GLUXIT

Gluxit là gì?
Gluxit là các hợp chất hữu cơ tạp chức, có
chứa nhiều nhóm hidroxil (-OH) và có nhóm
cacbonyl (-CHO, -CO-) trong phân tử, có
công thức chung Cn(H2O)m.

Gluxit có những loại nào?
Glucozơ
Monosaccarit: C6H12O6
Fructozơ
Saccarozơ
Disaccarit:

C12H22O11
Mantozơ
Tinh bột

Polysaccarit:

(C6H10O5)n
Xenlulozơ

Monosaccarit:

không

bị

thủy

phân).

Disaccarit:

thủy

phân

tạo

2

monosaccarit
• Polisaccarit: thủy phân đến cùng
tạo nhiều phân tử monosaccarit.

Bài 1.

MONOSACCARIT

A. GLUCOZƠ

I. Trạng thái tự nhiên.
• Trong tự nhiên, glucozơ có ở đâu?

II. Tính chất vật lý
• Cho biết một số tính chất vật lý của glucozơ?

II. Công thức cấu tạo
• Dựa vào kết quả của thí nghiệm nào để xác
định công thức cấu tạo của glucozơ?
HI

(CH3CO)2O

Cu(OH)2

AgNO3/NH
3

2iothexan

este
chứa 5
gốc axit
axetic

mạch
thẳng

5 nhóm
-OH

-(CHOH)n-

-CHO

Công thức cấu tạo dạng mạch hở của
glucozơ?
6

5

4

3

2

1

CH2

CH

CH

CH

CH

CH

OH

OH

OH

OH

OH

O

Công thức cấu tạo của glucozơ?
6

5

4

3

1

2

CH2

CH

CH

CH

CH

CH

OH

OH

OH

OH

OH

O

CH2OH

CH2OH

O

O

OH
OH

OH
OH

α-Glucozo

OH
OH
OH

β-Glucozo

OH

IV. Tính chất hóa học.
Dựa vào cấu tạo, hãy dự đoán tính chất hóa
học của glucozơ?
• Tính chất của andehit
• Tính chất của rượu đa chức.
• Phản ứng lên men rượu.

1. Tính chất của andehit
• Viết phương trình phản ứng khi cho glucozơ
tác dụng với H2 ; AgO3/NH3 và
Cu(OH)2/NaOH

2. Tính chất của rượu đa chức
• Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng
khi cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2/NaOH
ở nhiệt độ phòng.
• Viết phương trình phản ứng khí cho glucozơ
tác dụng với anhidrit axetic.

3. Lên men
• Viết phương trình phản ứng lên men rượu và
lên men lactic từ glucozơ.

B. FRUCTOZƠ

II. Tính chất hóa học
CH O
HC

OH

-

OH

CH OH
C

OH

-

OH

CH2 OH
C

O

(CHOH)3

(CHOH)3

(CHOH)3

CH2OH
glucoz¬

CH2OH
endiol

CH2OH
fructoz¬

Glucozơ và fructozơ có tính chất của rượu đa
chức, andehit (hoặc xeton). Trong môi trường
kiềm có tinh chất tương tự nhau do fructozơ đồng
phân hoá thành glucozơ.

I. Công thức cấu tạo
6

5

CH2

CH

4

CH

3

CH

2

C

1

CH2

OH
OH OH OH O
OH
(1,3,4,5,6-pentahidroxihexanon-2)

OH

O

CH2OH

OH
HO

CH2

OH

CH2OH

OH

α-fructozo

O

OH

CH2OH
OH

β-fructozo

Bài tập
α-Glucozơ có công thức cấu tạo là:
OH

CH2OH

O

O

OH
HO

CH2

OH

OH

CH2OH

OH

OH

OH

Α

C

CH2OH
CH2OH

O

OH

OH
OH

OH
OH

B

O

OH

CH2OH
OH

D

BÀI TẬP
• Vì sao ở nhiệt độ phòng glucozơ, fructozơ có
M=180 đều là chất rắn, trong khi đó axit oleic
có M=282 lại là chất lỏng ?

• Trong máu người bình thường có hàm
lượng glucozơ không đổi là:
A.
B.
C.
D.

1%
0,1%
0,01%
0,001%

Bài tập
• Để phân biết các chất sau: glucozơ, glyxerin
(glyxerol), etanal , etanol ta dùng một thuốc
thử nào trong số các chất sau:
– Dung dịch AgNO3/NH3
– Cu(OH)2/OH– Dung dịch Br2
– Dung dịch KMnO4

• Hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ,
trong đó glucozơ chiếm 25% về khối
lượng. Cho 0,2 mol X tác dụng hết
với dung dịch AgNO3 (dư) trong NH3.
Khối lượng Ag thu được là:
A.
B.
C.
D.

10,8 gam
21,6 gam
43,2 gam
5,4 gam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful