WEBSITE VNMATH.

COM Đ CHÍNH TH C

Đ

THI TH

TUY N SINH VÀO L P 10 NĂM 2012 Môn: TOÁN

Th i gian làm bài: 150 phút; không k th i gian phát đ

Bài 1 (2,5 đi m) a) Rút g n bi u th c A = √ 1 1 −√ + 1. a−1 a+1 1 1 1 √ +√ √ là s t nhiên. +√ 2+1 3+ 2 4+ 3

b) Không s d ng máy tính c m tay, ch ng minh √

c) Bi t phương trình x2 − 3x + 1 = 0 có hai nghi m dương x1 , x2 . Không gi i phương trình, hãy √ √ tính t ng x1 + x2 . Bài 2 (2,5 đi m) Cho hàm s y = mx2 có đ th (P ) đi qua đi m A(1; 1). a) Xác đ nh m và v đ th (P ). b) G i B là đi m trên (P ) có hoành đ b ng 2. Tính h s góc c a đư ng th ng AB. c) Tìm đi m C n m trên tr c tung sao cho ba đi m A, B, C th ng hàng. Bài 3 (1,0 đi m) M t t m tôn hình ch nh t có chu vi là 48 cm. Ngư i ta c t b m i góc m t hình vuông có c nh 2 cm r i g p lên thành m t hình h p ch nh t không có n p có th tích là 96 cm3 . Tính chi u dài và chi u r ng c a t m tôn hình ch nh t. Bài 4 (1,0 đi m) Cho tam giác vuông ABC có AB = 3, BC = 4, AC = 5. Hình vuông XY ZW n m trong tam giác có X, Y n m trên đo n AC, W n m trên đo n AB và Z n m trên BC. Tính đ dài chi u cao xu t phát t B c a tam giác ABC và chu vi hình vuông XY ZW . Bài 5 (2,0 đi m) Cho hình vuông ABCD có di n tích b ng a2 và E là đi m di đ ng trên đo n CD (E khác D). Đư ng th ng AE c t BC t i F , đư ng th ng qua A vuông góc v i AE c t CD t i K. G i I là trung đi m c a F K. a) Ch ng minh tam giác ADK b ng tam giác ABF . Suy ra tam giác AF K vuông cân. b) Khi E di đ ng trên CD thì I di đ ng trên đư ng c đ nh nào? c) Ch ng minh b n đi m A, B, F, I cùng n m trên m t đư ng tròn. Bài 6 (1,0 đi m) M t ch u nư c hình bán c u b ng th y tinh có bán kính R = 10 cm, đ t trong m t khung hình h p ch nh t (hình 1). Trong ch u có ch a s n m t kh i nư c hình ch m c u có chi u cao h = 4 cm. Ngư i ta b vào ch u m t viên bi hình c u b ng kim lo i thì m t nư c dâng lên v a ph kín viên bi (hình 2). Tính bán kính c a viên bi (k t qu làm tròn đ n 2 ch s l th p phân). Cho bi t công th c tính th tích kh i ch m c u c a hình c u tâm I bán kính R, có chi u cao h là: V = πh2 (R − h ). 3

Hình 1

Hình 2

H t Thí sinh không đư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. H và tên thí sinh:.....................................................; S báo danh:....................................

VNMATH.COM Đ CHÍNH TH C

ĐÁP ÁN Đ

THI TH

TUY N SINH VÀO L P 10 NĂM 2012 Môn: Toán

Đáp án thang đi m g m 2 trang. ĐÁP ÁN - THANG ĐI M

Câu I (2,0 đi m) a.(1 đi m) Đi u ki n: a ≥ 0 và a = 1 K t qu rút g n b.(1 đi m) Tr c căn m u s K t qu b ng 1. c.(0.5 đi m)
a+1 a−1 .

Đáp án

Đi m

0,25 0,75

0,25 0,75

Vi t ra đ nh lí Viete cho phương trình x2 − 3x + 1 = 0. √ √ √ √ √ ( x1 + x2 )2 = 5 do đó x1 + x2 = 5. II (2,0 đi m) 1.(1 đi m) (P ) đi qua (1, 1) nên m = 1. V đ th (P ) 2.(1 đi m) Ch ra B(2, 4). Vi t phương trình đư ng th ng AB : y = 3x − 2. H s góc c a AB b ng 3. 3.(0.5 đi m) A, B, C th ng hàng khi C thu c đư ng th ng AB. C thu c tr c tung nên C(0, −2). III (1,0 đi m) G i chi u r ng c a t m tôn là x, khi đó chi u dài c a nó là 24−x. Đi u ki n 0 < x < 12. C t b 4 góc thì chi u r ng, chi u dài và chi u cao c a hình h p là x − 4, 20 − x và 2. Suy ra (x − 4)(20 − x)2 = 96 Gi i ra x = 16 (lo i) và x = 8, sau đó k t lu n. IV (1,0 đi m) Tam giác ABC vuông t i B. 12 Tính BH = . 5 S d ng đ nh lí Ta-let đ tìm W Z. 240 Chu vi hình vuông b ng 4W Z = . 37 1.(0.75 đi m) Tam giác ADK b ng tam giác ABF (g.c.g). Suy ra AF K vuông cân. 2.(0.5 đi m) Ch ng minh IA = IC. I di đ ng trên trung tr c c a AC.

0,25 0,25

0,25 0,75

0,25 0,5 0,25

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

V (2,0 đi m)

0,5 0,25

0,25 0,25

1

3.(0.75 đi m) AF K vuông cân nên AI v a là trung tuy n v a là đư ng cao nên góc AIF b ng 900 ABF + AIF = 180 nên A, B, F, I n m trên m t đư ng tròn. VI G i x là bán kính hình c u. Đi u ki n 0 < 2x < 10. Th tích kh i nư c khi chưa b 416π viên bi vào V1 = . 3 4πx2 (30 − 2x) Th tích kh i nư c khi chưa b viên bi vào V2 = . 3 3 4πx Ta có V2 − V1 = . Phương trình này tương đương v i 3x3 − 30x2 + 104 = 0. 3 Gi i ra 3 nghi m, lo i 2 nghi m do đi u ki n ban đ u. K t qu là 2, 09 cm. ........................H t........................
0

0,5 0,25 0,25

(1,0 đi m)

0,25 0,25 0,25

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful