Đ I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

Đ

THI TUY N SINH L P 10 NĂM 2012

TRƯ NG PH

THÔNG NĂNG KHI U —————

Môn thi: TOÁN (Chuyên) Th i gian làm bài: 150 phút

Câu I . 1) Gi i h phương trình:  (x − y)2 = 2z − z 2  (y − z)2 = 2x − x2   (z − x)2 = 2y − y 2 2) Cho hình vuông ABCD c nh a. M và N là hai đi m l n lư t n m trên c nh AB và BC sao cho AM CN = = x v i 0 < x < 1. Các đư ng th ng qua M,N song song v i BD l n lư t c t AD AB CB t i Q và CD t i P. Tính di n tích t giác M N P Q theo a và x và tìm x sao cho di n tích này l n nh t. Câu II . S nguyên dương n đư nó (k c 1 và n) đúng a) Ch ng minh r ng s b) Ch ng minh r ng s c) Ch ng minh r ng n là s chính phương. c g i là s đi u hòa n u như t ng các bình phương c a các ư c dương c a b ng (n + 3)2 . 287 là s đi u hòa. n = p3 (p nguyên t ) không ph i là s đi u hòa. u s n = pq (p,q là các s nguyên t khác nhau) là s đi u hòa thì n + 2

Câu III . √ a) Tìm giá tr x ∈ R th a mãn x2 − 5x + 4 + 2 x − 1 ≥ 0 b) Ch ng minh r ng v i các s không âm a, b, c th a mãn a + b + c = 3, ta có b t đ ng th c √ √ √ a + b + c ≥ ab + bc + ac Câu IV . Cho tam giác ABC vuông t i A. Trên đư ng th ng vuông góc v i AB t i B ta l y đi m D di đ ng cùng phía v i C đ i v i đư ng th ng AB. a) Ch ng minh r ng n u AC + BD < CD thì trên c nh AB t n t i hai đi m M, N sao cho CM D = CN D = 900 b) Gi s đi u ki n trên đư c th a mãn. Đư ng th ng qua A song song v i MD c t đư ng th ng qua B song song v i MC t i E. Ch ng minh r ng đư ng th ng DE luôn đi qua m t đi m c đ nh. Câu V . Cho đa giác đ u n c nh. Dùng 3 màu xanh,đ , vàng tô màu các đ nh đa giác m t cách tùy ý (m i đ nh đư c tô b i m t màu và t t c các đ nh đ u đư c tô màu). Cho phép th c hi n thao tác sau đây: ch n hai đ nh k nhau b t kì (nghĩa là hai đ nh liên ti p) khác màu và thay màu c a hai đ nh đó b ng màu còn l i. a) Ch ng minh r ng b ng cách th c hi n thao tác trên m t s l n ta luôn luôn làm cho các đ nh đa giác ch còn đư c tô b i hai màu. b) Ch ng minh r ng v i n = 4 và n = 8, b ng cách th c hi n thao tác trên m t s l n ta có th làm cho các đ nh c a đa giác ch còn đư c tô b i m t màu.

—H t—

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful