A.Nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa kinh teá vó moâ „ I. Moät soá khaùi nieäm cô baûn „ II.

Moät soá vaán ñeà cô baûn cuûa kinh teá vó moâ

A.Nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa kinh teá vó moâ
I. Moät soá khaùi nieäm cô baûn
1.Kinh teá hoïc
- Söï giôùi haïn hoaëc khan hieám caùc nguoàn taøi nguyeân laø lyù do cuûa vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån kinh teá hoïc. - Kinh teá hoïc laø khoa hoïc nghieân cöùu nhöõng löïa choïn cuûa caù nhaân vaø xaõ hoäi veà caùch thöùc söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân coù giôùi haïn.

2. Kinh teá hoïc vi moâ vaø kinh teá hoïc vó moâ

Kinh teá hoïc nghieân cöùu caùc hieän töôïng vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá döôùi hai goùc ñoä:

„ - Goùc ñoä cuï theå töøng yeáu toá cuûa neàn kinh teá „ kinh teá hoïc vi moâ.
„ - Goùc ñoä toång theå cuûa toaøn boä neàn kinh teá „ kinh teá hoïc vó moâ.

Kinh teá hoïc vó moâ „  Nghieân cöùu toaøn boä neàn kinh teá nhö moät toång theå goàm: Toång caàu. ngaân saùch.„ 2. moät ngaønh. ñaàu tö vaø phaùt trieån. „ 2. moät doanh nghieäp.1. moät thò tröôøng. xuaát nhaäp khaåu. toång cung. phaân phoái thu nhaäp. taêng tröôûng kinh teá. thaát nghieäp. laïm phaùt.2. phaân phoái nguoàn löïc. ngöôøi saûn xuaát. Kinh teá hoïc vi moâ „  Nghieân cöùu caùc boä phaän hôïp thaønh cuûa neàn kinh teá nhö: Ngöôøi tieâu duøng. .

Toång saûn phaåm quoác noäi ‟ GDP (Gross Domestic Product) „  Toång giaù trò cuûa taát caû haøng hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc saûn xuaát ra trong phaïm vi moät laõnh thoå. vaø ñöôïc tính trong moät thôøi kyø cuï theå.3. Moät soá chæ tieâu cô baûn cuûa kinh teá hoïc vó moâ „ 3. .1. thöôøng laø moät naêm.

.2. Toång saûn phaåm quoác daân ‟ GNP (Gross National Product) „  Toång giaù trò cuûa taát caû haøng hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc taïo ra bôûi nhöõng ngöôøi coù cuøng quoác tòch.„ 3. thöôøng laø moät naêm. vaø ñöôïc tính trong moät thôøi kyø cuï theå.

„ NFFI = IFFI ‟ OFFI „ IFFI: Thu nhaäp cuûa yeáu toá chuyeån vaøo „ OFFI: Thu nhaäp yeáu toá chuyeån ra .„ „ GDP = C + I + G + (X .M) „ GNP = GDP + NFFI „ NFFI (Net Foreign Factor Income): Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi.

3 89.Baûng 1: Chæ tieâu GDP vaø GNP moät soá nöôùc naêm 2000 Nöôù c M yõ Ñaø i Loan Singapore M alaixia Vieä t Nam GDP (tæ USD) 9837.7 31.4 92. 2002 .4 309.6 101.4 107.6 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ.7 98.2 GNP/GDP (% ) 97.8 89.

Theo söùc mua töông ñöông (Purchasing Power Parity ‟ PPP) „  Tính toaùn treân cô sôû quy ñoåi thu nhaäp cuûa quoác gia ñoù theo söùc mua chung cuûa theá giôùi.3.GDP hay GNP bình quaân ñaàu ngöôøi „  Toång GDP hay GNP treân soá daân cuûa moät quoác gia.3. GDP hay GNP bình quaân ñaàu ngöôøi vaø theo söùc mua töông ñöông „ . . „ .

Baùo caùo phaùt trieån theá giôùi. 35060 26070 2990 8280 4280 23090 6680 2240 .Baûng 2: GNP/ngöôøi vaø GNP/ngöôøi theo PPP moät soá nöôùc naêm 2002 Nöôù c M yõ Nhaä t I nñoâ neâ xia M alaixia Philippin Singapore Thaù i Lan Vieä t Nam GNP/ngöôø i 35060 33550 710 3540 1020 20690 1980 430 PPP ÑVT:USD Nguoàn: WB (2004).

4. Chæ tieâu phaùt trieån con ngöôøi (Human Development Index ‟ HDI) „  Chæ tieâu HDI laø söï keát hôïp 3 yeáu toá: tuoåi thoï. giaùo duïc vaø GDP/ngöôøi tính theo PPP.3.  HDI = (X + Y + Z )/3 Trong ñoù: X: Chæ soá tuoåi thoï Y: Chæ soá giaùo duïc Z: Chæ soá thu nhaäp (theo PPP) „ „ „ „ „ .

754 0.885 0.688 Xeá p haï ng treâ n 173 nöôù c 110 59 77 25 70 109 *: vò trí xeáp haïng HDI cuûa Vieät Nam naêm 1995: 122 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ.Baûng 3: Chæ soá HDI moät soá nöôùc Asean naêm 2000 Nöôù c I nñoâ neâ xia M alaixia Philippin Singapore Thai Lan Vieä t Nam* Chæ soá HDI 0.684 0.762 0.782 0. 2002 .

58 90 .0 3.Baûng 4: Öôùc tính thôøi gian GDP bình quaân ñaàu ngöôøi Vieät Nam ñuoåi kòp caùc nöôùc trong khu vöïc Nöôù c GDP/ng Taê ng Taê ng Thôø i gian naê m tröôû ng tröôû ng ñuoå i kò p 2000 GDP/ naê m GDP/ng caù c nöôù c (USD) GÑ (1999 – döïñoaù n Asean 2010 (% ) (% ) (naê m) Vieä t Nam 390 Thaù i Lan 2000 M alaixia 3380 I nñoâ neâ xia 570 Philippin 1040 Singapore 24740 7.5 3.0 3.4 4.8 4.5 57 . 2002.4 5.30 173 .91 13 .5 3.8 4.4 6.4 5.0 2.2000 & uôùc tính cuûa taùc giaû . Asea Week thaùng 8 .174 Nguoàn: WB.14 29 .

Moät soá vaán ñeà cô baûn kinh teá vó moâ „ 1.ÔÛ möùc saûn löôïng tieàm naêng khoâng phaûi laø möùc saûn löôïng toái ña. . „ .Neàn kinh teá coù moät tæ leä laïm phaùt vöøa phaûi. „ . Saûn löôïng tieàm naêng (Potential Output) „ .II.Taïi möùc saûn löôïng tieàm naêng luoân toàn taïi moät tæ leä thaát nghieäp nhaát ñònh (thaát nghieäp töï nhieân).Saûn löôïng coù xu höôùng taêng leân ñeàu ñaën theo thôøi gian khi caùc yeáu toá saûn xuaát taêng leân. „ .

Ñoà thò 2.1: Ñoà thò cuûa saûn löôïng tieàm naêng theo giaù P 0 Yp GDPr .

. Toång caàu (Aggregate Demand ‟ AD) „ .Toång caàu laø toång giaù trò haøng hoaù vaø dòch vuï maø caùc hoä gia ñình.2. chính phuû vaø nöôùc ngoaøi döï kieán chi tieâu ôû moãi möùc giaù nhaát ñònh. „ -Toång caàu thieát laäp moái quan heä giöõa GDP thöïc yeâu caàu vaø möùc giaù trong ñieàu kieän taát caû caùc yeáu toá khaùc ñöôïc giaû thieát khoâng ñoåi. caùc doanh nghieäp.

2. Ñoà thò ñöôøng caàu „ Ñoà thò 2.2 P P1 P2 P3 0 Y1 Y2 Yp Y3 AD GDPr .1.

Ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng caàu „ Khi giaù cuûa taát caû saûn phaåm vaø dòch vuï (möùc giaù chung) taêng seõ coù 3 yeáu toá thay theá cho khoái löôïng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï taïo thaønh GDP thöïc. AD doác xuoáng .Tieàn teä vaø nhöõng tích saûn taøi chính .Saûn phaåm vaø dòch vuï ñöôïc saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi. ñoù laø: .„ Taïi sao ñöôøng caàu doác xuoáng? 2.2.Saûn phaåm vaø dòch vuï töông lai .

Laõi suaát .Thu nhaäp cuûa ngoaïi quoác .Laïm phaùt ñöôïc döï ñoaùn .Lôïi nhuaän döï ñoaùn (taùc ñoäng keùp) .Daân soá 2.Tæ giaù hoái ñoaùi (taùc ñoäng keùp) .Caàu cuûa khu vöïc coâng veà saûn phaåm vaø dòch vuï .Söï giaøu coù cuûa daân chuùng .Thueá vaø chi chuyeån nhöôïng .Khoái löôïng tieàn (taùc ñoäng keùp) + Taùc ñoäng caùn caân thöïc + Taùc ñoäng cuûa laõi suaát .„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . Nhöõng nhaân toá taùc ñoäng ñeán AD .3.

ngöôøi saûn xuaát trong vaø ngoaøi nöôùc cung öùng cho neàn kinh teá töông öùng vôùi moãi möùc giaù chung nhaát ñònh trong moät khoaûng thôøi gian vaø trong nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh.AS) „ Toång cung laø toaøn boä giaù trò haøng hoaù vaø dòch vuï maø caùc doanh nghieäp.3. Toång cung (Aggegate Supply . .

1.3 P P2 LAS SAS P1 0 Y1 Yp Y2 GDPr .3. Ñoà thò vaø ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng toång cung Ñoà thò 2.

Caùc yeáu toá aûnh höôûng toång cung „ b.2.Nguoàn nhaân löïc Trình ñoä kyõ thuaät coâng ngheä Nguoàn nguyeân lieäu Thôøi tieát Nhöõng thay ñoåi trong thaønh phaàn cuûa GDP thöïc Nhöõng yeáu toá kích thích (caùc chính saùch) . Söï thay ñoåi giaù caû cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo laøm thay ñoåi toång cung ngaén haïn „ „ .Giaù caû caùc yeáu toá saûn xuaát khaùc.„ a.Tieàn löông . 3. Caùc yeáu toá laøm thay ñoåi toång cung ngaén haïn vaø daøi haïn „ .

Ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng thaát nghieäp (caân baèng khieám duïng) Ñoà thò 2.4 P Thaëng dö E Pe Thieáu huït 0 Ye Yp AS AD GDPr . Caân baèng kinh teá vó moâ „ 4.4. Caùc ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng kinh teá vó moâ „ a.1.

b.5 P AS Pe E AD 0 Yp Ye GDPr . Ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng treân möùc toaøn duïng (möùc cheânh leäch laïm phaùt) Ñoà thò 2.

c. Ñoà thò theå hieän traïng thaùi caân baèng toaøn duïng (traïng thaùi caân baèng cuûa muïc tieâu kinh teá vó moâ) Ñoà thò 2.6 P AS Pe E AD 0 Ye = Yp GDPr .

Aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi toång caàu ñoái vôùi caân baèng kinh teá vó moâ Ñoà thò 2.7 P AS1 AS0 P2 P1 E2 E1 Pe E AD1 AD0 0 Ye=Yp Y1 GDPr .4.2.

vieäc môû roäng tieàn teä. laõi suaát  gia taêng saûn löôïng vaø gia taêng möùc giaù. .„  Trong ngaén haïn. „  Moät chính saùch ngaân saùch cuõng hoaøn toaøn töông töï. giaù caû taêng leân. taùc ñoäng cuûa vieäc môû roäng tieàn teä ñoái vôùi saûn löôïng vaø laõi suaát bieán maát  Tieàn teä coù tính trung tính trong daøi haïn. suït giaûm „  Trong daøi haïn.

4.8: Phaân tích nhöõng taùc ñoäng cuûa moät thay ñoåi toång cung ñoái vôùi GDP thöïc vaø möùc giaù.3. Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi toång cung ñoái vôùi caân baèng kinh teá vó moâ Ñoà thò 2. P AS1 AS0 P1 Pe E1 E AD0 0 Y1 Yp GDPr .

Ñoà thò 2.9 P AS1 AS0 E2 P2 P1 Pe E1 E AD1 AD0 0 Y1 Ye=Yp GDPr .

Coâng baèng xaõ hoäi . Moät soá muïc tieâu quaûn lyù vó moâ I. Laïm phaùt II.B. Ñaàu tö vaø taêng tröôûng V. Thaát nghieäp III. Caân baèng ngaân saùch vaø caùn caân thanh toaùn IV.

Theo M.. „ . „ .„ 1.Laïm phaùt laø söï taêng leân cuûa möùc giaù chung. v. Laïm phaùt xuaát hieän vaø chæ xuaát hieän khi soá löôïng tieàn trong löu thoâng taêng leân vôùi nhòp ñoä nhanh hôn so vôùi saûn xuaát. Laïm phaùt „ . Töø ñoù gaây ra tình traïng quaù nhieàu tieàn ñuoåi baét quaù ít saûn phaåm”.Laïm phaùt laø söï ngheøo ñi cuûa daân chuùng. .Laïm phaùt laø moät daõy tình huoáng caàu dö thöøa. „ Laïm phaùt laø hieän töôïng möùc giaù chung cuûa haøng hoaù vaø dòch vuï taêng leân ñoàng thôøi söùc mua thöïc teá cuûa ñoàng tieàn giaûm xuoáng theo thôøi gian. „ .v.Laïm phaùt laø söï boùc loät nhöõng ngöôøi laøm coâng aên löông. „ .Friedman: “. Khaùi nieäm I..

2. „ .Tæ leä laïm phaùt = (IPt ‟ Ipt-1)*100/Ipt-1 .Chæ soá giaù laø tæ leä (%) so saùnh giöõa soá tieàn phaûi traû ñeå mua moät gioû haøng hoaù trong naêm ñoù vôùi soá tieàn phaûi traû ñeå mua cuøng moät gioû haøng hoaù ñoù trong naêm goác. „ „ „ „ Ño löôøng laïm phaùt Trong ñoù: IPt:Chæ soá giaù naêm hieän haønh IPt-1: Chæ soá giaù naêm tröôùc .

„ . . dòch vuï maø moät gia ñình tieâu duøng (gioû haøng hoaù).„ Chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) „ .Chæ soá giaù tieâu duøng ño löôøng möùc giaù trung bình cuûa nhöõng saûn phaåm.Chæ soá giaù tieâu duøng ñöôïc tính toaùn döïa treân cô caáu chi tieâu hoä gia ñình ña muïc tieâu do Toång cuïc Thoáng keâ xaây döïng naêm 1995 goàm moät gioû haøng hoaù 296 maët haøng.

.Coâng thöùc tính chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) „ CPIt = Q0iP ti *100/  Q0ip0i „ Trong ñoù: „ Q0i: khoái löïong saûn phaåm i maø moät gia ñình tieâu duøng ôû naêm goác „ P ti: ñôn giaù saûn phaåm i naêm t „ p0i: ñôn giaù saûn phaåm i naêm goác.

3.1) „ . Phaân loaïi laïm phaùt .2) .Laïm phaùt do caàu keùo (ñoà thò 3.Laïm phaùt do söùc yø cuûa neàn kinh teá (laïm phaùt yø) „ .Laïm phaùt do chi phí ñaåy (ñoà thò 3.Laïm phaùt vöøa phaûi .Laïm phaùt phi maõ .Sieâu laïm phaùt „ 4. Nguyeân nhaân cuûa laïm phaùt „ .

1: Laïm phaùt do caàu keùo P E2 P2 P1 E1 E AD1 AD0 AS1 AS0 Pe 0 Ye=Yp Y1 GDPr Cô cheá tieáp tuïc  voøng xoaùy: laïm phaùt giaù -löông .Ñoà thò 3.

Ñoà thò 3.2: Laïm phaùt do chi phí ñaåy P AS1 AS0 P1 Pe E1 E AD0 0 Y1 Ye=Yp GDPr Neáu cô cheá tieáp tuïc tieáp dieãn  voøng xoaùy: laïm phaùt chi phí ‟ giaù caû. .

„  Suy yeáu. suy giaûm loøng tin. Nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa laïm phaùt „ Laïm phaùt (laïm phaùt töø 2 con soá trôû leân)  caùc taùc ñoäng tieâu cöïc sau: „  Roái loaïn chöùc naêng laøm thöôùc ño giaù trò cuûa tieàn teä  bieán daïng caùc yeáu toá vaø tín hieäu thò tröôøng  caùc hoaït ñoäng saûn xuaát bò ñình ñoán. .5. „  Bieán daïng haønh vi kinh doanh. ñoäng cô ngöôøi göûi.1. tín duïng do söï baát oån giaù trong töông lai. phaù vôõ thò tröôøng voán. Taùc ñoäng cuûa laïm phaùt „ 5. caùc theå cheá taøi chính ‟ tín duïng. ñaëc bieät laø haønh vi ñaàu tö  tình traïng khan hieám khoâng bình thöôøng vaø laõng phí.

. „  Taêng nguy cô phaù saûn do vôõ nôï vaø laøm taêng chi phí dòch vuï nôï nöôùc ngoaøi tính baèng ngoaïi teä.„  Taïo ra laõi suaát thöïc teá aâm  tieát kieäm giaûm vaø chuyeån „  Phaân phoái thu nhaäp thöôøng keùm ñoàng ñeàu trong caùc kyø laïm phaùt cao. „  Moâi tröôøng kinh doanh trong nöôùc xaáu ñi  doøng ñaàu tö nöôùc ngoaøi suy giaûm. „  Giaù haøng nhaäp khaåu trôû neân ñaét ñoû hôn  thaâm huït taøi chính  thaâm huït ngaân saùch naëng  chaâm ngoøi cho khuûng hoaûng kinh teá. höôùng ra khoûi ñaàu tö saûn xuaát  suy thoaùi kinh teá.

vay nôï vaø ñaàu tö  giaûm bôùt thaát nghieäp xaõ hoäi.Laïm phaùt vöøa phaûi  boû ngoû khaû naêng laõi suaát thöïc aâm  kích thích tieâu duøng.2. . Nhöõng taùc ñoäng tích cöïc cuûa laïm phaùt „ Laïm phaùt: 2. kích thích taêng tröôûng kinh teá. „ .5. <=10% (caùc nöôùc ñang phaùt trieån)  Moät soá lôïi ích sau: „ .5% (caùc nöôùc phaùt trieån).Laïm phaùt töïa nhö daàu môõ giuùp “boâi trôn” neàn kinh teá.

.6. Caùc bieän phaùp ñeå giaûm laïm phaùt „ .Kìm cheá hieän töôïng “laïm phaùt caàu keùo”  Chính phuû caàn taêng cöôøng caùc bieän phaùp taøi chính ‟ tieàn teä theo höôùng sieát chaët: „ „ „ „ „ „ + Giaûm phaùt haønh tieàn + Thu heïp tín duïng + Taêng laõi suaát tieàn göûi + Taêng thu ngaân saùch. giaûm chi ngaân saùch + Phaùt haønh coâng traùi +Tung vaøng vaø ngoaïi teä ra baùn ñeå ruùt bôùt noäi teä trong löu thoâng.

Thuùc ñaåy toång cung. . ñoäng vieân caùc nguoàn löïc tieàm naêng trong nöôùc. giaûm thieáu huït  Chính phuû caàn thöïc thi caùc bieän phaùp: „ + Phaùt trieån saûn xuaát haøng hoaù. „ + Thöïc hieän chieán löôïc thò tröôøng caïnh tranh töï do vaø bình ñaúng  Taêng toång cung.„ . giaûm chi phí saûn xuaát laãn kieåm soaùt ñöôïc tieàn löông vaø giaù caû. gia taêng dòch vuï baèng vieäc khai thaùc.

Ngöôøi ñang ôû trong ñoä tuoåi lao ñoäng „ .Coù khaû naêng lao ñoäng „ .Muoán ñöôïc lao ñoäng „ . .II.Chöa coù vieäc laøm. Thaát nghieäp „ 1. Thaát nghieäp „ .

2.Thaát nghieäp taïm thôøi „ . Caùc daïng thaát nghieäp „ .Thaát nghieäp töï nhieân = Thaát nghieäp taïm thôøi + thaát nghieäp do cô caáu .Thaát nghieäp theo chu kyø „ .Thaát nghieäp do cô caáu „ .

Moái lieân heä giöõa laïm phaùt vaø thaát nghieäp „ Ñoà thò 3.3.3: Ñöôøng cong Phillips ngaén haïn vaø daøi haïn • I(%) (S-Ph) (L.Ph) I1 Ie 0 U1 U* U(%) U*: möùc thaát nghieäp töï nhieân. E: Ir = Ie  Ur = U* .

Chính saùch giaûm thaát nghieäp ôû nöôùc ta „  Ñaïi hoäi IX ñaõ ñeà ra moät soá chuû tröông giaûm thaát nghieäp ôû nöôùc ta nhö sau: „ .Hình thaønh vaø toå chöùc toát thò tröôøng lao ñoäng „ .4. .Taêng cöôøng vaø hoaøn thieän caùc chöông trình daïy ngheà. ñaøo taïo laïi.Chính saùch chuyeån dòch cô caáu kinh teá hôïp lyù „ .

III.Ngaân saùch cuûa chính phuû coù theå thaëng dö hoaëc thaâm huït.Ngaân saùch laø baûn töôøng trình caùc keá hoaïch chi tieâu vaø taøi trôï cuûa chính phuû. . „ „ .Caân baèng ngaân saùch laø muïc tieâu cuûa neàn taøi chính quoác gia. Caân baèng ngaân saùch vaø caùn caân thanh toaùn „ 1. Ngaân saùch „ . „ .

„ + Choáng thaát thoaùt ngaân saùch thoâng qua quaûn lyù caùc coâng trình xaây döïng hieäu quaû. Quan troïng laø hoaøn thieän heä thoáng thu thueá. giaûm chi ngaân saùch: „ + Taêng nguoàn thu ngaân saùch trong nöôùc baèøng caùc bieän phaùp hieäu quaû. vay nöôùc ngoaøi laø bieän phaùp chuû yeáu ñeå buø ñaép thaâm huït ngaân saùch. „ + Vay daân. „ + Khoâng buø ñaép boäi chi ngaân saùch thoâng qua phaùt haønh tieàn döôùi baát kyø hình thöùc naøo. choáng laäu thueá. . troán thueá.„  Caùc bieän phaùp taêng thu.

Caùc taøi khoaûn cuûa caùn caân thanh toaùn ‟ Balance Of „ „ „ „ „ „ .Taøi khoaûn voán ‟ Kapital Account (KA) .Taøi khoaûn buø tröø (CA + KA) a.Taøi khoaûn vaõng lai ‟ Current Accounts (CA) + Xuaát khaåu roøng .Caùn caân thöông maïi (X ‟ M) + Caùc khoaûn traû laõi roøng ‟ Net Factor Payments from abroad (NFP) + Caùc khoaûn chuyeån nhöôïng roøng khaùc ‟ Net Transfers from abroad (NTR) .2. Caân baèng caùn caân thanh toaùn Payments (BOP) .

„ b. Caân baèng caùn caân thanh toaùn
„ Taïo caân baèng trong caùn caân thanh toaùn  giaûm thieåu nhaäp sieâu vaø taêng döï tröõ ngoaïi teä  caùc chính saùch sau: „ - Duy trì tæ giaù hoái ñoaùi hôïp lyù nhaèm kích thích xuaát khaåu. „ - Ñieàu tieát nhaäp khaåu hôïp ly.ù „ - Tranh thuû vieän trôï cuûa nöôùc ngoaøi, keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa kieàu baøo.
„ - Töøng böôùc  ñoàng tieàn Vieät Nam coù giaù trò chuyeån ñoåi ñaày ñuû, phöông tieän thanh toaùn höõu hieäu.

„ 1. Ñaàu tö
„ „ „ „ „ „

IV. Ñaàu tö vaø taêng tröôûng

Y = C + S + T (1) Y: thu nhaäp, S: tieát kieäm, C: tieâu duøng, T: thueá Maët khaùc: Y = C + I + G + (X ‟ M) (2) I: ñaàu tö, G: chi tieâu chính phuû, X ‟M: xuaát khaåu roøng. Töø (1) vaø (2) ta coù: I = S + (T - G) - (X-M) (3) Giaû ñònh: X ‟ M = 0

„ (3)  Tieát kieäm laø cô sôû cuûa ñaàu tö. Ñaàu tö  thoaû maõn nhu caàu tieâu duøng cho töông lai  ñieàu kieän taêng tröôûng kinh teá. „

„ 2. Taêng tröôûng kinh teá
„  Taêng tröôûng kinh teá cao vaø beàn vöõng laø muïc tieâu cuûa taát caû caùc neàn kinh teá.
„  Taêng tröôûng kinh teá phuï thuoäc: - Taøi nguyeân thieân nhieân - Lao ñoäng - Voán - Tieán boä kyõ thuaät. „  Nhöõng trôû ngaïi cuûa taêng tröôûng kinh teá: - Buøng noå daân soá - Möùc tieát kieäm thaáp - Nôï nöôùc ngoaøi.

Thuùc ñaåy toång caàu. „  Muïc tieâu: „ . .Taêng tröôûng veà maët chaát.„  Vöôït qua nhöõng trôû ngaïi ñeå taêng tröôûng: .Vieän trôï töø nöôùc ngoaøi . .Kieåm soaùt daân soá .Taêng tröôûng veà maët löôïng „ .Côûi boû caùc haïn cheá maäu dòch vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

Coâng baèng theo chieàu ngang: laø thöïc hieän coâng baèng. Coâng baèng xaõ hoäi  Coâng baèng xaõ hoäi theå hieän theo quan ñieåm cuûa Ñaûng ta treân cô sôû: „ .V. khoâng phaân bieät ñoái töôïng. thöïc hieän thoâng qua caùc chính saùch kinh teá vaø xaõ hoäi cuûa Nhaø nöôùc. „ . .Coâng baèng theo chieàu doïc: laø thöïc hieän coâng baèng treân cô sôû coù phaân bieät ñoái töôïng. ñöôïc thöïc hieän tuaân theo söï vaän haønh cuûa cô cheá thò tröôøng.

1991 II.1997 III.C. Thôøi kyø 1998 ñeán nay IV. Thôøi kyø 1986 . Thôøi kyø 1992 . Moät soá vaán ñeà kinh teá vó moâ chuû yeáu cuûa Vieät Nam keå töø sau ñoåi môùi I. Chính saùch kích caàu cuûa Vieät Nam .

7 6.2 8.2002 GDP Laï m phaù t 4. 2002. 1997. .2 2.1997 1998 .5 260.7 Nguoàn: Tính toaùn cuûa taùc giaû töø NGTKâ 1992.9 9.Baûng 5: Caùc chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 1996 ‟ 2002 ÑVT:% Chæ tieâ u 1986 – 1991 1992 .

„  Chính phuû ñaõ thöïc thi caùc bieän phaùp caûi caùch. ñònh höôùng thò tröôøng baèng “lieäu phaùp soác” nhö: Töï do hoaù giaù caû haàu heát caùc maët haøng tieâu duøng. Thöïc hieän chính saùch laõi suaát tieàn göûi thöïc döông. I.1991 . Thaû noåi tæ giaù hoái ñoaùi. Thöïc hieän cheá ñoä töï chuû taøi chính trong caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc.Thôøi kyø 1986.

80 theá kyû tröôùc). .9%/naêm (töông ñöông toác ñoä taêng tröôûng caùc NIEs ôû Ñoâng AÙ nhöõng naêm 70. „ -Tæ leä laïm phaùt duy trì tích cöïc döôùi 10%/naêm „  Theå hieän chính saùch ñoåi môùi ñaõ phaùt huy taùc duïng.Neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ oån ñònh.Thôøi kyø 1992 ‟ 1997 „ . „ -Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá bình quaân laø 8.II.

. „ .III.Söï taùc ñoäng tích cöïc cuûa caùc chính saùch sau ñoåi môùi trong giai ñoaïn tröôùc ñaõ khoâng coøn phaùt huy taùc duïng do ñieàu kieän beân trong vaø beân ngoaøi ñaõ coù nhieàu thay ñoåi. Thôøi kyø 1998 ñeán nay „ Neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ boäc loä daáu hieäu giaûm suùt.Cô caáu kinh teá boäc loä daáu hieäu maát caân ñoái. Ñaëc bieät laø bò taùc ñoäng theo cô cheá “treã “cuûa noù. Ñoù laø heä quaû töø 3 nguyeân nhaân cô baûn sau: „ . „ .Chòu aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính chaâu AÙ. thieáu oån ñònh.

6 9.1 -0. .01 26.5 28. 1997.7 24.34 8.4 25.75 6.77 6.6 25.15 5.28 6.6 0.80 7.7 Nguoàn: Nieân giaùm Thoáng keâ.7 26.Baûng 6: Caùc chæ tieâu kinh teá vó moâ giai ñoaïn 1996 ‟ 2002 ÑVT:% Chæ tieâ u 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 GDP LP TNTT TNNT 9.6 3.85 6.88 6.8 4.2 0.04 4.0 5.44 6.74 6.76 4.3 27.01 6. 2002.

„ + Khai thoâng caùc keânh tín duïng nhaèm ñaåy tieàn ra löu thoâng.IV. . Moät soá chính saùch kích caàu cuûa Vieät Nam „ 1. Thaùng 5 ‟ 1997. chính phuû ñöa ra boán nhoùm giaûi phaùp kích caàu: „ + Mua heát thoùc haøng hoaù ñeå taïm tröõ chôø xuaát khaåu vaø moät phaàn taêng döï tröõ quoác gia. „ + Ñaåy nhanh ñaàu tö xaây döïng cô baûn töø nguoàn voán trong nöôùc „ + Ñaåy maïnh vieäc thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

giaûi quyeát vieäc laøm. „ + Chöông trình khuyeán khích xaây döïng nhaø ôû khu vöïc ñoâ thò vaø vuøng khoù khaên.1. .2. Chöông trình kích caàu ñaàu tö „ + Chöông trình kieân coá hoaù heä thoáng keânh töôùi thuyû lôïi lieân huyeän. lieân xaõ. baøo luït. „ + Trieån khai chöông trình hoã trôï. Caùc chính saùch kích caàu troïn goùi keå töø ñaàu naêm 1999 „ 2. „ + Chöông trình naâng caáp maët baèng ñöôøng giao thoâng noâng thoân.

. „ + Thöïc hieän cô cheá mua haøng traû goùp treân moät soá lónh vöïc.„ 2.2. Chöông trình kích caàu tieâu duøng „ + Khuyeán khích caùc toå chöùc tín duïng cho vay tieâu duøng ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân vaø ñoái vôùi caùc taàng lôùp daân cö coù thu nhaäp thaáp ôû vuøng noâng thoân vaø ñoâ thò khoâng caàn ñaûm baûo taøi saûn theá chaáp.

„ + Thöïc hieän giaõn nôï vaø cho vay (môùi) cho ngöôøi saûn xuaát vaø doanh nghieäp saûn xuaát gaïo.„ 2. „ + Mieãn giaûm thueá noâng nghieäp. Chính saùch hoã trôï noâng daân „ + Giao cho caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc mua taïm tröõ noâng saûn (Nhaø nöôùc hoã trôï 100% laõi suaát vay voán ngaân haøng. .3.

„ + Khuyeán khích caùc ñaïi dieän thöông maïi vaø ñaïi dieän ngoaïi giao cuûa Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän moâi giôùi xuaát khaåu vaø ñöôïc höôûng hoa hoàng theo quy ñònh. Chính saùch thu nhaäp  Taêng löông toái thieåu cho ngöôøi lao ñoäng ôû khu vöïc Nhaø nöôùc. . rau quaû. „ 2.5. caø pheâ.4. „ + Thöïc hieän theâm cheá ñoä thöôûng theo kim ngaïch xuaát khaåu moät soá maët haøng nhö: gaïo.„ 2. thòt lôïn. Chính saùch hoã trôï xuaát khaåu „ + Khuyeán khích thöông nhaân xuaát khaåu moïi maët haøng maø luaät phaùp khoâng caám.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful