CHAØO CAÙC EM

HOÂM NAY THAÀY CUØNG
CAÙC EM OÂN TAÄP TIEÁT 2
CUÛA CHÖÔNG III-ÑAÏI SOÂ
GV : HỒ NGỌC NAM – THCS ĐỒNG NAI – CÁT TIÊN

Tieát 56 : OÂN TAÄP
CHÖÔNG 3 (TT)
A.TRAÉC NHIEÄM :
Thaày cho caùc caâu hoûi. Caùc em duøng
baûng ñen ñeå traû lôøi. Neáu ai traû lôøi sai
ôû caâu naøo thì phaûi bò loaïi (nhöng vaãn
ñöôïc traû lôøi ). Baïn naøo traû lôùi ñeán caâu

hoûi cuoáiChuùc
cuøng seõ
ñöôïc em
phaàntraû
thöôûng.
caùc

lôøi toát!

Phöông tình baäc nhaät moät aån soá coù
daïng ax + b = 0, trong ñoù a, b laø caùc soá
ñaõ bieát (a khaùc 0).
Caâu 1 :Haõy chæ ra phöông
trình baäc nhaät moät aån soá
trong caùc phöông trình sau
2x – 3 = 0
(1)
0x + 7 = 0
(2)
3x2 +5
(3)
2y = 0
(4)
7x + 3y – 4 = 0
(5)
2x + 3x +5 = 0
(6)

Nhöõng phöông trình laø
phöông trình baäc nhaät
moät aån laø :
2x – 3 = 0 (a = 2, b =
-3)
2y = 0
(a = 2, b= 0)
2x + 3x +5 =
0

Em haõy chæ ra heä soá a, b ?

(a = 5, b=
5)

Phöông trình A(x).B(x) = 0  A(x) = 0 hoaëc B(x) = 0

Caâu 2 : Taäp
nghieäm cuûa
phöông trình
x(x -1)(x – 2) = 0
coù bao nhieâu
phaàn töû ?

Phöông trình
0

x(x -1)(x – 2) =

Khi x =0 hoaëc x - 1 = 0 hoaëc
* x=0
x -2 = 0
*

x – 1 = 0 <=> x = 1

* x- 2 = 0 <=> x
=2
Do ñoù : S = {0; 1; 2}

Vaäy taäp nghieäm
cuûa phöông trìh coù 3
phaàn töû.

Caâu 3 :Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai :
A. Phöông trình x +2008 = 2008 + x coù voâ
soá nghieäm.
B. Phöông trình x - 2008 = 2008 + x voâ
nghieäm.
C. Phöông trình x2 = 9 coù hai nghieäm.
x = 9coù moät
D.Phöông
trình
6y

5
=
4x
+7
B.
Ta
thaáy
pt
Ta thaáy pt
töông
= 6ñöông
⇔ x2 − 9 = 0
töông ñöông nghieäm x
2

A.

vôùi
x - x = 20082008
 0x = 0

vôùi

x-x =
2008+2008
 0x = 4016

⇔ ( x − 3)( x + 3) = 0
x − 3 = 0
 x=3
⇔
⇔
x + 3 = 0
 x = −3

Hai phöông trình ñöôïc goïi laø töông
ñöông vôùi nhau neáu chuùng coù chung
taäp nghieäm.
Caâu 4 : Trong caùc
phöông trình sau,
phöông trình naøo
töông ñöông vôùi nhau
x–3=0

(1)

x(x
–3)=0
2
x − 6 x(2)
+9−0

x
=0
x −3

(3)
(4)

Sau khi giaûi phöông
trình ta coù
(1)
S = {3}
(2)
(3)
(4)

S = {0; 3}
S = {3}
S = {0}
Vaäy (1)  (3)

Caâu 5 :Hai phöông trình voâ
nghieäm coù töông ñöông vôùi
nhau khoâng ?
Hai phöông trình voâ
nghieäm thì töông
ñöông vôùi nhau.

M

Veà nhaø caùc em suy nghæ
xem hai phöông trinh coù voâ soá
nghieäm coù töông ñöông vôùi nhau
khoâng? Laáy moät vaøi ví duï minh
hoïa!

Ta ñaët ñieàu kieän cho aån ñeå taát caû
caùc maãu trong phöông trình ñeàu khaùc 0
vaø ñoù laø ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa
phöông
trình.
Caâu
6 : Cho
phöông
Ta thaáy :
trình

3
5
2
+ =
y −9 −
3y +y
2

3

Ñieàu kieän xaùc ñònh
cuûa phöông trình laø

A. y

≠ 3

B. y ≠ -3
C. y ≠ 3 vaø y ≠ -3
D. Vôùi moïi giaù trò cuûa y

−3
5
2
+
=
y 2 −9 −
3 y +
y 3
−3
− 5
2
<=>
+
=
( y −3)( y+ 3) −
y 3 +y 3

−3
5
2
+
=
Caâu 7 : Cho phöông trình
y −9 3− y y +3
baïn hoïc sinh ñaõ giaûi nhö sau
2

.Moät

−3
5( y + 3)
2( y − 3)
+
=
y − 9 ( y − 3)( y + 3) ( y + 3)( y − 3)

Böôùc 1 :
2

Böôùc 2 : -3+5y+15 = 2y -6
Böôùc 3 : 5y-2y = -6 -12
Böôùc 4 : 3y = -18 => y =
-6 hoïc sinh treân giaûi ñuùng hay sai? Neáu sai thì
Baïn
ôû böôùc
naøo?
->sai
Baïn
laøm sai
vaø sai ôû böôùc 1
Ñaây laø baøi giaûi −3 + −5( y + 3) = 2( y − 3)
y − 9 ( y − 3)( y + 3) ( y + 3)( y − 3)
ñuùng :
 -3-5y - 15 = 2y -6
2

 -5y-2y = -6 + 18
 -7y = 12 => y = -12/7

Vaäy S = {-12/7}

! Ñöa phöông trình veà daïng phöông trình tích
baêng caùch phaân tích veá traùi thaønh
nhaân Caâu
töû
8 : Neâu taäp nghieäm cuûa
phöông trình sau :
2
x
+ -2}
6=0
-> S+=5x-3;

Baøi giaûi :
x2 + 5x + 6 = 0
 x2 + 2x + 3x +6 =
0
 (x2 + 2x )+ (3x +6 ) =
0

 x(x + 2) + 3(x+2)
=0

x +2 = 0 hoaëc x + 3
=0
Vaäy S = { -3;
-2}

Caâu 9 : Phöông
trình sau coù bao
nhieâu nghieäm

Phöông trình
naøy voâ
nghieäm !

- 2008 – 2x – x2 = 0 Baøi Giaûi : -2008 – 2x – x2 = 0
 -2007 – 1 -2x – x2 = 0
 - 2007 – ( 1 + 2x + x2 ) = 0
 - 2007 – (1 + x )2 = 0
 -2007 = (1+x)2
Ta thaáy veá traùi baèng - 2007
maø veá phaûi baèng 0
Vaäy pt voâ nghieäm

PHẦN
THƯỞNG

Môøi bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

PHẦN
THƯỞNG

Môøi bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

Tràng
vỗ tay

PHẦN
THƯỞNG

Môøi bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

3 gói kẹo

PHẦN
THƯỞNG

Môøi bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

10 ñieåm

PHẦN
THƯỞNG

Môøi bạn thắng cuộc hãy chọn phần
thưỏng cho của mình !

3 gói kẹo

Tràng
vỗ tay

10ñieåm

Tieát 56 : OÂN TAÄP
CHÖÔNG
3 (TT)
B. TÖÏ
LUAÄN :
Baøi
54(sgk)
Neáu goïi x(km/h) laø vaän toác thöïc cuûa ca
noâ. Em haõy ñieàn vaøo baûng sau :

Vaän toác Thôøi
gian
Xuoâi
doøng
Ngöôïc
doøng

x +2

4

x -2

5

Ta coù pt :

Quaõng
ñöôøng
4(x +
2)
5(x - 2)

4(x+2) = 5(x-2)

Vaän toác Thôøi
gian
Xuoâi
doøng

x +2

Quaõng
ñöôøng

4

4(x+2)

Ngöôïc
x - GIAÛI
2
5
doøngGoïi x(km/h) laø vaän toác

5(x-2)

( x > 2)
thöïc
canoâ
vaän
toác cuûa canoâ luùc xuoâi
x +2cuûa
doøng
vaän
toác cuûa canoâ luùc
xlaø………………………………………………
-2
…………………………..
ngöôïc doøng
laø………………………………………………
4(x +2 ) quaõng ñöôøng cuûa canoâ luùc
…………………………..
xuoâi
doøng
laø………………………………………………
quaõng
ñöôøng cuûa canoâ luùc
5(x -2 )
……………………
doøng

quaõngngöôïc
ñöôøng
xuoâi vaø ngöôïc doøng baèng
laø………………………………………………
nhau
neân ta
pt:= 5(x – 2)
……………………
4(xcoù
+ 2)
4x +……………………………………………………………………………….
8 = 5x – 10  x = 18
(choïn)
18(km/h)
Vaän
toác thöïc cuûa caNoâ
………………………………………………………………………………………………………
Khoaûng
caùch töø A ñeán4B18
baèng 80

baèng …….........
……………………

TROØ CHÔI OÂ CHÖÕ : Em haõy giaûi caùc
phöông trình töông öùng vôùi caùc chöõ
caùi ñöùng tröôùc noù roài ñieàn caùc chöõ
caùi naøy töông öùng vôùi nghieäm cuûa
-12/7 -7/5
-6
-3 12
0 BAØI
-2 10HAÙT
2 1 5 7 3
noù5ta-7
ñöôïc
teân
T I
EÂ N L
I EÂ N

EÂ N

Ñ O

x x −3 1
V. +
=
2
5
10
Ñ. x = 10
12 − x
=0
T. 2x – 5 = 4x + 7 L.
x
I. 25 – 10x + x2
−3
5
2
o. 2

=
2
2
y −9 y −3 y +3
N. (x – 9)(x – 4) =

A N V

A. 5x + 7 = 0

0

Môøi
baïn
nghe
baøi
haùt

TIEÁT OÂN TAÄP HEÁT ROÀI.
CAÙC EM VEÀ NHAØ OÂN
TAÄP TOÁT!
CHUÙC CAÛ LÔÙP LAØM BAØI KIEÅM
TRA TOÁT !!!!!!!!!!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful