C«ng ty Gi¸ X©y Dùng Tñ s¸ch Kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng

Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp

dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

Version 1

T i liÖu phôc vô häc viªn líp: §o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n
(PhÇn lý thuyÕt)

T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh

Lêi nãi ®Çu Víi mét chót lîi thÕ do vÞ trÝ ®Þa lý l ®−îc sèng ë H Néi, l¹i l m viÖc ë n¬i cã thÓ tiÕp cËn víi nguån tri thøc trung t©m. Nhê cã c¬ héi tham gia v o rÊt nhiÒu c¸c dù ¸n lín nhá thuéc ®ñ c¸c lo¹i h×nh trong c¶ n−íc tõ ®ã ®óc rót ®−îc mét sè kinh nghiÖm. Víi nhiÖt huyÕt cïng nghÒ nghiÖp v ®ång nghiÖp, t«i thu xÕp thêi gian cña m×nh d nh ®Ó so¹n th¶o mét sè dßng n y víi mong muèn chia sÎ víi b¹n – ®ång nghiÖp cña t«i mét chót tri thøc m t«i tiÕp cËn v tÝch luü ®−îc. Qua ®©y t«i mong muèn c¸c b¹n, nh÷ng ®ång nghiÖp cña t«i cã thÓ l m viÖc tèt, gãp søc x©y dùng quª h−¬ng ®Êt n−íc, n©ng cao thu nhËp, gi¶m thêi gian l m viÖc, t¨ng thêi gian d nh h−ëng thô cuéc sèng, cho b¹n bÌ, ng−êi th©n, cho nhiÒu ®iÒu cã ý nghÜa kh¸ n÷a. T¹i liÖu n y ®−îc biªn so¹n v chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ó sö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ng phôc vô kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån www.giaxaydung.vn. Do ph¹m vi kiÕn thøc th× rÊt réng m tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó chau chuèt s¶n phÈm, rÊt mong ®−îc c¸c b¹n, c¸c ®ång nghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau t i liÖu n y sÏ ho n thiÖn h¬n n÷a. Mäi gãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ email theanh@giaxaydung.com. NÕu cã thÓ xin ®õng quªn ñng hé www.giaxaydung.vn nhÐ. Bëi nhê diÔn ® n m t«i cã thÓ truyÒn t¶i nh÷ng t i liÖu nh− n y ®Õn víi c¸c b¹n.

T¸c gi¶

T i liÖu n y dïng cho môc ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh

nguån: www.giaxaydung.vn

Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, vai trß v nguyªn t¾c lËp dù to¸n 1.1. Kh¸i niÖm dù to¸n Dù kiÕn tÝnh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh tr−íc khi thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh (dù ®o¸n) gi¸ trÞ c«ng tr×nh cña s¶n phÈm x©y dùng tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ v c¸c sè liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, b¸o gi¸ vËt liÖu, dÞch vô... cã liªn quan. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi l dù to¸n) ®−îc lËp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng. Dù to¸n hiÖn ®−îc lËp theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ng y 25/07/2007 v Th«ng t− sè 18/2008/TT-BXD ng y 06/10/2008 cña Bé X©y dùng. 1.2. Môc ®Ých cña dù to¸n • Gióp chñ ®Çu t− biÕt dù trï sè tiÒn sÏ ph¶i chi ®Ó cã ®−îc c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh m m×nh kú väng. • X¸c ®Þnh mét c¨n cø ®Ó xÐt chän nh thÇu, th−¬ng th¶o ký kÕt hîp ®ång. • T×m ra mét c¨n cø ®Ó phª duyÖt vèn ®Çu t−. • Sö dông l m c¨n cø ®Ó thÈm tra, quyÕt to¸n. 1.3. Vai trß cña dù to¸n • L t i liÖu quan träng g¾n liÒn víi thiÕt kÕ cho biÕt chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. • L c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t−, thuyÕt phôc ng©n h ng ®Çu t−, cÊp ph¸t vèn vay. • L c¬ së ®Ó chñ ®Çu t− v nh thÇu lËp kÕ ho¹ch cho chÝnh m×nh: - L c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ th nh x©y dùng khi ®Êu thÇu; - L c¨n cø ®Ó ® m ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thanh quyÕt to¸n khi chØ ®Þnh thÇu. • L c¬ së ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong viÖc so s¸nh lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng. 1.4 Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh dù to¸n • TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, kh«ng trïng lÆp chi phÝ, phï hîp néi dung chi phÝ (c¬ cÊu chi phÝ) v tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh (khi lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vèn nh n−íc). • Cã néi dung c«ng viÖc l cã chi phÝ (quan träng l ng−êi lËp dù to¸n biÕt tÝnh to¸n v ®−a chi phÝ ®ã v o ®©u). 2. Mét sè v¨n b¶n ph¸p lý cÇn biÕt dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh • NghÞ ®Þnh 99/2007/TT-BXD ng y 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Ch−¬ng III. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 8. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh
1

nguån: www.giaxaydung.vn

§iÒu 9. LËp dù to¸n c«ng tr×nh §iÒu 10. ThÈm tra, phª duyªt dù to¸n c«ng tr×nh §iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh • Th«ng t− 05/2007/TT-BXD ng y 25/07 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh Môc 2. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh: Néi dung & Ph−¬ng ph¸p lËp Môc III.1.2 Qu¶n lý dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh • Th«ng t− sè 18/2008/TT-BXD ng y 06/10/2008 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn bæ sung mét sè ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh v o Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD • Th«ng t− sè 07/2007/TT-BXD cña Bé X©y dùng vÒ h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y (tham kh¶o thªm th«ng t− sè 06/2005/TT-BXD cña Bé X©y dùng) • V¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ng y 14/08/2007 cña Bé X©y Dùng c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • QuyÕt ®Þnh sè 957/2009/Q§-BXD ng y 29/09/2009 cña Bé X©y Dùng c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh • C¸c quyÕt ®Þnh ban h nh hay v¨n b¶n c«ng bè ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Bé X©y dùng, Bé cã x©y dùng chuyªn ng nh (giao th«ng, c«ng th−¬ng, n«ng nghiÖp v ph¸t triÓn n«ng th«n, UBND...) • C¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan: - Th«ng t− h−íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n (nh− Th«ng t− 05/2009/TT-BXD) - V¨n b¶n h−íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n M¸ch b¹n: Trªn website www.giaxaydung.vn cã kho c«ng cô t− liÖu v b¹n cã thÓ t×m v t¶i miÔn phÝ hÇu hÕt c¸c v¨n b¶n, t i liÖu nãi trªn. 3. Mét sè kiÕn thøc cÇn trang bÞ ®Ó biÕt lËp dù to¸n B¹n cÇn xem xÐt c¸c yªu cÇu sau ®Ó tù xÐt xem m×nh cã thiÕu m¶ng kiÕn thøc n o ®Ó tËp trung bæ sung: • Ng−êi lËp dù to¸n ph¶i biÕt ®äc b¶n vÏ kiÕn tróc, b¶n vÏ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng • Nªn häc qua mét kho¸ huÊn luyÖn vÒ lËp dù to¸n • Cã ®Çy ®ñ c¸c t i liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp dù to¸n (c¸c v¨n b¶n t i liÖu ph¸p quy, tiªu chuÈn…) • § häc qua hoÆc biÕt vÒ kü thuËt thi c«ng (lý thuyÕt) • NÕu ® ®i thi c«ng thùc tÕ th× viÖc lËp dù to¸n sÏ dÔ d ng v chÝnh x¸c h¬n • Ng y nay c«ng viÖc lËp dù to¸n th−êng ph¶i xö lý mét l−îng sè liÖu rÊt lín, ®iÒu n y ®ßi hái b¹n ph¶i sö dông th nh th¹o c¸c phÇn mÒm (Excel, dù to¸n...)
2

nguån: www.giaxaydung.vn

• NÕu l m viÖc víi c¸c b¶n dù to¸n cã yÕu tè n−íc ngo i, b¹n cÇn ph¶i biÕt thªm ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh – cho c¸c b¶n dù to¸n song ng÷). M¸ch b¹n: Kho¸ häc ®o bãc khèi l−îng, lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc t¹i H Néi hoÆc häc online qua website www.giaxaydung.vn sÏ gióp b¹n trang bÞ c¸c kü n¨ng l m dù to¸n chuyªn nghiÖp v c¸c kiÕn thøc chuyªn s©u. C«ng ty Gi¸ X©y Dùng së h÷u phÇn mÒm dù to¸n ®−îc ph¸t triÓn v kiÓm nghiÖm bëi c¸c chuyªn gia h ng ®Çu vÒ dù to¸n t¹i ViÖt Nam cã thÓ gióp b¹n l m dù to¸n dÔ d ng, n¨ng suÊt v hiÖu qu¶, h y t×m c¸ch së h÷u phÇn mÒm n y. Ngo i ra C«ng ty còng chän läc, giíi thiÖu v ph©n phèi mét sè phÇn mÒm dù to¸n kh¸c cho ng−êi tiªu dïng. 4. C¸c néi dung chi phÝ cÇn x¸c ®Þnh khi lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm 6 kho¶n môc chi phÝ 1) Chi phÝ x©y dùng (GXD) 2) Chi phÝ thiÕt bÞ (GTB) 3) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (GQLDA) 4) Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng (GTV) 5) Chi phÝ kh¸c (GK) 6) Chi phÝ dù phßng (GDP) C«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (GXDCT): GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP L−u ý: NhiÒu ng−êi nhÇm lÉn cho r»ng x¸c ®Þnh xong GXD l lËp xong b¶n dù to¸n. Ph¶i x¸c ®Þnh cho ®ñ 6 kho¶n môc trªn míi h×nh th nh mét b¶n dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ho n chØnh (dù trï cho ®ñ c¸c lo¹i kinh phÝ ph¶i bá ra ®Ó cã ®−îc c«ng tr×nh). 5. C¸c ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n Cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®Ó lËp dù to¸n, hiÖn ë ViÖt Nam phæ biÕn c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo khèi l−îng v ®¬n gi¸; 2) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo tû lÖ %; 3) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trªn c¬ së c«ng tr×nh t−¬ng tù, sö dông suÊt x©y dùng c«ng tr×nh trong suÊt vèn ®Çu t−; 4) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh b»ng t¹m tÝnh; 5) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n b»ng c¸ch kÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p trªn. M¸ch b¹n: Tuú theo néi dung chi phÝ m ta lùa chän ph−¬ng ph¸p phï hîp khi lËp dù to¸n. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, mçi c«ng tr×nh cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p nãi trªn ®Ó lËp dù to¸n.
3

nguån: www.giaxaydung.vn

6. LËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng (GXD) 6.1 Kh¸i niÖm chi phÝ x©y dùng (GXD) Dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh l to n bé chi phÝ cho phÇn x©y dùng c¸c kÕt cÊu n©ng ®ì bao che cña c«ng tr×nh, l chi phÝ m chñ ®Çu t− dù kiÕn ph¶i tr¶ cho nh thÇu thi c«ng x©y dùng. 6.2 Néi dung cña chi phÝ x©y dùng LËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng l ®i x¸c ®Þnh tæng gi¸ trÞ cña c¸c néi dung chi phÝ sau: 1) Chi phÝ trùc tiÕp 2) Chi phÝ chung 3) Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc 4) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5) Chi phÝ nh t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë v ®iÒu h nh thi c«ng. 6.3 C¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng - §èi víi c«ng tr×nh chÝnh ta ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng ta th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo khèi l−îng v ®¬n gi¸; - §èi víi c«ng tr×nh phô trî thi c«ng ta th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo tû lÖ %; 6.4 C¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng 1) Khèi l−îng c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng: X¸c ®Þnh qua viÖc ®o bãc khèi l−îng tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ 2) §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh §¬n gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh (cßn gäi l chiÕt tÝnh) qua c¸c sè liÖu sau: - §Þnh møc dù to¸n - Gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng t¹i thêi ®iÓm lËp dù to¸n - Gi¸ nh©n c«ng (b¶ng l−¬ng) - Gi¸ ca m¸y v thiÕt bÞ thi c«ng - V¨n b¶n h−íng dÉn ®iÒu chØnh (nÕu cã) 6.5 C¸c b−íc lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng GXD B−íc 1. LËp b¶ng khèi l−îng c«ng viÖc (cßn gäi l b¶ng tiªn l−îng dù to¸n) theo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ. B−íc 2. Lùa chän m hiÖu ®¬n gi¸ theo ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng (nÕu dïng ®¬n gi¸ c«ng tr×nh th× chuyÓn lu«n ®Õn b−íc 3) B−íc 3. ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ (nÕu dïng ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng th× cã thÓ b¹n kh«ng ph¶i l m b−íc n y): - Lùa chän ®Þnh møc phï hîp víi c¸c ®Çu c«ng viÖc ë b−íc 1 - X¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng (tiÒn l−¬ng), gi¸ ca m¸y - ChiÕt tÝnh ®¬n gi¸ trªn c¬ së ®Þnh møc, gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, gi¸ ca m¸y
4

nguån: www.giaxaydung.vn

B−íc 4. TÝnh b¶ng dù to¸n Dïng c¸c sè liÖu ë trªn ®Ó tÝnh chi phÝ vËt liÖu (VL), chi phÝ nh©n c«ng (B), chi phÝ m¸y (C). B−íc 5. LËp b¶ng ph©n tÝch vËt t− B−íc 6. LËp b¶ng tæng hîp vËt t− B−íc 7. LËp b¶ng chªnh lÖch vËt t− (nÕu sö dông ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng) B−íc 8. LËp b¶ng tæng hîp kinh phÝ B−íc 9. LËp thuyÕt minh dù to¸n, ho n thiÖn in Ên, xuÊt hå s¬ M¸ch b¹n: B¹n cã thÓ m−în mét tËp hå s¬ dù to¸n mÉu v xem c¸ch ng−êi ta lËp ®Ó ®èi chiÕu l¹i c¸c h−íng dÉn bªn trªn, b¹n sÏ tr−ëng th nh rÊt nhanh. B¹n còng cã thÓ t×m kiÕm trªn www.giaxaydung.vn cã rÊt nhiÒu ®ång nghiÖp chia sÎ c¸c file dù to¸n mÉu trªn Excel, cã thÓ tham kh¶o rÊt tèt. 7. X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ (GTB) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (kÓ c¶ thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng); Chi phÝ ® o t¹o v chuyÓn giao c«ng nghÖ; Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ v thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh. - Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ: Bao gåm gi¸ mua (gåm c¶ chi phÝ thiÕt kÕ v gi¸m s¸t chÕ t¹o); Chi phÝ vËn chuyÓn tõ n¬i mua hay tõ c¶ng ViÖt Nam ®Õn c«ng tr×nh, chi phÝ l−u kho, l−u b i, l−u Container t¹i c¶ng ViÖt Nam ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu; Chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng t¹i hiÖn tr−êng, thuÕ v phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ. + §èi víi thiÕt bÞ ® x¸c ®Þnh ®−îc gi¸: Trªn c¬ së sè l−îng, chñng lo¹i thiÕt bÞ hoÆc to n bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ v ®¬n gi¸ t−¬ng øng. + §èi víi thiÕt bÞ ch−a x¸c ®Þnh ®−îc gi¸: T¹m tÝnh theo b¸o gi¸ hoÆc gi¸ thiÕt bÞ t−¬ng tù trªn thÞ tr−êng hoÆc cña c«ng tr×nh t−¬ng tù ® thùc hiÖn. + §èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng cã thÓ x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng thiÕt bÞ cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng v gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng mét ®¬n vÞ tÝnh theo hîp ®ång hoÆc biÓu gi¸ cña nh s¶n xuÊt hoÆc gi¸ tõ c«ng tr×nh t−¬ng tù ® thùc hiÖn. - Chi phÝ ® o t¹o v chuyÓn giao c«ng nghÖ: X¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña c«ng tr×nh. - Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh: LËp dù to¸n t−¬ng tù nh− môc 6 nªu trªn. Kinh nghiÖm: Víi kinh nghiÖm lËp, thÈm tra dù to¸n cña rÊt nhiÒu c«ng tr×nh lín, kh«ng chØ cã chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ m cßn cã dù to¸n gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ. Dù to¸n gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ còng lËp t−¬ng tù nh− lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng nªu t¹i môc 6.
5

nguån: www.giaxaydung.vn

8. X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh b»ng c¸ch vËn dông ®Þnh møc tû lÖ do Bé X©y dùng c«ng bè hoÆc x¸c ®Þnh theo dù to¸n. HiÖn t¹i ® cã ®Þnh møc tû lÖ míi c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 957/2009/Q§-BXD ng y 29/09/2009 cña Bé X©y dùng. GQLDA = (GXD tr−íc thuÕ + GTB tr−íc thuÕ) x ®Þnh møc tû lÖ §Þnh møc tû lÖ ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p néi suy (tham kh¶o c¸ch x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn). M¸ch b¹n: Trªn www.giaxaydung.vn cã c¸c b¶ng tÝnh Excel do c¸c th nh viªn chia sÎ, b¹n chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ GXD tr−íc thuÕ v GTB tr−íc thuÕ v o l cã b¶ng tÝnh tù ®éng néi suy ®Þnh møc tû lÖ gióp b¹n. 9. X¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh a. Ph©n lo¹i ho¹t ®éng t− vÊn: a.1. Theo th«ng lÖ quèc tÕ: Giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n; giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n; giai ®o¹n kÕt thóc dù ¸n; c¸c ho¹t ®éng t− vÊn kh¸c cã liªn quan. a.2. Theo quy ®Þnh hiÖn h nh ë ViÖt Nam: - Theo LuËt §Êu thÇu: DÞch vô chuÈn bÞ dù ¸n; dÞch vô t− vÊn thùc hiÖn dù ¸n; dÞch vô t− vÊn kh¸c. - Theo LuËt X©y dùng: Giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n; giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n; giai ®o¹n kÕt thóc dù ¸n; c¸c ho¹t ®éng t− vÊn kh¸c cã liªn quan. b. Néi dung chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: - Chi phÝ trùc tiÕp. - Chi phÝ gi¸n tiÕp (cßn gäi l chi phÝ qu¶n lý). - Chi phÝ kh¸c. - B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp. - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc. - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. c. C¸c quy ®Þnh hiÖn h nh liªn quan ®Õn qu¶n lý chi phÝ t− vÊn: - Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ng y 13/6/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ng y 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. - Theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 131/2007/Q§-TTg ng y 9/8/2007 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban h nh Quy chÕ thuª t− vÊn n−íc ngo i trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam, Th«ng t− sè 09/2007/TT-BXD ng y 2/11/2007 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn x¸c ®Þnh v qu¶n lý chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngo i trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam; QuyÕt ®Þnh sè 61/2006/Q§-BTC ng y 2/11/2006 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh ban h nh mét sè ®Þnh møc chi tiªu ¸p dông cho c¸c dù ¸n/ch−¬ng tr×nh cã sö dông nguån vèn Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).
6

nguån: www.giaxaydung.vn

- Theo h−íng dÉn t¹i V¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ng y 14/8/2007 cña Bé X©y dùng c«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. - Theo quy ®Þnh cña mét sè v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan. 2.4.2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn a. X¸c ®Þnh theo ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn (tØ lÖ %) ®−îc c«ng bè: a.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh: - Sö dông ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn do Bé X©y dùng c«ng bè ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cho c¸c lo¹i c«ng viÖc t− vÊn n y. - Sö dông ph−¬ng ph¸p néi suy ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn hoÆc ph−¬ng ph¸p ngo¹i suy nÕu quy m« cÇn tÝnh to¸n n»m ngo i khung quy m« trong b¶ng ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn ®−îc c«ng bè. a.2. C¸ch x¸c ®Þnh: - C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn. - C¸ch x¸c ®Þnh cô thÓ: + Chi phÝ lËp dù ¸n, lËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt. + Chi phÝ thiÕt kÕ. + Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ, thÈm tra dù to¸n. + Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu v ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng. + Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu v ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ. + Chi phÝ lËp gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng. + Chi phÝ lËp gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ. a.3. C¸ch néi, ngo¹i suy tõ ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn ®−îc c«ng bè: - Néi suy ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn. - Ngo¹i suy ®Þnh møc chi phÝ t− vÊn: + C¸ch 1: Ngo¹i suy theo c«ng thøc.
 Nib − Nia  Nitt = Nbi −  x(Gitt − Gib)    Gia − Gib

Trong ®ã: + Nitt: §Þnh møc chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn thø i cÇn tÝnh. + Gitt: Quy m« chi phÝ cÇn tÝnh ®Þnh møc. + Gia: Quy m« chi phÝ cËn trªn (quy m« chi phÝ ®−îc c«ng bè) so víi quy m« chi phÝ cÇn tÝnh ®Þnh møc. + Gib: Quy m« chi phÝ cËn d−íi (quy m« chi phÝ ®−îc c«ng bè) so víi quy m« cÇn chi phÝ tÝnh ®Þnh møc. + Nia: §Þnh møc chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn thø i t−¬ng øng víi quy m« chi phÝ cËn trªn (Gia). + Nib: §Þnh møc chi phÝ cña c«ng viÖc t− vÊn thø i t−¬ng øng víi quy m« chi phÝ cËn d−íi (Gib).
7

nguån: www.giaxaydung.vn

+ C¸ch 2: VÏ ®å thÞ kÕt hîp víi kinh nghiÖm chuyªn gia. b. X¸c ®Þnh theo dù to¸n b.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh: - Chi phÝ cho c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh«ng cã ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè. - Tr−êng hîp vËn dông ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè kh«ng phï hîp víi yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t− vÊn cña dù ¸n. - Dù to¸n chi phÝ ®−îc x¸c ®Þnh ph¶i phï hîp víi ph¹m vi, néi dung c«ng viÖc, thêi gian thùc hiÖn v s¶n phÈm t− vÊn ho n th nh. b.2. C¸ch x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ t− vÊn: - §èi víi c¸c c«ng viÖc t− vÊn cã ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè: x¸c ®Þnh theo tû lÖ % cña chi phÝ x©y dùng hoÆc thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh. - §èi víi c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh«ng cã ®Þnh møc chi phÝ ®−îc c«ng bè: −íc tÝnh theo sè liÖu vÒ chi phÝ cña c¸c c«ng viÖc t− vÊn cña c¸c c«ng tr×nh t−¬ng tù ® ®−îc thùc hiÖn. 10. X¸c ®Þnh chi phÝ kh¸c Kho¶n chi phÝ kh¸c còng cã thÓ x¸c ®Þnh trªn c¬ së c«ng tr×nh t−¬ng tù hoÆc t¹m tÝnh ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é v lËp kÕ ho¹ch dù trï vèn. GK = ∑ GK tr−íc thuÕ i x (1 + TiGTGT-K) 11. X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng a. §èi víi c«ng tr×nh cã thêi gian x©y dùng ch−a ®Õn 2 n¨m GDP = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x 10% b. §èi víi c«ng tr×nh cã thêi gian x©y dùng trªn 2 n¨m GDP = (GDP1 + GDP2) X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh (GDP1): GDP1 = (GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK) x 5% X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè trît gi¸ (GDP2): GDP2 = (GXDCT’ - Lvay) x (IXDbq ± ∆IXD) Trong ®ã: - GXDCT’: dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ch−a cã chi phÝ dù phßng - IXDbq: chØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n. - ± ∆IXD: møc dù b¸o biÕn ®éng gi¸ kh¸c so víi chØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n ® tÝnh. 12. Nh÷ng sai sãt th−êng gÆp khi lËp dù to¸n 1) B¶n vÏ thiÕt kÕ kh«ng ®Çy ®ñ néi dung hoÆc ch−a ®ñ chi tiÕt ®Ó tÝnh to¸n khèi l−îng. VÝ dô:
• ThiÕu cèt tù nhiªn
8

nguån: www.giaxaydung.vn

• ThiÕu b¶ng thèng kª thÐp trong b¶n vÏ thiÕt kÕ • Kh«ng cã b¶ng thèng kª vËt t− ®iÖn v n−íc trong b¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÖn n−íc • ThiÕu c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt vÒ trang trÝ néi thÊt C¸ch xö lý: • Liªn hÖ víi bªn thiÕt kÕ ®Ó yªu cÇu cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. 2) TÝnh to¸n khèi l−îng bÞ trïng nhau t¹i c¸c vÞ trÝ giao nhau VÝ dô: • VÞ trÝ giao nhau gi÷a cét v dÇm • Giao nhau gi÷a dÇm v s n • Khèi l−îng ®Êt ® o b»ng m¸y t¹i nh÷ng vÞ trÝ cäc nh« lªn C¸ch xö lý: • C ng tr¸nh tÝnh trïng lÆp c ng tèt, nÕu kh«ng ®Õn khi kiÓm to¸n vÉn bÞ lo¹i ra. 3) C«ng viÖc kh«ng cã trong ®¬n gi¸, ®Þnh møc dù to¸n C¸ch xö lý: • T×m c¸c c«ng t¸c t−¬ng tù nh−ng cã s½n trong ®¬n gi¸ • T¹m sö dông c¸c ®¬n gi¸ v ®Þnh møc cã s½n ®Ó thiÕt lËp dù to¸n • Liªn l¹c víi c¬ quan phª duyÖt dù to¸n ®Ó ®iÒu chØnh ®Þnh møc • NÕu kh«ng cã c«ng t¸c n o t−¬ng tù th× ph¶i lËp theo gi¸ t¹m tÝnh, sau ®ã xin ý kiÕn chÊp thuËn cña c¬ quan phª duyÖt dù to¸n. 4) KÕt cÊu ®Æc biÖt g©y khã kh¨n trong viÖc tÝnh to¸n C¸ch xö lý: • VËn dông kiÕn thøc vÒ h×nh häc ®Ó ph©n chia th nh c¸c khèi h×nh ®¬n gi¶n ®Ó dÔ d ng tÝnh to¸n khèi l−îng cho c¸c kÕt cÊu cã d¹ng ®Æc biÖt n y • Cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc gÇn ®óng ®Ó tÝnh • NÕu l kÕt cÊu ®Æc biÖt, nªn l−u l¹i phÇn diÔn gi¶i c¸ch tÝnh ®Ó tiÖn gi¶i thÝch, b¶o vÖ sau n y. 5) Kh«ng t×m ®−îc sè liÖu gi¸ vËt liÖu x©y dùng hiÖn h nh C¸ch xö lý: • V o www.giaxaydung.vn t×m kiÕm • Xem tê Th«ng tin Gi¸ X©y Dùng ®−îc cung cÊp th−êng xuyªn trªn www.giaxaydung.vn • Liªn hÖ c¸c ®ång nghiÖp qua www.giaxaydung.vn ®Ó xin t i liÖu hoÆc mua sè liÖu • Xem c¸c website cña Së X©y dùng ®Þa ph−¬ng cã c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó t×m b¶ng c«ng bè gi¸ vËt liÖu. • Víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu kh«ng cã trong b¶ng gi¸ th× cã thÓ sö dông b¶ng b¸o gi¸ cña c¸c cöa h ng VLXD ®¸ng tin cËy ë tõng ®Þa ph−¬ng.
9

nguån: www.giaxaydung.vn

• T− duy chuyªn nghiÖp l mua sè liÖu ®Ó phôc vô c«ng viÖc nÕu t×m ®−îc ®¬n vÞ cung cÊp sè liÖu chuyªn nghiÖp. TrÝch mét phÇn kinh phÝ t− vÊn, lËp dù to¸n ®Ó mua sè liÖu sÏ gióp c«ng viÖc ®¬n gi¶n h¬n. M¸ch b¹n: T¸c gi¶ levinhxd cã b i viÕt rÊt hay vÒ c¸c sai sãt th−êng gÆp, b¹n cã thÓ tham kh¶o t¹i ®Þa chØ Internet sau: http://giaxaydung.vn/diendan/lap-du-toan-xay-dung-cong-trinh/26546-nhung-saisot-co-gap-phai-khi-lap-du-toan.html

13. Hå s¬ dù to¸n 1) Trang b×a
• §Çy ®ñ th«ng tin vÒ C«ng tr×nh, h¹ng môc, tæng dù to¸n, c¸c ch÷ ký cña chñ tr× c«ng tr×nh, ng−êi lËp dù to¸n, ng−êi kiÓm tra, c«ng ty thiÕt kÕ. 2) Nh÷ng c¨n cø tiÕn h nh tÝnh dù to¸n C¸c c¨n cø n y ®−îc tr×nh b y trªn mét (hoÆc mét sè trang) ®Æt ngay sau trang b×a trong tËp hå s¬ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm tra dù to¸n v kiÓm so¸t chi phÝ sau n y. • Sö dông ®Þnh møc n o • Sö dông ®¬n gi¸ n o • C¸c th«ng b¸o, th«ng t− n o • Hå s¬ thiÕt kÕ do ®¬n vÞ n o lËp 3) B¶ng tæng hîp kinh phÝ B¶ng n y cho ta biÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh vÒ thiÕt kÕ, thi c«ng, t− vÊn, gi¸m s¸t… 4) Hå s¬ thiÕt kÕ • • • • • • •

B¶n vÏ kiÕn tróc B¶n vÏ kÕt cÊu B¶n vÏ ®iÖn, n−íc B¶n vÏ hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh (M/E) B¶n vÏ thiÕt kÕ trang trÝ néi thÊt B¶n vÏ, thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng chñ ®¹o, kü thuËt thi c«ng C¸c chØ dÉn kü thuËt

10

nguån: www.giaxaydung.vn

C¸c c©u hái cÇn ®Æt ra vµ tr¶ lêi khi lËp dù to¸n 1. C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c lËp dù to¸n l g× ? Hay c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn b¹n cÇn chuÈn bÞ cho c«ng t¸c lËp dù to¸n l g× ? 2. T¹i sao cÇn dïng v¨n b¶n ®iÒu chØnh dù to¸n ? 3. T¹i sao khi lËp dù to¸n l¹i cÇn t×m hiÓu ph©n lo¹i cho c«ng tr×nh ®ang chuÈn bÞ lËp dù to¸n ? 4. Theo quy ®Þnh hiÖn h nh cã mÊy lo¹i h×nh c«ng tr×nh ? V¨n b¶n quy ®Þnh vÒ vÖc ph©n lo¹i c«ng tr×nh l g× ? 5. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh l g× ? T¹i sao kh«ng tÝnh gi¸ trÞ thËt cña c«ng tr×nh lu«n m ph¶i dù tÝnh ? 5. Néi dung cña dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh gåm nh÷ng g× ? 6. VÏ s¬ ®å thÓ hiÖn c¸c néi dung chi phÝ cña dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh? viÕt c«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n XDCT ? 7. Chi phÝ XDCT gåm nh÷ng g× ? 8. Trùc tiÕp phÝ gåm nh÷ng g× ? Trùc tiÕp phÝ kh¸c gåm nh÷ng chi phÝ g× ? TÝnh nh− thÕ n o ? Chi phÝ dông cô cÇm tay (bay x©y, dao x©y, th−íc thî) tÝnh v o ®©u ? 9. Chi phÝ chung l g× ? h−íng dÉn c¸ch tÝnh ë ®©u ? cã c¸c c¸ch x¸c ®Þnh thÕ n o ? 10. Gi¸ trÞ x©y dùng tr−íc thuÕ dïng ®Ó l m g× ? 11. §Ó x¸c ®Þnh trùc tiÕp phÝ cÇn l m g× ? 12. X¸c ®Þnh khèi l−îng nh− thÕ n o ? V¨n b¶n n o h−íng dÉn viÖc n y ? 13. Nªu tr×nh tù c«ng t¸c ®o bãc khèi l−îng ? 14. C¸c t i liÖu cÇn chuÈn bÞ khi ®o bãc khèi l−îng ? 16. Nªu tr×nh tù c«ng t¸c lËp dù to¸n chi phÝ x©y dùng ? 17. §Þnh møc dù to¸n l g× ? Sö dông ®Ó l m g× ? GÆp c«ng t¸c kh«ng cã m ®Þnh møc, ®¬n gi¸ th× xö lý thÕ n o ? HiÓu biÕt vÒ ®Þnh møc dù to¸n ®em l¹i lîi Ých g× ? 18. Chi phÝ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng XD ®−îc tÝnh thÕ n o ? 19. B¶ng l−¬ng nh©n c«ng tÝnh thÕ n o ? TÝnh l−¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp thÕ n o? 20. B¶ng gi¸ ca m¸y tÝnh gi¸ ca m¸y thÕ n o ? 21. §¬n gi¸ l g× ? ThÕ n o l ®¬n gi¸ chi tiÕt ®Çy ®ñ, thÕ n o l ®¬n gi¸ chi tiÕt kh«ng ®Çy ®ñ, dïng c¸c d÷ liÖu nãi trªn ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ ? Khi n o th× dïng ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng, khi n o th× dïng ®¬n gi¸ c«ng tr×nh ? 23. MÉu b¶ng tæng hîp chi phÝ ®−îc quy ®Þnh ë v¨n b¶n n o ? C¸c c«ng thøc trong ®ã thÕ n o ? Tra cøu ®Þnh møc tû lÖ chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ë ®©u ? C¸ch tra cøu thÕ n o ? 24. T¹i sao ph¶i ph©n tÝch vËt t−, t¹i sao ph¶i tæng hîp vËt t−, t¹i sao ph¶i tÝnh chªnh lÖch vËt liÖu ? 25. T¹i sao ph¶i dïng hÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng, hÖ sè ®iÒu chØnh m¸y thi c«ng ? 26. T¹i sao tÝnh lÉn thiÕt bÞ v o chi phÝ x©y dùng l¹i l m lîi cho nh thÇu v thÊt tho¸t cho chñ ®Çu t− ? VËt t− A cÊp tÝnh thÕ n o v o dù to¸n ®Ó khái bÞ trïng chi phÝ tr¶ cho nh thÇu ? 27. Nh thÇu kh«ng tÝnh ®¬n gi¸ theo ®Þnh møc cña nh n−íc cã ®−îc kh«ng ? M¸ch b¹n: C¸c néi dung trong t i liÖu n y, c¸c v¨n b¶n v c¸c néi dung trao ®æi trªn www.giaxaydung.vn sÏ gióp b¹n tr¶ lêi c¸c c©u hái trªn. H y thö t×m c¸ch tr¶ lêi mét c¸ch nghiªm tóc c¸c kiÕn thøc sÏ ngÊm v o v l cña b¹n. B¹n còng cã thÓ tham gia líp dù to¸n t¹i 220 ®−êng L¸ng ®Ó cïng gi¶i ®¸p c¸c c©u hái trªn.
11

nguån: www.giaxaydung.vn

B¶ng danh môc c¸c tËp ®Þnh møc (b¹n cã thÓ t×m trªn kho t− liÖu c«ng cô www.giaxaydung.vn) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tªn ®Þnh møc §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n v t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1751/BXD-VP ng y 14/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1776/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn l¾p ®Æt c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1777/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a c«ng tr×nh x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1778/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn kh¶o s¸t x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1779/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn thÝ nghiÖm vËt liÖu, cÊu kiÖn v kÕt cÊu x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1780/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn thÝ nghiÖm ®iÖn ®−êng d©y v tr¹m biÕn ¸p c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1781/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn l¾p ®Æt m¸y, thiÕt bÞ c«ng nghÖ c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1782/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh phÇn truyÒn dÉn ph¸t sãng truyÒn h×nh c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1783/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc vËt t− trong x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 1784/BXD-VP ng y 16/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c gia c«ng cãc nèi thÐp v b¬m v÷a siªu ©m cäc khoan nhåi c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 159/BXD-KTTC ng y 29/08/2007 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n Duy tr× hÖ thèng tho¸t n−íc ®« thÞ c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 2271/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n thu gom, vËn chuyÓn v xö lý ch«n lÊp r¸c th¶i ®« thÞ kÌm theo v¨n b¶n sè 2272/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n Duy tr× c©y xanh ®« thÞ c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 2273/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n Duy tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 2274/BXD-VP ng y 10/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc chi phÝ quy ho¹ch x©y dùng ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 15/2008/Q§-BXD ng y 17/11/2008 cña Bé X©y dùng §Þnh møc dù to¸n r ph¸ bom m×n, vËt næ kÌm theo c«ng v¨n sè 1487/BXDKTTC ng y 12/07/2007 cña Bé X©y dùng QuyÕt ®Þnh sè 281/2007/Q§-BKH vÒ viÖc ban h nh ®Þnh møc chi phÝ cho lËp, thÈm ®Þnh quy ho¹ch v ®iÒu chØnh quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ
12

nguån: www.giaxaydung.vn

STT

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tªn ®Þnh møc - x héi, quy ho¹ch ng nh v quy ho¹ch c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ng y 26/03/2007 cña Bé tr−ëng Bé KÕ ho¹ch v §Çu t− §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c duy tu b¶o d−ìng ®ª ®iÒu ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 1228/Q§/BNN-§§ ng y 02/06/2005 cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n §Þnh møc dù to¸n ®iÒu tra, kh¶o s¸t v xö lý mèi c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 120/BNN-XD ng y 14/01/2008 cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn N«ng th«n §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c ®¾p ®Ëp ®Êt vïng triÒu ë §BSCL c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n sè 149/BNN-XD ng y 17/01/2008 cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n §Þnh møc dù to¸n b¶o qu¶n, tu bæ v phôc håi di tÝch lÞch sö - v¨n hãa danh lam th¾ng c¶nh ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 13/2004/Q§-BVHTT ng y 01/04/2004 cña Bé V¨n hãa Th«ng tin §Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt lËp v ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 10/2005/Q§-BTNMT ng y 24/10/2005 cña Bé T i nguyªn v M«i tr−êng §Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n chuyªn ng nh b−u chÝnh, viÔn th«ng ban h nh theo quyÕt ®Þnh sè 23/2005/Q§-BBCVT ng y 29/07/2005 cña Bé tr−ëng Bé b−u chÝnh viÔn th«ng §Þnh møc chi phÝ C«ng t¸c nghiÖm thu ®ãng ®iÖn b n giao c¸c c«ng tr×nh l−íi ®iÖn ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh 1977/Q§-NLDK cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp §Þnh møc dù to¸n chuyªn ng nh thñy ®iÖn ban h nh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 2289/2005/Q§-NLDK-BCN ng y 02/11/2005 cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp §Þnh møc dù to¸n x©y dùng chuyªn ng nh C«ng t¸c l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p c«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 6060/Q§-BCT ng y 14/11/2008 cña Bé tr−ëng Bé C«ng th−¬ng §Þnh møc dù to¸n chuyªn ng nh c«ng t¸c x©y l¾p ®−êng d©y t¶i ®iÖn c«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 6061/Q§-BCT ng y 14/11/2008 cña Bé tr−ëng Bé C«ng th−¬ng TËp ®Þnh møc ®¬n gi¸ c«ng t¸c phßng chèng mèi cho c«ng tr×nh x©y dùng c«ng bè kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 11/Q§-TWH ng y 28/02/2008 cña Trung −¬ng Héi KHKT L©m nghiÖp ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh sè 65/2008/Q§-UBND ng y 31/12/2008 cña ñy ban nh©n d©n th nh phè H Néi vÒ viÖc c«ng bè §Þnh møc dù to¸n thu gom, vËn chuyÓn v xö lý ch«n lÊp r¸c

13

nguån: www.giaxaydung.vn

C¸c t i liÖu b¹n nªn ®ãn ®äc (sÏ sím ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn) 1. T i liÖu h−íng dÉn x¸c ®Þnh chi phÝ t− vÊn 2. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y 3. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p chiÕt tÝnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 4. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh møc (phôc vô lËp dù to¸n) 5. T i liÖu h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p tÝnh vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng 6. T i liÖu h−íng dÉn ®äc b¶n vÏ thiÕt kÕ, ®o bãc khèi l−îng 7. TËp hîp c¸c t×nh huèng th¶o luËn vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 8. TËp hîp c¸c b i tËp c¬ b¶n vÒ ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n 9. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Excel, phÇn mÒm Dù to¸n 10. H−íng dÉn c¸ch x©y dùng c¬ së d÷ liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, tõ ®iÓn vËt t−, gi¸ vËt t− ®Ó sö dông cho phÇn mÒm lËp dù to¸n, lËp hå s¬ thÇu C¸c t i liÖu trªn ®Òu cã thÓ t¶i miÔn phÝ trªn www.giaxaydung.vn. Chóng t«i sÏ bæ sung thªm c¸c b i tËp ®Ó minh ho¹, c¸c t×nh huèng xö lý thùc tÕ, c¸c h×nh vÏ, s¬ ®å ®Ó gióp b¹n t×m hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c t i liÖu n y sÏ liªn tôc ®−îc cËp nhËt, söa ®æi bæ sung v ®¨ng t¶i trªn www.giaxaydung.vn. C¸c b i gi¶ng chuyªn s©u vÒ c¸c néi dung trªn cho c¸c häc viªn líp ®o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n do C«ng ty Gi¸ X©y Dùng tæ chøc sÏ gióp b¹n chuyªn nghiÖp trong lËp v thÈm tra dù to¸n. NÕu muèn l m mét ng−êi c¸n bé thu xÕp thêi gian ghi danh tham gia. Trong t i liÖu n y cã tham kh¶o mét sè t− liÖu cña c¸c b¹n bÌ, ®ång nghiÖp trªn website www.giaxaydung.vn.

H Néi, th¸ng 11/2009

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful