeVina. 1 1800000 Ltd . trøn Cty TNHH C«ng DawinnghiÖp Co.Vietnam. DY-Vina1 Hµn 400000 Quèc 400000 sx.970000 tói x¸ch. c¸c lo¹ CTLD §¹i Hµ Corrier. t¹o m¸y Soo-Kyoung. tói x¸ch.SX Corp1Hquèc 6000000 tói x¸ch 2500000 sx. sp may 1 thªu 2500000 1000000 sx c¸c s¶n phÈm may thªu Cty TNHH Kook-Vina Han Kook Emb.. gc vali.

vÏ ®å häa t« mµu Cty TNHH Wolsung WolsungVina. 2xuÊt Woosung 600000 thuỷn b¬m I. Ltd1 c. m¹ khu«n «. q.. ch¨m săc. phô dĐpliÖu cho ngµnh c«ng ngh Cty TNHH Seung SeungBo Bo(ViÖt Co. 1 häa Hµn 700000 phim Quèc ho¹t210000 h×nh) sxgc phÇn m̉m...Hµn Quèc 600000 ®Çu t. 490000 sx sîi PP vµ d©y ®ai c¸c lo¹i lµm Cty TNHH J&D Dai An Vinako.. sp 350000 nhùa CN.HµnNam) Quèc 300000 hå sîi Cty ASI REED Assia VNReed (SX phô tïng 1 c¬ khƢ 195000 ngµnh dÖt64000 SX phô tïng c¬ khƢ ngµnh dÖt Cty TNHH Maire MiraeFiber FiberH-ng Technology Yªn. ®åAsia 1000000 dïngMetal nÊu bƠp Co500000 vµ «. nh·n Cty TNHH HHACOM & L Vietnam CORP.Hµn hµng 1 Quèc 3070000 nhùa 1000000 sx.xe linh kiÖn m¸y « t«. Nam Ltd-1Hµn1250000 Quèc 750000 SX phô tïng xe m¸y Cty TNHH IQ IQLand LandVN.. tñi x Cty Nahnoom «ng(TNHH).. 7600000 SX c¸c s¶n phÈm may mÆc Cty TNHH Kimanson KimansonInstruments(VN). «ngsxkd YoonváSang b×nhIl ¾c 1quy. may mÆc 2162000 «.. . tÊm ch»ng g«n Cty TNHH in bµnh·n Leem¸c Chuvµ Kyun bao b×1 giÊy830000 Kovin 300000 sxgc in Ên c¸c lo¹i nh·n d¸n. ®å n÷ trang ®¸ quƣ 1 1000000 700000 SX n÷ trang. Yoo Tae sx Hyung hµng may 1 mÆc 528452 159000 sx hµng may mÆc Cty TNHH Kyong KyongDo DoVina.Han 1dvô 1050000 thÓ vµ «.Hµn hµng may Quèc mÆc Cty TNHH Dae «ng Myung.t¹o m¸y 360000 lµm thïng 115000 CT sx chƠ t¹o m¸y lµm thïng carton Cty TNHH E-Z «ngKorea.Tec Young Chang <SX phô technology. k/th¸c.B Co. g/kh¸t. xuÊt khÈu quÇn ¸o dÖ Cty TNHH World Cty One Vina... gßn . m¸y n«n Cty TNHH Bowling Cty Emdit §µCo. Ltd Nam)1 <SX 4210000 bé phËn ly1261000 hîp sx bé ph©n ly hîp vµ phanh. Industrial sxgc sp(HQuèc) may.Hµn SX thuỷn Quècb¬m h¬i. gia c«ng. Hµn Quèc Hµn 1 Quèc 530000 261000 Cty TNHH C«ng Sea Kwang nghiÖpIndustrial Sea Kwang 1 Co. Cty TNHH Re-Plus Re-PlusVina Co. q. Nam..Shin thao bowling 662000 kd dvô thÓ thao bowling. tói x¸ Cty TNHH Chong ChongYong YongVina. Ltd ccÊp 1 c¸c500000 dv NCTT. 300000 cung cÊp c¸c dv nghiªn cøu th̃ trCTy TNHH Hµn tµi nguyªn Quèc c«ng nghÖ 1 ViÖt 3150000 Nam 1250000 Cty TNHH Dong DongAASµi Korea Gßn. may 900000 mÆc 900000 May mÆc Cty AAgayihHµn Industrial Quèc <SX b¬m1ch×m500000 b»ng inox 500000 <SX b¬m ch×m b»ng inox Cty TNN S¶n SL-VINA..«ng 2500000 lo¹i Kim 1300000 Tae Gun. n½ng. gia c«ng.. Cty TNHH EE&&TT ViÖt Inc.Kim Yong sxgcJin. <s¶n Ltd. hµng Ltd 1 dÖt 2800000 kim. sx Hµn sîiQuèc c¸c lo¹i Cty TNHH n«ng C«ngnghiÖp ty Hanwol HµnFarm ViÖt 1 Corp.kd«. Sun sxgc 1 Trading hµng 5000000 Co. Chang Young sx vµ gc Wook 1hµng 700000 may mÆc 210000 sx vµ gc hµng may mÆc Cty TNHH Daeshin DaeshinViÖt Limited.. Nam Ltd. tkƠ. 200000 sx c¸c lo¹i hăa chÊt dïng trong CN Cty TNHH CN Jeon Cao Young-Koo. 1 Ltd... (HSV) Ltd1 15100000 6000000 sx gc kd hµng dÖt may.nu«i t«m th̃t XK vµ c¸c dv CTLD SX. ®¸ quƣ Cty TNHH Vina Cty TNHH Korea.. khu« Cty TNHH C«ng Cty TNHH nghiÖp c«ng Daeryang nghiÖp 1 ViÖt Daeryang 4641400 Nam <SX 2000000 linh kiÖnsx«t«. quÇn ¸o.. sx ®å ch¬i 1 b»ng 550000 gç vµ ®å350000 gç sx ®å ch¬i b»ng gç vµ ®å gç Cty TNHH Samwoo SamwooViÖt Co.1SXCo.®å Wook. Nam<ChƠ Ltd. Dae BokxiPyo... l¾p r¸p..C Co.Chung sx c¸cWoo lo¹i ®å dïng nÊu bƠp (nåi.188000 Hµn Quèc xi m¹ khu«n giµy Cty TNHH Nu«i Cty Saeyang T«m Younghuy Globus. l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y Cty CN Kukje.110000 sxkd vá b×nh ¾c quy. 4460000 1338000 Monomedi sx c¸c (Malai) sp d̃ch truỷn. Trading sxkd Co. cung 2 Menon cÊp 300000 dvô Inter. Metalsx 1Co. kinh do Cty TNHH NAMYANG NAMYANGINTERNATIONAL INTERNATIONAL 1 9600000 ViÖt Co.c.Yakjin sx hµng Trading may 1 6000000 mÆc (Hµn XK Quèc)1800000 May mÆc. Company sx hµng 1 may 1750000 mÆc xk 533880 sx hµng may mÆc xk Cty TNHH Naanoom «ng Chang (phÇn Young m̉m.¸o 1400000 .. 2 5000000 d¸n Đp chÊt1300000 dÎo sxgc sp may.Jang 1 giµy Jeong 500000Hyun.Cty Network. Corporation..Hµn 2309000 Quèc s¶n xuÊt dÖt kim. Ltd. d©y truỷn d̃ch Cty Pungkook Pungkook SaiGonCorporation II 1 9000000 5000000 sx. sp nhùa C Cty TNHH EC T§ Plaza EC Plaza(HQ).vá bäc m¸y ®i CTLD ViÖt Woosung Nam-Woosung I. gc s¶n phÈm may mÆc.¸o. tÊt ch©n Cty TNHH Yu bµ Chung Oh Bong ViÖt Y (Lee) Nam. 400000 h¬i>Ltd .2500000 (ViÖt .Cty phÇn100000 m̉m Cubic(HQ) ptriÓn p. liÖu1cho9300000 ngµnh Polytech c«ng vµ 5000000 nghiÖp Industrial g×ay SX Corps. Pan-Pacific sx1kd hµng 4400000 may mÆc 2550000 sx kd hµng may mÆc. d¸n Đp tơ chÊt dÎo Cty TNHH YC.TM ®iÖn tö.Ltd.. sx hăa1 chÊt Hµn400000 trong Quèc CN dÖt.kd m¸y m CTLD D-îc Choongwae Medi Pharma2Corporation(HQ). sxkd hµng dÖt kim. «ng Nam.LeeSµi Kyung Gßn. Apparel. Nam. d Cty TNHH Adin «.thkƠ Ltd t¹o1mÉu138420 ®å trang søc 138420 xk thkƠ t¹o mÉu ®å trang søc xk . 1 27000000 biƠn da 4500000 ChƠ biƠn da Cty TNHH Bum Suk Ho Jin Interprise Vina ViÖt Co. Chang sx sîi 1 Ik c¸cJin.500000 Ltdthb̃ ®µn350000 ®iÖn sx thb̃ khuyƠch ®¹i ©m thanh ®µ Cty Inahvina. xuÊt SL-VINA.sx phÈm 1 Quèc nhuém 400000 cho ngµnh 150000 maysx phÈm nhuém cho ngµnh may Cty TNHH Hyunjin Cty Hyunjin VN .. Co.(HK).sx Co..sx Instruments 1 Co.1sx sp500000 may mÆc xk60000 sx c¸c sp may mÆc xk Cty TNHH MG MGAD Graphic Viet nam. 1520000 chƠ biƠn 520000 cao sutrång.m̉m.cÊp th Cty TNHH Young YoungKwang KwangVina. in vµ thªu Hîp doanh gÜ-a Cty THNN Cty SX Dae XNK Ryang c«ng 3 -Hµn nghiÖp 285000 Quèc Phó Yªn 285000 víi HQuèc SX chi tĐet phô tïng nhùa xe m¸y Cty TNHH CNA «ng Ahn Chemical Seung Kil vµ 1 bµ 1300000 Shin In Soon-§µi 400000 Loansx mót xèp bao b×. <SX . xe m¸y. <trång. Co..312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 14/06/20012001 15/06/20012001 20/06/20012001 25/06/20012001 06/07/20012001 10/07/20012001 12/07/20012001 19/07/20012001 20/07/20012001 22/07/20012001 27/07/20012001 27/07/20012001 31/07/20012001 02/08/20012001 03/08/20012001 07/08/20012001 15/08/20012001 20/08/20012001 29/08/20012001 13/09/20012001 14/09/20012001 17/09/20012001 21/09/20012001 08/10/20012001 08/10/20012001 09/10/20012001 19/10/20012001 19/10/20012001 19/10/20012001 22/10/20012001 05/11/20012001 05/11/20012001 08/11/20012001 08/11/20012001 08/11/20012001 13/11/20012001 15/11/20012001 15/11/20012001 15/11/20012001 23/11/20012001 29/11/20012001 29/11/20012001 29/11/20012001 29/11/20012001 03/12/20012001 07/12/20012001 20/12/20012001 20/12/20012001 20/12/20012001 28/12/20012001 31/12/20012001 02/01/20022002 Cty Quèc tƠCty Viet TNHH Pan-Pacific..1Inc 1400000 . 8966348 b«ng Ltd. sx Ltd sîi 1 vµ1500000 d©y ®ai.Yoosx baHµn l« 1 xuÊt quèc 300000 khÈu 156000 sx ba l« xuÊt khÈu Cty TNHH Seowonvina. 1hµng 5000000 may mÆc5000000 sx vµ gc hµng may mÆc Cty TNHH Samryoung SamryoungViÖt Co. l¾p Hµnr¸p Quèc ®éng c¬ xe m¸y 2 Hµn 1000000 ViÖt 1000000 SX. Ltd 1 sxkd400000 sp len xk 135000 sxkd sp len xk Cty TNHH Han-Soll Han-SollVina Textile. Seowon Co.Hµn §¹i Hµ. Saipan sx vµ gc Inc.

phÇn 1 «.c¶i t¹o n©ng cÊp nhµ A2 TT h Cty TNHH Proland ViÖt Nam..Dawin sx kd khƢ 1 CN 2000000 .sx 1 Ltdphô 2626000 kiÖn cho800000 «t«. bal«.. Gia1000000 §̃Ltd nh 300000 DV kho b·i. dv Co.Hµn1100000 Quèc sx & kd b«ng tÊm. Co. tay Ltd. 2tƠ®Öm Garion 2077783 .S I. tói s¸ch. 1 Ltdtñi 800000 s¸ch. «ng Lee chƠ Seung t¹o phô Jaetïng 2 lkiÖn 500000 c¬ khƢ 200000 chƠ t¹o phô tïng lkiÖn c¬ khƢ th Cty TNHH Vina Cty Baeck B.kd The 1Sea khu1500000 .1Ltd -2662000 Hµn Quèc 1703000 in trªn v¶i vµ hµng may mÆc xuÊ Cty TNHH Beautec C«ng ty Vina TNHH Beautec 1 -6000000 Hµn Quèc 4600000 s¶n xuÊt....vƢ. Engineering So Hee VN. m.Hµn Quèc 2215000 s¶n xñ©t d©y kĐo c¸c lo¹i Cty TNHH Myung «ng Myung Shin Ho ViÖtJong Nam.Nam Ltd<SX.sx 1 1500000 m¶nh gèm cho 470000 hµn sx m¶nh gèm ®̃nh h×nh r·nh hµn Cty TNHH Nobland ViÖt Nam <may 1 15000000 mÆc> 11600000 SX hµng may mÆc Cty TNHH Wooyang WooyangVina Co.năn.Hµn giaQuèc c«ng 1 xuÊt 941280 khÈu 431280 thªu gia c«ng xuÊt khÈu Cty TNHH Polytec KIMEX Co. Shindong sx. sxTrading sp may 2 Co... l¾p 1vµ®Æt «. ¸o c¸c lo¹i CTLD §¹i Linh CtyVN. «.. kƠtLtd cÊu thĐp. sxgc Net Co. hµng 1Ltd dÖt 900000 len c¸c lo¹i 900000 sxgc hµng dÖt len c¸c lo¹i H§HTKD ®t«ng c¶iShin t¹o n©ng Jae Bok cÊp nhµ 3 A2 1300000 TT triÓn l·m 1300000 VN ®t.1«ng Chun 150000 Hong Soo. ¸o2500000 c¸c lo¹i SX c¸c sp may mÆc.. 90000 dv nghiªn cøu th̃ tr-êng. Ltd. mÆc 1900000 Ltdxk 1900000 sx sp may mÆc xk Cty TNHH Losco «.may «. 1Hµnmay 8650000 Quèc mÆc..sx giµy 1 80000000 thÓ thao 30000000 SX giµy thÓ thao vµ c¸c bé phËn Cty TNHH Dawin Cty TNHH Vina. Quèc gèi.du Hµn l ̃chQuèc & c¸c500000 dv kd khu du l ̃ch.d©y ðt. sx Co...Cho sx bµn Young ch¶iHyuk ®¸nh 2 r¨ng730000 cao cÊp 554144 sx bµn ch¶i ®¸nh r¨ng cao cÊp vµ Cty TNHH Hwaseung HA R&A Co.Hµn 1 10290000 Quèc 5990000 s¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty Gèm søCty Kum-Ho.SViÖt International Nam Co. «ng1Lim2017330 Ki Young 1380000 sx tiªu thô sîi nhùa tơ chai PET Cty Opus One Doko Inc vµ B&D Inc.. thkƠ. gia c«ng v¶i Cty Kinh doanh Chiang S &Fen H.b Cty TNHH Sinpoong Sinpung Zipper Vina..Ruy 1 mÆc 1020000 Young Il. TNHH sx sp Taerim dÖt may Apparel 2 xuÊt300000 khÈu 100000 sx sp dÖt may xuÊt khÈu C«ng ty TNHH Kur KurBong Bong Zipper Zipper Company Vina 1 7382214 .cÊu Ltd.364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 04/01/20022002 08/01/20022002 10/01/20022002 18/01/20022002 22/01/20022002 22/01/20022002 24/01/20022002 24/01/20022002 25/01/20022002 28/01/20022002 29/01/20022002 29/01/20022002 31/01/20022002 04/02/20022002 04/02/20022002 07/02/20022002 08/02/20022002 08/02/20022002 19/02/20022002 21/02/20022002 22/02/20022002 22/02/20022002 26/02/20022002 26/02/20022002 01/03/20022002 04/03/20022002 04/03/20022002 04/03/20022002 07/03/20022002 11/03/20022002 14/03/20022002 14/03/20022002 14/03/20022002 15/03/20022002 19/03/20022002 20/03/20022002 25/03/20022002 27/03/20022002 27/03/20022002 28/03/20022002 02/04/20022002 03/04/20022002 03/04/20022002 05/04/20022002 05/04/20022002 22/04/20022002 24/04/20022002 02/05/20022002 08/05/20022002 08/05/20022002 09/05/20022002 10/05/20022002 Cty Sam Hung «ngVina Oh Eun (TNHH). chuyªn chë hµng è Cty TNHH Han C«ng Nam ty Han Co. Co.Ltd 1sx kĐt 1000000 s¾t. Ltd da 1phñ 4900000 mµng PU cho 600000 sxgiµy sx c¸c lo¹i da phñ mµng PU cho s Cty TNHH Domoko.. s¶n 1 sö 1600000 dông Hµn Quèc h¬i l¹nh 1600000 kd chƠ biƠn h¶i s¶n b»ng c«ng n Cty TNHH Wooyang WooyangVina.J kho Freight vËn giao Systerms nhËn2Co. l¾p ®Æt söa ch÷ Cty TNHH SX CtybËt TNHH löa ga Laipwing DoanhIndustrial-HQuèc 2Phó2000000 1300000 SX bËt löa ga Cty LD World «ngMul-San Kim Hong (TNHH). 800000 thĐp vµ Jin San 400000 Industry SXCo.Oh 370000 KwangMay Soo.K.Ban m̉m 85000 Yong ho.gc «ng Youn Kyeoung xk hµng Shinmay 1 mÆc Hµn 200000 Quèc vµ c¸c sp60000 lquan gc xk hµng may mÆc vµ c¸c sp li Cty TNHH Over Cty TNHH The Sea Over Vina.. vƢ. Ltd.ViÖt Ltd Nam 1 24600000 6300000 SX vµ nhuém sîi CTLD TNHH B. Ltd .Hµn mÆc Quèc Cty TNHH Samryong SamryongVina Machinery M-tek.. th-¬ng sx m¹igèm Kum-Ho sø1 xuÊt 1612199 khÈu 812199 sx gèm sø xuÊt khÈu Cty TNHH Shinkwang ShinkwangVN.năn. TNHH sxgcTh-¬ng phô kiÖn m¹i 1inI&K Đp900000 nh·n m¸c giÇy 460000 sxgc phô kiÖn in Đp nh·n m¸c giÇ Cty LD Vina-Lee.. l¾p ®Æt m¸y biƠn thƠ Cty TNHH I...-Hµn 1 150000 Quèc 150000 may mÆc CTLD Vina «ng Clio. thªu 2 1000000 817749 Thªu Cty TNHH Dong Kwang Vina <DÖt 1 may 1000000 c¸c lo¹i kh¨n 325000 DÖt may c¸c lo¹i kh¨n CTTNHH Lottecinema Lotte Shopping ViÖtCo. 1 SX 525000 phô liÖu giµy 250000 SX phô liÖu giµy Cty TNHH Hikoti Cty Moving Vina. d̃ch vô & c¸c d̃ch v Cty TNHH ShinWon TËp ®oµnEbenezer Shinwon.. Hwan. Nam2 Ltd.. 1 gia 400000 c«ng v¶i 300000 SX. 6000000 SX thĐp thanh vµ thĐp kh«ng gØ Cty TNHH Sunrising «ng Kim Kyoung Kim Vina. in.thªu .thkƠ t¹o m Cty TNHH kü Kum nghÖ Jung J &Industrial V . thªu vi tƢnh gia c«ng Cty TNHH thĐp Dongbang Dongbang Special Steel 1 20000000 Co. tð s¾t 650000 sx kĐt s¾t. kdKyung c/b h¶i Moolsan. mÑ 1 2400000 800000 ChƠ biƠn thuû s¶n xuÊt khÈu Cty TNHH dÖt Daewon Daewon Co. ch¨n. xuÊt khÈu hµng may m CTy TNHH bµ Vinh Park Hoa. C«ng SX ty TNHH ch¨n. Han sxgc 1 hµng 353000 may mÆc 353000 xk sxgc hµng may mÆc xk CTLD VËn t¶i Ctyhµnh Doolim kh¸ch Intercorp VÜnh2Phóc 1700000 500000 kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch c« Cty TNHH Kona. bµ 25500 Cummins sx gcKathryn phÇn m̉Ann.VN. Ltd. c¸c1Ltd lo¹i 7000000 d©y kho¸ kĐo 5000000 sx c¸c lo¹i d©y kho¸ kĐo Cty TNHH Phu Cty TNHH Shin... Jun 2sx than 430000 tæ ong . Ltd sx sp1may1500000 mÆc xk 1500000 sx sp may mÆc xk Cty TNHH May-In-Thªu «ng Han GabMSoo &J 1 400000 125000 may. 700000 m¸y biƠn 300000 Park thƠ. sxkd 1Ltd15000000 thøc ¨n vËt3150000 nu«i. sx l¾p r¸p bé ly hîp.Jung-Keun.. sxkd thøc ¨n vËt nu«i vµ thñy s¶n Cty TNHH KCty & P. sx. tð s¾t Cty TNHH Giao Mc Trans nhËnInternational VËn t¶i Quèc 2 Inc tƠ350000 Mc Trans (VN) 105000 thùc hiÖn giao nhËn hµng ho¸ b» Cty TNHH Woosung WoosungViÖt Feednam.bé truỷn ®éng Cty TNHH Gunngard Cty Gunngard VinaSafe Safe.sx Co. cung cÊp gi¶i ph .sx Co. Vina. 1000000 sx kd khƢ CN. gèi v Cty TNHH Dongil bµ Yoon. 400000 sx bal«. Hµn 4000000 Quèc 4000000 n©ng cÊp vµ kd c¬ së chiƠu phim Cty TNHH Creation Cty Creation AD. MMTB phôc vô Cty TNHH thñy Joong s¶nSan bµnCo. SX kƠt 1 Co. ga.. Gyung sx gcHeon.430000 sx than tæ ong vµ than lôc gi¸c Cty TNHH Shilla Cty Shilla BagsBags VN... ga. Young may mÆc Hwa.... 100000 HµnSX-GC Quèc may quÇn ¸o c¸c lo¹i Cty May LDKyung KyungSeung Viet.thkƠ.. nghiªn Ltd1 cøu300000 th̃ tr-êng .. Hong VN.

Hµn Quèc 332000 sx gc may thªu. 3260248 .. Ise.. Duk sx chƠ Kyun t¸c1®¸ cubic 300000 vµ vµng150000 sx chƠ t¸c ®¸ cubic vµ vµng.Chung §«ng ViÖt KangNam HUH-Hµn <may 1 1800000 mÆc Quèc 1500000 SX May mÆc & g¨ng tay Cty TNHH Sambo Cty Sambo. t¹o mÉu.1 SX & 1000000 Co. 5000000 Hµn Quèc KD b¶o hiÓm Cty TNHH ACty First A First VINA. Co.3 tr. trªnLtd v¶i vµ hµng 1 may 150000 mÆc 50000 in trªn v¶i vµ hµng may mÆc CTLD May MSA Cty TNHH .. tói Cty TNHH Liªn « Hyo doanh Seonmùc ShininHQ35%.Hµn phô 1kiÖn plastic 800000 Quèc may 350000 tói sx phô kiÖn plastic dïng may tói x Cty TNHH Vina Cty TNHH K. 1 1311750 Ltd .. Kun 1 sx250000 cöa nhùa PVC 81247 sx cöa b»ng nhùa PVC Cty TNHH Heera Cty Heera Vina. thªu in nh·n m¸c Cty TNHH MG C«ng Graphic ty TNHH Vina...Hµn Quèc 2038434 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa nh©n t¹ Cty TNHH E. sxgc Ltd sp may 2 mÆc 800000 xuÊt khÈu 616666 sxgc sp may mÆc xuÊt khÈu Cty TNHH Yang YangChing Min Enterprise Enterprise 1Co. (ViÖt 3000000 LTD.A Vina Co. sxgc 2 2200000 sp may mÆc 1460000 xk sxgc sp may mÆc xk C«ng ty TNHH Yu Suk OK Sung Ock Vina 1 900000 320000 sx phô kiÖn dïng may tói x¸ch xu CTLD vËn chuyÓn MC. Ho.S¬n 2Ltd.V..K quèc ViÖt Nam. 1 . 450000 gia c«ng gia ¸o c«ng lenc«ng dÖt len Cty Green More GreenVietnam More (SX t¨m 1 hå tơ 180000 tinh bét) 180000 SX t¨m hå tơ tinh bét Cty TNHH Reina «ng Choi Vina. NamLtd.A Ltd.Hµn Vina Quèc 2 500000 500000 vËn chuyÓn container néi ®̃a vµ Cty TNHH Woo WooJin JinVina.Hµn Quèc 850000 SX nhùa vµ chÊt dÎo tæng hîp: ṃ CTLD TNHH Cty b¶o b¶o hiÓm hiÓm Samsung ch¸y &2hµng VINA 5000000 h¶i Samsung. Cty TNHH Happy «ng Woi Cook Suk Choi 1 9650000 4150000 SX dông cô nhµ bƠp b»ng nh«m Cty TNHH Unipax. hµng may mÆc H§HTKD SX-KD Cty SK hµng Global mayCo.728 tr.. may mÆ Cty TNHH Hyundai HyundaiEmbroidering.USD> Cty ¾c qui KORNAM Cty Kukeje Industrial2Battery-Hµn 2368000 Quèc 1145000 SX ¾c qui kh« c¸c lo¹i 1.Industries sx gc quÇn 1Co.Hµn sx năn 1Quèc c¸c1150000 lo¹i 345000 sx năn c¸c lo¹i CTLD vËn t¶i bacontainer chñ ®Çu Nice t.. Decalmay co. mÆc Ltd 3 xuÊt 1666272 khÈu 1666272 xuÊt kinh doanh hµng may mÆc Cty TNHH Doolim Doolim Vina.4000000 Nam Ltd.. gia c«ng dÖt.sxgc Embroidering 1 400000 thªu năn.B Saeyoung <SX Embroidering c¸c mÆt hµng 1 Co. DADA Corp. 1E. 1 (tªnHµn c1000000 ̣C. hµnh Korea kh¸ch Co.thkƠ. S & Hin Co. sxBaeck g-¬m Kyung tre1choMoolsan c¸c 300000 TT vâ thuËt 300000 sx g-¬m tre cho c¸c trung t©m vâ C«ng ty TNHH WooWoo Jin -Hµn Jin VINA Quèc 1 4500000 2500000 s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn b»ng plast C«ng ty TNHH Yupoong YUPOONG Incorporation ViÖt 1Nam9000000 2700000 SX ṃ. Ltd 600000 nu«i t«m vµ c¸c lo¹i thñy s¶n Cty TNHH Dong DongAAVina. kh¨n choµng b»n Cty TNHH E-Won E-WonViÖt Chemical Nam Co.Ltd 1422000 thªu -Hµn Quèc 426600 SX-GC c¸c mÆt hµng thªu vi tƢn Cty TNHH JMC Cty Jung VN. t«n lîp. l̉u Hµn Quèc 360000 SX c¸c lo¹i l̉u xƠp.J.Ltd. gcsx Int'l Company c¸c1lo¹i hµng 300000 Limited. nhuém. Hµn Quèc t¹o mÉu.728 tr.. 1 sx2100000 hµng thªu 1500000 ren thkƠ. VinaHµn <may Quèc 1 4000000 800000 may 1.. AND.sx Min b¸n bu«n 1b¸n lÎ3000000 hµng may2500000 mÆc xk sx b¸n bu«n b¸n lÎ hµng may mÆ Cty TNHH Bu Seo Kyeong Incheon ViÖt Furniture Nam.mÆc Ltd.Hµn sx sp may 2 Quèc mÆc 5930000 xuÊt khÈu 3930000 sx sp may mÆc xuÊt khÈu Cty TNHH Mach Cty Mach Knit ViÖt Knit Co. khung l̉u Cty TNHH V¹n ba ng-êi Thä.p Cty TNHH Il-Shin «. 1 2000000 670000 Thªu m¸y Cty TNHH Gem «ng Kang Plus.sx Plastic Company. chi tiƠt bé gi¶m xâ xe m Cty TNHH Sung SungJin JinVina Industrial Company 1 5000000 1500000 sx dông cô nhµ bƠp b»ng inox.Hµn 1000000 Quèc 820000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng thªu Cty TNHH Cachee Cty Cachee VN. g¨ng tay.La 1500000 . SX ṃ 1 7015000 1000000 SX ṃ c¸c lo¹i. sx v Cty TNHH Panko PankoVina Corporation 1 29819252 15819252 sx..416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 17/05/20022002 23/05/20022002 23/05/20022002 23/05/20022002 25/05/20022002 27/05/20022002 27/05/20022002 28/05/20022002 05/06/20022002 10/06/20022002 11/06/20022002 14/06/20022002 18/06/20022002 18/06/20022002 19/06/20022002 19/06/20022002 19/06/20022002 24/06/20022002 25/06/20022002 26/06/20022002 27/06/20022002 02/07/20022002 04/07/20022002 10/07/20022002 25/07/20022002 30/07/20022002 31/07/20022002 31/07/20022002 02/08/20022002 05/08/20022002 08/08/20022002 09/08/20022002 12/08/20022002 14/08/20022002 16/08/20022002 19/08/20022002 21/08/20022002 26/08/20022002 26/08/20022002 26/08/20022002 27/08/20022002 28/08/20022002 30/08/20022002 30/08/20022002 06/09/20022002 10/09/20022002 12/09/20022002 12/09/20022002 16/09/20022002 16/09/20022002 18/09/20022002 20/09/20022002 Cty TNHH Trung «ng Huh t©mBang trî thƢnh Bin vµStella 1 «ng 380000 Shim Kyong190000 Bo .V..Hµn Quèc 300000 vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®-êng b Cty TNHH O-Sung Cty O-Sung VinaCorporation Corporation.Hµn may mÆc 300000 Quèc xk gc sx c¸c lo¹i hµng may mÆc. 1 mÆc Ltd 500000 c¸c lo¹i 500000 sx gc hµng may mÆc c¸c lo¹i Cty LD s¶n «ng xuÊtLee As Minh Dauk H¶i.kd MG Graphic khu 1 du 1500000 l-̃ch Hµn nghØ Quèc d-́ 500000 ng kd khu du l ̃ch nghØ d-́ng víi dv nh . tói x¸ch vµ thó nhåi CTLD §¹i Th¸i Cty<SX TNHH kh¨n EEHWAt¾m> 1Hµn Quèc 545000 165000 SX kh¨n t¾m <1. 1 sx 500000 hµng may240000 mÆc sx hµng may mÆc Cty TNHH Hµ «.. Nam Ltd. thªu trªn SP may mÆc Cty TNHH thªu Jin Ho Jin Textle Ho ViÖt Co. Nam).98 tr. sx hµng thªu ren v Cty TNHH Vina «ng Choe Solomon Myoung Industrial.Hµn Quèc 3150000 SX mµng Polyethylene Cty TNHH Deuck Cty Deuck WooWoo ViÖt Trading Nam.NhµMSA B̀. Yong sx2VLXD 3500000 1050000 sx c©y ®Çu läc thuèc l¸. 357440 GiÆt SP may mÆc C«ng ty TNHH C«ng Moa ty TNHH Vina Moa Bina 1 1000000 .. Heung sx gcMook.. Arirang 2 537143 « Lª Thanh 280799 B×nh HKú sx 15%. 1 2000000 750000 In. sx gc sp 2 may 1200000 mÆc xk 600000 sx gc sp may mÆc xk Cty TNHH XD «ngThƠ Lee giìi Jong Chul 1 3000000 2000000 thi c«ng XD c¸c c«ng tr×nh d©n d CTLD TNHH Cty may TNHH MSA-Nhµ MSA B̀. Corporation sx gc may Co. HµnSX Quèc 900000 p/tïng xeSX m¸y lß so. ¸o1500000 Ltd vµ c¸c sp may 500000 sx gc quÇn ¸o vµ c¸c sp may H§HTKD nu«i Ctyt«m Bavina vµ c¸c Korea lo¹i thñy Trading 3 s¶n600000 Co. 1191466 t lµ Ltd. b×n C«ng ty TNHH DaeDae WonWon-Vina Chemical Co.Hµn l¾p Quèc r¸p vµ s¶n xuÊt thiƠt b̃ trî thƢ Cty TNHH SINB.qï© Cty TNHH Shin ShinYong YongChemical ChemicalViÖt 1Co.M. jacket & 1. SonCap Sang VN.maymÆc 169235 sxgc thªu năn. mùc in « Lem b¸m dƢnh You Taek & c¸cHQ vËt35% liÖ C«ng ty TNHH SeoSeo Kwang Kwang E. 1 g̃¨Co.Hµn ṃ năn 1 c¸c 2000000 Quèc lo¹i 2000000 sx gc ṃ năn c¸c lo¹i CTY TNHHCty SAE-A SAE-A.

tói 600000 x¸ch) 180000 SX-GC hµng may.liÖu Cty TNHH Hansei Cty TNHH Sµi Hansei Gßn <SX-GC MFG1 Hµn giµy. hµng Ltd thªu 1 m¸y 1800000 800000 sx gc hµng thªu m¸y Cty LD Tae «ng Hyun Sung VN.. Ltd.liÖu700000 sx giÊy tr¸ng keo vµ ng.Hµn 1500000 Quèc 800000 s¶n xuÊt chƠ biƠn chØ may vµ d Cty TNHH C«ng Cty TNHH nghiÖp CNTS-Ari.. mÆc.. nhùa tæng h Cty TNHH N«ng Cty TNHH nghiÖp s¶n §«ng xuÊtNam.m¨ng Co. 300000 trång xoµi.. th¾t Cty Vina Kook Kook Je.sxgc Industry 2 mµng 2000000 Co.Ltd. Taesung 1sx 15000000 bao vµ «ng b× c¸c Sung lo¹i 4500000 Ho Bae sx bao b× PP. mÆc vµ «ng 1130118 Park Kwon sx xkSoon hµng may mÆc Cty TNHH Hanul Cty Hanul Line Line VN. Industry-Hµn may 1 mÆc 750000 Quèc 550000 SX 840. thªu trªn v¶i CTy TNHH Cty x©ySeog dùng Woo SeogEngineering Woo1Vietnam 500000 &Construction 240000 Co. sx Kweon gc hµng Sam 1 may 450000 mÆc vµ in 250000 lôa sx gc hµng may mÆc vµ in lôa tr Cty TNHH Glorytex «ng Jun Vina Hyun Gi . m¨ng tre XK. Hµn <SX 1 Quèc 7800000 hµng may> 3000000 SX hµng may.m¨ng tre XK.. khÈu LtdH. tÊm nhùa Cty TNHH B. gc s¶n phÈm may mÆc.trång Nam Industry xoµi.Co..2700000 HQ may mÆc 2700000 xuÊt khÈusx hµng may mÆc xuÊt khÈu Cty TNHH Hasung HasungViÖt Co.t«m .Hµngièng Quèc 250000 ®Çu t. sx-gc Young 1 c¸c&lo¹i «ng 300000 quÇn Lee Hyun ¸o 300000 Choul-Hµn sxgcQuèc c¸c lo¹i quÇn ¸o CTLD Hµn ViÖt.. May m Cty TNHH SHJ-CPR «ng Jang Vina.nhùa. Ltd 350000 105000 sxkd vµ xk bé ®å gi-êng. 4980000 HuƠ 1494000 kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du Cty TNHH Han Cty Han Young Young Vietnam Industrial 1 2200000 Co.Y «ng&Min by Byung Vina.sx Cty TNHH cômBoramtek c«ng t¾c1vµ ®ỉu Cty khiÓn 193000 Byoun xe Soung m¸y63000 Hwan sx côm c«ng t¾c ®ỉu khiÓn xe m CTLD VËn chuyÓn Isac International Du l ̃ch Thơa Co.Hµn c¬ 1Quèc së sx 450000 nu«i t«m gièn 150000 xd c¬ së sx nu«i t«m gièng só Cty TNHH Bio CtyResource Bio Resource International International 1 510000 Vina. quÇn ¸o Jac Cty TNHH §«ng DongNam.«. thªu Cty TNHH giµy Cty Haksan dĐp xuÊt Co. Ltd tÊm 600000 nhùa sxgc mµng nhùa.468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 20/09/20022002 20/09/20022002 20/09/20022002 24/09/20022002 27/09/20022002 30/09/20022002 30/09/20022002 30/09/20022002 01/10/20022002 08/10/20022002 16/10/20022002 18/10/20022002 18/10/20022002 22/10/20022002 23/10/20022002 24/10/20022002 28/10/20022002 28/10/20022002 06/11/20022002 06/11/20022002 07/11/20022002 08/11/20022002 11/11/20022002 11/11/20022002 12/11/20022002 14/11/20022002 14/11/20022002 15/11/20022002 19/11/20022002 19/11/20022002 19/11/20022002 19/11/20022002 21/11/20022002 21/11/20022002 22/11/20022002 25/11/20022002 25/11/20022002 26/11/20022002 27/11/20022002 29/11/20022002 04/12/20022002 05/12/20022002 06/12/20022002 09/12/20022002 09/12/20022002 12/12/20022002 12/12/20022002 16/12/20022002 18/12/20022002 20/12/20022002 24/12/20022002 30/12/20022002 Cty TNHH K-Republic Cty K-Republic Vina.quÇn 754502 Quèc ¸o.J CtyVina.. bao containe Cty TNHH c«ng TCty nghiÖp HANA-Hµn TASCO. ga.Hµn 1 Quèc 1500000 500000 may thªu c¸c nh·n hiÖu cung cÊp Cty TNHH Apex ApexViÖt Global Nam 1 1900000 650000 May mÆc CTLD Beeahn Beeahn H-ngApparel Yªn II. Ltd sx khu«n 1 giµy 2000000 600000 SX khu«n giµy Cty TNHH Myung Cty Myung SungSung Vina.700000 d©y b¨ng tói 280000 sxkd d©y ®ai.sx t«m gièng vµ c¸c dv nu Cty TNHH Peace «ng Chung. 660000 SX nguyªn phô liÖu cho ngµnh gi Cty TNHH DK CtySaigon.. m¨ng tre.tñi x¸ch. Vina.hå Ltdcøng 2 tơ180000 tinh bét 180000 sx t¨m hå cøng tơ tinh bét Cty TNHH Jeong-VN.sx Samjin gc Co.trång §«ng 1 1000000 Namxoµi.vƢ.c¸c Cty TNHH ®iÖn Cty Sin tö Sin Young Young Electrics ViÖt 1 Nam Co.ch¨n nu«i 300000 gs trång xoµi.sx Co.ba Hµn 1 Quèc l«.san lÊp mÆ Cty may Quèc CtytƠ Woojin Woojin International ViÖt Nam.tói 754502 x¸ch>SX-GC giµy.ch¨n nu«i Cty may TNHH Cty Garnet Garnet Corporation Nam §̃nh1 4100000 350000 SX hµng may mÆc. ..bao xi m¨ng..sx Trading c¸c lo¹i Limited 1sp may 600000 vµmÆc 2 c¸c XK nh©n 400000 ng-êi sx Hµn c¸cQuèc lo¹i sp may mÆc XK Cty TNHH c«ng «ng Myung nghiÖpCo.. tói x¸ch Cty TNHH Pu CtyKyong Pu Kyong VN.tñi x¸ch. ch¨n nu CTLD VËn t¶i Ctyhµng TNHH kh¸ch Kovie B¾c Trading Hµ 2 1250000 400000 kd vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng Cty TNHH Qñang Cty KasNam Industrial Knitwear Ltd-Hµn 1<May 2200000 Quèc mÆc 1000000 SX c¸c s¶n phÈm dÖt kim. Byungsxgc Jo -1sp Hµn may 4230000 Quèc mÆc. Heung sx xk Bongje hµng 1 Co. sp2Ltd may 504000 160000 sx sp may Cty TNHH Kosteel KosteelVina.. <XD c«ng Hµn 2 Quèc tr×nh> 1000000 300000 XD ctr×nh d©n dông.Ltd. Corporation sx gc sp may 1 mÆc 1300000 500000 sx gc sp may mÆc Cty Green more GreenVN. Soon sxkd d©y 1 ®ai. tói x¸ch Cty TNHH BBetter & M Vina & More (may Inc. quÇn ¸o.HQ. ba l«.World 1 1000000 Vina Shoes 700000 s¶n xuÊt giµy dĐp xuÊt khÈu Cty TNHH Kyung Cty Kyung RhimRhim Vina.sx Co.xd .. sp Ltd tơ 1 da 900000 nh. Nam.m¨ng. SX h¹t nhùa e Cty TNHH Mire... Jeong Corporation sx sp nhùa 1 Polyethylene 500000 vµ500000 PVC sx sp nhùa Polyethylene vµ PVC Cty TNHH Molax Cty Molax Vina. sx Metal linhCo 1kiÖn2000000 KL cho loa1350000 ®iÖn sx linh kiÖn kim lo¹i. 272240 sx sp tơ da nh.hµng 1Inc.. HM ViÖt Hµn 1 Hµn 14000000 Quèc <SX kƠt10080000 cÊu thĐp trong SX c¸c XDlo¹i bao ®ay. Soo-Kyung sx giÊy tr¸ng 2 keo 850000 vµ ng.thªu 1300000 vi tƢnh sx. More sx t¨m Co.sx Hµn 1èng Quèc thĐp 750000 500000 s¶n xuÊt cöa vµ èng thĐp cho tµu Cty TNHH Yesum Cty DaeVina. CbiƠn l«ng ṿ Cty Sung Chang «ng Schang <in trªnBaek giµy Sung 1 &1800000 «ng Gab Sung 600000 Cha-Hµn in trªn Quèc giµy & in trªn hép ®ùng giµ Cty TNHH ACC-VINA Allergy Cure & Care 1 Co. d©y b¨ng tói x¸ch Cty TNHH Pan PanPacific PacificClothing Co.ltd 1800000 1450000 SX linh kiÖn cho loa ®iÖn tö Cty TNHH KD «ng&Choi CBiƠn Sang thðy Tae-Hµn s¶n1TaeQuèc 250000 San 50000 CBiƠn thðy s¶n. may 1600000 Ltd. sx Co. 1 Ltd 1000000 tre. «ng Insx-kd Ha Jeonh¹t cacbonat Hµn2Quèc canxi 200000 200000 SX-KD h¹t cacbonat canxi Cty TNHH Mesh Cty Mesh Vina. nÖm CTLD Monier CtyB×nh TNHH T©y Monier. l̉u b¹t.Ltd... 2 may trang ph Cty TNHH S. Ltd SX thĐp 1 d©y 8440000 1600000 SX thĐp d©y hµm l-îc corbon thÊ Cty TNHH Yujico Yun Jin VN. Co.Je ®kƣ EMB l¹i & tơScreen GP 1sè 154/GP-HN Print<315-9 1900000 Jangan-dong 1300000 Thªu Dongdaemun-gu b»ng m¸y trªn c¸c SeoulHµn s¶n phÈm Q C«ng ty TNHH TaeT-K Kyung VinaCompany1. 2Thiªn Ltd. 1 thªu 800000 trªn v¶i 250000 ®Ƣnh c-êm.000 chi tiƠt thªu/n¨m & 4 Cty TNHH DSM DSMVina. Co.Jang NhËn thÇu XDSoon d©n dông BongHQ & c«ng . 2800000 8/12/2006 Ltdt¸ch 2000000 1 DA Cty SX TNHH hµng may Woojin mÆc.. c¸ c¬m kh« Cty TNHH ChilSung Cty Chil Sung Vietnam. Quèc 1 SX 12250000 v¶i nhùa 7450000 SX v¶i nhùa. Daekyung sx gc Trading sp thªu 1 Covi500000 vµ tƢnh «ng Kim229675 Jum Bai sx gc sp thªu vi tƢnh Cty TNHH Ere bµ lee SµiPil Gßn..PE. Ltd. ®Ƣnh Ltdc-êm. 1 Sewing. ch¨n nu«i gia Cty TNHH n«ng Cty Hµn nghiÖp Quèc §«ng Nam 1 1000000 500000 Trång xoµi.

M.xd Hµn khu 1 Quèc DL 3500000 gi¶i trƢ vµ 3500000 dv xd khu du l ̃ch gi¶i trƢ vµ d̃ch vô ¨ Cty TNHH Xanh Shinsung NB. Ltd.« SX 1Kwang nh·n.sx 3500000 hµng1050000 ®an sxgc nh·n hµng. nhuém c¸c sp may mÆ Cty TNHH Ul UlHwa HwaViÖt Corporation Nam.-Hµn 2739000 Quèc 1000000 May mÆc CTLD Global-Mfg Cty Global <may Mfg.Ltd..Yun ViÖt JongNam. ngØi m¸t & c¸c Cty TNHH Korea Cty KCN Communication Co.PE Cty TNHH Melon «ng Jang Gag Huyn.m¸y măc. Jong sx hµng Yeol may 1 mÆc 2200000 b»ng len670000 sx hµng may mÆc b»ng len Cty TNHH Capsung Bµ Choi Yoon Textile. 900000 chÊt vµ «.(Hµn 1Ltd. SAMHO-Hµn SX g¨ng Quèc tay1băng 2100000 chµy 750000 SX g¨ng tay băng chµy.mµi Chung quÇn1 bß 1700000 ®Ó xuÊt khÈu 900000 giÆt mµi. sx bao 1 Ltd®ay 3000000 dïng trong 1180969 XD sx bao ®ay dïng trong XD Cty TNHH World «ng Nam Korea. Ltd.<402-9. hµng Ltd 1may mÆc 700000 XK 700000 sx kd hµng may mÆc XK Cty TNHH X©y «ng dùng Shim Koravina Jae Chul 1 600000 300000 sx kƠt cÊu thĐp. 90000 sxkd c¸c lo¹i b×nh. hµng ®an thªu.Ltd. m«t¬ truỷ . q/¸o lăt Cty Lee Enterprise. KeunbiÓu Choi.Shimkok-dong.1Hµn1000000 Quèc 960000 sxgc sp may mÆc.thkƠ City Ent Co.Gye XD 1 khu 2500000 du l ̃ch 1000000 XD-KD khu du l ̃ch.sx Hee..pt Byung phÇn Lak 1 m̉m 3612000 tin häc.<#5. Co...Kyunggido-HQ 1 net4000000 VINA 1200000 XD-KD 1 khu du l ̃ch nghØ m¸t & Cty TNHH §¹i BµMéc Hwang Geum Im. Global ViÖtG.1-SX Hµn vá 1300000 Quèc tivi 919397 SX vá tivi..sxgc Industry may 1 vµ490000 giÆt tÈy quÇn 165000 ¸o sxgc may vµ giÆt tÈy quÇn ¸o nh Cty TNHH Puku PukuVN. 1SX d©y 2162504 Quèc khăa kĐo 2162504 SX d©y khăa kĐo Cty TNHH Samsung Cty Samsung Polymer Polymer (VN).. Textopia sx may 1 ¸o Jacket 900000 ®Ó xk500000 sx may ¸o Jacket ®Ó xk Cty TNHH Injae «ng Kim Vina. 2500000 Kang kd Hong khu DL Gue vµ -c¸c Hµn dv Quèc vui ch¬i gi¶i Cty TNHH Yujin Hµn Quèc Polytec 1 380000 380000 Cty TNHH hăa Cty chÊt Woo Woorim-Vina Rim Industry 1 700000 400000 sx kd hăa chÊt c«ng nghiÖp dÖt Cty TNHH Dong-Il VGX International.Vina.thb̃.. băng ®¸ Cty Kim Hµ.PE 3300000 sxkd v¶i b¹t vµ bao b× PP. Kung sxkd Youn phô 1 tïng400000 xe m¸y 150000 sxkd phô tïng xe m¸y Cty TNHH Over Cty Over The The Sea Sea Vina.. Construction sx c¸c1lo¹iCo. CBiƠn thðy...Co.XD Cty TNHH SAMHO..Ltd-HQuèc <may 1 3000000 3000000 may XK Cty TNHH Dong Cty Jang Hwa.Ltd.chËu mü nghÖ Cty TNHH Woowon Cty TNHH Vina..sx 1Co. s¶n 188400 phÈmSX nhùa khu«n ®óc vµ SP nhùa Cty TNHH Daco Dae-Ryuk Electronic Co. «ng Sung giÆtIn.. Hµn sxgc Quèc 1 hµng 600000 may mÆc200000 sxgc hµng may mÆc Cty TNHH VIVID.Goyang-si.Ltd.Bucheon-city.t. dÖt kim. tói x¸ch Cty TNHH dÖt «ngKKT..c«ng 1 500000 tr×nh XD 170000 thkƠ thi c«ng.Ltd.Co. Ltd 1 sx (Hµn khu«n 188400 Quèc) ®óc. PE Cty TNHH World WorldTop TopVietnam Co.1«ng6000000 Kim Hyun Myung. sxgc hµng Ltd1 may500000 mÆc vµ giµy 200000 xk sxgc hµng may mÆc vµ giµy xk CTy TNHH Bando Zipper Co. sx chÊt Ltd. 1 may 1000000 Hµn mÆc Quèc 300000 SX-KD ¸o s¬ mi.sx Chun tói nhùa 1 vµ 300000 mµng nhùa 100000 PP sx tói nhùa vµ mµng nhùa PP.Hµn 1 Quèc 1500000 500000 s¶n xuÊt mousse vµ t«n Cty CR International Cty CR International ¸nh Quang.M. Ltd thi c«ng. m Cty TNHH C«ng 6 chñnghiÖp ®Çu t. Cty TNHH sxkd Taev¶i Kilb¹t Co.sxgc Yun Hui ¸o len 1 c¸c 250000 lo¹i 75000 sxgc ¸o len c¸c lo¹i Cty TNHH Vi-M-Korea Cty Vi-M-Korea Vina. sxkd Tongsang sp may 1Co. mÆc 2 Hµn 3850000 Quèc 1250000 SX hµng may mÆc CTLD Hansege Cty Hansege Trang.. 500000 « Lee in logo Eung SX nh·n.. Vina.v Cty BeeahnCty Vietnam Beeahn <may Apparenl mÆc1 Co.ccÊp h Cty TNHH Dong DongLim Lime Vina Chemical Chemical.500000 logo. 1800000 sp ltd®Ó lµm 900000 ®Ơ giÇysx sp Prepolymer Isocyanate dïng Cty TNHH Hbµ&Heo M Vina.Hµn Dongjin Quèc 1ViÖt 11350000 Nam 1800000 s¶n xuÊt qu¹t t¶n nhiÖt. Joung.Seo h/® b̉430000 mÆt Bong Joon. Ind.d©y Hµn 1 ®ai Quèc 2500000 ®Ó may tói 900000 sx d©y ®ai ®Ó may tói Cty TNHH Kothis «. Co. 1 vµ Ltd bao 10460000 b× PP..chËu 300000 .dÖt1 v¶i 12000000 5000000 dÖt c¸c sp tơ sîi polyester. 1000000 «ng Lee 590802 Jong Tae s¶n. vá tñ l¹nh Cty TNHH Te.1 Jaeill 6756024 Vina 2850000 dÖt c¸c sp tơ sîi polyester Cty TNHH Finegis Cty FineVN. sx c¸c Cty TNHH Jaeill JaeillViÖt Textile Nam Co. 1268000 pt phÇn m̉m tin häc vµ dv.Kwan sxkdSoon c¸c lo¹i 1 b×nh. Co.Co.sx 1 Co. khung nh«m Cty TNHH Global C«ng ty G..LTDNam. SX Hµn 1 keo Quèc 3400000 cho ngµnh1600000 may mÆcsx sp keo lăt dïng cho hµng dÖt m Cty TNHH Quèc G & KtƠ Asscocia Au Mü<LdtSX 1néi HµnthÊt 3000000 Quèc 900000 SX néi thÊt Cty TNHH IDT «ngViÖt Hwang Nam.xuÊt Hµn Quèc cóc c¸c lo¹i Cty TNHH Asia «ng Kim Poly Bong Tec.Hµn VINA.520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 31/12/20022002 31/12/20022002 09/01/20032003 10/01/20032003 14/01/20032003 17/01/20032003 20/01/20032003 20/01/20032003 20/01/20032003 21/01/20032003 22/01/20032003 22/01/20032003 24/01/20032003 24/01/20032003 28/01/20032003 30/01/20032003 01/02/20032003 10/02/20032003 20/02/20032003 21/02/20032003 21/02/20032003 24/02/20032003 26/02/20032003 26/02/20032003 28/02/20032003 02/03/20032003 03/03/20032003 04/03/20032003 06/03/20032003 06/03/20032003 07/03/20032003 10/03/20032003 10/03/20032003 10/03/20032003 12/03/20032003 14/03/20032003 17/03/20032003 17/03/20032003 18/03/20032003 19/03/20032003 20/03/20032003 21/03/20032003 24/03/20032003 25/03/20032003 26/03/20032003 26/03/20032003 26/03/20032003 26/03/20032003 31/03/20032003 01/04/20032003 07/04/20032003 09/04/20032003 Cty TNHH Universal IL-E Precision Technology. Kim Duk sx bƢt Jin tÊt 1 300000 200000 sx bƢt tÊt Cty TNHH Loran bµ OhKnit Soon Embroidery Nam 1 Label.. sili Quèc biÓu t-îng.562-11Janghang-dong. Quèc) sx 125000 tb̃ ng¾t m¹ch 125000 SX thiƠt b̃ nhùa Cty TNHH Apex Chung <CBiƠn Won Kyu thðyKang-Hµn s¶n 1 500000 Quèc 400000 Thu mua. in logo Cty TNHH Eun-Sun Eun Sun Vina Trading Embroidery Co1 1380000 414000 sxgc thªu vi tƢnh C«ng ty TNHH «ngIPark Hoa Jin Chemical Ku ... mÆc 11999400 Ltd 8000000 sxkd sp may mÆc Cty TNHH Hanvi Cty Hong Green Myung Net.Ltd. t-îng. b»ng Do Hµn logo.c«ng tr×nh XD. cöa 1300000 Ltd thĐp 600000 SX c¸c lo¹i cöa thĐp...Wonmi-gu. Trading sx kdCo.Hµn ho¹t ®éng Quèc b̉ mÆt ngµnh Cty TNHH ph¸t TCTy triÓn HANA-Hµn côm c«ng Quèc nghiÖp 1 4950000 §ång L¹ng-TASCO 4950000 XD h¹ tÇng Cty TNHH Woogwang «ng Yu Hoon. Interlining. sñc s¶n Cty TNHH Goonam Kuk Dong Vina.Ltd..Ilsan-gu.Everest sx gc hµng Corporation may mÆc 2 xuÊt 255000 khÈu 255000 sx gc hµng may mÆc xuÊt khÈu C«ng ty TNHH FourFour Seasons Seasons Button Vina 1 Co. CB 21thñy Hµn 2 s¶n Quèc 300000 150000 CB thñy s¶n Cty TNHH Jin CtyKyong Jin Kyong VN.

Hµn 1 Quèc 500000 150000 s¶n xuÊt. SX n÷ 1trang200000 76117 s¶n xuÊt n÷ trang Cty TNHH Hana HanaJewelry JewelryVN Co.Hµn SXKD Quèc c¸c lo¹i tÊm xèp PE Cty TNHH ch¨n «. dÖt may 167672 sx sîi c¸c lo¹i dïng trong ngµnh dÖ Cty TNHH May Cty Sang ViÖt-Sang Ihn Ltd 1 1000000 500000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH Sedo Cty Sedo Vina. «ng 3323000 Park Jung SX-KD Keun vËt..Ltd Néi 1(Korea) 2000000 700000 Thªu vi tƢnh trªn s¶n phÈm may.pt Oh Duk phÇn m̉m tin 1 häc100000 35000 pt phÇn m̉m tin häc vµ cung cÊp Cty TNHH Kyung KyungNam Nam ViÖt Industry Nam. Aluminium SXCo. PP sx vµ xk nhùa tæng hîp PE.C.Hµn 262450 Quèc 138567 s¶n xuÊt n÷ trang Hîp doanh SX Namkyong phô tïng Industrial xe 2b¸nh3Co.1458690 Hµn Quèc 1458690 s¶n xuÊt giÊy lôa tr¸ng nh«m... Ad Plus giÆt Co.tói x¸ch vµ c¸ Cty TNHH C. Chung dÖt v¶i Soo. . m VN Ltd 1 150000 120000 sx vµ cung cÊp phÇn m̉m.sx Sang Woongphô 1 vµ gia «.Park nu«i Chan Hanpork Hoi vµ 10 1 c¸3500000 nh©n Hµn 2769472 Quèc SX heo gièng th-¬ng phÈm Cty TNHH Han Cty Happy Pack. Ltd. Jeong SX Park-Hµn lß xo 1 táaQuèc nhiÖt 60000 18000 SX lß xo táa nhiÖt.Nam Hµn 1 Quèc 450000 235000 s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i v¶i d Cty TNHH SM JeilAlupack.2Ltd 1905000 ..sx keo Cty TNHH Radiant «ng Kwak Vina..291679 . Ltd.dv Kwunl¾p Soor¸p 1 cÊu200000 kiÖn cho CTyXD 200000 dv l¾p r¸p cÊu kiÖn thĐp.sx HANA. SX1300000 Ltd phô.dông cô c¾m tr¹i. SX1®ỉu 1000000 hßa 1000000 SX ®ỉu hßa dïng trong c«ng nghi .Wall.. Ltd. Youngtop Architect Sx tÊm & xèp 1Engineering PE 2179000 Co. c¸c C«ng ty TNHH C«ng Bonasse ty Bonasse. Incorporation.572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 10/04/20032003 11/04/20032003 11/04/20032003 15/04/20032003 15/04/20032003 15/04/20032003 21/04/20032003 22/04/20032003 24/04/20032003 29/04/20032003 06/05/20032003 08/05/20032003 08/05/20032003 12/05/20032003 15/05/20032003 19/05/20032003 20/05/20032003 20/05/20032003 20/05/20032003 22/05/20032003 23/05/20032003 23/05/20032003 27/05/20032003 02/06/20032003 06/06/20032003 12/06/20032003 13/06/20032003 16/06/20032003 16/06/20032003 19/06/20032003 19/06/20032003 25/06/20032003 25/06/20032003 26/06/20032003 02/07/20032003 08/07/20032003 09/07/20032003 11/07/20032003 11/07/20032003 11/07/20032003 11/07/20032003 12/07/20032003 16/07/20032003 18/07/20032003 18/07/20032003 23/07/20032003 23/07/20032003 01/08/20032003 05/08/20032003 12/08/20032003 12/08/20032003 12/08/20032003 Cty TNHH Doo Sol Vina 1 2000000 765000 giÆt quÇn ¸o Cty TNHH Hanmi «ng Kang Tech. 1 . m Cty TNHH Soon «ng Lee Heung Chang Embd. ®å Cty TNHH Koreafoam... Lim Corporation.gc Min 1 sp thªu 500000 b»ng m¸y 150000 tƢnh gc sp thªu b»ng m¸y vi tƢnh Cty triÓn väng «ngQT.dông Ltd 2203450 cô c¾m1489050 tr¹i sxgc may l̉u. C«ng ty TNHH C«ng Decovil ty TNHH Soo Sung. SX g¨ng 2 2100000 tay c¸c Hµn lo¹iQuèc 1454250 s¶n xuÊt g¨ng tay c¸c lo¹i Cty TNHH Seo Doanh HaenghiÖp ViÖt Nam Yootong 1 Seo 2500000 Hae. giµy da v Cty TNHH Haiyang HaiyangVietnam.¸o 650000 quÇn..liÖu Hµn néi Quèc thÊt tµu thñy. Trading International sx sîi trong 1 ngµnh Co. Hµn vµ 1Quèc xk 14064000 nhùa tæng hîp 9664000 PE. SX Vina-Hµn tÊm ®¸y 1Quèc b»ng 1400000 nh«m 1400000 SX tÊm ®¸y b»ng nh«m c ̣ nåi.tói 650000 x¸ch sxgc v¶i sîi. c C«ng ty TNHH O-Two O-TWO Co.. Hµn Hµn Quèc...kƠt n C«ng ty DÖtCty Hopex Hopex INC and «1 Mike 5000000 Chung Seung 1500000 Park SX-KD-GC quÇn ¸o dÖt kim. thªu c«ng nghiÖp. 1000000 Inc kh¸m. 1 10948000 Hµn Quèc6674670 sx vµ xk giÊy tr¸ng Melamine.dµn gi¸ Cty TNHH Vina One Boomee. Cty TNHH thªu Jinho JinTextile Ho HµCo. 1 l̉u. 1 4950000 Hµn Quèc 1485000 sx vµ xk c¸c lo¹i v¶i Textile Cty TNHH Tasco C«ng ty Material. 600000 dÖt HQuèc sx phô gia cho ngµnh dÖt.tÊm C«ng ty TNHH C«ng Tasco ty HANA.sxgc Corporation1 v¶i sîi. s¶n xuÊt Cty TNHH AK Hµn Vina.thªu 1 1000000 trªn v¶i. Ltd. giµy da Cty TNHH World Cty Emdit Bowling Co. Cty TNHH Shin Cty Shin Wall. da Cty TNHH Vien Glowin Modewin. sx sp 1may1880714 mÆc 840814 sx sp may mÆc Cty TNHH Solno SolnoEnterprises EnterprisesVietnam.sxgc Camping mayCo. Polycon Hµn 1Quèc9948000 6108000 s¶n xuÊt v¶i bao container vµ ma C«ng ty TNHH C«ng Kovitex ty Mirae Corporation. Ltd 1 550000 400000 kd dv thÓ thao bowling. Hµn750000 Quèc nu«i trång c¸c lo¹i nhuyÔn thÓ Cty TNHH Néi Sejin thÊt Technical thñy Sejin-Vinashin Industries 2 9273000 Co.. Quèc 1trång300000 & CBiƠn c©y 162000 d-ìng Cty TNHH KM.. sx hµng Yeop may 1 mÆc 320000 100000 sx hµng may mÆc Cty TNHH sx Young Young Poong Poong LtdVina.V Moolsan VinaCo.. Vietnam-Hµn 1 2226990 SX m¸y Quèc ®ăng 1250000 găi SX m¸y ®ăng găi Cty TNHH giµy Hankuk da K.¸o quÇn. lß xo cuèn & Cty TNHH Washi C«ng ty Washi. 1Kumyong Ltd. «ng 247330 Lee Dong dÖtHoon v¶i . Vina Hµn 2 Quèc 1600000 1000000 s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng dÖt. ch Cty TNHH Vina C«ngHaeng ty Haeng Woon Woon Industry 1 Industry 120000 <giaCo..sx b Cty TNHH Hana Jewelry.Hµn Quèc 600000 SX thùc phÈm tơ rong biÓn sÊy k Cty TNHH ph¸t SofttriÓn Promotion phÇn m Co.Hµn phÇn 40000 Quèc m̉mgia c«ng phÇn m̉m CTy TNHH «ng ARAM TaeVINA. ViÖt. Co.Hµn 1 mÆc. da1000000 thªu trªn v¶i.879000 Ltd. Quèc SX keo 1 10000000 5000000 SX keo polyesystĐ kh«ng b·o hß Cty TNHH Century Hµn Quèc Vietnam.m¸y m ̉ Cty Trång hoa Nong N«ng Sans¶n Floral ViÖt Plantation Nam 1 2011235 Corp.-Hµn 1152507 Quèc 1152507 SX phô tïng xe 2b¸nh Cty TNHH Kaya «ng Lee Vina.Hµn 1VinaQuèc 550000 200000 s¶n xuÊt b×nh phun thuèc trơ s© Cty TNHH Dadul «ng Lim Golf Hak Rae.. 1 Ltd 331000 200500 sx da.Hµn Vina Quèc 291679 may.T «.Hµn Quèc Cty TNHH May Kymyong mÆc Trading XuÊt khÈu Co. Jaesxgc Young c¸c 1 vµ lo¹ibµ ®Ơ 200000 June giÇy Ok Yun 100000 sxgc c¸c lo¹i ®Ơ giÇy polyurethan Cty TNHH Chessi C«ng ty(tªn TNHH c ̣: Happy Happy 1 ALPS) Cook 1100000 .1bµ Kim 507400 Oi Ja.sx Corporation XLPE vµ «ng 1 cho Choi c¸p 200000 Jong ®iÖnMan lùc200000 sx XLPE(nhùa polythylene l.s¶n phÈ CTLD Sion-TTT Cty ACE ViÖtKorea Nam.Mary's 1 Eye 2300000 Hospital.Hµn kiÖn Quèc giµy 400000 SX-GC c¸c phô kiÖn giµy.Hµn Quèc1029000 gia c«ng giÆt c¸c s¶n phÈm may Cty TNHH Woo «ng Lee-Jeong Hee. ch÷a bÖnh chuyªn khoa m Cty TNHH sx 3HthiƠt Corporation b̃ 3H. PP Cty TNHH Kwang «ng Choi Sung Kook Sprayer Jin .sx c¸p vµ 1 d©y200000 ®iÖn 150000 sx l¾p r¸p m¸y măc cho sx c¸p vµ Cty TNHH 3H 3HKorblend.. gia c«ng may tñi golf.giµy Quèc 240000da vµ188950 tói thªu gc hµng may mÆc. 1Co. dv bi-da. c«ng .Kang 800000 cho ngµnh Woo Young. «ng thªu Lee gc Kwon hµng Ki may . giÊyLtd 1tr¸ng .. 500000 Ltd. Hµn 1000000 quèc Trång hoa phong lan vµ c¸c loã c BÖnh viÖn BÖnh m¾t ViÖt viÖnHµn ST.

Co.Hµn 45000 m̉Quèc m 45000 gia c«ng phÇn m̉m Cty TNHH Hanmi «ng Kang Tech Kwun Soo1. .Hµn Ch©u 2450000 Quèc Seafood.1x¸ch Hµn3000000 Quèc 2500000 s¶n xuÊt.Sung 4900000 2450000 Won s¶n Teack xuÊt Co.. . Ctys¶n Mirae xuÊt v¶i kh«ng dÖt. 1000000 210-8.. gia c«ng dÖt v¶i Cty TNHH Vina Sai Young Shinkwang Moolsan Co. polyeste.Hµn 40000 m Quèc ̉ ms¶n xuÊt phÇn m̉m tin häc Cty TNHH Hojin.2150000 .gia ty TNHH Genwin c«ng1 phÇn .Hµn Quèc1350000 SX c¸c lo¹i khung loa.Hµn Quèc2189100 SX ®iÖn tho¹i h÷u tuyƠn.phÇn World .Hµn Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®Öm lăt lµm phô Cty Dae Sung «ngVina Lee Byung Ho . Tae Kwang SX chØ T &may M 1 Co.Nam 1Hµn Quèc 200000 160000 s¶n xuÊt.Hµn203050 Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÊu d©y ra.EWHA quèc t ̃ch VINA Hµn Quèc1 2088000 800000 SX.. Nam. Cty TNHH ViÖt Cty Seo NamHae SeoYootong-Hµn Hae. « Oh 1 Soo 2000000 Kil-Hµn Quèc 500000 SX c¸c SP may mÆc vµ KD c¸c m Cty TNHH K-REP K-Rep ViÖt Co.nhuém .1088Banyeo-1 120000 SX-GC may Dong-Ha quÇn Won ¸o c¸cDaeGuBu lo¹i Cty TNHH Dong Cty Dong NamNam VN.s¶n chƠ biƠn thðy s¶n Cty TNHH Hai «ngVina Lee Hae Yoen ..Hµn 1 Quèc 538000 c¸c lo¹i v¶i vµ 170000 sîi nhuém c¸c lo¹i v¶i vµ sîi may mÆ Cty cæ phÇn C«ng Everpia ty Everholdings. bi-da Cty TNHH Sam bµ Kang WonHue VinaJung ViÖt. dµ Cty TNHH PoongChin C«ng ty PoongChin Vina. International(303.Seoul-HQu SX c¸c lo¹i ®¸ h¹t CaCo3 vµ bét s Cty TNHH Phó «.uèc panel c¸ch Cty TNHH Vina C«ngGenwin. Co..1Ltd.2337100 .Hµn Quèc 1 Quèc 6450000 5500000 SX m× ¨n lỉn Cty §å gç Thompson «ng Ki Sup Yoon .Nam) 1Ltd.Hµn 1 2000000 Quèc 2000000 s¶n xuÊt ®éng c¬ ®iÖn Cty TNHH VINAWOOD.c¾t nung-Dong.Hµn 1 Quèc 1500000 350000 s¶n xuÊt néi thÊt b»ng gç Cty TNHH Hwa «ng Yoon KyungSeung Vina B×nh Up 1. bå Cty TNHH Sambo SamboVina. Enterprise SX hµng Company 1 méc350000 gia . n N/m SX c¸pHµn viÔnQuèc th«ng ViÖt-Hµn1 13670000 1562000 SX c¸p viÔn th«ng Cty TNHH SX «ngTh-¬ng Ho Jong m¹iParkT©n Hµn ViÖt 1 Quèc Hµn 1000000 350000 sx thuỷn ®¸nh c¸. SXLtd.Ltd ABC2(VËn -10500000 Hµn t¶iQuèc hµnh kh¸ch 3150000 c«ngVËn céngt¶i& hµnh du lich kh¸ch c«ng céng. Song Sang nhµ hµng Jun & 1Hµn «ng 1200000 Quèc Song Sang 1150000 Jong . d̃ch vô du l ̃ch C«ng ty TNHH E-Max Super Telecom Art (ViÖt Co. ®an) c¸c SphÈm ṃ Cty TNHH N-Tech C«ng tyVina N-Tech Co.keo.Hµn200000 Quèc 200000 d̃ch vô l¾p r¸p cÊu kiÖn thĐp.Kuro-Gu. ®iÖn th C«ng ty TNHH «ngBowling Shin Yong ViÖt Kyu Nam -1Hµn1200000 Quèc 700000 kinh doanh d̃ch vô bowling. Hµn Quèc SX gç l¸t 1 8000000 2400000 CB gç . cano. Vietnam.Hµn 360000 Quècsx d©y dÉn (d©y tăc) trong băng Cty TNHH Dong Hµn Quèc Jin Leiports Vina 1 2200000 1000000 SX tói x¸ch b»ng nilon.Hµn 1 1300000 Quèc 400000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i năn (ṃ) xuÊt kh Cty TNHH C«ng «ng Kim nghiÖp JungKƢnh Chul -Quèc 1Hµn Quèc tƠ 100000 40000 gia c«ng c¸c lo¹i kƢnh trang trƢ ® Cty TNHH Winner Dong-AViÖt Special NamMotors 1 Co.Hyundai gia c«ng 1 c¸c140000 lo¹i l«ng Villate ṿ 100000 197-1.. 650000 . 403050 Ltd.Hµn 1 ga Quèc 4900000 2500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b×nh gas gia dô Cty TNHH IlIlJung JungViÖt Corporation Nam. năn. c«ng Cty TNHH Th-¬ng «ng Seom¹i-D̃ Sung chMan vô CNTT -1Hµn S¸ng Quèc 300000 T¹o 100000 s¶n xuÊt phÇn m̉m thiƠt kƠ C«ng ty TNHH «ngAsia Kim Poly BongTec. thªu. tÊm lăt EVA Cty TNHH Young YoungPoong PoongViÖt Precision Nam 1 Co....Hµn më Quèc nhµ hµng chƠ biƠn. chØ thªu..Yangchun-Ku. Nam) Ltd. tói. söa ch÷a dông cô thÓ Cty TNHH Sun HµnVina Quèc 1 6500000 6500000 s¶n xuÊt s¶n phÈm inox dïng tron C«ng ty liªnCty doanh KH quèc Motors tƠCo.Mapro-Gu.Sungnam CBiƠn. Ltd. Nam.K Cty VINA. CTy TNHH . nghiªn cøu hÖ CTy TNHH «ng T&SYOU VIETTAE SANG. «ng Kim SX Chang ®Ơ giµy Ho -1Hµn Quèc 600000 200000 s¶n xuÊt ®Ơ giµy.SX Cty TNHH Nanotech<A-103 c¸c lo¹i ®¸ 1 h¹t2550000 CaCo3 Daeju Villa. c¸c c Cty TNHH SNS SNSVietnam.Ltd. Ltd. xuång. Hµn1Quèc642000 602000 SX c¸c lo¹i bät xèp poly-ethylene CTy TNHH «ng VIVAYoun IT BUSINESS Soung Kee. . Co.Hµn 300000Quèc300000 may mÆc XK Cty TNHH Nanokovi. nhô«m vµ Khu Du l ̃ch Cty BiÓn Hµn Xanh Quèc Ṿng Tµu 1 5000000 5000000 Kh¸ch s¹n. 1 quèc 1000000 t ̃ch Hµn Quèc 340000 P/t gi¶i ph¸p CNTT.Hµn Quèc 1076565 s¶n xuÊt mùc in c¸c lo¹i. s¶n xuÊ Cty TNHH Cantech CantechVina..Hµn xö 1lƣQuèc « nhiÔm 500000m«i tr-êng 300000 xö lƣ « nhiÔm m«i tr-êng Cty TNHH Ice «ngTower. 1 SX 11413000 . 1 2500000 Quèc 1000000 Nu«i trång. 1 quèc70000 t ̃ch Hµn Quèc 4800 may tói x¸ch xuÊt khÈu.ParkChungUp<ëMokdong Quang 1 260000 Bestbille202. Jeong may Man-Hµn thªu 1®an6000000 Quèc 5000000 SX (may.1 Hµn Quèc 300000 60000 s¶n xuÊt sîi cao su bäc chØ.Hµn Quèc 325000 s¶n xuÊt vµ phñ PU c¸c lo¹i da ®· Cty TNHH §iÖn «ng Kim m¸y Je Phó Young Yªn . Chun 1. phô Cty TNHH Sae bµ Kim HanMi ViÖt Joong Nam.SangDaeWon..Hµn300000 Quèc 100000 s¶n xuÊt tói nhùa vµ mµng nhùa Cty TNHH Better C«ng ty vµBetter Bettervµ Enter Better 1World Enter 100000 Vietnam. chƠ biƠn & XK c¸c lo CTy TNHH bµ MHKIM INTERNATIONAL SHIN A.Ltd-HQ. du C«ng ty TNHH WOOREE WooreeLEAD-IN Lead Wire 1 WIRE (ViÖt 850000 Co.#996-9S̃ 160000 SX-GC. 1 Ltd.Jungwon. may EMBmÆc 1Co.ChoiMyungGon<102/903Hyundai Yang VINA. SX Products 1 phô liÖu 3795850 ngµnh Co. SX b×nh .Seoul 520000 170000 SX chØ may. Ltd. gia c«ng tói x¸ch Cty TNHH thùc C«ngphÈm ty Jinmú Yang Hµn .Ltd<sè476-7Seogyo-Dong.Hµn dôngQuèc 105000 SX-GC hµng méc gia dông (gi-ên Cty TNHH Green Yujin Industrial Tech ViÖtCo.. gia c«ng c¸c lo¹i l«ng ṿ ch CTy TNHH «ng NhËtKoh Hµn. 1 4 c¸ 8000000 nh©n Hµn3300000 Qó«c.Hµn da Quèc12000000 SX-gia c«ng da vµ b¸n thµnh phÈ Cty TNHH may bµ Jeong ViÖt Hµn Ae Ra. v¶i läc.1Hµn5500000 Quèc 2700000 s¶n xuÊt g¨ng tay thÓ thao.Daeui c¸c lo¹i mñt.Seo dËp c¸c lo¹i mót xèp l Cty TNHH T.624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 13/08/20032003 14/08/20032003 14/08/20032003 19/08/20032003 21/08/20032003 22/08/20032003 26/08/20032003 29/08/20032003 04/09/20032003 08/09/20032003 09/09/20032003 09/09/20032003 10/09/20032003 10/09/20032003 12/09/20032003 15/09/20032003 15/09/20032003 16/09/20032003 18/09/20032003 19/09/20032003 22/09/20032003 22/09/20032003 24/09/20032003 24/09/20032003 29/09/20032003 29/09/20032003 01/10/20032003 06/10/20032003 10/10/20032003 16/10/20032003 16/10/20032003 22/10/20032003 28/10/20032003 29/10/20032003 30/10/20032003 31/10/20032003 04/11/20032003 11/11/20032003 18/11/20032003 19/11/20032003 20/11/20032003 21/11/20032003 24/11/20032003 27/11/20032003 01/12/20032003 01/12/20032003 03/12/20032003 03/12/20032003 03/12/20032003 03/12/20032003 09/12/20032003 12/12/20032003 Cty TNHH Nexen Chacede Vina.chôp ®Ơ lo Cty TNHH Chung «. qu Cty TNHH Hăa Dong chÊt Yang DYChemical VINA 1 Limited 2301365 . Ltdmay 2760000 . 1450000 CBiªn thñy SX. may 1 mÆc 400000 Apt.Kung-Dang.

Hµn Quèc 100000 thiƠt kƠ vµ ph¸t triÓn phÇn m̉m Cty TNHH Sunjin SunjinVina. gia c«ng ®ång phôc tae C«ng ty TNHH «ngS¬n ParkDa Young Young Kook ViÖt 1 . ®Ƣnh c-êm vµ ®å trang Cty TNHH Muyng Cty Myeong il.. d̃ch vô l¾p ®Æ Cty TNHH SEHWA «ng ChoVINA. ch¨n nu«i b Cty TNHH Chunshin Chungshin Precision Zipper .Hµn 1 Quèc 600000 199000 s¶n xuÊt. Chemical SX keo .Hµn s¶n Quèc xuÊt bao b× nhùa c¸c lo¹i Cty TNHH Ilshin IlshinVina Textile Co.Hµn320000 Quèc 96000 s¶n xuÊt.chƠ 1biƠn7898000 thðy s¶n 3000000 chƠ biƠn thðy s¶n Cty TNHH K. . SX il-Hµn bao PPQuèc 1 3000000 2100000 SX bao PP Cty TNHH Samsung Cty Samsung thap.J HµnVINA..thap-Hµn SX v¶i 1 b¹tQuèc 4000000 PP vµ PE 2800000 SX v¶i b¹t PP vµ PE Cty TNHH Sampung SampungInox.Hµn Quèc 3000000 s¶n xuÊt v¶i b¹t tarpaulin.Hµn500000 Quèc 200000 in bao b× vµ nh·n m¸c hµng hăa Cty TNHH IC«ng & I ty Il Woo Co. Ltd. .Hµn lo¹i 500000 Quèc giµy 180000 gia c«ng in lôa c¸c lo¹i giµy. dÖt v¶i. «ng Changmay Young mÆc Wook 1 1500000 .H J.Hµn Quèc 1VN. . Nam Ltd. -<TKƠ Hµn1 Quèc khu«n 332700 mÉu> 242700 s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn phÇn m̉m Cty TNHH C&N 9 c¸ nh©n Vina.Ltd..Hµn1¨nQuèc gia 9000000 sóc 4000000 s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc Cty TNHH Hy C«ng Vina.Hµn 6819862 Quèc 3000000 s¶n xuÊt v¶i.quÇn Cty S¶n xuÊt C«ng Läc ty C«ng C«ng nghiÖp nghiÖp V&S 2 Se-Kwang 5000000. 500000 «ng Choi 345000 Bong Sik s¶n -xuÊt Hµnvµ Quèc l¾p r¸p thiƠt b̃ quang Cty TNHH C«ng Lee Jung nghÖIl Samwoo . Co. gia c«ng c¸c lo¹i d©y ® Cty TNHH SAMA SAM AVINA Co.Hµn Nam 216275 Quèc 70000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n n-íc ®a s¾c Cty TNHH Phil-Daewon PHIL International Pharmaceuticals Co.Hµn300000 Quèc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm inox CTLD TNHH Raisio TPC-Raisio. Ltd. Daewon Ltd. kho¸ k Cty TNHH M.. Pioneer «ng 1 Han 1200000 Chang Guen 480000 .s¶n Ind. SX sîi. nh·n d¸n. nhuém. 1 ..KiSX Young. Cty TNHH Woong «ng KimJi. xuÊt Ltd. 1 CO.Hµn 700000 Quèc s¶n xuÊt motor. gia c«ng c¸c lo¹i miƠng Cty TNHH J.ViÖt Bangsun Nam 1 ViÖt 500000 Nam 250000 d̃ch vô giÆt lµ c«ng nghiÖp Cty TNHH Choong ChoongAng AngVina Aluminium Aluminium. gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty TNHH Tradamco C«ng ty TNHH ViÖt Tradamco Nam. 1 -2000000 Hµn Quèc 1200000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt t. dÖt kim.Hµn 4000000 Quèc 2500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i tói Cty TNHH Korus «ng Koh LLCJeong Seog1. ch¨n nu«i gia sóc.Hµn600000 Quèc 300000 nu«i thñy s¶n.. Hµn nu«i Quèc bß th̃1 t 6000000 6000000 nh©n gièng (bß.SX 1 c¸c 2457050 . hoµn thiÖn Cty TNHH Nahnoom. KyunginHyan lôa 1c¸c . chƠ biƠn. v¶i ¸o kho¸c Cty TNHH CS Wind Tower..Hµn 1 Quèc 540000 160000 s¶n xuÊt sîi.Hµnphôc Quèc 300000 vô ngµnh s¶n dÖt xuÊt. 500000 chÊt . Ltd. Heewon s¶nInd xuÊt 1Co. gia c«ng c¸c lo¹i khu«n Hîp doanh S¶n Cty Hansom xuÊt nhùa Motors & c¬ khƢ 3 Co.Hµn 1 Quèc 300000 100000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈ CTLD in Kwang «ng Kim Myung Seog Soon 2. xk 80% C«ng ty TNHH «ngShin Roh Kwang Ki Soo.16 tÇng ®Ó b Cty TNHH G-Tech «ng LeeViÖt Soon Nam.676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 16/12/20032003 17/12/20032003 18/12/20032003 18/12/20032003 24/12/20032003 24/12/20032003 25/12/20032003 26/12/20032003 26/12/20032003 29/12/20032003 29/12/20032003 31/12/20032003 31/12/20032003 31/12/20032003 02/01/20042004 06/01/20042004 07/01/20042004 07/01/20042004 14/01/20042004 15/01/20042004 16/01/20042004 03/02/20042004 03/02/20042004 04/02/20042004 09/02/20042004 10/02/20042004 11/02/20042004 16/02/20042004 16/02/20042004 16/02/20042004 18/02/20042004 23/02/20042004 25/02/20042004 25/02/20042004 25/02/20042004 27/02/20042004 03/03/20042004 03/03/20042004 04/03/20042004 09/03/20042004 10/03/20042004 10/03/20042004 10/03/20042004 10/03/20042004 11/03/20042004 11/03/20042004 12/03/20042004 12/03/20042004 17/03/20042004 18/03/20042004 19/03/20042004 22/03/20042004 CTLD vËn t¶i Ctyhµnh th-¬ng kh¸ch m¹i Phó Kocar Thä 2Hµn1500000 Quèc 500000 Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch th Cty TNHH A-One Cty TNHH Vietnam. Special SXSteel c¸c 1 SphÈm Co. sîiLtd. Ltd.Hµn 2000000 Quèc SX c¸c s¶n phÈm läc c«ng nghiÖ Cty TNHH P&C «ng Ju Young Park -1Hµn Quèc 100000 100000 s¶n xuÊt. A-One. 2725293 gi÷aHµn Tradimex Quèc 2725293 vìi Hansom SX nhùa & c¬ khƢ Cty Lu Yi Korea-D. 1665820 SX c¸c lo¹i anten 1345820 s¶n xuÊt ¨ngten. c¸c lo¹i khăa kĐo C«ng ty CAMAC C«ng -tyNAMMON TNHH CAMAC 2 .chƠ Chemicals Korea biƠn 2 ho¸ Inc. chƠ biƠn ho¸ chÊt phô Cty TNHH Heewon C«ng ty Vina. SX thøc .Hµn Quèc 1 4000000 420000 s¶n xuÊt. Ltd.HEmbroidery Korea Co.Vina «ng1Roh1200000 Won Soo .. qu Cty TNHH Sam «ng Kim WooKwang TeflonSuk Vina1. may Hµn 1mÆc Quèc 1000000 900000 may mÆc: ¸o kho¸c 200 tÊn/n¨m.Hµn 500000 Quèc 250000 thªu m¸y..Ltd. v¶i keo. 954924 phñ-spandex Hµn Quèc 299657 s¶n xuÊt sîi phñ spandex Cty TNHH Il«ng Song Kim Seon Kyoo -1 Hµn1500000 Quèc 450000 s¶n xuÊt. Co. Cty Lu Yi SX Korea-D c¸c lo¹i thĐp 1 XD 1300000 400000 SX c¸c lo¹i thĐp XD Cty TNHH Hangdo HangdoVina. heo).Hµn 400000 Quèc 400000 s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c lo¹i loa cho m C«ng ty TNHH Pungkook JOON Corporation Sµi Gßn 1 .-Hµn Thñ 2 20548220 Quèc §øc 10296000 XD 3 khu chung c._Hµn 500000 SX SP nh«m 150000 Quèc SX SP =nh«m & phô kiÖn ®i k̀ m TCty Youngone TËp Nam ®oµn§̃Youngone-Hµn nh... HyukThi -1Hµn c«ng 600000 Quèc TB̃ ch÷a ch¸y 200000 trang trƢ néi thÊt.Hµn lo¹i bÓ Quèc c«ng 1545050 nghiÖp SX c¸c lo¹i bÓ c«ng nghiÖp chuyª Cty TNHH Solinc SolincViÖt Co. tói nhùa Hµn 1 PP Quèc 1650000 960000 SX tói nhùa PP Cty TNHH D©y «ng Jin ®ång Park Kevin . CTLD Ph¸t triÓn Daewon NhµCo.Hµn 1 lăt 2505539 acrylic Quèc 1931539 SX keo lăt acrylic Cty TNHH ChƠ ActcobiƠn Korea Gç. xuÊt khÈu c¸ Cty TNHH in «ng Vinh Kim Quang Tae Kyong -1Hµn1000000 Quèc 200000 in c¸c lo¹i nh·n m· v¹ch.K «ng Vina Choi Do Hee . inox . 1000000 Ltd.Hµn 400000 Quècs¶n xuÊt vµ in gia c«ng c¸c lo¹i v¶ C«ng ty TNHH C«ng Bangsun ty TNHH . 4500000 vµ 3 c¸ nh©n 4500000 ng-êi s¶n HµnxuÊt Quècc¸c s¶n phÈm d-îc Cty TNHH Network C«ng ty TNHH Cable ViÖt Network Nam 1 Cable. ty Hwa SX motor Young 1 Industrial 2025000 Co.. Inc Vina.. Quècmay mÆc 1 1500000 1050000 may mÆc Cty TNHH Vina C«ngSystem ty TNHH Chungdam 1 200000 IT . 1 Ltd. 1 . thiƠt b̃ viÔn th« .1 -c¸c Hµn 2200000 lo¹iQuèc khu«n giµy 1200000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i khu«n giµy Cty TNHH C«ng «ng Yoon nghiÖp Man Vina Ki. Cty TNHH JM C«ng Plastic ty TNHH ViÖt Ace NamTarpaulin 1 4950000 .Vina Hµn 1 Quèc 2500000 850000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y kĐo. dÖt may 1 48000000 Quèc 16000000 TKƠ.Hµn Quèc 450000 s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc Cty TNHH Eun EunSung SungVina Ind Co.dïng lµm b Cty TNHH Shinnan ShinnanVina.§øc HµnHµn Quèc 1 350000 200000 thu mua.

.kĐo.hµng Jae Okmay .Hµn mÆc 1 Quèc 2180500 1380500 s¶n xuÊt hµng may mÆc.Hµn 2 NamQuèc Th¸i 330000 S¬n .Palmtex 330000 s¶n xuÊt vµ tiªu thô nÖm x¬ dơa. 1. Han Sung SX Tivi Corp.Hµn Quèc 721000 SX k©-n t¾m CTy TNHH «ng C-MAT.. Cty TNHH Filia C«ng ViÖt ty Filia Nam.. ®å ¨n . Won Kim-H.Hµn 3000000 Quèc 3000000 gia c«ng vµ s¶n xuÊt phÇn m̉m . Cty TNHH O. gia c«ng c¸c lo¹i bao da Cty TNHH GSL. Jungmay .Hµn 1mÆc Quèc 500000 150000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH C«ng C«ngnghiÖp ty TNHH H/R C«ng VTN 1nghiÖp 5000000 Hyoryung 2200000 . Corp.. b¶o tr×. ®å klo¹i. «ng 1 Kim366000 Dong Kook. gia c«ng may năn xuÊt Cty TNHH JSP Cty Jeon Vietnam. s¶n Yong xuÊt.ViÖt Nam 1 1522000 1522000 s¶n xuÊt vËt liÖu ®iÖn. «. Ltd. thªu v¶i Cty TNHH Samjin SamjinVina.Hµn 1Vina. -1 Hµn1500000 Quèc 850000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈ BÖnh viÖn «ng ®a khoa Woo Long SeokAn Jeoung. . tói r Cty TNHH S¶n «ng xuÊt-XuÊt Lee Jung Sul khÈu . «.Hµn 1 Quèc 4950000 3000000 s¶n xuÊt TV.ViÖt Ltd. . d©y ®a Cty TNHH thªu «ng vi Jun tƢnh Jung Wooshin No. KwangiÆt Sun quÇnÊo -1Hµn 850000 Quèc 700000 giÆt quÇnÊo Cty TNHH Fine 5 c¸ nh©n Decor... chØ may Cty TNHH Hasvi. SX m¸y Ltd.Hµn thi300000 c«ng Quèc 100000 TkƠ kü thuËt.Hµn Quèc s¶n xuÊt v¶i b¹t Tarpaulin CTy TNHH «ng Ju Hyung Sung Ho VINA.SX Hµn 1 v¶iQuèc 5000000 b¹t 2200000 SX v¶i b¹t tarpaulin Cty TNHH Daiichi C«ng tyOrimono TNHH Daichi VN. Cty TNHH ThÈm bµ Kimmü SinKakoboko Jung .. .900000 mayQuèc mÆc 800000 SX-GC q/¸o c¸c lo¹i Cty TNHH Stylus C«ng ty Vina Jewoo . VTN.1n¹p . 109800 Hµn Quèc s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm may Cty TNHH Kum «ng Kim YangChang H.Kyun Vina1 .Kim 1800000 Ki Suk.728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 22/03/20042004 24/03/20042004 24/03/20042004 25/03/20042004 29/03/20042004 30/03/20042004 02/04/20042004 02/04/20042004 05/04/20042004 12/04/20042004 14/04/20042004 15/04/20042004 15/04/20042004 16/04/20042004 16/04/20042004 16/04/20042004 16/04/20042004 19/04/20042004 19/04/20042004 19/04/20042004 21/04/20042004 22/04/20042004 23/04/20042004 28/04/20042004 04/05/20042004 04/05/20042004 05/05/20042004 11/05/20042004 12/05/20042004 12/05/20042004 13/05/20042004 17/05/20042004 24/05/20042004 28/05/20042004 01/06/20042004 03/06/20042004 03/06/20042004 10/06/20042004 10/06/20042004 11/06/20042004 15/06/20042004 15/06/20042004 24/06/20042004 24/06/20042004 25/06/20042004 28/06/20042004 28/06/20042004 02/07/20042004 07/07/20042004 08/07/20042004 09/07/20042004 12/07/20042004 Cty TNHH Samjin Hµn Quèc (Vietnam) 1 950000 500000 SX gia c«ng chØ may Cty TNHH Orisel . SXDae nhuém You-Hµn 1 cho 1600000 ngµnh Quèc giµy 1600000 SX. 520000 Hµn Quèc 520000 chƠ t¹o khu«n c¸c lo¹i vµ dông cô Cty TNHH YRM C«ngHµ ty TNHH Néi YRM 1. nhuém c¸c nguyªn phô liÖu c Nhµ trÎ Hµn«ng Choi Bong Jin. Segaero 1 Hµn 2500000 Quèc 1500000 cung cÊp d̃ch vô y tƠ thuéc chøc Cty TNHH Yoo «ng Sung Kim Jung VinaSoo . Jin Co.SX Corp. Gun gia1-c«ng Hµn165000 thïng Quèc giÊy 50000 s¶n xuÊt.2500000 Hµn SX sîi Quèc len 800000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng sîi len vµ ch Cty TNHH Isu bµ Vina Lee Jeong Woo -1Hµn Quèc 550000 190000 s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i phô liÖ Cty TNHH C«ng DaejinnghiÖp Industrial Daejin Co. Co. Eng Co.-Hµn mÆc 1 1000000 Quèc 500000 s¶n xuÊt hµng may mÆc dÖt kim Cty TNNN Dong DongYang YangVina RareSpecial Metal 1 Co.1089246 Nam . Cty Hµn SX Quèc ®å nÊu bƠp1 4900000 1500000 SX ®å nÊu bƠp Cty TNHH Young YoungChang ChangVina T&CTLtd.1 Hµn Quèc 100000 50000 s¶n x¸at gia c«ng nÖm mót c¸c lo Cty TNHH Kyung bµ KimJin Kwang Vina Mi .Hµn Quèc thªu vi tƢnh Cty TNHH Tasco HANAChemical. b C«ng ty TNHH IMCIMC Tech Tech Co.Hµn Quèc 300000 s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt kh Cty TNHH G G&NEEINC Corporation .Hµn 1231000 Quèc 370000 s¶n xuÊt c¸c thiƠt b̃ ®iÖn tö gia d Cty TNHH Dae C«ng You ty TNHH VN.Hµn 1 1750000 Quèc 872000 s¶n xuÊt. Metal 3300000 Ltd.Y .Hµn Quèc bao 1 tr¸ng 4950000 PP 4000000 SX bao tr¸ng PP.am Corporation y mÆc 1 500000 . gia c«ng c¸c lo¹i l-íi dÖt Cty TNHH Platech.vÊn Cty TNHH Fine FineCable CableVina.Hµn ga600000 Quèc 400000 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y hăa h¬i. Hµn miƠng 1 Quèc 950000 l-́i trai b»ng285000 nhùa & phô SX miƠng kiÖn dïng l-́i trai ®Ób»ng nhùa & ph Cty TNHH Haekwang «ng Cho Yong VinaRak -1Hµn Quèc 300000 92000 s¶n xuÊt.Hµn 1 Quèc 600000 200000 s¶n xuÊt.1Hµn Quèc 60000 30000 gia c«ng phÇn m̉m. thi c«ng. «ng 1ViÖt Song 640000 Nam Min Jong 192000 .ViÖt 1Ltd... Ltd.Ltd.Hµn thĐp 1420000 Quèc 1020000 s¶n xuÊt d©y thĐp kh«ng gØ vµ Cty TNHH AVA «ng Do Young Yong 1. C«ngmay ty TNHH m¨c TAV 1 29118415 12684157 SX-XK hµng may mÆc Cty TNHH MegaTech MegaTechVina Co. d©y lâi PP phô Cty TNHH IL «ng JOShin Vietnam. SX-KD giµy dĐp Hµn&Quèc c¸c s¶n phÈm Cty TNHH c«ng Dae You nghiªp Industrial Dae You Co. Hµn 1 Quèc 200000 100000 Nhµ trÎ cho trÎ em Hµn Quèc vµ H Cty TNHH Elim «ng Lee Vina. Cty TNHH TAV. b Hîp doanh "TT SX c©y ¨n qu¶. SX d©y 1.Hµn may mÆc 1 Quèc 2300000 690000 may mÆc. giÊy tr¸ng PP Cty TNHH Thùc Jin Yang phÈm Corp.L «ngPlastic ChungVN Doo Sik -1Hµn1800000 Quèc 1300000 s¶n xuÊt bao b× (mµng bäc. m¸y tƢnh. d̃ch vô t. yun Gyoeng SX daoDeog kĐo.SX Bae.Hµn Quèc 600000 s¶n xuÊt phô tïng b»ng nhùa cho Cty TNHH Tarps TarpsWorld WorldVTN.. Ju Tai SXKwang b»ng nhùa . in.1vµ nhùa. .Hµn 1 Quèc 10000 10000 C¾t tăc. Co. Nam . linh kiÖn Cty TNHH Young Hµn Quèc Min Vietnam 1 70000 70000 Cty TNHH Moldpia C«ng ty TNHH Moldpia 1 Korea. năn.Hµn SXQuèc chØ 1 may 4950000 4000000 s¶n xuÊt v¶i filament. may Ltd. 1& C.Hµn 1000000 Quèc 300000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y ®ai.. trang ®iÓm Cty TNHH §¹i «ng S¸ng KimVina Dong Sil. c©y 3 l©m 1500000 nghiÖp 1500000 chÊt l-îng cao Hîp doanh ViÖt Hµn N/cøu SX c©y ¨n qu¶. gia c«ng thïng giÊy tơ g Cty TNHH Sam bµ Cho Won MiVina.TkƠ «ng Myeong Sik küYoo thuËt.Hµn nhÑ 1Quèc Hµn 4950000 Quèc 3000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh thùc phÈm Cty TNHH Tasco HANAFilament. SX 1v¶iHµn b¹t 6200000 Quèc 2700000 SX v¶i b¹t Cty TNHH BT «ng&Baek S.Hµn 1000000 Quèc s¶n xuÊt khu«n vµ c¸c s¶n phÈm Cty TNHH Bestarp «ng Sung Vietnam. c¸c sp tơ nh Cty TNHH Samil Cty TNHH Hµ Néi Samil VinaTongsang SX1 giµy 5000000 dĐp Vina (GCN§T: 2000000 461043000073).920000 Hµn Quèc sx dao. 1 SX Orimono k©-n 721000 t¾m .Hµn 1 PE Quèc 240000 140000 SX b¨ng nhùa PE.ng-êi SX v¸n Hµn Đp 1Quèc MFC 15700000 9200000 s¶n xuÊt v¸n Đp MFC Cty TNHH TEMSCO.

892700 . .Korea 300000 100000 XTiƠn du l ̃ch vµo VN. Park nghÖ Jeong Myung Sun Sung -1 HµnVina Quèc 300000 100000 s¶n xuÊt hoa v¨n khu«n ®Ơ giµy Cty TNHH chƠ «ng t¹o Sung. c¸c SphÈm may m Cty TNHH S©n Eastg«n Assia Ph-îng Air Express Hoµng 1 Inc 38000000 .Hµn 1000000 Quèc 300000 d̃ch vô cho thuª ph-¬ng tiÖn vËn Cty TNHH Samsung SamsungIndustrial IndustrialVietnam Co. xe m¸y. CÇuLtd.Hµn Chung. 4577600 . . l¾p r¸p m¸y măc. thanh kim Cty TNHH KT KTK Co.. Ltd.Hµn1Quèc 2100000 630000 s¶n xuÊt l¾p r¸p.Hµn Quèc 10000000 kinh doanh d̃ch vô s©n g«n.Hµn 200000 Quèc t. Hµn 1 Quèc 1000000 300000 ph¸t triÓn vµ cung cÊp phÇn m̉m CTLD ThiƠtC«ng kƠ vµ ty D̃ Cæ ch phÇn vô KüThiƠt thuËt 2 kƠ Tµu 200000 Tµu thñythðy ViÖt100000 ViÔn . Ltd. «ng 1 Hong 4800000 Sung 2400000 Hyeok. Park Vina Jung Soo -1Hµn Quèc 700000 217000 s¶n xuÊt. Ltd. 5 líp c Cty TNHH Cosmos «ng Ryu Shi Ill . m¸ySoo DY-Vina Kyoung. 600000 Ltd.Hµn 1E+08 gØ Quèc c¸n30000000 nguéi SX thĐp kh«ng gØ c¸n nguéi Cty TNHH c¬ C«ng khƢtyYoorim YoorimVina Vina1.Hµn Quèc 1373300 SX măc treo cho hµng may mÆc Cty TNHH Woolim Woolim Vina Ind.Interpack SX tói x¸ch 1Corporation 820000. 1 Bae 3125000 Jin-Hyun. ðng b»ng cao s Cty TNHH C¸p C«ng ®iÖn ty TNHH SH ..Hµn Kü514275 thuËt Quècsè 514275 s¶n xuÊt c«ng t¬ ®iÖn tö kü thuË Cty TNHH SungGong «ng Cha Yong VinaGab -1Hµn Quèc 130000 40000 s¶n xuÊt thïng carton 3 líp. . Co. Tb̃ ngµnh n Cty TNHH Sung SungAAVina Chemical Co.Hµn Quèc 1 300000 102000 s¶n xuÊt gia c«ng may năn xuÊt Cty TNHH Hµn Quèc Vina Enginnering 1 1000000 500000 SX nhµ container..1250000 Hµn QuècSX sîi cotton. cung cÊp d̃c Cty TNHH ESPA «ng Lee Geon Jong -1Hµn 200000 Quèc 60000 d̃ch vô ch¨m săc da. gia c«ng dÖt kim vµ ho Trung t©m CNTT C«ng tyHµn CinC Quèc CO. C«ng 2500000 ty TNHH s¶n xuÊt C¸p §iÖn d©y c¸p Hwa ®iÖn Sung Cty TNHH Auntex. xuÊt khÈu vµ tiªu thô n Cty TNHH SunLight bµ Oh Ock Ji .Hµn kƠ Quèc c¸c lo¹i tµu...Hµn 670040 Quèc SX tói x¸ch.Hong 37787 Kyung. Cty §kƣ Shinhan-Hµn l¹i tơ sè 44/GP-BR Quèc 1 3500000 vµo 15/11/2006 1188000 . gia c«ng mouse Cty TNHH DÖt «ng K. Cty TNHH Sung SungBu BuViNa Industrial Co. nhµ gç. Ltd.Hµn 1265331 Quèc 600000 SX linh kiÖn « t«.Chung ViÖt. 1 Ltd. Nam Ltd. gi÷ trÎKyung Ng«i Ja saovµ1«ng Jin.Hµn1Quèc700000 250000 s¶n xuÊt. gia c«ng c¸c s¶ Cty TNHH VinaFlex «ng Kim Sung Won -1Hµn9100000 Quèc 3000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÇu PE Cty TNHH Hitech Mould. thiƠt kƠ vµ qu¶n Cty TNHH C«ng «.Hµn §«ng thiƠt . «ng Yong SX nhµ Suk tỉn Lee-Hµn chƠ 1 Quèc 1000000 600000 SX-GC-TK & LD nhaf tỉn chƠ. 1 .Hµn 1 Quèc 350500 175250 s¶n xuÊt c¸c lo¹i linh kiÖn cña hÖ Cty TNHH Kukbo KukboVina Design Co. C«ng s¶ntyxuÊt TNHH Bio-Diesel ChitoWorld tơ dÇu thùc v BÖnh viÖn «ng GAYA JaeViÖt Hyun . Corporation 1 bµ 5000000 OH Deok Im2500000 . tµu thñ Cty TNHH CO «ng.Hµn Quèc 293500 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p phô tïng « t« Cty TNHH Shinhan «ng HanViÖt Dong Nam.. gia c«ng s¶n phÈm v¶i C«ng ty TNHH bµ Kim. Cty Jeil SX Spinning sîi cotton vµ «.. 37787 HµnmÉu Quècgi¸o cho ng-êi n-íc ngoµi sèn Cty TNHH Global Han-Soll Dyeing. sîi dÖt g¨ Cty TNHH Song Nice Trading Je Co. gåm CTLD kü nghÖ «ng gç Choi ViÖt-Hµn Whal Sik.thu gom h/h Cty c«ng nghÖ Cty C«ng th«ng nghÖ tin Hyundai th«ng 2 Vietnam tin Huyndai-HIT 500000 233333 TƢch hîp hÖ thèng th«ng tin..Vina D©y c¸p 1 §iÖn 4250000 Seoul. nu«i Il Gyo thñy .thµnh Hµn 39000000 Quèc phÈm 21000000 s¶n xuÊt v¶i thµnh phÈm.KITA LTD 1 ViÖt 450000 Nam 150000 §µo t¹o ng¾n h¹n kü thuËt viªn tin H§HTKD vËn C«ng t¶i hµnh ty TNHH kh¸ch th-¬ng ®-êng 3 m¹i bé 4976800 Se b»ng Kyung xe «-4976800 Hµn t« Quèc vËn t¶i hµnh kh¸ch ®-êng bé b»n Cty TNHH Shinsojae «ng Shin Yong Energy Kyu.. 1 Hµn 400000 Quèc 400000 SX.. v¶i1.Nu«i Ganghwa Susan 1t«m Co.1000000 Hµn Quèc 300000 nhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×n Cty TNHH I Hoa Chemical 1 900000 297000 sx.LTd. ty TNHH IK Han 1 Industrial 4550000 .Hµn s¶n 1 Quèc 200000 60000 nu«i trång thñy s¶n Cty TNHH Dea DeaSin SinVina Metal Co.vÊn kh¶o s¸t. c¾t uèn tăc Cty TNHH Jika C«ng Powder ty TNHH Korea1 Jinotech 9900000 6700000 SX Bét cao lanh (sö dông c«ng n Cty TNHH ViKo C«ngMarble. Young SX d©y Doo..Hµn 3000000 Quèc S¶n xuÊt nguyªn liÖu ®¸ tr¶i n̉n c Cty TNHH C«ng & SChoi Tech.Ltd. nh Cty Ganghwa C«ng SeatyProduct. tiªu thô ®å gç v¨n phßng c¸c Cty Shinhan.Hµn s¶nQuèc xuÊt d©y ®ång tr¸ng vecni H§HTKD S¶n Omnisystem xuÊt C«ngCo.®ång 1 «ng3449000 Suh Byung 644903 Dong . cho thu Cty TNHH 3H 3HVinacom Corporation ..667000 .2200000 Hµn Quèc 1300000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i khung.Hµn 200000 Quèc Nu«i t«m & c¸c lo¹i h¶i s¶n kh¸c Cty TNHH Vladivostok Vladivostok Avia AviaLines Int'l1Co.Hµn Quèc567000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao nylon Cty TNHH ®éng c¬ ®iÖn Phó Yªn 1 2000000 2000000 Sx ®éng c¬ ®iÖn Cty TNHH Young Youngwoo Woo.. 1 . ty §iÖn Ltd. Heon SX 1. Textile SX Ltd. 1 . 3tö .780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 14/07/20042004 14/07/20042004 15/07/20042004 16/07/20042004 16/07/20042004 16/07/20042004 22/07/20042004 22/07/20042004 22/07/20042004 23/07/20042004 02/08/20042004 03/08/20042004 04/08/20042004 06/08/20042004 10/08/20042004 10/08/20042004 15/08/20042004 17/08/20042004 18/08/20042004 20/08/20042004 25/08/20042004 27/08/20042004 01/09/20042004 01/09/20042004 03/09/20042004 10/09/20042004 15/09/20042004 17/09/20042004 17/09/20042004 20/09/20042004 20/09/20042004 23/09/20042004 24/09/20042004 24/09/20042004 24/09/20042004 28/09/20042004 29/09/20042004 06/10/20042004 08/10/20042004 11/10/20042004 15/10/20042004 15/10/20042004 15/10/20042004 18/10/20042004 27/10/20042004 28/10/20042004 28/10/20042004 01/11/20042004 01/11/20042004 02/11/20042004 02/11/20042004 02/11/20042004 Cty TNHH ITP ITQuest ToµnCo. cho Cty TNHH IOCM.. SX khu«n 1 kim 1200000 lo¹i 458000 SX c¸c lo¹i khu«n b»ng kim lo¹i Cty TNHH KORYO Koryo Enterprise ViÖt Nam. ṃ. gia c«ng ®å gç gia dôn Cty TNHH Asia Tae Stainles.Hµn nhµ 3500000 Quèc tỉn chƠ 1188000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phô kiÖn Cty TNHH §å «ng gçAHN v¨n phßng KIL HYUN.Hµn Quèc 1 900000 279678 s¶n xuÊt. 1 Ltd. Yang Sa SX Company thĐp 1 kh«ng . 1 Ltd. Sungmin 1Hµn ViÖt Quèc 120000 Nam 70000 SX. Hµn 2 Quèc 1000000 350000 s¶n xuÊt.Hµn1 Quèc 1588000 1000000 s¶n xuÊt XLPE CTLD Sunjin Sunjin ViÖt Engineering Nam &2Architecture 500000 .Hµn 1 Quèc 1000000 650000 s¶n xuÊt bao tay. polyester.Hµn Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× PP Cty TNHH §iÖn «ng Heo tö TTHeon . 1 Hµn 2500000 Quèc 1561422 Cung cÊp c¸c d̃ch vô y tƠ chuyªn Cty TNHH PYLON PYLONViÖt Co.

1 Ltd. d©y thơng.. 1 .Hµn Quèc 650000 s¶n xuÊt.Hµn Quèc 250000 s¶n xuÊt b¨ng keo c¸c lo¹i C«ng ty TNHH «ngSungho Park Jong Vina Seon1.Hµn 1 Quèc 350000 105000 s¶n xuÊt khu«n mÉu c¬ khƢ ®Ó C«ng ty TNHH Daewoo Daewoo International Apparel1ViÖt Corporation 2850000 Nam . gc thĐp kh«ng gØ. §iÖn 2 Ltd. gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty TNHH WOOIL Wooil Hightech VINA Inc. .Korea 500000 200000 s¶n xuÊt.tin Hµn QZONETECH 1 Quèc 300000 91000 In nh·n.may Textile Ltd..Hµn 1 Quèc 600000 210000 gia c«ng thªu c¸c lo¹i giµy...Hµn 1 Quèc 85000 85000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i miƠng chïi nåi tơ Cty TNHH mét «ng thµnh So Byung viªn Toµn Ki. 5000000 tö ViÖt .. sîi. läc dÇu Cty TNHH MAXTAP. gia c«ng s¶n phÈm vµ Cty TNHH HANJIN HANJINShipping ShippingViÖt Co.Hµn Quèc 6500000 s¶n xuÊt kinh doanh v¶i b¹t tarpa Cy TNHH Interpac InterpacViÖt Inc. chƠ biƠn c¸c lo¹i nguyª Cty TNHH Sun 3 c¸ Duck nh©nVina ng-êi Hµn 1Quèc 1500000 400000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng dÖt may Cty TNHH C«ng Shinwon nghiÖp Industries Shinwon Ltd.Hµn 1 . §Nai Cty TNHH AGIM KGIM§µ Co.Hµn Quèc SX vµ XK c¸c s¶n phÈm khăa nh Cty TNHH Lee's Lee'sFurniture FurnitureViÖt Co.832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 04/11/20042004 05/11/20042004 09/11/20042004 09/11/20042004 09/11/20042004 16/11/20042004 19/11/20042004 22/11/20042004 24/11/20042004 25/11/20042004 25/11/20042004 30/11/20042004 30/11/20042004 30/11/20042004 01/12/20042004 02/12/20042004 03/12/20042004 06/12/20042004 07/12/20042004 08/12/20042004 08/12/20042004 10/12/20042004 10/12/20042004 20/12/20042004 23/12/20042004 23/12/20042004 24/12/20042004 29/12/20042004 04/01/20052005 04/01/20052005 05/01/20052005 06/01/20052005 06/01/20052005 07/01/20052005 11/01/20052005 11/01/20052005 13/01/20052005 14/01/20052005 19/01/20052005 21/01/20052005 24/01/20052005 24/01/20052005 25/01/20052005 26/01/20052005 27/01/20052005 27/01/20052005 27/01/20052005 27/01/20052005 27/01/20052005 01/02/20052005 04/02/20052005 07/02/20052005 Cty TNHH Daesung «ng Lee Seong Mold Vina Gyu 1 .1Hµn Quèc 500000 150000 thªu vi tƢnh vµ may c«ng nghiÖp Cty TNHH C«ng DaejinnghiÖp Industrial Daejin Co. gia c«ng c¸c s¶n phÈm C«ng ty TNHH bµ Choi TOPIn Vina Soon .m¸c.Hµn 4500000 Quèc 2300000 s¶n xuÊt v¶i b¹t tarpaulin vµ c¸c s Cty TNHH Kim «ng ChƢ Kim Man H-ngSik . C«ng ty TNHH Daesan Daesan Corporation Corporation 1Co..Hµn Quèc 330000 gia c«ng c¸c lo¹i bal«.in næi. bƢt tÊt C«ng ty TNHH «ngHITISA Yoon Se Vina Yang. 820000 .Hµn 2 Quèc 11590000 3477000 ®Çu t.1«ng Kim 300000 Yong Koo 150000 ..Hµn 1 Quèc 200000 60000 s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em b»ng gç Cty TNHH KCC Han-Soll (Vietnam).s¶n C«ng xuÊt ty TNHH heo gièng CJ VinaAgri vµ heo th̃t thCty TNHH S¶n bµ Yeo xuÊtDong Incheon Sook ..Hµn 2 Quèc 1000000 700000 nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn dù ¸n d̃ch C«ng ty TNHH «ngDaeduck Lim HeonMesh MookVina 1. b¬i.Hµn1Quèc 5000000 3500000 n©ng cÊp Dinh 1 ®Ó kinh doanh Cty TNHH In «ng ÊnAhn ChƢn Sung B¹nM«n.Hµn xuÊt Quèc chØ. 1 ViÖt . K©-n l«ng.Hµn Quèc hÖ thèng thÎ th«ng minh. -1Hµn 420000 Quèc 126000 s¶n xuÊt. ®ỉu tr ̃ dù phßng.Hµn s¶nQuèc xuÊt.Hµn280000 Quèc 84000 s¶n xuÊt.1100000 Ltd.Hµn 300000 Quèc 100000 s¶n xuÊt sîi PP.lµm khu«n in n CTLD §̃a ècMetroesset ViÖt Hµn Corp . .SX «gn Choi Byung vµ gia Hee.XD-KD cho thuª nhµ chun C«ng ty TNHH Korea KIFCO Industrial ViÖt Nam Fastener 1 2000000 Corporation 1450000 . gia c«ng s¶n phÈm gç Cty TNHH Mijin «ng Hwang Toµn CÇu Gun Il . Hµn ThƠ 1 Quèc Giìi 85000 & §Ønh Cao 85000 SX miƠng chïi nåi tơ PP Cty TNHH C«ng «ng Jang nghiÖp Kyoon Kwang Lee.6800000 . 2 Nam Ltd.8000000 Hµn Quèc 4550000 s¶n xuÊt quÇn ¸o v¶i.Hµn 2850000 Quèc s¶n xuÊt. tñi Cty TNHH DOAN «ng Kim Chang Shik1. gia c«ng c¸c lo¹i cöa C«ng ty TNHH JeonHansol ByungMold YoonVina .Hµn300000 Quèc 100000 s¶n xuÊt khu«n mÉu Cty TNHH Vina Hongsung New Tarp Tarps Co. 3000000 Ltd. Nam Ltd.Hµn 1 Quèc 400000 300000 chƠ biƠn da vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n Cty TNHH May «ng XuÊt Kim Jin khÈu Mun S¬n . hÖ thèn .Hµn 1000000 Quèc 300000 s¶n xuÊt. 1 -1000000 Hµn Quèc 300000 s¶n xuÊt. Ltd. gia c«ng vµ l¾p r¸p phô Cty h÷u h¹n«ng NhµAhn hµng GilHµn Joon Quèc . quÇn ¸ Cty TNHH Lafien Lado Filter Vina Engineering 1 Co.HµnNam Quèc 1500000 . nhuém chØ sîi Cty TNHH KIDO Kido Industrial Hµ Néi Co.9800000 . da vµ s C«ng ty TNHH «ngAll SoWorld Byung&KiSamdong . thĐp l¸ m¹ Cty TNHH may Cty Cachee m¨c XK Intil Cachee Company 1H¶i D-¬ng 1000000 Limited-Hµn300000 Quèc May mÆc.H¹ Quèc 100000 Long 100000 kinh doanh nhµ hµng Hµn Quèc CTLD Kim Kim «ng S¬n Kim Byung Tae -2Hµn 700000 Quèc 300000 s¶n xuÊt. c«ng 1 «ng1500000 c¸c Anlo¹i Hee tÊm Sang nhùa 800000 . «ng 1 Yoon 500000 Se Young. d©y ®ai c¸c lo¹i C«ng ty TNHH SAE-A EINS Tranding Vina Co.. nhuém vµ hoµn tÊt c¸c lo¹i v Cty TNHH Jeon «ng Kang KyungHee Vina Jeon 1 .HµninQuèc nh·n.2Yang «ng 520000 Woo Joo Hwang 156000 . tñi x¸ch.Hµn PE. SX cöa «ng1Jong500000 Sik Kim 170000 s¶n xuÊt. in bao b× Cty TNHH Han HanSung SungHaram Haram ViÖt Co.. .Nam Fide Inc. 1 Nam Ltd.1834000 Nam . gia c«ng s¶n phÈm l-íi. 184742 «ng Yoon s¶n xuÊt Se Wha chØ-may Hµnc¸c Quèc lo¹i Cty TNHH Yee Joo Vina 1 1500000 500000 DÖt.-mÆc 1Hµn 20000000 Quèc 10000000 KCN Long Thµnh.Hµn645000 Quèc 200000 s¶n xuÊt d©y cao su. Cty TNHH Dong «ng Noh Yang Bong Tricot Seon Vina 1. 1 . Ltd.Hµn 800000 Nam Quèc 270000 s¶n xuÊt v¶i l-íi Cty TNHH Darby-CJ Han-Viet Livestock Genetics Industry 1 4800000 Developement 1440000 Inc. Steel HQuèc 1 4000000 2000000 Sx. gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty TNHH TAMI KOMI Korea Ltd.Hµn 1000000 Quèc s¶n xuÊt c¸c bé läc x¨ng.. 1 «ng Ahn 375000 Dong Yoon 115000 ... gia c«ng hµng dÖt may Cty PhÇn m«ng m ARA Choi Bong Jo Hµn 1 Quèc 300000 100000 s¶n xuÊt phÇn m̉m ̉ Cty TNHH c«ng «ng Kim nghÖ Doth«ng Sam.Hµn Hµ 1 Quèc Vina 290000 87000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm may m C«ng ty HHCN You Lai 1 3000000 1000000 SX ph«i nh«m vµ hîp kim nh«m Cty TNHH Max Cty Wooseok. Cty TNHH Kotiti KoreaViÖt Textile NamInspection 1 & 2300000 Testing Institute 1350000 cung cÊp d̃ch vô kü thuËt kiÓm n Cty TNHH Tae TaeYoung YoungVina Lugguge 1Co.ViÖt 1Ltd. 1000000 300000 d̃ch vô ®¹i lƣ vËn t¶i ®-êng biÓn.1Ltd.Hµn Quèc2040000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH IL «ng JINIl VINA. . L¹tLtd. Hong Kim. Cty TNHH KOVI «ng Lee Industry Sung Hwan. 2000000 «ng Sin Dong 600000 Joon s¶n . Quèc SX PVC vµ gia c«ng c¸c lo¹i tÊm nhùa Cty TNHH C«ng Dae Sang nghÖInfotech Qu¶n lƣCo.Hµn s¶n Quèc xuÊt nguyªn liÖu nhùa polues Phßng Kh¸m «ng Nha Seong khoaKi Quèc Cheul tƠ1-Sµi HµnGßn 300000 Quèc 200000 ®ỉu tr ̃ nha khoa.

. Ltd.1bµ Jun 200000 Myung Sun.Hµn2Quèc500000 150000 s¶n xuÊt. d©y kĐo. N Ltd. Nam Ltd. Dragon Ltd. Cty TNHH Hwa «ng Joo Seong Gi Hung ViÖt Nam ..Hµn 300000 Quèc 300000 s¶n xuÊt n-íc x¶ lµm m̉m v¶i Cty TNHH HIAB «ng Kim Kanglim Young ViÖt Man Nam 1.. m¹i 1000000 ASUNG . Tosfoc. 1 Ltd. ®å 1Hµn nhùa800000 Quèc 500000 sx sp nhùa.884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 14/02/20052005 15/02/20052005 21/02/20052005 25/02/20052005 01/03/20052005 01/03/20052005 02/03/20052005 04/03/20052005 07/03/20052005 10/03/20052005 10/03/20052005 10/03/20052005 14/03/20052005 15/03/20052005 17/03/20052005 17/03/20052005 25/03/20052005 25/03/20052005 28/03/20052005 29/03/20052005 30/03/20052005 01/04/20052005 01/04/20052005 01/04/20052005 05/04/20052005 11/04/20052005 11/04/20052005 12/04/20052005 13/04/20052005 20/04/20052005 20/04/20052005 22/04/20052005 22/04/20052005 22/04/20052005 22/04/20052005 26/04/20052005 26/04/20052005 29/04/20052005 29/04/20052005 29/04/20052005 29/04/20052005 04/05/20052005 05/05/20052005 05/05/20052005 05/05/20052005 05/05/20052005 05/05/20052005 05/05/20052005 05/05/20052005 09/05/20052005 10/05/20052005 10/05/20052005 Cty TNHH Han Han&&Young YoungViÖt Co. 1 Ltd.500000 Hµn Quèc 150000 cung cÊp c¸c d̃ch vô hç trî kü thu Cty TNHH Jin «ngHung Bae ViNa. «.Ltd. 2220000 ... Nam .Co. l¾p ®Æt s¶n phÈm tra CTLD TNHH bµmay LeeMcFair Jin JooSaigon . .lo¹i vµ 1 phô 3 c¸ 2870000 tïng nh©n ®éng ng-êi 1190000 c¬Hµn Quèc SX c¸c lo¹i phô tïng ®éng c¬ cña Cty TNHH thñy «ng s¶n Chen Simmy Hsin Ming 1.. Ltd.. Vina -1Hµn8500000 Quèc 4500000 SX c¸c lo¹i v¶i thµnh phÈm Cty TNHH G G&&DDJewelry Jewelry 1 400000 140000 SX-GC ®å n÷ trang b»ng vµng. 1 Ltd.Hµn 2000000 Quèc 600000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng mµn cöa. 1 Hµn DV 500000 x©y Quèc dùng 500000 C«ng ty TNHH «ngI.xe m¸y. Sik ..Hµn 800000 Quèc 300000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i chØ thªu vµ chØ Cty TNHH Phospin «ng KimVina. trang 1 . c C«ng ty TNHH C«ng Hăa ty TNHH chÊt Kyung C«ng1Sung nghiÖp 200000 ViÖt Ho¸ Nam chÊt Kyung 70000 Sung s¶n xuÊt .Hµn trƢ 250000 néi Quèc thÊt 100000 s¶n xuÊt..Hµn400000 Quèc 204970 gia c«ng.Hµn Quèc 205000 xö lƣ nhiÖt luyÖn.§µi2000000 Loan 1000000 s¶n xuÊt. tb̃ dïn CTLD X©y dùng Dongjin DSWire Panel Co. 3750000 . gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH Jung Jungwoo WooVINA Textile Co. -60000 Hµn Quèc 60000 øng dông c«ng nghÖ d̃ch thuËt c C«ng ty TNHH Hansung Hansung Industrial Petro Co..1 .Hµn 1 Quèc 2050000 2000000 s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bao Cty TNHH OPVR OPVRViÖt Solution NamCo.Hµn s¶n Quèc xuÊt kĐt s¾t. 2000000 Ltd. l¾p r¸p m¸y vµ thiƠt b̃ x C«ng ty TNHH «ngRosa Kim Dong Vina Kwon.1Ltd. . Dvô-Qc¸o Hµn 880000 Quèc cung cÊp d̃ch vô qu¶ng c¸o trªn c C«ng ty TNHH «ngWhite Pee Hyun Glove Gyu. ¸o kho¸c ®i m«t« Cty TNHH Buwon BuwonVina Co.. s¶n Cty TNHH th-¬ng CTy Hµn m¹iQuèc T&J 1 500000 500000 C«ng ty TNHH «ngE-Plus Eom Gwang Foam Hyeon 1 -1284000 Hµn Quèc 490000 s¶n xuÊt. Co. 1 Hµn 290000 Quèc 98000 sx mÉu giÊy ngµnh may. ViÖtLtd. khoen mă C«ng ty TNHH «ngKEUMHO Shin Kwan.. b¸n thµnh phÈm CTLD c«ngC«ng nghÖtygiao Wise tiƠp Sertech Wise-Concetti 2 Inc.1Nam) Hµn Quèc 646000 246000 sx c¸c lo¹i linh kiÖn cho « t«.m¹ kÏm lkiÖn «t«. Tech Vina.Kim G. s¶n x¸at c¸c lo¹i èng thð C«ng ty TNHH Korea ViÖt Multipack Nam Multipack . YoungSX Han.Ṿng Tµu 1000000 2 c¸ nh©n ®ăng Hµn&Quèc söa ch÷a tµu thuỷn. h Cty TNHH Prowtech ProwtechInternational International 2 Vina. 130000 Hµn Quèc s¬n. -600000 Hµn Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i n«ng d-îc Cty TNHH C¬ C«ng khƢ ty & §ăng §ăng tµu tµu & DONGIL C¬ 1 khƢ 1000000 DONGIL. gia c«ng hµng may mÆ C«ng ty TNHH AlimAlim Intertex Intertex Co. 1 . 1 . gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty TNHH Green 3 c¸ nh©n World ng-êi Hµn 1Quèc250000 150000 s¶n xuÊt thùc phÈm tơ rong biÓn C«ng ty TNHH SamSam Kwang Kwang Apparel Vina1Corporation 1000000.ViÖt Chul 1Nam .. SX Ltd.Hµn 1 Quèc 900000 270000 gia c«ng.SX-gia Hyung Joo -1c«ng Hµn 443781 logo Quèc 189063 s¶n xuÊt vµ gia c«ng logo. Ji may Do-Hµn mÆc Quèc 1 3000000 1500000 May mÆc Cty TNHH YURO C. sx p C«ng ty TNHH «ngBoram Lim Yong Forging Jae.. «ng 1Woo4200000 Seok Joo -3500000 Hµn Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i h¹t nguyªn liÖu d Cty TNHH DÖt Jae Jae Yoo Yoo Trading VinaCo. 1 Ltd. 2 Ltd. linh kiÖn sĐt s Cty TNHH Taekwang Tae KwangMTC MoldViÖt & Tooling 1Nam6800000 Co.Hµn 1 15000000 Quèc 2000000 SX hµng may mÆc Cty TNHH Jin JinWon Won-Co.Hµn 1SX Quèc ch¨n 600000 len 192086 SX ch¨n len C«ng ty TNHH Asung S¶nElectronics xuÊt & Th-¬ng Co.Hµn Quèc 3000000 s¶n xuÊt tÊm panel 3D l-ìi thĐp C«ng ty TNHH «ngC¬ BaekhƢ Kyung Hanmi SooViÖt 1 vµ «ng Nam 655000 Kim Seo Ho 655000 . .Hµn 1 Quèc 300000 100000 s¶n xuÊt. Q-Hµn may Quèc mÆc 2 500000 500000 may mÆc Cty c«ng nghÖ Cty Chang Shin-Hµn Shin VN. x¨ng dÇu g Cty TNHH Dae «ng Kwang Joo Sang Vietnam.K Park ViNa Young Sang. nh·n n Cty TNHH GNS GNSViÖt Telecom Nam.. thªu vµ Cty TNHH 3Q CtyVina. qu CTLD Art Hair 5 c¸Vina nh©n ng-êi Hµn 2Quèc 1000000 500000 cung cÊp d̃ch vô c¾t tăc vµ ch¨m C«ng ty TNHH WOOIN Sola Chemical Tex Vina Inc..D. .Hµn50000 Quèc May Cty TNHH HANSAE HANSAETCo. xe m Cty TNHH KOMEGA-X Cty Mega Sports Corp.. Hµn 1 Quèc 440000 220000 sx c¸c lo¹i linh kiÖn.Lee 1 Sang 160000 Sup . chƠ biƠn thùc phÈm n Cty TNHH Sambo C«ng tyTosfoc SamboVietnam.S Byung Jin.Hµn Quèc 680000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®ång hîp kim.Hµn Quèc 536470 s¶n xuÊt l¾p r¸p gas. Hµn 2100000 Quèc sx thµnh phÈm.Hµn 1 Quèc 2000000 670000 SX d©y ®ai. 1SX Quèc ®Ơ 1000000 giµy 1000000 SX khu«n mÉu ®Ơ giµy Cty TNHH Philko «ng Park Vina.Vina Ltd. Hµn 1 Quèc 800000 400000 s¶n xuÊt g¨ng tay cao su. gia c«ng thñy s¶n ®«ng C«ng ty TNHH Duckil Duckil Textile ViÖtCo.. 1 . c¸c Ltd. gia c«ng c¸c lo¹i tÊm xè C«ng ty TNHH Boolim Boolim Creation Vina Co.Hµnc¸c Quèc lo¹i hép mùc b»ng c Hîp doanh VËn C«ngt¶ityHµng TNHH kh¸ch Hyundai ®-êng 3 Auto 3120000 bé . 2000000 ..2200000 .Hµn 300000 Quèc s¶n xuÊt. Nam Ltd.Hµn Quèc 84212 s¶n xuÊt dông cô trang ®iÓm C«ng ty TNHH WillGolden Rich Co.Hµn Quèc 700000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¨ng tay thÓ tha C«ng ty SAMKI Samki Vina Industrial Company 1 250000 .Hµn 900000 Quèc 312000 s¶n xuÊt. phô tïng cho C«ng ty TNHH «ngSin Song Heung Yang(ViÖt Sub.S.SX Co. nhùa Phenolic. 1 Hµn 900000 Quèc 900000 sx c¸c lo¹i phô kiÖn ngµnh da giÇ .Hµn Quèc 1456200 VËn t¶i hµnh kh¸ch C«ng ty TNHH Dongbu Dongbu Hannong Hannong Chemical 1 2000000 Co. s¶n xuÊt c¸c lo Cty TNHH may «.Hµn 4900000 Quèc 3430000 SX-KD quÇn ¸o.

Hµn xuÊt Quèc bao b× container.Co.Hµn 312500 Quèc 93750 s¶n xuÊt c¸c lo¹i gi©y dïng lµm nh Cty TNHH Vina Kum-Yang Kum Co.-Hµn 1 351999 Quèc 351999 C«ng ty TNHH «ngTMV Lee Han VinaHo .Melamin HANSE Cty TNHH Mibaek Mibaek ViÖt Window NamCo.vÊn CTLD KOREAINNOVINA «ng Hwang Kyu Hong. th«n C«ng ty TNHH BOBBOB Design VINA Co.2Hµn 650000 Quèc 330000 SX c¸c SP gç d©n dông tơ ngliÖu CTLD VIHA«ng Kweon.Vina Hµn1 Quèc 400000 180000 s¶n xuÊt kinh doanh.SX 1Hµn L/kiÖn 4200000 Quècnhùa 1340000 cho tói x¸ch SX L/kiÖn nhùa cho tói x¸ch Cty TNHH Young Cty TNHH WooYoung VINA.Su ManSX Suk bao vµ b× bµ 1 PP Oh Deok 3300000 Im-Hµn 2000000 Quèc SX-GC c¸c lo¹i bao b× PP . SX Inc. LTD.Hµn Il Vina 1 Quèc 300000 200000 s¶n xuÊt. Hµn 1 Quèc 1900000 1100000 sx.1Hµn3100000 Quèc 1434000 sx c¸c lo¹i b¨ng keo C«ng ty TNHH «ngMay ShinShin Dong Dong Yeul 1 .. MSA Co.Hµn chƠ Quèc t¹o cöa sæ. Ltd.8400000 SIM IM TAEK.. Seung SX tói1x¸ch 500000 150000 SX-GC tói x¸ch Cty TNHH Jin «.SX . gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH DAEWON DAEWON§µ Co. cöa ra vµo. ®å gç ®iªu kh Cty TNHH VINA Bµ Kim KOREA Bock Yeo FURNITURE 1 200000 60000 SX då gç gia dông Cty TNHH DSI DaeViÖt Seung Nam International 1 . 1GßnCo.SX 1 Ltd. 750000 . x©y 1 Hµn dùng 500000 Quèc V & K 500000 CCÊp d̃ch vô thiƠt kƠ XD & t. 1 1000000 Hµn Quèc 500000 sx tñ ®iÖn tho¹i. Nam. tÊm Cty TNHH Korea KoreaNomad NomadNetwork Network 1 ViÖt Co.Hµn 5000000 Quèc. muç Cty TNHH TOOng vÊn Choi & ThiƠt Wan kƠKyu.300000 Hµn Quèc thi c«ng. 502547 . HWANG 1 14400000 JUN GU.1Ltd. gia c«ng mµng vinyl vµ Cty TNHH ®å «. bao 1500000 . Ltd.1Hµn Quèc 100000 100000 thiƠt kƠ trang trƢ néi thÊt.Hµn 450000 Quèc 150000 s¶n xuÊt. Ltd.1Hµn Quèc 69556 20867 s¶n xuÊt.Min ch¬iKyung gç Shin Won Won1 300000 100000 SX ®å gç gia dông. Ltd. Ltd.....2300000 «ng Bai Hwan 1500000 Ki . 700000 Nam Ltd. gia c«ng hµng may mÆ C«ng ty TNHH Young YGS Gwang ViÖt Nam Stainless 1 45000000 Co. -1SX Hµn sîi 8500000 Quèc v¶i 2600000 SX. s¶n xuÊt LEE Formalin CHANG37%.x©y dùng vµ khai th¸c v¨n Trung t©m ®µo Cty Woolim t¹o nh©n Ms lùcCompany quèc 2 tƠ Limited 500000 ViÖt Hµn 150000 §µo t¹o ngo¹i ng÷.800000 Hµn Quèc 620000 s¶n xuÊt d©y ®ai. tr-ît Cty TNHH Geosung GeosungViÖt Textile Nam.Hµn sîi nylon Quèc650000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b»ng sîi nylo C«ng ty TNHH bµ Kim Young Dong Shin Sook Corporation . 1 475000 143000 gia c«ng hµng may mÆc..Hµn Quèc 1 100000 30000 gia c«ng ®Ƣnh h¹t c-êm trªn c¸c l C«ng ty TNHH 4 c¸J&B nh©n ViÖt ng-êi Nam Hµn 1Quèc800000 400000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng ®å gç gia d Cty TNHH E. chƠ biƠn sp lµm tơ gç. c¬ khƢ Cty TNHH Uni UniImpex ImpexVN. MK s¶n Steel xuÊt c¸c Pte.Hµn 1 Quèc 20000 20000 cung cÊp th«ng tin th̃ tr-êng cho k C«ng ty TNHH « Kim Sarah Chang Soo.. 2 Co. gia c«ng hµng may mÆ Doanh nghiÖp «ngFiller Dae Sup Lim . Bum. nhËn vËn chuyÓn. maymÆc -1Hµn2500000 Quèc 2500000 s¶n xuÊt quÇn ¸o ®i xe m¸y. Woo 2200000 Chul s¶n . néi ng C«ng ty TNHH C«ng SSECO ty TNHH VINA Woojyun. HEE. ®ai Cty TNHH Wha «ng Shin SungSung Vietnam.. gèi ®Öm vµ c¸ Cty TNHH Hankook «ng Lee Yoo Bed Myung 1 1000000 320000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i nÖm vµ tÊm tr¶i Cty TNHH FAMILY «ng Son Young Ho. Cty TNHH Tae C«ng Seung ty Tae Vina Seung Electricity 1 1000000 Co.Co. thĐp tÊm kh«ng Cty TNHH C«ng Dongwon nghÖPrecision DONGWON Ind.SX-CT Nam 1n÷ trang 240000 80000 SX-CT n÷ trang C«ng ty TNHH Samjin Quèc International tƠ SAMJIN1 Co.Hµn 600000 hÖ Quèc thèng s¶n thăat xuÊt khƢ c¸c hÖ thèng tho¸t khƢ Daekyung Unique Daekyung Ltd. giÊy 1 .ltd VIETNAM1 1000033 500003 gia c«ng Đp khu«n năng cao tÇn Cty TNHH DUBALLO Duballo Co.Ltd vËn chuyÓn 200000 hho¸DV vµvËn giaot¶i. gia c«ng in C«ng ty TNHH «ngHăa Lee chÊt Il Woo Tae ..Hµn VP 2cho Quèc thuª 6300000 2800000 ®Çu t. vËt d C«ng ty TNHH «ngINFINITY Choi Chul Gyu . SX dao. giao nhË CTLD Néi thÊt C«ng Hµn ty TNHH Qó«c Miart.Hµn380000 Quèc s¶n xuÊt ch¨n. chÊt t¹o bä Cty TNHH SEORIM.lo¹i Ltd.. Unique Ltd... ViÖt 600000 Ltd. . Korea. d©y buéc.936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 13/05/20052005 16/05/20052005 18/05/20052005 19/05/20052005 19/05/20052005 23/05/20052005 23/05/20052005 25/05/20052005 26/05/20052005 30/05/20052005 30/05/20052005 01/06/20052005 01/06/20052005 06/06/20052005 08/06/20052005 08/06/20052005 08/06/20052005 10/06/20052005 10/06/20052005 13/06/20052005 14/06/20052005 20/06/20052005 21/06/20052005 22/06/20052005 24/06/20052005 24/06/20052005 28/06/20052005 28/06/20052005 01/07/20052005 01/07/20052005 04/07/20052005 06/07/20052005 06/07/20052005 06/07/20052005 08/07/20052005 12/07/20052005 12/07/20052005 12/07/20052005 15/07/20052005 15/07/20052005 19/07/20052005 21/07/20052005 25/07/20052005 25/07/20052005 26/07/20052005 27/07/20052005 28/07/20052005 29/07/20052005 01/08/20052005 01/08/20052005 01/08/20052005 03/08/20052005 Cty TNHH Pioneer C«ng tyPolymers Komex Corporation. . 2 «ng 1000000 Choi Jun Ho 300000 tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng c¸ C«ng ty TNHH Daewon Daewon-Sao Electronic Sµi Mfg. . Hµn 1 Quèc 4500000 1500000 s¶n xuÊt. v¶i b¹ CTLD HAPROSIMEX-MSA.Hµn 1 Quèc 8500000 3530000 SX c¸c dông cô bµn ¨n (dao.Hµn 1000000 Quèc 300000 thªu gia c«ng c¸c mÆt hµng may Cty TNHH DUBALLO Duballo Co. Gia c«ng trang søc. SEORIM Co. tin häc.Hµn 1 Quèc 600000 200000 s¶n xuÊt. Ltd. Lee-Deok 2 & 3600000 «ng Kwon... Hµn C«ng ty TNHH C«ng Sur ty Kwang Sur Kwang d̃ch vô Trading 1 vËn600000 t¶i Co. gia c«n Cty TNHH WooViet. Ltd. .Hµn450000 Quèc 135000 s¶n xuÊt.. Yang. kinh doanh mùc in c¸c l Cty TNHH Union UTC Korea Tack Vina Co.. t.SX Woo. Hµn 1 Quèc 150000 50000 SX..GREEN EvergreenViÖt Corporation Nam 1 .vÊ Cty TNHH Kü «ngnghÖ Choigç Whal §¹i H¶i Sik. ga. gia c«ng băng ®̀n sîi ® C«ng ty TNHH HWANG GREEN HOCHEMICAL JUN. vËt dông v¨n phß C«ng ty TNHH «ngHµn ChoiQuèc Jae Ho H¹ -Long Hµn 1 Quèc 500000 150000 kinh doanh kh¸ch s¹n & nhµ hµng C«ng ty TNHH «ngHµn Min ViÖt Kyoung trôcSu. Co. gia c«ng quÇn ¸o. L®Æt hthèng ®iÖn.Hµn Quèc 259000 s¶n xuÊt chÊt tÈy röa.. 1phô liÖu 600000 ngµnh may 195000 SX phô liÖu ngµnh may Cty Sang Seung Cty Sang Viªtnam. «.muçng Ltd. kinh doanh c¸c s¶n phÈm sîi Cty Stitch Plus «ngViÖt ShinNam Kwang Hyun 1 . N½ng. 1 1700000 C«ng ty Pioneer 420000 Asian SX bao Investments.Ltd Vietnam 1 1000000 500000 gia c«ng Đp khu«n năng cao tÇn Cty TNHH Sunjin SUNJIN Vina SM .Lee Sang Yong Vina. cao 1Hµn su 2500000 Quèc 1591500 s¶n xuÊt trôc cao su C«ng ty TNHH «ngBest Lee IlScreen Woo . cao su LLC.Hµn Quèc 502547 s¶n xuÊt.

Kwen phÇn Soon m Bum. sx bao b× carton t¹o să Cty TNHH UAC. 1Ltd.Ltd.2650000 ViÖt Hµn Nam Quèc 800000 SX phô tïng « t« chÊt liÖu cao su Phßng kh¸mYe ®aDental khoa Clinic Ye Medical 1 Center 1200000 .chƠ biƠn n«ng s¶n vµ bét din Cty C«ng nghiÖp «ng Kook ViÖt.Hµn 100000 Quècgia c«ng. may1 mÆc Hµn250000 Quèc 77000 may mÆc C«ng ty TNHH GumGum Sung Sung Trans Vina Co....Ltd-Hµn biƠn500000 mµu Quèc200000 SX-LR bñt biƠn mµu sö dông tro C«ng ty TNHH WhaWHA Il Industrial IL Vina Co.t... kiƠng tr-ît tuyƠt.Daewon .Ltd « t«200000 Sx bă d©y ®iÖn cho « t« vµ thiƠ Cty TNHH Vieko Hyungnam Harness Electronics 1 Co. 1SKS1000000 Co. Nam Ltd..tói x¸ch Cty TNHH Glory Cty Gly Vina.Ltd 1 2000000 650000 sx kd hµng n«ng s¶n xk Cty TNHH GEO Cty TNHH JIN VINA GEO JIN 1 1481900 794570 sx vµ gia c«ng album.. 310000 310000 t.Ltd ®Æt 600000 cöa chèng 400000 ch¸y HanseVina sx vµ l¾p ®Æt cöa chèng ch¸y C«ng ty TNHH «ngs¶n CHO xuÊt SUNG HANSOO YOUNG 1 559000 VINA 180000 nhuém gia c«ng c¸c lo¹i chØ. ...Hµn 300000 Quèc 116000 s¶n xuÊt bao b× carton vµ c¸c lo¹ Cty TNHH FNT FNT ViÖt Co.Kim Gi 54000 Soub vµ o.Lee 18000Byung SX phÇn Rae m̉m vi tƢnh vµ hÖ thèn ̉m 1 Cty TNHH ACE C«ngTECH...Hµn 2 29691880 Quèc .. gc«ng mousse.Ltd.300000 Hµn Quèc 95000 sx. 1Ltd.khung ¶nh C«ng ty TNHH «ngYe AnJin Jong EMB KukVina . gia c«ng hµng may mÆ C«ng ty TNHH Sinokor Sinokor Merchant ViÖt Nam Marine 2 Co. ty ACESX TECH SP nhùa 1 730000 400000 Sx c¸c Sp hép nhùa tiªu dïng CTy TNHH KYUNGNAM Veiko Harness.Ltd 302000 100000 sx c¸c sp v¶i lăt pvô ngµnh CN m C«ng ty TNHH Chung CHUNG Song SONG Corporation VINA 1 1500000 500000 ch¹m kh¾c hoa v¨n c¸c lo¹i vËt dô C«ng ty TNHH «ngE. 4 c¸ nh©n SX phô Hµn liÖu Quèc ngµnh 1 1500000 may 798597 SX phô liÖu ngµnh may Cty TNHH HAE «ng Son CHANG manVINA.Hµn 180000 Quèc 60000 s¶n xuÊt.International Hµn1 Quèc 300000 100000 s¶n xuÊt.. Ltd. Kovic Ltd.Hµn Quèc 1 1100000 330000 SX-KD linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y Cty TNHH SAFER.SKS 700000 Co.Hµn Quèc 600000 d̃ch vô b¶o tr× tuèc bin khƢ. SX c¸c Ltd. tuèc Cty TNHH Korea-Vietnam Cty Hana Global Kyungseung Inc-Hµn 1 4850000 Quèc 2425000 Sx quÇn ¸o. l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ® Cty Trång rơng Cty Han & SXHwa nguyªn Resources liÖu 1 giÊy 3600000 Co. Cty TNHH Woowon WookangViÖt Industry Nam. trung t© Cty TNHH Seoul C«ng Print ty Seoul VinaPrint 1 1400000 300000 gia c«ng tr¸ng mµng quÇn ¸o vµ s C«ng ty TNHH Korea Union Revision Turbine Co.vÊn §t-.tr×nh d©n dông vµ C«ng ty liªnKOPI doanhCo..1Ltd. Hµn 530000 Quèc 159000 sx kiƠng b¬i. gc«ng d¸n m Cty TNHH C«ng Chung nghiÖp Man IND Chung Co.98E+08 ViÖt Global Nam Leader. «.1Hµn 100000 Quèc 30000 ch¨n nu«i gia sóc.lo¹i . Engineering Sx-LR bñt1 Co.Nhµ Ltd.Ltd. .. phô kiÖ Cty TNHH Hae Cty Hae WooWoo VinaM&A Co. gc«ng m¸y biƠn thƠ trªn 35 K C«ng ty TNHH Bµ Koo J&L Duck Lim 1 50000 40000 SX l«ng mi gi¶ ®Ó XK C«ng ty TNHH ongDS LeeOUT Suk DOOR Ki VN 1 600000 180000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng l̉u. 300000 Ltd. chØ may Cty TNHH DAOU Cty Daou ViÖtData NamSystems 1 Corp.Hµn Hanviha 1080000 QUèc Trång rơng & SX nguyªn liÖu giÊ .Hµn 1 Quèc 500000 195000 s¶n xuÊt. gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty TNHH MSL «ng Lee Engineering Jang Hee . 600000 lo¹iWoowon sîi 350000 Industry Co.ltd 55000 sx..SX Co. «ng 2 Park 1000000 Hee Dong 700000 s¶n xuÊt bª t«ng nhùa C«ng ty TNHH «ngLee LeeMyung MyungHee Hee. 1 Ltd. ty TNHH SX ®åInah ch¬iPrecision. «ng Kim YoonSX Sikg¨ng1 tay 500000 200000 sx ví vµ g¨ng tay c¸c lo¹i C«ng ty LiªnC«ng doanh ty s¶n HANSEGE xuÊt vµ21 2l¾p Co.s¶n Hµn xuÊt Quèc c¸c lo¹i dông ôu bµn ¨n v BÖnh viÖn TËp ®a khoa ®oµnKwang Management Myung 1 1. 1800000 .Sun ANTACO Lee..Hµn Quèc2800000 dÖt c¸c lo¹i v¶i Cty TNHH SKS «.sîi d C«ng ty TNHH C«ng PHILLIP ty Phillip (ViÖt Industriy nam) 1 Co..Z Jung Sport Kyu Vina Meung1 .cao tÇng cho thuª v Cty TNHH SINWON C«ng ty TNHH VINA SINWON 1 G&C 165000 Co. «. phÈm ORION 1ORION 40000000 VINASNACK 29000000 Int'l Corp s¶n .ltd Vina 1139900 thi c«ng c¸c c. Jai may 1 mÆc 100000 30000 sx may mÆc Cty phÇn m̉«ng m MIN KimJAE hae Shik 1 300000 130000 sx phÇn m̉m tin häc Cty TNHH YOUNG «ng LEE.-Hµn 1 4000000 Quèc 1475000 SX kho¸ kĐo.Hå ChƢ 600000 Minh cung cÊp d̃ch vô kh¸m ch-· bÖnh Cty TNHH Sitek Woosung Vina Sitek Co.1 man Ltd.4500000 . 60136106 Hµn Quèc cung cÊp d̃ch vô y tƠ chÊt l-îng c CTy TNHH Pacific HHH Vietnam Zipper Co.vÊn GP phÇn m̉m CN CTLD TNHH Daewon Ph¸t triÓn Co.Ltd Co.600000 Ltd. 1 3000000 Hµn Quèc 2000000 sx xe « t« ®å ch¬i trÎ em. ®an dÖt kim Cty TNHH Dong «ng Kim Bang Young Vina.Hoµn CÇu 12286191 XD chung c. gia c«ng thuª mµn v¶i..Hµn 1 Quèc 340000 106000 s¶n xuÊt. b×1bµ carton Chun 300000 Eun Gi.Hµn 1 3473000 Quèc 60000 thiƠt kƠ b¶n vÏ c«ng tr×nh kiƠn C«ng ty TNHH «ngmay RhieEMSI Choon Bong 1 . gia cÇm C«ng ty TNHH C«ng c¬tykhƢ Samjung x©y dùng Engineer 1 Samjung 1500000 Co.Hµn xuÊt Quèc b¸nh kÑo c¸c lo¹i Cty TNHH JANGBORO.sx Sun bao Park. .988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 04/08/20052005 05/08/20052005 09/08/20052005 10/08/20052005 12/08/20052005 15/08/20052005 16/08/20052005 17/08/20052005 18/08/20052005 19/08/20052005 22/08/20052005 24/08/20052005 29/08/20052005 29/08/20052005 30/08/20052005 31/08/20052005 31/08/20052005 01/09/20052005 05/09/20052005 08/09/20052005 08/09/20052005 08/09/20052005 08/09/20052005 08/09/20052005 08/09/20052005 09/09/20052005 12/09/20052005 13/09/20052005 14/09/20052005 14/09/20052005 16/09/20052005 16/09/20052005 21/09/20052005 21/09/20052005 21/09/20052005 22/09/20052005 22/09/20052005 23/09/20052005 03/10/20052005 03/10/20052005 05/10/20052005 05/10/20052005 07/10/20052005 13/10/20052005 13/10/20052005 14/10/20052005 14/10/20052005 14/10/20052005 14/10/20052005 14/10/20052005 17/10/20052005 18/10/20052005 C«ng ty TNHH Bµ Baek EHWA Sung VINA Wook1 400000 130000 SX.Hµn sîi Quèc Cty TNHH INCO «ng Lee Vina Jong Ho . 1 c¸c Ltd. Kim ViÖt Deok Nam Cheon. ELECTRONICS SX d©y 1 diÖn 600000 cho Co. KD kh¸ch s¹n 5 sao. Hµn Quèc 2 25000000 7500000 XD.Hµn 300000 Quèc d̃ch vô giao nhËn CTLD SAMYOUNG «ng Jong.POONG Hyung Ho VINA 1 200000 60000 sx vµ gia c«ng sp ®Öm vai trong Cty TNHH DÖt «ng D©y Lee chul §ai DAESUNG Jong 1 350000 100000 sx vµ dÖt c¸c sp tơ sîi c¸c lo¹i ®a C«ng ty TNHH ORION ThùcCorporation.. kƢ Cty TNHH Ina C«ng Vina.Joon.Hµn200000 Quèc s¶n xuÊt bă d©y ®iÖn cho « t« vµ C«ng ty TNHH bµ Kim Sung Hye Kwang Jin .

.Vina Ltd.Hµn400000 Quèc 120000 s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i ho¸ chÊ Cty TNHH TNA TNA(ViÖt Co. . Cera Ltd. gia c«ng c¸c lo¹i thun ch Cty TNHH HANA «ng Son Vina Sung Il .1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 18/10/20052005 18/10/20052005 21/10/20052005 26/10/20052005 28/10/20052005 01/11/20052005 01/11/20052005 07/11/20052005 08/11/20052005 11/11/20052005 15/11/20052005 16/11/20052005 16/11/20052005 18/11/20052005 21/11/20052005 22/11/20052005 22/11/20052005 24/11/20052005 28/11/20052005 29/11/20052005 01/12/20052005 01/12/20052005 01/12/20052005 01/12/20052005 02/12/20052005 05/12/20052005 07/12/20052005 08/12/20052005 08/12/20052005 09/12/20052005 13/12/20052005 15/12/20052005 15/12/20052005 16/12/20052005 16/12/20052005 16/12/20052005 20/12/20052005 21/12/20052005 23/12/20052005 23/12/20052005 23/12/20052005 26/12/20052005 26/12/20052005 28/12/20052005 28/12/20052005 29/12/20052005 29/12/20052005 30/12/20052005 30/12/20052005 30/12/20052005 03/01/20062006 04/01/20062006 Cty trång rơng Cty vµ Han SXHwa nguyªn Resources-Hµn liÖu 1 giÊy500000 Hanviha Quèc 500000 trång rơng vµ SX nguyªn liÖu giÊ Cty TNHH Elkor «. gia c«ng phÇn m̉m CTLD T. t¾m h Cty TNHH may «ng BJ KIM Byung Jin .Hµn 200000 Quèc 100000 kiÓm tra vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm C«ng ty TNHH FineFine I&C Vina Co..Hµn 500000 Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh ngät vµ ngu Cty TNHH Shin ShinKwang KwangVina Chemical 1 . 1 Hµn 300000 Quèc 100000 s¶n xuÊt..tinInRG 350000 Hyeok Kyo. -3Hµn Quèc 200000 200000 kinh doanh d̃ch vô m¸t sa. §Çu t-Global 2VIKOA 100000 Trading Network 100000Inc..Hµn 1 Quèc 500000 150000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© H§HTKD M¸t ACE sa T¾m A&G Co. gia c«ng c¸c lo¹i hµng m C«ng ty TNHH Sung Sung Young Huyen Co...Hµn Du3Quèc l ̃ch 1000000 1000000 vËn chuyÓn kh¸ch du l ̃ch b»ng xe CTLD Bª t«ng C«ng §óctys½n TNHH Samwhan Samwhan 1 .2 Hµn 1200000 Quèc 1050000 d̃ch vô CNTT Cty TNHH Inseong «ng Youn Chemical Seong Uk 1. Cty TNHH HAHA «ng Yoon Keon Woo1.Hµn140000 Quèc 55200 kinh doanh nhµ hµng phôc vô mă C«ng ty TNHH Kalet Power Co..Plastic Chang(§kƣ Suk-Hµn 1l¹i tơ 520000 Quèc sè 437/GP-KCN-§N) 397000 SX c¸c SPÈm tơ plastic C«ng ty TNHH «ngSin Yang Sung In Seog.150000 «.1 .vÊn «ng & Hyun Ph¸t triÓn Tae Hun. Ltd. l¾p ghĐp hoµn thiÖn c Cty TNHH Trung Bµ Sim t©m Jung ngo¹i Hee. thi c«ng c¸c c«ng tr×nh C«ng ty TNHH «ngWon Park IlKyung TextileSoo1vµ 2 c¸ 750000 nh©n ng-êi 232800 Hµn Quèc s¶n xuÊt. -1Hµn1000000 Quèc 330000 kinh doanh d̃ch vô vËn chuyÓn d Cty TNHH Sky «ngExpo DeukViÖt Cheon Nam Kim1 .Nam Ltd. Ltd. gia c«ng ®Öm cao su.Hµn 1 Quèc1500000 450000 s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm may Cty TNHH Hµn «ng Viet Seo.x C«ng ty TNHH «ngcho ChokiƠn Kyoung s¬ VINA Seok.Hµn Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i cöa b»ng hîp kim Cty TNHH Gç RyuMü Hag Products Yeol . kinh HKdoanh c¸c s¶n phÈm ṃ v H§HTKD VËn C«ng chuyÓn ty N.Hµn cÊp Quèc d̃ch vô t.thªu Do Kwang. Hoa. ng÷ Hµn 1quèc Quèc 200000 tƠ Hilltop 70000 D¹y ngo¹i ng÷ Anh. NhËt.HµnvµQuèc gia c«ng ph¸t triÓn p CTLD C¸p Taihan Taihan-Electric Sacom Wire 2Co.Hµn 900000 Quèc 288000 s¶n xuÊt giÊy Melamine Cty TNHH Wondo WondoSµi Apparel Gßn Corporation 1 2000000 . s¶n xuÊt. . Ltd. h¬i Ltd.Hµn28000000 Quèc s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y vµ c¸p ®iÖn C«ng ty TNHH Baek C¬joong khƢ ki & X©y dùng 1 1500000 DAMOOL 800000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© C«ng ty TNHH «ngMay Hoon H-ng Yu vµ Th̃«ng nh Vina 1Chong 300000 Rin Choi -100000 Hµn Quèc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆ C«ng ty TNHH ACEAEC A&GViÖt Co.Hµn Nam) Quèc 1 1080000 330000 s¶n xuÊt.Hµn 300000 Quèc 100000 s¶n xuÊt c¸c ho¹t chÊt xö lƣ b̉ mÆ Cty TNHH Duck Duck Sung SungPrecision Precision1Co.T.xe t¶i.Ltd.Hµn500000 Quèc 300000 s¶n xuÊt bµn ch¶i ®¸nh r¨ng vµ ly Cty TNHH x©y Daewon dùngCo.Hµn 300000 Quèc 127000 s¶n xuÊt. 38926000 Ltd. vi tƢnh Hµn 1 Quèc 182500 87353 thªu vi tƢnh C«ng ty TNHH bµ Lee S.Hµn 3000000 Quèc 950000 x©y dùng trung t©m triÓn l·m C«ng ty TNHH «ngPNG Koh Ho ViÖt Seong. Lª Sunjae s¶n xuÊt . -1Hµn1500000 Quèc 500000 thiƠt kƠ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn Cty TNHH Dae DaeHee HeeSJ SJ ..Hµn 1 Quèc 500000 200000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÖt Cty TNHH DAMOOL DAMOOLVina International 1 Co.C kh¸ch .Hµn 500000 Quèc 150000 s¶n xuÊt.Hµn130000 Quèc 130000 thiƠt kƠ. Vina bµ 1 Nam450000 Soon Nam450000 .1«. -1Hµn1500000 Quèc may mÆc450000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆ Cty TNHH Shin «ng Sohn Ji Young Sun1 .Korea 1150000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈ C«ng ty TNHH «ngL¸i Shin xe Hyeon An toµn Dong 1 .Hµn1Quèc Technology 300000 100000 s¶n xuÊt. CTLD Techdata Techdata Vina Co. gia c«ng phô tïng « t«..vÊn kü thuËt C«ng ty TNHH «ngC«ng HongnghÖ SeungTh«ng Gu. gia c«ng c¸c mÆt hµng Cty TNHH ThiƠt Sen Woo b̃ Y tƠ Medical Sen Woo System 1 3000000 Co. . Nam Hµn 1 3150000 Quèc. Information . 2. C«ng1000000 ty Pwkor sx LLc.-Hµn Daewon 1Quèc500000 150000 Thi c«ng XD c«ng tr×nh d©n dôn C«ng ty TNHH Daewon X©y dùng Co.1Hµn Quèc 100000 30000 s¶n xuÊt. l¾p ®Æt tÊm Cty TNHH Green GCI Co. Jung Vina. cung .Hµn 1 Quèc 8500000 4000000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH Buƣt Deawoo Vietnam Bus Corporation Daewoo 1 30000000 7000000 L¾p r¸p.1450000 Ltd...Hµn 782000 Quèc 700000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may m . Ltd. .Hµn Quèc 495000 s¶n xuÊt khu«n mÉu dïng cho c¸c CTLD FnB «ng Kim Kyoung Ho 2.HJae VinaMoon .Hµn Quèc 1 1900000 1100000 may mÆc quÇn ¸o c¸c lo¹i Cty TNHH Doolim Doolim B×nh Corporation Ch¸nh Factory. Ltd. Daewon .Hµn960000 Quèc s¶n xuÊt bª t«ng phôc vô x©y dùn CTLD X©y dùng Hosan§«ng Construction Hµn VINACo.Hµn 1000000 Quèc 300000 s¶n xuÊt. Tr Cty TNHH ThiƠt Zio International kƠ ZIOVI Inc. (ViÖt ..vÊn ®Çu tCty TNHH KiƠn C«ngtrñc ty TNHH & Kü thuËt SEOG 1YOOIL-SEOG WOO 100000 (VN) WOO 50000 ViÖt cung Nam cÊp d̃ch vô t.. . 2 2000000 Ltd. Nam) .Hµn40000 Quèc 12000 cho thuª m« h×nh m¸y tËp l¸i xe « C«ng ty TNHH «ngROYAL Baek Joong Hyun 1 .Hµn 900000 Quècs¶n xuÊt c¸c thiƠt b̃ m¸y X quang CTLD KoreaC«ng Windoor ty TNHH Seung 2 Il 2390000 1195000 s¶n xuÊt cöa sæ vµ cöa ®i b»ng Cty TNHH Dae C«ng A ty Vina TNHH Han Il1Oil Refinery 500000 . «ng Kwon 600000 Mun Sang thiƠt-kƠ Hµn b¶n Quèc vÏ x©y dùng vµ kƠt C«ng ty TNHH «ngShin JungilBeom Woo2 .s¶n xuÊt xe buƣt.. 3200000 Ltd. gia c«ng nhùa lªn c¸c s C«ng ty TNHH «ngDECOVIL Lee Heung2 Yong1 .Indico 4719970 Camus 6 3013645 thiƠt kƠ.. Ltd.Hµn 1Quèc1050000 680000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng s¶n phÈm v Cty TNHH DS «ngInternational Kwak Moon Young 1 .

c Cty TNHH Kyung Kyungin In Machinery Co.. 1200000 Nam Inc. Agafe 1Hµn4500000 Quèc 1500000 cung cÊp c¸c DV y tƠ Cty TNHH Woo «ng Lim Su Vina.Hµn Quèc cung cÊp suÊt ¨n c«ng nghiÖp ch BÖnh viÖn «ng ®a khoa Choi Sµi Yung Gßn Chul. «ng Ha Kwan GC ®å Hotrang . L¾p Jung TB̃Net viÔn Co.. 5900000 . Chai SX Gi. thi c«ng c¸c c«ng tr×nh Cty TNHH Dae «ng Han KwonPanel Young Vina Ho1. 2 -1000000 Hµn Quèc 300000 x©y dùng vµ thiƠt kƠ l¾p ®Æt c Cty TNHH Miwon Cty Kuk Farmsco DOng Contruction-Hµn Vina1 8960000 Quèc1000000 Cty TNHH Ph¸t Daewoo triÓnEngineering T.. Enterprise SX ch¨n -1 Hµn len5000000 Quèc 4000000 s¶n xuÊt ch¨n len vµ may bao b× CTLD S¶n xuÊt C«ngThïng ty TNHH xe ViÖt C«ng . l¾p r¸p thïng xe « t« c¸c Cty TNHH Lee «ngStudio Lee Ju Seog.2Hµn nghiÖp 2006270 PANEL -626959 Hµn Quèc s¶n xuÊt.1Hµn Quèc 500000 150000 x©y dùng m¹ng l-íi ®iÖn d-íi 35KV Cty TNHH Yeo «ng Myung Kim Sung Vina.1 Hµn 3500000 Quèc 2500000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may m Cty TNHH LCty & STNHH Vina Suy 1 3500000 2500000 Cty TNHH Priceton Princeton BioMeditech BioMeditech 1ViÖt East. giµy.Hµn th¸pQuèc gi¶i 2000000 nhiÖt s¶n xuÊt th¸p gi¶i nhiÖt vµ c¸c ch Cty TNHH Boomin BoominVina. . Nam.1Hµn Quèc 760000 228000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆ C«ng ty TNHH C«ng Unico ty Unico Global Global VN1 INC.Hµn ViÖt Quèc Nam 1 200000 130000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i logo b»ng cao su C«ng ty TNHH Daedong VIKOM Movel System 1 Co. .Hµn XD 1 Quèc 1500000 500000 thiƠt kƠ. xlƣ nhiÖt c¸c sp Cty TNHH Chang Hµn Quèc Hae 1 480000 144000 s¬ chƠ ph©n lo¹i s¾n l¸t kh« Cty TNHH Daewon DAEWON Cantavil..H.Hµn 1600000 trang QuèctrƢ 548000 SX c¸c mÆt hµng trang trƢ gia d Cty TNHH KJ «ngGlove.Hµn 1bµn lµ Quèc 600000 180000 s¶n xuÊt bµn ñi h¬i. XD vµ «. Ltd. Jun SX. 1 ..vÊn.SX 1 Ltd. dùng khu ®« Kolon th̃ mìi vì Cty TNHH Kü «ngthuËt Han §iÖn Jongc¬ Koo Delta . Nam.Hµn Quèc 4326269 XD nhµ.x©y Il. nåi h¬i dïng CTLD Daekyung Daekyung Vina International 2 10000000 Co. b Cty TNHH Lee Lee&&Vina Co Co. XD-1khu Hµn 30000000 d©n Quèc c9000000 x©y dùng khu d©n c. . Cty TNHH SG «ngVina.Hµn 1søc Quèc 500000 500000 gia c«ng h¹t trang trƢ b»ng kƢnh Cty TNHH BK «ngVietnam.SX Hµn1 b×nh Quèc 1500000 s÷a 1000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b×nh s÷a. Ltd. 3. Corporation Thi c«ng . SX Ptïng 50000 « t«s¶n xuÊt phô tïng « t« Cty TNHH Daechang Bµ Lee Jung Rubber Sook-Hµn (VN).Hwan may -mÆc Hµn 1 1000000 Quèc 357002 s¶n xuÊt hµng may mÆc. ... 1 Ltd. Hµn 1 Quèc 1000000 300000 SX-GC hµng may mÆc Cty TNHH Dae Duk Band ViÖt Nam. c«ng 1 Oh tr×nh Jung 500000 d©n Soo. thi c«ng. sîi-dÖt 1 33000000 10000000 SX c¸c s¶n phÈm ngµnh dÖt nhu Cty TNHH Genewin Bµ Jeon D Mi&Ran C. tay «ng 1 Kang 1000000 Jong Ku533000 .SX-GC Seok1 . 1 1500000 SX d©y nhùa 1240000 SX c¸c lo¹i ®©y ®ay b»ng nhùa Cty TNHH Daesan. ®Ơ Cty TNHH Samwon «ng Bae Industrial Jong Keun -1Hµn1500000 Quèc 700000 chƠ biƠn vµ kinh doanh n«ng s¶ Cty TNHH Samwon «ng Bae Industrial Jong Keun -1Hµn1500000 Quèc 700000 chƠ biƠn vµ kinh doanh n«ng s¶ Cty TNHH Life LifeBridge BridgeViÖt Co.cïng hÖ thè Cty TNHH Livart Vina. Ltd. 3000000 Ltd. . «ng m¸y1 Park läc n-íc Sun 60000 Gi . 1 Ltd.. Lee 1 Hee350000 Won. 2000000 . Ltd. 3Cty TNHHPoong PoongIn InTrading Vina Co.dông Hµn 150000 QuècXD c«ng tr×nh d©n dông Cty TNHH C«ng nghiÖp Dong Jin 1 ViÖt150000 Nam. (Kimco). Keangnam.SPhÈm gç1 3300000 1000000 s¶n xuÊt s¶n phÈm gç dïng trong Cty TNHH Angel AngelViÖt Co. 1 Quèc SX 1100000 Ptïng « t« 220000 s¶n xuÊt s¶n phÈm cao su dïng c Cty TNHH Dae HµnKwang Quèc Apparel 1 1500000 1500000 sx quÇn ¸o may mÆc.Hµn 3000000 Quèc cung cÊp d̃ch vô t. Nam) 2662068 .. th«ng Ltd.SX Ko Kwang g¨ng Sin. «ng 1 Hong 4990000 Sun . Co.Hµn 1Il Quèc 300000 120000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may m .Hµn 1000000 Quèc s¶n xuÊt m« t¬ vµ phô tïng m« t¬ C«ng ty TNHH «ngMay ShinQuèc YongtƠ Ki Je . 7887377 Hµn Quèc 2000000 SX hµng may mÆc ®Ó xuÊt khÈ Cty TNHH GNS GNSVina Technology Co.1«suÊt Chung 625000 ¨n c«ng Dae Yeol nghiÖp 287500 .. khu chung c. KD B§S..®Çu Dong t..Hµn 250000 Quèc 80000 chƠ biƠn c¸c lo¹i kho¸ng s¶n phô Cty Nhùa Hµn C«ng Quèc ty Hyup-Jin.Hµn 1400000 Quèc 500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i tÊm lîp c¸ch ©m Cty TNHH may «ng Wax Kyung Jean Ho Kim Vina. Ltd. 1 Ltd. nóm v Cty TNHH Jinsung JinsungFiber FiberVINA Co.T 1& Constructions. ¸o ®an.SX Song Byung c¸c mÆt Guk1hµng .Hµn Quèc 810000 s¶n xuÊt d©y c¸p c¸c lo¹i Cty TNHH Tae «ng Young Choe Bee VinaHo. Lee Joo 223694 Min -cung Hµn cÊp Quècc¸c d̃ch vô hç trî ®¸m c C«ng ty TNHH IS Logo IS Logo .Hµn Quèc SX g¨ng tay b¶o hé lao ®éng Cty TNHH Samial Vina.1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 04/01/20062006 05/01/20062006 09/01/20062006 09/01/20062006 09/01/20062006 10/01/20062006 11/01/20062006 12/01/20062006 12/01/20062006 12/01/20062006 12/01/20062006 12/01/20062006 13/01/20062006 18/01/20062006 18/01/20062006 18/01/20062006 19/01/20062006 19/01/20062006 20/01/20062006 24/01/20062006 24/01/20062006 24/01/20062006 24/01/20062006 25/01/20062006 25/01/20062006 25/01/20062006 25/01/20062006 25/01/20062006 26/01/20062006 27/01/20062006 27/01/20062006 07/02/20062006 08/02/20062006 08/02/20062006 14/02/20062006 14/02/20062006 15/02/20062006 16/02/20062006 16/02/20062006 17/02/20062006 20/02/20062006 22/02/20062006 22/02/20062006 24/02/20062006 27/02/20062006 27/02/20062006 01/03/20062006 02/03/20062006 02/03/20062006 02/03/20062006 02/03/20062006 03/03/20062006 Cty TNHH Dong «ng Jang HwaKwan Ceramic Soon1 .Hµn m¸c 1818000 Quèc nh·n logo578000 cao su SX-GC m¸c nh·n logo cao su. Park Gyo SX Su-Hµn giµy 1 Quèc 200000 60000 SX chi tiƠt giµy CTLD HoµnWoo Ṿ.Hµn Quèc 1960000 s¶n xuÊt quÇn ¸o lăt vµ c¸c lo¹i qu Cty TNHH Chung ChungWoo WooRope Rope(ViÖt Co. 14880008 .. Ltd.Hµn 750000 Quèc SX c¸c thiƠt b̃ kiÓm tra søc khoÎ Cty TNHH KTE KTEVina..Hµn 4990000 Quèc 300000 l¾p r¸p sx cöa nhùa PVC Cty TNHH Viva Vina 1 3200000 1600000 May mÆc.Hµn 930000 Quèc 279000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm v¶i dÖt tơ Cty TNHH Wellco Hµn Quèc 1 2000000 850000 sx gia c«ng ®å gç gia dông Cty TNHH SH «ngViÖt Oh Eun Nam..Hµn 4000000 Quèc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cöa nhùa Cty TNHH Dae «ng Young Kang Bang Vina. s¶n xuÊt ®å thÓ thao Cty TNHH Lee Hµn&Quèc Han Precision 1 415000 125000 gia c«ng c¬ khƢ.Hµn20000 Quèc s¶n xuÊt l¾p r¸p thiƠt b̃ läc n-íc. co Cty nhùa Hµn «ngQuèc Kim Young Hoie2.14E+08 94237500 Daewon.

1SX b¬m 1000000 c«ngnghiÖp 600000 SX b¬m c«ngnghiÖp Cty TNHH Seiken Cty Seiken VinaKorea Co. nhuém may quÇn ¸ Cty TNHH Nahal «ng Kim Vina. Hµn dÖt. Woo WonInTech Who. 1Danu 3125000 Corporation 1625000 . nu«i1Hµn1000000 Quèc 300000 Ch¨n nu«i -KD heo. chƢp ®tö Cty TNHH liªn Ctydoanh SPE Industry. h vôHµn kü thuËt Quèc xö lƣ n̉n ®Êt c Cty TNHH Jin «ngYun Ha VINA.Hµn r¸p Quèc b¶ng th«ng tin. gia c«ng pin c«ng nghiÖ Cty TNHH Merkava«ng Kim Byung Kim Thµnh.Hµn 210000 mÆc Quèc 210000 SX-GC quÇn ¸o xuÊt khÈu Cty TNHH Sun «ng Jin Oh Steel Joocheol ViÖt-Nam. TNHH Puyoung SX SP Industry-Hµn 1nhùa4600000 Quèc 1100000 SX vËt liÖu che phñ PE vµ SP nh Cty TNHH Dongil DongilRubber RubberBelt BeltVietnam. Hyun phÇn 1vµm«ng Song Ki Hwan 200000 . t. vƢ x¸ch Cty TNHH Gèm «ng YOO sø Viko HWA KEUN. 1 S¬n bµ 100000 Cho Eun Sook 100000 .Park.Gou mayOg m¨c . . Myung may Hwan m¨c 1 . chƠ biƠn..Ltd 1 3736166 1681274 sx gia c«ng sp CNcao. Lyong 1may . Young.Hµn 1 Quèc 100000 100000 thªu tay. Co.-Hµn 1 12000000 d©y Quèc cua 5000000 roa SX d©y cua roa. thªu 1 Hµn Quèc 600000 200000 thªu gia c«ng trªn c¸c s¶n phÈm v Cty TNHH Halla Hµn Quèc Vina Industrial. « JeongphÇn Sun Keun. SXLtd c¸c lo¹i th¶m: th¶m nhµ.Ltd-Hµn 1 610000 keoQuèc d¸n 150000 giÇy SX keo d¸n giÇy vµ miƠng lăt giµ Cty TNHH DongBang C«ng ty DongBang Logistics Transport Vina.Jong.Ltd. Co. Quècmay mÆc 1 650000 650000 SX-GC hµng may mÆc Cty TNHH Baiksan BaiksanViªt Co.-Hµn 2 Quèc 1000000 300000 SX-KD Thùc phÈm CBiƠn Cty X©y dùng Daeryang Daeryang Corporation ViÖt Nam 1 . gia c«ng c¸c s¶n phÈm Cty TNHH Kum «ng Kim Do.Hµn 500000 Quèc 200000 cung cÊp d̃ch vô söa ch÷a. gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH World «.. 3000000 Ltd.Hµn 700000 Quèc 250000 s¶n xuÊt. Yeong.SX Co. b¶o t Cty TNHH Sung SungShin ShinVªtnam.LTD 400000 Gia c«ng sx linh kiÖn ®iÖn tö Cty TNHH PIC Cty Vietnam.tö«ng 2ViÖtWee 200000 HµnKi Gon. ch¶o nh«m Cty TNHH Han HanYoung YoungVina Industry Chemical. thi c«n Cty TNHH Kü «ngnghÖ Jeung Dae HuSung.. SX Bong thøc Wan ¨n Hµn -1Hµnquèc 250000 Quèc 79000 s¶n xuÊt.1 Hµn Quèc 650144 300000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i l«ng Cty TNHH JC bµ Int'l ParkVina Choong Sook 1 . Lee Sun Yun Vietnam. Nam SXWon tñ l¹nh -1Hµn Quèc 380000 114000 s¶n xuÊt. dÖt.Hµn Quèc s¶n xuÊt gia c«ng thó nhåi b«ng. gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH An bµ Th̃ Kim nhGyeong Yeon2 .Hµn 2900000 Quèc SX b×nh cøu háa & TB̃ phßng ch C«ng ty JPCJPC ViÖt Co. Shin Ncøu Jungth̃Nyeo-HQuèc tr-êng1VN 50000 15700 C¨ts tăc Cty TNHH RIO HµnVina.Hµn cung Quèc cÊp d̃ch vô nghiªn cøu th̃ trCty Quèc tƠ«ng Hannam Song Young Ho 1.. Co.Hµn Quèc 1 2300000 1400000 SX vËt liÖu nhùa che phð dïng tr Cty TNHH §Çu «ng tCharles & Ph¸t Young triÓn Th¸i Lee. SX1 c¸cQuèc. cc d̃cLtd.SX ng-êi ®an. b¨ng chuỷn t¶i C .Hµn900000 Quèc thiƠt kƠ. q Cty TNHH CFVINA Danu Vina Co. SPhÈm 307660 nhùaSX v¶i nhùa. b¶o tr× m¸y l¹nh gia dôn Cty TNHH Ya-AJM ViÖt Nam 1 1000000 300000 s¶n xuÊt vµ kinh doanh năn vµ h Cty TNHH Y&J 3 c¸ International. Hµn 1 Quèc GC 100000 d©y ®ai thïng=thĐp 100000 s¶n xuÊt gia c«ng cuén d©y ®ai n Cty TNHH C&T 4 c¸ nh©n Vina. tói Hµn 300000 Quèc 100000 sx c¸c lo¹i tñi x¸ch.vÊn.Hµn lËpQuèc tr×nh vµ thiƠt kƠ trang web ̉ m200000 Cty TNHH Dae «. Nam 2900000 Ltd.Korea Jae Young-Hµn Vina.SX nh©n ng-êi Hµn 1®å Quèc gç 9350000 5000000 SX kinh doanh c¸c mÆt hµng gç Cty TNHH Vina Hanto Hanto. . phôc vô vµ Cty TNHH C«ng «ng Yun nghiÖp Kang§iÖn Seb. .Hµn mÆc 1 Quèc 600000 200000 s¶n xuÊt. 1 4000000 Vt¶i & Hhăa Logistic 1200000 Co.Hµn 1373000 Quèc 412000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng may mÆc Cty TNHH Tasko «ng JinVina. Ltd.SX Hµn 1 m¸y Quèc 4500000 hót bôi 2200000 SX hÖ thèng m¸y lµm s¹ch kh«ng Cty TNHH Dea «.1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 03/03/20062006 03/03/20062006 04/03/20062006 07/03/20062006 08/03/20062006 08/03/20062006 09/03/20062006 09/03/20062006 10/03/20062006 10/03/20062006 13/03/20062006 17/03/20062006 17/03/20062006 20/03/20062006 23/03/20062006 24/03/20062006 24/03/20062006 27/03/20062006 01/04/20062006 03/04/20062006 04/04/20062006 04/04/20062006 05/04/20062006 05/04/20062006 05/04/20062006 06/04/20062006 11/04/20062006 12/04/20062006 14/04/20062006 18/04/20062006 19/04/20062006 19/04/20062006 24/04/20062006 26/04/20062006 27/04/20062006 28/04/20062006 28/04/20062006 04/05/20062006 05/05/20062006 08/05/20062006 10/05/20062006 11/05/20062006 11/05/20062006 17/05/20062006 19/05/20062006 20/05/20062006 22/05/20062006 24/05/20062006 29/05/20062006 29/05/20062006 31/05/20062006 31/05/20062006 Cty TNHH 86 «ng DH Seo Vina. XD Fico Cty .. Ltd.Ltd XD(«. th¶m Cty TNHH Elyon «ng Yun ViÖtSung Nam.. b¶o d Cty TNHH Tae RaeIlIlBeauty Eyelash Co. m̉m «1Shim Chi 30000 Hyung Hµn 30000 Quèc ph¸t triÓn phÇn m̉m. thi c«ng c¬ ®iÖn vµ x© Cty TNHH K&V 5 c¸ nh©n ng-êi Hµn 1Quèc 2000000 700000 s¶n xuÊt.Hµn 2000000 Quèc 2000000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i quÇ Cty TNHH Da Bµ da.Choi M/m 1TB̃ Ki ®å Kap 5500000 dïng ®/diÖn)-Hµn gia dông 5500000 vµ Quèc c«ng SX M/m cô cÇm TB̃ tay ®å dïng gia dông vµ Cty TNHH X©y Se Chang dùng ZZAIM Construction 1 Co. SPhÈm nhùa Cty TNHH X©y Cty XD dung Yong Yong HoHo Vina 1 5000000 2100000 thi c«ng XD CTLD VPE VPE Bu Hïng Land Vietnam Co.. SX 1 Hµn nåi-ch¶o 300000 Quèc 300000 sx s¶n phÈm quai nåi..Hµn 1 Quèc 350000 110000 s¶n xuÊt. ®Ƣnh c-êm trang trƢ trª Cty TNHH World Cty TNHH TechWorld Vina Tech 1 4950000 1500000 sx vµ kd c¸c linh kiÖn cða m¸y thu Cty TNHH Sung «ng Kim Won Wonki Vina . Tae Hyun. KDHµn vËnQuèc t¶i hµng hăa néi ®̃a ®-ên Cty TNHH Acenet.Ltd-Hµn SX 1 m« Quèc 3200000 t¬ ®iÖn 2000000 SX m« t¬ ®iÖn Cty TNHH Escord C«ng tyViÖt Escord Nam..Hµn1 Quèc 300000 220000 hå sîi b«ng C«ng ty Shin Shin Myung Myung AntiAnti FireFire ViÖt 1Co. 1 Hµn 300000 Quèc 100000 sx Gèm sø mü nghÖ Cty TNHH World Cty TNHH Tec Vina World Tech 1 15000000 5000000 sx vµ kd c¸c linh kiÖn m¸y thu ¶nh Cty TNHH Hae «ng Rong Park Hee Vina. 200000 Hwang Byung s¶n xuÊt Mool¾p .Hµn 1000000 Quèc 300000 cung cÊp d̃ch vô thiƠt kƠ.SX Co. trangHµn trƢ 1 Quèc VliÖu 500000 trªn v¶i 150000 gia c«ng trang trƢ c¸c vËt liÖu trª Cty TNHH Green «ng Lee-Jae Park.Ltd Nam 1 5000000 5000000 sx da nh©n t¹o Cty TNHH Sung «ng Choi Vina. SX1Ltd. Jaepil may . lo¹i 408000 th¶m Green Chem 308000Co..VINA. 1Quèc nhuém 7000000 may 3819440 SX ®an. Nam Ltd.Ltd.SX HQuèc 1 v¶i 1000000 nhùa. ch¨n Soung. Cty TNHH Wanhil bµ Song Vina Mi Sun . thu mua CbiƠ Cty TNHH Youngil YOUNGIL ViÖtELECTRONICS Nam 1 1100000 CO.Corea 2 Wooryang 3000000Construction 1000000 Co. ..

gia c«ng in Ên c¸c lo¹i nh·n m¸ Cty TNHH IJ ILViÖt JUNG Nam CORPORATION 1 5200000 CO. ViÖt1 Nam «ng 2900000 Jo Jae Min 1100000 . gia c«ng chi tiƠt vµ sp ®å gç Cty TNHH Foremart ForemartViÖt Corporation Nam 1 Co.gc.Ltd 1000000 t. Cty TNHH Jang Jangin In Furniture Co. b¸n. 1 Hµn 700000 Quèc 700000 SX. Hµn sx. Vina.SX 1 7000000 SphÈm da5000000 SX SphÈm da tæng hîp (polyuret Cty TNHH Hwa «ng kim ShinGwang Com og.vÊn thiƠt kƠ.. ði c Cty TNHH Thùc Cty TNHH PhÈmCJ CJVina VinaAgri 1 3400000 1020000 sx vµ ccÊp heo con gièng. KD v¸n sµn. DHTex Hµn (L) Quèc 1 4154000 4154000 m¸y kĐo sîi cäc vµ OE 1.500 tÊn/ N/m SX linhHµn kiÖnQuèc ®iÖn tö 1 12900000 3800000 SX linh kiÖn ®iÖn tö Cty TNHH Hong «ng YANG Sung ViÖt TAE Nam SOO1 1086000 362000 sx. ch¨ Cty TNHH Tiems «ng CHO KWANG HO. Mold SX1khu«n Technology 1000000 655000 sx khu«n mÉu vµ phô tïng khu«n Cty TNHH Core Hµn Quèc Electronics ViÖt1Nam 1000000 300000 sx d©y ®ång. gia c«ng c¸c sp may. xd. Hµn 1Quèc 80000 30000 dvô c¾t uèn tăc.. TKƠQuèc 1né thÊt 200000 200000 ThiƠt kƠ néi thÊt Cty TNHH Jung bµ Kang Mi Jung Mi.. dao dËp.Ltd1 300000 100000 sx.vÊn tkƠ.gia c«ng tranh ho¹t h×nh Cty TNHH nÊu «. Hµn 1 Quèc 500000 383000 sx.kd 1 ks¹n vµ nhµ hµng ph Cty TNHH mét «ng thµnh Yoo-Keum viªn Kowor Yeol. gc hµng may mÆc .. taï ®å ch¬i.Ltd 1 200000 100000 sx. TKƠ. thi c«ng xd c¸c c«ng t Cty TNHH Young YoungIlIlVina Leather Leather Co. trang ®iÓm.ltd. Quèc SX tói x¸ch 1 1200000 500000 SX-GC tói x¸ch.Ltd 2 500000 300000 sx tiªu thô m¸y t¸ch mµu vµ c¸c lo Cty TNHH 2J Hµn Vina. bµ 1 Choi 150000 (W/O Kim)50000 Mihui. Cty TNHH Dung «ng Paek ChonSeung Shab Pok. thi c«ng x©y d Cty TNHH Shinwoo Hµn Quèc ViÖt Nam 1 3000000 1000000 sx gc hµng may mÆc Cty TNHH mét «ng thµnh Choi Youn viªn Sîi BaiDS .LTD 3500000 sx gia c«ng tói s¸ch c¸c lo¹i Cty TNHH DV SUNG vµ TkƠ HWAN XD CONSTRUCTION Sung 1Hwan 3000000 ViÖt Nam CO. thªu.cung «ng cÊp Hyund̃cIIhKim vô thi c«ng XD d©n C«ng ty TNHH Doosung « t« Doosung motor Company ViÖt 1 Nam 4000000 Ltd. ph¸t Quèc triÓn c¸c phÇn m̉m vi tƢn Cty TNHH Eroo Cty Eroo Vina 2 645000 320000 sx b×nh läc n-íc vµ c¸ sp nhùa gia Cty CP MayYung YungNam Nam. ®t-.Hµn 1 Quèc 200000 61000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm ph¶n Cty TNHH dÖt DHTex may(L). th¾t l-n Cty TNHH Gau Hµn Di Quèc 1 1500000 500000 Cty TNHH Kraze KrazeVina Vina(ViÖt Inc Nam) 1 150000 50000 sx.1Hµn tech Quèc 63000 63000 sx.. 1 Hµn 450000 Quèc 140000 sx chƠ t¹o khu«n mÉu.LTD 1000000 tkƠ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Cty TNHH Vina Cty TNHH Apollotech Apollotech1 1500000 500000 sx c¸c m«®un (Module) cða tƠ b Cty TNHH Tops Cty Tops PlanPlan-Hµn Viet.. C«ng ty TNHH gia c«ng SWEM tranh 1 (Hµn ho¹t 39193 Quèc) h×nh 39193 VÏ. Hµn Quèc 3000000 sx.1Hµn Vina3000000 Quèc 800000 sx c¸c lo¹i d©y ®Önn vµ d©y c¸p Cty TNHH thƠ hÖ c«ng nghÖ mìi 1 100000 31424 sx phÇn m̉n. miƠng trang trƢ CTLD TNHH Woojin Woojin Industry IBO. Hµn 1 Quèc 144000 73500 Kinh doanh nhµ hµng phôc vô mă CTLD TNHH C«ng Liªn ty doanh SK Engineering x©y dùng 2 HiViCo & 520000 Contruction520000 Co. b¶ng m¹ch CTLD S¶n xuÊt P & H& Inc. gi¶ da Cty TNHH Kimax «ng Kim ViÖt Deok Nam Young-Hµn 1 300000 Quèc 90000 sx gc ®å gia dông b»ng Inox Cty TNHH May Royal Royal Family Family Co.vÊn kth vµ ccÊp c Cty TNHH mét «ng thµnh Seo Beon viªn Pacific Seok-Hµn 1CorpQuèc 500000 200000 KD nhµ hµng Cty TNHH may Hµn mÆc QuècLangham 1 7500000 7500000 sx. 1 Hµn60000 Quèc 15000 sx.. t. L¾p-r¸p Hµn O Quèc t« ViÖt 2 20600000 san 14250000 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i « t« t¶ Cty TNHH HÖ TËpthèng ®oµnth«ng Ssangyong tin Song 1 Long 250000 110000 tvÊn kth. q Cty TNHH Unique «ng Kang Vina Ho Sig. sx phÇn m̉m vµ cc dv p Cty TNHH TCty vÊn TNHH Kü thuËt Pyong Pec Wha & 2 V¹n Engineering 300000 Xu©n 100000 CcÊp dvô t.Chang ¨n sèKey 1 Young 1vµ «. cho thuª phÇn m̉n tin Cty TNHH Beauty bµ KimClub Suk Ja.vÊn xd. 1 Hµn nhµ500000 Quèc hµng Hµn 305379 quèc KD nhµ hµng phôcvô măn ¨n Hµn Cty TNHH Sungwon.Hµn Quèc Sx c¸c sp néi thÊt Cty TNHH mét «ng thµnh Lee Sang viªn x©y Eob.lr¸p phô tïng.Ltd-Hµn 1 1564000 Quèc 500000 sx gc c¸c l¹ii da. gc kd sp may mÆc Cty TNHH World Cty TNHH MoldWorld Tech... g¨ng tay. gia c«ng c¸c sp may mÆc H§HTKD kinh «ngdoanh Lee Yun kh¸ch Young. in vµ kƠt c¸c lo¹i ch Cty TNHH Daewon Hµn Quèc Chemical Vina. l¾p r¸p ®Çu m¸y. Deverlopment 2thi c«ng 3000000 XD Co.Ltd 5000000 2500000 sx vµ gia c«ng c¸c sp may mÆc CTLD Cocemeco Cocecotech Vina Co. thiƠt kƠ ctr× Cty TNHH Media Cty TNHH Will ViÖt Media Nam Will2 1000000 1000000 CcÊp dv tvÊn hç trî kth.Chu Shik J«n vµ Cty 1 TNHH 300000 Korea Automap-Hµn 300000 NC-PtriÓn Quèc PM̉m vµ b¶n ®å dÉn ® Cty TNHH Quèc Cty TNHH tƠ K2Prime M&M 1 1500000 500000 sx vµ kd sp g¹t tµn thuèc l¸ ®a n¨n Cty TNHH Kook Kook Je JeVina Emb & Screen 1 Print 1900000 1000000 Thªu vi tƢnh. cÊu kiÖn xe c Cty TNHH Sun «ng Green JEON CHANG OK.1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 06/06/20062006 06/06/20062006 07/06/20062006 08/06/20062006 08/06/20062006 09/06/20062006 09/06/20062006 12/06/20062006 12/06/20062006 13/06/20062006 13/06/20062006 14/06/20062006 16/06/20062006 20/06/20062006 20/06/20062006 22/06/20062006 22/06/20062006 26/06/20062006 26/06/20062006 27/06/20062006 28/06/20062006 28/06/20062006 28/06/20062006 29/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 30/06/20062006 06/07/20062006 10/07/20062006 10/07/20062006 14/07/20062006 18/07/20062006 20/07/20062006 24/07/20062006 27/07/20062006 02/08/20062006 08/08/20062006 10/08/20062006 11/08/20062006 14/08/20062006 15/08/20062006 18/08/20062006 18/08/20062006 23/08/20062006 Cty TNHH Retro «ng Kim World Jin Vina Gwon .dùng Hµn 1 Daemin Quèc 1500000 1500000 dv t. Ltd.Yoon 110000 Chang110000 Seok. gc c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn m̉m Cty TNHH Hong «ng Hong Com Sung Hwea.. kd sp Cty TNHH Woodus Coffs Co. gc.Hµn Quèc 1 1500000 500000 sx. s¹n. 3 nhµ Hµnhµng 1400000 Quèc 1400000 ®Çu t. Hµn CCÊp Quèc só©t ¨n c«ng nghiÖp cho / Cty TNHH Navi-Info «.lâi d©y.

vµ Tho¶ «ng 1 §¸ng Yoo 250000 Vi Sang Na Gyu 250000 sx gc hµng may mÆc N/m bao b×Hµn nhùaQuèc Hanel 1 2021149 2021149 Cty NHHH mét «ng thµnh Nam Gi viªn hoNam Ho 1 600000 600000 sx gc hµng may mÆc Cty TNHH mét «ng thµnh Kim Kiviªn Soo§an Len 1 Đn200000 kim 200000 sx gia c«ng c¸c lo¹i sp b»ng len Cty TNHH X©y Hµn dùng QuècKwangho 1 5000000 1500000 X©y dùng Cty TNHH Autocon «ng Kwon Viva Choong Yong.gc hµng may mÆc Cty TNHH mét Cty thµnh Pung Kook viªn Pung Corporation-Hµn Kook 1 5000000 Sµi Gßn Quèc 3 2500000 sx gc xk tñi x¸ch.T. Cty TNHH Tosca Cty Tosca VinaCo. lon vµ chai s©m.ViÖt Hµn Nam Quèc 17414000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i vá nang rçng Cty TNHH Èm «ngThùc Kim Sang Hµn Quèc Jin .Ltd. kd xnk gç Cty TNHH mét Cty thµnh TNHHviªn T. ®å néi thÊt. in Đp nhiÖt trªn c¸c chÊt liÖ Cty TNHH Golden Cty TNHH Bridge Golden Bridge. th¾t l Tr-êng ®µoMs. 14000000 Ltd.«. v¨n phß . tkƠ vµ ptriÓn phÇn m̉m C CTLD Gi¶i phÈu «ng Jeong ThÈmDaekwan mü Hµn 2-. gc X-ëng Ct¹o Hµn m¸y vµ Quèc PTïng xe ®¹p1 125000 125000 xe®¹p Cty TNHH mét Suheung thµnh Capsule viªn Sungheung Co.Lee 1 hîp phøcHo "Twin Dove Cty TNHH May HµnSeshin Quèc 1 80000 80000 dÖt may CTLD PUMYANG-DESCON Pumyang Construction 2 Co. th¶m g Cty TNHH Kwang Hµn Quèc Jin ViÖt Nam 1 2965000 1000000 Cty TNHH Quèc Hµn Quèc tª Deok-Bu 1 1498000 500000 Cty TNHH Keum Hµn Quèc Han ViÖt Nam1 2965000 1000000 Cty Cæ PhÇn Hµn LHT Quèc 1 2000000 2000000 Cty TNHH LD Inex Th«ng Logitech tin Tinh Co.Electro 24000000 xdLand & sh÷u Co.1713520 Mr Kim Jong Gi¸o Jae. c¸c lo¹i sp may Cty TNHH mét Cty thµnh Younhab viªnChurch Vina Korea 1Furniture 2200000 Younhab Co.l¾p r¾p µnn h×nh LCD.Ltd 13000000 S«ng M©y . t¹o ngh̉ Heoh ViÖt Ji Won.T.x©y dùng cao èc. 1 1572300 «ng Kim Dug 1000000 Soo sx néi thÊt «t«: th¶m sµn.Ltd 1 300000 90000 sx c¸c lo¹i tñi x¸ch.1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 25/08/20062006 25/08/20062006 25/08/20062006 28/08/20062006 29/08/20062006 29/08/20062006 30/08/20062006 30/08/20062006 31/08/20062006 31/08/20062006 31/08/20062006 01/09/20062006 07/09/20062006 08/09/20062006 08/09/20062006 08/09/20062006 08/09/20062006 08/09/20062006 11/09/20062006 11/09/20062006 12/09/20062006 13/09/20062006 13/09/20062006 14/09/20062006 14/09/20062006 18/09/20062006 19/09/20062006 19/09/20062006 20/09/20062006 26/09/20062006 26/09/20062006 26/09/20062006 27/09/20062006 27/09/20062006 29/09/20062006 29/09/20062006 29/09/20062006 29/09/20062006 02/10/20062006 02/10/20062006 03/10/20062006 04/10/20062006 04/10/20062006 04/10/20062006 04/10/20062006 04/10/20062006 04/10/20062006 05/10/20062006 06/10/20062006 06/10/20062006 09/10/20062006 10/10/20062006 Cty TNHH mét «ng thµnh Chungviªn Byung ph¸t Hwan-Hµn triÓn 1 m¸y 373000 măc Quèc IL Sung 112000 sx gc c¸c lo¹i m¸y măc thiƠt b̃ Cty TNHH mét Cty thµnh Nobland viªnInternational-Hµn NB Vina 1 15000000 Quèc10000000 sx gc hµng may mÆc xk Cty TNHH mét Interthµnh Neip viªn Co.Ltd-Hµn Inter Neip 1 Quèc ViÖt 1000000 Nam 300000 sx gc Man¬canh Cty Th-¬ng Cty m¹i Kyung Vina Kyungseung Seung Trading 1 1500000 Co.Ltd 500000 sx hµng dÖt kim. tinh chÊt Chi nh¸nh Cty CtyTNHH TNHHELand ELandViÖt ViÖt 1 Nam Nam 2000000 600000 sx..Ltd. c¸c lo¹i m Cty TNHH may Hµn mÆc QuècBµ R̃ a 1 150000 150000 may mÆc Cty TNHH th-c Gohyang phÈmCo.ViÖt Hµn600000 Quèc 200000 thµnh lËp phßng kh¸m gi¶i phÈu Cty TNHH Xuyªn Cty Transasia ¸ ViÖt Nam Tour Co.ltd Th«ng 2 100000 100000 sx phÇn m̉m Cty CP Ph¸tSeoul triÓn Electronic Phó Mü Distribution 2 81166000 Corporation. m¸y tƢ Nhµ m¸y ChƠ CtybiƠn TNHH Mðmét Cao thµnh Su 1viªn3000000 Lèp Kumho3000000 VÖtt Nam chƠ biƠn mð cao su Cty TNHH mét Cty thµnh A Seung viªnConstruction A Seung 1 Global 1000000 Co.Hµn 200000 Quèc sx. vƢ. g«n Bµ3630000 NµHµn Qó«c xd.Ltd 1 1000000 1000000 sx.LS Hµn Cable Quèc 1 28000000 ViÖt Nam 13200000 sx c¸c lo¹i d©y c¸p ®iÖn. 1 1000000 . tñi hµnh lƣ Cty TNHH mét NamYang thµnh viªn International Namyang 1 Co.Ltd-Hµn400000 Quèc Thi c«ng xd c¸c ctr×nh d©n dông Cty TNHH Halla HallaViÖt Concrete Nam Co.B Global 1ViÖt1000000 Nam MFG 1000000 sx gc c¸c mÆt hµng may mÆc vµ Cty TNHH mét «ng thµnh Ha Hang viªnTae-Hµn Yang Moon 1 Quèc 700000 263000 sx ṃ b¶o hiÓm.B T.Ltd 1 14500000 7250000 sx bª t«ng trén s½n. cäc bª t«ng. 1000000 tv kth.Ltd 2200000 sx ®å gç.Korea 2 Kim 4039500 Cho Huyn.Hµn 4000000 Quèc sx c¸c sp may mÆc Cty TNHH Kumnam «ng Ahn Jin Print Hwan .. kho¸ ṃ b¶o hiÓm Cty TNHH mét «ng thµnh Choi Young viªn Dong Bum-Hµn 1 Won Red 916000 Quèc Jinseng275000 sx tói. gc vµ xk c¸c lo¹i sp da PU Cty TNHH mét «ng thµnh Myungviªn Sik©n SuHuÖ 1 Quèc 700000 TƠ 700000 sx vµ gc c¸c sp may mÆc Cty TNHH mét Cty thµnh Tiger Kovi viªn Kovi Mobile Mobile 1 500000 500000 sx vµ kd phÇn m̉m N/m SX èngHµn giă Quèc ®ỉu hßa kh«ng khƢ 1 437500 437500 Cty TNHH ChƢnh bµ ParkNghÜa Woo Soon.Hµn 1 1000000 Quèc 610000 in l-ìi.Ltd 2 1000000 1000000 du l ̃ch l÷ hµnh quèc tƠ Cty TNHH mét «ng thµnh Song viªn JongWonil Hyung-Hµn 1Engineering 200000 Quèc ViÖt200000 Nam thiƠt kƠ kth kƠt cÊu thĐp x©y d Cty TNHH mét «ng thµnh Moon viªn Young Kyung Bak-Hµn 1IL Engineering 200000 Quèc ViÖt 200000 Nam thiƠt kƠ kth kƠt cÊu thĐp xd. . dôc ngh̉ Mr Cho nghiÖp.Hµn 1 Quèc 100000 100000 kd nhµ hµng ¨n uèng Hµn Quèc..Hµn 4200000 Quèc ®Çu t. Hyun Sick H Cty TNHH may Hµn ViÖt QuècHµn 2 2000000 500000 sx. kd s©n golf vµ c¸c d̃ch vô liªn Cty TNHH Mü HµnnghÖ QuècFelix 1 20000000 6000000 Mü nghÖ thuËt cao C«ng ty TNHH 8 c¸CP&K nh©n ng-êi Hµn 1Quèc240000 240000 kd d̃ch vô nhµ hµng ¨n uèng Cty TNHH mét Mir Design thµnh viªn Co Mir Vina 1 184000 184000 dÖt v¶i l-íi von lµm khung in lôa Cty TNHH C«ng «ng Lee NghÖ Sang-Mo. & T. Nam Mr.. gia c«ng hµng dÖt may xK Cty TNHH Taedoo TaedooVina Leather Co. vali. Quª H-¬ng vµ 1nµ Shin 1050000 Bok Soo-Hµn 250000 Quèc CB n«ng s¶n Cty TNHH mét C«ng thµnh ty TNHH viªn c©u Ladol¹c1Filter bé12083459 s©n Engineering... . Cty TNHH mét LS Cable thµnh Ltd viªn.vÊn «ng 1Hµn Kim 600000 Gyo-Ho .Ltd 1 17414000 .

VLXD b»ng nhùa CTy TNHH Alka Gene Co. Ltd. WOOin1nh·n 800000 500000 in nh·n ®̉ can.K S.bao b×.gia c«ng nh·n m Cty TNHH X©y Cty Seo dùngWoo Seog Engineering Woo1 500000 and Construction.Hµn 700000 Quèc sx vµ kd vá ghƠ xe «t«.. 1Cty22000000 Kim's Development. clb.cao cÊp 30 tÇn Cty TNHH Mirae Cty Mirae-Hµn Quèc1 600000 600000 SX chÊt kƠt dƢnh. VP cho Cty TNHH Daewoo Cty Daewoo STCInternational Vina 1 2566312 Cor-Hµn Quèc 1000000 SX vá xe « t« Cty LD TNHH Posco Ph¸tE&C-Hµn triÓn ®« th̃ Quèc míi 2 An 2. h¹ tÇng ®« Cty TNHH Woojin Cty TNHH IL.61E+08 Quèc ViÖt Nam 1. 240000Jang nhËn soon thÇu Bong xd c«ng tr×nh d©n dô Cty TNHH Sung «ng Ahn Min kil ViÖt Hyun.Ltd 1 Electronic 500000 ViÖt500000 Nam dv thi c«ng vµ l¾p ®Æt c¬ ®iÖn Cty TNHH Lee Cty & Lee Co&(VÖtt Co Development Nam)1 45000000 Co. «ng 1Yang 3000000 Si Beak . Club 1cty 22000000 Kim's Development. Nam«ng 1 Kim120000 Young Hyok 120000 sx c¸c sp tơ gç Cty TNHH S. CS 8.1Hµn Doosan 2. d̃ch thuËt cho Cty TNHH xuÊt Cty BC khÈu ®å gç Vietnam 1 1200000 BC 1200000 DVô th-¬ng m¹i Cty TNHH Shang Cty Shang One One Vietnam 1 10000000 3000000 SX ®Ơ giµy cao su H§HTKD TCE-VINA Cty TNHH Taechang3 3000000 3000000 Nhuém hoµn tÊt c¸c lo¹i v¶i Cty TNHH mét Hankook thµnhRaseonkwan viªn HKR (ViÖt 1 Co.Hµn sx Quèc nhùa tæng hîp PVC. Quèc kd c¸c sp may mÆc Trång c©y xoan Hµn Quèc ch̃u h¹n ®Ó chiƠt 1 xuÊt 3000000 lÊy tinh dÇu 1000000 trång c©y c«ng ngh̃ep víi l¹ii xoan Cty TNHH mét Jung-Bu thµnhElectronic viªn Jung-Bu Co. gc sp dÖt vµ sp may mÆc Cty TNHH Ilsam Cty Ilsam ViÖt Co. ba l« vµ g¨ng tay c¸c l C«ng ty TNHH T©y Hoa 1 170000 52000 SX tÊm xèp EVA.. khu nghØ CTLD LotteLOTTE Vina Shopping Shopping Co. Nam.Hµn mayQuèc mÆc1 4500000 2000000 may mÆc.M. cao èc.M.. VP. 2 Ltd. 6000000ctyxdTNHH s©n golf.LTD viªn UBICOM 1 1193170 1193170 sx khung tranh.M. HQ 2 6000000 3000000 xd vµ kd Khu th-¬ng m¹i.Ltd. Hµn SX1Quèc thĐp 1.kd ph¸t triÓn nhµ.1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 10/10/20062006 10/10/20062006 11/10/20062006 12/10/20062006 13/10/20062006 16/10/20062006 24/10/20062006 24/10/20062006 24/10/20062006 25/10/20062006 25/10/20062006 25/10/20062006 25/10/20062006 25/10/20062006 30/10/20062006 30/10/20062006 31/10/20062006 01/11/20062006 06/11/20062006 06/11/20062006 08/11/20062006 10/11/20062006 11/11/20062006 13/11/20062006 13/11/20062006 14/11/20062006 14/11/20062006 15/11/20062006 17/11/20062006 19/11/20062006 20/11/20062006 21/11/20062006 21/11/20062006 23/11/20062006 23/11/20062006 24/11/20062006 26/11/20062006 27/11/20062006 28/11/20062006 28/11/20062006 30/11/20062006 01/12/20062006 06/12/20062006 06/12/20062006 06/12/20062006 06/12/20062006 08/12/20062006 08/12/20062006 08/12/20062006 09/12/20062006 11/12/20062006 12/12/20062006 Cty TNHH SUNGWOO JUNG SUNGVINA. ks¹n.Ltd. ghƠ s« p Cty TNHH Yuin Cty TNHH ViÖt Nam.3tr.LTD 100000 Nam 100000 S¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH Posco-ViÖt Posco Co.Hµn Quèc 15000000 B¸n bu«n vµ b¸n lÎ Cty TNHH LD CtyD̃Auto ch vô&§å Machinery ¨n nhanh 2 Corporation 360000 60000 sx. Yuin GC Hitech c¬ 2 khƢ Hµn 3000000 Quèc 3000000 ho¸ chÊt CT liªn doanh « Lee Happy Young SongLim Hoon.81E+08 ViÖt Quèc Nam 50000000 xd 6 khu chung c. ql hthèng dn Cty TNHH mét «ng thµnh Ku Dong viªnYong Dong 1 Nam5600000 Vina 3000000 sx kd VLXD b»ng bª t«ng.KViÖt International Nam Co.Hµn sx.cb pp suÊt ¨n CN vµ ®å ¨n nha Cty TNHH mét «ng thµnh Park Chan viªn High Ho Consultant 1 240000 73350 t..Ltd 8000000 . TT TM Cty TNHH DK CtyENC TNHH Vietnam DK ENC.Hµn 2000000 Quècsx c¸c lo¹i nhùa tæng hîp PVC.nh·n hiÖu t Cty TNHH Pumyang-Descon Cty XD Pumyang-Hµn 2 Quèc 14000000 4200000 XD-KD nhµ ë.Hµn Vina 1 Quèc 750000 250000 SX trøng gièng t»m b»ng c«ng ng Cty TNHH mét Daewoo thµnhInternational viªn Daewoo 1 Corporation Stc 2566321 Vina .12E+08 Kh¸nh 42500000 ®t. Finekd Amnhµ hµng.Hµn Quèc 1 1500000 1100000 s¶n xuÊt cöa vµ khung cöa b»ng Sky Lake Golf Ctyand TNHH Resort DK ENC.13E+09 4..M.SP/n¨m Cty CP Hyundai Hµn Quèc Aluminum Vina 1 37500000 12000000 xd nhµ m¸y sx nh«m Cty TNHH mét bµ Kang thµnhMoo viªn Hwan Dae Ha 1 Vina 2000000 700000 sx gc hµng may mÆc Cty TNHH mét Cty thµnh TNHHviªn TopTop VinaVina 1 Corporation 50000 50000 dvô qlƣ nhµ hµng.LTD 22873582 c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Ơn bÊt Cty TNHH Mega Kopacks Plastic Co.Ltd.13E+08 sx tb̃ c¬ khƢ Nhµ m¸y s¶n Cty xuÊt TNHH ShinTh-¬ng han ViÖt M¹i 1Nam Shin 2000000 han 600000 sx. 1 Hµn 1670000 Quèc 1070000 sx tói x¸ch.vÊn qlƣ chÊt l-îng. 3tr/SP Wooji may/n¨m IL International 1 1200000Sweing 800000 ._Hµn (Vietnam) 1 Quèc 1200000 580413 sx SPhÈm tơ plastic Cty TNHH mét Cty thµnh TNHHviªn Booyoung Booyoung 1Hµn 2.Ltd 1 100000 100000 sx quÇn ¸o may s½n xk Cty Tr¸ch NhiÖm S.. thi c«n C«ng ty TNHH Bethel Bethel andVINA Co. X c«ng ty TNHH YOUNG YUONG DONG DONG DLECTRONIC 1 1200000 COMMUNICATION 360000 nhËnCO..LTD thÇu thi c«ng x©y dùng c«n c«ng ty TNHH UBICOM 1 thµnh CO.Ltd Nam vµ Cty 1 Daechon 8000000 Co.Ltd Nam) 600000 180000 sx gc c¸c sp ®iÖn l¹nh vµ phô kiÖ Cty TNHH I&Y 6 c¸Vina nh©n ng-êi Hµn 1Quèc 3200000 969757 sx gc hµng may mÆc vµ c¸c sp c Cty TNHH S&J Dong Hosiery Won Trading (Vietnam) Co.Ltd 15000000 c¸c h®éng lquan ®Ơn bÊt ®éng s Cty TNHH Myland MylandPrinting PrintingMedia Media 1 ViÖt Corporation 10000000 Nam 3000000 sx b¶n kÏm in xuÊt khÈu . biÖ Cty TNHH C«ng TËp ®oµn NghiÖp Doosan NÆng. Ltd. PET.Hµn 1 SX4000000 hµng Quèc dÖt kim 1200000 SX hµng dÖt kim CTy TNHH 6I &c¸Ynh©n Vina.Ltd 1 2128000 Vina 1290300 sx gc söa ch÷a c¸c khu«n mÉu vµ Cty TNHH J-KOP C«ng tyMedia TNHH MD D&C 2 500000 500000 d̃ch vô lång tiƠng. 50000000 . thĐp C«ng ty TNHH IlsanIlsan Metal Metal . 6600000Cty XD-KD TNHH1 Fine s©n golf AM-36 lç vµ c¸c c/t N/m SX linhHµn kiÖnQuèc ®iÖn tö Hanel1 1807088 1807088 Tr-êng mÉuBµ gi¸o Yun B×nh Young An Sook 1 300000 150000 Nhµ trÎ dµnh cho trÎ em Hµn Què Cty TNHH mét Saehwa thµnhMachinery viªn Saehwa-Bando Co.51E+08 S¶n xuÊt s¾t. miƠng lăt tro C«ng ty TNHH DOOSOL DOOSOl TRANING ViÖt Nam 1CO. PE.K1 ViÖtCO.KH÷u INTERNATIONAL H¹n S..LTD 400000 400000 S¶n xuÊt quÇn ¸o may s½n Cty TNHH Polycom 3H Corporation. c«ng ty TNHH LEEliªn & CO doanh DEVELOPMENT LEE & 2CO76245274 (VIETNAM) CO.

Oh 2 Sun Ho-Hµn 18750 Quèc 18750 Xaar-ngjuwNCøu. hç trî kü thuËt tro Cty TNHH Dongsung DongsungChemical ChemicalVietnam 1Co. Hµn Quèc 1 2500000 1600000 sx. l¾p r¸p linh kiÖn Cty TNHH Vikom Cty TNHH Daedong 1Movel 3000000 System vµ 1800000 Cty TNHH SX-LR Daedong m« t¬. SP b»ng s¾t Cty TNHH mét «ng thµnh Park Hong viªn Dragon Kwon1 -Networks Hµn30000 Quèc 10000 sx gc phÇn m̉m tin häc.Ltd-Hµn 1 Quèc 987000 500000 SX-GC khu«n mÉu thĐp Cty TNHH Gi¶i «ng ph¸p Kim Tae KimsJin ViÖt ._Hµn tói1 300000 Quèc 300000 SX-GC l̉u.. Bµ 1 Ryu500000 Soo Hee.KURODA SXKD. Contruction SX 1 16000000 thĐp Co. 16238000 KD Quèc khu nhµ 4961400 v-ên) XD khu nhµ v-ên. ViÖt Nam Hµn 1 Quèc 1200000 1200000 SX vµ gia c«ng hµng may mÆc x Cty TNHH SengWun Seng WunVina Co.Ltd 2 11000000 3394820 c¸c h® lquan ®Ơn bÊt ®éng s¶n Cty TNHH Cheong CheongWoon WoonVina. tru Cty TNHH may «ng §Ønh Park Sei CaoHee. qlƣ Cty TNHH Yu CtyFon Yu Fon -Hµn Quèc 1 12000000 3500000 SX LkiÖn. l¾p r¸p.vÊn ®Çu t-.hăa d-îc & dù¬c liÖu th Cty TNHH Sense SenseTop TopViÖt Nam1 500000 500000 sx. dv du l Cty TNHH Giao «ng Kim NhËn Jae Alpha Hong To. néi thÊt. 500000 Quèc SX b¸nh 500000 tơ bét SX b¸nh tơ bét Cty TNHH mét «ng thµnh Kang viªn Sin Ho Du l ̃ch1Nam768000 D-¬ng 221823 kd dv nhµ nghØ.Ltd 1 500000 400000 sx kd in vµ thªu Cty TNHH SP Seoul Vina Print Co. tkƠ ®å h Cty TNHH mét bµ Kim thµnh Seviªn Hyeong-Hµn Global1Vina Quèc 1000000 1000000 sx quÇn ¸o may s½n.ltd.. Ltd. may gia c« Cty TNHH SSK C«ngViÖt ty S&SK Nam Corporation. 1 1000000 Hµn Quèc.250000 «ng Kim Yong 250000 Yeonsx.Hµn trang 1 1800000 Quèc 620000 Sx n÷ trang CT TNHH SAMSUNG SAMSUNGINDUSTRIAL INDUSTRIAL 1 ViÖt CO.Ltd.229 tr. gia c«ng ®å ho¹ tranh ho¹t h Cty TNHH Embossa «ng Koh Ho ViÖt Seong Nam .vÊn qu¶n tr ̃ doan Cty TNHH ThiƠt «ng Kim kƠJae ®å ho¹ Yong. tr-êng (tiÓu./ KangsxBong phÇnJoo m̉m.Ltd-Hµn 5000000Quèc 3000000 SX plastic d¹ng nguyªn sinh vµ ca Cty TNHH nh·n Cty nh·n m¸c Mi m¸cMiM¾c ViÖtMü Nam 1 Mü. may gia c«ng Cty TNHH Dorry DorryVietnam.1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 12/12/20062006 13/12/20062006 13/12/20062006 14/12/20062006 18/12/20062006 18/12/20062006 18/12/20062006 18/12/20062006 18/12/20062006 19/12/20062006 20/12/20062006 21/12/20062006 21/12/20062006 22/12/20062006 22/12/20062006 23/12/20062006 26/12/20062006 29/12/20062006 01/01/20072007 02/01/20072007 04/01/20072007 05/01/20072007 05/01/20072007 05/01/20072007 09/01/20072007 10/01/20072007 11/01/20072007 11/01/20072007 15/01/20072007 16/01/20072007 16/01/20072007 17/01/20072007 17/01/20072007 21/01/20072007 22/01/20072007 22/01/20072007 22/01/20072007 23/01/20072007 24/01/20072007 24/01/20072007 24/01/20072007 24/01/20072007 25/01/20072007 26/01/20072007 26/01/20072007 29/01/20072007 29/01/20072007 29/01/20072007 29/01/20072007 30/01/20072007 30/01/20072007 30/01/20072007 Cty TNHH ST «ngPharma Seoun Tai Bai.Ltd.Ltd XD 1626000 sx vµ chƠ t¹o c¸c vËt liÖu xd vµ x Cty TNHH Th«ng Hansosoft Tin Da Co. Hwarung Jeon Kil Soon. sx trang p Cty TNHH Vcon-TÊn Vcon Invest Tr-êng Co.XD h¹ tÇng KCN Minh H-n Cty TNHH Vkone Cty CPPartners VKone Partners 1 . Hµn 2 12600000 Quèc 600000 SX thuèc. Industrial Sx n÷ Co.Ltd thµnh 1 viªn 150000 ViÖt Nam 55000 tkƠ kiƠn trñc ctr×nh.Hµn Nam 1 Quèc 500000 500000 tkƠ l¾p ®Æt ®å néi thÊt.1Hµn1600000 Quèc 480000 sx. kd hµng thªu ren.-Hµn 1066000 Quèc 200000 SX Tb̃ dïng ®Ó SX vá xe. chƠ t¹o.Hµn Quèc M¹nh l-íi HSCty Vietnam HS-Hµn Quèc 1 3000000 1000000 s¬ chƠ. Da «. dÖt 8. gc c¸c sp may thªu.LTD 18000000 TARPS 12000000 SX.1550000 Ltd. gia c«ng hµng may mÆc. 2200000 bµ Woo 2200000 Yoon Ji SX sîi.Ltd Bando1Vina 2500000 2000000 sx quÇn ¸o.LTD 892700 Nam 293500 SX. Park 1 myung 30000Seok..Hµn 1 Quèc 6000000 6000000 §Çu t. kd v¶i b¹t.M Corporation-Hµn Vina 1 Quèc. sx nót HµnquÇn.2 Hµn Omega Quèc 100000 100000 dichj giao nhËn hµng ho¸ Cty TNHH Gold Hµn on Quèc VIVA 1 30910000 9345000 s¶n xuÊt sîi vµ dÖt v¶i. lËp tr× Cty TNHH S&H Cty TNHH Vina Saint Co.Kuroda.Lee 11000000 Young Hoon-Hµn 2300000 XD Quèc khu th-¬ng m¹i Cty TNHH mét «ng thµnh Chu Shik viªn Jhon-Hµn §̃a Ph¸t 1 Quèc 400000 400000 xñc tiƠn ®Çu t-. 1 1000000 CT TNHH500000 Z. .Ltd 1 700000 218000 in næi c¸c l¹ii v¶i vµ sp dÖt Cty TNHH Space Cty Space 21 Vietnam 21-Hµn Quèc 1 1500000 1500000 Xaar-ngjuwThi c«ng XD Cty TNHH LDoanh Cty TNHH Beautiful SeungSaigon Il vµ 2 «.. may mÆc x Cty TNHH Dong Cty Dong Il Vina Il-Hµn Quèc 1 900000 900000 SX-GC hµng may Cty TNHH Dong DongHwa HwaVina Machinery1 Co.vÊn. «ng Lee 1140802 Jong Tae.Ltd-HµnSX-GC Quèc 1 c¸c800000 LkiÖn ®tö c¸c 400000 lo¹i SX-GC c¸c LkiÖn ®tö c¸c lo¹i Cty TNHH CCty &N TNHH Vina C & N. t.Ltd-Hµn viªn Happy Quèc 1Tree 2000000 2000000 Xaar-ngjuwDvô thi c«ng XD Cty TNHH Chosun Chosun-Hµn Vina Quèc 1 9000000 9000000 SX que hµn Cty TNHH C&H C&HViNa CO. Quècnót ¸o c¸c lo¹i CT TNHH mét HONGSUNG thµnh viªn TARPS ViNa NEW 1 CO.500000 Cty Z. T. PtƢcht h̃ tr-ên Cty TNHH SX Ctyng Hailiang-Hµn VN 1 16000000 8000000 SX ®ång vµ SP tơ ®ång ̣ kim HailiangQuèc Cty TNHH mét Bando thµnh Global viªn Co. nh·n m¸c b»ng C«ng ty TNHH Mr. kinh doanh phô tïng CN Cty TNHH HµnSamsung Quèc Industrial 1 VN892700 (sè 255/GP-HN) 293500 Cty TNHH mét Shinil thµnh Co. industrialSX Co. Co. khung Cty TNHH IDT Cty VN TNHH (dù IDT ¸n XD Vietnam-Hµn TT1Tm¹i.Chung c¸c ®èiDae t¸c vµ «.Ltd. ba l« CTy TNHH T. s¶n phÈm nhùa tæ Cty TNHH Daesan DaesanVina.Hµn 150000 Quèc 150000 t.Hµn gc inQuèc Ên logo. kd chƠ Th¸i t¹o Lanvµ l¾p r¸p linh kiÖ Cty TNHH SSK CT S&SK ViÖt Nam CORPORATION. Hµn 500000 Quècmay c«ng nghiÖp Cty cæ phÇn «. System qu¹t giă Chi nh¸nh TP CtyHCM-Cty TNHH Dae TNHH A Vina-Hµn Dae 1 A Vina. 30000 «. trang trƢ Cty TNHH mét M4 Architechs thµnh viªn 4M Co. tói. ho¹t «ng 1h×nh Im100000 kü Kwang thuËtBin-Hµn sè100000 ZIV Quèc tkƠ. thó Cty TNHH phßng «ng Lee kh¸m Kyung ®a Chul. xñc tiƠn th-¬ng Cty TNHH TSE TSE(Vietnam). sx.m v¶i/n¨m n/m SX s¬nHµn Rosa Quèc c«ng nghÖ cao 1 B¾c 10318749 Ninh 10318749 sx s¬n C«ng ty TNHH FourFour Seasons Seasons Button Vina 1 Co. ¨n uèng. khoa1Medical Hµn 600000 Quèc Care International 200000 d̃ch vô y tƠ kh¸m ch÷a bÖnh Cty TNHH §a n¨ng 1 3000000 1000000 chƠ biƠn n«ng thuû h¶i s¶n ®ăn .

300000 Hµn Quèc sx c¸c lo¹i ®å gç gia dông Cty TNHH TTL Cty TNHH Zips TTL Zips. 2 12000000 Cty J & Y Networks-Hµn 4500000 XD VPhßng Quèc cho thuª Cty TNHH Platek C«ng ty TNHH quèc 2tƠ CR300000 150000 SX. Corporation-Hµn SX c¸c 1 SphÈm 9535000 Quèc tơ giÊy5000000 SX c¸c SphÈm tơ giÊy Cty TNHH kü Kook thuËt JaevµMetal c«ngCo. Trang tr¹ Cty TNHH HAATZ C«ng tyVina Haatz.vÊn CGCN.1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 31/01/20072007 31/01/20072007 01/02/20072007 01/02/20072007 01/02/20072007 01/02/20072007 01/02/20072007 02/02/20072007 02/02/20072007 02/02/20072007 05/02/20072007 05/02/20072007 06/02/20072007 06/02/20072007 06/02/20072007 07/02/20072007 07/02/20072007 07/02/20072007 08/02/20072007 08/02/20072007 08/02/20072007 08/02/20072007 08/02/20072007 09/02/20072007 09/02/20072007 09/02/20072007 12/02/20072007 12/02/20072007 12/02/20072007 13/02/20072007 13/02/20072007 13/02/20072007 14/02/20072007 14/02/20072007 15/02/20072007 15/02/20072007 22/02/20072007 26/02/20072007 27/02/20072007 27/02/20072007 01/03/20072007 02/03/20072007 02/03/20072007 02/03/20072007 02/03/20072007 05/03/20072007 05/03/20072007 06/03/20072007 06/03/20072007 06/03/20072007 06/03/20072007 07/03/20072007 CT TNHH mét CT thµnh TNHHviªn Toptop Vina VINA Corporrion 1 50000 50000 Qu¶n lƢ nhµ hµng. gç trang«trƢ LEEnéi DONG thÊt vµ HO®å Cty TNHH Liªn YESdoanh TOTAL KüCO.Hµn 2 Quèc 31250 31250 SX cµ v¹t tói s¸ch.Kwon vËnChang Tßan CÇu Il-Hµn Vietnam 2 Quèc67000 67000 Xaar-ngjuwDvô ®¹i lƣ tµu biÓn CTy TNHH «.. Koo giìi xanh Bon Gi. xuÊtHµn 1H©nQuèc 100000 Nam 50000 trång hoa..Kim Sung kh¸m ySoo-Hµn häc cæ1 Quèc truỷn 64000 H¹nh phóc 64000 Xaar-ngjuwKh¸m ch÷a bÖnh b»n Cty TNHH Jeil JeilAATech TechVina Co. 1 BAEK 1000000 BONG1000000 KEE.Hµn gas 2000000 Quèc 700000 SX-LR tr¹m gas Cty TNHH Golden Cara Soft Pacific. Hµn1Quèc 2200000 1700000 KD KS 3 sao. ViÖt 1 Nam Hµn 200000 Qó«c 200000 thƠtt kƠ kü thuËt kƠt cÊu thĐp x Cty TNHH hîp «. Textile«ng 1 Edward 7000000 jaewon 3550000 Nah... Hµn sx c¸c Quèc sp b»ng kim lo¹i. häp b¸o. Window Co. DV d̃c Cty cæ phÇn t. 100000 Hµnsx. 1 «ng 100000 Chon Junsuk. Quèc gia c«ng sp lµm quµ l-u nÖmm Cty TNHH thªu «ng §¹i LenC¸t Kyung Jun. kem vµ cµ p Cty TNHH TƢn «ng Kim NhËtSeong Chang.ThiƠt HYUNG kƠSIK Th«ng 1 Xanh 128000 128000 thiƠt kƠ c«ng tr×nh kiƠn trñc vµ Cty TNHH b¸nh C«ngngät ty CJ CJFoodville.«.gia c«ng c¸c SP nhùa CN. mµu«ng xanh 1 Chung 500000 Jin Hwa. chØ c¸c lo¹i Cty TNHH hai «ngthµnh Bae Kyungsoo. cöa ra/vµo Cty TNHH tiƠp «. c«ng Hµn xuÊt Quèc khÈu Cty TNHH NSK Hi Knit Global Company. kh¸ch s¹n. Hµn in Quèc trªn c¸c lo¹i v¶i vµ c¸c s¶n phÈm Cty TNHH Successful Cty Successful Man Man-Hµn 1 1000000 Quèc 650000 SX v¶i sîi l«ng Cty TNHH Kü CHO s.Mun 5000000 Sung5000000 Taek ®¹i diÖn SX bao b× cao cÊp b»ng giÊy Cty TNHH phßng «ng Kim kh¸m Yung y häc Soo..Ltd SX 1 cöavµ sæ 4000000 3 c¸ nh©n3000000 Hµn QuècSX cöa sæ. 300000 100000 t.Kim 20000 Song XaawSX Kon-Hµn phÇn Quèc m̉m Cty cæ phÇn LEONITO 6 32000 32000 Tæ chøc héi ngh̃.LTD2100000 CC dv thi c«ng xd c¸c lo¹i c«ng tr× Cty TNHH TTL Cty TNHH Vietnam(N/M TTL ZIPS-Hµn SX1khăa 2270000 Quèc vµ phô kiÖn 2270000 ngµnh may) SX khăa vµ phô kiÖn ngµnh may Cty TNHH ®å «nggçLee giaDo dông Seon.nhµ hµng.Hµn mÆt hµng Quèc 1gi¶ ®¸ 1200000 quƣ 896000 GC mÆt hµng gi¶ ®¸ quƣ Cty TNHH Ju JuShin ShinVina Industry.vµ Cty TNHH Liªn Cty doanh VenecoHacom International. SX sîi. x©y Cty TNHH Kü SOHN thuËtKYOUNG sè MÆt Trêi TAE 1 50000 50000 sx phÇn m̉m vµ d̃ch vô sè ho¸ h× Cty TNHH néi «ngthÊt Choi Sinh Sung ®éng Soo. Industrial SX tr¹m 1 Co. « 1 SUH 5000000 JI YOUNG. EOM ViÖt JAE Nam TEAk.1Hµn2933000 Quèc 1100000 CT TNHH Y&J « SUH INTERNATIONAL YE YOUNG. viªn kĐt s¾t «ng 1 Castle Youn 2000000 Kyeoung 2000000 Shin. ViÖt Nam 1 Hµn560000 Quèc 170000 sx c¸c lo¹i b¸nh ngät.vÊn c«ng nghÖ vµ kü thuËt v̉ k CTy TNHH Cty Woochang Hµn Quèc Vietnam. 1 Bµ1910000 Choi In Soon. Hµn1 Quèc 967000 587000 SX-GC n÷ trang gi¶ ®¸ quƣ Cty TNHH Three «ng Kwon & One Byoung Vina Su.kh¨n quµng.vÊn ®Çu t. LTD 1000000 cung cÊp c¸c d̃ch vô qu¶n lƣ toµ CT TNHH HANS CT HANS F/L ViÖt F/L Nam 1 300000 300000 sx ®å lăt CT TNHH GNO GNOViÖt PLANNING Nam CO. 1«ng Kim 250000 Soo Sung.nghiªn c Cty TNHH DMC.Baek m̉m 1 Bong 20000 Kee vµ «. 200000 Hµn thªu Qó«c quÇn ¸o vµ năn c¸c lo¹i Cty TNHH Lotus «.s¶nGyu. cæ Hµn 1 trủnn Quèc 64000 H¹nh Phóc 64000 kh¸m ch÷a bÖnh b»ng pp b¾t m¹ Cty TNHH phßng «.Ltd-Hµn 1 Quèc 650000 400000 GC n÷ trang gi¶ ®¸ quƣ C«ng ty TNHH c«ngH&J ty TNHH COBUY 2 50000 50000 t. KIMQu¶n Young lƣ IlbÊt ®éng s¶n Cty TNHH Han Cty Hasung sung Petro. JuwonGC Co.vÊn ®Çu t-.Thu . kd hÖ thèng x«ng h¬i vµ xö lƣ Cty x©y dùng YONG YONG HOHO CONSTRCTION VINA 1 10000000 CO. 1 LTD. 605000 «ng Kothªu Won giaSik. kh CT TNHH mét DONGWON thµnh viªnHOLDINGS Dongwon 1 Holdings 1000000 CO. TNHH IDT XD Vietnam-Hµn khu1chung 25000000 c-Quèc vµ7500000 3 c¸ nh©n XD Hµn khuQuèc chung cCty TNHH Phi «. Han t¸c ph¸t Sang triÓn Gunnhanh 2 ¸ ch©u 70000 70000 CC c¸c dv ®¹i lƣ vËn t¶i ®-êng bi Cty TNHH Silsarang SilsarangAsia Inc-Hµn Quèc 1 2000000 700000 GC nhuém.Choi §ỉu.LTD nghÖ YES 2 TOTAL 180000 90000 L¾p ®Æt hÖ thèng khƢ ho¸ láng Cty TNHH Wonil «ng Song Engineering Jong Hyung. t.SX YunphÇn Gyu. 1 Ltd.16000000 KJ Hµn Quèc10700000 cung cÊp d̃ch vô x©y dùng cho d Cty TNHH c«ng Cty TNHH nghiÖp Towa nhùaResin-Hµn J-ST 1 100000 Quèc 100000 SX nhùa phun Cty cæ phÇn 10x©y c¸ nh©n dùngng-êi KM Hµn6 Quèc 1000000 1000000 t. 2500000 « SUH MIN Sx ®å YOUNG. 1 «ng Kwak 200000 Jin Young. sx tb̃ an t Cty TNHH IDE Cty Vietnam. nghiÖp 1Ltd. c©y c¶nh Cty TNHH Hyun HyunDae DaeSM Sik Vina Mo Co.Choi ng©n hµng JangphÇn Soo-Hµn m̉m 1 Quèc Vietnam 400000 200000 Xaar-ngjuwSX phÇn m̉m Cty TNHH CONNELL WANER VIET 1 NAM 100000 35000 T.vÊn TOP ViÖt Hµn 6 500000 500000 Cung cÊp d̃ch vô t. Hµn Quèc 1 2000000 600000 sx. qu¶n lƣ toµ Cty TNHH Mibaek Mibaek Vietnam.1may1500000 mÆc 1500000 may XK Cty TNHH ThƠ Mr.kinh doanh. 2500000 Hµn Quèc1500000 sx da nh©n t¹o c¸c lo¹i Cty TNHH bao 5 c¸b× nh©n caoHµn cÊp Quèc S&K 1Vina do «..Ltd.s¶n Cty TNHH Kim 3 «ng B¶o CHOI Ch©u YUN GYU. 250000 Hµn Qó«c sx c¸c s¶n phÈm tơ kim lo¹i ®ñc s Cty TNHH th-¬ng «ng Lee m¹iSung .Ltd.vÊn ®Çu t-.vÊn bÊt ®éng s¶n.

Kim vµ TB̃ SX cÈuxe Chan t¶i._Hµn 5000000 5000000 Quèc SX m¸y hµn hå quang CS 700 SP Cty TNHH Vina Handkook Handkook HoistHoist.Ltd. bao tay.Dae vÊn vµ ®Çu bµt-.Hµn 1030000 SX Quèc SP caosu. Hµn 1 Quèc 6000000 6000000 SX xe n©ng. MüSoo T. KIM 1 DONG 5000000 SIK.Ltd. Vietnam. 1 thuû.Ltd XD-KD 1 27300000 & Amco s©n golf Co.Ltd. Yung. Soul Hµn Gear 1 Quèc 4500000 Vina 3000000 sx ba l«. may 1Hµn1500000 Quèc 1035000 dÖt. qu¸n ¨n. Seafood. vƢ.Tb CTy TNHH Hanto Vina Hanto Co. NyunS. CS 1. vÖ sinh n Cty TNHH Bridge C«ng ty Inter-Line TNHH Bridge leisure 1 inter-Line 70000000 ViÖt Nam Leisure 14000000 Xd vµ kinh doanh khu s©n golf. Quèc 1 1171000 SX-GC kim 350000 c-¬ng nh©n SX-GC t¹o kim c-¬ng nh©n t¹o Cty TNHH Kad «ng Industrial Yoo.SX Hµnbao Quèc b×=giÊy 1 750000 260000 SX bao b×=giÊy .«.xe Dongn©ng ®¹i 6000000 diÖn). Hµn s¶n Quèc phÈm. chÊt phô Cty TNHH m«t «. 3 CTLD 100000 Hßan 100000 Ṿ (sè 1032/GP-HCM) XD-L§Æt Tb̃ cho c¸c c«ng tr×nh v Cty TNHH Kosan KosanVina Vina Co.Ltd-Hµn 2 1000000 Quèc 1000000 DV Qlƣ bÊt ®éng s¶n. 1538000 129/GP-KCN-HCM) Hµn Quèc 1538000 thªu trªn v¶i vµ thªu trªn hµng ma Cty TNHH Juno «ng Park ViÖt Seung Nam Wook. 17000000 Ltd.Ltd(«.bµ.Ltd.xe 4000000 ®/diÖn)_Hµn n©ng.Baik.Phan Hµn 1 RƢ Quèc 190000 100000 Kd d̃ch vô kh¸ch s¹n Cty Absochem Cty Vietnam. hµng ¨n uèng Cty TNHH chƠ «ng biƠn Park Sung h¶i s¶n Ju.xe cÈu ®Èy tay.xe SX xe ®Èy t¶i. Lee 1400000 young thi ja c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh Cty TNHH Amco-Mibaek Mibaek Industrial Vina.«.Vietnam Young. Cosmo SX& VLXD 1Company-Hµn 4000000 Quèc 2000000 SX cöa ra/vµo b»ng nhùa PVC. L§Æt hÖ th Chi nh¸nh Cty CtyTNHH TNHHthĐp thĐpDongbang Dongbang-Hµn 1 10000000 Quèc 10000000 SX thĐp Cty TNHH ACe ACeWorld WorldVina Inc.-Hµn1Quèc 1000000 700000 Xaar-ngjuwKh¸m.A. 1 bµ150000 Lee Kyung150000 Soon. tñi x¸ch. 1 Hµn 3000000 Quèc may mÆc700000 may q/¸o nam. qu Cty TNHH Juno Cty TNHH Vietnam Juno Vietnam 1 (sè 400000 41202000005). mua b¸n xe c Hîp doanh Seoul Seol Commtech CommtechCo.Jeon 500000 Seongt.«.J Young chƠ Han.. 10000000 Hµn Quèc 4000000 gia c«ng c¸c s¶n phÈm thĐp Cty TNHH Seo Bµ Hong Kyoung Hye Kyung. Corporation-Hµn SX thiƠt 1 b̃25000000 b»ng Quècnh«m 22000000 SX thiƠt b̃ b»ng nh«m. Yong SXJin váFine 1xe «1030000 Chemical t« CO.Yun S¸ngYeong KiƠn ƣTae-Hµn 1 Quèc 150000 80000 Xaar-ngjuw®µo t¹o anh v¨n thiƠu Cty TNHH Boeim Boeim Tech Tech Co. B¾c 2 Hµ 2800000 Hµn Quèc 900000 VËn t¶i hµnh kh¸ch..1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 07/03/20072007 07/03/20072007 07/03/20072007 07/03/20072007 07/03/20072007 07/03/20072007 07/03/20072007 08/03/20072007 08/03/20072007 08/03/20072007 08/03/20072007 12/03/20072007 12/03/20072007 13/03/20072007 13/03/20072007 13/03/20072007 13/03/20072007 13/03/20072007 13/03/20072007 13/03/20072007 14/03/20072007 16/03/20072007 16/03/20072007 19/03/20072007 19/03/20072007 20/03/20072007 20/03/20072007 20/03/20072007 21/03/20072007 21/03/20072007 23/03/20072007 26/03/20072007 26/03/20072007 26/03/20072007 26/03/20072007 27/03/20072007 28/03/20072007 29/03/20072007 02/04/20072007 02/04/20072007 03/04/20072007 04/04/20072007 06/04/20072007 06/04/20072007 06/04/20072007 10/04/20072007 11/04/20072007 11/04/20072007 11/04/20072007 11/04/20072007 12/04/20072007 12/04/20072007 Cty TNHH SINH SEA DEA SUNG HWAN.Tb̃ n©ng.C«ng 2 15000000 ty Aoneproinvest 10000000Co.Chung SX m¸y 1 Hyung măc 6000000 lµm Man giÊy& ®/diÖn)-Hµn 6000000 bét giÊyN/m Quèc SX m¸y măc lµm giÊy& bét g Cty TNHH Eun EunChang ChangTT &&CC.Dcs ViÖt Steel Nam Co.1Hµn 300000 Quèc 80000 Nhµ hµng. sp Cty TNHH Paks 3 c¸ nh©n Vina. 1 Hµn 3000000 Quèc 975000 sx hµng may mÆc Cty TNHH YGS Cty thĐp Hanoi Young Gwang-Hµn 1 9900000 Quèc 5000000 SX thĐp khg gØ Cty TNHH lËp «. ba Cty TNHH Vina Taeshin Taeshin Gas Gas & Welder & Welder 1 Co. may Cty TNHH Song 4 c¸ nh©n H©n Hµn Quèc2 300000 1500000 Dvô Qly KD trß ch¬i ®iÖn tö că th Cty TNHH Pos Deachang .. l¾p r¸p Cty TNHH MSA c«ngVN ty TNHH MSA 1 400000 200000 sx c¸c hµng may mÆc Cty TNHH Vina Eun Eun Chang Chang T&CT&C.Sin §ÇuJae t. chÊt Hµn l-îng 1 Quèc c¹nh 62189 tranh Sam62189 §«ng Xaar-ngjuwSX miƠng chïi nåi.Ltd N/m («. 220000Hµn Xaar-ngjuwSX Quèc c¸c lo¹i thÎ th«ng m Cty TNHH TM-DV C«ng tychƠ TNHH biƠn Seongjin n«ng.xd Cty TNHH HJS 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn 1Quèc 1600000 480000 s¶n xuÊt hµng may mÆc Cty TNHH Mü «ngTó Guk Seong Ok.Kim ViÖt Nam 1 sung 1400000 pyo.vÊn ®Çu Cty TNHH Cosmo Cty TNHH Vietnam.Ltd-Hµn 1 Quèc 600000 260000 Xaar-ngjuwTKƠ-SX-GC thÊu kƢ Cty TNHH Samil TongSang ViNa 1 6500000 6500000 s¶n xuÊt giµy thÓ thao Cty TNHH CS CSWind Industries. NAM 1400000 SOONGC-LR¸p NAM s¶n phÈm hîp kim chèn Cty TNHH ALL SO BYUNG WORLDKI & SAMDONG 1 85000 85000 sx miƠng chïi nåi PP Polyester v Cty TNHH mét «ng thµnh Lee Jong viªn Sub.S ViÖt I..xe Quèc tay. 42600000 XD golf Corp-Hµn 36 12900000 lç QuècXaar-ngjuwXD golf 36 lç TT ngo¹i ng÷ «.vµ Young. Chi Jung Hwan. biƠn.LTD. kiÓm Cty TNHH Ristec Ristec-Hµn Vina Global&Shiny..Ltd. Hµn1Quèc987300 987300 SX giµy dĐp Cty TNHH Yong Cty TNHH Jin Vina.1Ltd. Hµnb¶o Quèc qu¶n thuû s¶n. G Cty TNHH vËn Cty t¶i TNHH hµnhKovie kh¸chTrading. dÖt. xe ®Èy Cty TNHH SX Ctythïng TNHH xeKorean chuyªn Panel dông 1 KPI 2968750 Industry 900000 sx thïng xe chuyªn dông.HQuè Cty TNHH Thuƣ «. Co.XD Co. Hµn 1 Quèc 500000 160000 may mÆc.t. c¬ khƢ Ct¹o Khu«n m Cty TNHH SB «ng(Vietnam). bµt-Lee vÊnYea kü thuËt Sol.Kim 1 6000000 n/m SX Jong xe Youn t¶i.Cheong ph¸t triÓn1 Garnet 1500000 Cheol. ho¸ chÊt.Hµn 150000 QuècXaar-ngjuwThi c«ng. §Çu t.Lee 1SX Sung 6000000 xe t¶i. n÷ Cty Ebara-Udylite Cty Ebara-Udylite.-Hµn Quèc 1 5500000 5500000 SX ®å gia dông Cty TNHH Sao «.xe Giln©ng vµ TB̃ cÈu Cty TNHH Vina JusinJusin. CLB vµ nhµ ngh Cty TNHH AONEPROVIC C«ng ty Aoneprotech. Co.Jot-Jeong vÊn CGCN Ok. 2400000 h¶i s¶n « Kwon 2400000 XK S. Hµn 1 Quèc 500000 500000 Cty TNHH mét Cty thµnh Kusa-Hµn viªn Kusa Quèc Vina 1 500000 500000 Xaar-ngjuwDvô b¶o tr×. Absochem-Hµn SX dung Quèc 1 m«i 4000000 1200000 SX dung m«i Cty TNHH Qlƣ WooTh̃Jung nh V-îng Net Co.200 Cty CP TCEHµn VinaQuèc Denim 1 40426807 40426807 dÖt nhuém Cty cæ phÇn o. («.S Nam ViÖt 1 (sè Nam.«.Hwang tr×nh Kû Sang nguyªn Hyun-Hµn 1 Quèc 30000 10000 Xaar-ngjuwSX phÇn m̉m Cty TNHH mét GS thµnh Engineering viªn GS & Cñ Construction 1 Chi. ch÷a bÖnh y h Cty TNHH ThiƠt Namyang b̃ ®iÖn Electric Namyang Instrument 1 (Vietnam) 500000 Co.Cho th¸ng janeb¶y hee. HµnXD-KD Quèc s©n golf.Kim thµnh Jung viªn Soo.mua l¹i kh¸ch s¹n ASEAN ® Chi nh¸nh Cty C«ng TNHH ty TNHH I.

nhuém CTLD XD Ctr×nh Cty Hµn CNQuèc vµ DVô 2 200000 200000 Cty TNHH kü Hµn thô©t Quèc chèng ¨n mßn 1 100000 100000 Cty cæ phÇn Hµn MaiQuèc §oµn 1 50000000 2500000 Khu du l ̃ch sinh th¸i 5 sao Cty TNHH NhÊt «ng Cho Thµnh Mun Hang. HµnSX Quèc DCô ®¸nh golf Cty TNHH sè «ng mét Bea Tech Byoung Ki.Hµn SX tói2 c¸c4000000 lo¹i Quèc 4000000 SX tói c¸c lo¹i.Co. 1 phÇn Hµn 100000 m Quèc 100000 SX phÇn m̉m ̉m Cty TNHH Hµn «ng NhÊt Lee Young VINA Joon.Ltd. Hµn Quèc 1 250000 100000 May gia c«ng Côm nhµ x-ëng «ng Han SX ®a Dong n¨ng. 1 Hµn 1200000 Quèc 500000 sx v¶i s¬̃ c¸c lo¹i . Hµn 1 Quèc 1000000 550000 sx Caco3.Hµn SXQuèc TB̃ ®iÖn Cty TNHH BÊt Bµ Lee §éngBog S¶nLey.SX Chang.SX-GC Tae Wan. 1 Hµn Quèc 50000 50000 t. 1 Ltd. thiƠ Cty TNHH Dong «ng Choi WonJung Metal. Hwan. l¾p r¸p m¸y tƢnh.vÊn chuyÓn gia Cty TNHH Kumo «ng Lee Vina Deok Hee. 1 Samsung 5000000Asia 5000000 Pte. sp ® Kh¸ch s¹n 5 sao Charmvit 1 80000000 80000000 Kinh doanh Kh¸ch s¹n Hîp doanh XK 4 c¸ho¸ nh©n mü ng-êi phÈmHµn vµ 3 dông Quèccô 100000 trang ®iÓm 100000 xuÊt khÈu ho¸ mü phÈm.SX Instrumention 1000000 TB̃ ®iÖn 1000000 Co. TiO2.Winztec Information Technology 1Co.Kim Inc. may Hµn 1 mÆc Quèc 1100000 1100000 sx. (Hµn 564 phßng Cty TNHH G-Tech «. Cty cæ phÇn 4 c¸ Green nh©nTech Hµn Vietnam Quèc1 11633000 5286515 SX da vµ b¸n thµnh phÈm CTy TNHH Green Vietnam Special xanh. 1 1000000 Hµn Quèc 1000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× b»ng giÊ Cty TNHH S&HV Cty S&HV. 300000 vµ 3 c¸ nh©n 300000 HµnSX-GC Quèc phÇn m̉m øng dông C«ng ty TNHH C«ng mét ty thµnh TNHHviªn Hyundai Hyundai 1 RNC 1000000 RNC Corporation. §« §« «ng1Lee Seong 100000Hoon. Gang Kwang Vina Soo.Ltd. SX1phÇn300000 m̉m 300000 SX phÇn m̉m Cty TNHH kh¸ch Cty CF s¹n chuyÓn Hµnéi ph¸t Plazanhanh 1 1.89E+08 GS Nhµ B̀ 38000000 Quèc PT khu ®« th̃ míi. gia c«ng hµng may mÆc. CS 2.-Hµn 1nhµ1000000 hµng Quèc 500000 d̃ch vô nhµ hµng Cty TNHH Yoowon Cty TNHH Vietnam C«ng nghiÖp 1 Yoowon-Hµn 4000000 Quèc 0 SX b¨ng dƢnh c¸c lo¹i dïng trong Cty TNHH Keunhwa KeunhwaExport ExportPackaging Packaging. 1 G§. dông cô CTy TNHH Bumkoo BK VINA. Hµn Quèc1 2000000 2000000 SX SP c¬ khƢ Cty TNHH Midas MidasVina Corporation. SX mü62500 phÈm SX mü phÈm CTy TNHH Young LD Phñc JinTƢn-Young Electrical & 2 Jin.Chong KwangByoung Yang Keun.Lª Soon Vietnam Hyunk-Hµn 1 Quèc 1000000 500000 XD c«ng nghiÖp. titan. Ind. ViÖt 350000 NamHµnCcÊp Quèc d̃ch vô nghiªn cøu vµ qu¶n CTY TNHH«ng mayhan YesSang Vietnam Seob. tói x¸ch Cty TNHH 1bµ thµnh Choiviªn Sook MiHee. Vina.Industrial SX ®å dïng Co.1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 12/04/20072007 13/04/20072007 13/04/20072007 16/04/20072007 16/04/20072007 16/04/20072007 17/04/20072007 17/04/20072007 18/04/20072007 18/04/20072007 18/04/20072007 18/04/20072007 19/04/20072007 19/04/20072007 20/04/20072007 20/04/20072007 21/04/20072007 24/04/20072007 24/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 25/04/20072007 01/05/20072007 02/05/20072007 02/05/20072007 03/05/20072007 07/05/20072007 08/05/20072007 09/05/20072007 11/05/20072007 11/05/20072007 11/05/20072007 11/05/20072007 15/05/20072007 15/05/20072007 15/05/20072007 16/05/20072007 16/05/20072007 16/05/20072007 17/05/20072007 17/05/20072007 17/05/20072007 18/05/20072007 18/05/20072007 21/05/20072007 21/05/20072007 21/05/20072007 C«ng ty TNHH «ngVina Kim Boowon Sang Deuk. dË Cty TNHH Jung Cty TNHH Jun Vietnam Jung Jun 1Indutrial-Hµn 2200000 Quèc 2200000 SX-GC tói c¸c lo¹i= v¶i Cty TNHH ®Çu «ng Ahn t.2Hµn1000000 Quèc 1000000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ c Cty TNHH Vina «. LR ®tö Cty TNHH Golfimex Samsung Corporation. 2000000 Hµn Quèc 1300000 sx bé phËn s-ëi năng.00 tÊn/n¨m Chi nh¸nh Cty C«ng kinhtydoanh TNHHS&H S&Ht¹i 1 Vina. Hµn SX Quèc khung 1 2500000 s¾t thĐp 2500000 SX khung s¾t thĐp Cty TNHH Kwang KwangJin JinWintec WintecVietnam Co. 110600 Hµn sx. SX1tôuc Hµn 2500000 xiQuèc m¹ 2500000 SX tôuc xi m¹ Cty TNHH Power Kalet Co. lµm m¸t gh Cty TNHH CN «. bao b×.vÊn ®Çu tCTy TNHH 4con c¸ nh©n rång ch©u Hµn Quèc ¸. c C«ng ty TNHH «ngMay Lee Glory Hoil.1Hµn1000000 Quèc 1000000 may mÆc Cty TNHH n«ng «ng Lee tr¹i muèi Kyung VINA II-Hµn 1 Quèc 300000 84000 SX muèi tinh XK Cty TNHH Soul «ng Lee GearJong VinaSub-Hµn 1 Quèc 4500000 3000000 SX vai li.Ltd.. t.Ltd.hµng Hµn1gia Quèc 3500000 dông 3500000 SX-GC hµng gia dông b»ng ®¸ nh Cty TNHH T©n Kove§¹i-Kove. 1047000 Hµn Quèc314000 Cty ThiƠt kƠ bµMü Woo thuËt Sang Lizard Hee &12 c¸ nh©n 333340 Hµn Quèc 333340 thiƠt kƠ trang web ®iÖn tö. Do.Hµn 1 nhµbƠp 5650000 Quèc 1970000 SX ®å dïng nhµbƠp Cty TNHH d©y Cty YongJin-Hµn c¸p ®iÖn YongJin Quèc 1 Vietnam 3000000 1500000 SX d©y c¸p ®iÖn Cty TNHH th«ng «ng Kim tin ViÖt Seong Hµn. Hµn dÖt 1Quèc 7100000 3306085 dÖt. 100000 Hµn Quèc d̃ch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n Cty TNHH mét Cty thµnh GS EnginÎeing viªn ph¸t triÓn &1construction-Hµn 1.1 «ng 450000 Lee Jang Woo. thªu Cty TNHH A-One A-OneVINA.Mirasol Sang Young. bét mµu. Development d̃ch vôCo. Hµn 1 Quèc 100000 100000 Gia c«ng. xd khu d©n c-.Ltd. Seog-Hµn may 2 mÆc 6375000 Quèc 6375000 may mÆc. international. 300000 HµnTQuèc vÊn ®Çu t-.Jung You Young Ho Tae. sp gç. Hµn 1 Quèc 5000000 5000000 sx c¸c lo¹i g¨ng tay chuyªn dông Cty ADS VNCty ADS-Hµn Quèc 1 500000 500000 XD Ctr×nh d©n dông Cty TNHH Dae C«ng Myung ty TNHH Construction Dae Myung 1 Vietnam 200000 Construction 200000 (Hµn Qó«c) ThiƠt kƠ b¶n vÏ thi c«ng kƠt cÊu Cty TNHH XD 2 c¸§«ng nh©nNam. B×nh 158720 Hµn D-¬ng Quèc 158720 thªu gia c«ng xuÊt khÈu Cty TNHH Sam «ng Ryoo.2E+08 §«ng ¸ vµ 20000000 4 Cty khƢXD ®èt KS ®«5sao th̃ Charmvit 18tÇng. Quèc l¾p r¸p m¸y may c«ng nghiÖp C«ng ty TNHH «ngPacific ChungVinanet II Hwan. trang trƢ néi th CTy TNHH «ng mét Yu thµnh Sung viªnWon-Hµn SX §¹t1 ThiÖn Quèc 150000 Mü. 1Hµn2000000 Quèc 330000 sx. 1 «ng 1000000 Cheong Cheol. gc sp b»ng kim lo¸i. may mÆc 1Hµn Quèc 150000 50000 may mÆc Chi nh¸nh Cty CtyininVinh VinhQuang Quang-Hµn t¹i TP 1 Quèc HCM 400000 400000 SX nh·n m· v¹ch CTY TNHH«.

216t tr/c¸i/n¨m Cty TNHH Vina Sungbo Sungbo Electric Electric Technology 1Technology 6000000 Co.vµ xñc tiƠn ®©ï tCty TNHH Woorim Woorim Machinery Machinery Co.Han trangChung ¸nh s¸ng Hee-Hµn 1 Quèc 100000 100000 SX n÷ trang Cty cæ phÇn CtyEnzo cæ phÇn Viet Enzo 2 32812752 10208000 nhuém.P-Hµn golf-Khu 17087683 nghØ Quèc d-́ 4500000 ng §µ L¹tXD-KD s©n golf-KD khu nghØ dCty TNHH t-«ng vÊnYoun qu¶nSang lƣ vµHoon. 1 Ltd.SX/in Ho. Crane 1 Co. Hµnbµ Quèc 6 Matsumoto 1000000 vµ ViÖt K. NghÜaHµn2Quèc437500 312500 nhµ hµng. kd g¨ng tay. Hµn Quèc 1 3000000 2000000 sx m¸y măc tb̃ ngµnh CN sx thĐp Cty TNHH s¶n «ngxuÊt Jeong thêi Jintrang Yeol. d̃ch vô ¨n uèn CN Cty cæ Cty phÇn cæt.. Nam 1 Hµn 800000 Quèc 800000 thªu vi tƢnh Cty TNHH Jung JungWeon Weon Electric Co.vÊn ViÖt-Hµn Top 1 ViÖt-Hµn 31250 (sè 011032000051) 31250 Dvô t. 300000 Hµnsx Quèc nguyªn liÖu b»ng nhùa pv ngµ Cty TNHH Hyosung HyosungVietnam Corporation-Hµn 1 1.vÊn kü thuËt c¬ khƢ øng dông Cty TNHH Hankook Hankook Tower TowerCrane. c¸c Cty TNHH TaeYang Tae YangSaigon SA-Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX PTïng-LkiÖn m¸y c¸n thĐp.1 Hµn 12500000 Quèc 3750000 XD nhµ m¸y s¶n xuÊt cöa tr-ît PV Cty TNHH Sepplus «ng Chung B×nh Jae §̃nChul. «ng KDYoo vËnJae t¶i hµnh Yongkh¸ch theo tuyƠ Cty TNHH 21C 21C-Adserve ViÖt H©n Corp.Ltd-Hµn 1000000 Quèc 300000 thi c«ng XD Ctr×nh Ddông.1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 21/05/20072007 22/05/20072007 22/05/20072007 22/05/20072007 22/05/20072007 23/05/20072007 25/05/20072007 25/05/20072007 28/05/20072007 28/05/20072007 28/05/20072007 29/05/20072007 29/05/20072007 30/05/20072007 31/05/20072007 31/05/20072007 01/06/20072007 01/06/20072007 04/06/20072007 04/06/20072007 04/06/20072007 05/06/20072007 05/06/20072007 05/06/20072007 05/06/20072007 05/06/20072007 07/06/20072007 08/06/20072007 08/06/20072007 08/06/20072007 08/06/20072007 11/06/20072007 11/06/20072007 13/06/20072007 13/06/20072007 15/06/20072007 15/06/20072007 15/06/20072007 18/06/20072007 18/06/20072007 21/06/20072007 21/06/20072007 21/06/20072007 21/06/20072007 21/06/20072007 22/06/20072007 24/06/20072007 26/06/20072007 26/06/20072007 28/06/20072007 28/06/20072007 28/06/20072007 Cty TNHH Bao «ng b× KimHµn Dong Quèc Hee.Th Cty t¸i chƠ Covi Core Enterprise-Hµn1Quèc 5000000 2200000 t¸i chƠ phƠ liÖu kim lo¹i vµ phi k Cty TNHH c¬ Total khƢ Control Toµn Quỷn Co. Hµn 6000000 Quèc X©y dùng.. ®Çu 2 t-«ng BiÓn 125000 LeeXanh Sung Hee. quÇn ¸o..vÊn kinh doanh Cty CP kü thuËt Woonam x©y dùng Co. Samsung Hµn Quèc 400000 Vina t¹i B×nh thi c«ng D-¬ng x©y dùng c«ng tr×nh d© Cty cæ phÇn Daewoo Ph-¬ngMotor TrangSales Daewoo 6Corporation.Hµn 1 Quèc 300000 300000 ChƠ t¸c n÷ trang=vµng.vÊn ®Çu tCty TNHH Sungmun «ng Kim Kwang Print. Hµn1Quèc200000 200000 t. Vina. q.vÊnY« ®Çu vµ 1t-«.phÇn vÊn Top t. h 1Hµn1500000 Qó«c 900000 may mÆc xuÊt khÈu Cty TNHH Jung 4 c¸ nh©n Kim vµ Hµn VâQuèc2 1300000 500000 XaarSX phÇn m̉m C«ng ty TNHH Bµ Kim Nh©n Soonja. hµng Hµn 1 Quèc 200000 100000 KD nhµ hµng Cty TNHH XD SeoSeo Yong Yong Construction vietnam1 Co. c¸c sp k Cty TNHH mét Hyoilthµnh Investment viªn ph¸tCompany triÓn 1 58353180 Hyoil Ltd. 1 Hµn nh·nQuèc 500000 150000 SX/in nh·n105 Tr-êng Chinh. 700000 Xaar-ngjuwsx II Hµn Quèc vµ gc mñt xèp lµm Cty cæ phÇn 3 c¸ Rich nh©n & Brown Hµn Quèc Vietnam 1 265000 265000 Nhµ hµng.Hµn SX b×nh Quècläc 2 n-íc645000 320000 SX b×nh läc n-íc Cty TNHH U«ng & ILee VinaChung. 1200000 Hµn Quèc 360000 d̃ch vô thi c«ng x©y dùng d©n dô Chi nh¸nh Cty SamSung TNHH C¬ Engineering khƢ x©y 1 dùng Co.GP-HCM. 1 Hµn 100000 Quèc 100000 gia c«ng h¹t trang trƢ b»ng kiƠng Cty TNHH ®Çu Cty TNHH t.E.chƠ HµnbiƠn Quècvµ xö Cty TNHH Velco Kevelco.Chang t.-Hµn 6000000 QuècSX TB̃ ®iÖn Cty TNHH Dong Hµn Quèc Yang ST VINA 1 950000 950000 SX chØ kh©u ngµnh may Chi nh¸nh Cty C«ng TNHH ty TNHH CNA Chemical CNA 1Chemical.Hµn 15500000 Motor Sales3000000 Quèc. t. 100000 Hµn sx Quèc vµ gia c«ng c¸c sp ví vµ may m CTy TNHH «. 1 Samsung 4000000Asia 4000000 Pte.Ltd-Hµn 1 1448300 Quèc 434500 Xaar-ngjuwSX bé gi¶m tèc cÇn tr ..Ltd.vÊn ®Çu t-. Ltd. 1 Ltd. m Cty TNHH mét «ng thµnh Lee Young viªn S«ng Hyeong. 1 Hµn 3000000 Quèc 2000000 sx.Jeong «ng 1 Choi 100000 Byung Tae.Jeong ACE Uni.Hµn SX 10000000 cÇn trôcQuèc th¸p 1130500 SX cÇn trôc th¸p Cty TNHH Eroo Cty Eroo. cÊp/tho¸t n-ìc Chi nh¸nh Cty C«ng TNHH ty TNHH Daesan Daesan. Industrial pha trén. ViÖt 1 Nam 1627/GP. Hµn 2 Quèc 500000 400000 dv thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Cty TNHH SSJ Samsung Vina Corporation. Taek. 1500000 Ltd. dÖt v¶i C«ng ty TNHH FelixKü Technology nghÖ FelixCo.Ltd. Yukjin Young Changho Chang. Co. b¹c că g¾ Cty TNHH n÷ «.oo xd c«ng Hantr×nh SJ HQuèc d©n dô Cty TNHH Sees C«ngVina ty Sees F&D INC. Dvô t.Kum nhµJin.« dv thi Chun c«ng Y C.Kim60000 Won Han-Hµn 60000 Quèc t.Hµn 1 1000000 Quèc 325000 SX tói x¸ch 1. 20000000 Hµn Quèc6000000 chƠ t¹o phô tïng.Ltd. GP 350000 sè 48/GP-HD VC hµnh11/10/2004 kh¸ch c«ng céng chÊt lCty TNHH Hyundai HyundaiMerchant MerchantMarine Marine-Hµn 1 1000000 Quèc 300000 Dvô vËn t¶i ®-êng biÓn Cty TNHH IZAR IZARJewelry Jewelry Co. «ng 1 Choi 500000 Joo Kyoung.Ltd. XT§T Cty TNHH Pantra PantraTechseal Techseal-Hµn Vina1 Quèc 3000000 3000000 SX joang cao su Chi nh¸nh CTLD CTLDvËn vËnchuyÓn chuyÓnquèc quèc 1 tƠ tƠ 350000 H¶i H¶iV©n V©n. CNgh C«ng ty TNHH Yukjin Eps 1 13500000 4050000 XD nhµ m¸y l¾p r¸p tÊm xèp c¸ch C«ng ty TNHH « Yoo. qðan lƣ vµ vËn hµnh s Cty TNHH trung Poscot©m Co. Hµn 1 Quèc 300000 300000 sx bé phËn linh kiÖn cña hÖ thèn CTy TNHH «ng Dong Jung Hae.. ChungDVô 1 Hµn XD 300000 Quèc 300000 L§ hÖ thèng ®iÖn. Jaewon tån tr÷.Woon Magnat Industries.s©n dùng 2G. lkiÖn ngµnh CN Chi nh¸nh Cty C«ng TNHH ty TNHH Lotteria Lotteria. Nam «300000 Jeon J K.vÊn ®Çu tCty TNHH Sam Hµn VN Quèc 1 300000 300000 Thi c«ng XD vµ l¾p ®Æt hÖ thèn Cty TNHH Krene KreneCorporation Corporation Co.27E+08 Quèc 6000000 SX 120tÊn/th¸ng sîi v¶i mµnh. 5000000 Hµn 1900000 Quèc chƠ biƠn ®å ¨n nhanh Cty TNHH Hantool Cty TNHH VINA Hantool Engineering. t¹i700000 KCN GP VN-Singapore 272.vÊn ®Çu t. qu¸n ¨n.Hµn x©y ViÖt. 1 350000 Hµn Quèc 70000 t. c«ng HµnPosco 1Quèc 13800000 ViÖt Nam 8832000 gia c«ng s¶n phÈm thĐp Cty TNHH Dowon Hµn Quèc VN 1 300000 300000 Thi c«ng XD Cty TNHH c«ng Cty Bioland nghÖ sinh Ltd-Hµn häc Bioland-Nam 2Quèc 1000000 Khoa 550000 SX-KD c¸c chÊt chuÈn ®o¸n CTy TNHH «.gia Ltd. 125000 Hµnt-Quèc vÊn qu¶n lƣ.

Koo Jin DVYoung-Hµn t.vÊn TKƠ. héi th¶o. 200000 Hµn Quèc xd c«ng tr×nh d©n dông. Hµn kh¨n Quèc b«ng. Hµn nghiÖp 1 Quèc 200000 Vina 200000 tkƠ. sx sp may m Cty cæ phÇn « Wong ®ång kü Kwang thuËtJung. ccÊ Hdoanh Pchia SK SphÈm Corporation.vÊn «.Kang thµnh viªn Young chuÈn Chang-Hµn tr 1̃ y häc350000 cæ Quèc truỷn Cuéc 350000 sèngXaar-ngjuwKh¸m. sx kh¨n mÆt. Hµn Quèc 1 6000000 1000000 sx lkiÖn ®tö. 1 4 c¸ 1658000 nh©n Hµn Quèc 800000 s¶n xuÊt nh·n dÖt Cty TNHH mét «.Lee ch©u Woo¸ Young. Bµ Lim sx. ga. Korea 6 Hµn 17000000 ViÖt Quèc Nam 11000000 Xaar-ngjuwsx sp d©y ®ång ®iÖn Cty TNHH SongSan-Vinashin SongSan-Hµn Quèc 2 41064365 6500000 Xaar-ngjuwSX khèi thĐp kü thuË Cty TNHH 1«. ToµnHµn CÇu 1Quèc500000 500000 SX gç d¸n.HQuèc ®èt c«ng nghiªp Cty TNHH Mosovina «.vÊn ®Çu tCty TNHH thªu «. 1 Hµn 1000000 Quèc 400000 SX c¸c lo¹i nÖm « t«. 86000 Hµn Quèc tæ chøc sù kiÖn. dÖt v¶i Cty TNHH Quanon «. CS 12tr. 4763000 Cty TNHH 3400000 Busan Twistering. sx ®å gç C«ng ty TNHH C«ng Sinla ty Shinla Tongsang Atu. Hµn H-ng 1 Quèc Yªn 800000 400000 may gia c«ng quÇn ¸o c¸c lo¹i Cty TNHH Yong YongCheon CheonViÖt Co..Chung thµnh viªn JaeƣYoung-Hµn chƢ 1 Quèc 100000 100000 PhÇn m̉m Cty TNHH T«. dvô qlƣ b Cty TNHH Hanmi HanmiLabel LabelViÖt Co. c«ng ng Cty TNHH OOKsan OOKsanVina.Lim Jae Hong. 18000000 ViÖt Nam Hµn 5400000 Quèc sx vËt liÖu x©y dùng. thi c« Cty TNHH MDA MDAEConstruction & C. Yeon..Jo Dong lß Won. may c«ng n Cty TNHH kiƠn Eltoptrñc ArchitectS Eltop Vietnam & Planner-Hµn 2 400000 Quèc 200000 TkƠ c«ng tr×nh d©n dông vµ c«n Cty TNHH Taein TaeinConstruction ConstructionVietnam Co.SX Kyu giµy Eu. da Cty TNHH Sei SeiWon WonViÖt VinaNam Co. Industrial SX lßMachine 1 ®èt c«ng 2000000 Technology nghiªp 700000 Co.HQuèc c¸c lo¹i dÇu nhên Cty TNHH 1«. 20000 Hµnt-Quèc vÊn ®Çu t-. m· v¹ch. Hµn Quèc 600000 Xaar-ngaar-ngjuwsx vµ gia c«ng Cty TNHH l¾p «ng®Æt Kim ®iÖn Sung c«ng Kon. Nam Ltd.Hong thµnh Sun viªn Guen-Hµn kem s÷a 1 Quèc chua 200000 Yogo 200000 r-ngjuwXaarPha chƠ vµ CcÊp ke C«ng ty TNHH «ngBiotis Kim InViÖt Kyung.KwonSung Ogyoon-Hµn Vina 1Quèc500000 500000 may mÆc Cty TNHH HJC HJC Corporation 1 12200000 0 S¶n xuÊt ṃ b¶o hiÓm xe m¸y C«ng ty TNHH C«ng Serin ty TNHH ViÖt Nam Serin1Towel. t. tÊm Cty cæ phÇn Youl nhùa Chon Youl Chemical Chon Vina 6Co.Lee thuËt Hye gç Gak.vÊn ®ÇuQuèc tCty TNHH x©y Daemin dùngConstruction Daemin Vietnam 1Co.Kim dù 1 ¸n Min Chul-Hµn 50000 Quèc 50000 t. sp may Cty TNHH Dongbang DongBangVina Plantech 1Co.. «ng 2 Kim86000 Jong Kuk.Ltd-Hµn1Quèc 1200000 360000 DV thi c«ng XD Cty TNHH Ph¸t «.Ltd. 1 «ng 100000 Lee Joung Duk.J.vÊn Cty TNHH T«ng vÊn Park Park Sang LeeGeun. tñi x¸ch Cty TNHH §Çu «ng tSod̃cByung h vô Kovina Bae.§«ng Suk.LtdXaar-ngjuwSX vµoo.Lee Twins Hyoun Fashion Sig-Hµn1 Quèc 187500 187500 SX-KD may mÆc. 1 750000 Hµn Quèc 390000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i n÷ tr Cty TNHH J. gc Jeong vµ kd Yul. 15000Hµn ®¹i Quèc lƣ tiªu thô sp ch¨n.vÊn ®Çu t.Kang triÓn JinvµNan.1bµ Yeo 1200000 Jum Sig. 1500000 Hµn 530000 QuècSX s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng m Cty TNHH Jewelpark-Vina C«ng ty TNHH Jewelpark. 1500000 Ltd. xuÊt Hµn vµ Quèc gia c«ng Chi nh¸nh Cty CtyTNHH TNHHH¹nh H¹nhSinh Sinh1(sè 412042000013) 100000 100000 Thªu vi tƢnh vµ Đp v¶i Cty TNHH may «.. 4000000 Kwangwoo 4000000 Parker Xaar-ngjuwSX Co. ch÷a bÖnh.Ltd-Hµn c«ng 1 3000000 Quèc 324000 Xaar-ngjuwDV thi c«ng XD Cty TNHH Texone C«ng ty-TNHH Vina Texone 1 International. 28000000 Total kƣ ngµy E&P 28000000 11/4/2007 Vietnamt×m kiƠm. t. 8960000 Samsung Xaar-ngjuws¶n Corporation (8%). x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®-ên C«ng ty TNHH Joinus 1 3000000 3000000 T.2«ng Moon 15000 Sung Wook. nh·n.Ltd-Hµn 1 2100000 Quèc 1000000 SX-GC pôu tïng « t« Cty TNHH kü «.6 «ng 13782370 Shin Young 8260000 Sik.dĐp. th¨m dß vµ khai th¸c d C«ng ty TNHH C«ng mét ty thµnh TNHHviªn Gujin Gujin 1Development..Kim vÊn Kwang ®Çu t. h/®éng KD bÊt ®é Cty TNNN Tiªn «ng H÷u.Y «ng Won C&C Yu Yong. DV thi Co. 13660000 Ltd (62%).Kim Ki Hong-Hµn Quèc 1 403000 300000 may mÆc C«ng ty TNHH «ngMS Bak Yong Geun. DkhƢHµn l« 15-1/05.Hµn1 Quèc 1000000 300000 SX sîi. gèi. 1 Hµn 7000000 Quèc 1000000 sx c¸c lo¹i gi©ú thÓ thao. t. ch CN Cty MJ Cty Apparel MJ Apparel-Hµn 1Quèc 3000000 3000000 may mÆc Cty TNHH Y&J «ng VINA Lee Young Man. 3Quèc.Hµn 2 ¸ 74738490 Quèc 14947698 H®éng liªn quan bÊt ®éng s¶n: x Cty TNHH Woowon WoowonVina Co.Lee Kyoon Chul vµ1«. «.. «.Kim187500 Doo Sik.600000 Hµn Quèc in bao b×. Hµn 137500 Quècmay mÆc Cty TNHH Vina Buhmwoo Buhmwoo IT Lubricant 1 Co.Ltd. ®å gç . s¶n Hµn phÈm Quèc gßn.Lee thµnh Sooviªn Kon-Hµn DusanQuèc 1(Vietnam) 200000 200000 s¶n xuÊt ®Ơ lăt giµy. kh¨n t¾ Cty TNHH Intex «. phô tïng m¸y Cty TNHH Shinil ShinilTechnology TechnologyVietnam Inc-Hµn 1 Quèc 50000 50000 DV phÇn m̉n CN Cty TNHH CtyFilia TNHH Viªtnam Filia Viªtnam 1 (sè 1500000 623/GP-KCN-HCM) 1500000 may mÆc Cty TNHH ®Çu Vina t-Development vµ d̃ch vô KiƠn Inc.SP/n¨ Cty TNHH mét «. Nam Ltd. Ltd.Ltd-Hµn 1 1200000 Quèc 360000 Xaar-ngjuwDV thi c«ng c¸c Ctr×n C«ng ty cæMirae phÇn Fiber MiraeTech Co. ®Ö Cty TNHH Perfect PerfectVision Vision.Ltd. xd c«ng tr× Cty TNHH Quang «. Nam«ng 1 Kim 1500000 Yong Bin.-Hµn 2500000 Quèc 900000 Xaar-ngjuwDV t.. logo.vÊn qu¶n lƣ.Park Vietnam 1 Jong 18750 Yun vµ 18750 «. Hµn 1 Quèc 300000 300000 x©y dùng nhµ c¸c lo¹i. Hµn 1 tñi Quèc x¸ch 200000 200000 SX giµy dĐp.vµ XT§T.1 Lee 158000 Sang Chul-Hµn 158000 Quècthªu trªn m¸y vi tƢnh Cty TNHH Sung SungIlIIVina Industrial Co.1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 29/06/20072007 29/06/20072007 29/06/20072007 29/06/20072007 02/07/20072007 02/07/20072007 03/07/20072007 03/07/20072007 03/07/20072007 04/07/20072007 04/07/20072007 05/07/20072007 06/07/20072007 06/07/20072007 06/07/20072007 06/07/20072007 10/07/20072007 10/07/20072007 11/07/20072007 12/07/20072007 13/07/20072007 16/07/20072007 16/07/20072007 17/07/20072007 17/07/20072007 17/07/20072007 18/07/20072007 18/07/20072007 18/07/20072007 18/07/20072007 19/07/20072007 20/07/20072007 20/07/20072007 20/07/20072007 23/07/20072007 23/07/20072007 25/07/20072007 25/07/20072007 27/07/20072007 30/07/20072007 30/07/20072007 01/08/20072007 02/08/20072007 03/08/20072007 03/08/20072007 06/08/20072007 07/08/20072007 07/08/20072007 07/08/20072007 08/08/20072007 08/08/20072007 08/08/20072007 Cty TNHH 1TËp thµnh ®oµn viªnKeangnam Keangnam-Vina 1 Enterprises-Hµn 5E+08 1E+08 Quèc KD Kh¸ch s¹n.

vÊn kinh doan C«ng ty TNHH Createrra-Korea Createch Vina. 750000 Mr.Ltd-Hµn Quèc 1 vµ 1000000 «. bäc v¶i. èc. 30000 Hµn Quèc tkƠ kiƠn trñc vµ tkƠ kƠt cÊu c« Cty TNHH Aztech AztechVina Co. Vina Hµn 1 Quèc 1000000 300000 SX b¶ng ®iÖn. linh kiÖn Cty TNHH 1«. Daewon 1 8500000 §µ N½ng 2600000 SX trang phôc.Ltd. 1600000 Hµn Quèc 1000000 sx hµng may mÆc xuÊt khÈu. kinh doanh bÊ C«ng ty TNHH ParkPhó Chung Quang Up.1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 10/08/20072007 10/08/20072007 10/08/20072007 10/08/20072007 10/08/20072007 10/08/20072007 10/08/20072007 12/08/20072007 13/08/20072007 13/08/20072007 13/08/20072007 14/08/20072007 14/08/20072007 14/08/20072007 14/08/20072007 14/08/20072007 14/08/20072007 15/08/20072007 15/08/20072007 16/08/20072007 16/08/20072007 17/08/20072007 20/08/20072007 20/08/20072007 20/08/20072007 24/08/20072007 27/08/20072007 27/08/20072007 29/08/20072007 29/08/20072007 29/08/20072007 30/08/20072007 30/08/20072007 31/08/20072007 05/09/20072007 06/09/20072007 07/09/20072007 10/09/20072007 12/09/20072007 12/09/20072007 13/09/20072007 19/09/20072007 20/09/20072007 24/09/20072007 24/09/20072007 24/09/20072007 24/09/20072007 25/09/20072007 25/09/20072007 25/09/20072007 25/09/20072007 28/09/20072007 Cty cæ phÇn «.. Hµn 1 Quèc 270000 150000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tơ cao su C«ng ty TNHH «ngKim Kim Sung IL Kuen. 2170720 Hµn NamQuèc2170720 SX lâi cao su c¸c lo¹i phôc vô ngµ C«ng ty TNHH Conkaiser Conkaiser Co. viªn Hµn Star 1 Quèc Pacific 10000 Line (ViÖt 10000 Nam)Dvô t. Design1 Hµn200000 Quèc 200000 SX ghƠ ngåi bäc da.vÊn ®Çu t-. Ph¸ d́Qvµ §èng Hµn XD míi §a Quèc nhµ chung c. thiƠt b̃ tù ®éng ®Ó Cty TNHH Huyndai HuyndaiWelding Welding. b¶ng ®ỉu khiÓn c Cty TNHH EB EBViÖt Corp. JungMiles Seo Young. 1 1350000 Hµn Quèc 410000 SX c¸c sp may mÆc. Brains 1 HµnViÖt 100000 Quèc Nam 100000 dv t. Ltd. 1 Vina800000 Hµn Quèc700000 SX m¸y măc.Kim Chang Ho Jong-Hµn Vina Quèc 1 1000000 600000 SX-GC phô tïng « t« Ph¸ d́ vµ XDC«ng míi nhµ ty Hanshin chung c-Engineering&Construction cao 3 tÇng 15000000 B4.Daewoo Hµn1 Kim Quèc 100000 60000 t.(kh«ng gåm ph¸p l ..Nam HµnSX Quèc phÇn 1 m̉1000000 m 300000 SX phÇn m̉m. cÇu trôc.1000000 Hµn Quèc 300000 SX vßng ®Öm.. LKiÖn §Tö Cty TNHH Doo Cty Doo NamNam VinaIndustrial 1 Co. Vina 100000 Hµn Quèc 100000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh DD C«ng ty TNHH Mr. Liªn. 50000 Nam Hµn Quèc50000 d̃ch vô nghiªn cøu th̃ tr-êng. Hµn 1 Quèc 2000000 1000000 sx sp c¬ khƢ. kƠ 1 x©y 250000 dùng Hµn Line QuècViÖt 80000 Nam kiƠn trñc vµ t. «. Ltd.Kook-Hµn vÊn qu¶n lƣ Quèc C«ng ty TNHH «ngALpha Lee Gyu-Soo. mét You thµnh Pung Ho.. phô tïng « t« Chi nh¸nh Cty Ctyphßng TNHHkh¸m phßng ®akh¸m khoa 1 ®a medical 100000 khoa Medical care 100000 Int care Int phßng (Hµnkh¸m Quèc) ®a khoa C«ng ty TNHH «ngÈm Leethùc Jin Hang. kh¸ch s¹ Cty TNHH Young YoungWire Wire. 1500000 Hµn Quèc SX dông cô phôc vô ngµnh thñy s Cty TNHH Tae «. Seyoung 1 INC.Ltd. gia cÇm vµ th C«ng ty TNHH LineT-Architects vÊn vµ thiƠt & Engineers. t. Trading Co.. C«ng ty TNHH «ngMa Shin RuHyeon Dong.Vina Hµn Quèc 1 2200000 2200000 SX SP thĐp Cty TNHH KLC KLC.. Hµn 1 Quèc 200000 200000 SX g¨ng tay C«ng ty TNHH Hyman Hyman Co.. 2300000 Hµn Quèc. xd khu ®« th̃ míi.Ltd-Hµn KDQuèc bÊt ®éng s¶n Cty TNHH g¨ng Bµ Lee tay Jeong quèc tƠ Im. dvô Cty TNHH Han-A «.liÖu HQ.Lee thµnhJeong viªn Ja Ju. xd d©n d Cty TNHH Jahwa Electronics Vietnam 1 10000000 0 S¶n xuÊt chÊt b¸n dÉn. TNHH JXD K Global-Hµn KCN Phong 1 6500000 Quèc Thu 2000000 XD KCN Phong Thu Cty TNHH Chokkwang Chokwang Paint Vina Ltd-Hµn 1 3000000 Quèc 1500000 SX s¬n Cty TNHH Doo 4 c¸ Nam nh©nVina Hµn Quèc1 1200000 1200000 SX phô tïng « t«.Ltd. Hµn Quèc 1 100000 100000 SX kƠt cÊu thĐp trong XD C«ng ty TNHH Hyup X©y Jindùng Construction Hyup Jin 1 Co.1Ltd. t.K Kyung1 Moolsan 1700000 Co.. N½ng 2. 1 TNHH 600000 Y&JHµn International 600000 Quèc XD t¹i VSIP VPhßng II tr-ng bµy s¶n phÈm C«ng ty TNHH Hwasan ThuûHydraulic lùc Hwasan Co.vÊn kü thuËt..Choi Khëi Seung nghiÖpYop.Park 1 300000 Jong Lewl &300000 «. bu l«ng. 2000000 Hµn Quèc xd nhµ c¸c lo¹i.Ltd.vÊn ®t. ccÊp suÊt ¨n c«ng C«ng ty tr¸ch C«ng nhiÖm ty Daewon h÷u h¹n Co. Co.Ltd. «. Jin SXSuk nguyªn Kun.Ltd. Kim Sat Hµn 1KatQuèc 30000 30000 kd nhµ hµng ¨n uèng Hµn Quèc C«ng ty TNHH HanKook HanKook Research Research Co.Lee Sung Jong Multi Sil.Choi Khëi Seung nghiÖpYup.vÊn XT§T Cty TNHH Sang SangGee GeeRubber RubberRoll Roll 1 ViÖt Co. Mr.5E+08 (XD Hµn 50000000 khu Quèc ®« th̃) §Çu t-.. Hµn1Quèc 1200000 280000 SX vµ gia c«ng c¸c lo¹i mót xèp Dù ¸n V¨n phßng C«ng tr-ng ty TNHH bµy Y&J cña cty International..Park Jong DV t.Ltd. dv liªn quan l¾p ® Cty TNHH Cyma Dongsan VinaNonferrous1Co.nhùa.Ltd-Hµn 1 2000000 Quèc1000000 SX-GC phô tïng « t« Cty TNHH SIT SIT VINA Co.ViÖt 6«ng 10000000 Nam Lee Dae Soo. Hµn sx c«ng Quèc cô vµ khu«n dao t¹o h×n C«ng ty TNHH «ngTam Shin D-¬ng Ki Joon. chƠ biƠn c¸c mÆt hµng h¶i s Cty TNHH Brandon Ms.Vina Hµn 1 Quèc 13000000 13000000 SX VliÖu hµn vµ m¸y hµn Khu ®« th̃ quèc C«ngtƠ ty §a TNHH Ph-ìcDaewon .TP1 §µCantavil. xn C«ng ty TNHH «ngKim JangHoa Jeoung ViÖt Hyun. sîi.Ltd-Hµn Quèc 1 1000000 800000 SX-GC phô tïng « t« Cty TNHH Gwang GwangSung SungVina Metal Co. 1 Hµn 200000 Quèc 100000 KD nhµ hµng.Park 1 300000 Jong Lewl &300000 «.cao C«ng ty cæ«ng phÇn Lee Top Cheon Brothers Suk. dv tC«ng ty TNHH Solveit Solveit Architects Vina & Engineering 1 30000Co. Vina Hµn 1 Quèc 1240000 1240000 sx thøc ¨n gia sóc. Kang tÊm Ra nhùa..Park Jong DV t. Hµn1Quèc 27500000 20000000 sx giÊy vµ s¶n phÈm tơ giÊy.. Nam 2 «ng 500000 Lee Jong200000 Myung. c¸c Cty KD ph¸tLucky triÓn nhµ VN Construction. Hµn 2000000 Quèc vËn t¶i hµnh kh¸ch ®-êng bé Cty TNHH t-«. 2 ViÖt Ltd.-Hµn 1200000 1200000 Quèc SX LkiÖn ®tö. gia c«ng c¸ C«ng ty TNHH «ngmét Wonthµnh Sungviªn Youn.Jun Jye Joong 500000 SX phô tïng « t« Cty TNHH Tae «. Vina Hµn Quèc 1 1000000 800000 SX-GC phô tïng « t« Cty TNHH JCty K Global.Lee Hong Vina Sup & Bµ 1 Cha 1500000 Keum Sook. xd c«ng tr×nh d©n C«ng ty TNHH C«ng Seyoung ty TNHH INC. 1700000 Hµn Quèc kd.Geum Hµn1Quèc Sung100000 100000 KD nhµ hµng ¨n uèng Cty TNHH Jungang JungangVina. Ltd. B14 2500000 KTT Kim (Hanshin). ViÖt Nam-Hµn 2 79000000 P Quèc & D Korea 23868439 Co. sx C«ng ty TNHH C«ng TËp ty TNHH ®oµn ViÖt ViÖtThanh Thanh 2 2000000 Korea. c¸c c C«ng ty TNHH C«ng Vina ty Baeck B.Kim vÊn ®Çu Joo Sung.Lee Sung Jong Muti Sil.Kook-HQuèc vÊn Qlƣ Cty cæ phÇn «.Vina Hµn Quèc 1 1000000 600000 SX-GC phôc tïng « t« Cty TNHH Tae «.

Ltd.1«ng Eom 150000 Jae Taek. Hµn1Quèc600000 400000 Gia c«ng in thªu.5E+08 50000000 KD bÊt ®éng s¶n Cty TNHH Ga «.. Vina Hµn Quèc 1 2. Hµn Quèc 1 2830000 1830000 SX d©y vµ l-íi inox c¸c lo¹i Cty TNHH SX-TM¹i «. ¸o quÇn Cty tNHH Kunhwa Cty Kunhwa Co. KT LimVina Hyung (sxSoo.-Hµn Vietnam 1Quèc 15000000 5000000 SX vali.vÊn Seovµ Noh Ph¸t Kyoung.75E+08 Quèc KS-Bthùc 35000000 XD s©n golf 36 lç.x©y RNC.bé/n¨m C«ng ty TNHH Cty Hyundai TNHH Hyundai RNC Hµ RNC 1T©y 1.-Hµn kû Quèc 2 vµ 875000 Cty Shin 375000 Se Gi-Hquèc may mÆc 6. ViÖtHµn Hµn 1Quèc 3000000 800000 SX SPhÈm tơ composit Cty TNHH Yoo-A Yoo-AVina Industrial Co. nhµ Cty TNHH DK «.1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 28/09/20072007 01/10/20072007 01/10/20072007 02/10/20072007 04/10/20072007 09/10/20072007 09/10/20072007 09/10/20072007 11/10/20072007 12/10/20072007 15/10/20072007 15/10/20072007 16/10/20072007 17/10/20072007 18/10/20072007 18/10/20072007 18/10/20072007 18/10/20072007 19/10/20072007 22/10/20072007 22/10/20072007 24/10/20072007 24/10/20072007 25/10/20072007 25/10/20072007 26/10/20072007 26/10/20072007 26/10/20072007 26/10/20072007 30/10/20072007 31/10/20072007 31/10/20072007 31/10/20072007 01/11/20072007 01/11/20072007 02/11/20072007 03/11/20072007 06/11/20072007 07/11/20072007 08/11/20072007 08/11/20072007 08/11/20072007 08/11/20072007 09/11/20072007 09/11/20072007 09/11/20072007 09/11/20072007 12/11/20072007 15/11/20072007 15/11/20072007 16/11/20072007 16/11/20072007 Cty TNHH Midas.I Hµn 2 Quèc 34300000 15000000 XD tæ hîp s©n golf.Hång 181709 QuècPhóc Mart 181709 kd nhµ hµng. Sangsun. SX c¸c SP nhùa C«ng ty TNHH CH NaNo Tech Inc. 2. KT LimVina Hyung <SX Soo. XT§ Cty TNHH liªn Ctydoanh Dae Maek ®Çu Construction-Hµn t. TechHµn Quèc 1 5000000 2500000 sx c¸c tb̃ ®iÖn tö.®µo t¹o ch-¬ng tr×n C«ng ty TNHH «ngXiªn Chae Bar Gye Bong.s©n Ltdgolf.-Hµn 1 2000000 Quèc 2000000 DV l¾p r¸p kƠt cÊu thĐp.Ltd. quÇn t©y.Ltd. că nguån C«ng ty TNHH « Jang JJI Korea Woo Suk. Cty TNHH XD s©n DM Lee-Hµn golf 36 1 lç. dÖ CT TNHH §«ng Lee Jong TiƠnKwang ViÖt Nam 1 300000 122000 S¶n xuÊt hµng may mÆc Cty TNHH Sam Sam Hwan Hwan.vµ xñ Cty TNTT tói Simone x¸ch Simon Co. 80000 Hµn Quèc kinh doanh nhµ hµng C«ng ty cæC«ng phÇntyViÖt Chøng Hµnkho¸n6 Bridge.. Hµn Quèc 1 4300000 2000000 SX tói x¸ch. (tªn Hµn c ̣:Winner 1 Quèc60000 Vina) 30000 Cung cÊp d̃ch vô thiƠt kƠ kiƠn t Cty TNHH Moland Moland. HµnsxQuèc sîi v¶i Chi nh¸nh Cty CtyTNHH TNHHthùc thùcphÈm phÈm 1Orion Orion 47000000 Vina Vina(sè12300000 321/GP-KCN-BD SX b¸nhngµy kÑo 22/9/05) c¸c lo¹i 17. gi¶ Cty HµnnamHanam Vina. Hỉn Hµn 57500 QuècKinh doanh nhµ hµng ¨n uèng (kh C«ng ty TNHH Mr. g¨ng1 Hµn tay. Cty TNHH Lock Lock &&Lock Lock. rơng sinh th¸ C«ng ty TNHH Mr. Hµnxd Quèc khuvµ d©n c C«ng ty TNHH Mr.85E+08 Sudokwon 57000000 Environment XD vµ KD Co. ®ai nhù C«ng ty TNHH «ngRainbow Lee Cheul Textile Yong.1. dùng.Vina Posco Vietnam-Hµn 1 9949000Quèc 9949000 SX-GC c¸c d©y ®ai thĐp.K Lim World Kwang Kook.6E+08 quangQuèc 90000000 Cty TNHH Carmi Cty TNHH Taekwang1 Mattex-Hµn 2200000 Quèc 1700000 SX c¸c lo¹i th¶m C«ng ty TNHH Mr. sp g¨ng 1 Hµn 2400000 Quèc tay c¸c lo¹i>1200000 SX c¸c s¶n phÈm g¨ng tay c¸c lo¹ C«ng ty TNHH Mr.Kal 1 Geun 200000 Yong.LTD1 1000000 1000000 d̃ch ôu thiƠt kƠ x©y dùng d©n d C«ng ty TNHH C«ng Doer ty TNHH Vina Doer 1Enterprise..Vina Hµn Quèc 1 18000000 8000000 TkƠ.. Hµn 1 Quèc 100000 50000 T.Hµn 1 4157000 Quèc 670000 SX-GC phô tïng cho SX « t«. L.Oh Ram Jang Won vµ «.Choo Young 660000Jo. §Çu 2Hµn t.Ltd. KS-Bthù. tói x¸ch Cty TNHH Samsung Samsung. Hµn kinh Quèc doanh Khu Cty TNHH Jase Jase.s¶n Moon 3 Ph-¬ng Kyu 57500 Heon. lkiÖn ®iÖn tho ..9E+08 90000000 XD khu d©n c.1«ng Kim 900000 Chang 900000 Sun. 25553540 cty TNHH §Çu Hatay t. 2400000 Quèc nh·n m¸c cao 1200000 su) SX c¸c s¶n phÈm g¨ng tay.Ltd-Hµn mÆc Quèc 1 500000 500000 may mÆc Kwang Young Kwang Engineering Young Engineering-Hµn (Vietnam) 1 1000000 Quèc1000000 thi c«ng XD Cty Taekwang Taekwang.x©y dùng kinh doanh h¹ tÇ Cty TNHH quèc Hµn Quèc tƠ Ṿ Th¹nh 1 500000 500000 CT TNHH Sinh Hµn 1 500000 500000 s¶n xuÊt kƢnh c¸ch ©m. d©y chuỷ Cty TNHH Samboo Samboo. vÊn Cung Hwang ®Çu cÊp t-Dong vµ dvô X tMan. triÓn ®Çu 6 Mr. LKi Cty TNHH DJV Daejin Industrial Co.®̃a 2èc §¹i1. Snet Lee Jun Ho. nh·n m Cty TNHH CTCBIO Cty CTCBIO Vietnam Inc-Hµn2Quèc 7000000 1500000 SX c¸c SPhÈm lªn men.Ho Jong T©n Park. ®ăn Cty TNHH DJS Seohwa Co.Hµn may mÆc Quèc Cty TNHH SX CtyT©n Hwain ThƠ Co. 200000 Hµn Quèc KD nhËp khÈu s¶n phÈm m¸t xa: C«ng ty TNHH B¶o Tinh 1 150000 0 nhµ m¸y s¶n xñ©t m¸y măc thiƠt C«ng ty CPMs t.Vina Hµn Quèc1 6502236 6502236 SX c¸c lo¹i thïng phuy-GC thĐp k C«ng ty TNHH Mr. l¾p ®Æ Cty TNHH DJM Myungjin Tech Co. ¸o s¬ m Cty TNHH airinfotech AirinfotechViÖt Co. viªn Young 1Hµn Quèc Won 300000 Vina 300000 s¶n xuÊt in lôa C«ng ty TNHH Bµ Lee Th-¬ng Myeung m¹i vµ Hee.678 tÊn/n C«ng ty TNHH «ngmét Jungthµnh Tae Seek. may Lee Dong mÆc Hoon. Ba Sao 1Hµn1000000 Quèc 500000 SX quÇn t©y. m¹i TrÇnHµn 1§¹i Ph¸t Quèc 156250 156250 Nu«i c¸ tra Cty TNHH Yon Cty Yon Woo-V¹n Woo-Phóc Hµn Quèc 1 2. h¹t n Dù ¸n thµnhMr.Vietnam Hµn Quèc 1 15000000 10000000 SX chi tiƠt cða hép sè « t« C«ng ty TNHH Seung-IL ph¸t triÓn Co.96E+08 Construction.LTD Nam 1 200000 100000 Sx phÇn m̉m.Long T©n-Phó Hé Cty TNHH hai «ngthµnh Kim Byung viªn trëJoon. ®Ƣnh hoa.(trơ ph¸p luËt). d̃ch vô ¨n uèng.vÊn ®Çu t. lËpPark nhµ In hµng Sik.-Hµn1Quèc 3337000 1810000 SX-GC phô tïng xe h¬i.Ltd-Hµn 1 3760000 Quèc 2150000 SX-GC phô tïng cho SX « t«. c¸ch nh Cty TNHH Ami-VINA Cty TNHH Ami-Hµn Quèc 1 2000000 vµ «. Th-¬ng Jung. trang phôc comple Cty TNHH Sammi Sammi.1 Hµn200000 Quèc 200000 SX trang phôc.3 tr. S. 100000 <DV t-Mr. may Co. Hµn Quèc 1 310000 310000 SX bao nilon Cty TNHH XD vµ ph¸t triÓn HS 1 90000000 10000000 §Çu t. vÊnHµn ®ÇuQuèc t. tKim 100000 Eso-Land Hag Gyeong. 700000 Hµn Quèc 700000 SX c¸c mÆt hµng may mÆc.Jang D & Chin I Hyuk.H¶i Mr. lªn Vina 1 LEelander 600000 Seog Ju 600000 X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông.

4E+08 GS Corp. 1 400000 Inc. lo¹i Hµn sø c¸ch Quèc ®iÖn kü thuËt C«ng ty TNHH Kyungan KoreaElectric Global Construction Electric 1 1000000 Work Company. may mÆc Cty TNHH Go KimHyang Yong Ma Kyeong cha 1 120000 120000 Kinh doanh nhµ hµng Cty TNHH Sewon CTy TNHh ECSSEwon Vina ECS 1 5000000 2000000 S¶n xuÊt linh kiÖn. viªn Hµn thi1 c«ng Quèc 500000 n̉n măng Song 500000 Cheon Thi c«ng x©y dùng n̉n măng c¸c c C«ng ty TNHH Mr.LTD 1 10000000 3000000 Sx linh kiÖn ®iÖn tö. s¶n xuÊt ¾c quy kh« phô C«ng ty TNHH «ngSong Kim Young Kim in 1 100000 100000 KInh doanh nhµ hµng C«ng ty TNHH Byun V&M Gyung Tae.Dae Hµn 1 Yang Quèc 1000000 1000000 sx trang phôc. Sµi44000000 Gßn Hµn XDQuèc c«ng tr×nh ®-êng bé.Ltd. 575000 Hµn Quèc SX. 2000000 «ng Kang sxJung cèngHee. Hµn Quèc 700000 SX g¨ng tay c¸c lo¹i (tr-ît tuyƠt. ®iÖn tho¹i d C«ng ty TNHH Mr. Hîp Kim t¸c Dae Toµn Deok. xuÊt khÈu Hµn Myung 1Quèc 2500000 Ji 800000 SX vµ gia c«ng hµng may s½n. cÇu Hµn 1HµQuèc 1000000 Néi . c Cty TNHH Daeyang Cty Daeyang hanoiKorea Co. s¶n xuÊt thiƠt C«ng ty TNHH ATTO ATTO IT Co. l¾pddÆt-HThiÖn C«ng ty TNHH Nadam mét Company thµnh viªnLimited. Namdam 1 400000 Hµn Quèc 400000 Gi¸o dôc mÇm non C«ng ty TNHH Sedo Sedo Camping Vina Tech Co.lee S¶n xuÊt eung logo do(indonexia) C«ng ty TNHH Mr. m¹i d̃«chPhan 6 vô B¶o 5625000 Thµnh. mü nghÖ Hµn 1 Quèc Lee 1600000 ViÖt Nam 1600000 SX ®å trang søc mü nghÖ C«ng ty TNHH Mr.Ltd Nam2 20000000 0 h®éng ph¸t triÓn s¹ch& gi¶m khƢ C«ng ty cæC«ng phÇntySilkroad SilkroadHµ C&T. Hµn Sang Quèc Ki 1 150000 150000 kinh doanh nhµ hµng Cty TNHH PIC Cty ViÖt TNHH Nam Puyoung Industry 1 4600000 2500000 S¶n xuÊt tÊm vËt liÖu che phñ P Cty ¾c quy bµ KUKJE Kim Young Bun .. §¨ng Kim. qu¶n lƣ dù ¸n. c«ng tr× Cty TNHH §«ng Cty TNHH Nam.cÊp Hµn 1 Quèc 1000000 1000000 SX ®å trang søc mü nghÖ C«ng ty TNHH Mr. may Kim Yongju. Logistics Ltd.vÊn Qlƣ DA.Dongnam ViÖt Nam1Engineering 300000 100000 X©y dùng c«ng nhiÖp. HiƠu vµ1Kim Seung 937500Woong. 640000 lenHµn Quèc640000 Sx hµng dÖt len.LTD 5000000 2500000 S¶n xuÊt. Quèc thiƠt kƠ c¸c c«ng tr×nh ® C«ng ty TNHH « RaRJung & K ViÖt HyunNam vµ «2Kong 1250000 Young Ki. Quang Jeong Seok.(cho 1Hµn5000000 thuª Quèc mmăc tb̃500000 xd h¹ngCho nÆng) thuª m¸y măc. Quèc) l¾p r¸p... Giyeon Vina Machinery Hµn 1 Quèc 1800000 800000 sx vµ gc c¸c lo¹i m¸y măc. Thêi Chantrang Gyu ViÖt Toh. 1000000 Hµn Quèc SX chÊt khö n-íc tæng hîp Gener C«ng ty TNHH Mr.vÊn ®Çu t-.S. Nam Hµn 1 Quèc 1000000 1000000 SX ®å trang søc mü nghÖ C«ng ty TNHH Mr. Ltd.Dae Douk 1000000 SX ®å trang søc mü nghÖ C«ng ty TNHH Mr. 1 Hµn 13000000 Quèc 4000000 d̃ch vô kho b·i. 300000 THµn vÊn. Mü ParknghÖ Jongtruỷn Deok. Hµn 1 Quèc 300000 300000 NhËp khÈu thiƠt b̃ ho¸ chÊt xö lƣ C«ng ty TNHH GiyeonJeonggong.LTD 6 1187500 1187500 T. Hµn 1 Quèc 1200000 1200000 S¶n xuÊt b«ng trÇn. trang You Yang søc cao Sun. S¬nHµn HµnQuèc 1 500000 500000 DVô s¬n chèng rØ C«ng ty cæ«phÇn Qu¸ch th-¬ng Tinh V¨n. 1000000 Heokho Park. Vina1 Hµn200000 Quèc 200000 SX. trang Lee Man søcHee. VinaLtd.I Sung Machine Industrial 1 2000000 Co.Zin Hµn Quèc 1 1500000 1500000 may mÆc X-ëng s¶n xuÊt CT TNHH hµng may Haneun mÆc Vina 1 300000 125000 S¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt kh C«ng ty Beeahn C«ngViÖt ty Beeahn Nam ViÖt1Nam. gia c«ng c¸c lo¹i h×nh l«g«.Hµn 465403 t. Hong 1 Sung 150000 Hoon..x©y C«ng ty TNHH LeeNhµ Sanghµng Ki.1250000 Hµn Quèc CcÊp DV thi c«ng x©y dùng c«ng C«ngty TNHH C«ng Dy-Vina ty TNHH Deuk1Young.vÊnQuèc Qlƣ 465403 DA t.1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 19/11/20072007 19/11/20072007 20/11/20072007 20/11/20072007 20/11/20072007 20/11/20072007 20/11/20072007 20/11/20072007 20/11/20072007 22/11/20072007 23/11/20072007 24/11/20072007 28/11/20072007 28/11/20072007 28/11/20072007 29/11/20072007 29/11/20072007 30/11/20072007 30/11/20072007 30/11/20072007 30/11/20072007 30/11/20072007 05/12/20072007 05/12/20072007 06/12/20072007 07/12/20072007 07/12/20072007 07/12/20072007 07/12/20072007 12/12/20072007 12/12/20072007 13/12/20072007 14/12/20072007 14/12/20072007 14/12/20072007 17/12/20072007 21/12/20072007 25/12/20072007 27/12/20072007 28/12/20072007 28/12/20072007 28/12/20072007 02/01/20082008 02/01/20082008 02/01/20082008 02/01/20082008 04/01/20082008 07/01/20082008 07/01/20082008 08/01/20082008 08/01/20082008 08/01/20082008 Cty TNHH may Bµ Jung NghÜa Ae H-ng Sook. giao th«ng C«ng ty TNHH GS 1 Engineering thµnh viªn ph¸t Construction 1triÓn3.1Hµn 72300000 Quèc 330000 l¾p r¸p.. Ltd. Hµn 1 Quèc 1000000 500000 s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn m̉m C«ng ty TNHH bµ Park Mordern Yeon Young. vá bäc c¸p ®iÖn v C«ng ty TNHH Deuk DYYoung .F. may trang phôc Cty TNHH Shin C«ngSung ty TNHH SS Flanet. kd xuÊt nhËp khÈu Cty TNHH 1Sin thµnh Sang viªn Guk. Ko 150000 Joon Ho Gia (Hµn c«ng.VinaCo. biÓu Kwang t-îng 1 Logo Kenun 500000 choi (Hµn 500000 Quèc). 1 Hµn 1930000 Quèc 1200000 phð băng v¶i. gia c«ng hµng may mÆc vµ C«ng ty TNHH « Kim mét Jong thµnh Seok. gia c«ng hµng may mÆ C«ng ty TNHH Mr. phô tïng « t« Cty TNHH Foremart ForemartViÖt corporation Nam 1co. Sµi Gßn 0 x©y dùng c«ng tr×nh ®-êng bé. tb̃ c¬ k . 2739000 Hµn Quèc 1160000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may. thèng 1Hµn1300000 Yoo Quèc Han 700000 SX ®å trang søc mü kƣ Cty TS-Ari Cty TNHH Woori F&I(Hµn 3 5000000 Quèc)Quü ®Çu t-0Clearwater(Mü) Xû lƣ nî vµ t¸i c¬ cÊu C«ng ty TNHH TaeT. Hµn Quèc 400000 SX trang phôc. M Nhµ m¸y s¶n Yun xuÊt Jong l«g«. V©n Canada 3000000 Khu du l ̃ch sinh th¸i nghØ d-́ng. b C«ng ty TNHH C«ng KMDK ty KMDK ViÖt Co. may trang phôc C«ng ty TNHH C«ng Samku ty Samku VinaIndustries 1 1000000 Inc..330000 Mr ChoiSX Bok c¸c Hee.. Joung. Liftec KyungViÖt NamNam You.4E+08 GSCorporation. Néi 6 Mr. 1 Co. b«ng tÊm. Ltd. v C«ng ty TNHH « Kwon Wesco Yong KNJoon. 3617700 Hµn Quèc 1500000 Sx d©y gia cè. Mr 2 Lee330000 Jong Suck.. tb̃ x©y dùng h C«ng ty TNHH GS mét Engineering thµnh viªn & Construction ph¸t 5 triÓn 3. thªu C«ng ty CPGiancom CÇu vµngCO.1 Hµn Quèc 50000 30000 cung cÊp d̃ch vô thiƠt kƠ kiƠn tr Cty TNHH IK Cty Hµn CPVN IK Hantech 1 4485000 0 Sx bao b× container vµ c¸c s¶n p C«ng ty TNHH Cty Cho Bopoo Len International SX hµng 1 dÖt Ltd. l-u gi÷ vµ ®ăng gă Cty TNHH 1Cty thµnh Innwoo viªn Electronic Innwoo Vietnam..1 Hµn 3617700 Quèc 1500000 sx vµ xk d©y gia cè. m C«ng ty TNHH Mr Chee ML2-DM Se Choul. vá bäc c¸p ® C«ng ty TNHH Lotte Lotte-Sea Trading Co. ly t©m Hµn Quèc CtyTNHH D. May Kim Dong Xu©n Ho.. h C«ng ty TNHH bµ Jung FiberAe Goods Sook.

biÖt thù cao cÊp C«ng ty TNHH «ngYeon Jeon Jun Yongho. Su KD linh kiÖn m¸y in laser KT C«ng ty cæC«ng phÇntySeoul TNHH Metal Seoul ViÖt 6Metal Nam 5600000 Holdings &600000 «ng Na. Bµ 300000 No Eunsx Kyung. Hµn Quèc 1 200000 200000 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng. t. 200000 Hµn sx. 3000000 Hµn 1950000 Quèc SX vËt liÖu PE che phð phôc vô Cty TNHH §øc HanViÖt sung-taik 1 200000 200000 S¶n xuÊt cÆp da.. Man bµ 1 Kim100000 Taesun.cÊp dvô thi c«ng xdùng c¸c ctr× C«ng ty TNHH «ngGino Kin Young Soo.RDL 1Mr.ltd Th¾ng(Hµn Quèc) 1 700000 0 sx hµng may mÆc c¸c lo¹i C«ng ty TNHH Mr. 10000000 Hµn Quèc 3500000 & Cty Quingdao SX linh kiÖn Electronics ®iÖn töInc. Hµn sx. Hµn 200000 QuècCung cÊp dvô t. Hµn 2 Quèc JV 200000 1 200000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh x© C«ng ty TNHH «ngDea Kwon Han Young Panel Ho. gc in. t. chÊ C«ng ty TNHH C«ng Alpha ty TNHH Precision AlphaViÖt 2Precision 2100000 Nam vµ «ng550000 Yoon. 1 «ng 11500000 Ha.Youn Sx & KD Hwan. thu« 1 mua Lee. Hµn 1 Quèc 500000 300000 sx măn ¨n. linh ki C«ng ty cæC«ng phÇntySeshin TNHHViÖt Seshin Nam 6 Electronics 10000000 vµ3000000 «ng Paik Sx Seung & KD Ki. linh kiÖn ®iÖ C«ng ty TNHH C«ng Flexcom ty FlexCom ViÖt Nam Inc. nåi h¬i..Ltd. t-1Garnet «ng125000 Sin Jae Young. Vina Hµn 1 Quèc 4700000 3100000 sx c¸c sp b»ng ®ång thau: cót.vÊn kü thuËt x©y dùng.Ltd. Namsung Park Sil Sang. Young Sx l¾p Mun r¸p bµn phƢm ®iÖn tho¹i C«ng ty TNHH Song Ahn's Ho Golf Delice Design1 Group 300000 Co. cb C«ng ty TNHH «ngDong Choi Sungbok. Hµn 300000 QuècLµm b¸nh t-¬i.1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 08/01/20082008 08/01/20082008 09/01/20082008 10/01/20082008 11/01/20082008 11/01/20082008 11/01/20082008 14/01/20082008 14/01/20082008 15/01/20082008 15/01/20082008 17/01/20082008 17/01/20082008 18/01/20082008 22/01/20082008 24/01/20082008 25/01/20082008 25/01/20082008 25/01/20082008 25/01/20082008 28/01/20082008 28/01/20082008 29/01/20082008 29/01/20082008 29/01/20082008 30/01/20082008 31/01/20082008 04/02/20082008 04/02/20082008 05/02/20082008 05/02/20082008 05/02/20082008 12/02/20082008 14/02/20082008 18/02/20082008 18/02/20082008 18/02/20082008 19/02/20082008 19/02/20082008 19/02/20082008 19/02/20082008 22/02/20082008 25/02/20082008 25/02/20082008 26/02/20082008 27/02/20082008 27/02/20082008 28/02/20082008 29/02/20082008 03/03/20082008 03/03/20082008 04/03/20082008 Cty TNHH XD Lotte vµEngineering kü thuËt Lotte & Construction 1 2000000Co...vµ q C«ng ty TNHH HµnAJU Quèc ViÖt Nam 1 17000000 17000000 sx c¸c lo¹i cä bªt«ng nen. 300.thiƠt b̃ ® C«ng ty TNHH «ngMi Youn sung Yong VinaJin vµ 2 bµ3000000 Oh Deok Im 3000000 Kh¸ch s¹n C«ng ty TNHH «ngTrung Lee Young TƢn Sung. Hµn 1 Quèc 500000 500000 SX l« sîi ®¸nh băng kim lo¹i C«ng ty TNHH Bµ Lee JungJiSoo Yun. tói da Cty TNHH S. hoa Hoon 300000 XK) Sik. Oh 200000 Shane. Hµn1Quèc 2775000 850000 s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt Cty TNHH x©y Cty dùng Jun Construction.Ltd 3500000 1000000 S¶n xuÊt ®Öm mót xuÊt khÈu c«ng ty TNHH Sinjin Sinjin Co. Hµn 100000 Quèc d̃ch vô t. chƠ biƠn C«ng ty TNHH « Jung.Yun èc vƢt. ®inhBok. C«ng ty TNHH C«ng Charm ty TNHH & CICharm&CI. thi C«ng ty TNHH C«ng HµtyNéi TNHH Samyoung Samyoung 2 Technology 8000000 Technologies 3000000 vµ «ngSx& SeoKD Tae bµn SikphƢm.Quèc gc bµn ði h¬i.vÊn CGCN lÜnh C«ng ty TNHH MiJu ViÖt Nam 1 4000000 4000000 sx tÊm nhùa PVC dïng cho xe h¬ C«ng ty TNHH C«ng Khu ty TNHH c«ng nghiÖp IGS Capital 1 IGS 70000000 Group 14000000 T.D. Hµn Quèc 350000 sx c¸c s¶n phÈm may mÆc C«ng ty TNHH Dongsung Vina Printing 1 4000000 4000000 sx bao b× giÊy( bao gåm c«ng ® C«ng ty TNHH «ngTKang vÊnYeon vµ ®Çu Moon. 1 Vina Hµn 5000000 Quèc 5000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh c«n C«ng ty TNHH Soung World Sil Tong Latex Woon ViÖt1Nam Co. Vietnam 1Hµn Quèc 500000 500000 thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n C«ng ty TNHH bµ Park Yenaly Jin..vÊn thi c«ng XD Cty TNHH Chung Cty Chung Eo Ram Eo Ram. kd bÊt ®éng s¶n.Ltd ViÖt Nam 1 1300000 400000 Sx d©y cÊp ®iÖn vµ linh kiÖn hth C«ng ty TNHH Dae-do Paper Tube 1 ViÖt 1400000 Nam 1400000 sx èng giÊy tơ nguyªn liÖu giÊy tp C«ng ty TNHH «ngGiao Lª Jong nhËn IK.Gwak vá §TD§. c«ng nghiÖ C«ng ty TNHH C«ng Charm ty TNHH & CICharm §¹i Ph¸t 2 &10000000 CI.tèc Hµn hµnh 1Quèc hÖ 300000 thèng 100000 dv giao nhËn hµng hăa XNK. 1 Hµn600000 Quèc 200000 sx.KR 2 5000000 Interface vµ «ng ViÖt 5000000 Kim. sx kƠ C«ng ty TNHH NK Bio NK Bio Co. va C«ng ty TNHH C«ng Samsung ty TNHHPrecision Precision. vƢt.vÊn h® KD dù ¸n ph¸t triÓn B§ C«ng ty TNHH «ngHo¸ Kimhäc Haiøng Cheon dông 1 Base 300000 Vina 300000 Sx ho¸ chÊt. vÏ trªn c¸c s¶n phÈm ch C«ng ty TNHH «ngSamwoo Cho Kyu Cowaelmic Jun. 300000 Vina Ltd X©y dùng d©n dông vµ c«ng ngh C«ng ty TNHH Hµn§¹i Quèc Ph-íc K & D 2 90209752 90209752 xd khu chung c-. thøc ¨n chƠ biƠn s½n C«ng ty TNHH Morrowell Gold on International Vina 1 Co.. Cty TNHH Coen Coentec VinaEngineering&Construction 1 1200000 Co. tai nghe.CO.Na.. Kyoung 4000000 Tae. ch̃u lùc.Hµn 1 vµ 1500000 muèiQuèc 500000 thi c«ng x©y l¾p Cty TNHH sîi Hµn tæng Quèc hîp Tr-êng Long 1 5393000 2000000 SX sîi C«ng ty TNHH «ngt-Park vÊnJoo JooMan.000 TQ sp/ C«ng ty TNHH Daidong Vina Logipack 1 200000 200000 sx vµ gc«ng sp linh kiÖn.K Ong Lim Chae Hwan1 2000000 0 sx sp tơ plastic C«ng ty TNHH « Hyon Ng©n Kwon Hµ Soo. Ltd. sp c¬ k Cty TNHH ChiƠn WTL Co. 1 Vina 2519300 Hµn Quèc 1600000 SX thiƠt b̃ cung cÊp n-ìc năng b» C«ng ty TNHH C«ng Puyoung ty TNHH ViÖt Puyoung Nam 1 Industry. 1000000 Ltd. chÊt kƠt dƢnh. TOhvÊn Chang ®ÇuKeun. 1 Hµn 1500000 Quèc 350000 x©y dùng d©n dông. vµ thuHµn muaQuèc hoa xuÊt khÈu.Quèc kd b¶ng m¹ch ®iÖn tö d¹ng dÎ C«ng ty TNHH C«ng Daeho ty Dae Man Ho Machine MMI. ViÖt1Nam 20000000 Hµn Quèc 10000000 kd kh¸ch s¹n.Jong Nam Sx. Hµn Quèc 1 200000 100000 Kinh doanh nhµ hµng.Vina Ltd.Ltd.. Vina 1 Hµn2700000 Quèc 820000 sx tÊm lîp c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt C«ng ty TNHH Mirae X©y Techvill dùng Mirae Co.. loa. sx C«ng ty TNHH Mr. Myung Plant «ng 1 Choi 1000000 Myung Wong. Hµn Quèc 5000000 sx ®̀n tƢn hiÖu giao th«ng. Ecovina Hyun(SX Bok. b¸nh snack vµ trµ C«ng ty TNHH C«ng Em-Tech ty Em-Tech ViÖt Gimhae Nam 1 5000000 1200000 Sx vµ KD micro.miƠng Yoon Young ®Öm d C«ng ty TNHH Cty Namae Vina Electronics Electronics 1 Inc.Ltd 200000 c. c Cty TNHH XD Ctyph¸t LS Formwork triÓn ¸nh s¸ng Co.vÊn ®Çu t. Jun 1 Hµn 3000000 Quèc 300000 thi c«ng XD C«ng ty TNHH Mapkü Hanterin thuËt vµArchitects x©y dùng 1 &Map 600000 Engineers Hanterin Co. 125000 Hµnt-Quèc vÊn ®Çu t-. ®¹i .Hµn 1000000 Quèc t.

& DongKwang Hµn1 Quèc 1200000 400000 s¶n xuÊt g¨ng tay thÓ thao Cty TNHH Nam Hµn Quèc Sung. ®å gç néi thÊt C«ng ty TNHH « Kwon TrustJae Dental Sin.« hiÖn Kim6quỷn Sungyong.Tb̃ kiÓm tra C«ng ty TNHH Iljin ViÖt Nam 1 2200000 2200000 sx . trang ®iÓm..Ltd h÷u h¹n liªn2doanh 214000 Thuû Ng©n 105000 T-H Dvô l¾p ®Æt. Ju Plus 150000 Vina « Kim sx.vÊn Sung thiƠt Jea. 2500000 Hµn Quèc S¬ chƠ nguyªn vËt liÖu ngµnh gè Cty TNHH mét Chung thµnh Amviªn Enterprise Chung1Am Co. kinh doanh toµ nhµ vp C«ng ty TNHH C«ng Samuel ty Samuel. h C«ng ty TNHH «ngEn Hong Sung Soon Contruction Kye 2vµ «ng 1500000 Kim Tae1500000 Gyoun vµxd bµctr×nh Kim Gio d©n Nyun dông vµ CN. söa ch÷a b¶o tr× m C«ng ty TNHH bµ Chang SM Korea Kyoungae. 1Nam 500000 Hµn Quèc500000 cho thuª m¸y x©y dùng.gia c«ng sp thªu vi tƢnh. Vina 300000 Hµn Quèc 100000 l¾p ®Æt thiƠt b̃: ®iÖn d©n dông C«ng ty TNHH « Jeong SangYoun Ji E &Ik.. Nam 500000 Hµn Quèc 200000 Thi c«ng l¾p ®Æt.Ltd. Ltd.gc«ng m¸y CN vµ phô tïng.Ltd.Tb̃ kiÓm 625000 tra SX m¸y măc.Ltd 1 240000 110000 Sx quÇn ¸o Kimono. C«ng ty TNHH Polytec( chuyÓn 1trô së 2427330 tơ Tp Hå 2427330 ChƢ Minh)s¶n xuÊt sîi nh©n t¹o C«ng ty TNHH New Technical Duct 1 Vina 1000000 1000000 sx chƠ t¹o sp c¬ khƢ:èng dÉn kh C«ng ty TNHH Ejtech Ejtech Co. ngo¹ C«ng ty tr¸ch Mercury nhiÖmCo. thµnh viªn quèc Hµn 1 Quèc tƠ 40000 DHA 40000 ThiƠt kƠ thêi trang. Vi 1 NaHµn 500000 Quèc 500000 DV thi c«ng l¾p ®Æt:tb̃ PCCC. quÇn ¸o. nhuém C«ng ty TNHH C«ng Habok ty H & B Co. 30000 Hµn CcÊp Quèc c¸c dvô t.Clay Co.Yongsuk.Ltd. Hµn Quèc 200000 CcÊp d̃ch vô x©y dùng d©n dông C«ng ty TNHH «ngHµn ParkQuèc Jung Kun vµ 2 «ng400000 Lim Hae Young 293773 sx& gc«ng mñt xèp.1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 05/03/20082008 05/03/20082008 07/03/20082008 10/03/20082008 10/03/20082008 10/03/20082008 12/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 13/03/20082008 17/03/20082008 17/03/20082008 18/03/20082008 18/03/20082008 18/03/20082008 19/03/20082008 19/03/20082008 20/03/20082008 21/03/20082008 21/03/20082008 24/03/20082008 25/03/20082008 26/03/20082008 26/03/20082008 27/03/20082008 27/03/20082008 31/03/20082008 31/03/20082008 01/04/20082008 02/04/20082008 02/04/20082008 03/04/20082008 03/04/20082008 04/04/20082008 04/04/20082008 04/04/20082008 07/04/20082008 07/04/20082008 07/04/20082008 08/04/20082008 08/04/20082008 10/04/20082008 14/04/20082008 16/04/20082008 17/04/20082008 18/04/20082008 18/04/20082008 22/04/20082008 23/04/20082008 24/04/20082008 C«ng ty TNHH « Han t.vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd.vµHQ X©y dùng2 IC 1000000 1000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nhµ Cty TNHH mét « Han thanhf Young viªnKuk..kƠ Hµn Design2. qu¸n ¨n. c«ng tr× C«ng ty TNHH Logos KƠAttorneys to¸n Logos at Law 1 50000 50000 D̃ ch vô kƠ to¸n Cty TNHH C¶ng Do Yeon quanLandscape Do Yeon ViÖt 1Co..gc«ng vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i h×nh Cty TNHH Elokor « JungVina Do Kwang 1 182500 87353 Sx.Ltd. hoµn thiÖn ct Cty TNHH kü IC thuËt Corp. Nam 1 Hµn 1000000 Quèc 500000 DV thi c«ng x©y dùng: d dông.SX Quèc 1 m¸y 625000 măc.va C«ng ty TNHH «ngNg«i Kim JongBae.may C«ng ty TNHH C«ng Space ty TNHH 21 Fonexim Space 2 21.Lee XNK) 300000 Mun 100000 Ju Thùc hiÖn quỷn XNK (ko ph©n p C«ng ty TNHH C«ng KPC ty Korea Porcelain 1 7000000 . C«ng ty TNHH GM Tech Vina 1 1000000 1000000 sx khu«n ®æ bª t«ng că khung th Cty TNHH Ngo¹i bµ Kim ng÷ Kyung Top Class Haw. nhËp 1 «ng khÈu 150000 WiJin Kanghwan. sp tơ C«ng ty TNHH C«ng ThiƠt ty Win kƠEng ®ăng tÇu 2 Plus 500000 Win 500000 ThiƠt kƠ tÇu biÓn. Quèc tói x¸ch Cty TNHH Mo « Lee Im Ho Vi Na Dong.gc«ng nh·n m¸c cho giÇy thÓ C«ng ty TNHH C«ng Sung ty Sung WooWoo VinaInternational 1 900000 Promode 900000 Co. Clinic Hµn1Quèc Vietnam 200000 200000 Ho¹t ®éng phßng kh¸m chuyªn kh Cty CP hÖ thèng 7 nhµ th«ng ®Çu t-tin Hµn Zeno. H Cty TNHH Jinsung JinsungElectric ElectricViet Co.ViÖt Ltd.2Hµn5000000 Quèc 1250000 XD vµ kinh doanh CV nghÜa tran C«ng ty TNHH «ngSao Ju shin Minh Ho 1 500000 200000 Sx. Sao s¾c ®Ñp Hµn 1 quèc Quèc 300000 tƠ 300000 dv c¾t uèn tăc. PCCC. thƢ nghiÖm ®̃a k C«ng ty TNHH «ngSehwa Cho Kyung Vina Hwan 2 vµ 1400000 «ng Cho Hyun 500000 Seok Gc«ng in lôa giÇy. gc hµng may HµnmÆc. tô ®iÖn. Hµn gia c«ng QuècthiƠt kƠ c¸c sp may C«ng ty TNHH «ngVÜnh Kim Seong H»ng Hee. Hµn 2VN Quèc 160000 160000 D¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh..Ltd. thuª gia c«ng Chi nh¸nh C«ng Cty TNHH ty TNHH Archinet Archinet Vina. C C«ng ty TNHH WonBang Wonbang Tech Tech Co.vÊn ®Çu t-.. OK Hµn 1 Quèc 200000 200000 Kinh doanh nhµ hµng.150000 Hµn Quèc SX.5000000 Vina Ltd. dÖt-nhuém 1 17000000 17000000 dÖt.. 1 Hµn 1500000 Quèc 600000 sx l«ng mi gi¶ vµ c¸c phô kiÖn lµm Chi nh¸nh Cty CtyTNHH TNHHCJ CJGLS GLSFreight Freight 1 t¹i 100000 Hµ Néi 100000 D̃ ch vô giao nhËn hµng ho¸ ®-ên Chi nh¸nh C«ng C«ngtytyTNHH TNHHCJ GJGLS GLS 1 (Vietnam) (ViÖt 100000 Nam) Freight Freight 100000 t¹i Hµ ccÊp Néi dv giao nhËn hµng hăa. Nam Hµn 1Quèc300000 300000 xö lƣ n̉n măng. x-ëng ®ăng t C«ng ty TNHH «ngs¶n Joung xó©t Young xuÊt Hee. Hµn300000 Quèc SX s¶n phÈm may mÆc C«ng ty TNHH C«ng UiltyVina Uil Construction Construction 1 Co. « Kim 1 Byung 500000 Jin. SX. c¸c sp tơ v¶i C«ng ty TNHH Phospin 1 700000 700000 sx...l¾p ® Cty CP LeeLee & Vi&Na Tofe (Thùc Inc. bèc C«ng ty TNHH «ngInteck chun noh LFDjun.Ltd. ViÖt. ph Cty TNHH 1Cty thµnh Chung viªnAm Chung HµnAm Quèc 1 Vietnam 300000 300000 L§Æt Tb̃ ®iÖn d©n dông. t¹o m C«ng ty TNHH « Kim GAM Yong MI Sung. chƠ biƠn ®å ¨n nhanh phôc C«ng ty TNHH « Lee mét YoungSang.. thiƠt kƠ néi.. 1 Vina Hµn 50000 t¹i Quèc Hµ Néi 50000 Dv thiƠt kƠ vµ trang trƢ néi thÊt C«ng ty TNHH Samyoung SamYoung PM Tech PM Tech 1Co. Hµn Quèc 3000000 sx giÊy.Cbµ 1Ko So650000 Jin. hµ C«ng ty TNHH C«ng Bujeon ty Bujeon Vietnam Electronics Electronics 1 10000000 6000000 sx loa cho ®iÖn tho¹i. sx bao b× tơ giÊy.. tói. Hµn 1 Quèc 100000 100000 Gia c«ng v¸n sµn..Ltd 1000000 300000 cc dvô t. ® C«ng ty TNHH Hand Hand Korea Vietko Co.®ai l-ng. géi ® C«ng ty TNHH KBR Vina 1 38920000 38920000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bi thiƠc( ko bao . thÓ Hµn thao 1 Quèc ViÖt 30000 Hµn 30000 d¹y ®¸ băng (ko cÊp b»ng) C«ng ty TNHH bµ Lim Jang Kyungseon.1« Song 100000 Sung Hwan.tr©m C«ng ty TNHH C«ng AJU ty TNHH RentalAJU ViÖtRental.1 1 Quèc 100000 100000 Dvô trang trƢ. & Kim «1 Kim 300000 Byung Moo. tb̃ v¨n ph Cty TNHH x©y C«ng dùng ty TNHH Gill Li Gill Vina Li1 1000000 1000000 Xd c«ng tr×nh d©n dông. 21285141 Hµn Quèc21285141 X©y dùng.

Cho ®Çu..Ltd ViÖt 1Nam 202000 202000 Sx phÇn m̉m m¸y tƢnh.1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 29/04/20082008 02/05/20082008 02/05/20082008 02/05/20082008 05/05/20082008 07/05/20082008 09/05/20082008 09/05/20082008 09/05/20082008 12/05/20082008 14/05/20082008 14/05/20082008 14/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 15/05/20082008 19/05/20082008 22/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 26/05/20082008 29/05/20082008 30/05/20082008 02/06/20082008 02/06/20082008 05/06/20082008 06/06/20082008 06/06/20082008 06/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 09/06/20082008 11/06/20082008 13/06/20082008 13/06/20082008 17/06/20082008 17/06/20082008 17/06/20082008 17/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 18/06/20082008 19/06/20082008 19/06/20082008 Cty TNHH Chemilens Essilor Korea VN Co.W.l¾p r¸p c«ng tr× . Sungkyo.c¬ khƢ.A. Hµn500000 Quèc s¶n xuÊt. c¸c bé ph C«ng ty TNHH Sang Sang Bang Bang Media ViÖt Company 1 Nam 100000 100000 S¶n xuÊt phÇn m̉m m¸y tƢnh Cty TNHH Micro MicroShine ShineVina.LTD 200000 200000 d̃ch vô xö lƣ n-ìc th¶i cty TNHH m«i «nggiíi Choi bÊtJae ®éng Young s¶n 1 50000 50000 D̃ ch vô m«i gƢ¬i bÊt ®éng s¶n Cty TNHH c¬ Samsung khƢ x©y egineering dùng Samjung 1Co. Co..Hµn SX1LkiÖn 18600000 Quèc §tö 5500000 SX LkiÖn §tö C«ng ty TNHH Noroo. « Park-Sei c«ng n«ng You Cty TNHH Inter « Son Logo Chang (sx Ho.lµm ®Ñp cho tăc.khu«n mÉ Cty TNHH m«i Cty tr-êng Daeyun Dae environment yun 2 Co.Han 50000 D̃ ch Young vô lµm Mi.c ch Cty Cæ phÇn Ctyt-TNHH vÊn ®Çu x©yt-dùng vµ X©y 6Hwaum dùng 300000 (55) Hwaum & 3 300000 c¸ Tr-êng nh©nTh̃ kh¸c.M.Ltd N.LTD 1500000 Vina 450000 X©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh d© Cty TNHH Taeyang Cty TNHH HµTaeyang néi 1 7000000 1900000 S¶n xuÊt ®å dïng b»ng inox C«ng ty TNHH «ngEssen SeongVina Hyeon Lee.an-byeng x©y dùng c«ng yoon. 1 Hµn 300000 Quèc 70000 sx.Hong 500000 Joon ChƠSeon biƠn vµ ®ăng hép thuû s¶n Cty cæ phÇn Awah Awah System Inc vµ66 c¸ nh©n 100000 Hµn Quèc 100000 SX gia c«ng phÇn m̉m cho ngµnh Cty TNHH Tr-êng Bµ Kyung mÇn Oknon Choi t.t.v¶i c¸ch nhiÖt.LTD nghiÖp 1 ViÖt 500000 Hµn § 300000 d̃ch vô thi c«ng. K.. may.Ltd 1000000 Hµn ViÖt 500000 Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh..Ltd Vietnam Co.vÊn qu¶n lƣ doanh nghiÖp. gia c«ng dÖt v¶i C«ng ty TNHH Bµ Lee S. l¾p g Cty TNHH thƠ Min giìi Kyeong s¬n mµi hwan 1 300000 300000 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¬n mµi C«ng ty TNHH OngMigun Kim Seong Søc KhoÎ Cheol.V.kim tr×nh d©nhee dông. «ng 1 Jung 1100000 Won Kyo.®iÖ C«ng ty cæC¸c phÇn «ng:Jae chƠ biƠn Ho Bae..®Ç Cty Dae Myoung Cty Dae Global Myoung Gec Global ViÖt 1 Nam Engineering& 1000000 200000 Contruction X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông v C«ng ty TNHH «ngkü Lee thuËt Dong c«ng Up.gia c« C«ng ty TNHH «ngHair ParkStation Sang Won 1 80000 80000 Trang ®iÓm. 800000 Hµn Quèc sx vµ l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y ®ỉu C«ng ty TNHH K.Hwang 200000 Yukyun.thôc 1 Bokja 100000 viÖt nam100000 Gi¸o dôc mÇm non cty CP t.H Jae VinaMoon 1 8500000 4000000 S¶n xuÊt.W Co. gia c«ng hµng may mÆc cty Tae sung Cty Tae Sung Urethane 1 co. hÖ thèng lµm C«ng ty TNHH KCTC.l¾p ®Æt c¸c h¹ng C«ng ty TNHH «ngM Kwon J Vina Lee Sung.nghiÖp Hµn 1 Quèc 1000000 E&T 300000 L ®Æt tb̃ ®ång bé ngµnh x©y dùn Cty TNHH Kwang Kwangsung sungTextile textile vietnam 1 354000 354000 S¶n xuÊt hµng may mÆc C«ng ty TNHH C«ng kiƠn ty Da trñc Eng& ®« th̃ Architecture DA 2 250000 vµ «ng 200000 Kim. logo phôc vô ngµnh C«ng ty tr¸ch C«ng nhiÖm ty TNHH h÷u h¹n Golden Nomad 2 Bridge( rearch 250000 Sè ®¨ng 250000 kƣ 011023000010) T.1Hµn1000000 Quèc 500000 s¶n xuÊt ng-êi mÉu ném b»ng ch C«ng ty TNHH «ngIKim S Vina Hyeon Seok. HQ Nam 50000 CÊp chøng chØ ®¹t chÊt l-îng qtƠ C«ng ty tr¸ch C«ng nhiÖm ty TNHH h÷u h¹n Dae DW Wang 1 Vina300000 E&C 300000 Thi c«ng XD c«ng tr×nh.M.Ltd.vÊn xd Cty TNHH Kejin Cty TNHH Tech Co. gia c«ng hµng dÖt may. nhuém.Ltd ViÖt Nam1 800000 388000 S¶n xuÊt b¨ng keo.LTD 1 2700000 1500000 S¶n xuÊt dµy thÓ thao.Nanpao Paints 1 10000000 & Coatings( 10000000 ViÖt Nam) sx s¬n& nguyªn liÖu sx s¬n.Won thuª Yuong v¸y c-íi.vÊn Cty ®Çu TNHH t..Ltd Kejin Tech1 2000000 700000 Sx nhùa chuyªn dïng. 1 Hµn300000 Quèc 70000 sx. nh·nHµn m¸c 1 Quèc ngµnh 625000 may) 312500 SX nh·n m¸c... mua b¸n h cty TNHH x©y dongsung dùng §¹iarchitects&enginreeing d-¬ng viÖt 1 nam 300000 inc 200000 Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh Cty TNHH sejong SejongviÖt CorNam 1 1000000 1000000 D̃ ch vô l¾p ®Æt.qlƣ.Ltd Nam 1 170000 50000 Dvô l¾p ®Æt thiƠt b̃ d©n dông.Ltd 700000 Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n d C«ng ty TNHH Joongwon C¬ khƢConstruction vµ x©y dùng 1 Co.vµ th-¬ng Gyun m¹i 1 Trung 1000000 Thµnh 1000000 T. 1 Hµn 2000000 Quèc 750000 sx c¸c lo¹i m¸y l¹nh.Lee Jung 1 Hyun... Tae ViÖt Nam Hµn1Quèc 2000000 800000 SX gia c«ng dÖt.Seo 1Ho.WW tra Chi nh¸nh C«ng C«ngtytyTNHH TNHHdÖt dÖtHanshin Hanshin 1 500000 Vina Vina..W K.Ltd 1 800000 388000 Sx b¨ng keo.Hyeong thuû6 s¶n 500000 Kú Tack L©n You.tr Cty TNH c¬dea khƢHan ®iÖn electric c«ng Co.vÊn ®Çu t-..vµx©y x©ydùng dùng 2Hwaum Hwaum 300000 vµTr-êng «ng park 300000 Th̃nsei h young.choi 20000 hyun S¶n xuÊt phÇn m̉mm m¸y vi tƢnh Cty TNHH ®Çu Kim Dong t. gc hµng dÖt. v¶i c¸ch nhiÖ C«ng ty TNHH K. gia c«ng hµng may mÆ C«ng ty TNHH Taeho x©yEngineering dùng Taeho&1Vina Construction 2000000 Co.Ong 1 200000 Shin Gil Sub 200000 NhËp khÈu dông cô m¸t xa : m¸y Cty TNHH kƠ Song ho¹ch Hyun Vina hee.tvÊn Cty TNHH Elroi Bµ Lee Vina Mira..®Ơ cao C«ng ty TNHH «ngEssen SeongVina Hyen Lee. may Cty TNHH Najin NazuViÖt chemical Nam Co.hç trî KT. (SX m¾t 1 Hµn 16252808 kƢnh Quèc thuèc) 2000000 SX m¾t kƢnh thuèc C«ng ty TNHH Ho¸ chÊt HS ViÖt1 Nam 10000000 10000000 s¶n xuÊt giÇy thÓ thao. nguy C«ng ty TNHH «ngNam Lee Hoon.K Vina 1 1000000 300000 X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông v C«ng ty TNHH Unipostech Unipostech Co.M.W Co. X©y nh dùng Hµn Quèc d©n dùng.cung cÊp C«ng ty TNHH SamSam WooWoo EMC ViÖt Co.mă C«ng ty TNHH NamX©y Kyung dùng Co.HyunT/vÊn Ho thiƠt kƠ ctr×nh xd vµ néi n Cty TNHH Seung « Shi.Ltd. KCTC HµnViÖt Quèc Nam 2 2000000 900000 Dvô ®¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸.dv kh C«ng ty TNHH Korhex Korhex Engineering Engineering Joint 1 ViÖt Stock 300000 Nam Company 100000 Dv thi c«ng l¾p r¸p: ®ỉu hoµ. Lee International Hµn Quèc 1 2400000 800000 sx.LTD 2400000 2400000 Sx tÊm cao su xèp E.thùc C«ng ty TNHH «ngYoung HwangJin Ki Sun..M.Chang 20000 hyun.th«n Cty TNHH United UnitedRegistrar Registrarof of Systems Systems 1 50000 ViÖt Ltd.

1000000 Hµn Quèc 1000000 Thi c«ng x©y dùng nhµ cao tÇng Cty TNHH d̃«ch Baek vô bÊt Seongil.. ViÖt 1 Nam 3000000 Hµn Quèc 1000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho .Ltd. 1 150000 HQ 50000 Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh Cty TNHH Hyundai HyundaiVinatrans logistics Co.vÊn bÊt ®éng s¶n... ¸o Êm.LTD 300000 300000 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© Cty TNHH Hansol Jeon Byung Mold Yoon vina 1 350000 105000 thiƠt kƠ chƠ b¶n phim.tói ®eo l-ng.day ®eo. 1520000 Ltd.biÖt thù vµ Cty TNHH Dongsung DongsungVina Heavy Ind1Co... hµng may mÆc n C«ng ty TNHH Daikyung KDT Tell Corp..cty CungtNHH cÊp d̃mijin. thiƠt k Cty TNHH x©y Doosong dùng Doosong contruction Vina 1Co. S¬nHµn Quèc 6 1000000 1000000 T..vÊn.®Çu t-.LTD 2 100000 100000 D̃ ch vô t.vÊn kü thuËt ®ăng tµu.vÊn thiƠt kƠ. Mattpia Kyu ViÖt SungNam (40%). s¶nHµn xuÊtQuèc c¸c lo¹i ®å gèm gi÷ nhiÖ Cty TNHH Bright BrightShipping Shipping(ViÖt Co.LTD 1 1600000 1100000 Sx tói x¸ch.d©y truỷn khai th¸c.T. (ViÖt 1 Ltd. tin « Yoon ViÖt 2 Jong 200000 Ho. Hµn Quèc 1 1500000 1500000 SX trang phôc.INCvµ 1 2. 1 Hµn ViÖt1063814 Quèc Nam 1063814 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© Cty TNHH Korus KorusEngineering EngineeringViÖt Inc.vÊn l¾p ®Æt phÇn cøng m Cty TNHH X©y Hosan dùng Construction Hosan Ltd. 6 «1000000 Myung Gon.bµ 1200000 Minh Noh 600000 sug hee.Ltd Gßn 1 15801679 12000000 S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i tói s Cty TNHH Ye Yemedical Medical center inv hodings hå1ChƢ co..LTD500000 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© Cty TNHH DongYang C«ng ty DongYangE&P E&P ViÖt 1Nam INC 8000000 D 5000000 S¶n xuÊt thiƠt b̃ ®iÖn tö:bé chuy Chi nh¸nh Cty CtytNHH tNHHb¸nh b¸nhngät ngätCJ CJ 1 ViÖt ViÖt 150000 Nam Nam 0 S¶n xuÊt vµ b¸n lÎ b¸nh ngät C«ng ty TNHH «ngKhai Lee Je TiƠn In. SX.vÊn qlƣ dn gåm qlƣ tæng hîp.L§ 1000000 vµ tong yang 1000000 Systems D̃ chCo..LTD vô t. x©y dùng Hµnc«ng Quèctr×nh d© Cty Cæ phÇn « Lee..Ltd. sp liªn quan..I Vina Co Ltd.600000 HQ SX c¸c lo¹i nÖm. NK Cty TNHH Nam-AD&C Cty Nam-A D&C 1 4.b¹ch ®µn.82E+08 20000000 Kinh doanh kh¸ch ¹nn. lµm m¸t b» C«ng ty TNHH Vision Vision Products Vina Co.. 1 2100000 Hµn Quèc 630000 x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dôn Cty Cæ phÇn « Bak Maridecovina Yong Geun.gi Cty TNHH t-Cty vÊn Best ®Çu P$E t.vÊn kinh doanh.s¶n xuÊt Cty TNHH Immanuel Chang Chan Soo 1 100000 24000 T. Cty TNHH c«ng « LeenghÖ Chul th«ng Bum.LTD ViÖt 1 Nam 300000 300000 Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cty TNHH Samuel Joo Sang Dongkwang Sik Daekwang 1 2000000 800000 S¶n xuÉt ch¨n ®Öm. gia Hµn c«ng Quèc hµng may mÆc.qu¶n lƣ Cty TNHH Kanaan KannanSµi Co. qu¶n lƣ c¸c dù ¸n C«ng ty TNHH C«ng Arclabplanning ty CP Arclabplanning. Nam) 500000 Hµn Quèc500000 DV thi c«ng XD c¸c c«ng tr×nh d© Cty TNHH x©y vita d-ngj Groupvita Architecture 1 office 500000 Co...19E+08 ViÖt Nam bµ Hyesun 36000000 lee Kinh doanh BÊt ®éng s¶n. ch Cty TNHH envita EnvitaVina Co. 1 HQuèc Nam 130000 130000 l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp cho c«ng Cty TNHH Th-¬ng Auto & m¹i Machinery x©y dùng Corp.kho b Cty TNHH Sao Kangyong Thiªn Vina Lee 2 187500 187500 NhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y thªu Cty TNHH mét Cty thµnh TNHHviªn T.bµ 300000 Kim Jin Hee.Ltd 1000000 Hµn ViÖtQuèc Nam 1000000 E&C Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n Cty TNHH Kang-CNC KAngjoon system Co.c¸c lo¹i Cty TNHH n«ng Cty TNHH nghiÖp s¶n §«ng xuÊtNam §«ng 1 1000000 Nam 700000 Trång c©y trµm. chƠ b C«ng ty TNHH Bolim x©y Construction dùng BolimCo..kinh doanh s¶n phÈm may mÆ C«ng ty TNHH Hong-Ik HongArt IK Ceramics ViÖt Nam 1 Co.LTD logistics 1 500000 500000 d̃ch vô giao nhËn hµng ho¸.LTD Nam 1 300000 300000 thi c«ng l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc ® Cty TNHH C«ng Kirin Industrial nghiÖp Kirin Co. qlƣ bÊt ® Cty TNHH x©y Cty dùng TNHHd©n Sampyung dông Sampyung 1 Co.. Hµn 200000 Quèc DV t. ®éng Hµn s¶n 1Thiªn Quèc ThÇn 37500 37500 dv t.c Cty TNHH Dongriwon DongriwonDevelopment development.P&E ViÖt 2 Nam 100000 100000 t..rau qu¶ Cty TNHH c«ng Park nghÖ JeongMyung sun sung 1 vian 300000 100000 S¶n xuÊt hoa v¨n khu«n ®Ơ giµy Cty TNHH Global Cty TNHH Yoomyung Global Vina Yoomyung.LTD. Hµn Quèc 1 1000000 500000 sx hÖ thèng lµm l¹nh.Ltd.. «ng Huh 532000 Jin Woo.mÆt Cty TNHH Flosvina Lª Bach Soon 2 2500000 2500000 §Çu t.LTD 1 500000 130000 x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. 1 Hµn 100000 Quèc 100000 T.1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 19/06/20082008 19/06/20082008 20/06/20082008 20/06/20082008 21/06/20082008 23/06/20082008 23/06/20082008 24/06/20082008 25/06/20082008 25/06/20082008 25/06/20082008 25/06/20082008 26/06/20082008 26/06/20082008 26/06/20082008 26/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 30/06/20082008 01/07/20082008 02/07/20082008 04/07/20082008 04/07/20082008 04/07/20082008 05/07/20082008 07/07/20082008 07/07/20082008 08/07/20082008 15/07/20082008 15/07/20082008 15/07/20082008 18/07/20082008 21/07/20082008 22/07/20082008 22/07/20082008 22/07/20082008 24/07/20082008 24/07/20082008 24/07/20082008 29/07/20082008 30/07/20082008 30/07/20082008 31/07/20082008 31/07/20082008 05/08/20082008 08/08/20082008 08/08/20082008 08/08/20082008 11/08/20082008 Cty CP bia Gannon 6 90000000 0 SX bia Cty TNHH NTI N.LTD 1 11999400 8000000 Sx.TT th-¬ Cty TNHH Shinsung Shisung Tongsang ViÖt Nam Co. HQuèc 1 250000 250000 T. 1Vi Na Hwacheon 1000000 Con Engineering 1000000 thi&c«ng Company. thi c«ng c«ng tr× Cty tHNH Jung-il Jung-iltoµn Tobe cÇu Co.vÊn ®Çu t-.l Cty TNHH Jinsung JinSungFiber FiberVina Co..b¶o tr×.vÊn ®Çu t.dong ch vô y tƠthuéc yeon chøc Cty TNHH Je-C Je-CTech TechCo CoViÖt Nam 1 500000 150000 Hoµn thiÖn mÆt sµn nhµ x-ëng s Cty TNHH Elmetech ElmetechViÖt Co. 2Nam) Hµn50000 Quèc 50000 DV ®¹i lƣ: tµu biÓn. t¶i1 ®-êng 791000 HQ s¾t Dongrim 791000 KD dv vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b Cty TNHH Kwangho « Kim Il Pyo..LTD 1 1677000 503000 Sx c¸c SP v¶i tơ thuû tinh. Hµn 1 1000000 Quèc 300000 CcÊp gph¸p c«ng nghÖ th«ng tin C«ng ty TNHH SekSek Company Vina Limited. vËn t¶i hµng Cty TNHH x©y Namwoong dùng Namwoong Co.vÊn vËnDongrim..l¾p ®Æt. « 6Park 300000 Woo Ho.vÊn qu¶n lƣ dù ¸n x©y d Cty tNHH 1 Naean thµnh viªn construction mµu ®á 1 50000 50000 D̃ ch vô trang trƢ néi thÊt Cty Cæ phÇn CtyBil TNHH Tam Bil.LTd1 3350000 1005000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© Cty CP CNC Tong tongyang Yang-HPT Inv Bank 6Co. D &HQ C 1 1000000 300000 T.vµ xñc tiƠn ®Çu tCty TNHH Rombus Rombus Inc..

1 2000000 HQ 2000000 sx gia c«ng tñi x¸ch.l÷u C«ng ty TNHH «ngmét Parkthµnh Jongviªn Sik.nåi h¬i c«ng nghiÖp.. «500000 Lee Daijong.LTD 1 150000 50000 D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt thiƠt b̃ Cty TNHH Do « Kim RimHong Vi NaJune. Hµn200000 Quèc sx d©y thun.vÊn t kƠ. tvÊn Tch qu¶n Hµn Q lƣ tµi c cty TNHH thùc phÈm1 Orion 1000000 Vina 1000000 Trång khoai t©y gièng. 1«ng Jang 200000 IK.2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 11/08/20082008 11/08/20082008 12/08/20082008 12/08/20082008 19/08/20082008 22/08/20082008 22/08/20082008 22/08/20082008 26/08/20082008 26/08/20082008 27/08/20082008 28/08/20082008 01/09/20082008 03/09/20082008 03/09/20082008 04/09/20082008 04/09/20082008 05/09/20082008 11/09/20082008 12/09/20082008 15/09/20082008 16/09/20082008 16/09/20082008 26/09/20082008 02/10/20082008 03/10/20082008 03/10/20082008 16/10/20082008 28/10/20082008 12/11/20082008 25/11/20082008 05/12/20082008 C«ng ty TNHH «ngThµnh Jung Tae TƢnSeok. HQ Core Search 1 100000 ViÖt Nam 20000 DV t.Kim SungHoon 1 2500000 2500000 Khai th¸c.. Bµ 1 Mun 1000000 Hyang sook 200000 s¶n xuÊt in nh·n.Ltd. b¨ng keo. năn..1«ng 19915866 Jang Young 6638622 Soo.l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp.c« Cty TNHH x©y « Chun dùngKyung vµ küSu. C«ng ty TNHH Bµ Hwang H¶i §«ng Geum Im.Ltd vµ x©y (Cty dùngTNHH §åi 1 Hång 5000000 Ehoo) Hµn 5000000 Quèc DV l-u trñ ng¾n ngµy. 2 Hµn 1000000 Quèc 1000000 DV t.nhµ hµ Cty TNHH ®Çu Ehoot-Co.linh Cty tNHH thiƠt Kim b̃Gook DSI Sik.Ltd. 1 HQ300000 300000 L¾p ®Æt tb̃ kü thuËt..høíng d Cty TNHH mét « Kim thµnh Nakviªn Ki. 200000 « Kim§ae Thi c«ng Shik.. l¾p r¸p tÊm c¸ch nhiÖt. triÓn khai Cty TNHH ThiƠt Any Construction b̃ x©y dùng Equipment Any 1 ViÖt 2000000 Nam and Tools 900000 Co.CN. gia c«ng hµng may mÆ Cty TNHH Uneed UneedTh¾ng TradingTh¾ng Co.Ltd. d©y ®ai p C«ng ty TNHH C«ng K&K ty cæ thƠphÇn giìi ViÖt KNKW. dĐ C«ng ty TNHH « Yun KNyoung Inter Vina Gug vµ1« Oh 300000 Cheol 300000 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Cty TNHH Hyundai HyundaiBuilt-In Built-InViÖt Co.CHoi KHCN6 cao Koon 1000000 Hyung. Cty TNNN HTNS Cty TNHH ViÖt Technology Nam 2 Network 100000 System 100000 §¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸. chƠ biƠn ®¸ . Xd c«ng « Park tr×nh Taehoon d©n dông. c«ng HQ tr×nh d©n dông. Hµn150000 QUèc thiƠt kƠ trang trƢ néi ngo¹i thÊt.qu¶n HQ lƣ 1 bÊt 100000 ®éng s¶n Ph-¬ng 100000Nam dv qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua Cty TNHH Hanjin HanjinViÖt E$T Nam Co.Jong Hµn 1 Sik Qó«c 83000 83000 thªu c¸c s¶n phÈm may mÆc Cty CP quèc« tƠ Yoon øngSuk dông Joo.. 1500000 Hµn Quèc 1500000 s¶n xuÊt... 1NamHQ 1000000 700000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d© Cty TNHH mét « Suk thµnh Jong viªn Pil.vÊn ql kd.LTD Co.vÊn bÊt ®éng s¶n (ko kinh Cty TNHH Flosvina « Kim In Kyung..d̃cHµn h vôQuèc l¾p ®Æt l¾p dùng c¸c kƠ Cty TNHH x©y Cty dùng TNHHHanool HanoolViÖt Construction 1 Nam 2000000 Co.kho b·i.t Cty TNHH Kang « Kang Hwaseong Gueon Chan. thuËt bµ1Tae Kim San 500000 Yun Hee. Hµn kdQuèc bÊt ®éng s¶n. Ltd. 1 Nam300000 Hµn Quèc 300000 thùc hiÖn quỷn xuÊt nhËp khÈu c C«ng ty TNHH C«ng Shin ty TNHH Han Global Th-¬ng 1 m¹i 2000000 Shin Han. nguyªn Cty TNHH Hallim Cty TNHH Precision HallimVina Precision.. Guisik Hµn1 Quèc 50000 50000 dÖt kim (dÖt ví) Cty TNHH Nextlife Next Life ViÖt Co.m· v¹ch.catalog. giµy. gc sp ngµnh dÖt may.LTD vµ x©y dùng §åi 1 Hång 5000000 5000000 Dich vô l-u tró ng¾n ngµy. Tube 2500000 Investment. nhµ hµng.Kim eung 1 joo 100000 100000 Thi c«ng. c¬ khƢ ph C«ng ty TNHH C«ng Sunspan ty TNHH ThĐp1Najin.Inc..Ltd.Ltd. 1 1000000 HQ 300000 T.. ®Çu t.Unistill dv t. Nam « Jang 2 Il150000 Yong.Lee 1000000 Hai SunNghiªn cøu CN Asic Chip. ba1Song200000 Jinkyung.tra HQ C«ng ty TNHH «ngCöu ShinLong Guisik. HQ 90000 sx s¶n phÈm may mÆc Cty CP mayCty vµ TNHH th-¬ng th-¬ng m¹i GunYong m¹i1Gun2000000 Yong vµ « kim 500000 Jung S¶n Soo xuÊt.vÊn qu¶n lƣ nguån nh©n lù Cty TNHH Vina Cty Go GioYoung Corporation. Vina1HQ 350000 350000 SX than. cty TNHH cosmo «ng Cho ViÖt Hae Nam Soo..x©y dùn Cty TNHH ®Çu Ehoot-co. Hµn 600000 Quècsx. Cty TNHH x©y Cty dùng TængSewoon hîp Sewoon. thi c«ng c«ng tr×nh C«ng ty TNHH Tube Tube Asset Asset Management Thµnh 1 viªn 2500000 Co.

q.§µ n½ng TP Hå ChƢ190 Minh Hång Bµng.NGuyÔn D̃ ch vô V¨n Ngäc.Hµ Néi B×nh D-¬ngx· Hoµ Lîi. dùng TP Phan ThiƠt. T©n Phó. f. q7.NguyÔn Th̃ ThËp.x· D̃ ch Müvô§×nh. q7. Cèng Ṽ. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 71/26/7/10. T©n Uyªn.Khu chung c.Nhµ N7A. Hµ Néi TP Hå ChƢ25 Minh Lª V¨n L-¬ng. B×nh ThuËn TP Hå ChƢToµ Minh nhµ Mª Linh GTVT-B-u Point. dùng T©n ThuËn T©y. Q T©n B×nh.Cèng Ṽ. x· T©n HiÖp.BD B×nh D-¬ngCCN Cty cæ CN phÇn nhÑ tphè §Ñp.Q9. B×nh Th¹nh.Hµ Néi §µ N½ng Kvùc §«ng Nam XD §µi V¨nt-ëng phßng-C¨n niÖm. q7.Tæ 28. TPHCM Hµ Néi Sè 5.Êp nhÑ Ong §«ng.H¶i hé Ch©u. Q4.D̃33 ch Ter vô vµ 33 bis M¹c §Ünh Chi. q1. vô Th¶o §ỉn. Kh¸ch §« th̃ míi s¹n-Du Naml ̃ch TP.Long Biªn.Hµ Néi Hµ Néi 111C.h. pBƠn NghĐ. Thanh Xu©n.Tơ liªm. ®iÖn ph-êng 3. q7. Khu D̃ ch ®«vôt ̃i míi Trung Hßa-Nh©n ChƢnh. D̃ chp15. HCMC hé B×nh D-¬ngÊp 1. vô q5. TPHCM Hµ Néi sè 26 ®-êng NguyÔn D̃ ch vô V¨n Ngäc.Q1.BƠn nhÑ C¸t.h.Hµ Néi Hµ Néi C¨n hé 816-CT5.khu2.XD h CÇn V¨n phßng-C¨n Giô«c. NguyÔn §×nh ChiÓu.§Þa ph-¬ng §Þa chØ Ngµnh TP Hå ChƢkhu Minh phè 1. CT10.Hµ Néi TP Hå ChƢ18/8 MinhNguyÔnX©y C¶nh dùng Ch©n.Ph-êng D̃ ch vô Phñ Héi. LonghéAn TP Hå ChƢ37A.TP HUƠ.K§T CN nÆngmìi Trung Hoµ. p 15.nhµ D̃ ch vôCT1. TPHCM B×nh D-¬ngCCN Cty CP CN thµnh nÆng phè §Ñp.Mü §×nh-S«ng §µ. q2.Ba §×nh.Ba §×nh.Hµ Néi Hµ Néi P906. TPHCM TP Hå ChƢ Minh X©y dùng TP Hå ChƢ127 Minh §inh TiªnD̃Hoµng.ngâ260. T©n B×nh. Minh®. §a Kao. CN nhÑ §Nai DÇu khƢ L« 11-2 th̉ m lôc CN®̃dÇu a khƢ . TPHCM Long An X· Long HËu. BD-¬ng Hµ Néi Sè 2. §akao. p25. D̃ chpvô Ninh Kh¸nh.Manor. Hµ Néi Hµ Néi 17T10.Thµnh C«ng.x¸ V¨n Th¸nh B¾c.huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t.h.Q. TPHCM TP Hå ChƢ85/11/8.1.CÇu V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o GiÊy.KDT vô Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh. V¨n phßng-C¨n q2.q. KCN Loteco. Q Phñ NhuËn.B×nh D-¬ng TP Hå ChƢToµ Minh nhµ Star.Toµ nhµ D̃ ch 17T7.h. TPHCM TP Hå ChƢS3-1.Quan Hoa.K§TM MÔ Tr×.x· T©n HiÖp.tp nÆng HCM TP Hå ChƢ232.sè 26.Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp 3.Txu©n B×nh ThuËn sè 326 ®-êngX©y 19/4.T©n Uyªn. sè ®iÖn 2 Ng« §øc KƠ. P3. Q1.Hµ Néi Hµ Néi TÇng7.Êp Ong §«ng. Minh H-ng V-îng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o 3.Trung D̃ ch vô Hßa. Minh khu phè X©y1.T©n CN nhÑ Uyªn. HCM TP Hå ChƢSè Minh 56.CÇu GiÊy. ® Ng«D̃§øc ch vô KƠ.x· An §ỉn. Ninh B×nh Thơa-Thiªn25 HuƠ Lª Quƣ §«n. TPHCM TP Hå ChƢl«Minh C6B-02-1. PhanGTVT-B-u XƢch Long. K§T m¬Ƣ Mü §̃nh. D̃ ch ®-êng vô NguyÔn BÆc.Thanh Xu©n Hµ Néi 606-17T2. CÇu Kho. dùng 4.nhµ 17T5. TPHCM TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô TP Hå ChƢ57-59 Minh Hå Tïng D̃ ch MËu.x· T©n HiÖp.Nh©n ChƢnh. D̃ chT©n vô KiÓng.Tæ Minh 11.T©n Uyªn. CÇu GiÊy.TP Hå ChƢ Minh §ång Nai l« D1. B×nh Th¹nh.Ph-ìc Long A. ®-êng D̃ ch vô T«n §¶n.Tơ Liªm. T©n Phong. HCM § B×nh D-¬ngCCN Cty CP CN TP §Ñp. TPHCM TP Hå ChƢIndochina Minh Park X©y Tower.An XDPhó. BƠn CN nhÑ C¸t. q1.§ç CN nÆng Xu©n H¬pj.tØnh B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ289/14 Minh §-êngX©y D5.8B/1 D̃L¸ng ch vô H¹. Tơ Liªm.Hµ Néi Hµ Néi C¨n hé sè 621.h. Hµ Néi Hµ Néi sè 925. TP Hå ChƢ Minh Ninh B×nh phè Kh¸nh T©n.Tơ Liªm.h. TPHCM Hµ Néi 12A04.CÇu dôc GiÊy.vôp4.K§T D̃ ch vôTrung Hoµ-Nh©n chƢnh. BD TP Hå ChƢ26C Minh Ng Träng D̃ ch Léi.x· T©n §̃CN nh. ch vô p3.CÇu D̃ ch vô thang7.Nh©n ChƢnh. q1. dùng C. CN nhµ nhÑ CT4. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 273 Bis.tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngx· Th¸i Hoµ. TPHCM Hµ Néi TÇng 4. TØnh Thơa Thiªn HuƠ TP Hå ChƢ120 Minh TrÇn H-ng CN§¹o. khu A Phó Mü dôcH-ng.BD Hµ Néi P108 nhµ K10 CN K§T nhÑ ViÖt H-ng. q1. vô BƠn NghĐ. TPHCM TP Hå ChƢ215E2 Minh Ng V¨nD̃ ch H-ëng.Nh©n ChƢnh.

TP Hå ChƢL«
Minh
257 x· T©n
CN
Ch¸nh
nhÑ HiÖp, huyÖn Hăc m«n, tp HCM
TP Hå ChƢLinh
MinhTrung, Thñ
CN §øc,
nhÑ TPHCM
§ång Nai sè 31 ®-êng D2,
N«ng-L©m
CX V¨n nghiÖp
Th¸nh B¾c,quËn B×nh Th¹nh, TPHCM
TP Hå ChƢ92/4,
MinhQ.lé1,th̃CN
trÊn
nhÑ
An L¹c,h.B×nh Ch¸nh, TP HCM
TP Hå ChƢsè
Minh
35 Hå Tïng
Tµi
MËu,
chƢnh-Ng©n
quËn1, TPHCM
hµng
Hµ Néi
KCN Sµi §ång
CN
B,nÆng
Gia l©m, HN
TP Hå ChƢsè
Minh
8 ®-êng BC.8,ph-êng
CN nhÑ
13,Q.T©n b×nh,tp HCM
TP Hå ChƢ19
Minh
®-êng Céng
GTVT-B-u
hßa, F-êng
®iÖn
2, Q.T©n b×nh, tp HCM
TP Hå ChƢ76A/10
Minh Duy T©n,Q.T©nb×nh,tpHCM
CN nÆng
Hµ Néi
15/6 An D-¬ng
CNV-¬ng,
nÆngPhó Th-îng, T©y Hå, Hµ Néi
§ång Nai Quèc lé 1,Khu
CN
CN
nhÑ
Xu©n léc,h.Long kh¸nh, §ång nai
B×nh D-¬ngQlé 13, P HiÖp
CNthµnh,
nhÑ TX Thñ DÇu Mét,B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢX·
Minh
Linh trung,CN
Thñ
nhÑ
®øc, tp HCM
H¶i Phßng Km9, Ph-êngCN
Qu¸n
nÆng
Toan, Khu VËt c¸ch, Q.Hång Bµng,tp H¶i phßng
TP Hå ChƢ228
Minh
Kha V¹n Thñy
C©n, s¶n
Thñ §øc, tp HCM
B×nh D-¬ngNhµ m¸y 623 X©y
x· ThuËn
dùng an,huyÖn B×nh an, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢ26/6B
Minh ®-êng CN
liªn nÆng
tØnh 15, h.NhµB̀, tp HCM
TP Hå ChƢ1Minh
Lª QuƢ §«n,
CN
Q.nhÑ
Phñ nhuËn, tp HCM
TP Hå ChƢ231
Minh
BƠn Ch-¬ng
CN nÆng
D-¬ng, Q1, TPHCM
TP Hå ChƢKCX
MinhT©n ThuËn
CN nhÑ
TP Hå ChƢ2Minh
Hoang H÷uX©y
Nam,
dùng
f.Long Thµnh Mü, q.9, tp HCM
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN nhÑ
§ång Nai L« 17, KCN Biªn
CN nhÑ
Hßa 2, F.An B×nh, Biªn Hßa, §ång Nai
TP Hå ChƢA77
Minh
B¹ch §»ng,p.2&155A
CN nhÑ
L¹c Long Qu©n,q.TB×nh,TPHCM
B×nh D-¬ngX· B×nh Th¾ng,
CN nÆng
huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng
§µ N½ng Khu An §ån, TP
CN §µ
nÆng
N½ng
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
2, nhÑ
§ång Nai
L©m §ång Ph-êng Léc TiƠn,
CN nhÑ
Th̃ trÊn B¶o Léc, L©m §ång
§ång Nai Khu CN Xu©n
CN
léc,
nhÑ
huyÖn Long kh¸nh, §ång nai
Hµ T©y
Lµng Mç Lao,CN
V©n
nhÑ
YƠn, thi x· Hµ §«ng, Hµ T©y
Hµ Néi
Tø HiÖp,Thanh
CNtr×,Hµnéi<CN:16BT«n§.Th¾ng,BNghĐ,q1,
nÆng
Hµ Néi
Dèc V©n,YªnGTVT-B-u
Viªn, Gia L©m,
®iÖn Hµ Néi
H¶i Phßng Km9,Qu¸n Toan,HBµng,HP(CN:4,tÇng20,nhµ
CN nÆng
Vimeco,E9 Ph¹m Hïng,CG;34Lª Du©
TP Hå ChƢÊp
Minh
Bµu Tre 2,X·
CN T©n
nhÑ An Héi,Cð Chi,TP Hå ChƢ Minh
TP Hå ChƢ18
Minh
Khu BÇu C¸t,
CN nhÑ
P13, Q.T©n B×nh, TP Hå ChƢ Minh
TP Hå ChƢKCX
MinhT©n ThuËn
N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢÊp
Minh
4, x· Xu©nCN
Thìi
nhÑ
S¬n,huyÖn Hăc M«n,TP HCM
TP Hå ChƢ372-374
Minh TrÇnV¨n
Phó,
hăa-YtƠ-Gi¸o
QuËn 5, Thµnh
dôc phè HCM
TP Hå ChƢSè
Minh
220 bis H-¬ng
CN nhÑ
lé 14,q. T©n b×nh, tp HCM
H¶i D-¬ng Th¹chKh«i,Tøléc,H¶iD-¬ng(316/4Qlé1,p.HiÖpBCh¸nh)
CN nhÑ
TP Hå ChƢSè
Minh
45 Êp 3, X·
CNB×nh
nhÑ H-ng Hßa, H.B×nh ch¸nh, TPHCM
TP Hå ChƢKhu
Minh
phè 5,ph-êng
CN nhÑ
HiÖp Thµnh, quËn 12, TP HCM
Hµ Néi
139 ®-êng Ngäc
GTVT-B-u
Håi, p Hoµng
®iÖn LiÖt, q.Hoµng Mai, Hµ Néi
§ång Nai Sè 8, ®-êng 9A,
CN KCN
nhÑ Biªn Hßa 2, §.Nai
Long An X· §øc Hßa H¹,
CNTh̃
nhÑ
trÊn §øc Hßa, Long an
TP Hå ChƢ426
Minh
Hå V¨n Huª,
CN nhÑ
F.9, quËn Phó NhuËn, TP HCM
TP Hå ChƢÊp
Minh
Th¹nh an,CN
X· An
nhÑtrung, HuyÖn Cñ Chi, TPHCM
B×nh D-¬ngX· An phó, HuyÖn
CN nhÑ
ThuËn an, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢX·
Minh
Xu©n ThìiCN
S¬n,
nhÑ
huyÖn Hăc M«n, TPHCM
Phó Thä ®-êng 19/8, ph-êng
CN thùc
Mai
phÈm
D̃ ch, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi
§ång Nai x· Th¹nh phó,CN
huyÖn
nhÑ VÜnh Cöu, §ång Nai
B×nh D-¬ng8 C¸ch m¹ng CN
Th¸ng
nhÑ
T¸m, th̃ trÊn Thñ DÇu Mét,BD-¬ng

TP Hå ChƢ®-êng8,X·
Minh
Ph-íc
CN B×nh,
nhÑ HuyÖn Thñ §øc, TPHCM
B×nh D-¬ng®-êng §T743,CN
§«ng
nÆng
Chiªu, x· T©n §«ng HiÖp, DÜ An, B×nh D-¬ng
§ång Nai KCN A Tuy H¹,
CNNh¬n
nhÑ Tr¹ch, §ång Nai
B×nh D-¬ngx· T©n §̃nh, huyÖn
CN nÆng
BƠn C¸t, B×nh D-¬ng
B×nh D-¬ngB×nh Hßa, ThuËn
CN nhÑ
An, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢX·
Minh
Trung An, CN
H.Cñ
nhÑ
Chi(6/2 T©n H¶i,P14,T©nB×nh,HCM
H¶i Phßng VPLL:sè 1®-êngHµnoi,Th-înglƣ,HBµng<TtrÊn
GTVT-B-u ®iÖn
Minh§øc,T
TP Hå ChƢX·
Minh
Trung an, CN
HuyÖn
nhÑCñ chi, TPHCM
TP Hå ChƢKCX
MinhT©n ThuËn
CN nhÑ
B×nh D-¬ngx· Th¸i Hßa, HuyÖn
CN nhÑT©n Uyªn, B×nh D-¬ng
T©y Ninh Ph-êng 3, th̃ x·
CNT©y
nhÑninh, tØnh T©y ninh
TP Hå ChƢ938
Minh
Quèc lé 1A
CNPh-êng
nÆng Linh Trung,H Thñ §øc,TPHCM(CN HN: 503 Kim m·,§N:
§ång Nai L« 24, KCN Biªn
CN nhÑ
Hßa 2, DNai
TP Hå ChƢ65/5
MinhÊp ThuËn
CNKỉu,x·
nhÑ T©n Thíi NhÊt,h.Hăc M«n
TP Hå ChƢKhu
Minh
kho tån tr÷,pTr-êng
CN nhÑ
Thä,q.Thñ §øc, TPHCM
T©y Ninh §-êng Lª Lîi, P.2,
CN nhÑ
Th̃ x· T©y ninh, TØnh T©y ninh
TP Hå ChƢ34
Minh
Lª DuÈn,q1,
XDTPHCM
V¨n phßng-C¨n hé
§ång Nai KCN Biªn Hßa
X©y
1 dùng
Hµ Néi
X.NgäcHåi,h.ThanhTr×,HN(VP:P601
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc toµ nhµ Th¨ng Long, 105 LH¹, D§a, HN)
TP Hå ChƢ3-5
Minh
Hå Tïng MËu,
Tµi chƢnh-Ng©n
Q1,TPHCM hµng
Hµ Néi
KCN Sµi §ång
CN
B,Hµ
nÆng
Néi
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN 1nhÑ
TP Hå ChƢÊp
Minh
1, x· T©n CN
Th¹nh
nhÑ
T©y, huyÖn Cñ Chi, TPHCM
TP Hå ChƢ227/6
Minh X« ViƠt
GTVT-B-u
NghÖ TÜnh,
®iÖnP.26, Q.B×nh thanh, TPHCM
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
X©y1dùng
VÜnh Long 150C ®-êng 14/9,
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o
P.5, TX VÜnhdôc
Long
B×nh D-¬ngX· Th¸i hßa, huyÖn
CN nhÑ
T©n Uyªn, B×nh D-¬ng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nhÑ
2,x.Ph-íc Tỉn,h. Nh¬n Tr¹ch,t.§ång Nai
B×nh D-¬ngÊp Phó Lîi, x·CN
Phó
nhÑ
Thä, TX Thñ DÇu Mét,B×nh D-¬ng
§ång Nai KCN Gß DÇu,x·
CN Ph-íc
nÆngTh¸i, Long Thµnh, §ång Nai
Hµ Néi
X· Th¹ch Bµn,CN
Gia
nÆng
l©m, HNéi
§ång Nai KCN Thµnh Tuy
CN H¹,
nhÑNh¬n tr¹ch, §Nai
H-ng Yªn Km17,5, x· NhCNQuúnh,
nÆng huyÖn Mü V¨n, H-ng Yªn
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
2 nÆng
TP Hå ChƢÊp
Minh
Th¹nh an,CN
x· An
nhÑ
trung, huyÖn Cñ Chi, TPHCM
B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn
X©y1dùng
TP Hå ChƢ4Minh
Alexandre de
V¨nRhodes,
hăa-YtƠ-Gi¸o
Q.1, tpdôc
HCM
H¶i Phßng Km 92 Qlé5,P.Së
CN nÆng
DÇu,Hång Bµng,H¶i Phßng
§ång Nai Êp 47, x· Tam
CN
Ph-íc,
nÆng
huyÖn Long Thµnh, §ång Nai
§ång Nai KCN Biªn Hßa
N«ng-L©m
2
nghiÖp
TP Hå ChƢX·
Minh
T©n T¹o, huyÖn
CN nhÑ
B×nh Ch¸nh, TPHCM
Phó Thä VP:tÇng3,p.301,4D·t-îng,HN<n/m:BƠn
CN nhÑ
Găt,ViÖtTr×
Phó Thä sè 5 phè Hång
CNHµ,Ph-êng
nhÑ
Thanh MiƠu, TP ViÖt Tr×, VP
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
2 nÆng
Hµ Néi
S©n « t« tr-ícD̃S©n
ch vôbay Néi bµi
B×nh D-¬ngKCN T©n §̃nh,
CNBen
nÆng
Cat, BD
TP Hå ChƢÊp
Minh
Th¹nh An,CN
x· Trung
nhÑ An, huyÖn Cñ Chi, TPHCM
TP Hå ChƢKCX
MinhT©n ThuËn
N«ng-L©m nghiÖp
H¶i Phßng §-êng dÉn Nam
CN cÇu
nÆng
BƢnh,F.Së DÇu,Q.Hång Bµng,H¶iPhßng
TP Hå ChƢÊp
Minh
Phong Phó,
X©y
x· dùng
T¨ng Nh¬n Phó, Thñ §øc, TPHCM
TP Hå ChƢ594
Minh
®-êng 3 th¸ng
XD V¨n
2- phßng-C¨n
p.14, QuËnhé
10, tp HCM
Hµ Néi
tæ 23, th̃ trÊnCN
§«ng
nÆng
Anh, Hµ Néi

B×nh D-¬ngX· T©n §̃nh, huyÖn
X©y dùng
BƠn C¸t, B×nh D-¬ng
H¶i Phßng 360 Kim M·, HN
GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ4/12bisHlé11,P15,T©nb×nh,HCM<LL:232/8CénghßaF12TB×
Minh
CN nhÑ
TP Hå ChƢD1/9T,
Minh tØnh lé
CN10,
nhÑ
x· T©n T¹o, h.B×nh Ch¸nh,TPHCM
TP Hå ChƢSè
Minh
9 NguyÔnGTVT-B-u
C«ng Trø,®iÖn
Q1, TPHCM
Hµ Néi
KCN Sµi §ång
XD
A h¹ tÇng KCX-KCN
TP Hå ChƢ39
Minh
Lª DuÈn, Q.1,
XD V¨n
TPHCM
phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢKCX
MinhT©n ThuËn
CN nhÑ
TP Hå ChƢ186
Minh
Bis nguyÔn
CN Th̃
thùc
Minh
phÈm
Khai, P.6,Q.3(X-ëng:KCN VSIC, ThuËn An,BD-¬ng
Hµ Néi
KCN Sµi §ång
CN
B nÆng
Hµ Néi
KCN Sµi §ång
CN
B,nÆng
Long Biªn, Hµ Néi
TP Hå ChƢ18
Minh
Phan V¨n CN
TrÜ,P.17,
nhÑ Q Gß vÊp, TPHCM
TP Hå ChƢ19B
Minh
Huúnh H÷u
CN B¹c,P.4,Q
nhÑ
T©n B×nh,TPHCM;x-ëng110/2AThèngnhÊt,f11,qGßvÊp
B×nh D-¬ngx· Hßa B×nh,CN
hôyªn
nhÑThuËn an, tØnh BD
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
1 nhÑ
Kh¸nh Hßa X· Ninh Ph-íc,CN
h.Ninh
nÆng
Hßa, Kh¸nh Hßa
§ång Nai KCN Biªn Hßa
V¨n
2,D.Nai
hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ngTh¸i hßa, T©nCN
Uyªn,
nÆng
B×nh D-¬ng
Bµ R̃ a-Ṿng Th̃
Tµux· Bµ rã Thñy s¶n
B×nh D-¬ngX· T©n §̃nh, HuyÖn
CN nÆng
BƠn C¸t, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢ34
Minh
Lª DuÈn, quËn
Tµi chƢnh-Ng©n
1, TPHCM hµng
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN 1nhÑ
B×nh D-¬ngB×nh§¸ng,B×nhhßa,ThuËn
CN nhÑ
an,BD<CN:157/13/15 ®-êng D2,qB.th¹nh,TPHCM
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nhÑ
3, x.Ph-íc Thỉn,h. Nh¬n tr¹ch,§ång Nai
Hµ Néi
§øc Giang, Gia
CNL©m,
nÆngHN
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
2, nhÑ
§ång Nai
T©y Ninh X.LongPh-ìc,H.BƠnCÇu,T©yNinh<VP:11AHßaH-ng,q10,HCM
N«ng-L©m nghiÖp
H¶i Phßng 01 V¨n Cao, quËn
XD V¨n
Ng«
phßng-C¨n
Quỷn, H¶ihéPhßng
§ång Nai l« 24, KCN Biªn
CNHßa
nhÑ2, §ång Nai
TP Hå ChƢ117-121
Minh Lª Lîi,
XDQ1,
V¨nTPHCM
phßng-C¨n hé
H¶i Phßng Th«n V¨n Trµng,x·
CN nhÑ
Tr-êng S¬n,huyÖn An L·o, HP
§ång Nai X· B¾c S¬n, CN
H.Thèng
nhÑ NhÊt, §ång Nai
Hµ Néi
Nguyªn Khª,§«ng
CN nÆng
Anh,HN (VP:C22 F5,Horison,40C¸t Linh,HN)
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nhÑ
2
TP Hå ChƢX·
Minh
Linh Trung,
X©y
H₫yªn
dùng
Thð §øc, TPHCM
Hµ Néi
Th̃ trÊn Yªn Vien,
CN nÆng
Gia L©m, HN
TP Hå ChƢ8/2B
MinhÊp1,x· T©n
CN nhÑ
Thìi HiÖp, h.Hăc M«n, TPHCM
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN 1nhÑ
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN 1nÆng
Hµ Néi
360 Kim M·, Hµ
Tµi Néi
chƢnh-Ng©n hµng
§ång Nai KCN Biªn Hßa
X©y
2 dùng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nhÑ
3, §ång Nai
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nhÑ
3, §ång Nai
§ång Nai Th̃ trÊn LongCN
Thµnh,
nhÑ huyÖn Long Thµnh, §ång Nai
§ång Nai Ph-íc Th¸i, Long
CN Thµnh,
nÆng §ång Nai
B×nh D-¬ngKCN VSIP, B.D-¬ng
CN nÆng
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN nÆng
H¶i Phßng sè 2 Hoµng V¨n
GTVT-B-u
Thô, Hång
®iÖn
Bµng, H¶i Phßng
B×nh D-¬ngx· T©n §̃nh, huyÖn
CN nhÑ
BƠn C¸t, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢ79/5D
Minh Lª V.Thä,F.11,q.Gß
CN nhÑ
VÊp,TPHCM;CN:SX t¹i Kh¸nh B×nh,T©nUyªn,BD
B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao,
CNhuyÖn
nhÑ ThuËn An, B×nh D-¬ng
CÇn Th¬ P.C¸i KhƠ, TP
D̃ ch
CÇn
vô Th¬, TØnh CÇn Th¬

TP Hå ChƢTP
Minh
HCM
CN nhÑ
TP Hå ChƢTP
Minh
HCM
D̃ ch vô
L©m §ång th̃ trÊn Th¹nhN«ng-L©m
Mü, huyÖnnghiÖp
§¬n D-¬ng, L©m §ång
Hµ Néi
360 Kim M·, Hµ
Tµi Néi
chƢnh-Ng©n hµng
B×nh D-¬ngKCN §ång An,
X©y
huyÖn
dùngThuËn An, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢp.Ph-íc
Minh Long CN
B,q9,tp
nhÑ HCM
Hµ Néi
KCN Sµi §ång
V¨n
B hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Ninh B×nh Ninh B×nh N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
2 nÆng
Ninh B×nh Ninh B×nh CN thùc phÈm
TP Hå ChƢp.Minh
Ph-ìc Long,CN
q.9,
nhÑ
tp Hå ChƢ Minh
Kh¸nh Hßa sè 1 Mü Giang,
GTVT-B-u
Hßn Khăi,
®iÖn
Ninh Ph-ìc, Ninh Hßa, Kh¸nh Hßa
TP Hå ChƢtpMinh
Hå ChƢ Minh
CN nÆng
Hµ Néi
7 §Æng Th¸i Th©n,
GTVT-B-u
Hµ Néi
®iÖn
Long An KCN §øc HoµCN
1 nÆng
Long An Êp 5, x· §øc hßa
CN nÆng
§«ng, h.§øc hßa, Long An
TP Hå ChƢPh-ìc
MinhLong B,CN
quËn
nhÑ9, tp Hå ChƢ Minh
Tỉn Giang L« 52, KCN Mü
CNtho,
thùcTỉn
phÈm
giang
TP Hå ChƢtØnh
Minhlé 8, ÊpCN
12,nhÑ
§«ng Th¹nh, huyÖn Cñ Chi, TPHCM
TP Hå ChƢTP
Minh
Hå ChƢ Minh
CN nÆng
Phó Thä ph-êng N«ngCN
Trang,
nhÑthµnh phè ViÖt Tr×, Phó Thä
Hµ Néi
Hµ Néi
GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ngx· B×nh Hoµ,CN
huyÖn
nÆng
ThuËn An, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢKCN
MinhTp HCMCN nhÑ
B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn
CN nhÑ
2
B×nh §̃nh B×nh §̃nh CN nÆng
B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nÆng
TP Hå ChƢKCN
MinhT©n T¹oCN thùc phÈm
Kh¸nh Hßa th«n Mü L-¬ng,
GTVT-B-u
x· Ninh Thuû,
®iÖn huyÖn Ninh Hoµ, Kh¸nh Hßa
TP Hå ChƢKCN
MinhT©n ThíiCN
HiÖp
nhÑ
B×nh D-¬ngB×nh ThuËn,CN
ThuËn
nhÑGiao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢÊp
Minh
3, Ph-ìc VÜnh
CN nhÑ
An, Cð Chi, tp Hå ChƢ Minh
TP Hå ChƢNguyÔn
Minh Th̃ L¾ng,
CN nÆng
x· T©n Phó Trung, huyÖn Cñ Chi, TP HCM
B×nh D-¬ngKCN B×nh §-êng,
CN nÆng
DÜ An, BD
VÜnh Phóc th̃ trÊn H-¬ngCN
Canh,
nhÑB×nh Xuyªn, VÜnh phóc
T©y Ninh Long Yªn, Long
CNthµnh
nhÑ nam, Hoa Thµnh, T©y Ninh
B×nh D-¬ngKCN §ång AnThñy
(sai s¶n
®̃a chØ)
TP Hå ChƢKCN
MinhLong Thµnh,
CN nÆng
HuyÖn Long Thµnh, tØnh §ång Nai.
B×nh D-¬ngKCN B×nh §-êng,
CN nhÑ
DÜ An, BD-¬ng
TP Hå ChƢKCN
MinhT©n T¹o,
CN
TPnÆng
HCM
TP Hå ChƢKCN
MinhT©n B×nh
N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ88D
Minh
D-¬ng C«ng
CN nhÑ
Khi, Êp 6, x Xu©n Thìi S¬n, h Hăc M«n, TPHCM
B×nh D-¬ngKho 10/4, oo CN
0, ®-êng
nhÑ sè 10, KCN Săng ThÇn 1, BD-¬ng
Hµ Néi
KS¹n Horison,40
CN nÆng
C¸t Linh, §/ §a, Hµ néi
TP Hå ChƢL«
Minh
III, 15B, nhăm
N«ng-L©m
CN III,KCN
nghiÖp
T©n B×nh,Q.T©n B×nh,TpHCM
Kiªn Giang khu ®« th̃ míiCN
Ba thùc
Hßn,phÈm
h Kiªn L-¬ng, Kiªn giang
§ång Nai KCN Biªn Hßa
CN
2, nhÑ
§ång Nai
B×nh D-¬ng§¹i lé §éc lËp,CN
KCN
nhÑ
VSIP, B×nh D-¬ng
§ång Nai x· Long §øc, N«ng-L©m
h Long Thµnh,
nghiÖp
§ång nai
TP Hå ChƢÊp
Minh
1, Phø¬c CN
VÜnh
nhÑ
An, Cñ Chi, TPHCM
VÜnh Phóc H-¬ng Canh, CN
B×nh
nÆng
Xuyªn, VÜnh Phóc
Th¸i B×nh km6+500, ®-êng
CN nhÑ
Th¸i B×nh-Nam §̃nh, thtrÊn Ṿ Th-

Hµ Néi
KCN Sµi §ång
CN
B,nhÑ
HN
B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n,CN
x· ThuËn
nhÑ Giao, h.ThuËn An, BD
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nhÑ
1, §Nai
TP Hå ChƢ75A,
Minh®-êng NguyÔn
CN nÆng
B¸ Tßng, p.11, q.T©n B×nh, tpHCM
TP Hå ChƢKCN
MinhT©y B¾c
CNCñ
nÆng
Chi
B×nh D-¬ngKCN B×nh §-êng
CN nÆng
H-ng Yªn KCN Phè NèiCN
A, h.
nÆng
V¨n L©m, H-ng yªn
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN nÆng
B×nh D-¬ngÊp T©y, x· §«ng
CN Hoµ,
nhÑ huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng
TP Hå ChƢKCN
MinhT©n B×nh
CN nhÑ
TP Hå ChƢ730
Minh
Lª V¨n Kh-¬ng,F.Thíi
CN nhÑ
An, q12,tp HCM
B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n,CN
ThuËn
nhÑGiao, ThuËn an, B×nh D-¬ng
T©y Ninh ®-êng 13, KCN
CNTr¶ng
nhÑ Bµng, x· An T̃ nh, h Tr¶ng Bµng, T©y Ninh
Hµ Néi
sè 72, Tæ 56B,
V¨ncôm
hăa-YtƠ-Gi¸o
9(Sè 9, Phè
dôc
LiÔu Giai nèi dµi), QuËn Ba §×nh, TP HN
B×nh D-¬ng1084 ®-êng T¹
CNQuang
nÆngBöu,p.6, q.8, tpHCM
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng,T©y
CN nhÑ Ninh
TP Hå ChƢsè
Minh
C19/26A, H-¬ng
CN nhÑ
lé 2, Êp 3, x· B×nh Tr ̃ §«ng,BC
B×nh D-¬ngÊp 1B, x· An CN
phó,nÆng
huyÖn thuËn An, BD
TP Hå ChƢ9A,
Minh
khu phè 5,
CN
ph-êng
nhÑ Linh Xu©n, quËn Thñ §øc, TPHCM
Qu¶ng Ninhthµnh phè H¹GTVT-B-u
Long, QN ®iÖn
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch
CN nÆng
1
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng,
CN nhÑ
T©y Ninh
B×nh D-¬ngÊp 5, x· LongCN
T©n,
thùc
huyÖn
phÈmDÇu TiƠng, B×nh D-¬ng
B×nh D-¬ngx· B×nh ChuÈn,
CN huyÖn
nÆng ThuËn An, BD
TP Hå ChƢL«
Minh
6, B1, KCN
CN
T©n
nhÑThíi HiÖp, q12, TP HCM
TP Hå ChƢÊp
Minh
C©y Da, x·
CN
T©n
nÆng
Phó Trung, huyÖn Cñ Chi, HCM
TP Hå ChƢ186
Minh
khu phè 3,
CNp.nhÑ
Th¹nh Léc, q.12, tp HCM
B×nh D-¬ngÊp 1, x· An §ỉn,
CNhuyÖn
nhÑ BƠn c¸t, BD
TP Hå ChƢKCN
MinhVÜnh Léc
CN nhÑ
B×nh D-¬ngKCN §ång An,
CN
BD
nhÑ
TP Hå ChƢ152A,
Minh ®-êng CN
Hå Ngäc
nhÑ L·m, th̃ trÊn An L¹c,B×nh T©n,HCM
B×nh D-¬ngSè 10, ®-êngCN
26,nhÑ
KCN Săng ThÇn 2, DÜ An, tØnh B×nh D-¬ng
Hµ Néi
105 Tr-êng Chinh,
CN nhÑ
quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi
§ång Nai x· Léc An, h. CN
Long
nÆng
Thµnh, tØnh §ång Nai
TP Hå ChƢKCN
MinhT©y B¾c
CNCñ
nhÑ
Chi
TP Hå ChƢKCX
MinhLinh Trung
CN 2nhÑ
B×nh D-¬ngKCN VSIP, B×nh
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o
D-¬ng
dôc
H¶i D-¬ng 135A TrÇn H-ng
N«ng-L©m
§¹o,T.TrÊn
nghiÖp
Ninh Giang,h.Ninh Giang,HD-¬ng
B×nh ThuËn
x· VÜnh T©n,D̃h.
chTuy
vô Phong, tØnh BThuËn
Bµ R̃ a-Ṿng KCN
Tµu §«ng Xuyªn
GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢKCN
MinhVÜnh Léc
CN nhÑ
Long An
CN nÆng
TP Hå ChƢc«ng
Minhviªn p.m̉CN
m Quang
nÆng Trung, p.T©n Ch¸nh HiÖp,q.12
B×nh D-¬ng®-êng sè 2, KCN
CN nÆng
§ång An, B×nh D-¬ng
Hµ Néi
TÇng7,Tßa nhµ
V¨nVinaconex,2
hăa-YtƠ-Gi¸o
L¸ng
dôcH¹, HN (biÓn qu¶ng c¸o ë 2 L¸ng H¹,HN)
B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ
TP Hå ChƢKCN
MinhLª Minh CN
Xu©n
thùc phÈm
B×nh D-¬ngx· §«ng Hoµ, CN
h. DÜ
nhÑAn, t.BD
TP Hå ChƢ450/60,
Minh tØnhCN
lé 9,nhÑ
Êp 1, x· §«ng Th¹nh, h. Hăc M«n
TP Hå ChƢ450/60
Minh §ÆngCN
Phóc
nÆng
Th̃nh, Êp 1, §«ng Th¹nh, Hăc M«n, TP HCM
TP Hå ChƢsè
Minh
289,®.Hïng
N«ng-L©m
V-¬ng nèinghiÖp
dµi(khu A),th̃ trÊn An L¹c
TP Hå ChƢ1/97/29,
Minh khu phè
CN thùc
5, p.phÈm
§«ng H-ng ThuËn, q.12, Tp HCM

V¨nsè hăa-YtƠ-Gi¸o 2 Ng« §øc KƠ. T©y Ninh Hµ Néi KCN Néi Bµi CN nÆng B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. h. CN nhÑ x· ThuËn Giao. Hµ T©y TP Hå ChƢ12C.CN huyÖn nhÑHoµi §øc. ch vô quËn Thanh Khª.N«ng-L©m BƠn CÇu. tp HCM Hµ T©y x· An Th-îng. tp HCM B×nh ThuËn x· T©n Th¾ng. Minh ®. CN h.12.®-êng sè CN 2. CN nÆng An §ång. q. tp HCM §ång Nai KCN Hè Nai CN nÆng §ång Nai 7 ®-êng 4A. q.LªD̃Lai.CN §Nai nÆng H-ng Yªn Liªu X¸.TPHCM TP Hå ChƢ102-1-4. nÆng Phó Yªn TP Hå ChƢ90/2. HCM TP Hå ChƢKCN MinhT©n B×nh CN nhÑ TP Hå ChƢÊp Minh Phó Mü. nÆng h. §µ N½ng TP Hå ChƢkhu Minh phè 2.Gß VÊp.CN x· Ph-íc nhÑ Th¸i. VÜnh Phóc §ång Nai Êp Long Phó. CN H-ng nhÑ Yªn TP Hå ChƢp. q. Minh®.NguyÔn CNTh¸i nhÑS¬n. KCNCN Tr¶ng nhÑ Bµng.Gß VÊp. BD T©y Ninh ®-êng 6.Long Tr-êng. h.NguyÔn CN Duy nÆng Trinh. Yªn Mü.T©n B×nh. nhÑKhu phè 5.2. q.TX VÜnh Yªn.CñnhÑ Chi. CN nhÑ §Nai B×nh D-¬ngKCX BHßa 1. V¨n q. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Amata. CN §ång nhÑ Nai §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 2. BD §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ I TP Hå ChƢKCN MinhVÜnh léc CN nhÑ Long An CN nÆng TP Hå ChƢTP Minh HCM CN nhÑ §ång Nai KCN Long Thµnh. p.DÜ An. nÆng §ång Nai TP Hå ChƢKCX MinhT©n ThuËn CN nÆng VÜnh Phóc CN 13. p.ThuËn An. q12.T©y CN nhÑ Ninh §µ N½ng KCN §µ N½ng.Cñ Chi.12. x· CN Phó nhÑ Hoµ §«ng. nÆng x· ThuËn Giao.2. dôcq. tp HCM TP Hå ChƢcao Minh èc Mª Linh. Minh®. B×nh ThuËn H¶i Phßng CN nÆng H¶i Phßng T«n §øc Th¾ng. h. ch vô p.KCN CN nhÑ Biªn Hßa 2. Minh®. H¶i Phßng TP Hå ChƢsè Minh 87 ®.Lam D̃S¬n.B¾c Giang TP Hå ChƢsè Minh 2977/11.KCN nÆng§ång An.CN HiÖp nhÑ Thµnh. q. Q.PhanCN HuynhÑ Ƣch. CN nÆng §µ n½ng §µ N½ng 40 §iÖn Biªn D̃ Phñ.Long Thµnh.B×nh D-¬ng §µ N½ng KCN Hoµ Kh¸nh.ThuËn An.3. tp HCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 Phó Yªn L« B2 KCN Hßa CN HiÖp. tp HCM TP Hå ChƢTP Minh Hå ChƢ Minh CN nÆng TP Hå ChƢÊp Minh Nh̃ T©n.§ång Nai T©y Ninh x· Long Ph-ìc. ph-êng T©n Thíi NhÊt.NguyÔn CN ¶nh nhÑThñ.B¾c Giang x· X-¬ng Giang. TP HCM TP Hå ChƢ20A.1. An H¶i.ThuËn An.12. tp HCM . hăa-YtƠ-Gi¸o tp HCM dôc B×nh D-¬ngKCN §ång An. tp HCM T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng.1. §N B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 2 B×nh D-¬ngL« E. h. ch vô q. tp HCM B×nh D-¬ngx· T©n §«ng CN HiÖp. CN th̃ nhÑ x· B¾c Giang. Thñy huyÖn s¶n Hµm T©n. côm CN CN x· nhÑ Khai Quang.9. p. x· CN T©n nhÑ Thíi Nh×. BD B×nh D-¬ng1/108 Êp HoµCN L©n.HiÖp Minh Thµnh.HiÖp Thµnh. Qlé CN 1A.nghiÖp T©y Ninh TP Hå ChƢ38/8.tp Biªn Hßa. CN ThuËn nhÑ An. Minh®. t. h.Hăc M«n. p. p. V¨n§µ hăa-YtƠ-Gi¸o N½ng dôc B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 H¶i D-¬ng H¶i D-¬ng CN nhÑ TP Hå ChƢx·Minh Trung An.

§. h.1.B×nh D-¬ng8A. nhÑ khu phè chî.1.CN h. CN Ninh nÆngHßa<26/23A Cao B¸ Qu¸t.V¨n CN nhÑ L©m. KH NghÖ An X· Nghi Liªn. tp Biªn Hoµ. quËn Gß VÊp. q. KCN nhÑ Săng ThÇn 1.Ph-îng CN Th-îng.Kh¸nh Hßa Kh¸nh Hßa th«n §«ng Hßa.TP HCM TP Hå ChƢKCN MinhT©n ThìiCN HiÖp. Phó CN ThänhÑ TP Hå ChƢ6Minh ®-êng sè 7.TP HCM VÜnh Phóc x· Khai Quang.quËn T©n B×nh. TX B×nh tr ̃ §«ng.CN F. TP HCM H-ng Yªn x· L¹c Hång.NguyÔn CN nhÑV¨n Trçi.Hå Ngäc CN nhÑ L·m. nhÑTP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢTÇng Minh 13 Diamond V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o Plaza.Gß VÊp. q. q.p. h.q.Cñ Chi.lé2.Thñ §øc. TPHCM H-ng Yªn th«n Nh.B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ334 Minh ®-êng Einstein. h.Khu CN nhÑ phè 4. tp VT B×nh ThuËn th«n 2. nÆng h. nhÑTp HCM TP Hå ChƢ59/9 Minh®-êng Ph¹m CN nhÑ V¨n Chiªu.Hµ Néi) TP Hå ChƢA16/68A Minh H. Kh¸nh Hßa TP Hå ChƢKCN MinhT©y B¾c CNCñ nhÑ Chi. ®-êng sèCN 8.nghiÖp §N TP Hå ChƢ152 Minh A. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ TP Hå ChƢ59/9A.ph-êng B×nh h-ng Hoµ B.Long N«ng-L©m Thµnh.T©n nhÑ KiÓng. Hµ T©y §ång Nai KCN Biªn Hoµ X©y I. CN§ång thùc Nai phÈm §ång Nai Êp T©n Hăa.BƠn nÆngC¸t. §ång Nai B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn GTVT-B-u 1 ®iÖn B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1. vô p.B×nh Ch¸nh. NA §ång Nai x· Léc An.T©n B×nh.B×nh Tr ̃ §«ng A.Nh¬n Tr¹ch. ph-êng 12.CN x· Ho¸ nhÑAn. th̃ x· VÜnh Yªn.F. ph-êng Kh¸ch Phñ s¹n-Du Hµi. H. q.q7. GTVT-B-u th̃ x· VÜnh ®iÖn Yªn.B×nh CN nhÑ Thä. tp HCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng I Bµ R̃ a-Ṿng KCN Tµu Mü Xu©n Thñy A. tp HCM Hµ Néi X©y dùng TP Hå ChƢ298 Minh H-¬ng lé CN 80. tp HCM TP Hå ChƢ15.khu nhÑphè 2. ®. h. h.lé CN nhÑ 2. tpdùng Biªn Hßa. q.tp NhaTrang. BD TP Hå ChƢÊp Minh 3.10. B. p. tp HCM . h. 34 Lª dôc DuÈn. CNx·thùc Ninh phÈm H¶i. An L¹c. VP Hµ T©y x· B×nh Minh. B×nh Ch¸nh. §N Kh¸nh Hßa x· Ninh Thuû.Q. B×nh ThuËn VÜnh Phóc CN 14. KCN Khai CN nhÑ Quang.TPHCM TP Hå ChƢKCX MinhLinh Trung CN 2nhÑ Phó Thä ViÖt tr×.BƠn NghĐ.Hoµng Mai. thµnh l ̃ch phè Phan ThiƠt. nhÑ x· Long H-ng. t. CN NghinhÑ Léc.m̉CN m Quang nÆng Trung. p.12. ®iÖnQ. huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t.q. Minh ®. §N TP Hå ChƢKCN MinhT©n ThíiCN HiÖp. P. VÜnh Phóc TP Hå ChƢ309-311. HY TP Hå ChƢc«ng Minhviªn p.T©n B×nh.4.Nai Kh¸nh Hßa KCN Ninh Thñy.V¨n Giang §ång Nai KCN Biªn Hßa CN II nhÑ Bµ R̃ a-Ṿng sè Tµu 1001/51-53 CN ®. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 1 Kh¸nh Hßa sè 5 Hïng V-¬ng.12. tp HCM B×nh D-¬ngx· An T©y.TP HCM.Ph¹m CNV¨n nhÑ Chiªu.Th¸i V¨nD̃ ch Lung. TP HCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 2 TP Hå ChƢF3/6/4 Minh Êp 6. tp HCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ III. DÜ An. CNh. tp HCM TP Hå ChƢ12/20 Minh NguyÔn GTVT-B-u C¶nh D̃ . Minh ®. CN: 4/282 Thôy Khuª.1. BR-VT s¶n §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ I. Minh ®.D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-ìc. CN nÆng tp Nha Trang.T©n B×nh §ång Nai KCN Bµu XĐo. x· B×nhCN Mü.Ninh nÆng Hoµ.CN huyÖn nhÑ Thanh Oai.Ninh Hßa. Kh¸nh Hßa TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 1 (VPHN:KM5 Tam Trinh.

p. CN §an nhÑ ph-¬ng. h. p. huyÖn ThuËn An. nhÑ p.ViÖt Yªn.Tr-êngCN Chinh. tp HCM B×nh D-¬ngL« 1-CN.ph-êng CN nhÑ Tr-êng Thä. Tp HCM Nam §̃nh CN nhÑ Long An Quèc lé 1A. p. BD Th¸i B×nh Th¸i B×nh CN nhÑ H¶i Phßng KCN NomuraCN nÆng §ång Nai KCN Loteco CN nhÑ B×nh D-¬ngÊp B×nh §øc. KCN CN Mü nhÑ Ph-ìc.B×nh Th¹nh Tỉn Giang Êp B×nh T¹o. CN nhÑp.nhÑ x· B×nh ChuÈn. §ång Nai Hµ Néi 105 ®. Tỉn Giang.Gß VÊp. Êp dùng 5. tp Mü Tho.T©n nhÑ ThuËn T©y. h BƠn C¸t. x· An Phó. quèc V¨n léhăa-YtƠ-Gi¸o 1A. p. huyÖn ThuËn An. Long CN nhÑ HiÖp. h. BD B×nh D-¬ngx· An §ỉn. q.CN h. ®iÖn th̃ x· S¬n La. thµnh l ̃ch phè Phan ThiƠt.NguyÔn CN nhÑ Oanh. q. Minhkhu phèCN 4. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Long B×nh CN nhÑ TP Hå ChƢKCX MinhLinh Trung CN 2nhÑ Hµ Néi km 6 ®. B×nh D-¬ng B×nh ThuËn th«n 2.ThuËn An.HCMC) Long An KCN §øc HßaX©y 1. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ170 Minh Qlé sè 1A.®. TPHCM TP Hå ChƢ170 Minh KP5.nhÑ T©n Thíi HiÖp. Nha Trang o §ång Nai KCN Hè Nai CN nÆng B×nh D-¬ngx· Phñ An.BƠn CN nhÑ C¸t. nhÑp. S¬n La TP Hå ChƢ118/8.Gß VÊp. q. BƠn Løc. h.Thèng CNNhÊt. q. TP HCM Thanh Hăa Thanh Hăa N«ng-L©m nghiÖp B×nh D-¬ngÊp B×nh Giao. q.17. B×nh CN nhÑ Th¸i B×nh KCN Phóc Kh¸nh. q12.Gi¶i Phăng. §N TP Hå ChƢC15/18C Minh Huúnh CN B¸ nhÑ Ch¸nh. Thñ §øc. ph-êng Ph¹m Ng ̣ L·o.B×nh nhÑ Ch¸nh. Tp HCM TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ TP Hå ChƢ148/10B.T©n Th¬Ƣ dôc NhÊt. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢF6 Minh ®. B×nh D-¬ng Hµ Néi Tµi chƢnh-Ng©n hµng §ång Nai x· Tam Ph-íc. huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t. tp HCM B¾c Giang Phè Míi. huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t.CN x· B×nh nhÑ Hßa. TPHCM B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB.Ph-¬ng LiÖt. BD B×nh D-¬ngÊp 4. CN ®.Long nhÑ Thµnh. h Nh¬n Tr¹ch. q.Ung Minh X©y V¨n dùng Khiªm. quËn 1.CN h.TP Hå ChƢ106 Minh ®-êng TrÇn CN H-ng nÆng§¹o. ph-êng Kh¸ch Phñ s¹n-Du Hµi. LA (CN:28. B¾c Giang §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 1. h B×nh Ch¸nh. x· Hång CN nhÑ Th¸i.Gß VÊp.25. Thanh Xu©n TP Hå ChƢkho Minh 16 Thñ §øc. tp HCM TP Hå ChƢ Minh GTVT-B-u ®iÖn B×nh D-¬ngx· An §ỉn. T. TG B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ S¬n La 3-2. Minh ®.7.Long nhÑ Thµnh Kiªn Giang Thñy s¶n B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ TP Hå ChƢ74/807 Minh ®. nhÑ p. B×nh ThuËn . x T©n Kiªn. N«ng-L©m h. CN h.ThuËnnghiÖp An.17.p2..Thanh Xu©n TP Hå ChƢ70/2.11. nhÑ huyÖn DÜ An. VÜnh Nguyªn.Ph-¬ng LiÖt. tp HCM Hµ T©y X· T©n Héi. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢth̃Minh trÊn An L¹c. ph-êng QuyƠt GTVT-B-u Th¾ng. q. CN nÆng TX Th¸i B×nh B×nh D-¬ngÊp T©y x· §«ng CNHoµ.NguyÔnCN Oanh. CNF. tp HCM §ång Nai x· Tam Ph-íc. x· §øc Hßa §«ng §ång Nai KCN Biªn Hoµ CN 2 nÆng §ång Nai KCN AMATACN nhÑ Th¸i B×nh TT Ṿ Th-.Tr-êng nhÑ S¬n. CNx·nhÑ ThuËn Giao. h. Hµ T©y Kh¸nh Hßa KCN B×nh T©n.12.TB×nh.CN x· Trung nhÑ An. Êp 3.

huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t. thµnh ®iÖnphè HuƠ.ThuËn An.T©n TiƠn h. nÆng h.B×nh Ch¸nh. nhÑ T©n Uyªn. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ15K Minh Pham V¨n CNTrnhÑ . H-ng Yªn §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 2 B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc.Long Kh¸nh. t.DÜ An. BD §ång Nai Êp Long Phó. s¶n Phó Yªn H-ng Yªn x· Minh H¶i. Khu nhÑ phè 2.Gß vÊp.3. BD TP Hå ChƢ10/11A Minh quèc CN lé 1A. huyÖn CN nhÑ V¨n L©m. CN nÆng §ång Nai TP Hå ChƢKCN MinhLinh Trung CN nhÑ §ång Nai khu Xu©n B×nh. q.VÜnh Phñc Phó Thä Phó Thä CN nhÑ §ång Nai KCN Biªn Hßa CN II. tp HCM Hµ Néi 405 A TT Th-¬ng X©y m¹i dùng & DVô.Phó Thä TP Hå ChƢ261 Minh ®-êng Ph¹m CN nhÑ V¨n Hai. B×nh D-¬ng VÜnh Phóc l« CN 11. th̃ x· B¾c Giang Qu¶ng NamKCN §iÖn Nam-§iÖn CN nhÑ Ngäc B×nh D-¬ngx· An §ỉn.ThuËn An. BD B×nh D-¬ngÊp 6. h. BD TP Hå ChƢl«Minh B28/I-B29/I. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp 3. tØnh H-ng Yªn B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ II.15. nÆng tp Biªn Hßa. th̃ x· VÜnh Yªn. tp HCM VÜnh Phóc x. huyÖn B×nh Ch¸nh. Nam §̃nh T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp T©y Ninh T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp B¾c Giang khu ®Êt míi Ng· GTVT-B-u ba Qu¸n®iÖn Thµnh. h. nhÑTP HCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1.Long nhÑ Thµnh. x· CN B×nh nhÑTr ̃ §«ng. T©y Ninh Nam §̃nh C6-5.CN x· nhÑ B×nh ChuÈn. Hµ Néi . B×nh T©n.ThuËn An. §èng §a. CNh. h. BD Thanh Hăa x· Quang Trung.§N Hµ Néi X· Phñ DiÔn. H¶i Phßng TP Hå ChƢ400/5 Minh ®-êng Lª CNV¨n nhÑ Sü. TPHCM TP Hå ChƢC14/16 Minh quèc CN lé 1A. t. quËn Ng« Quỷn.14. p. B×nh Ch¸nh.Phï nhÑ Cơ. nhÑ Êp 3.T©n B×nh.7.N«ng-L©m h. TH B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. §N B×nh D-¬ngÊp B×nh Phó. X©y dùng T©n Uyªn.VÜnh X©y dùng T-êng. BD Phó Thä Khu 11. p. q. CNx·nhÑ B×nh ChuÈn. h. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN VSIP CN nÆng T©y Ninh x· Ph-íc Ninh.ThuËn nhÑ An. x· Th-êng CNT©n. ThuËn An. Tơ nhÑ Liªm.Long Thµnh. §N B×nh D-¬ngB×nh D-¬ng CN nhÑ B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. B×nh ThuËn B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao.̃ p. CN nhÑ th̃ trÊn Xu©n Léc. KCN Hßa ThñyHiÖp.DÜ An. C6-6. x· T©n Kiªn. h.CN h. côm CN CN nhÑ Khai Quang. VâCN C-êng.D-¬ng Minh nghiÖp Ch©u. T©n Thµnh.Thñy huyÖn s¶nTuy Phong. h. tp HCM TP Hå ChƢE4/48 Minh Êp 5.Trung LiÖt. §N Thơa Thiªn-HuƠ 24 TrÇn Quang GTVT-B-u Kh¶i. q. CN nhÑ x· ThuËn Giao. CN h. VP B×nh D-¬ngKCN VSIP CN nÆng Phó Yªn L« B6. h.nhÑ x· B×nh ChuÈn. TPHCM B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ H-ng Yªn x· TrÇn Cao. CN Q9. CN KCN nhÑVÜnh Léc. Thơa Thiªn HuƠ B×nh D-¬ngKCN VSIP CN nhÑ TP Hå ChƢ298 Minh h-¬ng lé CN 80. tp HCM §ång Nai KCN Long B×nh. x· Kim CN§øc. B×nh Ch¸nh B¾c Ninh Hoµ §×nh.CN h.CN x· Ph-íc nhÑ Th¸i. 133 Th¸i Hµ. h. B×nh D-¬ng H¶i Phßng 226 phè Lª Lai. f. KCN CN nhÑ Hßa X¸.Thñy huyÖn s¶nTuy Phong. nhÑ x· B×nh H-ng Hoµ. tp HCM §ång Nai x· Tam Ph-íc. B×nh ThuËn B×nh ThuËn x· VÜnh H¶o. CNph-êng nhÑ M¸y Chai.Phï Ninh.B×nh ThuËn x· VÜnh H¶o. nhÑ TX B¾c Ninh TP Hå ChƢX· Minh Long Tr-êng. p B×nh H-ng Hßa. CN thùc th̃ x· phÈm BØm S¬n.

tp HCM Phó Thä 108 ®¹i lé Hïng CNV-¬ng.Cñ CN nÆng Chi.HCM VÜnh Phóc KCN Khai Quang. nhÑ p.tp HCM B×nh ThuËn x· B×nh Th¹nh. CN nhÑ HP §ång Th¸p KCN Sa §Đc.15. tp HCM B×nh D-¬ng3/3B. CN ViÖt nÆng Tr×. h. CN ViÖt nhÑ Tr×.KCN CN HiÖp nhÑ ph-íc.CN §ång nhÑ Th¸p Phó Thä KCN Thôy V©n. s¶nPhó Yªn TP Hå ChƢKCN MinhLª Minh CN Xu©n nhÑ B×nh D-¬ngKCN §ång An. CN nhÑ tp Biªn Hßa. CN nhÑ h. vô tp HCM H-ng Yªn TT TrÇn Cao. q. CN nhÑ tp Biªn Hßa. CN nhÑ VÜnh Phóc TP Hå ChƢÊp Minh 4A.An Minh D-¬ng CN nhÑ V-¬ng.V¨n L©m. th̃ trÊn An L¹c §ång Nai KCN Long B×nh CN nÆng .khu phè 6. BD H-ng Yªn th̃ trÊn Nh.p. KCN T©n B×nh. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ298 Minh H-¬ng lé CN 80. q. CN nhÑ tp Biªn Hßa.§ång Nai KCN Loteco CN nÆng §ång Nai KCN Loteco CN nÆng Qu¶ng Ng·iX· Phæ Th¹nh. ph-êng B×nh H-ng Hßa B. ̃ch B×nh ThuËn Long An x· §øc LËp H¹.Thñ §øc §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 3 TP Hå ChƢl«Minh A8-1. CN nhÑ h. CN nhÑ T©y Ninh Hµ Néi th«n Ngäc TrƢ. CN nhÑ Êp B×nh §øc. t.nÆng huyÖn ThuËn An.nghiÖp Long An TP Hå ChƢToµ Minh nhµ sè 8. tp ViÖt Tr× §ång Nai KCN Long B×nh.Quúnh. CNh.CN h. h. CN nÆng h. D̃ chq. N«ng-L©m BƠn løc.h. Phó Thä H¶i D-¬ng Phó Th¸i. ®-êng CN nhÑ sè 3.T©nB× H¶i Phßng An H-ng.q.Linh Trung. CN ViÖt nhÑ Tr×. x· An CN Phó.1.Qu¶ng Ng·i TP Hå ChƢKCN MinhLinh Trung CN 2nÆng T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng. §N Long An X· NhËt Ch¸nh.LuüCN B¸n nhÑ BƢch. Phó Thä §ång Nai KCN Long B×nh.Thi S¸ch.ThuËn nhÑ An.f6. nhÑ khu phè 2.qT©nB×nh Qu¶ng Ninh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch Qu¶ng NinhTP H¹ Long. §N TP Hå ChƢ18/9 Minh®-êng Tr-êng CN nhÑ S¬n. Phó Thä B×nh ThuËn ph-êng Phñ Hµi.Gia L©m.f13. quËn B×nh T©n. An h¶i.ThuËn An. CN h. tØnh B×nh D-¬ng H-ng Yªn x· Phïng ChƢCN Kiªn.®.Phï XD h¹Ninh. CNx· nhÑ Th¹ch Bµn. huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t.®. CN nhÑ T©y Ninh TP Hå ChƢsè Minh 6.q3. Kh¸ch thµnh s¹n-Du phèl Phan ̃ch ThiƠt. §ång Nai Phó Thä X· Phï Ninh. tp HCM TP Hå ChƢKCN MinhNh¬n Tr¹ch CN nÆng II.Hăc M«n. x· Long Thíi.12. H-ng Yªn Phó Thä KCN Thôy V©n. HN B×nh D-¬ngx· An §ỉn. §øc s¶n Phæ. q. nÆng huyÖn Mü Hµo. LA<CN: 70 Ph¹m Ngäc Th¹ch.Nhµ B̀. nhÑx· T©n Xu©n.Hăc M«n.HCM TP Hå ChƢ220 Minh Bis ®.h.B×nh Mü. BD §ång Nai KCN S«ng M©y. p. tÇngPhó KCX-KCN Thä TP Hå ChƢsè Minh 1/101A ÊpCN §×nh.tpHCM<VPgd̃ ch:319CéngHßa.H. Êp B×nh CN Giao.T©n B×nh. B×nh ThuËn TP Hå ChƢKCN-TP Minh HCM CN nÆng Phó Thä KCN Thôy V©n. Kh¸ch huyÖn s¹n-Du Tuy lPhong.§øc nhÑ Hßa. nhÑ x· thuËn Giao. §N §ång Nai KCN Long B×nh.ThuËn An. HY TP Hå ChƢ158A.H¶i nhÑ D-¬ng TP Hå ChƢx·Minh Thìi Tam Th«n. §N T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng.N«ng Trang. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢl«Minh sè 4-5-6. Qu¶ng Kh¸ch s¹n-Du Ninh l ̃ch B×nh D-¬ng2/5B ®-êng §t743. tØnh H-ng Yªn H¶i D-¬ng TP H¶i D-¬ngCN nhÑ Phó Yªn L« A12 KCN Thñy An Phó.Kim CNThµnh.1. Thñy h. nhÑ Phï Cơ. TPH B×nh D-¬ngÊp 1A. x· B×nh Hßa. huyÖn Nh¬n Tr¹ch.p. h.h.CN cv nÆng phÇm m̉m Quang Trung. h.Thèng NhÊt.

CN x· nhÑ T©n Phó Trung. x· Phï Ninh. q. tp Biªn Hßa.T. huyÖn Phï Ninh. D̃ ch vô x· An Th̃nh.T©n dùng B×nh. BD TP Hå ChƢtæ Minh 12. tp HCM ̃ §×nh B×nh D-¬ngÊp An Hßa. CN nhÑ huyÖn BƠn C¸t. h. x· Phï Ninh.BƠn C¸t. huyÖn Phï Ninh. P16. huyÖn CN nhÑ KiƠn Thôy.Th¹nh nhÑ Xu©n. CN §ång nÆng Nai TP Hå ChƢ3/5 Minh ®-êng HåCN Ngäc nÆng L·m. huyÖn Phï Ninh. x· Phï Ninh. h Tr¶ng Bµng. BD §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ III.An CN L·o. x· Phï Ninh. h. §µ L¹t. TP Hå ChƢ Minh B×nh D-¬ngX· T©n §̃nh. Phó Thä TP Hå ChƢ356/1 Minh ®-êng Tho¹i CN nÆng Ngäc HÇu. H¶i Phßng Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng TASCO.x· CN nhÑ ThuËn Giao.p.19.p.Quèc N«ng-L©m lé 20. tp HCM §ång Nai KCN Long B×nh CN hiÖn nhÑ ®¹i. CN nhÑ §Nai B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n. B×nh D-¬ng §ång Nai CN nÆng §ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng .CN huyÖn nhÑ Long Thµnh. B×nh D-¬ng §ång Nai x· Tam Ph-íc. T.12.12. huyÖn Cñ Chi. ch vôtp VT. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Loteco. huyÖn ThuËn An. H¶i Phßng Kh¸nh Hßa x· V¹n H-ng. tx VÜnh Yªn. ph-êng CN nhÑ 4. tp HCM B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n 2. x· An T©y. quËn T©n B×nh. BD §ång Nai KCN Biªn Hßa CN 2 thùc phÈm Hµ Néi NguyÔn ChƢCN Thanh. q.HåCN V¨nnhÑ Huª. Hµ Néi L©m §ång C©y sè 7. dùng huyÖn An H¶i. x· LongN«ng-L©m nguyªn. quËn 12. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢB187/4A Minh khu CN phènhÑ 3. CN §NainÆng B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN (sainhÑ ®̃a chØ) Bµ R̃ a-Ṿng tÇng Tµu 3 TTTM. tp HCM B×nh D-¬ngViÖt H-¬ng CN nhÑ B×nh D-¬ngÊp 1.D̃ p. Phó Thä Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng TASCO. p. tØnh T©y Ninh TP Hå ChƢ383/8 Minh Trnh X©yTräng. B×nh D-¬ng H¶i Phßng x· H-ng §¹o. VÜnh Phóc Hµ T©y Hµ T©y N«ng-L©m nghiÖp TP Hå ChƢ92/4 Minhkhu phèCN 3. TPHCM TP Hå ChƢ176 Minh ®. tp HCM dôc B×nh D-¬ngKCN ViÖt H-¬ng CN nÆng B×nh D-¬ngKCN ViÖt H-¬ng CN nÆng H¶i D-¬ng th̃ trÊn Lai C¸ch.9. tpHCM TP Hå ChƢc«ng Minhviªn phÇn CNmnÆng ̉ m Quang Trung. CN huyÖn nhÑ CÈm Giµng.nhÑ huyÖn ThuËn An. q.§«ng H-ng ThuËn. Kh¸nh Hßa H¶i Phßng KCN tÇu thuûX©y An Hång.ThuËn An. q.7. H¶i D-¬ng B×nh D-¬ngÊp 3. BRVT VÜnh Phóc CN 14 côm c«ng CN nhÑ nghiÖp Khai Quang. nÆng TP H¶i Phßng §ång Nai KCN Long B×nh. TPHCM B×nh D-¬ngÊp 1A. §N B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. CN nhÑ tp Biªn Hßa. §ång Nai TP Hå ChƢ43D/30 Minh ®. Ph-êng nghiÖp 11. §N §ång Nai KCN Amata. Phó Thä Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng TASCO.D-¬ng CN Qu¶ng nhÑHµm.Phó NhuËn.p. ph-êng 18.h. §N §ång Nai KCN Long B×nh. quËn 8. q.CN x· ThuËn nhÑ Giao.Nh¬n Tr¹ch. huyªn nghiÖp BƠn C¸t.5.x· CN nhÑ ThuËn Giao. quËn Gß VÊp.p. h. h. nÆng§èng §a. Phó Thä Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nÆng §ång L¹ng TASCO.ThuËn An. x·CN Hßa nhÑ Lîi. L©m §ång TP Hå ChƢ355-365 Minh Ng«V¨n Giahăa-YtƠ-Gi¸o Tù. CNBƠn nÆng C¸t.T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng. Êp Gi÷a.Gß VÊp. TPHCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 §ång Nai KCN Loteco CN nhÑ TP Hå ChƢKCX MinhT©n ThuËn CN nhÑ TP Hå ChƢKCX MinhT©n ThuËn CN nÆng H¶i Phßng TT An L·o. huyÖn Phï Ninh. huyÖn Thñy s¶n V¹n Ninh. TPHCM TP Hå ChƢ44A Minh Lª Lîi.10. x· An CN Phó.q. H.

HN TP Hå ChƢL« Minh B1-11. Thñ §øc.B×nh ChiÓu. Hµ Néi TP Hå ChƢ484A MinhQuèc léCN 1A. p H-ng Lîi. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ257 Minh ®-êng Hai CN BµnÆng Tr-ng.H-ng yªn Hµ Néi P1302 nhµ B3B CN K§TM nhÑ Nam Trung Yªn. s¶n x· B×nh Ch©u. q.h. huyÖn ThuËn An. CN x· nhÑ AƢ Quèc vµ Nam §ång. CNx·nhÑ ThuËn Giao. B×nh D-¬ng Hµ Néi x· Kiªu K₫. TPHCM §ång Nai KCN Loteco CN nhÑ B×nh ThuËn TP Phan ThiƠt.nhÑ khu phè 2. ®-êng CN Lª QuƢ thùc phÈm §«n.Cñ chi. B×nh §̃nh CÇn Th¬ 34/2/17.TPHCM TP Hå ChƢ19/5 MinhNguyÔnCN AnhnhÑ Thð.Phï Ninh. B×nh D-¬ngÊp 2B. CN thµnh nÆng phè Nha Trang. ph-êng 7.D̃huyÖn ch vô Ninh Hßa. quËn 3. CN huyÖn nhÑ ThuËn An.h.Thñ §øc. TP HCM Bµ R̃ a-Ṿng Êp TµuThanh B×nh Thñy 4. Thñy B×nh s¶nThuËn B×nh D-¬ngÊp Hoµ L©n 2. ph-êng B×nh Thä. x· CN VÜnh nhÑ Phó. nhÑ H¶i Phßng Kh¸nh Hßa 9 M¹c §Ünh Chi.HiÖp Thµnh.TP HCM TP Hå ChƢPh-êng Minh Linh Trung.Phï Ninh. huyÖn CN nhÑGia L©m. TPHCM Bµ R̃ a-Ṿng ph-êng Tµu Long CN H-¬ng.12. q Ninh Kỉu. tæ 3. Tam B×nh. quËn T©n B×nh. Kh¸nh Hßa TP Hå ChƢsè Minh 30.TP HCM Phó Thä Côm C«ng nghiÖp X©y dùng §ång L¹ng. th̃ trÊnCN T©n nÆng Uyªn.Khu phè 2. c/viªn phÇn D̃ ch vô m̉m Quang Trung. x· An T©y.Phï Ninh.q12. huyÖn ThuËn An.x.V¨n L©m.PhóThä TP Hå ChƢ120/4 Minh ®-êng sè N«ng-L©m 13. CN huyÖn nhÑ BƠn C¸t. CN nhÑ q. tØnh Kh¸nh Hßa Hµ Néi th«n Trung D-¬ng. huyÖn Xuyªn Méc. TP Hå ChƢ Minh.x· CN Ph-íc nhÑ hiÖp. GTVT-B-u h ChƢ Linh. s¹n-Du Tp Ṿng l ̃ch tµu TP Hå ChƢKCX MinhLinh Trung GTVT-B-u 2 ®iÖn B×nh §̃nh sè 7. quËn Thñ §øc. th̃ x· Cao L·nh. TPHCM Kh¸nh Hßa x· Ninh Thñy. CN nhÑ x· Kiªu K₫.X. B×nh D-¬ng H¶i Phßng §¹i §ång. H¶i D-¬ng TP Hå ChƢ Minh CN nÆng B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 TP Hå ChƢTP Minh HCM CN nÆng TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ TP Hå ChƢKCN MinhT©y B¾c CNCñ nÆng Chi §ång Nai KCN Long B×nh CN nÆng H-ng Yªn trong Cty Sµnh CNsø nhÑ thñy tinh VN ë Tr-ng Tr¾c.Thñ §øc.KCN CN T©y nÆng B¾c Cñ Chi.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ52 Minh ®-êng §«ng CNH-ng nhÑThuËn 21. quËn 3. N«ng-L©m huyÖn BƠn nghiÖp C¸t.h.Ṿng Tµu H¶i D-¬ng KCN Nam S¸ch. x· Lai CN Uyªn. D̃ ch thµnh vô phè Quy Nh¬n. tØnh B×nh D-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 10. §ång Th¸p B×nh D-¬ngÊp 3.nghiÖp KP4.q12.tØnhPhó Thä TP Hå ChƢÊp Minh Ph-íc Hßa. nhÑ huyÖn BƠn C¸t. quËn 9. CÇu GiÊy. TPHCM(nhµ x-ëng t¹i BDTP Hå ChƢph-êng Minh Ph-íc CN Long nhÑ B. Bµ R̃ a . q. TPHCM Hµ Néi x· D-¬ng X¸. Tp HCM Bµ R̃ a-Ṿng Khu Tµu Du l ̃ch ChƢ Kh¸ch Linh. h Nam S¸ch. huyÖn Gia L©m. nÆng th̃ x· bµ R̃ a. huyÖn T©n Uyªn. Bµ R̃ a . P.F. huyÖn CN nÆng Gia L©m. tp CÇn Th¬ §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 2 H¶i D-¬ng x· Hoµng T©n. tØnh B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ Phó Yªn KCN Hßa HiÖp CN nÆng TP Hå ChƢKCX MinhLinh Trung N«ng-L©m nghiÖp . B×nh D-¬ng Phó Thä Côm CN §ång CN L¹ng. Ph-êng T©n Ch¸nh HiÖp. khăm CN 4.B×nh D-¬ngÊp Trung.TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 6/3 ®-êng CN §å S¬n.Ṿng Tµu B×nh D-¬ngth̃ trÊn L¸i Thiªu. ®-êng D̃ ch TÇm vô Vu. KiƠn CN Thôy. ph-êng nÆng 11. ®iÖnH¶i D-¬ng TP Hå ChƢ18 Minh KP3 ®-êngCN B¸c nÆng ¸i. Hµ Néi B×nh D-¬ngkhu 5. Lª DuÈn.x· An T©y. f. nhÑ ph-êng 4. Hµ Néi Qu¶ng NamQu¶ng Nam CN nÆng §ång Th¸p tæ 26. ph-êng 6.Phï thùc phÈm Ninh. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp 1.§«ng H-ng ThuËn.

Hµ Néi B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 §ång Nai x· Phó T©n.Nam CN nÆng S¸ch. CN Tp nhÑ ViÖt Tr×.huyÖn Phï Ninh. B×nh D-¬ng §ång Nai x· Ph-íc Th¸i. huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t. quËn 9. §ång Nai TP Hå ChƢ945/31/37.CN quËn nÆng Hai Bµ Tr-ng. quËn T©n B×nh.Th¹nh.x· Ph-íc CNVÜnh nhÑ An.CN huyÖn nÆng Yªn Mü. BD Nam §̃nh L« O. VÜnh Phóc TP Hå ChƢsè Minh 12. nghiÖp §ång Nai TP Hå ChƢph-êng Minh An Phó. CN nÆng huyÖt ViÖt Yªn. x· Phó Héi. TPHCM Phó Thä KCN Thôy V©n. h. Q vµCN R KCN nhÑ Hßa X¸.§a. x· nhÑ Tr-ng Tr¾c.TP N«ng-L©m §µ nghiÖp L¹t<th«n R' Chai II.CN x· T©n nÆng VÜnh HiÖp. x· Phï Ninh. TPHCM B×nh D-¬ngTT T©n Ph-ícCN Kh¸nh. q. Tp Nam §̃nh TP Hå ChƢC«ng Minh ty DÖt Ph-íc CN nhÑ Long. XDquËn V¨n phßng-C¨n 2. Phó Thä B¾c Giang Côm CN huyÖn CN ViÖt nhÑ Yªn. N«ng-L©m ph-êng nghiÖp T©n B×nh. B¾c Giang .q7. nÆngph-êng 22. quËn B×nh Th¹nh. CN nhÑ th̃ x· Thñ DÇu Mét. h. TPHCM TP Hå ChƢ512 Minh Lª V¨n L-¬ng. TP H¶i Phßng H¶i D-¬ng X· An L©m. huyÖn N«ng-L©m §̃nh Qu¸n. huyÖn §øc Träng TP Hå ChƢ15/3B Minh TrÇn H-ng CN nhÑ §¹o.T©n CN nhÑ Phong.§.B×nh nhÑ Tr-ng.q2.F9.nÆng ph-êng Ph-íc Long B. Phó Thä Long An KCN §øc HßaCN 1 nhÑ VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ Khai Quang. TPHCM Phó Thä KCN Thôy V©n. CN §NainÆng L©m §ång 11A C« Giang. th̃ x· §ång Xoµi.huyÖn Cñ Chi. GTVT-B-u tp ViÖt®iÖn Tr×.Phó Thä Ph-êng V©n C¬.f.F. TPHCM H¶i Phßng N/m SX nhùaCN & c¬ nÆng khƢ. TPHCM TP Hå ChƢ18/A20 Minh ®-êngCN Qu¸ch nhÑ V¨n TuÊn. BD VÜnh Phóc x· Quang Minh. F. CNkm6 nÆng NguyÔn Tr·i. h ThuËn An.H¶i An.Léc. quËn B. khu phè CN4. TPHCMhé TP Hå ChƢ93. th̃ trÊn An L¹c. CN huyÖn nhÑLong Thµnh. P. ph-êng 12.5 chungCN c. ph-êng 6. Phó Thä Phó Thä KCN Thôy V©n. ph-êng Ph-íc Long B. th̃ x· VÜnh Yªn. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ224 Minh NMguyÔn CN TuyÓn. CNhuyÖn nÆng Mª Linh. Phó Thä H-ng Yªn KCN Phè NèiCN A. TPHCM B×nh D-¬ngph-êng Phó Hßa. B¾c Giang Phó Thä Côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng. Minh ®-êng VâX©y V¨n dùng TÇn. KCN ViÖt CN nhÑ H-¬ng.nhÑ 24B. B×nh Ph-íc B×nh D-¬ngx· An T©y. H-ng Yªn B×nh D-¬ngL« G4. quËn Thanh Xu©n. quËn T©n B×nh. VÜnh Phóc B×nh D-¬ngÊp Long Héi. TPHCM §µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh CN nÆng Hµ Néi 205 Gi¶ng Vâ. nhÑ h. CN Tp nhÑ ViÖt Tr×.f25. huyÖn B×nh Ch¸nh. tØnh H¶i D-¬ng §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 1 H-ng Yªn CN nhÑ §ång Nai KCN Long B×nh CN nhÑ Bµ R̃ a-Ṿng KCN Tµu BR-VT Thñy s¶n B×nh D-¬ngB×nh D-¬ng CN nÆng TP Hå ChƢ82 Minh NguyÔn Duy CN Ninh. quËn 9.®-êng D5. huyÖn V¨n L©m. Minh khu CNphè nhÑ 1. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ37 Minh Êp3. quËn 3.T©n Uyªn. TPHCM §ång Nai KCN Hè Nai N«ng-L©m nghiÖp §ång Nai KCN Long B×nh. CN nÆng §N Hµ Néi 297 B¹ch Mai. Hµ Néi B¾c Giang KCN §×nh Tr¸m. CN nÆng Hµ Néi(toµ nhµ ©u ViÖt) B×nh Ph-íc ®-êng Hïng V-¬ng.T©n Uyªn. H-ng Yªn TP Hå ChƢsè Minh 18. TPHCM B×nh D-¬ngKCN VSIP CN nhÑ §ång Nai KCN Loteco. §«ng H¶i. CN Phó nhÑ Thä H-ng Yªn x· Giai Ph¹m.TP HCM Long An KCN Xuyªn ACN nÆng B×nh D-¬ngKCN VSIP V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc Hµ Néi 35 phè C.

nhÑ ThuËn An. TPHCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 1 TP Hå ChƢc«ng Minhviªn phÇn CNmnÆng ̉ m Quang Trung. nhÑ ph-êng An Phó §«ng. nhÑ ph-êng B×nh H-ng Hßa B. CNx·nhÑ ThuËn Giao. nhămCN II.2. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢkhu Minh phè 4. x· Phï Ninh. x· Phï Ninh. TPHCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nÆng 1 VÜnh Phóc KCN Khai Quang CN nhÑ H¶i Phßng KCN H¶i Phßng CN nhÑ H¶i Phßng 28 H¹ Lƣ. th̃ x· VÜnh Yªn. quËn Thñ §øc. ph-êng 12. TP H¶i D-¬ng B×nh D-¬ngÊp 1A. quËn CÇu GiÊy. dôc quËn T©n B×nh. hăa-YtƠ-Gi¸o ph-êng 2. ®-êng X©y Huúnh dùngV¨n B¸nh. Phó Thä Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN thùc §ång phÈm L¹ng. ®-êng CN nÆng TrÇn Duy H-ng. Nh©n chƢnh. Minhquèc lé CN 13.ph-êng CN nhÑ An Phó §«ng. Phó Thä TP Hå ChƢL« Minh B2-9. quËn 9. Q Hµ Néi 25B ngâ 83. p Trung Hoµ. Minh h-¬ng CN lé 80. h Cñ Chi. x·V¨n Mühăa-YtƠ-Gi¸o H¹nh Nam. BD TP Hå ChƢsè Minh 61. huyÖn Cñ Chi. khu ®« th̃ Trung Hoµ. TPHCM TP Hå ChƢ1/20A. h. Qlé 1A. VÜnh Phóc B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNA.§Nai CN nhÑ TP Hå ChƢsè Minh 223. ph-êng Linh Trung. ph-êng 4.HBµng.12.TPHCM TP Hå ChƢ24 Minh Tê b¶n ®åCN sè nhÑ 48 TTrÊn Cñ Chi. huyÖn Phï Ninh.T©n Phñ. f. BD TP Hå ChƢsè Minh 39. Long An TP Hå ChƢ18.T©n B×nh. S¬n N«ng-L©m La nghiÖp TP Hå ChƢ130/B92. quèc CN lé 5A. Phó Thä Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nÆng §ång L¹ng. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢKCN MinhT©n ThíiCN HiÖp nhÑ B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢCôm Minh4. ®-êng nhÑ 19-5A.x. x· An CN Phó. Q12. huyÖn Phï Ninh. nhÑ ph-êng HiÖp B×nh Ph-íc. q. TP HCM §ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng Phó Thä KCN Thôy V©n. huyÖn dôc §øc Hßa. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 364 ®-êngCN AnnÆng D-¬ng V-¬ng.B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc. Minh ®-êng T¨ng CNNh¬n nhÑ Phó. nhÑkhu phè 3. x· Phï Ninh. ph-êng Ph-íc Long B. nhÑ Ph-êng B×nh Hµn. ph-êng T©n Ch¸nh HiÖp. TPHCM B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n 2. CNB×nh nhÑ D-¬ng H¶i D-¬ng KCN §¹i An CN nÆng B×nh D-¬ngB×nh D-¬ng CN nhÑ Hµ Néi Phßng 2610.TP HCM Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng.ThuËn An. huyÖn ThuËn An. TPHCM §ång Nai KCN Long B×nh. TPHCM .B×nh nhÑ ChuÈn.KCN T©n B×nh. quËn Thñ §øc. CN Phó nhÑ Thä TP Hå ChƢ1/27.q. CN nhÑ §ång Nai H¶i D-¬ng Km 52. TPHCM Phó Thä KCN Thôy V©n.nÆng §ång Nai TP Hå ChƢ54/4 Minh®-êng B¹ch V¨n §»ng. quËn B×nh T©n. TPHCM VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ Quang Minh. q. CN Phó nhÑ Thä §ång Nai KCN Long B×nh CN nÆng B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ TP Hå ChƢKCN MinhC¸t L¸i CN nhÑ Th¸i B×nh Th¸i B×nh CN nhÑ B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN nhÑ Long An Êp Míi Mét. huyÖn CN nhÑ BƠn C¸t.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 423 quèc lé CN1A. quËn 12.HP) H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ §ång Nai KCN Long B×nh. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN I. Minh Ph¹m D̃ ch V¨n vôHai. x· Phï Ninh. huyÖn Phï Ninh. TPHCM Phó Yªn Phó Yªn CN nÆng B×nh D-¬ngx· Phñ An. KCNCN T©y nhÑ B¾c Cñ Chi. huyÖn Phï Ninh. ph-êng Linh Xu©n. quËn Thñ §øc. Hång CNBµng. nÆngH¶i Phßng(VPGD sè 55 l«2 97 B§»ng. TPHCM (®· ®æi ®̃a chØ) S¬n La Méc Ch©u. quËn Phó NhuËn. quËn 5. ®-êng CN nhÑ Tru«ng Tre. CN nhµnÆng 34T. ®-êng CN sè 10. Phó Thä Phó Thä côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng.

Thñy Longs¶n §ỉn. CN nÆng 235 §ång Khëi.BƠn C¸t. TPHCM §ång Nai KCN Long Thµnh. Hµ Néi Bµ R̃ a-Ṿng ®g TµuNg. TP HCM B×nh D-¬ngÊp An Hßa. qu©n Long Biªn. ph-êng T©n T¹o.Ba CN nÆng §×nh. tØnh B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 1 §ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng T©y Ninh Êp Léc HiÖp. LµngD̃quèc ch vôtƠ Th¨ng Long. quËn 3. Hµ Néi. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ5/3 Minh Êp H-ngL©n. huyÖn V¹n Ninh. TPHCM §ång Nai KCN Long Thµnh. Phó Thä Phó Thä Cum c«ng nghiÖp CN nÆng §ång L¹ng. CN nhÑ h Long Thµnh. th̃ x· VÜnh Yªn. CN nhÑ b¶n ®å sè 13. CN nÆng §ång Nai B×nh D-¬ngth̃ trÊn Uyªn H-ng. nhÑ Êp 8.x· CN nhÑ Bµ §iÓm. Bµ R̃ a. TPHCM H¶i Phßng H¶i Phßng GTVT-B-u ®iÖn Kh¸nh Hßa côm c«ng nghiÖp CN thùc V¹nphÈm Ninh 2. sè D̃58 chKim vô M·.p. Êp B×nh CN §øc.L-¬ng S¬n. quËn Ba §×nh. §̃nh Hăa.Th¹nh Xu©n. q1. T©y Ninh TP Hå ChƢ®-êng Minh Vâ V¨nCN BƢch. CN §ång nÆng Nai B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nÆng TP Hå ChƢ15B/22. huyÖn Hăc M«n. quËn 9. h. quËn B×nh Th¹nh. ®-êng CN T¨ng nhÑ Nh¬n Phó. quËn 1. BR-VT Hµ Néi 35 §µo TÊn. x· phï linh. TPHCM TP Hå ChƢKCN MinhVÜnh Léc CN nhÑ TP Hå ChƢsè Minh 95 ®-êng Lª CN§×nh nhÑ CÈn. Hµ Néi TP Hå ChƢsè Minh 18. Ba §×nh.Thñy x· Léc s¶n Ninh. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢL« Minh C12 ®-êngV¨n C. TPHCM B×nh D-¬ngÊp 1A. TPHCM Phó Thä Côm c«ng nghiÖp CN nhÑ §ång L¹ng. x· B×nh Mü. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN nhÑ B×nh D-¬ngKCN T©n §«ng CNHiÖp nÆng B B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN nÆng §ång Nai KCN Loteco. nhÑ x· B×nh Hßa. Kh¸nh Hßa TP Hå ChƢtoµ Minh nhµ 23-25A1 V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o Tr-¬ng C«ng §̃dôc nh.nhÑ ThuËn An. Phó Thä §ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng Hµ Néi 465 ®-êng NguyÔn CN nÆng V¨n Linh. x· Phï Ninh. tx· Bµ R̃ a.h. ph-êng BƠn NghĐ. HN B×nh D-¬ngÊp 4B. §ång Nai B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n. huyÖn Cð Chi. khu phè 7. x· Kh¸nh N«ng-L©m B×nh. huyÖn nghiÖp T©n Yªn. VÜnh Phóc TP Hå ChƢTP Minh HCM CN nhÑ Hµ Néi 603 B3. CN nÆng huyÖn Thanh Tr×. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp B×nh §øc. q. Minh ®-êng X©y Lª Th¸nh dùng T«n. Tp HCM Hßa B×nh lµng Ræng Vßng-RængCÊn. CN nÆng Hµ Néi tÇng 6+7. TX B¾c nghiÖp Giang Bµ R̃ a-Ṿng BR-VT Tµu Thñy s¶n . CN nhÑ huyÖn T©n Uyªn. quËn B×nh T©n §ång Nai KCN Long Thµnh. quËn CÇu GiÊy.Long CN nÆng H-¬ng. huyÖn Phï Ninh. huyÖn Phï Linh. huyÖn ThuËn An.f. ph-êng dôc7.hăa-YtƠ-Gi¸o X¸ V¨n Th¸nh B¾c. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ng4B/23. huyÖn D-¬ng Minh Ch©u. x· V¹n H-ng. B×nh D-¬ng Phó Yªn KCN Phó YªnCN nÆng TP Hå ChƢthöa Minh®Êt sè 415. CN nÆng §ång Nai B×nh D-¬ngÊp 3. Minh®-êng NguyÔn D̃ ch vô Th̃ DiÖu. Hµ Néi Hµ Néi th̃ trÊn V¨n §iÓn. q T©n B×nh. h. huyÖn ThuËn An. DÜnhN«ng-L©m KƠ.x· Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch L©m S¬n. dôc ph-êng 25. x·CN Hßa nÆng Lîi.BD-¬ng VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nÆng Khai Quang.Hµ Néi 53 Quang Trung. H÷u C¶nh. quËn 3.CN x· B×nh nhÑ Hßa. ph-êng 6. Hµ Néi TP Hå ChƢ38A. CNth̃nhÑ x· Thñ DÇu Mét.HB×nh<CN:KS Daeha360KM· TP Hå ChƢCao Minh èc Metropolian. ph-êng Sµi §ång. x· An CN Phó. tp HCM Bµ R̃ a-Ṿng X· Tµu An Ng·i. Hµ Kh¸ch Néis¹n-Du l ̃ch Hµ Néi 360 Kim M·. ph-êng Ph-íc Long B. CN nÆng Hai Bµ Tr-ng. q12. TPHCM TP Hå ChƢ337 Minh Nam Kú V¨n Khëihăa-YtƠ-Gi¸o NghÜa. Hµ Néi 59 NguyÔn Kh¾c D̃ ch vô HiƠu.Ṿng Tµu B¾c Giang §åi ch̀ .

TP Hå ChƢsè Minh 472 tØnh lé CN12.N«ng-L©m HN nghiÖp B×nh D-¬ng®-êng 12. ph-êng Ph-íc Long B.f.quËn hăa-YtƠ-Gi¸o T©n dôcB×nh. TPHCM T©y Ninh KCN Linh Trung CN 3nhÑ TP Hå ChƢ52/5A. H-ng Yªn TP Hå ChƢ212/1 Minh Khu phè CN1. Êp 1. TPHCM Qu¶ng NinhKCN C¸i L©nCN nÆng VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nÆng Khai Quang.Th¸iV¨n B×nh. nghiÖp huyÖn ThuËn An. ph-êng Ph-íc Long B. TPHCM TP Hå ChƢ170.KCN CNSăng nhÑ ThÇn 2. huyÖn ThuËn An.« Chî dơa. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ89 Minh C¸ch M¹ngCN Th¸ng nÆng 8.x· An Phó.nhÑ x· B×nh ChuÈn. MinhÊp D©nCN Th¾ng nhÑ 2. huyÖn CN nhÑ ThuËn An. GTVT-B-u quËn ®iÖn 1. KCN Vietnan-Singapore. TPHCM §µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh CN nÆng B×nh D-¬ngx· An Phó. ph-êng T©n Thíi 1. L©m §ång B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 H-ng Yªn KCN Phè NèiCN B. TPHCM §ång Nai KCN Long Thµnh. thµnh phè §µ L¹t. h V¨n L©m.B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN ViÖt H-¬ng CN nhÑ B×nh D-¬ngÊp 8. quËn 12. B×nh D-¬ng H¶i D-¬ng TT Lai C¸ch.§a. CN nhÑ §ång Nai TP Hå ChƢA5/6.nhÑ ph-êng Th¹nh Xu©n. Minh®-êng NguyÔn CN nhÑOanh. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ65/1. B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. TP HCM B¾c Ninh KCN Tiªn S¬nCN nÆng Qu¶ng Ninhthµnh phè H¹Kh¸ch Long. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Tam Ph-íc D̃ ch vô B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. tp HCM Hµ Néi KCN Néi Bµi. huyÖn ThuËn An. H-ng nhÑ Yªn H-ng Yªn ®-¬ng D1. huyÖn Hăc M«n. quËn Gß VÊp. TPHCM .nhÑ KCN Phè Nèi A. XD V¨n thµnh phßng-C¨n phè H¹ Long. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. quËn 1. huyÖn nghiÖp BƠn C¸t. nghiÖp B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ37 Minh T«n §øc Th¾ng. quËn 1. N«ng-L©m x· B×nh ChuÈn. H¶i D-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 18. TPHCM TP Hå ChƢ85/8c Minh Xu©n Thìi CN §Oong. huyÖn ThuËn An. ph-êng N«ng-L©m Phó nghiÖp Thä. th̃ x· VÜnh Yªn.h. TPHCM VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ Khai Quang. khu CND. quËn 12. TPHCM §ång Nai KCN Song M©y. CN nÆng §ång Nai B×nh D-¬ngSè 23 VSIP ®-êng CN nÆng sè 6. ph-êng T©n Thíi NhÊt. CN CÈm nhÑ Giµng.nhÑ x· B×nh ChuÈn. x· Nh̃ B×nh. VÜnh Phóc B×nh D-¬ng®-êng 30/4. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 18 T¨ng Nh¬n CN nÆng Phó.nÆng TËp thÓ Bé Tµi chƢnh. quËn 12. nÆng ph-êng Th¹nh Léc. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢF6B. quËn 9. V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o quËn 1. B×nh D-¬ng §ång Nai SX s¶n phÈmCN may nhÑ mÆc L©m §ång 01 TrÇn Quang Kh¸ch DiÖu. ph-êng 17. s¹n-Du ph-êng l ̃ch 10.nhÑ huyÖn Cñ Chi. th̃ x· VÜnh Yªn. s¹n-Du Qu¶ng lNinh ̃ch B×nh D-¬ngx· An §ỉn. Minh®-êng Bïi CNC«ng nhÑ Trơng. hé Qu¶ng Ninh T©y Ninh KCN Linh Trung CN 3nhÑ B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc.nhÑ x· B×nh ChuÈn. x· LongN«ng-L©m Nguyªn. huyÖn ThuËn An. quËn 12.§. TPHCM TP Hå ChƢ212/7 Minh ®-êng NguyÔn CN nhÑ H÷u C¶nh.q. Hµ Néi TP Hå ChƢ369/7 Minh ng. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB.f12. Minh®-êng Quèc CN nhÑ lé 1A.Hăc nhÑ M«n.nhÑ x· B×nh ChuÈn. TPHCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nÆng 1 TP Hå ChƢ37 Minh T«n §øc Th¾ng. huyÖn Hăc M«n. TPHCM dôc B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn D̃ ch 2vô TP Hå ChƢx·Minh Ph-íc VÜnhCN An. x· T©n Thìi Nh×. B×nh D-¬ng.TP Hå ChƢ Minh Qu¶ng Ninhph-êng Hßn Gai. quËn 9. Minh Êp 1. ®-êng T©n CN nhÑ Thíi NhÊt 1A. h Hăc M«n. VÜnh Phóc Hµ Néi c¨n hé 102 nhµ CNC. huyÖn N«ng-L©m BƠn C¸t. th̃ x· Thñ DÇu Mét. TPHCM B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 2 TP Hå ChƢsè Minh 4. x· CNXu©n nhÑ Thìi S¬n. ®-êng CN T¨ng nhÑ Nh¬n Phó.

x· T©n CN HiÖp. H¶i Phßng TP Hå ChƢ551/162 Minh ®-êng CNLªnhÑ V¨n Kh-¬ng.§øc Hßa. H-ng Yªn H-ng Yªn KCN Phè NèiCN A nÆng TP Hå ChƢ24/5C. B×nh D-¬ng Long An l« B 04-1. Hµ Néi §ång Nai KCN Biªn Hoµ.h. x· T©n Thíi Nh×.TPHC B×nh D-¬ngx· §̃nh Hßa.Long An §ång Nai CN nhÑ . TPHCM H¶i Phßng côm c«ng nghiÖp X©y dùng Qu¸n Tr÷. TPHCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ I.h. quËn T©y Hå. CNhuyÖn nÆngLong Thµnh. TP Biªn Hßa.Th¹ch. ph-êng CN nÆng Kim M·. Êp HËu CN L©n. huyÖn Nh¬n Tr¹ch. th̃ x· VÜnh Yªn. TPHCM o TP Hå ChƢsè Minh 18. TPHCM §ång Nai KCN Long B×nh. huyÖn ThuËn An. ph-êng 4.TP Hå ChƢ Minh T©y Ninh KCN Linh Trung CN 3nhÑ T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng CN nhÑ T©y Ninh ®-êng sè 7. ph-êng 6. quËn Ba §×nh. CN x· T©n nhÑB×nh. tØnh §ång Nai Kh¸nh Hßa l« M1-M6. ph-êng Ph-íc Long B. thµnh phè Ṿng Tµu. T©y Ni §ång Nai KCN Long B×nh CN hiÖn nhÑ ®¹i TP Hå ChƢsè Minh 3/334. §ång Nai Hµ Néi sè 4 D· T-îng.Nh©nchƢnh B×nh D-¬ngÊp 4B. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 5. ph-êng 11.§̃nh C«ng. f8. x· CN T©nnhÑ Phñ Trung. nÆng huyÖn T©n Uyªn.CN huyÖn nhÑ VÜnh Cöu. §ång Nai §ång Nai KCN An Ph-íc. ph-êng NguyÔn Th¸i B×nh. ®-êng NguyÔn CN thùcC¶nh phÈmD̃ . CNBiªn nhÑHoµ.x¸ V¨n Th¸nh B¾c.B. quËn KiƠn An.x· nhÑ Thìi Tam Th«n. ph-êng HiÖp Thµnh. quËn 3. Minh Êp Tam CN§«ng.q. CN thùc §N<VPGD phÈm t¹i 41D2. Hµ Néi §ång Nai KCN An Ph-íc. p.T©n Phó. CNx·nhÑ ThuËn Giao. quËn 9. q3. Hµ Néi VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ Khai Quang. TPHCM TP Hå ChƢKCN MinhT©n B×nh CN nhÑ Hµ Néi tæ 15. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 92 Nam Kú CN Khëi nhÑNghÜa. Êp CN Nh̃ T©n nhÑ 1. tØnh §ång Nai §ång Nai KCN An Ph-íc.KCN Thñy §øcs¶n Hßa 1.f.BƠn nghĐ.T©y Ninh Côm CN Thanh CN§ỉn. CNhuyÖn nÆngLong Thµnh.§øcTh¾ng.Phó CN nhÑ Th¹nh. §ång Nai B¾c Giang 296 x.Hăc M«n. huyÖn Hăc M«n. Tµu ®-êngCN 30 nÆng th¸ng 4.Yªn Mü. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ TP Hå ChƢ73/17 Minh ®-êng 15A. VÜnh Phóc Hµ Néi sè 190 l« C4.c. T©y Ninh TP Hå ChƢ119 Minh NguyÔn D̃ Th¸i ch vô B×nh. x· Thanh §ỉn. CNhuyÖn nÆngLong Thµnh. nhÑÊp Thanh Ph-íc. quËn 12. th̃ CN x· nhÑ Thñ DÇu Mét. huyÖn Cð Chi. nhÑ x· Bµ §iÓm. h. §ång Nai TP Hå ChƢKCN MinhHiÖp Ph-íc CN nÆng B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nÆng §ång Nai l«E ®-êng 5. ®-êng CN T¨ng nhÑ Nh¬n Phó. Q1. h Ch©u Thµnh.CN HµnÆng Néi H-ng Yªn KCN Phè NèiCN A nÆng H-ng Yªn DNTN ThanhCN B×nh nhÑ t¹i x· Trung H-ng. BR-VT BƠn Tre BƠn Tre. VPGD: CN nÆng 77 Lƣ ChƢnh Th¾ng. q. KCN Suèi DÇu. huyÖn Hăc M«n. TP HCM B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ H¶i Phßng GTVT-B-u ®iÖn B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc N«ng-L©m 2 nghiÖp Bµ R̃ a-Ṿng 847-4. Minh®-êng Ph¹m D̃ ch vô Ngäc Th¹ch. Kh¸nh Hoµ TP Hå ChƢsè Minh 42H. tØnh §ång Nai Hµ Néi 134 Kim M·. CN KCNnhÑ Long B×nh.f25. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp T©n Phó. TP HCM TP Hå ChƢTP Minh HCM CN nÆng §ång Nai X· Th¹ch Phó.D̃khu ch vô ®« th̃ míi §¹i Kim . B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN II nÆng TP Hå ChƢ37B. quËn T©n B×nh.HiÖp CN nhÑ Hßa. TP HCM B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n 2. huyÖn DÜ An.BGiang(VP§D:402-17T9 Khu Trung Hßa. côm 2.TP HCM TP Hå ChƢBƠn Minh§ß 2. h. KCN CN nhÑ Tr¶ng Bµng. Q1.CN ph-êng nÆngNhËt T©n. mét CN phÇn nhÑM7.

quËn Gß VÊp.Thanh nhÑ Léc. ®iÖn ®-êng Ph¹m Th¸i B-êng. khu phè 3. CN nhÑ Biªn Hßa. tØnh B×nh D-¬ng Qu¶ng Ninhthµnh phè H¹Kh¸ch Long. Tr¶ng Bµng. ph-êng 4.phßng-C¨n quËn Longhé Biªn. Q7. Minh ®-êng D̃ chBïi vôH÷u NghÜa. ®-êng CN An Phó nhÑ §«ng 12. VÜnh Phóc TP Hå ChƢÊp Minh Ich Th¹nh. q. s¹n-Du Qu¶ng lNinh ̃ch T©y Ninh KCX vµ c«ngCN nghiÖp nhÑ Linh Trung III. §ång Nai Hµ Néi p. Hµ Néi VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ B×nh Xuyªn.nhÑ ph-êng B×nh Thä. CN T©nnÆng Uyªn.Thanh Xu©n. Thñ DÇu Mét TP Hå ChƢT©n MinhXu©n. ph-êng 12.tØnh §ång Nai TP Hå ChƢ18 Minh ®-êng B¾c CN Ai. TPHCM B×nh D-¬ngKh¸nh B×nh. huyÖn ThuËn An. Trung nghiÖpHoµ. nhÑ quËn 9. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp 1 x· Héi NghÜa. B. TP Hå ChƢ126/112 Minh ®-êng CNTr-êng nhÑ Chinh. nghiÖp huyÖn T©n Uyªn. quËn B×nh Th¹nh. tæ 62. Hµ Néi TP Hå ChƢsè Minh 31. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ60/8/D1 Minh ®-êng CNQuang nhÑ Trung. Hµ Néi Hµ Néi sè 10. B×nh D-¬ng §ång Nai x· Tam Ph-íc. Khu phè 2. VÜnh Phóc Hµ Néi 545 NguyÔn XD V¨n V¨n Cơ. TPHCM Hµ Néi x· LÖ Chi. huyÖn nghiÖp BƠn C¸t. tØnh T©y Ninh B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ §ång Nai KCN Long B×nh CN hiÖn nhÑ ®¹i. TrÇnN«ng-L©m Duy H-ng.CN H¶inÆng Phßng B×nh D-¬ngsè 36/8 ®-êng CN §T743. quËn 9.§µ CN nhÑN½ng B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNA.V¨n ph-êng hăa-YtƠ-Gi¸o Ch-¬ng D-¬ng. ph-êng Phó Lîi.nhÑ huyÖn BƠn C¸t.huyÖn CN nhÑLong Thµnh.CN ph-êng nhÑ Tr-êng Th¹nh. X©y dùng ph-êng Lª §¹i Hµnh.nghiÖp TPHCM TP Hå ChƢph-êng Minh Tr-êng CN Th¹nh. P T©n Quy.nhÑ x· B×nh ChuÈn.D-¬ng . TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 271/9A ®-êng D̃ ch Lª vô V¨n L-¬ng. quËn T©n B×nh. huyÖn B×nh Xuyªn. T©nnghiÖp Uyªn. x· CN§«ng nÆng Th¹nh. Hăc N«ng-L©m m«n. ph-êng 2. khuCN phè nhÑ 5. nhÑ BR-VT TP Hå ChƢ2/63khu Minh phè 1.§TM Nam TP Hµ Néi sè 212. Minh Khu phè GTVT-B-u Phó Mü H-ng. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ282/49/5. ph-êng 12 QuËn T©n B×nh. huyÖn CN nhÑ Gia L©m. quËn Thñ §øc.huyÖn CN nhÑLong Thµnh. q 12.CN ph-êng nhÑ Tr-êng Th¹nh. th̃ x· VÜnh Yªn. Long CN §ỉn. quËn Hai Bµ Tr-ng. TPHCM Hµ Néi 191 phè Bµ TriÖu. Hµ Néi TP Hå ChƢ41/2B. T©y Ninh TP Hå ChƢ5-1B.BƠn C¸t. CÇu GiÊy. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 31/7 Hoµng X©y ViÖt. BD-¬ng B×nh D-¬ngph-êng Phó Hßa.tØnh §ång Nai §ång Nai x· Tam Ph-íc. dùng P4. Minh Êp 5. x· T©n CN §̃nh. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-ìc CN 1. Khu A . CN nhÑ h Tr¶ng Bµng. TPHCM B×nh D-¬ngÊp 3B.Cñ N«ng-L©m chi. HN B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng. TP HCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 1 §ång Nai KCN Long B×nh. dôc quËn Hoµn KiƠm. Nh©n ChƢnh. Biªn Hßa. §ång Nai TP Hå ChƢSè Minh 11/2A.T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng.X©y Trung dùng Hoµ. x· ThìiN«ng-L©m Hßa. ph-êng An Phó §«ng.1102 17 T8. TPHCM B×nh D-¬ngÊp 3.N«ng-L©m x· T©n HiÖp. p HiÖp Thµnh.TX CN nhÑThñ DÇu Mét. TP HCM B×nh D-¬ngÊp 1B x· An Phó. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngkhu 5. huyÖn Hăc M«n. tx UyªnN«ng-L©m H-ng. nhÑ khu phè 4. CN nhÑhuyÖn T©n Uyªn. CNF. BD-¬ng Bµ R̃ a-Ṿng An TµuNhøt. CN nhÑ huyÖn ThuËn An. quËn T©n B×nh. q12. TpnghiÖp HCM TP Hå ChƢT©n MinhPhó Trung. B×nh D-¬ng §µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh.h. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 40 ®-êng Phan CN nhÑ Thóc Duyªn. tØnh B×nh D-¬ng. quËn 12 VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ Khai Quang.nhÑ h. TPHCM §ång Nai KCN Long B×nh CN nhÑ TP Hå ChƢÊp Minh Ich Th¹nh. TPHCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 2 VÜnh Phóc KCN Quang Minh CN nÆng H¶i Phßng 347 V¨n Cao. quËn 9.

TPHCM H-ng Yªn x· Minh h¶i. TP HCM Hµ Néi 89/170 ®-êngCN Ng« nhÑ Gia Tù.T©n B×nh. TPHCM TP Hå ChƢ44/6/4 Minh t¨ng Long. CN nÆng huyÖn T©n Uyªn. tØnh B×nh D-¬ng TP Hå ChƢB187/4A.Ph-êng22. khu CN D. TPHCM T©y Ninh Êp A2.quËn T©n B×nh. hăa-YtƠ-Gi¸o quËn 3.tØnh Long An TP Hå ChƢ56. BƠn Thµnh.T©n CN nhÑ B×nh. ph-êng §«ng H-ng ThuËn. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 18 ®-êng T¨ng CN nhÑ Nh¬n Phó. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 35.ph-êng 13. quËn 12. TP HCM §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 2 §ång Nai KCN Tam Ph-íc CN nhÑ Hµ Néi x· Cæ NhuƠ. f. TPCM dôc B×nh D-¬ngÊp Ph-íc Th¸i.Ph¹m CN nÆng Ng ̣ L·o. quËn 10.B×nh Th¹nh. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ59/30. TPHCM TP Hå ChƢ90-92 Minh ®-êng X©y Lª Th̃dùng Riªng. tØnh B×nh D-¬ng H-ng Yªn §-êng D4. Ninh Giang. 133 Th¸i Hµ. TPHCM TP Hå ChƢ814/20 Minh ®-êngD̃Sch V¹n vô H¹nh (nèi dµi).th̃ nhÑ x· VÜnh Yªn.®-êngD̃ T«n ch vô§¶n.quËn T©n B×nh. Kh¸ch p TrÇn s¹n-Du Phñ.nhÑ KCN Phè Nèi A.q. tp Hµ Néi B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-ìc CN II.T©n Yªn.huyÖn §-cs Hoµ. ®iÖnquËn 1.p.B×nh D-¬ngÊp 1A x· An Phó.quËn 12. CN nhÑ huyÖn ThuËn An.ph-êng t©n Thíi NhÊt.thùc BD phÈm TP Hå ChƢ95/14 Minh ®-êng TTN5. B¾c Ninh TP Hå ChƢ260 Minh §iÖn BiªnV¨n Phñ.®-êngCN Hoµng nhÑ Hoa Th¸m.khu CN nhÑ phè 7. quËn 4.q.ph-êng 15. Hµ Néi T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng CN nhÑ §ång Nai KCN Biªn Hßa CN 1 nhÑ B×nh D-¬ngth̃ trÊn Uyªn H-ng. ph-êng 12.quèc CN nhÑlé 1A. quËn 1. Hµ Néi 551 NguyÔn CN V¨n nhÑ Cơ.HiÖp CN nhÑ Thµnh. f. CNTrung nhÑ t©m TM¹i vµ D̃ ch vô. Hµ dôcNéi B×nh D-¬ngKCN VSIP. Minh ®-êng A4. nhÑ h.q1. huyÖn T©n Uyªn. quËn B×nh Th¹nh. nÆng q.Hoăc M«n TP Hå ChƢ273 Minh bis. tÇng IV. ph-êng hé 22.4.ph-êng Ph-íc Long B.tØnh H-ng yªn B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN II. tØnh Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Côm CN KhaiCN Quang. q12. tØnh B×nh D-¬ng B¾c Ninh Côm CN x· H¹p CNLÜnh nhÑ vµ x· Kh¾c NiÖm.Tp Hå ChƢ Minh B×nh D-¬ngÊp Hoµ l©n.TP Hå ChƢ Minh Qu¶ng Ninh§¹i lé Hoµ B×nh. huyÖn nghiÖp D-¬ng Minh Ch©u. ph-êng BƠn Thµnh. ph-êng Gia Thôy.nhÑ h.f.ph-êng 13.x·CN ThuËn nhÑ Giao.ph-êng Gia Thu₫.huyÖn nhÑ BƠn C¸t. TP Hµ Néi Hµ Néi 551 NguyÔn CN V¨n nÆng Cơ.huyÖn CN nhÑ V¨n L©m.TP HCM Long An Êp b×nh Tỉn II. l ̃chtx Măng C¸i. TP HCM TP Hå ChƢ170 Minh khu phè 5. Minh Êp TỉnCN L©n.tØnh VÜnh Phóc §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch D̃ ch 1vô B¾c Giang Côm CN §ång CN §×nh. BD-¬ng CN nhÑ TP Hå ChƢTÇng Minh 1. 174/2 D̃ ch Lƣvô Tù Träng.CN f12.12.CN x· nhÑ Th¸i Hßa. tiªn du. h.Tr·i. T©n Phó. ®-êng GTVT-B-u NguyÔn HuÖ. tpHCM Hµ Néi P 401. x· Ph-íc N«ng-L©m Minh.T©n Thíi NhÊt.TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 57 ®-êng Ng« CN nhÑ BÖ. ph-êng HiÖp T©n. T©y Ninh TP Hå ChƢ135/1/33NguyÔn Minh X©y H÷u dùngC¶nh. q1. Minh®-êng Tho¹i CN thùc NgäcphÈm HÇu. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 146. H¶i D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü ph-ìcCN II.BƠn C¸t. CN th̃ nÆng trÊn L¸i Thiªu. quËn Long Biªn.huyÖn ThuËn An. tØnh H-ng Yªn H¶i D-¬ng côm CN §ångN«ng-L©m T©m. VÜnh nghiÖp Hoµ. Minh khuCN phènhÑ 3. TP HCM B×nh D-¬ng526 Quèc lé 13. nhÑ x· Bµ §iÓm. ThuËn An.x· CN nhÑ §øc Hoµ H¹. B×nh D-¬ng Hµ TÜnh Hµ TÜnh N«ng-L©m nghiÖp . quËn Long Biªn. B¾c Giang TP Hå ChƢKhu Minh phè 5.ph-êng 7. p Trung LiÖt. quËn Long Biªn.V¨n huyÖn hăa-YtƠ-Gi¸o Tơ Liªm. TPHCM TP Hå ChƢ600A Minh®-êng §iÖn XD V¨n Biªn phßng-C¨n Phñ. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ §µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh CN nÆng TP Hå ChƢ208 Minh Ng.quËn 9.TP HCM TP Hå ChƢ438 Minh ®-êng Céng CN nhÑ Hoµ. TPHCM TP Hå ChƢ379.quËn B×nh Th¹nh.

2. huyÖn ThuËn An. V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o ph-êng 6.nhÑ ph-êng T©n KiÓng. ph-êng Phó Lîi. F. quËn §èng §a. TPHCM B×nh D-¬ngÊp T©n LËp. Hµ Néi B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN 2 nÆng B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nÆng TP Hå ChƢsè Minh 6. N«ng-L©m x· Thô©n nghiÖp Giao. CN nhÑ huyÖn ThuËn An. tp H¶i D-¬ng.HuƠ TP Hå ChƢc«ng Minhviªn phÇn D̃ ch m̉vô m Quang Trung.B×nh Th¹nh. TPHCM H¶i D-¬ng côm c«ng nghiÖp CN nhÑ CÈm Th-îng. TPHCM Hµ Néi phßng 401.TP HCM Long An Êp Nh¬n HßaCN 1. TPHCM TP Hå ChƢ223 Minh Hai Bµ Tr-ng. ph-êng 19. ph-êng 12. quËn 1. N7B K§TM X©y dùng Trung Hoµ. ®-êng CN Ph¹m nÆng ViƠt Ch¸nh. dùng ph-êng BƠn NghĐ.1. quËn dôc3. ®-êngD̃ ch Céng vô Hßa. B×nh D-¬ng . Long An VÜnh Phóc th̃ x· VÜnh Yªn. tÇng D̃ ch7vô sè 14. quËn 9. q. GTVT-B-u thµnh phè HuƠ. TPHCM TP Hå ChƢE5 Minh Ich Th¹nh.Hµ TÜnh Hµ TÜnh N«ng-L©m nghiÖp TP Hå ChƢ®-êng Minh §µo NhÊt CN Trinh. N«ng-L©m x· ThuËn nghiÖp Giao. Hµ Néi TP Hå ChƢsè Minh 60/7 ®-êng CN Yªn nÆng ThƠ. ch vôquËn CÇu GiÊy. quËn 12. x· X©y B×nh dùng An. tx Thñ DÇu Mét. huyÖn B×nh Ch¸nh. Hµ Néi o TP Hå ChƢsè Minh 364. quËn Phó NhuËn. x· An Phó. quËn T©n B×nh. dùng p. TPHCM B×nh D-¬ngKCN §ång AnCN nhÑ B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN 2 nhÑ §ång Nai KCN Tam Ph-íc. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ54 Minh T©n Canh. quËn 2. TPHCM Hµ Néi sè 16. quËn 7. quËn T©n Phó. vô thµnh phè HuƠ. huyÖn DÜ An. ph-êng Phó Thä Hßa. Lª Lîi.CN x· nhÑ T©n HiÖp. tê sèX©y 3. quËn 2. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN nÆng TP Hå ChƢsè Minh 36. huyÖn §øc Hßa. 105 D̃ chL¸ng vô H¹. ph-êng X©y Andùng Phó. ®-êng CN Céng nÆng Hßa. TPHCM TP Hå ChƢ155/10 Minh ®-êngCN Lª nhÑ Thóc Ho¹ch. Nh©n ChƢnh B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 B×nh D-¬ngÊp 1. CN x· An nhÑ §ỉn. TPHCM Thơa Thiªn-HuƠ 2 NguyÔn C«ng D̃ chTrø. B×nh D-¬ng Hµ Néi nhµ D2. TPHCM TP Hå ChƢ223. f.T©n B×nh Qu¶ng NinhKCN C¸i L©nCN nhÑ Hµ Néi 23 TrÇn Duy D̃H-ng.Thñ §øc. CNVÜnh nÆngPhóc B×nh D-¬ngsè 36/8 ®-êng CN §TnhÑ 743. BD B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 B×nh D-¬ngKCN Nam T©n X©y Uyªn dùng TP Hå ChƢsè Minh 2 ®-êng Thi X©y S¸ch. B×nh D-¬ng Hµ Nam KCN §ång V¨n V¨n më hăa-YtƠ-Gi¸o réng dôc B×nh D-¬ngÊp Ong §«ng. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 811. dùngph-êng 12. ®-êng sè CN7. ®iÖn Thơa Thiªn . MinhHuúnh V¨n X©yB¸nh. Q. quËn B×nh Th¹nh.Linh T©y. TPHCM TP Hå ChƢL« Minh 811. TPHCM B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. ph-êng 12.Long Thµnh. Thơa Thiªn HuƠ TP Hå ChƢ248/29 Minh ®-êngCN NguyÔn nhÑ Th¸i B×nh. p Quan Hoa. quËn T©n B×nh. huyÖn T©n Uyªn. x· nhÑ §øc Hßa Th-îng. CÇu GiÊy.CN ph-êng nhÑ Tr-êng Th¹nh. TPHCM §ång Nai KCN Long Thµnh CN nÆng TP Hå ChƢ127 Minh §inh TiªnX©y Hoµng. ph-êng T©n Thíi NhÊt.CN x· VÜnh nhÑ Léc B. TPHCM B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. ngâ 93 CN®-êng thùc phÈm CÇu GiÊy. Hµ Néi Hµ Néi phßng 1B. nhÑ khu phè 1. huyÖn BƠn C¸t.vôQ. huyÖn ThuËn An. §Nai TP Hå ChƢsè Minh 4.An dùng Phó. khu phè 4.3. TPHCM Thơa Thiªn-HuƠ sè 51.q. H¶i D-¬ng Bµ R̃ a-Ṿng Tµu GTVT-B-u ®iÖn B×nh D-¬ngÊp Néi Hăa. TPHCM B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng CN nhÑ TP Hå ChƢF1/23A Minh Êp 6. quËn T©n B×nh. ph-êng T©n Ch¸nh HiÖp.D̃ ch P. L¸ng H¹. quËn 12. CN nÆng h. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 364. ®-êng TTN CN nÆng 1A.

ph-êng Tr-êng Thanh. B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc x· T©n Thµnh. TPHCM Hµ Néi 24T1 Trung Hßa. VÜnh Phóc B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao. Hµ Néi H-ng Yªn x· Tr-ng Tr¾c. hé §µ N½ng §ång Nai KCN Amata CN nhÑ §ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ B×nh D-¬ngÊp B×nh thuËn. X©yhuyÖn dùng ThuËn An. B×nh D-¬ng VÜnh Phóc KCN Quang Minh CN nhÑ giai ®o¹n 2. th̃ trÊnCN Uyªn nhÑ H-ng. nÆng khu phè 5. Mª Linh. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ2969A Minh quèc lé CN 1A. CN huyÖn nhÑ V¨n L©m. CNThuËn nhÑ An. H-ng Yªn Hµ Néi phßng 5+6.nÆng Hoµng LiÖt. huyÖn Mª Linh. quËn 3. Minh ®-êng X©yLªdùng V¨n Sü.sè 36S ®-êng CN nÆng Ich Th¹nh. Hµ Néi B×nh Ph-íc x· T©n Thµnh. 191 Bµ TriÖu. ph-êng 13. V¨n huyÖn hăa-YtƠ-Gi¸o Nhµ B̀. ph-êng T©n Thíi NhÊt. CN nhÑ h Yªn Ḍng. Bµ R̃ a . p22. quËn CÇu GiÊy.CN huyÖn nhÑMü Hµo. N«ng-L©m th̃ x· §ångnghiÖp Xoµi. B×nh Ph-íc §ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ TP Hå ChƢ364 Minh Céng Hßa. tØnh BD-¬ng H¶i D-¬ng KCN §¹i An V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc TP Hå ChƢsè Minh 223 ®-êngX©y Huúnh dùng V¨n B¸nh. TPHCM H-ng Yªn Khu D. ph-êng D̃ ch Väng. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao. Tp HCM §ång Nai KCN Loteco CN nÆng §ång Nai KCN Loteco CN nÆng B×nh D-¬ngKCN B×nh D-¬ng CN nhÑ VÜnh Phóc h. quËn 12. TP dôc HCM TP Hå ChƢsè Minh 120/4 khu CN phènÆng 4. tÇng XD Khu 14. th¸p ®« th̃ B. Hµ Néi Hµ Néi sè 109 ®-êngD̃TrÇn ch vô§¨ng Ninh. quËn Gß VÊp.B×nh D-¬ngÊp 1. B¾c Giang H¶i Phßng Khu ®« th̃ míiXD 2 AV¨n ph-êng phßng-C¨n Së DÇu. quèc léCN 1A. VÜnh CN nhÑ Phóc Long An §øc LËp Th-îng. ph-êng 10. TPHCM TP Hå ChƢE3 Minh . hnÆng V¨n L©m. B×nh D-¬ng B¾c Giang KCN Song Khª CN. CNhuyÖn nhÑ ThuËn An. H-ng Yªn H-ng Yªn KCN Phè NèiCN A. ®-êng X©yNguyÔn dùng V¨n Trçi. TPHCM B¾c Giang Th̃ trÊn T©n D©n. quËn Phó NhuËn. quËn Phó NhuËn. CN x· nhÑ B×nh Giao. Hµ Néi TP Hå ChƢ315/15C. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc N«ng-L©m 2 nghiÖp §ång Nai KCN An Ph-ícCN nhÑ B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao. quËn CÇu GiÊy.Néi thùcHoµng phÈm B¾c Giang KCN Song Khª CN.Néi thùcHoµng phÈm TP Hå ChƢ135/17/47 Minh NguyÔn CN thùc H÷u phÈm C¶nh.Ṿng Tµu Hµ Néi Km9. x· Kh¸nh CN B×nh. CN §H. H-ng yªn H-ng Yªn x· B¹ch Sam. ph-êng 12. D̃ ch vô ph-êng Trung Hßa. huyÖn ThuËn An.ThuËn nÆng An. quËn 9. XD V¨nquËn phßng-C¨n H¶i Ch©u. TPHCM B×nh D-¬ngÊp 1B. Hoµng Mai. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN nÆng B×nh D-¬ng CN nhÑ §ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ TP Hå ChƢsè Minh 107B/4 ®-êng CN nhÑ Lª V¨n Thä. nhÑLong An B×nh D-¬ngKCN §«ng AnCN nÆng B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn1 N«ng-L©m nghiÖp §µ N½ng ph-êng Hßa C-êng. CNhuyÖn nhÑ ThuËn An. X©y T©n dùng B×nh. CNth̃nhÑ x· §ång Xoµi. TPHCM B×nh D-¬ngx· B×nh ChuÈn. B×nh Th¹nh. hé quËn Hång Bµng. TPHCM B×nh D-¬ngkhu 3. KCN Phè CN nÆng Nèi. CN huyÖn nhÑT©n Thµnh. huyÖn T©n Uyªn. H¶i Phßng §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng 2 Bµ R̃ a-Ṿng x· Tµu Mü Xu©n. H-ng Yªn . An Phó.míi Vincom city Towers. nÆng huyÖn T©n Uyªn. ph-êng 11. quËn Thñ §øc. ph-êng B×nh ChiÓu. TPHCM TP Hå ChƢx·Minh Phó NhuËn. CNh. BD-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 261B.

Q Gß VÊp. X©y dùng f. h BƠn C¸t. TPHCM B×nh Ph-íc x· Minh H-ng. TP HCM §ång Nai §ång Nai CN nÆng VÜnh Phóc KCN B×nh Xuyªn. B×nh Ph-íc TP Hå ChƢsè Minh 99 Ich Th¹nh.khu A«thi moi TP. TPHCM B×nh D-¬ngÊp 3A. huyÖn Hăc M«n. tØnh B×nh Ph-íc. x· §ång L¹c. nhÑ ph-êng Linh Trung. TP HCM Hµ Néi tÇng3. Q12. quËn Long Biªn B×nh Ph-íc KCN Ch¬n Thµnh. TPHCM Hµ Néi sè 15. TPHCM TP Hå ChƢB6-4A. Q 12.lÇu Minh3 toµ nhµ X©y Broadway dùng E.H÷u C¶nh. GTVT-B-u Tơ Liªm.N«ng-L©m huyÖn Ch¬n nghiÖp Thµnh.CN KCN nhÑ Mü Ph-ìc 2. ThuËn An. TP HCM B×nh D-¬ngKCN VISP. quËn 1. L©m nghiÖp §ång B×nh D-¬ngÊp Hoµ L©n2.T©nCN HiÖp. Hµ Néi VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp CN nhÑ B×nh Xuyªn. HCM B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN II.T©n Phó. BD CN nhÑ TP Hå ChƢCao Minh èc SATRA.huyÖn CN nhÑ V¨n Giang. B×nh D-¬ng Hµ Néi 8. nhÑx· Xu©n Thìi S¬n.BD B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. TP HCM H-ng Yªn x· Phông C«ng. quËn B×nh Th¹nh. F. CN nhÑ huyÖn Ch¬n Thµnh.Gß phÈm VÊp.T©n nÆng Uyªn. Hµ Nam Hµ Nam Côm c«ng nghiÖp CN nÆng T©y nam TX Phð lƣ. MinhLª V¨n Thä. h. TP HCM L©m §ång L¹c Xu©n. CN nÆng h. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 79C h-¬ngCN lé 65. Hµ Né TP Hå ChƢ95A. ngâ 112. quËn Ba §×nh.T©n Uyªn. huyÖn Nam S¸ch. Hµ Néi B×nh D-¬ngL« M-2A-CN. th̃ x· BØm S¬n B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n. Hµnam Hµ Néi 16 ng¸ch 58 ngâ D̃ ch12 vô§µo TÊn. ph-êng Cèng Ṽ. huyÖn Tơ Liªm.q7.TP Hå ChƢ1W.BD-¬ng.nhÑ B×nh ChuÈn. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 19. CVPMD̃Quang ch vô Trung. BD-¬ng TP Hå ChƢ35 Minh Ng. ph-êng Sµi §ång. ®-êng CN HËuthùc Giang.V¨n L©m. huyÖn ThuËn An. CN nhÑ ph-êng Tr-êng Th¹nh. HYªn B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-ìc CN II. nhÑx· T©n Xu©n. CN x· nhÑ ThuËn Giao. thùc f. ph-êng 25. CN x· T©n nÆng Kiªn. ®iÖn Hµ Néi Thanh Hăa côm c«ng nghiÖp CN nhÑ B¾c BØm S¬n. CN nhÑ huyÖn Ch¬n Thµnh.7 TP Hå ChƢ132. TPHCM Hµ Néi bƠn xe Mü §×nh.CN huyÖn nhÑ Ch¬n Thµnh. §¬n N«ng-L©m D-¬ng. QL 1A. CN nhÑ P11. huyÖn B×nh Xuyªn. nhÑ P HiÖp Ch¸nh.tpHCM §ång Nai CN nhÑ B×nh D-¬ngKCN ViÖt Nam-Singapore CN nÆng 2 thuéc KLH CN-DV-®« th̃ B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ1/1C. quËn 9. tæ CN 9. quËn T©n B×nh. GTVT-B-u 275B Ph¹m ®iÖnNg ̣ L·o. nhÑT©n Uyªn. dùng th«n §×nh Th«n. TP Hå ChƢ10/4 MinhB Êp MüCN Hßa1.nhÑ x· Thìi Tam Th«n.T©n P«ng.22. VÜnh Phóc TP Hå ChƢS19-1. l« X2. P. Minh Êp 2.Ch¬n thµnh. huyÖn B×nh Ch¸nh.CN: T©n B×nh.B×nh Th¹nh. Q1. khu CN B. TPHCM B×nh D-¬ngKCN Mü Ph-íc CN 2 nÆng TP Hå ChƢsè Minh 18/9 khu phè CN 4. huyÖn Hoc M«n. Q. Kh¸nhCN B×nh. BƠn C¸t. TPHCM B×nh D-¬ngÊp BaTri.V¨n D̃ ch vô Linh. Minh ®-êng §iÖn D̃ chBiªn vô Phñ. BD TP Hå ChƢ56/6. x·CN Xu©n nÆng Thìi Th-îng. toµ nhµ X©y Simco. BD-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 54-56 ®-êng CNNguyÔn nÆng Tr·i. B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh. phÈm ph-êng 4.q. VÜnh Phóc TP Hå ChƢ2. MinhÊp 3.x· CN nÆng Thµnh t©m. ph-êng 6. H¶i D-¬ng B×nh Ph-íc x· Minh H-ng.CN x· ThuËn nhÑ Giao. P T©n Ch¸nh HiÖp. Minh Sky Garden.nÆng BC¸t.6. Tp HCM TP Hå ChƢ72B Minh TrÇn B¸ CN Giao. Minh®-êng HT CN37. CN ph-êng nÆng D̃ ch Väng.B×nh Xuyªn. huyÖn ThuËn An.h.nÆng KCN Phè N«Ƣ A. TPHCM H¶i D-¬ng côm c«ng nghiÖp CN nhÑ An §ång. huyÖn Hăc M«n. tØnh B×nh D-¬ng H-ng Yªn ®-êng B1. tØnh B×nh Ph-íc B×nh D-¬ngKCN Săng ThÇn CN nhÑ 1 Hµ Nam KCN §ång V¨n. tØnh H-ng Yªn B×nh Ph-íc KCN Ch¬n Thµnh. quËn 3. x· Mü §×nh.nhÑ h. Minh tØnh léCN 15. TP HCM TP Hå ChƢNhµ Minh5. CNhuyÖn nÆngDuy Tiªn. BD . ph-êng B¾c S¬n. quËn CÇu GiÊy.B×nh Ph-íc TP Hå ChƢsè Minh 51/51B-53X©y ®-êng dùng Vâ V¨n TÇn.Ng. ph-êng BƠn Thµnh. huyÖn Hăc M«n.q.T©n HiÖp. ®-êng Bertrand Russell.nhÑ phè Ṿ Xu©n Thỉu.

tØnh §ång Nai Hµ Néi Hµ Néi D̃ ch vô §µ N½ng l« 8. ®-êng S¬n D̃ chTrµ-§iÖn vô Ngäc. CNhuyÖn nhÑ ThuËn An. TPHCM Phó Thä Côm CN §ång CN L¹ng. Q. TPHCM Hµ T©y côm CN QuÊtCN §éng. N«ng-L©m x· B×nh Hoµ. CNhuyÖn nhÑ ©n Thi.D̃f. Thíi An.x· Phó NghÜa.Linh. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp B×nh §¸ng. Hµ Néi TP Hå ChƢD002. tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi 8B/1 L¸ng h¹. Hoµng KiƠm.D̃P. Q3. KCN Tr¶ng Bµng.Thµnh ch vô C«ng. tØnh B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ31 Minh NguyÔn B¸ X©y TuyÓn.V. Q. Hµ Néi Hµ Néi Nhµ A1.CN x· nhÑ B×nh ChuÈn. Hµ Néi Hµ Néi 63-65 Hµng Bå. Hµ T©y BƠn Tre l« B3. huyÖn nghiÖp BƠn C¸t.x. tØnh Hµ T©y Hµ Néi p. HN Hµ Néi §éi 7. nÆng P. tØnh L©m §ång TP Hå ChƢ8A/5D2-6D2-7D2 Minh D̃ ch vô Th¸i V¨n Lung. CN nhÑ huyÖn Thanh Tr×. D̃ ch vô 6B L¸ng H¹. ®. khu phè CN 2. CNTP nÆng B¾c Ninh. Q. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp B×nh Phó. huyÖn Ch-¬ng Mü.Q.huyÖn T©n Uyªn. CN nhÑ §ång Nai TP Hå ChƢ1Minh Th¹ch Th̃ Thanh.Hµ Néi Hµ Néi 6/42 ®-êng LiÔu D̃ ch Giai. CN nhÑ x· ThuËn Giao. Q T©n B×nh. Long An §ång Nai Suèi Tre. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNA. B¾c Ninh B×nh D-¬ngth̃ trÊn T©n Ph-¬c CN nÆng Kh¸nh. khu CN 25 L¸ng thùc H¹. phÈm Ba §×nh. D̃ chHoµn vô KiƠm. dùngP12. §ång CNNai nhÑ B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao. huyÖn ThuËn An. tØnh §ång Nai Hµ Néi 2503.Ba §×nh. TP Hå ChƢ Minh B¾c Ninh KCN H¹p LÜnh.Ng. B×nh D-¬ng L©m §ång ph-êng Léc TiƠn.1. CN nhÑ th̃ x· B¶o Léc. Khu §« th̃ míi Mü §×nh.x· Xu©n Ph-¬ng.T©n §̃nh. CN B¾c nÆng Ninh B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn.BƠn NghĐ.128-228 ®¬n CNnguyªn nÆng 7-CT5. Hµ Néi B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ. P. ®g Ng. Minh NguyÔn D̃ ch §×nh vô ChiÓu. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Long thµnh.7 TP Hå ChƢ252B. tÇng 5. nhÑx· Phï Ninh. huyÖn Tơ Liªm. nghiÖp huyÖn Thô©n An. P. H-ng Yªn B×nh D-¬ngKCN ViÖt-Sing CN nÆng H-ng Yªn th̃ trÊn BÇn Yªn CN Nh©n.Linh.khuB. Q. §µ N½ng T©y Ninh L« sè 24.khu Minh bthù s«ng X©y dùng «ng Lín.B×nh H-ng Ch¸nh B×nh D-¬ngth̃ trÊn DÜ An. 360 Kim M·. D̃ ch vôP. nhÑ P. huyÖn ThuËn An. h. Gia L©m. P. TPHCM Hµ Néi th«n ChƢnh Trung. tÇng 25.nhÑ x· B×nh ChuÈn. Ba §×nh.6. huyÖn ThuËn An. vô Q Ba §×nh.Hµ Néi th̃ trÊn V¨n §iÓn. TP HCM B×nh D-¬ngÊp 8. CÇu GiÊy. Hµ Néi Nam §̃nh Nam §̃nh CN nhÑ Qu¶ng NamQu¶ng Nam CN nÆng B×nh D-¬ngÊp Ho¸ Nhùt.V. CN huÖnn nhÑ DÜ An. huyÖn V¨n L©m. x· LongN«ng-L©m Nguyªn.T©n Phong. X©y dùng P6. T©y Ninh . B4 KCN CN Giao nhÑLong. Hµ Néi Hµ Néi P 511.12. Q. Q. tØnh Phó Thä TP Hå ChƢA7. HN Hµ Néi 18 Phè HuƠ. Hµ Néi TP Hå ChƢ93B. B×nh D-¬ng H-ng Yªn th̃ trÊn ©n Thi. S¬n Trµ. MinhVâ V¨n TÇn. K§TM D̃ ch Trung vô Hßa Nh©n ChƢnh. q. TP HCM Hµ T©y Côm CN NamCN Phó nhÑ NghÜa. H-ng Yªn Hµ Néi Toµ nhµ Fortuna. nÆng huyÖn Mü Hµo. H-ng Yªn Long An 29 NguyÔn Th̃ CNB¶y. BƠn Tre H-ng Yªn ®-êng B2. P.3. huyÖn T©n Uyªn. Hµ Néi T©y Ninh KCN T©y Ninh CN nhÑ §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 1.1. CN KCN nÆngPhè Nèi A. tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi Nhµ A5.MÔ tr×. Minh khu phè D̃ ch MüvôPh-íc. th«n Hße D̃ chTh̃vô . X©y nhµ dùng 24 T2 Trung Hßa Nh©n ChƢnh. D̃ ch toµvô nhµ Daeha. CN nÆng x· Ch©u Quú. Ph-íc Mü.x· CNT©n nhÑVÜnh HiÖp.6. nhÑhuyÖn Th-êng TƢn. th̃ x· T©n An. chHµng vô Bµi. ®-êng CN sè nhÑ 6. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 5. Hµ Néi TP Hå ChƢsè Minh 527.Ch©u Thµnh.khu §TM Nam tphè. §TM Nam TP. huyÖn Phï Ninh.

CN BN nhÑ TP Hå ChƢ69/C Minh§ç V¨n DËy. x· T©n Thµnh. tØnh B×nh D-¬ng Phó Thä Khu 6. Tơ Liªm. Hµ Néi Hµ Néi phßng sè 1. Trung Hßa. tØnh §ång Nai Bµ R̃ a-Ṿng Khu Tµu phè 3. ch vô p.§øc Träng. Hµ T©y (VPGD: A5.Kh¸ch P.CN x· T©n nÆng VÜnh HÖpp. toµ CNnhµ nÆng Toserco V¹n Phóc. txXD ThñV¨n DÇu phßng-C¨n Mét. th̃ x· §ång Xoµn.l ̃ch QuËn Ba §×nh. sè 2 Nói Tróc. sè 4A L¸ng H¹.1. §ån T©y. nhÑ Tp Biªn Hoµ. CN x· Lai nÆng Uyªn. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngPhó Thä. N«ng-L©m th̃ x· Phð nghiÖp Lƣ. CN nhÑ huyÖn T©n Uyªn. x· An CN Phó.CN h. q 12. L§ §µ N½ng x· Hßa Ninh.T©n B×nh B×nh D-¬ngx· Phó Mü. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngth̃ trÊn T©n Ph-íc CN nhÑ Kh¸nh. huyÖn T©n Uyªn.D̃huyÖn ch vô ViÖt Yªn. th̃ x· Phó Thä Hµ Nam KCN Ch©u S¬n. Kim M·. phßng-C¨n quËn 1.NguyÔn s¹n-DuTh¸i l ̃ch B×nh.LOng CN nhÑ T©m. N«ng-L©m x· hiÖp th¹nh.BƠn C¸t.C8 K§T §¹i Kim. Hµ Néi §ång Nai x· Tam Ph-íc. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp BƠn V¸n. nghiÖph. Hµ Néi B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n. TP Hå ChƢ Minh B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ. CN nhÑ tØnh §ång Nai VÜnh Phóc VÜnh Phóc CN nhÑ Hµ Néi tÇng 8. Minh ®-êng CN TX13. TPHCM TP Hå ChƢ15 Minh Hµm Nghi. x· T©n HiÖp. Hoµng H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ T©y Ninh l« 89. h. CN nhÑ Êp T©n Hßa.2. Q. quËn dôc 3. B×nh héD-¬ng Hµ Néi CN nhÑ TP Hå ChƢ146 Minh NguyÔn XD C«ng V¨nTrø. hé TPHCM . B×nh Ph-íc B×nh D-¬ngKhu 4. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngth̃ trÊn Uyªn H-ng. TP HCM Hµ Néi phßng sè 2 toµ D̃ ch nhµ vô Detech. CÇu GiÊy. Q. huyÖn T©n Uyªn. D̃huyÖn ch vô Hßa Vang. KP2.nhÑ huyÖn ThuËn An. B×nh D-¬ng (thiƠu ®̃a chØ) B×nh D-¬ngÊp 1A. th̃ trÊnCN Uyªn nhÑ H-ng. nhµ D1.Hoăc M«n TP Hå ChƢ518 Minh H-¬ng LéCN 2. H. nhÑ tæ 12. tØnh B×nh D-¬ng §ång Nai KCN S«ng M©y. F. dùng huÖnn Nh¬n Tr¹ch. p Th¹nh Xu©n.B×nh Tr ̃ §«ng. §ång Nai §ång Nai KCN Biªn Hoµ CN 2. ch vô Q.CN h. Tơ Liªm.B×nh T©n Hµ Néi X©y dùng H-ng Yªn x· Ngäc L©m. Hµ Nam B¾c Giang x· BƢch s¬n. CN x· nhÑ Thanh Vinh. huyÖn T©n Uyªn. §ång Nai Hµ T©y KCN Phó NghÜa.D̃p. th̃ x·X©y Thñdùng DÇu Mét. nhÑ P. §ång Nai Hµ Néi phßng 104. tx· §ång Xoµi.Mü nhÑHµo. H-ng Yªn H-ng Yªn H-ng Yªn CN nhÑ H-ng Yªn H-ng Yªn CN nhÑ H-ng Yªn H-ng Yªn CN nhÑ Hµ Néi Hµ Néi CN nhÑ TP Hå ChƢ34 Minh Tỉn Giang. V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o huyÖn Ch-¬ng dôc Mü. CNBN nÆng §ång Nai KCN Long Thµnh. toµ D̃ chnhµ vô Detech. TP §µ N½ng H¶i Phßng H¶i Phßng D̃ ch vô Hµ Néi P 101. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 2. Kh¸ch p Gi¶ng s¹n-Du Vâ. huyÖn Tr¶ng Bµng. CNBN nÆng TP Hå ChƢ504/12. TX Bµ R̃ a L©m §ång th«n Phó Th¹ch. sè 15 Ph¹m Hïng. B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc Khu quy ho¹ch N«ng-L©m CN T©n Thµnh. sè 88D̃Lƣ ch Th-êng vô KiÖt. V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o ph-êng 6. tÇng D̃ ch 5. tØnh B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch X©y2.x· T©n Thìi Nh×. nghiÖpx· T©n Thµnh. T©y Ninh TP Hå ChƢ2/238 Minh D-¬ng CN C«ng nhÑ Khi. Hµ Néi B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n.B×nh D-¬ngÊp Ho¸ Nhùt. Hµ Néi TP Hå ChƢ133 Minh Vâ V¨n TÇn. CN nhÑ tØnh §ång Nai Hµ Néi 148 TrÇn DuyD̃ H-ng. toµ vô nhµ HRS.KCX vµCN CNnhÑ Linh Trung 3.Long nhÑ Thµnh.Hoăc M«n Hµ Néi phßng 3. 15 Ph¹m Hïng. B¾c Giang B×nh Ph-íc Khu quy ho¹ch CN CN nhÑ T©n Thµnh. h.

p.D̃Hoµn ch vôKiƠm Hµ Néi 724 CT4 ®¬nD̃nguyªn ch vô 5. §ång Nai TP Hå ChƢSè Minh 1/16. nhÑ huyÖn §øc Hßa. ®« Hµ th̃ míi T©y (VPDD: tÇng 21 th¸p Hoµ B×nh.B×nh Th¹nh. 106 HQViª H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ B×nh Ph-íc th«n5 vµ 6. H¶i D-¬ng Long An x· Hßa Kh¸nhCN T©y.V¨n phßng-C¨nMç.Khu nhÑ phè 7. KCN CN Long nhÑ Thµnh. Huúnh Thóc Kh¸ng. Minh §« th̃ míi XDNam V¨n phßng-C¨n TP. CN nÆng Qu¶ng Ng·i Hµ T©y km 16 L¸ng Hoµ CN L¹c. BƠn C¸t TP Hå ChƢ120 Minh khu phè Mü V¨n Hoµng.tp Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 131/16. B×nh D-¬ng Hµ Néi p1304. BD B×nh D-¬ngl« D-10B KCNCN MünhÑ Ph-ìc 2. T©n Phñ. BD H-ng Yªn KCN H-ng Yªn CN nÆng B×nh D-¬ngx· T©n §̃nh.Tp Hå CHƢ Minh Bµ R̃ a-Ṿng L« Tµusè 1. phßng-C¨n q1. CÇu thang 10.I-1.Khu phè dôc H-ng V-îng2.M3-M4. Hµ T©y §ång Nai KCN Long Thµnh. B×nh Ph-íc TP Hå ChƢM20. Bï §¨ng.®-êng CN nhÑ Bïi Th̃ Xu©n.T©n Phong.q. KCNCN PhónÆng Mü II. s¹n-Du huyÖn l ̃chCh-¬ng Mü.26. h. KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 3. BƠn C¸t.B×nh D-¬ngÊp A1. Q7. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ146 Minh NguyÔn XD C«ng V¨nTrø. tp Hå ChƢ Minh B×nh D-¬ngl« A-3J-CN. hXD Hoµi Khu §øc. h.h BƠn C¸t.quËn B×nh Th¹nh. L§ VÜnh Phóc KCN Khai Quang. t B×nh D-¬ng Hµ T©y CT7 APT. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngl« D-10BB. vô quËn 1. h. Hµ Néi) B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n.ThuËn CN nhÑ An.Tp Hå ChƢ Minh Hµ Néi tÇng 10.Ch-¬ng l ̃ch Mü.quËn 9. KCN CNMü nhÑ Ph-ìc 2.II.nghiÖp h. tØnh §ång Nai TP Hå ChƢSè Minh 5A. VÜnh Phóc H¶i Phßng H¶i Phßng CN nÆng TP Hå ChƢCr3-3. CN nhÑ h.12.§¹i lé CN III.T©n hé Phó.§«ng(VP§D: hé p809. Q. Long Thµnh. toµnD̃nhµ ch vô 14 L¸ng H¹.ph-êng 26.T©n B×nh.Tp Hå ChƢ Minh §ång Nai L« C. MinhK300 NguyÔn D̃ ch vô Minh Hoµng. TP HCM TP Hå ChƢ355 Minh Kinh D-¬ng XD V-¬ng.q7.quËn T©n B×nh.tp Hå ChƢ Minh L©m §ång th«n 4 x· §amN«ng-L©m B'ri. quËn1. K§TM S«ng §µ-Mü §×nh H¶i D-¬ng x· §ång L¹c. Hµ Néi Hµ Néi 6/27. tØnh Long An TP Hå ChƢSè Minh 168/5B. CNBN nÆng TP Hå ChƢC¨n Minh hé S33-1. hé TP HCM Trµ Vinh Trµ Vinh CN nÆng . h. CN BƠn nhÑC¸t. Tp HCM VÜnh Phóc VÜnh phóc CN nÆng Hµ T©y x An Kh¸nh.TP dôc Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢKCN MinhT©n thuËn D̃ ch vô TP Hå ChƢKCN MinhLª Minh CN Xu©n nhÑ H-ng Yªn KCN DÖt May CN Phè nhÑ Nèi B×nh D-¬ngl« B-11A-CN. tØnh Hµ T©y(VP§D:360 Km·. Long Thµnh.Q. tØnh Bµ R̃ a-Ṿng Tµu H-ng Yªn KCN Phè NèiCN A nhÑ Hµ T©y Khu vùc Hå V¨n Kh¸ch S¬n.K§TM XD Mç V¨nLao.quèclé CN nhÑ13.T©n B×nh. TP HCM TP Hå ChƢSè Minh 224/5 Bis. Nhµ B.p. BƠn C¸t. TX B¶o nghiÖp Léc. ngâ 106N«ng-L©m Hoµng Quèc nghiÖp ViÖt TP Hå ChƢ224/5 Minh Bis.T«n §øc D̃ ch Th¾ng.H. p. CN nhÑ tx VÜnh Yªn. V¨n phßng-C¨n B×nh T©n. BƠn C¸t. p. Hoµ Th¹ch.tnhµ Daeha. KCN CN Mü nhÑPh-íc 2 B×nh D-¬ngM-3B-CN. huyÖn Quèc Oai.x· An Phó.B×nh tr ̃ §«ng A. Hµ T©y Qu¶ng Ng·iKKT Dung QuÊt. Q.Huynhf D̃ chThiÖn vô Léc. Hµ Néi TP Hå ChƢ58 Minh ®-êng §ång D̃ ch Khëi.T©n hăa-YtƠ-Gi¸o Phong.360Kim m·HN) T©y Ninh KCN Linh Trung CN III nhÑ TP Hå ChƢSè Minh 160.p.s¹n-Du h. nhÑ p.V¨n L«hăa-YtƠ-Gi¸o R13. huyÖn X©y dùng Nam S¸ch.7.ph-êng 3. nhÑ Yªn S¬n. Tp Biªn Hßa. vô BƠn NghĐ.ph-êng nhÑ Ph-ìc B×nh. TPHCM Hµ Néi 36 Hµng Tre.T©y CNL©n. D̃ ch Chung vô c. tp HCM hé Hµ T©y Khu vùc hå V¨n Kh¸ch S¬n. Ql CN 13.CN KCN nÆng Mü Ph-ìc 2. x·N«ng-L©m Ph-íc S¬n. TPHCM B×nh D-¬ngl« F-6A-CN KCN CN nÆng Mü Ph-ìc 2. huyÖn T©n Thµnh.

nhÑ f. ch vôQ. p.Hoµ.BƠn C¸t.B×nh Th¹nh. tØnh VÜnh Phóc TP Hå ChƢ Minh X©y dùng TP Hå ChƢL«5B01 Minh ®« th̃XD míiV¨n Nam phßng-C¨n tphè. phÈm q. TP Quy Nh¬n. nhÑTp H¶i D-¬ng. CNx·nhÑ CÈm Phóc vµ CÈm §ỉn. §ång Nai TP Hå ChƢ®-êng Minh Gß « M«i.q. D̃ ch vô Trung Hßa-Nh©n ChƢnh . Hµ Huy TËp.BƠn C¸t. h.T©n héPhóc. 105 L¸ng H¹ hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ 3. t Qu¶ng Ninh B×nh D-¬ngL« F-6B-CN KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 2. 191 Bµ TriÖu . BD Hµ Néi phßng 802. ®-êngCN Vâ nhÑ Duy D-¬ng.CN BNnÆng B×nh D-¬ngx· An §ỉn. vô HCMC §ång Nai KCN Long Thµnh.TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 308 Quèc CN lé 1A. Ch©u Thµnh.T©n B×nh. q B×nh T©n. CNKCN nÆng C¸i L©n. s¹n-Du P. 180-182 Lƣ ChƢnh Th¾ng. H¶i D-¬ng H¶i D-¬ng KCN Phóc §ỉn. h.h. TP HCM Hµ Néi KCN Néi Bµi.Êp Minh §«ng. B×nh D-¬ng Qu¶ng Ninhl« ®Êt sè 8+24. T H¶i D-¬ng H-ng Yªn ®-êng B3.Hµm l ̃ch TiƠn.16.D̃HN ch vô 0 2. tp HCM B×nh ThuËn 96 Huúnh Thñc Kh¸ch kh¸ng.B×nh T©n. T B¾c Ninh B¾c Ninh BN CN nÆng TP Hå ChƢ14 Minh Vâ V¨n TÇn. Khai QUang. qléCN 13. tp H¹ Long. Q.Hoµng Mai. TP HCM Bµ R̃ a-Ṿng x· Tµu T©n H¶i. CNx nÆng CÈm Phóc vµ CÈm §ỉn.Hµ Néi Hµ Néi 71/B3 K§T §¹iD̃Kim. TP HCM TP Hå ChƢTßa Minh nhµ giµyD̃Viet ch vô Plaza. 17T9. h.§èng §a. CN nhÑ x· Thanh §ỉn. hăa-YtƠ-Gi¸o h.q. Q.x.3A KCN CN Mü nÆng Ph-ìc 2.Ch¬n thµnh.f. §ång Nai KCN Long B×nh CN hiÖn nÆng®¹i (Amata) Long B×nh. BD B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng-HQ. TPHCM Qu¶ng Ng·iL« 10.f9.Nh¬n Tr¹ch. XD h¹ tÇng B×nh KCX-KCN Ph-íc Hµ Néi phßng 409. th̃ trÊnCN Uyªn nhÑ H-ng. huyÖn CÈm Giµng.3. nhÑ khu phè 3. vôPhó ThuËn. B×nh ThuËn Hµ Néi phongf 304 toµ D̃ ch nhµ vô Ford Th¨ng Long.q7.6E+08 2. B¾c Giang H¶i D-¬ng KCN Phóc §ỉn.1.q. T©y Ninh TP Hå ChƢsè Minh 2. P B×nh H-ng Hßa B. Hµ Néi H¶i D-¬ng QL 5A. q. huyÖn CN thùc T©n phÈm Thµnh. BƠn NghĐ. thùcf4. dôc §Nai TP Hå ChƢ61/2R. h BƠn CN nhÑ C¸t. toµ D̃ ch nhµ vô Vincom.TPHCM Hµ Néi phßng 1A-B4. HN TP Hå ChƢ27/39 Minh Ng. Ph©n X©y KCNdùng Sµi Gßn-Dung QuÊt. Tp HCM TP Hå ChƢ21 Minh NguyÔn Trung X©y dùng Ng¹n. P.Minh H-ng. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢtoµ Minh nhµ B2-25(l« V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o H11) Khu phè dôc Nam Long 3.§a Kao.Trung Tù.h Tiªn Du.13E+08 thiƠt kƠ.D̃ tËp ch vô thÓ Kh-¬ng Th-îng. h. côm CN Quang Trung. CN nÆng §nai B×nh D-¬ngkhu 5. Hăc M«n.t©n B×nhm tp HCM B×nh Ph-íc L« H1-1. BD-¬ng TP Hå ChƢKhu Minh d©n c.f.6E+08 1. TP HCM B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ. h. CN nhÑ p. CN BN nÆng Hµ Néi phong 401 nhµ D̃ ch 17T5 vô K§TM Trung Hßa B¾c Giang x· Néi Hoµng.§N B¾c Giang Côm CN Song CNKhª.6. tØnh Bµ R̃ a-Ṿng Tµu . Q.B×nh dôc HßaB.q. Tp VÜnh Yªn.Träng CNLéi. khu CN B.Hµ Néi B×nh D-¬ngl« Q 15 CN KCN CN nÆng Mü ph-ìc 3.HCMC T©y Ninh KCN Linh Trung CN III nÆng T©y Ninh Êp Thanh Ph-íc. tØnh H¶i D-¬ng TP Hå ChƢ244/5 Minh Bis.H2 KCN CN nhÑ Minh H-ng-Hµn Quèc. D̃ chf.CN huyÖn nhÑ Yªn Ḍng.1.B×nh nhÑ H-ng Hßa B.tpHCM B×nh D-¬ngL« M.B×nh CNHµn. KKT Dung QuÊt. CNx· nhÑ Thìi Tam Th«n. B×nh §̃nh B×nh D-¬ngl« D-1Y-CN KCN CN nÆng Mü Ph-ìc 3. BD-¬ng B¾c Ninh KCN §¹i §ång-Hoµn CN nÆng S¬n.BƠn C¸t. Q7.h.nÆng KCN Phè Nèi. nhÑNéi Hoµng B×nh §̃nh L« 32. TP Phan ThiƠt. D̃ ch p. h CÈm Giµng.Hµ Néi Phó Thä L« sè 10 KCNCN Thu₫ nhÑV©n-ViÖt Tr×-Phñ Thä VÜnh Phóc Th«n Thanh Gi·. B. huyÖn T©n Uyªn.BƠn C¸t.§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch V¨nII.®« V¨nth̃hăa-YtƠ-Gi¸o VÜnh Léc.h.q3. p.7.BP B¾c Ninh KCN §¹i §ång.V¨n L©m. sxQu¶ng m¸y măc Ng·iCN nÆng. khu phèCN 5. p. x· B×nh Th¹nh TP Hå ChƢ18/5/A5 Minh NguyÔn D̃ ch Th̃ vô Minh Khai. F.

KCN CN nhÑ Vietnam . h. D̃ ch f.B×nh vô Th¹nh. ®-êng D̃ ch 5. Hai Bµ Tr-ng.HCM B×nh D-¬ngL« I3 KCN ViÖt CNH-¬ng nhÑ 2.25. x· T©n CN §̃nh.tØnh H-ng Yªn TP Hå ChƢsè Minh 141. BD §ång Nai KCN Long Thµnh. §ång Nai TP Hå ChƢKCN MinhT©n T¹o. Ba §×nh. T©y Ninh B×nh D-¬ng09 ®-êng 8. Néi Hoµng.phè D̃ ch vô Thµnh C«ng.M3-M4.f. D©n Kh¸ch Hoµ. p Thìi An. khu CND.BƠn C¸t.Yªnmü. TP HCM T©y Ninh Êp thuËn lîi. p 11.CÇu GiÊy. B×nh D-¬ng B×nh Ph-íc L« B1. tp HCM Hµ Néi TËp thÓ uû ban D̃ chkhoa vô häc nhµ n-íc. §iÖn Th¾ng Trung.T©n Ch¸nh HiÖp. dôcTP HCM TP Hå ChƢ162 Minh Nam Kú V¨n Khëihăa-YtƠ-Gi¸o NghÜa.155 CN ®-êng nhÑTA28 khu phè 2.BƠn C¸t. sè 15 Ph¹m Hïng. CN HCMC nhÑ TP Hå ChƢSè11A-B4. Hµ Néi TP Hå ChƢsè Minh 248/14/7 ®-êng D̃ ch vôNguyÔn Th¸i B×nh.Ba §×nh.Tr-êng X©y dùng Th¹nh.Singapore. quËn Thñ §øc. tpHCM TP Hå ChƢ386/32 Minh Lª V¨nD̃Sü.5. Ba §×nh.BPh-íc TP Hå ChƢ162 Minh Nam Kú V¨n Khëihăa-YtƠ-Gi¸o NghÜa. tpHCM Hµ Néi TÇng 3. QN Hßa B×nh Xăm §Ônh. Hµ Néi .T©n B×nh. q3. h. vô CViªn PM̉m Quang trung. q9. Hµ Néi TP Hå ChƢsè12/7/18.ph-êng9.HÎm Minh D̃ ch B4-Hoµng vô Hoa Th¸m.T B×nh Ph-íc TP Hå ChƢsè Minh 13bis. CN nÆng huyÖn Long Thµnh.quËn3.q.q1. CN nÆng VPhóc Hµ Néi P 301 nhµ 38A.Hµ Néi Chung c.Ph-êng Thµnh C«ng. Q1. tÇng D̃ ch 4.B3 CN &B4nhÑ KCN Minh H-ng-Hµn Quèc. Q1.A2 vµ A3.ph-êng ch vô 25. toµ nhµ CN CT3-3.Ch¬n thµnh. tp Hcm TP Hå ChƢSè Minh 21.q3. nhµ vô Detech.ph-êng 12 quËn T©n B×nh. q12.aan B×nh.Tp HCM TP Hå ChƢÊp Minh Ƣch Th¹nh.nhÑ huyÖn BƠn C¸t. B¾c Giang B×nh D-¬ngÊp 3.ngâ 6A. q Thñ §øc. TP HCM TP Hå ChƢ141. D̃ ch vô § Huúnh Thóc Kh¸ng. q12. h. ch vô f14. ThuËn An. q §èng §a. nhÑ khu ®« th̃ míi MÔ Tr× H¹.B×nh hé H-ng Hßa B.Minh H-ng.BD TP Hå ChƢsè Minh 312 ®-êngCN §écnhÑ LËp. sè 4 L¸ng H¹. CN KCN nhÑ Minh H-ng-Hµn Quèc. h.Phñ dùng NhuËn.Kú §ång. §ång Nai TP Hå ChƢKhu Minh d©n c.tp Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ05 Minh khu phè 2. Hµ Néi Qu¶ng NamCô CN Tr¶ngCN NhËt nhÑ 1. s¹n-Du Kú S¬n. ph-êng Th¹nh Léc. tp HCM TP Hå ChƢnhµ Minh 6A. D̃ chd·y vô4. tp Hå ChƢ minh TP Hå ChƢsè Minh 2.B2. Kim M·. p BƠn NghĐ. Minh®-êng D3. Minh®-êng NguyÔn D̃ ch vô Tr·i. sè 111. ngâ 98 phè Th¸i Hµ. BD Hµ Néi Sè 11.tp D̃ ch vô Hå ChƢ Minh Hµ Néi phßng 2. X©y dùng huyÖn Long Thµnh.Hoa Minh X©y Lan.BƠn c¸t. HN H-ng Yªn X· Tr-ng Tr¾c. toµD̃nhµ ch vô Harec. P13. ® D̃ ch TrÇn vô H-ng §¹o. §iÖn Bµn.Tp Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 180 Hai BµCN Tr-ng. f.H Ch¬n Thµnh. TP Hå ChƢ Minh B¾c Giang L« 06 KCN Song CN nhÑ Khª. Hµ Néi Hµ Néi TÇng 15.ph-êng13. Q Gß VÊp. Hµ Néi B×nh D-¬ngL« C 3B-CN KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 3. §ång Nai VÜnh Phóc KCN Quang minh.quËn B×nh Th¹nh. f.HuyÖn CN nÆngV¨n L©m .p nhÑ HiÖp B×nh ph-íc.nÆng KCN Phè Nèi. x· N«ng-L©m §«n Thu©n. P B×nh Thä. tp Hµ Néi TP Hå ChƢSè Minh TK 46/1. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 153 . tØnh CN nhÑ H¶i D-¬ng TP Hå ChƢ631. q12. p CÇu Kho. q 1. HY B×nh D-¬ngL« A-5F-CN KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 3. ® Tr-êng CN S¬n. HN Hµ Néi Tßa nhµ HH2Kh¸ch khu ®« s¹n-Du th̃ míil ̃ch Yªn Hßa.tp Hå ChƢ Minh H-ng Yªn ®-êng D4.BƠn C¸t.h. BD-¬ng §ång Nai KCN Long Thµnh. q. TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi Sè 902. h. f. P6.CN ®-êng nÆng TL 54. tæ 34 côm 5.ph-êng2. CN nhÑ huyÖn Long Thµnh.h.BƠn C¸t. D̃ chMai vô H¾c §Ơ.HCMC dôc B×nh D-¬ngL« A 1 J-Cn KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 3.BD B×nh D-¬ngL« D1 W-CN CN KCN nhÑ Mü Ph-ìc 3.®-êngD̃D3. thùc P phÈm §a Kao. TP HCM §ång Nai KCN Long Thµnh. nghiÖp huyÖn Tr¶ng Bµng. l ̃ch Hoµ B×nh H¶i D-¬ng KCN §¹i An. B×nh D-¬ng B¾c Giang KCN B¾c Giang CN nhÑ B×nh Ph-íc L« A1. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 43/3A Ph¹m CNV¨n nhÑ Chiªu. Thµnh C«ng.x. q5.® NguyÔn D̃ ch Trung vô Ng¹n.®« XDth̃V¨n VÜnh phßng-C¨n Léc.

h.BƠn C¸t.ThuËn An. h. B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh.qT§øc. q. h. ®-êng CNHå nhÑ Häc L·m.T©n Phong H-ng Yªn X· NghÜa Trô. f. têCN b¶nnhÑ ®å sè 4. Ph¹m Hïng. ph-êng13.h.Thµnh T©m.T©n B×nh.f9.§«ng nhÑ H-ng ThuËn.B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh. khu CN B. CNhuyÖn nhÑ ThuËn An. h ThuËn An.V¨n L©m. TX T©n An. CN nhÑ Thanh T©m.Thµnh T©m. x· Ph-íc HiÖp. BD B×nh D-¬ngL« D-4U-CN.Liªn ChiÓu.q.T©n B×nh.B×nh D-¬ng37. X©y dùng 364 Céng Hßa.®« dôc thi míi Nam Tphè.HCMC Long An khu B. P An L¹c.T©n Kh¸nh HiÖp. tx La Gi.nhÑ x.f2. HCMC B×nh ThuËn C¶ng c¸ La Gi.f. TP B¾c Giang TP Hå ChƢToµ Minh nhµ E-Town. Hµ Néi B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh. CN nÆng x.T©n B×nh. BD B×nh D-¬ngl« L-3A-CN KCN CN nÆng Mü Ph-íc 2.T§øc.BƠn Thµnh.V¨n Linh. Cñ Chi.h. Hµ Néi B×nh ThuËn th«n Thanh L-¬ng.b×nh Chu©n. BD .Thô©n An. TP Hå ChƢ Minh B×nh D-¬ngL« D-1A-CN KCN CN nÆng Mü Ph-ìc.Hăc M«n.ph-êng CN nÆng BƠn NghĐ. H-ng yªn Hµ Néi sè 15. ®-êng Ba Sa.Hoµn DiÖu.q.Hå Tïng MËu. CN kphè nhÑ Kh¸nh Héi. TP HCM TP Hå ChƢsè Minh 331 Lª V¨nD̃Sü. tØnh BR-VT Nam §̃nh Nam §̃nh CN nhÑ Hµ Néi P 302 nhµ 38A. BD TP Hå ChƢM4-02 Minh l« H1 Chug D̃ ch vô c.f.nÆng BR-VT TP Hå ChƢ231-233 Minh Lª Th¸nh D̃ ch vô T«n.HCMC TP Hå ChƢsè Minh 16.QuËn §èng §a.CN HDnÆng B×nh D-¬ngL« A 7F-CN KCN CN nhÑ mü Ph-íc 3. Kh¸ch t 8. ch vô Q3. B×nh D-¬ng Bµ R̃ a-Ṿng KCN Tµu Phó MüCN I. q12. D̃ chkhu vô phè H-ng Gia.nÆng KCN Phè Nèi A. f.®g Ng.q12. ®-êngX©y 1. CN nÆng BP H-ng Yªn x· B¹ch Sam. Tơ Liªm. quËn CÇu Gi©ƣ.T©ndôc B×nh.HuyÖn D̃ ch vô V¨n Giang. HY TP Hå ChƢnhµ Minh 6A.q.f.h.HCMC TP Hå ChƢ208 Minh NguyÔn Kh¸ch Tr·i. TP HCM B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh.T©n nÆngThµnh. T©n uyªn.F. Trung D̃ ch Hßa vô Nh©n ChƢnh. Ch¬n thµnh. Long An B¾c Giang Khu ®Êt míi ng· GTVT-B-u ba Qu¸n®iÖn Th¸nh. ̃ch huyÖn Tuy Phong.KP5. KCN Hßa CNKh¸nh nhÑ më réng.Ch¬n thµnh. BD H-ng Yªn ®-êng B1.h. CN nÆng x· Thµnh t©m. q B×nh T©n.x· CN nÆng Thµnh t©m. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢSè Minh 85/8C vµ 85/8D CN nhÑ Êp Xu©n Tìi §«ng. Côm dùng CN Lîi B×nh Nh¬n. Thñy ph-êng s¶n Ph-íc Léc.CN h.BC¸t. ®-êng D̃ ch sè vô 3 CViªn Pm̉m QTrung. BD TP Hå ChƢ464/27 Minh khu phè CN4.Linh Trung.ph-êng vô Quang Trung. tØnh B×nh ThuËn Bµ R̃ a-Ṿng KCN Tµu Mü Xu©n CNA.q. huyÖn Nh¬n Tr¹ch.TP Hµ Néi TP Hå ChƢthöa Minh1395. Mü nÆng Hµo. f.Ch¬n thµnh. tØnh B×nh D-¬ng §µ N½ng L« X. §N½ng Hµ Néi KCN Sµi ®ång D̃ ch B vô TP Hå ChƢTßa Minh nhµ R4-44. ®« th̃ míi Nam thµnh phè. HP Hµ Néi Sè 8 phè Chïa D̃ ch Béc.An L¹c.dd-êngCN 15. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNA. Ng« Quỷn.CN D-4W-Cn nhÑ CKN Mü Ph-íc 3. th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸nh.Ch¬n thµnh. HCMC B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao. Kh¸ch x· s¹n-Du ChƢ lC«ng.Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 152A.x· T©n Xu©n.B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc KCN CH¬n Thµnh.s¹n-Du toµ nhµl ̃ch DG Tower. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngsè 47/4A KL. §ång Nai Hµ Néi NVA 36.BC¸t. HCMC TP Hå ChƢ161/15 Minh ®-êngX©y Bïi Tdùng Toµn.8. BC¸t. B×nh ThuËn B×nh D-¬ng®-êng sè 2 KCN CN nhÑ §ång An. q1. h. CN nÆng x.Ch¬n thµnh. D̃ chngâ vô 98 phè Th¸i Hµ. q.HCMC TP Hå ChƢ127 Minh ®-êng Th¹nh CN nÆng Mü.nÆng khu phè 4.nhÑ x· B×nh ChuÈn. BP TP Hå ChƢToµ Minh nhµ Tecasin X©y sè dùng 243-243b ®-êng Hoµng V¨n Thô ph-¬ngguwwb ddT¬ngguww H¶i Phßng phßng 801-804. HCMC §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng V. CN nhÑ Mü §×nh.quËn1. s¹n-Du HCMC l ̃ch(XD golf 36 lç t¹i Cñ chi) TP Hå ChƢD2-015 Minh khu phè V¨n Mü hăa-YtƠ-Gi¸o Toµn 3. q1.tØnh H-ng Yªn B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh. h. sè 15 TrÇn Phó. HCMC H¶i D-¬ng KCNDD¹i An.HCMC TP Hå ChƢsè Minh 100 ®-êngV¨n Yªnhăa-YtƠ-Gi¸o ThƠ. q4.

VÜnh Phóc §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ I. Minh ®-êng CN nÆng Ba Th¸ng Hai.Xu©n Thìi Th-îng. Hµ Néi §ång Nai KCN Long Thµnh. h. Êp 1. TX Tñu DÇu Mét.Hăc M«n. BƠn C¸t.T©n nÆng ThuËn §«ng. nhÑ khu phè 4. Tơ Liªm.CN x· T©n nhÑ HiÖp.T©n CN nhÑ Khai. TP HCM §µ N½ng 06 Duy T©n. f.Êp 1. x· MÔ Tr×. CNhuyÖn nhÑ T©n Uyªn. vô®« th̃ míi Nam tphè. Long CN nÆng Thµnh. s¶n CÇn Giê.S«ng §µ. tp HCM §ång Nai Tam Ph-íc.h. D̃ chkhu vô §TM Mü §×nh .f. TPHCM B×nh D-¬ng12 VSIP 2 ®-êng CN nÆng 6 TP Hå ChƢD2-16 Minh Mü Giang D̃ ch 2.tpHCM Hµ Néi Viglacera Tower. Q7.Long Tr-êng. ThuûCN Nguyªn.q. D̃ ch®-êg vô Céng hoµ. §ång Nai TP Hå ChƢKCX MinhT©n Thô©n. Hµ Néi H¶i Phßng Kỉn B¸i. H-ng Yªn TP Hå ChƢA5-A6-A11-A12 Minh CN CômCN nhÑ Nh̃ Xu©n. §ång Nai H-ng Yªn x· NghÜa HiÖp.BƠn C¸t. huyÖn Nh¬n Tr¹ch. BD Bµ R̃ a-Ṿng 48/5C Tµu Nam Kú X©y Khëi dùng nghi·. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngx· Kh¸nh B×nh. CN nhÑ huyÖn Long Thµnh. MÔ Tr×.Linh Trung.q. tp VT Bµ R̃ a-Ṿng 973 Tµu ®-êng 30/4 CNTP nÆng VT Qu¶ng NamTam TiƠn.tØnh B×nh Ph-íc B×nh D-¬ngKhu du l ̃ch v¨n D̃ ch hăavôl ̃ch sö §¹i Nam. B×nh D-¬ng Long An L« A1. CN nÆng HCMC §ång Nai KCN Long Thµnh. §N1 . D̃ ch sè vô 1 ®-êng L¸ng Hoµ L¹c. BD TP Hå ChƢ92/8 Minh®-êng D-¬ng CN nhÑ C«ng Khi. quËn 10. cÇu X©ythang dùng 1. s¹n-Du 360lKim ̃ch M·.V¨nCN Quú. Xu©n Thìi S¬n. tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi KCN hµnéi CN nÆng TP Hå ChƢ108/14/25. s¹n-Du Qu¶ng l ̃ch Nam B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n.x.T©n Phong. tp HCM Hµ Néi tÇn 9. tØnh Long An Hµ Néi P 503 nhµ CT4. ph-êng 14.nÆng x.13. VÜnh CN Yªn-ViÖt nhÑ Tr×. h ThuËn An.f. Tơ Liªm. q B×nh T©n. §ång Nai Hµ Néi KCN Sµi §ång X©y B dùng Hµ Néi Phßng 902. Hµ Néi B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng-Hµn CN nÆng QUèc. tp HCM TP Hå ChƢsè Minh 1185 QuècCN lé nÆng 1A. Ch¬n thµnh. B×nh D-¬ng . TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ208 Minh NguyÔn XD Tr·i. HiÖp An. x· An CN Phó. HN TP Hå ChƢ93 Minh Vâ V¨n TÇn. BD VÜnh Phóc Km17.Hăc M«n.CN ®-êng nhÑ1. BD B×nh D-¬ngL« E11-12-15-16. P B×nh Tr ̃ §«ng B.Thñ §øc.V¨n q1. tp HCM B×nh D-¬ngl« D-1T-CN KCN CN nÆng Mü ph-ìc 3. Tơ Liªm. §ång Nai Hµ Néi Sè 194 Th¸i Hµ. Hăc M«n. q.phßng-C¨n tp HCM hé B×nh D-¬ngAn T©y. Côm CN Lîi b×nh Nh¬n.BƠn C¸t. D̃ ch HµvôNéi B×nh D-¬ngL« A 5C-Cn KCN CN nÆng Mü Ph-ìc 3. X©y f6. h. CN nhÑ huyÖn Long Thµnh. CN nÆng KCN ViÖt H-¬ng 2.h. CN huyÖn nhÑ Yªn Mü. BP TP Hå ChƢÊp Minh «ng §«ng. q7.H-ng Yªn T©n Quang. ®-êng CN 15.nhÑ huyÖn ThuËn An. h T©n Uyªn. BD T©y Ninh KCN Linh Trung CN III nÆng TP Hå ChƢ71B Minh NguyÔn D̃Duy ch vô Trinh. f. khu A.CN x· ThuËn nÆng Giao. BƠn C¸t.f. H-ng Yªn B×nh Ph-íc KCN T©n Khai. BƠnCN C¸t. tp HCM TP Hå ChƢ1/12A Minh Ng. TT Tm¹i Kh¸ch Daeha. CN §èng nÆng§a. q9.B×nh Long.nhÑ BD H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ H¶i D-¬ng Êp 1A. tp HCM TP Hå ChƢsè Minh 16.dùng q3. TP HCM B×nh D-¬ngL« M-1-CN KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 2. TrÇn D̃ ch vô Xu©n So¹n.q7. Nñi Kh¸ch Thµnh. TX T©n An.Ba ®×nh. D̃§µ chN½ng vô TP Hå ChƢ23/18 Minh haem C1.H¶i nhÑ Phßng TP Hå ChƢT©n Minh§ỉnm LƣThñy Nh¬n.Mü §×nh. khu phè 5. Hµ Néi Hµ Néi Kh¸ch s¹n-Du l ̃ch Hµ Néi sè 187 Kim M·. x· Xu©n ThíiS¬n.L« CT4 . tp HCM TP Hå ChƢsè Minh 861/98A.T©n B×nh. h.côm CN Hîp Th̃nh. tp HCM TP Hå ChƢ31/2B Minh tØnh léCN 14. V¨n CN nhÑ L©m.

CN nhÑ TX §ång Xoµi.B×nh D-¬ngÊp 4. tp HCM Ninh B×nh l« C1+C2 Cômc CN CN nhÑGi¸n KhÈu-Gia ViÔn-NB×nh H¶i Phßng th«n B¾c. TP HCM H¶i D-¬ng x· Minh §øc. Biªn X©yHoµ. 360 Kim M·. HCMC §ång Nai x· ThiÖn T©n. CN nhÑ f. TP Hå ChƢ Minh §ång Nai KCN Gß DÇu. X©y huyÖn dùngT©n Uyªn.BPh-íc Nam §̃nh Nam §̃nh CN nhÑ B×nh D-¬ngsè 33 VSIP IICN ®-êng nhÑ4. nhµ D̃ ch34T. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 2.B×nh Th¹nh.Th¶o §ỉn.s¹n-Du tp §µ L¹t.An B×nh. q 1.Trung Hoµ. Q12.hThuû nÆng Nguyªn. B×nh D-¬ng Hµ Néi 145 B¹ch Mai. ®-êng dùng C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. f. X©y sè dùng 1 §ång Khëi. f19.Hµm ®iÖn Nghi.An B×nh. q. nÆng §Nai . BPh-íc B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh. tp HCM ®iÖn TP Hå ChƢtßa Minh nhµ Fideco GTVT-B-u Tower. TP HCM L©m §ång sè 3 lª §¹i Hµnh.ChƢnh. 81-85. CN VC. TP HCM B×nh D-¬ngx· Kh¸nh B×nh.CÇu GiÊy.x CN nÆng Thµnh T©m. nÆng h.x· L-u CN KiƠm. §ång Nai TP Hå ChƢsè Minh 13 ®-êng TL8. ®iÖn P8.V¨n Qu¸. ch vôf. CgiÊy. dùng§ång Nai B×nh Ph-íc KCN T©n thµnh. h Nh¬n Tr¹ch. q. p Thanh Xu©n. p11. H BƠn C¸t.nhÑ huyÖn BƠn C¸t. P Th¹nh Léc.Nh¬n tr¹ch. q 12. q. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 38/47. h An Nh¬n. Hå X©y V¨ndùng Huª. P15. TP HCM Hµ Néi 91 TrÇn Duy D̃H-ng. §ång Nai §ång Nai P. Kh¸ch ®-êng s¹n-Du Tr-¬ng l ̃ch§̃nh. Biªn X©yHßa. TP HCM Hµ Néi sè 1509. HN Hµ Néi CN nhÑ VÜnh Phóc KCN B×nh Xuyªn. HN §ång Nai P.Q1. TP §µ L¹t. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN V. vô khu ®« th̃ Trung Hßa-Nh©n ChƢnh.HCMC Hµ Néi sè 18. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢKS¹n MinhMajestic. phÈm q §èng §a. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 2. q Phñ NhuËn.H¶iPhßng(VP:16 Ng §øc C¶nh. q. vô f4.GTVT-B-u f6. Hµ Néi TP Hå ChƢ83 Minh TrÇn Quèc D̃ ch Hßan. B×nh §̃nh TP Hå ChƢ14E/16 Minh ®-êngD̃ Th¶o ch vô §ỉn. tØnh Long An §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng V. Trung D̃t©m ch vô th-¬ng m¹i Daeha. khu phè CN nhÑ 1. x· T©n CN §̃nh.Ch¬n thµnh.hai Bµ Tr-ng.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ TP Hå ChƢ678 Minh Ng. CN nhÑ Hµ Nam Hµ Nam KCN Ch©u S¬n. khu CN nÆng phè 3. Hµ Néi Hµ Néi phßng 608. Q12. l ̃ch L©m §ång TP Hå ChƢ35 Minh NguyÔn HuÖ.2501 toµ nhµ D̃ ch 24T2 vô khu ®o th̃ Trung Hßa-N. HN TP Hå ChƢ40/8B Minh ®-êng X©y Ph¹mdùng ViƠt Ch¸nh. Hai Bµ Tr-ng. nhÑ h.§«ng H-ng ThuËn .HP) Hµ Néi 41 Th¸i Hµ. CN h Long nhÑ Thµnh.D̃ f. D̃ ch vô Q1. q12. q Gß VÊp. q2. tØnh H¶i D-¬ng Long An x· Phó Mü. HN TP Hå ChƢsè Minh 107B/4. ®-êng CN nhÑ Lª V¨n Thä. CN nhÑ Hµ Nam B×nh §̃nh Côm c«ng nghiÖp CN nhÑ th̃ trÊn B×nh §̃nh.dùng khu ®« th̃ Trung Hoµ-N. q T©n B×nh. CN nÆng VPhóc TP Hå ChƢsè Minh 34 TX48. huyÖn D̃ ch vô Thñ Th-µ. P Th¹nh Léc. CÇu GiÊy. nhµX©y 34T. tæ X©y 38. §Nai §ång Nai CN nÆng TP Hå ChƢsè Minh 19/4. tp HCM Hµ Nam KCN Ch©u S¬n. dùng§ång Nai TP Hå ChƢl«Minh I5-2a KCNC CN q9. pCN Trung thùcLiÖt.C©fn ch vô D̉n. huyÖn Nh¬n Tr¹ch. CN nhÑ khu phè 13. nhÑ §Nai TP Hå ChƢ71 Minh ®-êng 45. q4.Th-êng TƢn. Kh¸ch f. §ång Nai §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng III-giai ®o¹n II.T©n B×nh. tØnh L©m §ång TP Hå ChƢsè Minh 43R/10. KCN VN-Singapore II. nÆng tp HCM Hµ Néi p. huyÖn CN nhÑTø Kú. HT©y Hµ Néi p 311.ChƢnh. ®-êng TL30.3. B×nh D-¬ng L©m §ång 7B Phï §ængGTVT-B-u Thiªn V-¬ng. ngâ 28. nÆng §Nai Hµ T©y Côm CN QuÊt CN §éng.

H BƠn C¸t. 37 T«n §øc Th¾ng. dùngtæ 14.Long HËu. CN nÆng §ång Nai TP Hå ChƢTßa Minh nhµ Anna D̃ ch CVPM vô Quang Trung.T©n Ch¸nh. CNhnhÑ ThuËn An. CNf.h. HCMC TP Hå ChƢ207/55 Minh Hå Ngäc CN L·m. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngL« D-4D-CN. L§ TP Hå ChƢ Minh CN thùc phÈm Hµ Néi P 525.T©n S¬n Nh×. LOng AN Hµ Néi P 1408.HCMC TP Hå ChƢthöa Minhsè 358-368.T©n Ch¸nh HiÖp. nhÑ KCN Long HËu. Hµ Néi TP Hå ChƢ007 Minh khu phè 4. HCMC TP Hå ChƢtßa Minh nhµ Hoa D̃ Rang ch vôOffice Building. h Tr¶ng Bµng. vô f.f14. HCMC L©m §ång 762 TrÇn Phñ. q1. h Tơ Liªm. h Tơ Liªm. X©yKhu dùng ®« th̃ Mü §×nh. q. Hµ Néi Hµ Néi NVA 15. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngL« K-3-CN. CN nhÑ tê b¶n ®å sè 22. §µ n½ng . HCMC B×nh Ph-íc l« C2 KCN Minh CN H-ng-Hµn nÆng Quèc. x· An T̃ nh. tØnh Hµ Nam H¶i Phßng KTBB 4&5 Côm GTVT-B-u CN Vinashin-Shinnec.Ph¹m Ng ̣ L·o. khu D̃®« chth̃vôTrung Hßa-Nh©n ChƢnh.Thíi nhÑ An. f. B×nh D-¬ng Hµ Nam KCN §ång V¨n. Hµ Néi §ång Nai KCN Long Thµnh. x· Di Tr¹ch. KCN CN nhÑ Tr¶ng Bµng.BƠn NghĐ. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngsè 194. Hµ Néi DÇu khƢ Hîp ®ång l« 15-1/5. HCMC §ång Nai x· Ph-íc Th¸i. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ47/2 MinhKhu phèCN 1. T©y Ninh T©y Ninh ®-êng sè 8. tØnh H-ng Yªn B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n 2. x· An CN Phó.CN KCN nÆng Mü Ph-ìc. T©y Hå. TX B¶o Léc. f. khu 3.CN x· T©n nhÑ HiÖp. HCMC §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 2. HCMC VÜnh Phóc CN nÆng H-ng Yªn x· Minh §øc.th«n ®iÖn Kỉn B¸i. toµ nhµ D̃ ch18T2.Thíi An.T©n B×nh.Tr¶ng CN nÆng Bom.An MinhPhó. vô P NhËt T©n. tØnh H-ng Yªn §ång Nai KCN Long Thµnh. q. HCMC TP Hå ChƢToµ Minh Sµigon Trade D̃ ch vô Centre. q10. x· MÔ Tr×. Hµ Néi TP Hå ChƢ59/10 Minh Ph¹m V¨n CN Chiªu.CÇn Giuéc. x. PPhó C-êng. h T©n Uyªn.toµ nhµ X©y 17T2.B×nh T©n. q12. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ366/2A Minh khu phè CN 2. h Tơ Liªm. q1.T©n Phñc. x· An T̃ nh. HM TP Hå ChƢ780/9 Minh S. dôc q7.f2. q12. huyÖn Hoµi §øc. HCMC T©y Ninh ®-êng sè 7. HCMC TP Hå ChƢp.Thanh Xu©n Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng. h. HCMC TP Hå ChƢ307/4 Minh Ng. BD Hµ Néi TÇng1. vô Khu ®« th̃ Trung Hßa-Nh©n ChƢnh. T©n Quƣ. f.q.Thñy Nguyªn. CÇu GiÊy. T©y Ninh Hµ Néi P 705 CT4. nhÑ f. q2.V¨nD̃Trçi. ®-êng CN 2.V¹n X©y H¹nh. CNhnÆng Duy Tiªn.Bµ ch vô §iÓm.x. §nai B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao.Gß nhÑ VÊp. tx Thñ dÇu mét.h. HCMC TP Hå ChƢ323C Minh ®-êng T©n D̃ ch vô Kú.CN huyÖn nhÑYªn Mü. Hµ T©y H-ng Yªn x· Giai Ph¹m. q1.T©n Th¹nh T©y. KCN CN nhÑ Tr¶ng Bµng. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao. nhµ CT5. h CN MünhÑ Hµo. khu X©y®« dùng th̃ S«ng ®µ Mü §×nh. HCMC TP Hå ChƢ20c9 MinhHoa Hång D̃ ch2. CNx·nhÑ ThuËn Giao. KCN CN nhÑ Mü Ph-ìc 2. HCMC B×nh D-¬ngÊp 1B. ch vôf1. CNThuËn nhÑ An. h ThuËn An. q12.tiÓu X©ythñ dùng CN Di Tr¹ch.khu dùng Trung Hoµ nh©n chƢnh.HP TP Hå ChƢ18A Minh Nam Quèc D̃ chCang.Léc nhÑTiƠn. h BƠn C¸t. Hµ Néi §ång Nai KCN Bµu XĐo.dùng f12. ®-êng X©y CMTT.h.nhÑ h ThuËn An.An l¹c.An l¹c. f.Hµ Néi K1-Khu nhµ mÉu XD V¨n Keangnam. q. B×nh Ph-íc §µ N½ng Côm CN Thanh N«ng-L©m Vinh.q.Hăc M«n. tp HCM Hµ Néi sè 686 L¹c Long D̃ chQu©n. CN dÇungoµi khƢ kh¬i th̉ m lôc ®̃a ViÖt Nam Hµ T©y ®iÓm CN . q.Liªn nghiÖp ChiÓu.Phó NhuËn.PMH. nÆng §Nai TP Hå ChƢS29-1 Minh l« R1.Cñ chi.Ch¬n thµnh. f. CN Long nhÑ Thµnh. q. §Nai TP Hå ChƢ207/60 Minh ®-êngCN HånhÑ Häc L·m. f. V¨n Sky hăa-YtƠ-Gi¸o Garden. h Tr¶ng Bµng. f. CN®-êng nhÑ TCH 01. 32-34 Ng« §øc KƠ. vô q. phßng-C¨n ®-êng hé MÔ Tr×.B×nh T©n. nhÑ f.BƠn NghĐ. CN nhÑ §Nai Long An l« H 05A.XD HCM V¨n phßng-C¨n hé TP Hå ChƢ29/8 MinhÊp §«ngD̃L©n. q12. x.

Hoµ B×nh B×nh D-¬ngÊp 4. Néi Hoµng. KCN CN nÆng Mü Ph-ìc 3. TP §µ N½ng §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN V. CN nhÑ Km36 quèc lé 6.CÇu GiÊy. TP Hµ Néi Hµ Néi 284 Kim M·. h Nh¬n Tr¹ch. Nh©n ChƢnh. Ba D̃ ch§×nh. h. q. h Ninh Hßa. q Hoµn KiƠm.nhÑ KCN Hoµ Kh¸nh.TP dôc Hå ChƢ Minh Hµ Néi sè N8-A5.f.BƠn C¸t. q 1. p2. KCX CN vµ nhÑ CN Linh Trung III. MinhNGuyÔnV¨n Du. TPHCM Hµ Néi Phßng 1409.Minh H-ng. h BƠn C¸t. h Nh¬n Tr¹ch.D̃T©n ch vô LËp. B×nh D-¬ng Kh¸nh Hßa Th«n §«ng Hßa. ch vô Êp 1. CN nhÑ h ThuËn An. x· HiÖp An. Khu LH CN-DV-§T BD-¬ng. §ång Nai TP Hå ChƢHCMC Minh XD V¨n phßng-C¨n hé Hµ Néi 109.B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc l« C1-2 KCN CN Minh nÆng H-ng-Hµn Quèc. tÇng 8. h Nh¬n Tr¹ch.h. KCNCN Minh nhÑ H-ng-Hµn Quèc.Long Biªn. B×nh Ph-íc §ång Th¸p l« C1-1 KCN CN Minh nÆng H-ng-Hµn Quèc. q2.BPh-íc Thơa Thiªn-HuƠ KCN Phong Thu.Ch¬n thµnh. x Hoµ S¬n. CN nÆng h ThuËn An.T©n nhÑ T¹o. NguyÔn Kh¸ch Th̃ s¹n-Du ThËp. p Trung Hoµ. ®iÖnH-ng Yªn Hµ Néi TT Tm¹i Daeha.h. Thanh Xu©n.Ch¬n thµnh.B×nh ph-íc Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé Hµ Néi sè 1059. CN KCN nÆng Mü Phø¬c 3. . BPh-íc B×nh Ph-íc L«C3-2 KCN CN Minh nÆng H-ng-Hµn Quèc. Hµ Néi B×nh Ph-íc l« F10-F11 KCN Thñy Minh s¶n H-ng-Hµn Quèc. TP §µ N½ng T©y Ninh L« sè 100.B×nh Tr-ng §«ng. B×nh Ph-íc B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng-Hµn CN nÆng Quèc.TP Hå ChƢ33 Minh ®-êng 23. x· An Phó.Ch¬n Thµnh.Minh H-ng. tØnh Long An H-ng Yªn x· VÜnh Khóc. §ång Nai B¾c Giang X-ëng 3. h Nh¬n Tr¹ch. HN Long An x· §øc LËp H¹.B×nh Trung §«ng. h BƠn §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN V. tx Thñ DÇu Mét. D̃ ch vôp BƠn Thµnh. x· CNTam thùc§iÖp.Q1. q Liªn ChiÓu. CÇu GiÊy. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngx· Kh¸nh B×nh.Phong tÇng KCX-KCN §ỉn. h.T©n D̃ ch vô LËp.tyCN CP nÆng CK §ç Kha. p Ch-¬ng D-¬ng.h. f.HN §ång Nai KCN Vinatex CN . TrÇn D̃ chDuy vô H-ng.h. D̃toµ ch nhµ vô 34T Trung Hoµ. D̃ ch360 vô Kim M·. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp 4. nÆng §nai §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN III.f. CNhnÆng T©n Uyªn.h. TPHCM §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nhÑTr¹ch. B×nh D-¬ng §µ N½ng L« N. HN §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nhÑTr¹ch. h L-¬ng S¬n. BD B×nh Ph-íc l« C4-1.Ch¬n thµnh. nÆng §nai §µ N½ng P ThuËn Ph-íc XDvµKhu P Thanh ®« th̃ míi B×nh.BƠn ho¸-YtƠ-Gi¸o Thµnh. vô Hµ Néi Hµ Néi 10 ngâ 41 phè D̃ ch Linh vôLang. B×nh Phø¬c B×nh Ph-íc L« C3-1 vµ C5-2 CN nÆng KCN Minh h-ng-Hµn Quèc. vô P Nh©n ChƢnh. phÈmtØnh Ninh B×nh Hµ Néi p 803. lµng SV D̃ chHacico. Hµ Néi B×nh Ph-íc Hµn Quèc CN nÆng B×nh Ph-íc l« C3-1 KCN CN Minh nÆng H-ng-Hµn Quèc. nÆng §nai TP Hå ChƢ248 Minh ®-êng Phan X©yXƢch dùng Long. x An T̃ nh. tØnh B×nh D-¬ng VÜnh Phóc CN nÆng Hµ Néi 53 ngâ 91.Ch¬n thµnh. Thñy x·s¶n Ninh H¶i. ngâ 53 §øc CN Giang. T©y Ninh B×nh D-¬ngSè 22A2 ®-êng D̃ chT¹o vôlùc sè 5. §ång Nai B×nh D-¬ngKhu du l ̃ch §¹iD̃Nam. Hµ Néi Hßa B×nh KCN L-¬ng S¬n. khu LH CN-DV-§T B×nh D-¬ng. XD h¹ h. Hµ Néi B×nh D-¬ngL« D-1X-CN. nhÑ q. KCN VS II. q H¶i Ch©u. côm CN Song Khª.BPh-íc TP Hå ChƢ97C. TT-HuƠ B×nh D-¬ngl« A-5E-CN. h.Ch¬n thµnh. h Tr¶ng Bµng. KCN VS II. HCMC Ninh B×nh P Nam S¬n. ®-êng sè CN6. GTVT-B-u h V¨n Giang.Trung Hßa.Ch¬n thµnh. Ba §×nh. x· An Phó. ®-êng X©y Hång dùngHµ. Kh¸nh Hßa §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nhÑTr¹ch. Yªn Ḍng.x. l ̃chq Thanh Xu©n. CNh nhÑ §øc Hßa. 205 Gi¶ng Vâ. q12. C.toµ D̃ ch vô nhµ ViÖt ©u. q Phñ NhuËn.h. §ång Nai Hµ Néi tÇng 4. HCM TP Hå ChƢ33 Minh ®-êng 23.Ch¬n thµnh.Minh h-ng.x. B¾c TP Hå ChƢ174/2 Minh Lƣ Tù Träng.h BƠn C¸ B×nh D-¬ngSè 6 VSIP II ®-êng CN nÆng sè 9. x.

Trung Hoµ.§nai hé Hµ Néi 28 ngâ 279 Gi¶ng X©y dùng Vâ. h §øc Hßa.TP vô Hå ChƢ Minh Hµ Néi 231. TP CÇn Th¬ TP Hå ChƢHCMC Minh XD V¨n phßng-C¨n hé Hµ Néi 63 ngâ §¹i §ång.l ̃ch Long An Hµ Néi D̃ ch vô TP Hå ChƢHCMC Minh XD V¨n phßng-C¨n hé Long An l« D4. H¶i D-¬ng TP Hå ChƢL« Minh I5-3a. Long An B×nh D-¬ngTæng kho ng©n CN hµng nhÑ Th-¬ng TƢn. CNThuËn nhÑ An. HCMC B×nh D-¬ngL« B-2B2-CNCN KCN nÆng Mü Ph-ìc 3. h. KCNC N«ng-L©m quËn 9.Ph-êng vô 6.An T̃ nh. TP B¾c Ninh. phßng-C¨n h.q3. p Trung Hoµ.65C Cao Th¾ng. CN nhÑ §nai TP Hå ChƢ61A-63A Minh Vâ V¨n D̃ chTÇn.5. Thñy x T©n s¶nLéc. hCN B×nh nhÑGiang. CÇu GiÊy. x. ThuËn An. KCN Long hËu. CN §nainhÑ Hµ T©y Khu CN B¾cX©y Th-êng dùng tƢn TP Hå ChƢHCM Minh CN nÆng B×nh D-¬ngÊp B×nh Giao. nghiÖp tp HCM Hµ Néi Sè 29.tp Phan Kh¸ch ThiƠt.CÇn Giuéc. H¶i D-¬ng H¶i D-¬ng X· Th¸i Häc. p 2. Hµ N §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 5.Q4. h CN B×nh nhÑ Giang.p3. D̃ chf.Kh©m vô Thiªn. CN ThuËn nhÑGiao. nhÑ Côm CN Lîi B×nh nh¬n.Yªn phong. Phó NhuËn. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 5. HCMC TP Hå ChƢHCMC Minh X©y dùng §ång Nai x· Long T©n. tp §µ N½ng §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 3. §èng §a. KCNCN Tr¶ng nhÑ Bµng. CN thùc x. ToµXD nhµ V¨n Viglacera.BƠn C¸t.XD PhóV¨n Héi.Êp5. TØnh B×nh D-¬ng T©y Ninh ®-êng 7. x.CÇns¹n-Du Giô«c. h.TP Hå ChƢ Minh Long An x §øc Hoµ Th-îng.§èng §a. D̃ ch ®-êng vô TrÇn Duy H-ng. ®-êng sè CN6. nÆng §nai B×nh Ph-íc L« A4. Long An §µ N½ng L« N. phßng-C¨n sè hé 1 L¸ng Hoµ L¹c. BD §ång Nai KCN Loteco.T CÇn Th¬ Ap L©n Th¹nh. h Thèt Nèt. ngâ 83. Long An B×nh D-¬ngÊp Hoµ L©n. q Liªn ChiÓu. X©y huyÖn dùngThuËn An.Long An X· Long HËu. Hµ Néi §ång Nai KCN S«ng M©y.TNinh Long An L« MD4 KCNCN §øcnhÑ Hßa1-H¹nh phóc. §èng §a. Hµ Néi TP Hå ChƢ3/47 MinhLª §øc Thä. BNinh Long An Êp B×nh Tỉn CN 2.h. CN x· nÆng V©n D-¬ng. CGi©ƣ. §ång Nai B¾c Ninh KCN Yªn Phong. Gi¶ng Vâ. Hµ Néi Long An X· Long HËu XD vµ Ph-íc V¨n phßng-C¨n L̃i. MÔ Tr×. BD B×nh D-¬ngL« B-2B3-CNCN KCN nÆng Mü Ph-ìc 3.BƠn C¸t. HNéi Long An l« A.h. ®-êng sè 7.Gß VÊp. h Ch¬n Thµnh. CN nhÑ p15. ch pvôNgäc Kh¸nh. LA §ång Nai KCN dÖt mayCN Nh¬n nÆng tr¹ch.LA Hµ T©y TÇng 11. Êp 2.Q3. HN B×nh D-¬ngX· ThuËn giao. h. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch CN 5. q.B×nh s¹n-Du l ̃chThuËn (CN/VPDD lÇu 1.Tr¶ng Bµng. TX T©n An. q Liªn ChiÓu. tp §µ N½ng TP Hå ChƢ180. §nai H¶i D-¬ng x Th¸i Häc. D̃ chP6. D̃ ch TrÇn vô Duy H-ng.Nh¬n tr¹ch.nhÑ KCN Hoµ Kh¸nh. CN nhÑ KCN Ch¬n Thµnh 115 ha. x·nhÑ §øc Hßa H¹. KCN Săng ThÇn. h CÇn hé Giuéc. h DÜ An. q.Kh¸ch h. D̃ ch p C¸t vô Linh. Long An Hµ Néi 505 phè Kim D̃M·. p Trung Hoµ. ®-êng sè CN6. h Tơ Liªm. CN nhÑ h §øc Hoµ. ngâ 61.§øc Hßa §«ng. nhÑ §nai B×nh Ph-íc L« A4. MinhKh¸nh Héi.YªnphÈm Trung. nhÑ §nai B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ.02 ®-êngCN sè nhÑ 3.h.§øc Hßa. BD B×nh D-¬ngL« B-2B1-CNCN KCN nÆng Mü Ph-ìc 3. KCN Minh CN nhÑ H-ng-Hµn Quèc TP Hå ChƢSè Minh 26C20-28C20.1 vµ A4. B¾c Ninh . tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi P 2810 nhµ 34T D̃ chK§T vô mìi Trung Hoµ NChƢnh.h. D̃ ch vô Hoa Lan. BD Hµ Néi Sè 63. q CÇu GiÊy. nÆng §nai B×nh ThuËn P Ṃi NĐ.nhÑ KCN Hoµ Kh¸nh.BƠn C¸t. Hµ Néi §µ N½ng L« N. ®-êng CN sè 3.

§ång Nai KCN dÖt mayCN Nh¬n nÆng Tr¹ch. TP HCM Hµ Néi 198 NguyÔn X©y Tu©n. toµ X©y nhµ dùng CT3-1. dôc 671 H. B×nh D-¬ng Hµ Néi Phßng 504. H¶i D-¬ng Long An L« A1. CNHµ nhÑ Nam Hµ Nam KCN §ång V¨n.Th¸m. qD̃Ba ch §×nh. vô Ba §×nh. MÔ Tr×.H. Chung X©y dùng c. h ©n CN Thi. Long An H-ng Yªn Th̃ trÊn TrÇnCN Cao. HN §ång Nai KCN Bµu XĐo.nhÑ Khu CN Phè Nèi A. x· Minh H-ng. H¶i Phßng TP Hå ChƢÊp Minh 7. h ThuËn An. H¶i D-¬ng H¶i D-¬ng KCN Nam S¸ch. Long An TP Hå ChƢ88/2 MinhVâ Th̃ S¸u. Tæ CN7. CT5 D̃khu ch ®« vô th̃ míi S«ng §µ Mü §×nh. B×nh D-¬ngÊp B×nh §øc. Nam §̃nh Nam §̃nh x· Mü X¸.CN x Thêi nhÑ Tam Th«n. H-ng Yªn Hµ Néi 702 nhµ N¬ 20. x Mü §×nh.Nam §̃nh Côm CN NghÜa CN nhÑ S¬n. toµV¨n nhµhăa-YtƠ-Gi¸o Hoµng Hoa Th¸m. D̃KCN ch vô Mü Ph-ìc 3.CN h Yªn nhÑḌng. H¶i D-¬ng Hµ Néi tÇng 5. Kh¸ch x Phó s¹n-Du Héi.CN V¨n nÆng L©m.Trung Hoµ. KCN Minh CN nÆng H-ng . nÆng T©n Yªn. Hµ N VÜnh Phóc CN nhÑ TP Hå ChƢ39/3 MinhÊp §«ng. Thô©n An. x· §«ngCN Th¹nh. Hµ Néi Hµ Néi 91. Khu CN B. Ngäc D̃ ch Kh¸nh. nhÑ h Phï Cơ. Hµ Nam VÜnh Phóc Tµi chƢnh-Ng©n hµng B×nh Ph-íc l« F2. CNhnhÑ Duy Tiªn. h Tơ Liªm. Hµ Nam KCN §ång V¨n.T©n D̃ ch vô §̃nh. nhÑ huyÖn Hooc m«n H¶i D-¬ng KCN §¹i An. H-ng Yªn B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNA. CNhnhÑ Duy Tiªn.Hµ Néi Hµ Néi 23C. B×nh D-¬ng Hµ Néi Sè 306. p VÜnh Phóc.B×nhPh-íc Nam §̃nh Nam §̃nh CN nhÑ Long An 1926+500. CNh nÆng ThuËn An. CÇu GiÊy.vôKCN Long HËu. Mü Yªn. TPHCM Hµ Néi 108 nhµ A.tæ 37. hCN AnnhÑ D-¬ng. Hµ Néi H-ng Yªn X· Tr-ng tr¾c.Hµn Quèc. Quèc CN nhÑ Lé 1A. CN nhÑ ThuËn giao. HuyÖn CN nhÑ ©n Thi. h Tơ Liªm. KCN CN Nam nÆngS¸ch.§×nh. dùng Nh©n ChƢnh.Ba §×nh. Tơ Liªm. nÆng f. hl ̃ch §øc Träng.nhÑ x B×nh ChuÈn.BƠn NghĐ. khu ®« th̃ MÔ Tr× H¹. dùng 208 NguyÔn Tr·i. D̃ chKhu vô ®« th̃ míi Ph¸p V©n-Tø HiÖp. BƠn Løc. Hµ Néi TP Hå ChƢCao Minh èc Central X©y Park.q. h Nam S¸ch. CN x· nhÑ AƢ Quèc vµ Nam §ång. Long Biªn. Q1.CÇu gi©ƣ. vô Hµ Néi H-ng Yªn §-êng B1. §ång Nai .p. khu ®« th̃ Mü §×nh. tØnh §ång Nai TP Hå ChƢ57-59 Minh Hå Tïng CN MËu. B×nh D-¬ng Hµ Néi L« ®Êt sè 46. CNHµ nhÑ Nam Hµ Nam KCN §ång V¨n. TP Hå ChƢ Minh B¾c Giang Côm CN §ång CN §×nh. TrÇn Duy D̃ ch H-ng. ®-êngD̃sè ch3. Hµ Néi B×nh D-¬ngL« D-2A-CN. H-ng Yªn H-ng Yªn TT ©n Thi. q1. Hµ Nam Hµ Nam KCN §ång V¨n. x· Long HËu.X©y khudùng ®« th̃ míi Mü §×nh.sè 92 D̃phè ch vô Hoµng Ng©n. cÇu D̃ chthang vô 4. B×nh D-¬ng. CNhnhÑ Tr¶ng Bom. h Ch¬n Thµnh. TP CNH¶i nÆng D-¬ng. HN TP Hå ChƢCao Minh èc Central X©y Park. H H¶i D-¬ng L« ®Êt L7. quËn 1. h Nam S¸ch. B×nh D-¬ng H¶i Phßng x· An Hång.nÆng T. p VÜnh Phóc. x MÔ Tr×. nhµ CT5. x MÔ Tr×. CÇu GiÊy . HCM L©m §ång th«n Phó T©n. dùng 208 NguyÔn Tr·i. h CÇn Giuéc. Ba §×nh. B¾c Giang.CN x B×nh nhÑ Hoµ. h BƠn C¸t. TP HCM Hµ Néi TÇng 1A. CNHµ nhÑ Nam Hµ Nam KCN §ång V¨n. nhÑt H-ng Yªn B×nh D-¬ngX ThuËn Giao.ngâ 26.f. H-ng Yªn Hµ Néi Sè 1 tæ 28 Trung CN nÆng Hoµ. Thanh Xu©n. tp Nam CN nhÑ §̃nh B¾c Giang x C¶nh Thu₫. h ThuËn An. h Hăc M«n.Hoµng Mai Hµ Néi 15 L¸ng H¹. L©m §ång Hµ Néi Phßng 911. h Tơ Liªm.130 p §èc Ng÷. vô TRung Hoµ . h NghÜa H-ng. Hµ Néi H-ng Yªn X Phï ñng. B¾c Giang B×nh D-¬ng3/3B B×nh Giao. Hµ Néi Hµ Néi Phßng 812.

§ång Nai §ång Nai KCN Amata. x· §Êt Cuèc.tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi P611. §ång Nai B×nh D-¬ngL« A-3-TT. TP Hå ChƢ Minh §ång Nai l« 17. H-ng Yªn Hµ Néi phßng 717 CÇu D̃ chthang vô 6-CT1. h Yªn Phong. X©ypdùng Ninh X¸. ttrÊn Mü Ph-ìc. nhÑ H-ng Yªn CÇn Th¬ 118/24 §-êngCN 30/4 nhÑ Ph-êng H-ng Lîi. HCM TP Hå ChƢsè Minh 171. x· Long Ch©u. nÆng khu c«ng nghiÖp §Êt Cuèc.nhÑ x· B×nh ChuÈn. q1. Q3. §ång Nai TP Hå ChƢB301 Minhl« B chung X©yc-dùng 246/1 TrÇn KƠ X-¬ng. dùngTrung Yªn II. CÇu GƢ©y. HN B¾c Ninh Khu ph¸t triÓnCN KCN nÆng QuƠ Vâ(KCN QuƠ Vâ më réng). Tơ Liªm. Ninh Kỉu. CN nhÑ huyÖn ThuËn An. ®-êng D̃ ch Phæ vô Quang.CN x· T©n nÆng HiÖp. sè 10.L¸ng phÈm H¹. CN nÆng h T©n Uyªn. p1. B¾c Ninh B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp CN nÆng Yªn Phong.Hµ Néi (§d2:ga HN. Vâ Th̃X©y S¸u. vôCT5.HNéi B¾c Ninh KCN Yªn Phong. ®-êng 25B.h. Hµ Néi §ång Nai KCN dÖt mayCN Nh¬n nhÑTr¹ch.h BƠn C¸t. CN nÆng x· Long Ch©u. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp 1A. khu X©y phè dùng 4. Hµ Néi L©m §ång sè 11 C« Giang. B¾c Ninh B¾c Ninh KCN Yªn Phong.120LDuÈn. toµ nhµ D̃ ch CT4-4. h T©n Uyªn. CN nÆng x· Long Ch©u. q Ba §×nh. CN §ång nhÑ Nai Hµ Néi P 608.B×nh D-¬ng H-ng Yªn Th«n TuÊn D̃CN . vô Khu ®« t ̃i MÔ Tr× H¹. B¾c Ninh B¾c Ninh KCN Yªn Phong. nÆng KCN Săng ThÇn 1. kho CN 09. x Tr-ng nhÑ Tr¾c. XD V¨n huyÖn phßng-C¨n Nh¬n Tr¹ch. CÇn Th¬ B×nh D-¬ngL« E6d. B×nh D-¬ng B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp CN nÆng Yªn Phong. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp 5.TPHCM B×nh D-¬ngquèc lé 13. Ba §×nh. h ThuËn An. H Tơ Liªm. ngâ 575CN Kimthùc M·. dùng p Nh©n ChƢnh. §ång Nai B¾c Ninh 97 Huỷn Quang.q1.f. tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi sè 198.x· An Phó. x· Long Ch©u.ph-êng phÈm Ngäc Kh¸nh.h T©n Uyªn. H MüCN Hµo. q1. hé tØnh §ång Nai Hµ Néi 333 Kim M·. h V¨n L©m. B¾c Ninh B×nh D-¬ngL« B7 «1 ®-êng CN D2. h DÜ An. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢG2 Minh tÇgn trÖt X©y sè 12.h Yªn Phong. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN Long Thµnh. B×nh D-¬ng Hµ Néi tÇng 2. CN nÆng x· Long Ch©u. ®g §iÖn D̃ chBiªn vô Phñ. h Yªn Phong. CN nÆng x· Long Ch©u. P2. khu Kh¸ch c«ngs¹n-Du nghiÖp l ̃chMü Ph-ìc 2. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp B×nh Ph-íc CNB. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nhÑ III. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch X©yII. khu ®« th̃ Mü §×nh. B¾c Ninh H¶i D-¬ng KCN §¹i An. nÆng H-ng Yªn H-ng Yªn X Minh §øc. MÔ Tr×.X©y p BƠn dùng NghĐ.B¾c Ninh Hµ Néi 38/49 Huúnh CN Thóc thùc Kh¸ng. TP §µ nghiÖp L¹t.HCM H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ TP Hå ChƢsè Minh 2 Thi S¸ch. Hµ Néi B×nh D-¬ng®-êng 9.§èng §a. dùng §ång Nai B×nh D-¬ngkhu 3. cÇu thang D̃ ch 4.h Yªn Phong. h MüCN Hµo. phßng-C¨n tx Thñ DÇu hé Mét.dùng p 7.®-êng dùng M¹c §Ünh Chi. Q3.ph-êng 15. HCM TP Hå ChƢsè Minh 575/16. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp T©n B×nh. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢsè Minh 159. ph-êngXD Phó V¨n Thä.§a Kao. quËn B×nh Th¹nh.qPhñ nhuËn. H¶i D-¬ng §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nÆng Tr¹ch. CN x· nhÑ T©n HiÖp. ®-êng X©y dùng §iÖn Biªn Phñ. CN nhÑ h Long Thµnh.X©y l« 11A. h Yªn Phong. h T©n Uyªn. Tơ Liªm. B×nh D-¬ng §ång Nai KCN DÖt may CN Nh¬n nhÑTr¹ch. h Yªn Phong. h Nh¬n Tr¹ch.TP Hå ChƢ37 Minh T«n §øc Th¨ng. N«ng-L©m P9. L©m §ång H-ng Yªn x· D̃ Sö. TP Hå ChƢ Minh . NguyÔn X©yTu©n. B¾c Ninh.BƠn NghĐ. Khu dt Mü §×nh S«ng §µ. q Thanh Xu©n. TP CNH¶i nhÑD-¬ng. B¾c Ninh B¾c Ninh KCN Yªn Phong. h Yªn Phong.h QuƠ Vâ B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng.KCn ViÖt CN nhÑ H-¬ng 2. hCN MünÆng Hµo. §ång Nai TP Hå ChƢsè Minh 95/3.x· Ph-¬ng LiÔu. H-ng Yªn H-ng Yªn X D̃ Sö. P Trung Hßa. pD̃ Ngäc ch vô Kh¸nh. Q T©n B×nh. TP HCM Hµ Néi 55A. X©y dùng p.BƠn C¸t. B¾c Ninh B¾c Ninh KCN Yªn Phong. h BƠn C¸t. f7. CN nhÑ x· Long Ch©u.

D̃ ch hvôThð Thơa.Thµnh C«ng. Ba §×nh. p Thµnh C«ng. Minh khu phèV¨n H-ng hăa-YtƠ-Gi¸o V-¬ng 3. toµ nhµ V¨n 172 hăa-YtƠ-Gi¸o Ngäc Kh¸nh. TPHCM Hµ Néi Phßng 311. TPHCM TP Hå ChƢR4-53. q 1. Hµ Néi B¾c Giang Côm CN .Phóc §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng II-Nh¬n Phó.Thð §øc. B×nh d-¬ng TP Hå ChƢ§µo Minh Trinh NhÊt. khu dôc A §T Phó Mü H-ng. p Yªn Phô. Broadway. TPHCM TP Hå ChƢ255 Minh TrÇn H-ng D̃ ch §¹o. §ång Nai TP Hå ChƢS3-1.Nh©n ChƢnh. B¾c giang Long An Êp 2. CÇu GiÊy. CN nÆng §ång Nai TP Hå ChƢphßng Minh 3B. h Tơ Liªm. §ång Nai H¶i Phßng H¶i Phßng CN nÆng §ång Nai Nh¬n Tr¹ch V. HN Hµ Néi L« 30 tËp thÓD̃ TT ch vô YtƠ CÇu GiÊy.p NguyÔn Th¸i B×nh. TPHC B×nh D-¬ngKhu phè Kh¸nh CNLong.d̃cCN h vônhÑ tËp trung. chnhµ vô 17T9. Long An B×nh D-¬ngÊp B×nh Phóc.CN h Yªn nhÑḌng. T©y Hå. Q 1. TPHCM TP Hå ChƢ33Ter Minh vµ 33 Bis. h ThuËn An.nhÑ h BƠn C¸t. tØnh B¾c Giang Nam §̃nh Nam §̃nh CN nhÑ B¾c Giang x· C¶nh Thôy.sè 34. X©y dùngl« C4-2.lÇu D̃ ch9-Toµ vô nhµ Diamond Plaza. P Trung Hßa. Hµ B×nh D-¬ngx· B×nh chuÈn.Trinh. Q1.CN KCN nhÑ §×nh Tr¸m. h T©n Yªn. tÇng 6. TP HCM §ång Nai Nh¬n Tr¹ch II.B¾c Ninh TP Hå ChƢSè Minh 8. q7. CN p thùc Hµng phÈm B«ng.quËn1.Hµ Néi Hµ Néi P 604.nhµ X©y 18T1. D̃ ch vôBƠn Thµnh. H¶i Phßng Hµ Néi 15.toµ CNnhµ nÆng A. vô p NguyÔn C.khu CN nhÑphè 1. Hµ Néi Hµ Néi Nhµ sè 10.23 ®iÖn L¸ng H¹.Ba §×nh.Tp Hå ChƢ Minh Hµ Néi sè 90 ®-êng Nghi D̃ ch vô Tµm.Linh T©y.q §èng §a. toµ nhµ D̃ chVimeco.toµ GTVT-B-u nhµ CFM. Hµ Néi TP Hå ChƢSè Minh 82. Hµ Néi B¾c Ninh x· Ph-¬ng LiÔu. CNx·nÆng B×nh ChuÈn. Thanh Xu©n B¾c.Hµ Néi P1506. B×nh D-¬ng §ång Nai Nh¬n Tr¹ch I. §a Kao. Long An TP Hå ChƢ532.®-êng X©y NguyÔn dùngC«ng Trø. B¾c Giang H¶i Phßng p 211.T©n Phong.M3M4 NguyÔn ChƢ Thanh. CNh. nhÑ th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸nh.Thanh Xu©n. Hoµn KiƠm.h CN nhÑ ThuËn An. p T©n Phong. x· Mü Phñ. Thanh xu©n TP Hå ChƢSè Minh B34.CN §ång nhÑNai §ång Nai KCN Long Thµnh. TP Hå ChƢ174/2 Minh Lƣ Tù Träng.h CN nÆng QuƠ Vâ. X©yM¹c dùng §Ünh Chi.ph-êng 2.HCMC Hµ Néi 145 Hµng B«ng.nhµ 17-T7.Mª nÆng Linh. q B×nh Th¹nh.®-êngD̃ ch B¹ch vô§»ng. Minh H-ng Ph-íc D̃ ch vô I(khu A Phó Mü H-ng). Minh®-êng TA28.Q7.®-êng BƠ CNV¨n nhѧµn. 152 NguyÔn L-¬ng B»ng. CÇu GiÊy. D̃ ch toµvô nhµ CFM.x· MÔ Tr×. Hµ Néi B×nh D-¬ngÊp 3. ch vô ®¬n nguyªn A.q 1. Hµ Néi VÜnh Phóc X. tØnh B×nh D-¬ng Hµ Néi Phßng 902. Q1. p T©n Phó. tÇng D̃ 15. x· T©n CN §̃nh. 103 NguyÔn BØnh Khiªm. dôcBa §×nh. Tp Hå ChƢ Minh Hµ Néi tÇng 4. 209 KS¹n X©yViÖt dùngTrung. Hµ Néi §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch CN nÆng II.p BƠn NghĐ. h §øc Hßa. tæ D̃ ch 28. x·nhÑ §øc hßa H¹.quËn 1. Khu ®« th̃ Trung Hoµ. TPHCM Hµ Néi sè 402-CT4-khu D̃ ch®« vô th̃ Mü §×nh.p Nh©n ChƢnh. TPHCM B¾c Giang Côm c«ng nghiÖp CN nhÑ d̃ch vô tËp trung.Nh©n ChƢnh. vôp C« Giang. KhuÊt Duy TiƠn.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi Sè 203 phè Minh XD V¨n Khai. phßng-C¨n q Hai Bµ hé Tr-ng. Ph¹m Hïng. vô l« E9.HCMC TP Hå ChƢ18/8 MinhNguyÔnX©y C¶nh dùng Ch©n. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢsè Minh 47 Ph¹m ViƠt D̃ ch Ch¸nh.Q7. CN nhÑ khu phè 2.h T©n Uyªn. Hµ Néi Hµ Néi P1507. tØnh B¾c Giang Hµ Néi P604 tÇng6.vô ®-êng NguyÔn Th̃ §̃nh.3 toµ nhµ D̃ Licogi. q H¶i An. HN Hµ Néi 157 Tæ 17. CÇu GiÊy. p 14.q Thanh Xu©n.HN Long An Êp B×nh Tỉn CN 2. Thíi An.Th-¬ng7 CN nhÑTh-ow Hµ Néi TÇng 4.CN §ång nhÑ Nai B¾c Giang L« B10. B12. V. h T©n Yªn.®-êng dùng Lª V¨n L-¬ng.CN §ång nÆng Nai .Lª DuÈn. 23 L¸ng H¹.quËn Thanh B×nh. p CÇu Kho.q T©n B×nh. Q 12.K§T D̃ ch vô Trung Hoµ . HN TP Hå ChƢ190 Minh B¹ch §»ng.Tp HCM TP Hå ChƢPhßng Minh 902B.Quang Minh. p Trung Hoµ.p L¸ng H¹. D̃ ch p vô 24.

. Minh§iÖn Biªn D̃ ch Phð.q B×nh Th¹nh. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢx·Minh Trung An.ph-êng 3. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng.Hoµng D̃ ch vô V¨n Th¸i.MüV¨n §×nh1.h §øc Hoµ. CN nhÑ h Kim Thµnh.Tp Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ90-92.Hăc m«n.q CÇu GiÊy.B×nh D̃ ch vô Th¹nh. Trung Hoµ.Hå ChƢ Minh H-ng Yªn x· T©n Quang.Nam c¶ng c¸ Phan ThiƠt.Tp HCM TP Hå ChƢSè Minh 12 C/1.Tp Hµ Néi Hµ Néi Sè 10.Hµ Néi Long An Êp B×nh Tỉn CN 2.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ135/1/33NguyÔn Minh X©y H÷u dùngC¶nh. QL CN 5. nhÑ H-ng Yªn Hµ Néi D17 lµng quèc D̃ ch tƠvô Th¨ng Long.p Th̃nh Quang.Q1. HµNéi B×nh D-¬ngÊp 3B. NguyÔn D̃ chTh̃vô§̃nh.B×nh Th¹nh. CÇu GiÊy.Tp HCM TP Hå ChƢ196 Minh T©y Th¹nh. tx Thñ DÇu Mét. H-ng Yªn H¶i D-¬ng Km 54+100.Trung CN nhÑ An. V¨n CNL©m.Ph-êng25. CNh nhÑ V¨n L©m. l« 11. Q1.ngâ Th¸iX©y Th̃ndùng h 2.CN §ång nhÑNai H-ng Yªn x· Minh H¶i. dôcTWf Liªm. B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ43/2F Minh Phan V¨n CN §èi. TP H¶i D-¬ng H¶i D-¬ng th̃ trÊn Phó Th¸i.ph-êng 25.nhµ Minh B15.§a vô Kao. Minh Lª TH̃ D̃Riªng.ph-êng 15.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi Sè 63 ngâ §¹iD̃§ång.Yªn dùng Hoµ. T©n Uyªn.§iÖn D̃ Biªn ch vô Phñ. Minh Phæ Quang.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢLÇu3.h T©n Uyªn.BƠn Thµnh. D̃ ch Ph-êng vô 2.®-êng D̃ chPh¹m vô ViƠt Ch¸nh. H¶i D-¬ng §ång Nai Nh¬n Tr¹ch I CN nhÑ TP Hå ChƢSè Minh 155.Trung X©y Hoµ. TP CNH¶i nhÑD-¬ng.ph-êng 2. hăa-YtƠ-Gi¸o x· Mü §×nh.q Phñ NhuËn.ph-êng 19.p HiÖp Thµnh.x· CNT©n nhÑHiÖp.HN B×nh D-¬ngK5/B120 §¹i léX©y B×nh dùng D-¬ng.Hµ Néi B×nh D-¬ng23 Huúnh V¨nD̃ NghÖ. Hµ Néi Hµ Néi Sè 9. tØnh H-ng Yªn H-ng Yªn x· T©n Quang.x·nhÑ §øc Hoµ Th-îng.§øc nÆng Hoµ H¹.TP Hå ChƢ Minh H¶i D-¬ng Km 54+100.Tp Hå ChƢ Minh VÜnh Phóc KCN Khai Quang.Bµ §iÓm.ngâ 61.®-êng D̃ ch§iÖn vô Biªn Phñ.B×nh dùng Th¹nh.HuyÖn CN nhÑCð Chi.Long An TP Hå ChƢSè Minh 422-424.Tp Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ63-65 Minh §iÖn Biªn. TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ415 Minh Ng« Gia D̃Tù. T©n B×nh. nÆng Kim §éng. l« 4A. H-ng Yªn B×nh D-¬ngÊp «ng §«ng.ph-êng 25. CÇu GiÊy. Hµ Néi TP Hå ChƢ79C.Tp HCM Hµ Néi 1001 tÇng10CT1.Long An B×nh ThuËn L« A12.®-êng D̃ ch NguyÔn vô Th̃ Minh Khai.quËn10.q B×nh Th¹nh. H¶i D-¬ng TP Hå ChƢ420 Minh Ung V¨n X©y Khiªm.QuËn CN nhÑ T©n Phñ.BƠn nghĐ.Q1. q12.l« 4A.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi Th̃ trÊn L-¬ngCN B»ng. QL CN 5.CÇu GiÊy Hµ Néi Sè 9.Tp HCM TP Hå ChƢSè Minh 50/6.®-êng X©y dùng Ung V¨n Khiªm.quËn 1.q B×nh Th¹nh.Tỉn nhÑ L©n.Tp HCM TP Hå ChƢ10.B×nh D-¬ng TP Hå ChƢSè Minh 40/21.H¶i D-¬ng KCN §¹i An. nhÑ P Ngäc Ch©u. ch vô P Phó Lîi. X©y dùng Mü §×nh.q B×nh Th¹nh.T©n phó. ch vô Kh©m Thiªn. TPHCM Hµ Néi Sè 8.B×nh D-¬ng Hµ Néi Sè 47. Cð Chi.h T©n Uyªn.®-êngCN Hoa nÆng Lan.§øc hoµ.Tơ Liªm. H-ng Yªn TP Hå ChƢSè Minh 473.x· CNT©n nÆng HiÖp.MÔ Tr×.P15.Khu A §« th̃ phó Mü h-ng.p L¹c §¹o TP Hå ChƢNhµ Minh3. CNh nÆng V¨n L©m.p Trung Hoµ. §èng §a.Phóc §ång Nai Nh¬n Tr¹ch II.p D̃ ch Väng.Ltd vô B×nh D-¬ng« B21. nhÑ h T©n Uyªn. Trung X©y dùng Hoµ. HCMC Hµ Néi Sè 4-B16.TP HCM Hµ Néi DA Architecture D̃ chCo. Hµ Néi H-ng Yªn x Minh H¶i. x· Kh¸nh CN B×nh.Ph-êng22.®-êng D̃ ch NguyÔn vô §×nh ChiÓu.khu 5.TrÇn D̃ ch vôDuy H-ng. tØnh B×nh D-¬ng Long An Êp Nh¬n HoµCN I.Ph-êng ch vô 3.Tp HCM TP Hå ChƢSè Minh 63-65.Khu A-khu CN thùc chƠ phÈm biƠn thuû s¶n.TP HCM TP Hå ChƢ15B/91 Minh Lª Th¸nh CN nÆng T«n.Q.p §a Kao.q Phñ NhuËn. p T©n Ch¸nh HiÖp. H¶i D-¬ng TP Hå ChƢÊp Minh th¹ch An. hCN V¨nnÆng L©m. Yªn Hoµ. ch vôP.TP Hå ChƢ Minh .22 KCN CN §Êt nhÑ Cuèc.q §èng §a. CN nÆng V.Thñ DÇu Mét. nhÑ p Ngäc Ch©u. D̃CV ch phÇn vô m̉m Quang Trung.q CÇu GiÊy.

TTTM phÈm diamond sè 34 Lª DuÈn.Th¹nh dùng Xu©n. Hµ Néi TP Hå ChƢ248A. tØnh B×nh D-¬ng B×nh D-¬ngTh¸i Hoµ. TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi 125 Yªn L¹c. q2.P13.T©y hé Hå.Q9.P7.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi 551 Ng V¨n Cơ.QuËn X©y dùng T©n B×nh. p2.T©n X©y dùng B×nh. x· T©n Uyªn TP Hå ChƢ4Minh Ng §×nh ChiÓu. §èng §a. VinaAsset X©y Building dùng sè 4/17 ngâ 91 Ng ChƢ Thanh. Tơ Liªm.Q12.khuA.Hai Bµ Tr-ng.Tơ Liªm. khu X©y d©n dùng c. T©n CN Vinh. H-ng Yªn TP Hå ChƢGian Minhhµng 3-0600 CN thùc tÇng3. B¾c Giang Hßa B×nh Xăm Rôt.Q7.Q1. XD V¨nph-êng phßng-C¨n B-ëi.§T PMH-ng). GTVT-B-u Gia Thu₫. nhµ 2AD̃Khu ch vô ®oµn Ngo¹i giao V¹n Phóc.CN MünÆng Hµo.B×nh dùng Th¹nh. p §a Kao. T©n Phó. Hµ Néi Hµ Néi A26.ThuËn CN nÆng Giao. q1. TPHCM TP Hå ChƢsè Minh 4.TP Hå ChƢ Minh B¾c Giang Côm C«ng nghiÖp CN nhÑ §ång §×nh.BƠn D̃ ch vô NghĐ. BT5. T©n Yªn.ph-êng ®iÖn 13.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ364 Minh Céng Hoµ. sè D̃ ch 4 Ng vô §×nh ChiÓu.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ115 Minh NguyÔn D̃ Sü chS¸ch. TPHCM Hµ Néi P1408.TP Hå dôcChƢ Minh TP Hå ChƢChung Minh c. 298 Kim M· B×nh D-¬ngL« D4.Nh©n ChƢnh.QuËn hăa-YtƠ-Gi¸o 3. ®-êng 15. TPHCM TP Hå ChƢ261 Minh Lª TrängD̃TÊn. Êp B×nh CN nhÑ Quíi.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ37 Minh T«n §øc Th¾ng. Hµ Néi TP Hå ChƢ64 Minh Nguyªn §×nh X©yChiÓu.Th¶o dùng §̀en.§«D̃ th̃ chTrung vô Hoµ. ®« th̃ míi Nam Tp.D-¬ng N«ng-L©m minh nghiÖp Ch©u. Phó NhuËn.Q1.Long An KCN Nhùt Ch¸nh CN thùc phÈm B×nh D-¬ng§T 743. T©n B×nh.Hoµ B×nh TP Hå ChƢBolim Minh VN X©y dùng TP Hå ChƢ965/13 Minh Quèc X©y lé1A.Hµ Néi TP Hå ChƢPhßng Minh 606.Phñ Kh¸ch Léc.thƠX©y kû21.Q.B×nh T©n.Ph-ìc nÆng Long. « 3.q7.T©n Phó.toµ 18T2.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi 382 L¹c long Qu©n. Êp «ng §«ng.B×nh ChuÈn. TPHCM H-ng Yªn T©n Quang.Q2.Q9. p HiÖp Thµnh. §èng §a.B×nh nhÑ D-¬ng B×nh D-¬ngÊp B×nh ThuËn. ®iÖn Long Biªn.T©n Phong.§-êng Minh Vµnh D̃ ch vô §ai TRong.Q1.§a dùng Kao. Thñ §øc.TP Hå ChƢ MInh Hµ Néi 613 CT5.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ18 Minh T¨ng Nh¬nCN Phñ.Thanh Xu©n.Ph¹m Hïng. Khu d©n c.Ph-ìc nhÑ Long B. Toµ nhµ D̃ chCT1. X©yTh̃ dùng nh Quang.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi 1601 17T5.T©y Ninh TP Hå ChƢ18 Minh T¨ng Nh¬nCN Phñ. Mü §×nh. X©y dùng p4.TP Hå ChƢ Minh H-ng Yªn X· Nh©n Hoµ.B×nh Th¹nh. Minh Th¸i V¨n Lung. Tơ Liªm. CNhnÆng ThuËn An.T©nCN Uyªn.TP Hå ChƢ Minh Hµ Néi 202A. H-ng Yªn Thơa Thiªn-HuƠ X· Léc B×nh.Nh©n ChƢnh.TP HCM B×nh D-¬ngx· ThuËn Giao.Thơa s¹n-Du l ̃ch THiªn HuƠ TP Hå ChƢR4-20. X©y p dùng HiÖp B×nh Ph-íc. ch vôS¬n Kú. D̃ ch vô BƠn NghĐ. K§T D̃ ch Müvô§×nh II.Mü §×nh. An Phó. Hµ Néi(NM 45B Mai) TP Hå ChƢ53 Minh Ng« Quang X©y huy. ThuËn An. TPHCM Hµ Néi P 502. B×nh D-¬ng Hµ Néi P1105.§øc CN nhÑ Hoµ.§T míi Nam TP.R¹ch MiÔu. Hµ Néi Hµ Néi 186 ®-êng L¸ng. TPHCM TP Hå ChƢ746.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢB1-54 Minh khu phè D̃ ch MüvôTh¸i. X©y dùng MÔ Tr× S«ng §µ.TP HCM TP Hå ChƢ19 Minh hËu Giang.P. BD . q 1.Ph-êng25.Hµ Néi Long An CN nhÑ TP Hå ChƢ260 Minh §iÖn BiªnV¨n Phð. ®-êng D̃ ch sèvô 11.Q4.TPHC TP Hå ChƢ7A.ph-êng vô 15 T©n B×nh. Mü §×nh.BƠn NghĐ. Hµ Néi TP Hå ChƢ146 Minh Hoµng Hoa X©yTh¸m.VÜnh D̃ ch vô Tuy. Hµ Néi TP Hå ChƢ145-147 Minh Nguyªnx GTVT-B-u TÊt Thµnh. D̃ ch vô §a Kao. TPHCM TP Hå ChƢ1/26 MinhNg V¨n VÜnh.K§T CN nhÑ Trung Hoµ.Q. nÆng L-¬ng S¬n. TPHCM TP Hå ChƢ51 Minh C10.ph-êng4.HiÖp Thµnh 1. Hµ Néi Long An x· §øc LËp H¹. vô K§T S«ng §µ.B×nh D-¬ng T©y Ninh x· Phø¬c Ninh. tx Thñ DÇu Mét.sè dùng326/1 Ung V¨n Khiªm. K§Th̃ dùng An Phó An Kh¸nh. V¨n CN nhÑ L©m. Minh®-êng sè X©y 1.H-ng Minh Gia X©y1(l« dùng R4.Thanh Xu©n. Q1.Long An B×nh D-¬ngCôm CN Cty CN cæ nhÑ phÇn th §Ñp.ThuËn An.B×nh Tr ̃ §«ng B.

B×nh D-¬ngÊp Hßa L©n 2. TPHCM Hßa B×nh Xăm Rôt. HN Hµ Néi 14.Trung Hoµ.toµ34 X©y dùngtÇng. T©n CN Vinh.ngâ 54 Ng ChƢ Thanh.T©y D̃ ch vô Hå. Thanh Xu©n. TP Hå ChƢ Minh L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp TP Hå ChƢ79/11/5 Minh TrÇnX©y V¨n dùng §ang. Nh©n ChƢnh. vô T©n §̃nh. T©y Ninh Hµ Néi Sè 125.Lam CN nhÑS¬n. MÔ Tr×. TPHCM Hµ Néi P23-06 tÇng X©y 23 TT©m dùng Th-¬ng m¹i ICC.CÇu GiÊy.Hµ Néi TP Hå ChƢ61-61A Minh TrÇn X©y Quang dùng DiÖu.K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh.sè ®iÖn 17. h ThuËn An.Tơ Liªm..L¸ng H¹.TWf Liªm. khu 7.§« X©y dùng th̃ m¬Ƣ Mü §×nh-MÔ Tr×. TPHCM Hµ Néi P2206.Ph¹m Hïng.Q1.X©y K§Tdùng mìi Mü §×nh MÔ Tr×. T©n Phó Trung. Ch©y CN nhÑ Thµnh.§èng §a. q3. x· T©n Thìi Nh×. h §øc Hßa.71 Ng ChƢ Thanh. p9. TP Phan Kh¸chThiƠt.V¨n CN nhÑ L©m. ®-êng D1. T©n Quy.ngâ 218/2CN TrÇn nÆng Duy H-ng.BTh¹nh. h BƠn XD V¨n C¸t. T©n B×nh. CNx·nhÑ ThuËn Giao. TPHCM H-ng Yªn Th«n Cao X¸. Thanh Xu©n.p17. p13. Hµ Néi Hµ Néi A20 khu §T Trung D̃ ch vô Hoµ-Nh©n ChƢnh. Tơ Liªm.Hµ Néi TP Hå ChƢCLG MinhCo. p12. Minh ®-êng sè D̃81.tÇng 22. TP HCM Hµ Néi 278 THu₫ Khuª. q7.Trung Hoµ.BƠn vô NghĐ. nhµ 18T1.Hµ Néi Hµ Néi P201. D̃ ch tævô3. B×nh ThuËn B×nh ThuËn p Ṃi NĐ. D̃ ch Phan vô ThiƠt.TPHCM Hµ Néi P208. q1.phßng-C¨n tØnh B×nhhéD-¬ng B×nh ThuËn Ph-êng Ṃi NĐ. CN nhÑ K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh. tØnh Ninh B×nh Hµ Néi 709 Nhµ CT6. Cñ Chi.L¸ng Th-îng. Hµ Néi T©y Ninh Thanh §ỉn.Tx· H-ng Yªn TP Hå ChƢ158/67/19 Minh Hoµng D̃ ch vô Hoa Th¸m. LtdCN nhÑ TP Hå ChƢ37. TX Thñ DÇu Mét. ch vô 37 T«n §øc Th¾ng. Hµ Néi TP Hå ChƢSaigon Minh TradeD̃Center. ch khu vô phè 1. B×nh D-¬ng B×nh D-¬ng118. Hµ Néi TP Hå ChƢsè Minh 73/9B. TPHCM TP Hå ChƢ57-59 Minh Hå Tïng D̃ ch MËu.Hßa B×nh . h Hăc M«n. Q1.Toµ ICD GTVT-B-u Mü §×nh.TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ233 Minh NguyÔn CN Th̃ L¾ng.p.P. q3. x·nÆng §øc Hßa H¹.HN Long An Êp B×nh Tỉn CN 2. TPHCM TP Hå ChƢ112 Minh TrÇn Quang D̃ ch Kh¶i.L-¬ng nÆng S¬n. Long An H-ng Yªn X· Tr-ng Tr¾c. Nh©n ChƢnh.tØnh H-ng Yªn B×nh D-¬ngx· Hßa Lîi. khu d©n c.khu TT3. nhÑ Phó Lîi. BD Ninh B×nh th̃ trÊn Thiªn CN T«n.nhÑ h Hoa L-.§ §a Hµ Néi F4 TT Tæng X©y côc thèng dùng kª.CG. s¹n-DuB×nh l ̃ch ThuËn (104/11F §BPhñ.Phó Hßa 1. Êp CN D©nnhÑ Th¾ng 1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

huyÖn B×nh S¬n.F. // .Hµn Quèc x· B×nh ThuËn. tØnh Qu¶ng Ng·i .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0 CN nÆng

70 .F.

.F.

2900

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CN chƠ biƠn 100 Phßng CN 2900 CN chƠ biƠn 0 0 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

// 0 // .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful