H i thi giáo viên d y gi i thành ph Hu

GV: Lê Th Thanh Th y Tr ng THCS Duy Tân

Ki m tra bài c 

Phát bi u

nh lý Talet

o

nh lý Talet o: N u m t ng th ng c t hai c nh c a m t tam giác và nh ra trên hai c nh này nh ng o n th ng t ng ng t l thì ng th ng ó song song c nh còn l i c a tam giác. 

Cách ch ng minh hai tam giác

ng d ng

Ch ng minh ba c p góc b ng nhau và ba c p c nh t ng ng t l v i nhau. (D a vào nh ngh a) Ch ng minh có m t ng th ng c t hai c nh c a m t tam giác và song song v i c nh còn l i 

Nêu ba tính ch t c a hai tam giác

ng d ng

Tính ch t 1. M i tam giác ng d ng v i chính nó Tính ch t 2. N u thì (Addd (ABC BC : (ABC : (Addd BC Tính ch t 3. N u và dd d dd d (Addd (Ad dd BC : BC (Ad dd (ABC BC :

thì

(Addd (ABC BC :

Ti t 44. Tr nh t 

ng h p

ng d ng th

Bài toán
Cho tam giác ABC và A¶B¶C¶ có cùng kích th c nh hình bên. Trên c nh AB và AC c a tam giác ABC, l n l c l y M, N sao cho AM=A¶B¶; AN=A¶C¶; a. Tính dài o n MN b. Nh n xét quan h gi a tam giác ABC, AMN và A¶B¶C¶

Gi i
a. Tính dài o n MN.
Trong tam giác ABC ta có:

A

M
4

N
6

1 B¶ 2

1,5 C¶

AM AN 1 = = AB AC 4
Nên MN PBC ( nh lý Talet Do ó ta có: o)

B

8

C

A'B' AM AN MN A'C' = B'C' = = = = AB BC AB AC BC AC
V y MN =B¶C¶=2

Ti t 56. Tr nh t 

ng h p

ng d ng th

Bài toán
Cho tam giác ABC và A¶B¶C¶ có cùng kích th c nh hình bên. Trên c nh AB và AC c a tam giác ABC, l n l c l y M, N sao cho AM=A¶B¶=1; AN=A¶C¶=1,5; a. Tính dài o n MN b. Nh n xét quan h gi a tam giác ABC, AMN và A¶B¶C¶

Gi i
b. Nh n xét quan h gi a tam giác ABC, AMN và A¶B¶C¶. Ta có:
(ABC : (AMN
AMN = A' B'C'
Suy ra: (do MN//BC) (AM=A¶B¶ ;AN=A¶C¶ ;MN=B¶C¶)

(ABC : (A'B'C'

Ti t 56. Tr nh t 

ng h p

ng d ng th

nh lý
N u ba c nh c a tam giác này t l v i ba c nh c a tam giác kia thi hai tam giác ó ng d ng. Gi thi t:
ABC ; Addd BC ; Add Add B dd B C C = = AB AC BC

K t lu n:
Addd ABC BC : 

Áp d ng
Cho hai tam giác vuông có m t tam giác có dài hai c nh góc vuông l n l c là 3 cm và 4 cm.Tam giác còn l i có dài m t c nh góc vuông và c nh huy n l n l c là 8 cm và 10 cm. H i hai tam giác ó có ng d ng v i nhau hay không ?. T i sao?.

Ti t 56. Tr nh t 

ng h p

ng d ng th

Áp d ng
Cho hai tam giác vuông có m t tam giác có dài hai c nh góc vuông l n l c là 3 cm và 4 cm.Tam giác còn l i có dài m t c nh góc vuông và c nh huy n l n l c là 8 cm và 10 cm. H i hai tam giác ó có ng d ng v i nhau hay không ?. T i sao?. Gi i
C nh Huy n c a tam giác th
3 2 + 4 2 = 25 = 5 (cm 2 )

nh t là:

C nh góc vuông c a tam giác th hai là:
10 2 - 8 2 = 36 = 6 (cm 2 )

Ta có:
3 4 5 = = 6 8 10

Nên hai tam giác này

ng d ng v i nhau

Ti t 56. Tr nh t 

ng h p

ng d ng th

C ng c
Cách ch ng minh hai tam giác ng d ng mà không c n ph i o góc 

Bài t p v nhà
29; 30; 31; (SGK)

Xin chân thành c m n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful