B(> GIAO Dl)C VA DAO

DE CJ IiNH TH(J'C
(Dd thi c6 07 trang)
DE THI TUYEN SINH HQC NAM 2012
Mon: SINH HQC; Kh8i B
Thr'ri gian fum bai: 90 phut. kh6ng k€ thai gian phat ad
thi 415
H9, ten thi sinh: .... ....... .. ............... .... ...................... .. ........ ...... .
sa bao danh: . .' ...... .. ................ .. .. ... ..... ............. .. ..... ... ... .. ........ ..
I. PHAN CHUNG CHO TAT CA THi SINH ( 40 cau, tir cau 1 cau 40)
Cau 1: Mdi quan v?t ki sinh - v?t chu va mdi quan v?t dfr - con m6i gidng nhau a di€m nao
sau day?
A. Loai bi luon c6 s6 luqng ca th€ han loai c6 lqi .
B. lam cac ca th€ cua loai bi hc;ti .
C. Loai bi luon c6 kfch thuac ca nho han loai c6 lqi .
D. Ia mdi quan h¢ ddi khang gifra hai loai .
Cau 2: Trong sinh thai, nh6m sinh nao sau day c6 vai tro nang lm;mg tu moi truemg vo
sinh vao quftn xa sinh v?t?
A. Sinh san B. Sinh v?t tieu th1,1 2.
C. Sinh phan giai . D. Sinh v?t tieu th1,1 b?c I.
Cau 3: Khi n6i chu6i va lu&i thuc an, phat bieu nao sau day Ia dting?
A. ca cac chu6i thuc an duqc dftu tir sinh v?t sfm
B. Trong m<)t lu&i thuc an, m6i b?c dinh du5ng chi c6 m<)t loai.
C. Trong m<)t qudn xa, m6i loai sinh v?t chi tham gia vao m<)t chu6i thuc an.
D. Khi thanh phAn loai trong qu§n xa thay d6i thi du true lu&i thuc an cling bi thay d6i.
Cau 4: 0 nguCri, m<)t gen t.ren th€ thuemg c6 hai alen: alen A quy dinh thu?n lay phai. tr<)i
hoan toan so v&i alen a quy dinh thu?n tay trai. M<)t quftn nguCri dang 6 thai can di
c6 64% s6 ngum thu?n tay phai. M<)t ngum ph1,1 nfr thu?n tay trai hon v&i m<)t ngum dan ong thu?n
tay phai thu<)c quftn th€ nay. Xac d€ ngum con dftu long ctia vq ch6ng nay tay phru Ia
A. 62,5%. B. 43,75%. C. 37,5%. D. 50%. o/
Cau 5: 0 d?u Ha Lan, alen A quy d!nh than cao tr(>i hoan toan so vai alen a quy dinh than thdp; alen
B quy dinh hoa do tr<)i hoan toan so vai alen b quy dinh hoa cac gen phan li d<}c l?p. Cho hai
cay (P) giao phdn vai nhau thu duqc F1 g6m 37,5% cay than cao, hoa do; 37,5% cay than
hoa do; 12,5% diy than cao, hoa va 12,5% cay than hoa khong xay ra d<)t
theo If ti phan li ki€u gen 6 F1 Ia:
A. 3:3:1:1. B. 2:2:1:1:1 : 1. C. 1:1:1:1:1:1 :1:1. D. 3:1:1 :1:1 :1.
Cau 6: 0 m<}t loai th1,1c luang b(>i , alen A quy dinh than cao tr(>i hoan toan so vai alen a quy "dinh.
than alen B quy djnh hoa do tr<}i hoan toan so vai alen b quy dinh hoa vang, cac gen phan li d<)c
Cho diy than cao, hoa do (P) tl.J th1,1 thu duqc F 1 g6m 4 loc;ti ki€u hinh. Cho diy P giao
v&i hai cay khac nhau:
- V &i cay thu thu duqc doi con c6 ki€u ·hinh phan li theo ti I : 1: 1: 1.
-v ai cay th(r hai, thu duqc doi con chi c6 m(>t loc;ti ki€u hinh.
khong xay ra d<)t va cac ca con c6 sue sdng nhu nhau. gen cua cay P, cay
thu va cay th(r hai luqt la: .
A. AaBb, Aabb, AABB. B. AaBb, aaBb, AABb.
C. AaBb, aabb, AABB. D. AaBb, aabb, AaBB.
Cau 7: 0 m<}t loai thvc alen A quy dinh qua do tr<)i toan so v&i alen a quy dinh qua vang;
alen B quy dinh qua ngQt tr<} i hoan toan so v6i alen b quy d!nh qua chua. d.ng khong phat sinh
d()t m&i va cac cay tu b(>i giam phan binh thuemg cho cac giao tu 2n c6 kha nang th1,1 tinh. Cho
cay tu b(>i c6 ki€u gen AAaaBbbb tv th1,1 Theo li ti phan li ki€u hinh 6 doi con Ia
A. 33:11 :1:1. B. 35:35:1:1. C. 105:35:3: 1. D. 105:35:9:1.
Trang 1/7 - thi 415
www.VNMATH.com
Giáo viên: Tổ Sinh học Hocmai.vn
Cau 8: Cho cac codon rna h6n cac axit amin tuang trng nhu sau: GGG - Gly; XXX - Pro;
GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser. Mc)t do<;1 n g6c cua mc)t gen a vi khufu, c6 trinh
ti,I cac nucleotit Ia 5'AGXXGAXXXGGG3 ' . do<;1n m<;1ch g6c nay mang thong tin rna h6a cho
polipeptit c6 4 axit amin thi trinh tv cua 4 axit ami n d6 Ia
A. Gly-Pro-Ser-Arg. B. Ser-Aia-Gly-Pro. C. Ser-Arg-Pro-Giy. D. Pro-Giy-Ser-Ala.
Cau 9: 0 ru6i gifun, alen A quy dinh than xam trc)i hoan toan so vai alen a quy dinh than den; alen B
quy djnh canh dai trc)i hoan toan so v6i alen b quy djnh canh q 1t; alen D quy djnh mit do tr<)i hoan
. . AB D d AB
toan so v6i alen d quy djnh mat trang. Thi,IC phep lai P: ab X X X ab X
0
Y thu duqc F, .
Trang t6ng s6 cac ru6i a F, , ru6i than xam, canh dai, d6 ti 52,5%. khong xay
ra d<)t biSn, theo 1i a F I ti ru6i di,IC than xam, canh Cl,lt , mAt d6 Ia
A. 3,75%. B. I ,25%. C. 2,5%. D. 7,5%.
Cau 10: Khi n6i giai tfnh a ngum, phat nao sau day h\ dtmg?
A. Tren vung khong tuang d6ng cua the gi6i tinh X va Y khong mang gen.
B. Tren vllng khong tuang d6ng cua nhi€m gi6i tfnh X va Y, cac gen t6n thanh ttmg
C. Tren vung tuang d6ng cua sic gi6i tfnh, gen tren nhi€m X khong c6 alen
tucmg frng tren Y.
D. Tren vung tucmg d6ng cua gi6i tinh X va Y, gen t6n t?i thanh tung alen.
Cau 11: Khi n6i v€ d<)t gen, phat nao sau day Ia dung?
A. Khi cac baza nita xuAt trong qua trinh nhan doi ADN thi thu6ng lam phat sinh
d<)t gen dt;ing mAt them m<)t nucleotit.
B. Trang cac d?ng d<)t d<)t biSn thay nucleotit thu6ng lam thay d6i it nhAt
thanh phful axit amin cua chu6i polipeptit do gen d6 t6ng hqp.
c. ca cac dl;lllg d9t gen co cho d<)t biSn.
D. Duai tac d<)ng cua cung m<)t tac nhan gay d<)t v6i cu6ng d<) va li€u luqng nhu nhau thi
s6 d<)t biSn a tAt ca cac gen Ia nhau.
Cau 12: M<)t aJen nao d6 du c6 lqi cling c6 bi b6 hoan toan kh6i quftn Ia do tac d<)ng cua
nhan t6 nao sau day?
A. Giao ph6i khong B. Cac t6 nhien.
C. ChQn lQc ti,I nhien. D. Giao ph6i nhien.
Cau 13: Khi n6i S\I phan b6 ca trong khong.gian clia qudn xa, nao sau day khong d(mg?
A. Trang sinh thai rirng mua dai , kieu phan bo theo chi eu thang dt!ng chi a thi,Ic
rna khong a d(>ng
B. Nhin chung, SI,I phan b6 ca trong ti,I nhien c6 xu huang lam giam bat muc d<) Ct;inh tranh
gifra cac loai va nang cao muc d(> sir d\.lng ngu6n s6ng cua moi tru6ng.
C. Nhin chung, sinh phan b6 theo ngang thu6ng trung a vimg c6 di€u
s6ng lqi.
D. Sv phan b6 ca trong khong gian cua xa tuy thu<)c vao nhu du s6ng cua ttmg loai.
Cau 14: Cho sa db pha mo ta SI,I di m<)t a ngum do m<)t trong hai alen cua m<)t gen
quy djnh, aJen tr(>i Ia tr<)i hoan toan.
II
III
?
Quy u6c:
0 : Nfr binh thuemg
D : Nam binh thuemg
e : Nfr bi benh
• : Nam .bi
BiSt ring !ffiong xay ra va b6 cua n&Uai dan. ong a thS thu III khong mang alen gay
Xac suat nguai con dau long cua VQ' chong a the thu Ill bi Ia
l 1 1 1
A. - . B. - . C. - . D. -.
18 9 4 32
Cau 15: M<)t trong nhfrng cua cac gen ngoai nhan a sinh v?t nhan thi,Ic Ia
A. luon t6n t?i thanh ttmg alen.
B. chi rna h6a cho cac protein tham gia du true
Trang 2/7- thi 415
www.VNMATH.com
C. k.hong duqc phan ph6i cho cac bao con.
D. khong bi d<) t duai tac d<)ng cua cac tac nhan gay d<)t
Cau 16: d m9t qucln luang b<)i , xet m9t gen c6 hai alen nfun tren thu6ng:
alen A quy dinh hoa d6 tr<)i hoan toan so vai alen a quy d!nh hoa K.hi qucln nay dang a
trt,U1g thai can bang di c6 s6 cay hoa ti 4%. Cho toan b<) cac diy hoa do trong
qucln d6 giao ngftu nhien vai nhau, theo li ti hinh thu duqc a dai c_on Ia: · ·
A. 35 cay hoa d6 : 1 cay hoa B. 24 cay hoa d6: 1 cay hoa tnlng.
C. 15 cay hoa do : 1 cay hoa D. 3 cay hoa do : 1 cay hoa
Cau 17: Theo quan chQ_n IQc nhien, phat day dting, , ,
A. ChQn IQc llJ nhien t<k d('>ng tn,rc tiep len tt!ng alen, lam thay doi tan so kieu gen cua quan the.
B. ChQn IQc tv nhien quy djnh huang va nhip d6i th<'t.nh phcln gen cua qucln
C. K.hi moi tm6ng thay d6i theo m9t huang xac dinh thi ch9n IQc tl,r nhien se lam d6i tAn s6
alen theo m<)t huang xac dinh.
D. ChQn IQC l\f nhien th\IC la qua trinh pharr h6a kha nang s6ng s6t va kha nang sinh san cua
cac ca vm cac gen khac nhau trong quk
Cau 18: Cho m6i gen quy dinh m9t tinh alen tr9i la tr9i hoan toan va khong xay ra J(>t
Theo li cac phep lai £J.aG sau day cho dai con c6 ti phan li gen khac v&i ti phan
li hinh?
A. Aabb X aabb va Aa X aa
c. Aabb X aaBb va Aa X aa.
B. Aabb x-aaBb va AaBb X aabb.
D. Aabb X AaBb va Aaijb X AaBb.
' ( ) I .. ' ' ' ,.
Cau 19: Khi n6i ve vai tro cua the truyen plasmit trong ki chuyen gen vao te bao vi khuan, phat
mio sau day Ia dung?
A. khong c6 plasm it thi gen dn se ra qua san phfun trong bao
B. Nha c6 plasmit rna gen dn duqc vao ADN vung nhan cua btiO
C. Nha c6 p1asmit rna gen dn duqc nhan len trong bao
D. khong c6 plasmit thi bao khong phan chia duqc.
Cau 20: Trong qua trinh phat sinh S\f s6ng tren Trai a giai do(,U1 h6a h6a hQC da hinh thanh nen
A. cac giQt coaxecva. B. cac bao so khai.
c. cac bao nhan th\fC. D. cac phan tli hiiu co.
Cau 21: Nhan t6 nao sau day g6p phk duy tri SIJ khac tcin s6 alen va th<'t.nh phk gen
gifra cac quAn
B. ChQn IQc nhien. A. Cach li dia li.
C. f>Qt D. Giao ph6i khong ng!u nhien.
Cau 22: f>Au ki Cacbon c6 khi fim va n6ng, sau khi tra nen va kho. cua
sinh hinh a ki nay Ia
A. duong xi phat thJ,Ic c6 xuAt luang cu ngJ,I tri, phat sinh bo sat.
B. thJ,Ic c6 hoa, cu6i ki sinh ca bo sat c6.
c. cay c6 va d{)ng di cu len
D. cay trcin ngJ,I tr!, bo slit ngJ,I tri, phan h6a chim.
Cau 23: Trong qucin cua m(>t loai d(>ng luang b(>i , xet m(>t locut c6 ba alen tren vung
tuong d6ng cua gim tinh X va Y. khong xav ra dot theo li s6
gen t6i da locut tren trong qu§n la
A. 9. B. 12. C. 6. D. 15.
Cau 24: a m<)t loai thJ,IC khi hanh..phep lai nghich.Jiguai ta thu duqr qua nhu sau:
Phep lai thl$1: Iiy phArr CUa cay hoa'(;to th\1 phArr cho cay thu duqc Fl toan cay hoa t:ring.
Phep lai nghich: phArr Ctla cay th\1 phArr cho ca)"hoa do, thu duqc F I toan cay hoa do.
cua cay F I a phep lai thl,l phcin cho cay F I a phep lai nghich thu duqc F2. Theo
li F2 c6
A. 75% cay hoa do, 25% cay hoa B. 100% cay hoa do.
C. 75% cay hoa 25% cay hoa do. D. 100% cay hoa
Cau 25: kich thu&c qucin giam xu6ng dum muc t6i thi
A. d(> ca cua qdn tang len nhanh chong, lam cho tranh cung loai ra kh6c
hon.
Trang 3/7 - thi 415
www.VNMATH.com
B. S\f ho trC)' gifra cac Ca trong va kha nang ch6ng ch0i v (yj nht.ing thay dbi cua m6i
truemg cua giam.
C. St,r tranh ncri a gifra cac ca giam nen sb luqng ca cua qufui tang len nhanh chong.
D. s6 luc;mg ca trong quk it, co h<)i nhau cua cac ca dt,rc va cai tang len dful tcri lam
tang ti sinh san, lam s6 lu<_mg ca cua tang len nhanh chong.
Cau 26: 0 ru6i gifun, xet hai gen tren cung m<)t thuang. Cho hai ca
ru6i gi§m giao ph6i voi nhau thu duqc F
1
. Trong t6ng s6 ca thu duqc a F
1
, s6 ca co gen
d6ng hqp tu tr9i va s6 ca co gen d6ng hqp tu ca hai gen tren ti 4%.
khong xay ra d<)t theo li a F I s6 ca co gen di hqp tlr hai gen
tren ti
A. 26%. B. 8%. C. 2%. D. 4%.
Cau 27: Trong tru<mg hgp kh6ng xay ra d<)t m6i, cac tu b<)i giclJ:n phan giao ru 2n co kha
nang th\l tinh. Theo li thuyet, cac phep lai nao sau day cho dm con co cac kieu gen phan li theo ti 1 :2: 1?
(1) AAAa x AAAa. (2) Aaaa x Aaaa. (3) AAaa x AAAa. (4) AAaa x Aaaa.
Dap an dting Ia:
A. (3), (4). B.(1),(2). c. (1), (4). D. (2), (3).
Cau 28: Khi n6i thanh phftn hiiu sinh cua sinh thai, phat nao sau day Ia dung?
A. Sinh v?t tieu th\l g6m cac d<)ng an th\l'C d<)ng v?t an d<)ng v?t va cac vi
B. ca cac loai vi khu§n la sinh v?t phan giai, chting co vai tro phan giai cac ch§t hiiu co
thimh cac vo co.
C. Ia nh6rn sinh duy nh§t co kha nang t6ng hgp hiiu co tu ch§t v_o co.
D. Nfun Ia m<)t nh6rn sinh v?t co kha nang phan giai cac chat hfru co thimh cac chat YO co.
Cau 29: Khi noi rn?t d9 ca cua quftn phat nao sau day khong dting?
A. Khi m?t d<) ca ella quAn giam, thuc an df>i ciao thi S\f tranh gifra cac ca cllng loai giam.
B. Khi m?t d9 ca cua tang qua cao, cac ca tranh nhau gay
C. d(> ca cua luon c6 dinh, khong thay dbi theo thai gian va s6ng cua
moi tru<mg.
D. M?t d9 ca c6 anh huang toi muc d<) Slr d\lng ngu6n s6ng trong moi truang.
Cau 30: Khi n6i muc phan ung cua gen, phat nao sau day Ia dting?
A. T?p hqp cac hinh cua cung m<)t gen tuong trng voi cac moi truang khac nhau duqc
gQi Ia muc phan trng cua gen.
B. C6 xac dinh muc phan ling cua rn<)t gen di hqp 6 m(>t Iolli tht,rc v?t sinh san hfru tinh
each gieo CaC CUa cay nay trong cac moi tru<Jng khac nhau rf>i theo d6i cac di€m cua chting.
C. Cac ca th€ cua m(>t loai c6 gen khac nhau, khi s6ng trong cung m<)t moi truang thi c6 rnuc
phan tmg gi6ng nhau.
D. Muc phan ling cua rn<)t gen Ia t?p hqp cac phan trng cua rn<)t co khi rnoi
truang d6i.
Cau 31: Nhan t6 h6a nao sau day c6 kha nang lam phong phu them v6n gen cua quk
A. Cac t6 ngiiu nhien. B. Di - nh?p gen.
C. Giao ph6i khong ngiiu nhien. D. ChQn lQc t\l' nhien.
Cau 32: Cac b(> ba tren rnARN c6 vai tro quy djnh tin thuc qua trinh dich rna Ia:
A. 3' UAG5' ; 3'UAA5'; 3'UGA5' . B. 3' GAU5 '; 3' AAU5' ; 3' AUG5'.
C. 3'GAU5' ; 3'AAU5'; 3' AGU5 '. D. 3'UAG5'; 3'UAA5' ; 3' AGU5'.
Cau 33: Ru6i c6 ?9 sAc 2n = 8. Tren rnoi th€ thuemg xet hai gen di
hqp, tren nhiem sac the gioi tinh xet rn<)t gen c6 hai alen narn a vung khong tuong dong cua
sAc gioi tinh X. khong xay ra d<)t thi khi cac ru6i dt,rc c6 gen khac nhau
cac gen dang xet giarn phan c6 ra tbi da bao nhieu lo?i tinh trimg?
A.24. 8.16. C.128. 0.192.
Cau 34: S\l' trao d6i cheo khong can gifra hai crornatit khac ngu6n trong kep tuong
d6ng xay ra 6 ki cua giarn phan I c6 lam phat sinh cac lo?i d(>t nao sau day?
A. va dao sAc B. va sac
C. va dao sac D. va
Trang 4/7 - MadS thi 415
www.VNMATH.com
Cau 35: M()t ca th€ a m('>t loai c1<)ng c6 b<) siic th€ 2n = 12. Khi quan sat qua trinh giam phan
cua 2000 bao sinh tinh, ngum ta 20 bao c6 th€ s6 1 khong phan li trong giam
phan I, cac Sli khac trong giam phan diSn ra binh thu(mg; cac bao con l<;ti giam phan binh thu<mg.
Theo li thuych, trong t6ng s6 giao tir duqc t?o thanh nr qua trinh tren thi s6 giao tU c6 5 siic th€

A. 1%. B. 2%. C. 0,25%. D. 0,5%.
Cau 36: 0 ngum, xet m<)t gen nfun tren nhiSm siic th€ thu(mg c6 hai alen: alen A khong gay, tr()i
hoan toan so v6i alen a gay M9t ngum ph1,1 nu binh nhung c6 em trai bi ket hon v6i
m9t ngum dan ong binh thuemg nhung c6 em gai bj Xac suat con dAu long cua vq ch6ng nay
khong bj la bao nhieu? nhfrng ngum khac trong ca hai gia dinh tren khong bi
5 3 1 8
A. - . B. - . C. - . D. -.
9 . 4 2 9
Ciu 37: 0 m9t loai d()ng mau sic long do gen c6 hai alen nfun tren siic thucmg
quy djnh. gen AA quy djnh long xam, gen Aa quy dinh long vang va ki€u gen aa quy djnh
long triing. Cho cac truong hqp sau:
(1) Cac ca long xam c6 sue s6ng va kha nang sinh san kern, cac ca khac c6 sue s6ng va
kha nang sinh san binh thuemg.
(2) Cac ca long vang c6 sue s6ng va kha nang sinh san kern, cac ca khac c6 sue s6ng va
kha nang sinh san binh thuemg.
(3) Cac ca long triing c6 sue s6ng va kha nang sinh san kern, cac ca khac c6 sue s6ng va
kha nang sinh san binh thuemg.
(4) Cac ca triing va cac ca th8, long xam c6 sue s6ng va kha nang sinh san kern nhu
nhau, cac ca the long vang c6 sue song va kha nang sinh san binh thuemg.
Gia sfr m()t quAn thu()c loai nay c6 thanh phAn gen Ia 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. ChQn
IQc tv nhien se nhanh chong lam thay d6i tAn s6 alen cua qu§n trong cac truemg hqp:
A. (3), (4). B. (2), (4). C. (1), (2). D. (1), (3).
Ciu 38: 0 mQt loai th\fc tinh trc;mg mau siic hoa do hai gen khong alen phan li d()c quy dinh.
Trong gen, khi c6 d6ng thoi ca hai lo<;ti alen trQi A va B thi cho hoa d6, khi chi c6 m()t lo<;ti alen trQi
A B thl cho hoa h6ng, con khi khong c6 alen tr9i nao thl cho hoa triiog. Cho cay hoa hfmg thuAn
chl!ng giao phfui v6i cay hoa do (P), thu duqc F I g6m 50% cay hoa do va 50% cay hoa h6ng.
khong xay ra d(>t theo li thuyet, cac phep lai m\o sau day phu hqp v6i tAt ca cac thong tin tren?
(1) AAbb x AaBb (3) AAbb x AaBB (5) aaBb x AaBB
(2) aaBB x AaBb (4) AAbb x AABb (6) Aabb x AABb
f)ap an dl!ng la:
A. (3), (4), (6). B. (1), (2), (4). C. (2), (4), (5), (6). D. (1), (2), (3), (5).
Ciu 39: trung nao sau day khong phai la trung cua quAD giao ph6i?
A. Ti cac nh6m tubi. B. dQ ca
C. Ti gi&i tinh. D. DQ da dc;mg lm\i.
Cau 40: Trong qua trinh nhan doi ADN, m9t trong nhfrng vai tro cua enzim ADN polimeraza la
A. be gay cac lien hidro giua hai cua phan t1I ADN.
B. n6i cac doan Okazaki tao thanb mach lien tuc.
C. tbng hqp m6i theo tiic b6 sung v&i khuon cua ADN.
D. thao xoan va lam tach hai cua phan tU ADN.
II. PIIAN RIENG (10 cau)
Thi sinh chi du!fc lam trong hai ph&n cua ph&n rieng (ph an A hope B)
A. Theo chwng trinh Ch uin (I 0 cau, til' cau 41 din cau 50)
Cau 41: Trong m()t chu6i thuc an cua sinh thai tren cc;m, nh6m sinh nao sau day c6 t6ng sinh
kh6i l&n nhAt?
A. Sinh tieu th1,1 3. B. Sinh tieu th1,1 2.
C. Sinh vat san D. Sinh vat tieu thu bac 1.
Cau 42: m6i gen quy djnh m()t tinh tre;tng, alen tr()i trQi toan, khong xay ra d(>t
nhung xay ra hoan vi gena ca b6 va fie( . Theo li phep lai P: : xAxa X X
8
Y cho doi con
c6 s6 loe;ti gen va hinh t6i da la:
Trang 5/7 - thi 415
www.VNMATH.com
A. 28 kiSu gen, 12 hinh. B. 24 gen, 8 hinh.
C. 28 kiSu gen, 8 kiSu hinh. D. 32 kiSu gen, 8 kiSu hinh.
Ciu 43: 0 ga, gen quy dinh mau long nk tren vilng khong tuang d6ng cua gi6i
tinh X c6 ha! alen:, alen A quy dinh long v.in tr<)i hoan toan so v6i alen a quy dinh long den. Cho ga
tr6ng long van thuan chilng giao ph6i v6i ga mru long den thu duqc F I· Cho F I giao ph6i v6i nhau thu
duqc F2. Khi n6i hinh a F2, theo li nao sau day khong dung?
A. Ga tr6ng long v.in c6 ti gAp doi ga mai long den. .
B. Ga tr6ng long c6 ti gAp doi ga mai long
c. TAt ca cac ga long den Ia ga mai.
D. Ga long vAn va ga long den c6 ti bing nhau.
Ciu 44: 0 cdp d<) phan tu, thong tin di dugc tu bao sang bao con nhcr ca
A. dich rna. B. nhan doi ADN.
C. phien rna. D. giam phan va th1,1 tinh.
Ciu 45: 0 m<)t quftn du trUe di cua 4 lien nhu sau:
F
1
: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F
2
: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
F
3
: 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F
4
: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa
Cho cac gen khac nhau c6 sue s6ng va kha nang sinh san nhu nhau. Quftn c6 kha
nang dang chiu tac d<)ng cua nhan t6 nao sau day?
A. Cac t6 ngfiu nhien.
C. f)<)t gen.
B. Giao ph6i khong ngfiu nhien.
D. Giao ph6i ngftu nhien.
Ciu 46: Khi n6i vS uu lai, phat nao sau day dilng?
A. ra nhfrng con lai c6 uu lai cao m<)t so tinh nao d6, ngum ta thucrng dAu
each ra nhfrng dong thuftn chung khac nhau.
B. M<)t trong gia giai thich ca sa di truy€n cua uu lai duqc nhi€u ngucri thua
Ia gia thuyet sieu tr<)i .
C. Ngucri ta ra nhfrng con lai khac dong c6 uu lai cao dS su d1,l1lg cho nhan gi6ng.
D. Trong m<)t s6 tru(mg hqp, lai gifra hai dong nhAt dinh thu dugc con lai khong c6 uu lai,
nhung cho con lai nay lai v6i dong thu ba thi dcri con c6 uu lai.
Ciu 47: M<)t trong nhfrng diSm khac nhau gifra sinh thai nhan va sinh thai t\1' nhien la:
A. He sinh thai nhan c6 kha nang tt,r chinh cao han so v6i sinh thai t\1' nhien do c6 S\1'
can cua con ngucri.
B. sinh thai nhan thucrng c6 chu6i thuc an ngiin va lu6i thuc an dan gian han so v6i sinh
thai tl! nhien.
C. sinh thai nhan c6 d<) da sinh h<;>c cao han so v6i sinh thai tl,l' nhien do duqc con
ngucri b6 sung them cac loai sinh
D. sinh thai nhan luon la m<)t th6ng kin, con sinh thai tlJ nhien Ia m<)t th6ng rna.
Ciu 48: Theo quan cua Dacuyn ch<;>n IQc tl! nhien, phat biSu nao sau day khong dilng?
A. Ch<;>n l<;>c 11,1' nhien dfio hinh thanh cac quftn thS co nhi8u ca mang cac gen quy dinh
cac thich nghi v6i moi trucrng.
B. D6i tugng tac d<)ng ella ch<;>n lQc t\1' nhien la cac ca thS trong qucln thS.
c. ChQn l<;>c tl,l' nhien la Sl,l' phan h6a kha nang s6ng sot va kha nang sinh san CUa cac ca
trong qucln thS.
D. qua cua ch<;>n lQc w nhien Ia hinh thanh nen loai sinh c6 cac thich nghi v6i
moi trucrng.
Ciu 49: K.hi n6i pheninketo a ngum, phat nao sau day la dilng? .
A. pheninketo la do d<)t a rna h6a enzim xuc tac cho phan t'rng chuyen
h6a axit amin pheninalanin thanh tirozin trong ca the.
B. C6 thS phat ra pheninketo each lam tieu ban bao va quan sat hinh
thS du6i kinh hiSn vi.
C. pheninketo la do lugng axit amin tirozin du thua va u dqng trong mau, len
nao gay dAu d<)c biw thcln kinh.
D. Chi cftn bo hoan toan axit amin pheninalanin ra kh6i phcln an cua ngucri thl
ngucri se tr6 nen khoe hoan toim.
Trang 6/7 - Ma thi 4 1 5
www.VNMATH.com
Cau 50: M(>t gen c6 t6ng s6 2128 lien hidro. Tren m?ch I cua gen c6 s6 nucleotit lo?i A bkg s6
nucleotit lo(;li T; s6 nucleotit lo(;li G g§p 2 s6 nucleotit lol;li A; s6 nucleotit lol;li X gcip 3 s6
nucleotit lo(;li T. S6 nucleotit lo(;li A cua gen Ia
A. 336. B. 112. C. 224. D. 448.
B. Theo chtt011g trinh Nang cao (1 0 diu, tir cau 51 din cau 60)
Ciu 51: M9t loai th1Jc luemg b(>i c6 8 nh6m gen lien s6 thS c6 trong m6i bao 6
ba cua loai nay khi dang 6 ki gifra cua nguyen phan la
A. I7. B. I8. C. 9. D. 24.
Ciu 52: Nguoi ta himh nuoi cac hl;lt phAn cua cay c6 gen AabbDDEeGg thanh cac dong dan
b(>i, sau d6 luemg bqi h6a t(;lo ra c•k dong chl!ng. Theo li qua trinh nay se ra t6i da
bao nhieu dong c6 gen khac nhau?
A. 32. B. 8. C. 16. D. 5.
Ciu Kimura da xuAt h6a trung tinh dl!a tren cac nghien ct!u nhiing d6i
trong cau trUe cua
A. cac phan tir protein. B. cac phan tu ARN. C. cac phan tu ADN. D. cac thS.
Cau 54: pay, mqt trong nhiing phap un& d\lllg phap gen dang duqc cac nha khoa h<;>c
nghien Clru nham tim each chfra trt cac di truyen 6 ngum }a
A. b6 sung gen lanh vao ca ngum
B. bo ra khoi ca ngucri cac san phdm djch rna cua gen gay
C. lam biSn d6i cac gen trong cq tht\n!l cac lanh.
D. dua cac protein lrC che vao trong ca the ngucri de tiC che ho?t d(>ng cua gen gay
Cau 55: M(>t phan tir ADN c6 du true xolin kep, gia su phan tir ADN nay c6 ti = ± thi ti
nucleotit lo?i G cua phan ttr ADN nay Ia
A. 25%. B. I 0%. c. 40%. D.20%.
Ciu 56: Khi n6i nhiing xu hu6ng d6i chinh trong qua trinh nguyen sinh, xu hu6ng
nao sa'! day khong
A. 0 sinh thai cua moi loch ngay cang duqc m6 r(>ng.
B. Tinh da loai tang.
c. T6ng san IUQ'Jlg sinh duqc tang len.
D. Lu6i thuc an tr6 nen phuc han.
Ciu 57: Mqt trong nhiing cua khu sinh h<;>c rirng la r(>ng f\lllg theo mua Ia
A. rimg nay trung nhi€u 6 vung xfch nai c6 d(> cao, luQ'Jlg mua
B. nh6m thl!c chiSm uu Ia reu, co bong.
C. khu d(>ng kha da nhung khong c6 loai nao uu
D. khi quanh nam, cay la kim '.!U
Cau 58: t? nao sau c6 }am giam thu6c m()t each dang va lam cho v6n
gen cua quan the khac han v6i von gen ban dau?
A. D(>t B. Giao ph6i nhien.
C. Giao ph6i khong nhien. D. Cac t6 nhien.
Cau 59: a m9! loai thl,l'c lu5n& bqi, khi lai hai cay hoa t_rling chl!ng v6i _nhau, thu duqc F1
toan cay hoa trang. Cho F
1
giao phan v6i nhau thu duqc F
2
gom 81 ,25% cay hoa trang va 18,75% cay
boa do. Cho F
1
giao phAn v6i tAt ca cac cay hoa d6 6 F
2
thu duqc dcri con. rAng khong xay ra dqt
theo li 6 dcri con s6 cay c6 gen dflng hqp tir v€ hai gen tren ti
I 1 I 1
A. - . B. -. C.-. D.- .
16 24 12 8
Cau 60: a Ha Lan, alen A quy djnh than cao trqi hoan toan so v6i alen a quy djnh than thAp. Cho
cay than cao chl!ng giao phcin v6i cay than thAp, thu duqc F I· Cho cac cay F I tl! th\1 phAn thu
duqc F
2
. TiSp t\lc cho cac cay F2 tl,l' th\1 phAn thu duqc F
3
. rkg khong xay ra d(>t biSn, theo li
ti phan li hinh 6 F3 Ia:
A. 1 cay than cao : 1 cay than thcip. B. 3 cay than cao : 5 cay than
c. 5 cay than cao : 3 cay than thAp. D. 3 cay than cao : 1 cay than thap.
---------- ----------
Trang 717 - thi 415
www.VNMATH.com
Giáo viên: Tổ Sinh học Hocmai.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful