ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

YÙ KIEÁN GIAÙO VIEÂN

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 1

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

MUÏC LUÏC

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 1 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG...................................3
1.1 . Phaân tích tính coâng ngheä cuûa keát caáu chi tieát............3
1.2 . Xaùc ñònh khoái löôïng chi tieát..............................................3
1.3 . Xaùc ñònh daïng saûn xuaát ..................................................3
1.4. Vaät lieäu.................................................................................. 5
Chöông 2 : CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO
PHOÂI..................................................................................................6
2.1. Choïn phoâi...............................................................................6
2.2.Phöông phaùp cheá taïo phoâi...................................................6
Chöông 3 : THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ............................9
3.1 .Ñaùnh soá caùc beà maët gia coâng........................................9
......................................................................................................... 9
3.2 Trình töï gia coâng theo phöông aùn ñaõ choïn: phöông aùn 1
....................................................................................................... 10
Chöông 4 : XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG CÔ........................16
4.1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tính toaùn ..........16
4.2. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng............18
Chöông 5 : XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT.........................................19
5.1. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp tính toaùn......19
5.2. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp tra baûng.......22
Chöông 6 : XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN GIA COÂNG.............................32
Chöông 7 :THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ......................................................35
7.1 Taùc duïng cuûa ñoà gaù.........................................................35
7.2 Keát caáu ñoà gaù...................................................................35
7.3 Tính löïc keïp caàn thieát.........................................................36
7.4 Tính vaø choïn buloâng............................................................37
7.5 Sai soá ñoà gaù........................................................................ 37
7.6 Ñieàu kieän kyõ thuaät cuûa ñoà gaù.....................................38
Chöông 8 : KEÁT LUAÄN....................................................................39
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..................................................................40

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 2

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 1 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA
COÂNG
1.1 . Phaân tích tính coâng ngheä cuûa keát caáu chi
tieát
Chi tieát thuoâïc nhoùm chi tieùt daïng hoäp
Treân chi tieát coù heä loã 8 coù theå gia coâng baèng maùy
khoan nhieàu truïc
Beà maët laøm vieäc laø maët phaúng vaø loä coù ren trong
hình thang
Beà maët laøm vieäc cuûa chi tieát duû lôùn coù theå choïn
laøm chuaån ñeå gia coâng caùc beà maët coøn laïi
Chi tieát duøng ñeå keïp chaët khi gia coâng caét goït vaø chòu
neùn
Caùc loã baäc 18 vaø 12 duøng baét buloâng neân khoâng
caàn caáp ñoä boùng cao
Caùc loã neân vuoâng goùc vôùi beà maët beân laø toát nhaát
Coù theå cheá taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc
1.2 . Xaùc ñònh khoái löôïng chi tieát
Vaät lieäu : Gang xaùm 15 – 32 coù γ = ( 6,8 – 7,4 ) kg/dm 3 .
Tính gaàn ñuùng theå tích chi tieát : V = 0.6 dm 3 .
Khoái löôïng chi tieát : mct = V. γ = 0,64 . 7 = 4,5 kg
1.3 . Xaùc ñònh daïng saûn xuaát
Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïotrong moät naêm ñöôïc tính
theo coâng thöùc:
 α +β 
N = N o .m1 +

100 

Trong ñoù
No = 20000 chieác/naêm : soá saûn phaåm ñöôïc aûn
xuaát trong moät naêm
m = 1: Soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn
phaåm.
α =(3 – 6 )%: Soá phaàn traêm chi tieát pheá phaåm
β = ( 5 – 7 )%: Soá phaàn traêm chi tieát döï tröõ
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 3

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM
⇒ N = 20020 Chieác/naêm

GVHD : LEÂ LINH

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 4

Vôùi khoái löôïng mct = 4,5 kg theo baûng 2.6 höôùng daãn
thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy ta coù daïng
saûn xuaát haøng khoái.

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

1.4. Vaät lieäu
Vaät lieäu laø gang xaùm GX15-32 coù cô tính nhö sau:
Vaät
Giôùi
Giôùi
Giôùi
Ñoä
Ñoä
Daïng
lieâu
haïn
haïn
haïn
giaûn cöùng
grafit
beàn
beàn
beàn
daøi
(HB)
keùo
uoán
neùn
δ (%)
(N/mm (N/mm (N/mm
2
2
2
)
)
)
GX15- 150
320
600
0,5
163÷ 22 Taám
32
thoâ to
9
Gang xaùm GX15-32 coù cô tính trung bình, ñeå laøm caùc
caùc chi tieát chòu taûi trung bình vaø chòu maøi moøn ít.

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 5

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 2 : CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ
PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI
2.1. Choïn phoâi
−Vieäc choïn phoâi ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo vaät lieäu,
hình daùng kích thöôùt vaø daïng saûn xuaát cuûa chi tieát.
− Chi tieát ñöôïc yeâu caàu cheá taïo baèng gang xaùm coù
keát caáu töông ñoái ñôn giaûn , daïng saûn xuaát haøng
khoái . Do ñoù ta choïn phoâi laø daïng phoâi ñuùc. Ngoaøi ra,
do gang xaùm laø vaät lieäu cöùng, gioøn, deã gaõy vôõ neân
khoâng thích hôïp vôùi vieäc cheá taïo khaùc nhö reøn, daäp.
2.2.Phöông phaùp cheá taïo phoâi
Phöông phaùp cheá taïo phoâi cuõng tuyø thuoäc vaøo
daïng saûn xuaát. ÔÛ ñaây, daïng saûn xuaát laø haøng khoái
vaø cheá taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc.
Ta coù caùc phöông phaùp ñuùc sau ñaây:
a. Ñuùc trong khuoân kim loaïi coù caáp chính xaùc I, coù
ñoä nhaùm beà maët R z = 40µm
b. Ñuùc trong khuoân caùt, maãu baèng kim loaïi, laøm
khuoân baèng maùy, phoâi thu ñöôïc coù caáp chính xaùcII, ñoä
nhaùm Rz = 80 µm.
c. Ñuùc trong khuoân caùt, maãu goã, laøm khuoân baèng
tay duøng trong saûn xuaát ñôn chieác, loaït nhoû, phoâi thu
ñöôïc coù caáp chính xaùc III, ñoä nhaùm
Rz = 16µm.
Theo yeâu caàu kyõ thuaâät vaø daïng saûn xuaát cuûa chi
tieát caàn cheá taïo, ta choïn phöông phaùp ñuùc trong khuoân
caùt, maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy, ñoä nhaùm Rz
= 80 µm.
+Ñuùc li taâm :
Nguyeân taéc chuû yeáu laø kim loaïi ñöôïc roùt vaøo
khuoân quay döôùi taùc duïng cuûa löïc li taâm kim loaïi
ñöôïc eùp vaøo thaønh beân vaø nguoäi daàn .
Keát luaän :khoâng ñöôïc söû duïng vì khoâng phuø hôïp
vôùi chi tieát daïng hôïp vôùi hình daùg phöùc taïp .
+ Ñuùc trong khuoân caùt:
Khuoân duøng baèng tay trong tröôøng hôïp ñuùc ñôn
chieác ,haøng loaït nhoû hoaëc ñuùc caùc vaät lôùn .
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 6

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Khuoân laøm baèng maùy duøng trong saûn xuaát haøng
loaït vaø haøng khoái ,naêng xuaát cao ,ñoä chính caùc
cao hôn so vôùi khuoân laøm baèng tay.
Öu ñieåm :coù theå ñuùc ñöôïc chi tieát coù hình daùng
phöùc taïp .
Nhöôïc ñieåm :khoù töï ñoäng hoaù trong quaù trình
saûn xuaát.
+ Ñuùc trong khuoân lim loaïi :
Öu ñieåm : cho naêng xuaát cao khuoân duøng ñöôïc
laâu hôn ,moät khuoân coù theå ñuùc haøng traêm vaät
ñuùc baèng theùp ,gang hoaëc kim loaïi maàu .Chaát
löôïng ñuùc toát cô tính cao ,ñoä chính xaùc vaø ñoä
nhaün boùng beà maët cao . Löôïng dö gia coâng nhoû
,tieát kieäm ñöôïc kim loaïi .
Nhöôïc ñieàm: thôøi gian chuaån bò saûn xuaát daøi
,giaù thaønh cao,toác ñoä nguoäi lôùn neân kim loaïi deã
bò cong veânh, nöùt gaây ra öùng xuaát lôùn ôû vaät
ñuùc,ñoái vôùi gang thöôøng deã bò bieán traéng.
− Döïa vaøo nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa caùc
phöông phaùp ñuùc, döïa vaøo chi tieát gia coâng vôùi daïng
saûn xuaát haøng khoái ,khoái löôïng chi tieát laø 4,5 kg, saûn
löôïng cheá taïo 20020 chieác /naêm chi tieát laøm baèng gang
GX 15_32. Do ñoù ta choïn phöông phaùp ñuùc trong khuoân
laøm baèng maùy vôùi caáp chính xaùc ñuùc ñaït caáp II
Do ñoù chi tieát ñuùc trong khuoân caùt, khi ñuùc xong
caùc beà maët khoâng caàn ñoä boùng thì khoâng caàn gia
coâng.

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 7

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Yeâu caàu kyõ thuaät ñoái vôùi phoâi :
+Khoâng ñöôïc goà gheà nhöõng beà maët khoâng gia
coâng
+Khoâng ñöôïc coâng veânh
+Khoâng raïn nöùt
+Khoâng bieán cöùng beà maët
Do chi tieát coù hình daùng phöùc taïp ,khoâng theå duøng töï
ñoäng hoaù trong vieäc laøm saïch phoâi . Ñuùc khuoân baèng
caùt vaø coù loõi neân sau khi ñuùc ra ,phoâi ñöôïc laøm saïch
baèng tay .

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 8

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 3 : THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH COÂNG
NGHEÄ
3.1 .Ñaùnh soá caùc beà maët gia coâng

TT
Phöông aùn 1
Nguyeâ
n coâng
1
Phay maët 1, 2 baèng dao
phay maët ñaàu gheùp
maûnh hôïp kim BK8
2
Phay maët 4 baèng dao
phay truï ghaùp maûnh
hôïp kim BK8
3
Phay maët phaúng 7
baèng dao phay maët
ñaàu gheùp maûnh hôïp
kim BK8
4
Khoan loã  12, khoeùt
roäng 16
5
Tieän roäng loã  22,
tieän ren thang Tr 22 (P4)
6
Khoan vaø taroâ 4 loã M8

Phöông aùn 2
Phay maët 1 baèng
dao phay maët ñaàu
gheùp maûnh BK8
Phay maët 2 baèng
dao phay truï ghaùp
maûnh hôïp kim BK8
Phay maët phaúng 4
baèng dao phay truï
gheùp maûnh hôïp kim
BK8
Khoan loã  12
Khoeùt roäng 16

Tieän roäng loã  22,
tieän ren thang Tr 22
(P4)
7
Khoan vaø taroâ 4 loã
M8
8
Phay maët 7 baèng
dao phay truï ghaùp
maûnh hôïp kim BK8
Ta choïn phöông aùn 1 vì taäp trung nguyeân coâng giaûm
ñöôïc trang thieát bò vaø nhaân coâng laøm vieäc.

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 9

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

3.2 Trình töï gia coâng theo phöông aùn ñaõ choïn:
phöông aùn 1
Nguyeân coâng 1 : phay maët phaúng ñaùy, beà maët gia
coâng 1, 2

Ñònh vò : maët ñaùy baèng 2 phieán tyø khoáng cheá 3 baäc
töï do, maët beân moät phieán tyø daøi khoáng cheá 2 baäc töï
do. Keïp chaët töø beân hoâng.
Choïn maùy:
Teân maùy : 6T10
Coâng suaát : 4,5 KW
Soá voøng quay truïc chính : 50 – 2240 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao:
Dao phay maët ñaàu gheùp maûnh hôïp kim BK8
Ñöôøng kính dao 110mm, soá raêng Z = 10
Böôùc 1 : Phay thoâ
t = 2,5 mm, S = 3 mm/ voøng, n = 280 voøng/ phuùt, Vtt =
96,76 m/ phuùt
Böôùc 2 : Phay tinh
t = 1 mm, S = 2 mm/ voøng, n = 400 voøng/ phuùt, Vtt =
138,23 m/ phuùt
Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv +Ttn
Tp = 10%T0 , Tpv = 11%T0 , Ttn = 5%T0
T0 = T0 Phay thoâ + T0 Phay tinh
Ttc = 0,75 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 10

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 2 : phay maët phaúng treân, beà maët gia
coâng 4

Ñònh vò : maët ñaùy baèng 2 phieán tyø khoáng cheá 3 baäc
töï do, maët beân moät phieán tyø daøi khoáng cheá 2 baäc töï
do. Keïp chaët töø beân hoâng.
Choïn maùy:
Teân maùy : 6T82
Coâng suaát : 7,2 KW
Soá voøng quay truïc chính : 31,5 – 1600 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao:
Dao phay truï gheùp maûnh hôïp kim BK8
Ñöôøng kính dao 110mm, soá raêng Z = 10
Böôùc 1 : Phay thoâ
t = 2mm, S = 2 mm/ voøng, n = 750 voøng/ phuùt, Vtt =
259,18 m/ phuùt
Böôùc 2 : Phay tinh
t = 0,5 mm, S = 1,8 mm/ voøng, n =600 voøng/ phuùt, Vtt =
207.3 m/ phuùt
Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv +Ttn
Tp = 10%T0 , Tpv = 11%T0 , Ttn = 5%T0
T0 = T0 Phay thoâ + T0 Phay tinh
Ttc = 0,44 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 11

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 3 : phay beà maët 7

Ñònh vò ; maët ñaùy baèng 1 phieán daøi tyø khoáng cheá 2
baäc töï do, maët beân 2 phieán tyø daøi khoáng cheá 3 baäc
töï do. Keïp chaët töø beân hoâng.
Choïn maùy:
Teân maùy : 6T10
Coâng suaát : 4,5 KW
Soá voøng quay truïc chính : 50 – 2240 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao:
Dao phay maët ñaàu gheùp maûnh hôïp kim BK8
Ñöôøng kính dao 110mm, soá raêng Z = 10
Böôùc 1 : Phay thoâ
t = 2mm, S = 2 mm/ voøng, n = 400 voøng/ phuùt, Vtt =
138,23 m/ phuùt
Böôùc 2 : Phay tinh
t = 0,5 mm, S = 1,8 mm/ voøng, n =500 voøng/ phuùt, Vtt =
157,1 m/ phuùt
Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv +Ttn
Tp = 10%T0 , Tpv = 11%T0 , Ttn = 5%T0
T0 = T0 Phay thoâ + T0 Phay tinh
Ttc = 0,54 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 12

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 4 : khoan loã  12, khoeùt roäng  16, beà
maët gia coâng 3, 6

Ñònh vò : maët ñaùy baèng moät pjieán tyø khoáng cheá 2
baäc, hai maët beân vuoâng goùc: moät maët ñònh vò baèng 2
phieán tyø khoáng cheá 3 baäc, maët coøn laïi ñònh vò baèng
choát khoáng cheá moät baäc.
Choïn maùy :
Teân maùy : 2E 52
Coâng suaát : 2,2 KW
Soá voøng quay truïc chính : 56 – 1480 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao :
Muoãi khoan ruoät gaø hôïp kim cöùng, ñuoâi coân
Ñöôøng kính muõi khoan d = 12 mm, chieàu daøi muõi khoan L
= 205 mm, chieàu daøi laøm vieäc l = 110 mm
Böôùc 1 : khoan  12 mm
t = 6mm, S = 0,18 mm/ voøng, n = 563 voøng/ phuùt, Vtt =
21,22m/ phuùt
Böôùc 2 : khoeùt  18 mm
t = 2 mm, S = 0,4 mm/ voøng, n =354 voøng/ phuùt, Vtt =
22,01 m/ phuùt
Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv +Ttn
Tp = 10%T0 , Tpv = 11%T0 , Ttn = 5%T0
T0 = T0 khoan + T0 khoeùt
Ttc = 2,04 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 13

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 5: tieän loã  22mm, tieän ren thang Tr 24
( P4 ), beà maët gia coâng 5

Ñònh vò : maët ñaùy baèng moät pjieán tyø khoáng cheá 2
baäc, hai maët beân vuoâng goùc: moät maët ñònh vò baèng 2
phieán tyø khoáng cheá 3 baäc, maët coøn laïi ñònh vò baèng
choát khoáng cheá moät baäc.
Choïn maùy :
Teân maùy : T 616
Coâng suaát : 4,5 KW
Soá voøng quay truïc chính : 44 – 1980 (voøng/ phuùt )
Choïn dao :Dao gaén maûnh hôïp kim BK6
Böôùc 1 : Tieän loã  22mm
t = 1mm, S =0,5 mm/ voøng, n = 400 voøng/ phuùt, Vtt =
27,65 m/ phuùt
Böôùc 2 : Tieän ren thangTr 22 ( P4 )
Tieän thoâ:
t = 0,5 mm, S = 4 mm/ voøng, n =124 voøng/ phuùt,Vtt = 8,5
m/ phuùt
Tieän tinh:
t = 0,125 mm, S = 4 mm/ voøng, n =176 voøng/ phuùt,Vtt =
13,2 m/ phuùt
Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv +Ttn
Tp = 10%T0 , Tpv = 11%T0 , Ttn = 5%T0
T0 = T0 tieän loã + T0 tieän ren
Ttc = 1,4 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 14

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 6 : khoan vaø taroâ 4 loã M8, beà maët gia
coâng 8
Ñònh vò : maët ñaùy baèng moät pjieán tyø khoáng cheá 2
baäc, hai maët beân vuoâng goùc: moät maët ñònh vò baèng 2
phieán tyø khoáng cheá 3 baäc, maët coøn laïi ñònh vò baèng
choát khoáng cheá moät baäc.
Choïn maùy :
Teân maùy : 2E 52
Coâng suaát : 2,2 KW
Soá voøng quay truïc chính : 56 – 1480 ( voøng/ phuùt )

Choïn dao :
Muõi khoan ruoät gaø hôïp kim cöùng, ñuoâi coân
Ñöôøng kính muõi khoan  6 mm, chieàu daøi muõi khoan L =
170 mm, chieàu daøi laøm vieäc l = 88 mm
Böôùc 1 : khoan  6 mm
t = 3 mm, S = 2 mm/ voøng, n = 896 voøng/ phuùt, Vtt =
22,51m/ phuùt
Böôùc 2 : taroâ M 8
t = 1 mm, S = 1,5 mm/ voøng, n =354 voøng/ phuùt, Vtt = 8,89
m/ phuùt
Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv +Ttn
Tp = 10%T0 , Tpv = 11%T0 , Ttn = 5%T0
T0 = T0 khoan + T0 taroâ
Ttc = 0,34 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 15

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 4 : XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ GIA
COÂNG CÔ
Xaùc ñònh löông dö gia coâng cô baèng 2 caùch :
Theo phöông phaùp tính toaùn
Theo phöông phaùp tra baûng
Trong caùc nguyeân coâng tính löôïng dö cho nguyeân coâng 2,
caùc nguyeân coâng coøn laïi tra baûng
4.1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tính
toaùn

Z b min = Rza + Ta + ρ a + ε b
Trong ñoù tra baûng 2.21 soå tay gia coâng cô ta coù phoâi
ñuùc khuoân caùt
Rza + Ta = 600μm
Sau khi phay thoâ Rza = 50μm ; Ta = 50μm tra baûng 1.24 soå
tay gia coâng cô
ρ th = ρcv = Δcv . l = 0,7. 140 = 98μm ; tra baûng 1.23 soå tay
gia coâng cô
2

2

2

ε b1 = ε c + ε k + ε dg
Trong ñoù :
ε c = 0 : chuaån ñònh vò truøng chuaån kích thöôùc
ε k = 100 μm : sai soá keïp chaët, tra baûng 3.14 höôùng daãn
thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy
ε dg = 0
: vì trong suoát quaù trình gia coâng ñoà gaù khoâng
bò maøi moøn
2

2

⇒ ε b1 = ε k = 100 = 100 μm
Löôïng dö gia coâng

Z b min = Rza + Ta + ρ a + ε b = 600 + 100 = 700 μm

Phay tinh
Rza = 25μm ; Ta = 25μm tra baûng 1.24 soå tay gia coâng cô

ρ t = 0,05.ρ th = 0,05.98 = 4,9
ε b 2 = 0,06.ε b1 = 6 μm duøng chung ñoà gaù
Löôïng dö gia coâng Z b min = Rza + Ta + ρ a + ε b = 50 + 98 + 6 =
154μm

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 16

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Sau khi phay tinh :
Lmin = 54,98 mm ; Lmax = 55,02 mm
Sau khi phay thoâ :
Lmin = 55,18 mm ; Lmax = 55,38 mm
Kích thöôùc phoâi :
Lmin = 55,89mm ; Lmax = 57,89 mm
Löôïng dö giôùi haïn :
Khi phay tinh : Zbmin = 55,18 – 54,98 = 0,2 mm
Zbmax = 55,38 – 55,02 = 0,36 mm
Khi phay thoâ : Zbmin = 55,89 – 55,18= 0,71 mm
Zbmax = 57,89 – 55,38 = 2,51 mm
Böô
ùc
gia
coâ
ng

1
Pho
âi
Pha
y
thoâ
Pha
y
tinh
Toå
ng

Caùc thaønh
phaàn löôïng

Rza Ta

ρa ε b

2

4

3

5

Löôïn
g dö
tính
toaùn
Zbmin
μm

6

600
50

-

98 10
0

700

25

-

4,
9

154

6

Kích
thöô
ùc
tính
toaù
nL
mm

Dun
g sai
δ μm

7

8

Kích
thöôùc
giôùi
haïn(mm)
max min

9

Trò soá
giôùi
haïn
cuûa
löôïng
dö (μm)
ma mi
x
n

10

11

12

55,88 2000 57,8
4
9
55.18 200
55,3
4
8

55,8
9
55,1
8

251
0

71
0

54,98 40

54,9
8

360

20
0

287
0

91
0

55,0
2

Kieåm tra :
Zbmax - Zbmin = 2870 – 910 = 1960 μm
δmax – δmin = 2000 – 40 = 1960 μm

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 17

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

4.2. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng
Nguyeân coâng 1 : phay maët phaúng kích thöôùc lôùn nhaát
140 mm, kích thöôùc danh nghóa 57,2 mm, tra baûng 1.33 soå
tay gia coâng cô löôïng dö gia coâng laø 3,5 ± 0,4 mm
Nguyeân coâng 3 : phay maët ñaàu kích thöôùc lôùn nhaát 135
mm, kích thöôùc danh nghóa 130 mm, tra baûng 1.33 soå tay
gia coâng cô löôïng dö gia coâng laø 2,5 ± 0,4 mm
Nguyeân coâng 4 : khoan loã ñaëc 12mm löôïng dö gia coâng
6mm, khoeùt roäng 16 löôïng dö gia coâng 2 ± 0,1 mm
Nguyeân coâng 5 : tieän loã 22 mm löôïng dö gia coâng 2 ±
0,4 mm, tieän ren thang Tr 22 ( P4 ) löôïng dö gia coâng 2,25 ±
0,05 mm
Nguyeân coâng 6 : khoan loã 6 mm löôïng dö gia coâng 3,5
mm, taroâ 4 loã M8 löôïng dö gia coâng 1 ± 0,1 mm

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 18

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 5 : XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT
Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo 2 phöông phaùp
Phöông phaùp tính toaùn phaân tích
Phöông phaùp tra baûng
ta tính cheá ñoäb caét cho nguyeân coâng 5 laø nguyeân coâng
chính duøng thieát keá ñoà gaù, caùc nguyeân coâng coøn laïi
theo phöông phaùp tra baûng
5.1. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp tính
toaùn
Tieän loã  22mm, tieän ren thang Tr 24 ( P4 ), beà maët gia
coâng 5
Choïn maùy :
Teân maùy : T 616
Coâng suaát : 4,5 KW
Soá voøng quay truïc chính : 44 – 1980 (voøng/ phuùt )
Choïn dao :Dao gaén maûnh hôïp kim BK6
Böôùc 1 : Tieän loã  22mm
Chieàu saâu caét : t = 1 m
Böôùc tieán dao : S = 0,2 mm/ voøng ; tra baûng 2.3 Soå tay
gia coâng cô
Vaän toác caét : V =

Cv
m

x

T .t .S

y

.K v m/ phuùt

Trong ñoù :
Cv = 292, x =0,15, y = 0,2, m =0,2 ; tra baûng 2.8 Soå tay gia
coâng cô
T = 60 : tuoåi beàn dao

K v = K mv .K nv .K uv .K ov .K rv .K qv .K ylv .K ϕv .K ϕ v
1

1, 25

 190 
K mv = 

 HB 

= 1 : heä soá tính ñeán tính chaát vaät lieäu gia

coâng ; tra baûng 2.9 Soå tay gia coâng cô
K nv = 0,8 : heä soá tính ñeán traïng thaùi beà maët phoâi ; tra
baûng 2.13 Soå tay gia coâng cô
K uv = 1 : heä soá tính ñeán vaät lieäu duïng cuï caét ; tra baûng
2.14 Soå tay gia coâng cô
K ov = 1 : heä soá phuï thuoäc daïng gia coâng ; tra baûng 2.15
Soå tay gia coâng cô
K rv , K qv , K ylv , K ϕv , K ϕ v : heä soá tính ñeán thoâng soá hình hoïc
cuûa löôõi caét
1

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 19

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Tra baûng 2.16 Soå tay gia coâng cô ta coù :

K rv = 1, K qv = 0,97, K ylv = 1, K ϕv = 1,2; K ϕ v = 0,97
⇒ K v = 0,15
1

Vaän toác caét tính toaùn

V=

292.0,15
0, 2

0 ,15

60 .1 .0.5

0,2

= 22,18 m/ phuùt

Toác ñoä quay truïc chính

n=

1000V 1000.22,18
=
= 320,98 voøng/ phuùt
πD
22.π

Choïn theo maùy
n = 400 voøng/ phuùt
Toác ñoä caét thöïc teá

π .D.n 3,14.22.400
=
= 27,65 m/ phuùt
1000
1000
x
y
n
Löïc caét Pz ( Px , Py ) = C p .t .S .V .K p ( KG )
V=

Tra baûng 2.19 Soå tay gia coâng cô ta coù :
Cp
x
y
Pz
92
1
0,75
Py
54
0,9
0,75
Px
46
1
0,4

n
0
0
0

K p = K mp .K ϕp .K γp .K λp
Kmp = 1 : tra baûng 2.17 Soå tay gia coâng cô
Tra baûng 2.20 Soå tay gia coâng cô ta coù
ϕ = 60
γ = 10o
λ= 0

o

Kϕp
Kγp
Kλp

Pz
0,94
1

Px
0,77
1
1

Py
1,11
1
1

Kpz = 1. 0,94 . 1 = 0,94
Kpy = 1. 0,77 . 1 = 0,77
Kpx = 1. 1,11 . 1 = 1,11

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 20

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Löïc caét
0 , 75

Pz = 92.1.0,5 .1.0,94 = 51,42 ( KG )
0,9

0 , 75

Py = 54.1 .0,5 .1.0,77 = 24,72 ( KG )
0, 4

Px = 46.1.0,5 .1.1,11 = 38,7 (KG )
Coâng suaát :

N=

Pz .Z .V 51,42.10.27,65
=
= 2,3 kW
102.60
102.60

Böôùc 2 : caét ren thang Tr24 ( P4 )
Thoâ : t = 0,5 mm
S = 4 mm
Vaän toác caét tính toaùn

V=

Cv
x

y

.K v =

243.0,15

0, 4
0 ,15 = 10, 25 m/ phuùt
T .t .S
60 .4 .0,5
1000V 10,25.1000
⇒n=
=
= 135,94 voøng/ phuùt
πD
24.3,14
m

0,2

Choïn n = 124 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá
V =

π .D.n 3,14.24.70
=
= 8,5 m/ phuùt
1000
1000

Tinh : t = 0,125 mm
S = 4 mm
Vaän toác caét tính toaùn

Cv

V=

y .K v =

243.0,15

m x
0,2
0, 4
0 ,15 = 12,61 m/ phuùt
T .t .S
60 .4 .0,125
1000V 12,61.1000
⇒n=
=
= 167,33 voøng/ phuùt
πD
24.3,14

Choïn n =176 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá
V =

π .D.n 3,14.24.70
=
= 13,2 m/ phuùt
1000
1000

Caùc quan heä veà löïc caét :
yp

Pz =

C p .S .K p
i

np

Trong ñoù Cp, yp, np, Kp , laáy gioáng nhö khi tieän
0 , 75

⇒ Pz =

92.4 .0,94
4

= 140,49 ( KG )

Coâng suaát caét ren
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 21

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

N=

GVHD : LEÂ LINH

Pz .V
1404,9.5,3
=
= 1,22 ( kW )
102.60
102.60

5.2. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp tra
baûng
Nguyeân coâng 1 : phay maët phaúng ñaùy, beà aëmt gia
coâng 1,2
Choïn maùy:
Teân maùy : 6T10
Coâng suaát : 4,5 KW
Soá voøng quay truïc chính : 50 – 2240 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao:
Dao phay maët ñaàu gheùp maûnh hôïp kim BK8
Ñöôøng kính dao 110mm, soá raêng Z = 10
Chieàu daøi gia coâng

Lgc = Lc + y + Lt

Lc = 130 mm : chieàu daøi caét
y = 28 mm : chieàu daøi ra vaøo cuûa duïng cuï ; tra baûng
2.96 Soå tay gia coâng cô
Lt = chieàu daøi theâm duøng trong tröôøng hôïp keát caáu chi
tieát caàn theâm chieàu daøi naøy
Lgc = 130 + 25 = 158 mm
Beà roäng trung bình :

btb =

F 130.110
=
= 110 mm
Lc
130

F : dieän tích beà maët caàn phay
Böôùc 1 : Phay thoâ :
Chieàu saâu caét :
t = 2,5 mm
Böôùc tieán dao :
S = 0,3 mm/ raêng ; tra baûng 2.80 Soå tay gia coâng cô
Tuoåi beàn dao :
T = 120 ; tra baûng 2.82 Soå tay gia coâng cô
Xaùc ñònh vaän toác caét :
V = 100 m/ phuùt ; tra baûng 2.84 Soå tay gia coâng cô
Soá voøng quay truïc chính

n=

1000V 1000 .100
=
= 289,37 voøng/ phuùt
πD
110.π

Choïn n = 280 voøng/ phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 22

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Vaän toác caét thöïc teá :

Vtt =

π .D.n
= 96,76 m/ phuùt
1000

Böôùc tieán dao phuùt :

S m = S z .Z .n = 0,3.10.280 = 840 m/ phuùt

Coâng suaát caét :

N c = E.

V .t.Z
.k1 .k 2
1000

Trong ñoù :
k1 = 1,25 : heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng ; tra baûng
2.93 Soå tay gia coâng cô
k2 = 1 : heä soá phuï thuoäc loaïi dao vaø vaän toác caét ; tra
baûng 2.94 Soå tay gia coâng cô
E = 0,06 : heä soá tra theo baûng 2.95 Soå tay gia coâng cô

⇒ Nc =

0,06.2,5.10.96,76.1,25.1
= 0,55 ( kW )
1000

Böôùc 2 : Phay tinh
Chieàu saâu caét : t = 0,5 mm
Böôùc tieán dao : S = 0,2 mm/ raêng ; tra baûng 2.80 Soå tay
gia coâng cô
Tuoåi beàn dao : T = 120 ; tra baûng 2.82 Soå tay gia coâng cô
Xaùc ñònh vaän toác caét : V = 120 m/ phuùt ; tra baûng 2.84
Soå tay gia coâng cô
Soá voøng quay truïc chính

n=

1000V 1000 .120
=
= 347,24 voøng/ phuùt
πD
110.π

Choïn n = 280 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá :

Vtt =

π .D.n
= 96,76 m/ phuùt
1000

Böôùc tieán dao phuùt :

S m = S z .Z .n = 0,2.10.280 = 560 m/ phuùt

Coâng suaát caét :

N c = E.

V .t.Z
0,06.96,76.0,5.10.1,25
.k1 .k 2 =
= 0.2 (kW )
1000
1000

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 23

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 2 : phay maët phaúng treân, beà maët gia
coâng 4
Choïn maùy:
Teân maùy : 6T82
Coâng suaát : 7,2 KW
Soá voøng quay truïc chính : 31,5 – 1600 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao:
Dao phay truï gheùp maûnh hôïp kim BK8
Ñöôøng kính dao 110mm, soá raêng Z = 10
Chieàu daøi gia coâng

Lgc = Lc + y + Lt

Lc = 130 mm : chieàu daøi caét
y = 28 mm : chieàu daøi ra vaøo cuûa duïng cuï ; tra baûng
2.96 Soå tay gia coâng cô
Lt = chieàu daøi theâm duøng trong tröôøng hôïp keát caáu chi
tieát caàn theâm chieàu daøi naøy
Lgc = 130 + 25 = 158 mm
Beà roäng trung bình :

btb =

F 130.110
=
= 110 mm
Lc
130

F : dieän tích beà maët caàn phay
Böôùc 1 : Phay thoâ :
Chieàu saâu caét :
t = 2mm
Böôùc tieán dao :
S = 0,2 mm/ raêng ; tra baûng 2.80 Soå tay gia coâng cô
Tuoåi beàn dao :
T = 120 ; tra baûng 2.82 Soå tay gia coâng cô
Xaùc ñònh vaän toác caét :
V = 241 m/ phuùt ; tra baûng 5.143 Soå tay CNCTM 2
Soá voøng quay truïc chính

n=

1000V 1000 .241
=
= 697,39 voøng/ phuùt
πD
110.π

Choïn n = 630 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá :

Vtt =

π .D.n
= 217,71 m/ phuùt
1000

Böôùc tieán dao phuùt :

S m = S z .Z .n = 0,2.10.630 = 1260 m/ phuùt

Coâng suaát caét :

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 24

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

N c = E.

GVHD : LEÂ LINH

V .t.Z
.k1 .k 2
1000

Trong ñoù :
k1 = 1,25 : heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng ; tra baûng
2.93 Soå tay gia coâng cô
k2 = 1 : heä soá phuï thuoäc loaïi dao vaø vaän toác caét ; tra
baûng 2.94 Soå tay gia coâng cô
E = 0,06 : heä soá tra theo baûng 2.95 Soå tay gia coâng cô

⇒ Nc =

0,06.2.10.217,71.1,25.1
= 0,41 ( kW )
1000

Böôùc 2 : Phay tinh
Chieàu saâu caét : t = 0,5 mm
Böôùc tieán dao : S = 0,18 mm/ raêng ; tra baûng 2.80 Soå tay
gia coâng cô
Tuoåi beàn dao : T = 120 ; tra baûng 2.82 Soå tay gia coâng cô
Xaùc ñònh vaän toác caét : V = 180 m/ phuùt ; tra baûng 5.143
Soå tay CNCTM 2
Soá voøng quay truïc chính

n=

1000V 1000 .180
=
= 520,87 voøng/ phuùt
πD
110.π

Choïn n = 500 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá :

Vtt =

π .D.n
= 172,79 m/ phuùt
1000

Böôùc tieán dao phuùt :

S m = S z .Z .n = 0,18.10.500 = 900 m/ phuùt

Coâng suaát caét :

N c = E.

V .t.Z
0,06.172,79.0,5.10.1,25
.k1 .k 2 =
= 0.34 (kW )
1000
1000

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 25

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 3 : Phay maët ñaàu, beà maët gia coâng 7
Choïn maùy:
Teân maùy : 6T10
Coâng suaát : 4,5 KW
Soá voøng quay truïc chính : 50 – 2240 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao:
Dao phay maët ñaàu gheùp maûnh hôïp kim BK8
Ñöôøng kính dao 110mm, soá raêng Z = 10
Böôùc 1 : Phay thoâ
Chieàu daøi gia coâng

Lgc = Lc + y + Lt

Lc = 130 mm : chieàu daøi caét
y = 19 mm : chieàu daøi ra vaøo cuûa duïng cuï ; tra baûng
2.96 Soå tay gia coâng cô
Lt = chieàu daøi theâm duøng trong tröôøng hôïp keát caáu chi
tieát caàn theâm chieàu daøi naøy
Lgc = 130 + 19 = 149 mm
Beà roäng trung bình :

btb =

F 130.40
=
= 40 mm
Lc
130

F : dieän tích beà maët caàn phay
Böôùc 1 : Phay thoâ :
Chieàu saâu caét :
t = 2mm
Böôùc tieán dao :
S = 0,2 mm/ raêng ; tra baûng 2.80 Soå tay gia coâng cô
Tuoåi beàn dao :
T = 120 ; tra baûng 2.82 Soå tay gia coâng cô
Xaùc ñònh vaän toác caét :
V = 110 m/ phuùt ; tra baûng 2.84 Soå tay gia coâng cô
Soá voøng quay truïc chính

n=

1000V 1000.110
=
= 350,14 voøng/ phuùt
πD
110.π

Choïn n = 280 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá :

Vtt =

π .D.n
= 96,76 m/ phuùt
1000

Böôùc tieán dao phuùt :

S m = S z .Z .n = 0,2.10.280 = 560 m/ phuùt

Coâng suaát caét :

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 26

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

N c = E.

GVHD : LEÂ LINH

V .t.Z
.k1 .k 2
1000

Trong ñoù :
k1 = 1,25 : heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng ; tra baûng
2.93 Soå tay gia coâng cô
k2 = 1 : heä soá phuï thuoäc loaïi dao vaø vaän toác caét ; tra
baûng 2.94 Soå tay gia coâng cô
E = 0,06 : heä soá tra theo baûng 2.95 Soå tay gia coâng cô

⇒ Nc =

0,06.2.10.96,76.1,25.1
= 0,55 ( kW )
1000

Böôùc 2 : Phay tinh
Chieàu saâu caét : t = 0,5 mm
Böôùc tieán dao : S = 0,2 mm/ raêng ; tra baûng 2.80 Soå tay
gia coâng cô
Tuoåi beàn dao : T = 120 ; tra baûng 2.82 Soå tay gia coâng cô
Xaùc ñònh vaän toác caét : V = 120 m/ phuùt ; tra baûng 2.84
Soå tay gia coâng cô
Soá voøng quay truïc chính

n=

1000V 1000 .120
=
= 347,24 voøng/ phuùt
πD
110.π

Choïn n = 280 voøng/ phuùt
Vaän toác caét thöïc teá :

Vtt =

π .D.n
= 96,76 m/ phuùt
1000

Böôùc tieán dao phuùt :

S m = S z .Z .n = 0,2.10.280 = 560 m/ phuùt

Coâng suaát caét :

N c = E.

V .t.Z
0,06.96,76.0,5.10.1,25
.k1 .k 2 =
= 0.2 (kW )
1000
1000

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 27

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 4 : khoan loã  12, khoeùt roäng  16, beà
maët gia coâng 3, 6
Choïn maùy :
Teân maùy : 2E 52
Coâng suaát : 2,2 KW
Soá voøng quay truïc chính : 56 – 1480 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao :
Muoãi khoan ruoät gaø hôïp kim cöùng, ñuoâi coân
Ñöôøng kính muõi khoan d = 12 mm, chieàu daøi muõi khoan L
= 205 mm, chieàu daøi laøm vieäc l = 110 mm
Böôùc 1 : khoan  12 mm
t = 6mm, S = 0,18 mm/ voøng ; tra baûng 2.101 Soå tay gia
coâng cô
Tuoåi beàn dao Tp = 100 ; tra baûng 2.105 Soå tay gia coâng

Vaän toác caét :

V = Vb , k1 .k 2 .k 3

Trong ñoù :
Vb = 20 m/ phuùt ; baûng 2.106 Soå tay gia coâng cô
k1 = 1, k2 = 1, k3 = 0,7 ; baûng 2.114; 2.115; 2.116 Soå tay gia
coâng cô
⇒ V = 20.1.1.0,7 = 14 m/ phuùt
Soá voøng quay truïc chính :

n=

1000.V 1000 .14
=
= 371,36 voøng/ phuùt
π .d
12.π

Choïn n = 354 voøng/ phuùt

⇒ Vtt =

π .d .n 12.3,14.354
=
= 13,35 m/ phuùt
1000
1000

Löïc chieàu truïc :
P = 190 ( KG ) ; tra baûng 2.133 Soå tay gia coâng cô
Coâng suaát caét :

N c = N b .k N .

n
1000

Trong ñoù :
Nb = 0,94 : coâng suaát tra baûng 2.139 Soå tay gia coâng cô
KN = 1 : heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng; tra baûng
2.143 Soå tay gia coâng cô

Nc =

0,94.1.354
= 0,35 ( kW )
1000

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 28

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Böôùc 2 : khoeùt  16mm
Chieàu saâu caét : t = 2 mm
Böôùc tieán dao : So = 0,4 mm/ voøng
Tuoåi beàn : Tp = 100 ; tra baûng 2.105 Soå tay gia coâng cô
Vaän toác caét tra baûng : V = Vb , k1 .k 2 .k 3
Vb = 17 m/ phuùt ; ; baûng 2.106 Soå tay gia coâng cô
k1 = 1, k2 = 1, k3 = 0,85 ; baûng 2.114; 2.115; 2.116 Soå tay gia
coâng cô
⇒ V = 17.1.1.0,85 = 14,45 m/ phuùt
Soá voøng quay truïc chính :

n=

1000.V 1000 .14,45
=
= 287,47 voøng/ phuùt
π .d
16.π

Choïn n = 224 voøng/ phuùt

⇒ Vtt =

π .d .n 16.3,14.224
=
= 11,26 m/ phuùt
1000
1000

Löïc chieàu truïc :
P = 110 ( KG ) ; tra baûng 2.136 Soå tay gia coâng cô
Coâng suaát caét :

N c = N b .k N .

n
1000

Trong ñoù :
Nb = 2,8 : coâng suaát tra baûng 2.142 Soå tay gia coâng cô
KN = 1 : heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng; tra baûng
2.143 Soå tay gia coâng cô

Nc =

2,8.1.224
= 0,5 ( kW )
1000

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 29

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 6 : khoan vaø taroâ 4 loã M8, beà maët gia
coâng 8
Choïn maùy :
Teân maùy : 2E 52
Coâng suaát : 2,2 KW
Soá voøng quay truïc chính : 56 – 1480 ( voøng/ phuùt )
Choïn dao :
Muõi khoan ruoät gaø hôïp kim cöùng, ñuoâi coân
Ñöôøng kính muõi khoan  8 mm, chieàu daøi muõi khoan L =
170 mm, chieàu daøi laøm vieäc l = 88 mm
Böôùc 1 : khoan  6 mm
t = 3mm, S = 0,2 mm/ voøng ; tra baûng 2.101 Soå tay gia
coâng cô
Tuoåi beàn dao Tp = 80 ; tra baûng 2.105 Soå tay gia coâng cô
Vaän toác caét :

V = Vb , k1 .k 2 .k 3

Trong ñoù :
Vb = 22 m/ phuùt ; baûng 2.106 Soå tay gia coâng cô
k1 = 1, k2 = 1, k3 = 1 ; baûng 2.114; 2.115; 2.116 Soå tay gia
coâng cô
⇒ V = 22.1.1.1 = 22 m/ phuùt
Soá voøng quay truïc chính :

n=

1000.V 1000 .22
=
= 1167,13 voøng/ phuùt
π .d
6.π

Choïn n = 896 voøng/ phuùt

⇒ Vtt =

π .d .n 6.3,14.896
=
= 16,89 m/ phuùt
1000
1000

Löïc chieàu truïc :
P = 95 ( KG ) ; tra baûng 2.133 Soå tay gia coâng cô
Coâng suaát caét :

N c = N b .k N .

n
1000

Trong ñoù :
Nb = 0,21 : coâng suaát tra baûng 2.139 Soå tay gia coâng cô
KN = 1 : heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng; tra baûng
2.143 Soå tay gia coâng cô

Nc =

0,21.1.896
= 0,3 ( kW )
1000

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 30

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Böôùc 2 : taroâ M8
Chieàu saâu caét : t =1 mm
Böôùc tieán dao : So = 1,5 mm/ voøng
Tuoåi beàn : Tp = 100 ; tra baûng 2.105 Soå tay gia coâng cô
Vaän toác caét tra baûng : V = Vb , k v
Vb = 10 m/ phuùt ; ; baûng 2.106 Soå tay gia coâng cô
kv= 0,8 ; baûng 2.145Soå tay gia coâng cô
⇒ V = 10.0,8 = 8 m/ phuùt
Soá voøng quay truïc chính :

n=

1000.V 1000 .8
=
= 318,3 voøng/ phuùt
π .d
8.π

Choïn n = 224 voøng/ phuùt

⇒ Vtt =

π .d .n 8.3,14.224
=
= 5,63 m/ phuùt
1000
1000

Coâng suaát caét :

Nc =

M x .n
97400

Trong ñoù :
Mx = Mxp .K1.K2
Mxp = 120 momen xoaén tra baûng 2.146 Soå tay gia coâng cô
K1 = 0,7, K2 = 0,65 : heä soá tra baûng 2.147; 2.148 Soå tay
gia coâng cô

Nc =

120.0,7.0,65.224
= 0,25 ( kW )
97400

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 31

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 6 : XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN GIA
COÂNG
Xaùc ñònh thôøi gian cho töøng nguyeân coâng
Ttc = To + Tp + Tpv + Ttn
Ttc : thôøi gian töøng chieác
To : thôøi gian cô baûn
Tp : thôøi gian phuï, Tp = 10%To
Tpv : thôøi gian phuïc vuï , Tpv = Tpvkt + Tpvtc = 8%To + 3%To
=11%To
Ttn : thôøi gian nghæ ngôi töï nhieân , Ttn = 5%To

⇒ Ttc = 126%T0

Thôøi gian cô baûn

T0 =

L + L1 + L2
S .n

L : chieàu daøi gia coâng ( mm )
L1 : chieàu daøi aên dao ( mm )
L2 ; chieàu daøi thoaùt dao ( mm )
S : löôïng chaïy dao voøng ( mm/ voøng )
N : soá voøng quay ( voøng/ phuùt )
Nguyeân coâng 1 :
Phay thoâ : L1 = t ( D − t ) + 1,5 = 21,34 mm

140 + 21,34 + 3
= 0,3 phuùt
3.280
Phay tinh : L1 = t ( D − t ) + 1,5 = 21,34 mm
140 + 21,34 + 3
⇒ T0 =
= 0,33 phuùt
2.280
⇒ T0 =

Vaäy thôøi gian nguyeân coâng

Ttc = 126%T0 = 126%.( 0,3 + 0,33) = 0,83 phuùt

Nguyeân coâng 2 :
Phay thoâ : L1 = t ( D − t ) + 2 = 16,7 mm

140 + 16,7 + 3
= 0,2 phuùt
2.630
Phay tinh : L1 = t ( D − t ) + 2 = 16,7 mm
140 + 16,7 + 3
⇒ T0 =
= 0,22 phuùt
1,8.500
⇒ T0 =

Vaäy thôøi gian nguyeân coâng

Ttc = 126%T0 = 126%.( 0,2 + 0,22 ) = 0,55 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 32

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 3 :
Phay thoâ : L1 = t ( D − t ) + 2 = 16,7 mm

140 + 16,7 + 3
= 0,28 phuùt
2.280
Phay tinh : L1 = t ( D − t ) + 2 = 16,7 mm
140 + 16,7 + 3
⇒ T0 =
= 0,28 phuùt
2.280
⇒ T0 =

Vaäy thôøi gian nguyeân coâng

Ttc = 126%T0 = 126%.( 0,28 + 0,28) = 0,71 phuùt

Nguyeân coâng 4 :
Khoan  12mm

d
. cot gϕ + 1,5 = 7,5 mm
2
135 + 7,5 + 2
⇒ T0 =
= 2,2 phuùt
0,18.354
L1 =

Khoeùt  16mm

T0 =

25 + 1
= 0,3 phuùt
0,4.224

Vaäy thôøi gian nguyeân coâng

Ttc = 126%T0 = 126%.( 2,2 + 0,3) = 3,15 phuùt

Nguyeân coâng 5 :
Tieän loã  22mm

t
+ ( 0,5 ÷ 2) = 1 + 1 = 2 mm
tagϕ
60 + 2 + 2
T0 =
= 0,8 phuùt
0,2.400
L1 =

Tieän ren thang

60 + 2 + 2
.4 = 0,9 phuùt
4.70
60 + 2 + 2
.2 = 0,45 phuùt
Tinh : T0 =
4.70
Thoâ : T0 =

Vaäy thôøi gian nguyeân coâng

Ttc = 126%T0 = 126%.( 0,8 + 0,9 + 0,45) = 2,7 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 33

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Nguyeân coâng 6 :
Khoan loã  6mm

d
. cot gϕ + ( 0,5 ÷ 2 ) = 3 + 1 = 4 mm
2
25 + 4
⇒ T0 =
= 0,2 phuùt
0,2.896
L1 =

Taroâ M8 :

 L + L1   L + L1  . Choïn n = n1
T0 = 
+

S
.
n

  S .n1 

L1 = 2 . 1,5 =3 mm

25 + 3
 L + L1 
T0 = 2.
= 0,17 phuùt
 = 2.
S
.
n
1
,
5
.
224

Vaäy thôøi gian nguyeân coâng

Ttc = 126%T0 = 126%.( 0,2 + 0,17 ) = 0.5 phuùt

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 34

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 7 :THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ
7.1 Taùc duïng cuûa ñoà gaù
• Naâng cao hieäu suaát vaø ñoä chính xaùc gia coâng vì vò
trí cuûa chi tieát so vôùi maùy ,dao ñöôïc xaùc ñònh bôõi
caùc ñoà ñònh vò ,khoâng phaûi raø gaù maát thôøi gian .
• Ñoä chính xaùc gia ccâng ñöôïc baûo ñaûm ,nhôø phöôg
aùn choïn chuaån ,ñoä chính xaùc cuûa ñoà gaù.
• Giaûm thieåu ñöôïc söùc löïc cuûa coâng nhaân khoâng
yeâu caàu tay ngheà cao, ñoà gaù giuùp ta gia coâng caùc
nguyeân khoù moät caùch deã daøng.
⇒ Nhôø taùc duïng treân ,ñoà gaù coù yù nghóa raát quan
troïng trong quaù trình saûn xuaát cuûa ngaønh cheá taïo
maùy ,töø ñoù mang laïi hieäu quaû kinh teá cao .
7.2 Keát caáu ñoà gaù
• Thaân ñoà gaù ñöôïc cheá taïo baèng phöông phaùp
ñuùc,vaät lieäu baèng GX 15-32.
• Treân thaân ñoà gaù ñöôïc laép raùp caùc cô caáu keïp
chaët ,ñònh vò, baïc daãn höôùng
• Keïp chaët :baèng bu –loâng ñai oác
• Ñònh vò : 2 phieán tyø khoáng cheá 3 baäc töï do, :
1phieán tyø khoáng cheá 2 baäc töï do , choát tyø
khoáng cheá moät baäc töï do.

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 35

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

7.3 Tính löïc keïp caàn thieát

Döôùi taùc duïng cuûa löïc Pz , Py chi tieát seõ bò
quanh O

laät xung

Phöông trình caân baèng momen:

Wct .l1 + Wct .l4 = Pz .l2 + Py .l3
P .l + Py .l3 51,42.84 + 24,72.20
⇒ Wct = z 2
=
= 33,43 kG
l1 + l4
144

Döôùi taùc duïng cuûa löïc caét Px, Py chi tieát seõ bò tröôït do
ñoù löïc keïp phaûi taïo ra ma saùt ñuû lôùn ñeå thaéng löïc
caét :

Fmsx = 2Wct . f ≥ K .Px
K .Px 2,6.38,7
⇒ Wct =
=
= 251,55 kG
2. f
2.0,2

Fmsy = 2Wct . f ≥ K .Py
K .Py 2,6.24,72
⇒ Wct =
=
= 160,68 kG
2. f
2.0,2
Trong ñoù : K laø heä soá an toaøn
K=K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 36

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

K0= 1.5 heä soá an toaøn
K1= 1,2 heä soá keå ñeán tính chaát beà maët gia coâng
K2= 1 heä soá keå ñeán taêng löïc caét do moøn dao
K3= 1,2 heä soá keå ñeán vieät taêng löïc caét khi gia
coâng caùc beà maët khoâng lieân tuïc
K4= 1 heä soá keå ñeán löïc keïp oån ñònh
K5= 1 heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng momen laøm quay
chi teát
K6= 1 heä soá xeùt moâmen laøm phoâi laät quanh ñieåm
töïa

K=1,5.1,2.1,2.1,2.1.1. =2,6

7.4 Tính vaø choïn buloâng
Tính döïa vaøo löïc choáng tröôït Px

Wct

W = Wct

Q

l + l1
30 + 50
= 251,55
= 435 kG
l1
50

Tra baûng 3.1 trang 79 saùch coâng ngheä cheá taïo maùy
choïn buloâng M12 coù :
Löïc keïp W = 530 kG
Löïc vaën Q = 3,5 kG
Chieàu daøi L = 140 mm
7.5 Sai soá ñoà gaù
Sai soá cho pheùp cuûa ñoà gaù :
εdg = εc + εk + εct + εm + εdc
Do ña soá caùc sai soá phaân boá theo quy luaät chuaån vaø
phöông cuûa chuùng khoù xaùc ñònh neân ta duøng coâng
thöùc
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 37

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM
2
2
2
2
2
[εct] = [ε gd ] − [ε c + ε k + ε m + ε dc ]

GVHD : LEÂ LINH

Trong ñoù kích thöôùc Þ 22 do dao taïo neân khi ñieàu chænh,
kích thöôùc coøn laïi do ñoà gaù thöïc hieän coù dung sai ±0,1
mm

[ε ] = 13 δ = 03,2 = 0,07
gd

mm

ε k = 0,05 mm theo baûng 24 saùch Thieát keá ñoà aùn coâng

ngheä cheá taïo maùy
( Traàn Vaên Ñòch )
ε m = β N = 0,2 20020 = 0,022 mm
ε dc = 0,008 mm trang 88 saùch Thieát keá ñoà aùn coâng ngheä

cheá taïo maùy
( Traàn Vaên Ñòch )
Vaäy ta coù
[εct] =

[ε gd ]2 − [ε c2 + ε k2 + ε m2 + ε dc2 ] = 0,07 2 − [0,05 2 + 0,022 2 + 0,008 2 ] = 0,043 mm

7.6 Ñieàu kieän kyõ thuaät cuûa ñoà gaù
Töø keát quaû tính toaùn sai soá cheá taïo cho pheùp [εct] =
0,043 mm ta coù theå neâu nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät sau
cuûa ñoà gaù :
 Ñoä khoâng song song cuûa phieán tyø A vaø ñaùy ñoà
gaù B ≤ 0,043 mm
 Ñoä khoâng song song cuûa phieán tyø C vaø maët beân
cuûa thaân ñoà gaù
D ≤ 0,043 mm
 Ñoä khoâng ñoàng taâm giöõa doà gaù vaø truïc chính
maùy tieän ≤ 0,043 mm

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 38

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

Chöông 8 : KEÁT LUAÄN
Qua vieäc nghieân cöùu thieát keá qui trình coâng ngheä
cheá taïo “maù ñoäng eâtoâ”, em ñaõ xaây döïng ñöôïc quy
trình coâng ngheä nhö ñaõ neâu ôû phaàn trình baøy treân
caùc böôùc thöïc hieän, noäi dung cuûa töøng böôùc…
Trong caùc trình töï treân em ñaõ giôùi thieäu sô löôïc
caùch tính toaùn, vì chæ tính cho moät beà maët, hay moät
nguyeân coâng neân chaát löôïng khoâng theå ñaït chính xaùc
cao, nhöng phaàn naøo cuõng thoûa maõn ñöôïc yeâu caàu
cuûa ñeà baøi ñaõ ra.
Qui trình coâng ngheä ñöôïc thieát keá ôû treân töông ñoái
ñôn giaûn, yeâu caàu veà ñoä chính xaùc, ñoä nhaùm beà maët
khoâng cao neân thöïc hieän treân maùy truyeàn thoáng cuõng
coù theå ñaït ñöôïc, khoâng caàn gia coâng treân caùc maùy
hieän ñaïi, nhöng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra qui trình. Vì
theá giaù thaønh töông ñoái thaáp hôn so vôùi thöïc hieän treân
maùy hieän ñaïi.
Trong quaù trình laøm ñoà aùn moân hoïc naøy, em ñöôïc
söï giuùp ñôõ raát taän tình cuûa boä moân, cuûa thaày LEÂ
LINH,nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa thaày giuùp em hoaøn
thaønh ñoà aùn naøy. Em xin chaân thaønh caùm ôn söï quan
taâm giuùp ñôõ cuûa boä moân vaø cuûa thaày.
Vì ñaây laø laàn ñaàu tieân thöïc hieän ñoà aùn coâng
ngheä, cuõng nhö kieán thöùc cuûa em coøn haïn cheá. Do
vaäy, em raát mong ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa quí thaày
coâ cuøng caùc baïn tham khaûo ñeå em coù theâm kinh
nghieäm, kieán thöùc vaø giuùp noäi dung ñoà aùn ñöôïc hoaøn
thieän hôn.

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 39

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM

GVHD : LEÂ LINH

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
[1] Hoà Vieát Bình, Leâ Ñaêng Hoaønh, Nguyeãn
Ngoïc Ñaøo. ÑH SPKT –TPHCM 2000 - Ñoà gaù gia
coâng cô khí Tieän – Phay – Baøo – Maøi.
[2] Nguyeãn Ngoïc Ñaøo- Traàn Theá San-Hoà Vieát
Bình - ] Cheá ñoä caét gia coâng cô khí

[3]
Traàn Vaên Ñòch-NXB KH-KT-HN 2000 Höôùng daãn thieát keá ñoà aùn moân hoïc coâng
ngheä cheá taïo maùy
[4] Traàn Vaên Ñòch - Soå tay gia coâng cô khí
[5] Nguyeãn Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh
Ñöùc Toån – Traàn Xuaân Vieät. NXB KH-KT-HN
2001 - Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp I
[6] Nguyeãn Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh
Ñöùc Toån – Traàn Xuaân Vieät. NXB KH-KT-HN
2001 - Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp II

SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH

Trang 40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful