www.fast.com.

vn

T ng quan v ch

ng trình

Nh p tên (Tên m c nh là ABC) Nh p m t kh u (n u có)

Màn hình

ng nh p vào ch

ng trình

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao di n
Giao di n 1:

h a

SOFTWARE FOR ETTER

ANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao di n theo s
Giao di n 2:

hình cây

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Giao di n theo Menu
Giao di n 3:

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com 

H

ng d n thay

i giao di n

Ch n Menu H th ng

Ch n khai báo các tham s tùy ch n

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Màn hình khai báo tham s
Ch n Menu H th ng

Kích chu t t i Stt 071 ch n mã giao di n: -0: Hình cây -1: Hình Menu h a

Kích vào ây l i giá tr

s a

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT di n t ám mã giao

Fast Accounting

ng

ng c n ch n VD: 0

www.phufast8.wordpress.com

Giao di n theo s
Các phân h nghi p v

truy n th ng hình cây
Chi ti t các ch c n ng

Các ch c n ng t ng ng c a phân h

Giao di n chính c a ch
Màu h ng bi u th Dùng phím Tab

ng trình

ang làm vi c v i c t nào di chuy n gi a các c t di chuy n lên xu ng

Dùng phím m i tên

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

T ng quan v ch

ng trình

Lên báo các tài chính Các bút toán PB, KC cu i k Ki m tra báo cáo liên quan C p nh t ch ng t C p nh t s li u phát sinh uk

Xây d ng h th ng các danh m c Khai báo các thông tin c s
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

uk
Lên báo cáo tài chính

Các bút toán PB, KC cu i k - Khai báotra báo cáo liên quan Ki m các tham s h th ng - Khai báo nh p Khai báo cácktham s lihu th u tiên ng trong Fastt ch ng t phát sinh C p nh - Khai báo ngày b t u n m tài n vào nút: S a giá tr C nh t s li ng u uk chính p phímthay bi các tham s , có th dùng nóng
cách nh n t h p Alt + ch g ch chân

Xây d ng h th ng các danh m c Khai báo các thông tin c s
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

i n các thông tin vào dòng này

Các thao tác

uk

Lên báo cáo tài chính Các bút toán PB, KC cu i k - Khai báotra báo cáo liên quan Ki m các tham s h th ng - Khai báo li nh u tiên u tiên Khai báo k nh p k u p li u trong Fast trong Fastt ch ng t phát sinh C p nh - Khai báo ngày b t u n m tài ây s C chính p nh t s l li uy l yu k Xây d ng h th ng các danh m c Khai báo các thông tin c s
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

uk

Lên báo cáo tài chính Các bút toán PB, KC cu i k - Khai báotra báo cáo liên quan Ki m các tham s h th ng - Khai báo k p li u Khai báo ngày b t nh u n m tài u tiên chính trong Fastt ch ng t phát sinh C p nh Ngày b t - Khai báo ngày uth t khácu n m tài bn m tài chính, ngày này có ngày C u chính nhppnh t s tiên trong Fastk li u u li u Xây d ng h th ng các danh m c Khai báo các thông tin c s
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

uk

Lên báo cáo tài chính - Danh m tin F2 ± Xem thông c tàibkho ghi n n Các bút toán PB, - Danh m c khách hàng KC cu i k F3 ± S- aDanht m c hàng hoá, v t t m b n ghi Ki kho hàng - Danh m c m tra báo cáo liên quan F4 ± Thêm m Các phím ch c in ng t b n ghi m - ««.. C p nh t ch ng t phát sinh

F5 ± Tra c u theo mã ho c theo tên F6 ± i mã
C p nh t s li u uk

Xây d ng h th ng các Ctrl + F6 ± Phân nhóm hàng lo tdanh m c

F8 ± Xóa m t Khai báo các thông tin c s b n ghi
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

uk

Vi c t duy nh trong h ng trình Mã ph i là mã ph i tcó tínhch th ng và ph i tính n vi trùng ho c l theo th i gian c phát sinh ng nhau Mã không c (VD: Hi và i ta ch (VD: A100 n t A1000) có 100 v t t , n u ch ng trình t Nguyên t có th mã trongn hàng nghìn v t ng lai c t có Khi t mã không nên dùng các ký t l t thì ta ph i t mã nh sau: V 0001, (VD:$,@,#,«), không nên gõ có d u mà không c t là V 001) Khi t mã có th t b ng s , b ng ch ho c k t h p c hai Vi c t mã ph i ti n cho vi c tra c u và c p nh t
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - XD danh m c

Chú ý Mã/S tài kho n

Các phím ch c n ng
TK m là tài kho n Danhngay tr tàinó ng m c c kho

n

-

ng d n n các danh m c luôn theo Khai báo các n quy t c: Phân h Nh thu c mu c t tinn/Danh p /Danh ltính thông i v a nh h c a tài y kho n y b thông tin v a nh p. m c t ng ng Có th dùng phím nóng b ng t
h p phím Alt+ ch g ch chân
Khai báo PP tính chênh l ch t giá n u là TK ngo i t
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - XD danh m c

Ph i khai báo mã và tên khách hàng

Danh m c khách hàng Các thông tin còn l i không b t bu c ph i khai báo. Khai y thì khi nh p T t c các i t báo các phát sinh công ng có ng n u ph i xây mã ng mã, trên ch i t tngcác d khách m i 1 mã. Các i t thông tin id ch ho hi n th ng ít giao kèm s c khách vãng lai thì t chung 1 mã

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - XD danh m c

L a ch n cách tính giá v n: 1 MTrungi bìnht thángcó 1 i lo v t ch 2 Các danh này không b t bu c ích TK tính V t t Nh thng thông tin b t bu c cón v theo dõi 3 NTXT t n kho ho c không không khai khai báo, n u 4 Trungtùy i khaings a ph ch n báo Khai báo bình di cho ây p nh TK báo tài khi khi v t t kho trong kho n v t Danh m báohàngchóatht ch toán PS c Khai ch s tph i không? kho n ng hay nh Nh p mã nhóm v t t t ng ng (1, 2, 3) ã khai báo bên DM nhóm v t t .

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - XD danh m c

S l Khai báo tùy khaikho ng kho ch n báo công ty hay kho i lý không nh kho i t ph ph gi ng N u là t thi lý thì i i th c khaimà phkho n c vào t báo tài thu Danh c uc kho hàng nhu m qu n lý

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - C p nh t s d

uk

Lên báo cáo tài chính ngày p Nh p s p nh ho s d d cóN u u k nh sp liTK thtiêndtrong Nh cácd un u c ng ho có - C d n t c N u có s d Cáci bút toán PB, v i ngày uikk m tài ngo thì udk n t ho c Fast khác KC cu u n Nh p s p nh t s d chính thì ph i nh TK côngun m - C u k các p s d n ph i nh p c ti n ngo i t d và- nguyên t nh t s t n kho C p có u k uk Ki m tra Các phím ch c quanhi n th - báo cáo liên n ng C p nh t s d u k thanh TK th ng trên các tiêu Khác v i phát c và C p nh- t ch ng t danh m sinh là duy C p nh t s li u
nh t, ây ta dùng phím F3 thêm m i s d tài kho n

uk

Các tài kho n th ng là các tài Xây d ng h th ng các danh m c kho n không theo dõi công n chi các thông tin c 156,«) Khai báo ti t (VD: 111, 112, s
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - C p nh t s d

uk

!

th vào s u tiên trongcFast ã, khai d N u t nh b m nh p mãukhách. cho tkhôngTK công n báo li N u ngày nh pNh u Entertiên ho c d Fast b t ra li p d n ng trình s phím s u ch trong có khác Vào s d v i ngày b t nguyên ttài chính,ng kháchi hàngp s u k cho danh m c t ung c ta ph a nh n các m u n tài k a l ch d n m 131, p s d t ho c d có ngo u kho n công n u (VD: (n Nh có) cho n ng TK công n i t 331, 141,«) chi ti t cho t u k c a khách hàng (n u có) ng

S li u chi ti t c a t ng TK s c ch ng Các phím ch ngn ng v n hi n th trên thanh c t ng h p và mang sang thành trình t s C pcông tcs. Dùng N cu nhcác tàithêmnào thì chdcó th nh d du k phím F4các kho công n uak p tài kho n m i s TK n s p cho TK btàiN úng khoti & nh nh chính xác n tr kho công n c a 1 vàoiCó thcng (kháchng u tài chi ng tcó t Ngày Nh d chínhpxác ó. hàng) ngày n & n

it

ng (mã khách hàng)
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các thao tác

u k - C p nh t s d

uk

!

Vào s cho nh ng v t t , hàng hóa không s d ng ph ng pháp NTXT theo dõi giá v n

Ng i s d ng s ph i ch ng c p nh t s d u k / u n m c a các TK này nh s d li c t các tài khounk u a n kho th ng

Nh p t ng s l ng ng a v t S li u chi ti t c a Nhng tTKc khotrt t n 152, 153,..) t t npkho giá (VD: kho Nhng ttrình t tr tng p t h a s không c ch nguyên tngcgiá v tngo it t ng n p (n và k t chuy n thành s nàocthì ch có th u có) C p nh tNsu nh n khokho nha pktkn giá)a TKs t p (không uvu t c vào khod li u cho kho nó. N u ngtr úngcó th ng ngày Ngày c nh b vào s nh p li du cho tiên c các Fast ã khai báo u t t trong kho

SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Các Phi ngthu ti n m t, ti n g i ch u t t Các ch ng t nh p, công n ph i tr cáo tài chính Các ch tLên ut lo xu t, thu, nh n ta ch quan tâm ng báo phi u công ng ph i thu Có r nhi Ngày h ich toán ch ng t ph i n m Các ch ng itsau: ng th i gian làm vi c khác n các lotrong kho Các búttài h chntoán và k Theo dõi cácNgày ti tPB, KC cu i (th p ti n toán khách K 2Nh ThuTSCchikho ch ti khách t, ti n g i ng dùng) toán chính xác lmã theo nt m hàng ngày p ng

Các ch c n ng chính

l a ch n 9 ho c Enter Khác trong các kho khách t, ti Theo dõi m tra báothu, chi Các chKi danh m c n m hàng n g i ng t ti n cáo liên quan

Ng i s d ng có th khai báo tùy ch dõi có xu itngo Li ta chans ich n hi n c Theo n các lo lo C p làm tvi c haytkhông nsinh nh ch ng i tphát ( ngo mu th i gian Cung c p các báo cáo v ch toán thu, chi th ng/Danh m c t n ih n c atham Các nút ch c ng và C p nh t s li u u k s tùy chmàn hình nh các tham s các n/Khai báo p li u tùy ch m trên thanh công c n) n d ng h th ng các danh m c Xây Khai SOFTWARE FOR BETTER tin c s báo các thông MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com
Fast Accounting

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Phi u chi ti n m t
Sau khi h ch toán xong (thao u chi, nh ng ta ch quan tâm Có r t nhi u lo i phi tác gi ng phi u lo i sau: n các thu) ta click chu t trái vào ây khách hàng (th ng dùng) 2 Chi cho kê thu 8 Thanh toán chi phí tr c ti p b ng ti n (kê thu ) 9 Khác

L a ch n m u báo cáo khách VAT có th khác v i mã Mã (3, 4, 5) t ng ng v khách h ch toán. N u không có i các b ng kê thu trong danh m c thì không c n nh p mã mà nh p th ng tên khách
SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Gi y báo có (thu) ngân hàng

Thao tác c p nh t t ng t Phi u thu ti n m t

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Gi y báo n (chi) ngân hàng

Thao tác c p nh t t ng t Phi u chi ti n m t

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - Báo cáo liên quan
S qu

Ch n tài kho n c n xem

Báo cáo ti n m t, tilên báo cáo n g i ngân hàng
Danh sách m u - Báo cáo liên quan n phân h - Dùng phím F7 in bi u báo cáo nào thì n m trong ph n h ó ánh d nu vào ch ng t t ng ng Ch m báo a n báo - Ng i dùng l cáoch n xem cáo r i clickm úp chu t trái ho c dùng t Các lo i ng phù h p ng hình k t xem, t h quay l i xu t báo cáo p phím Ctrl + Enter in, ki m tra. VD: S qu ch ng t chi ti t (n u mu n s a)
SOFTWARE FOR BETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

Ch n kho ng th i gian

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Các chu ng t p ti n m t, ti n g i Phi nh mua hàng Các ch ng t nh p, công n ph i tr chính Các ch Lên báo cáo công n ph i thu ng t vào ây t, tài thu xu Click kê Cácu nh ngvào (n u có). Thao tác Phi ch p u t hàng mua khác gi ng Phi chi ti n m t Các bút toánuPB, KC cu i k K toán TSC
Phi u nh p kh u

Kit tra báo cáo liên quan n Các Các ch ngnh mnh p, công ng ph i tr Phi u p mua xu t th ch- ng khi mu pnnh t p mua vt t phát sinhhóa t Dùng Phi C thanh toán t m ng t , hàng nh ch ng u t nhà cung c p trong n c. C p nh u p Ch t u nh p kho t s li th - ng ng Phi này kiêm luôn phiuu nh k kho óa n mua hàng (d ch v ) dùng Xây d ng h th ng các danh m c Khai SOFTWARE FOR BETTER tin c s báo các thông MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com
Fast Accounting

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Phi u nh p kh u

- Dùng khi mu n nh p mua v t t , hàng hóa t nhà cung c p n c ngoái. - Ch ng t này kiêm luôn phi u nh p kho

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Phi u nh p mua - xu t th ng

- Dùng khi mu n nh p mua v t t , hàng hóa t nhà cung c p r i xu t th ng mà không c n làm th t c xu t kho. - Ch ng trình s t ng t o ra Phi u xu t
SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT
Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
óa n mua hàng (d ch v )

Dùng khi mua TSC , CCDC,« t nhà cung c p và h ch toán qua tài kho n công n

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Phi u nh p kho

4 9

Nh p t s n xu t Nh p khác

Dùng nh p các thành ph m t s n xu t, nh p tr l i NVL t s n xu t, nh p n i b

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - Báo cáo liên quan

C

NG T

Báo cáo hàng nhnp mua Báo cáo công

BÁO CÁO
Báo cáo hàng nh p Báo cáo công n S chi ti t tài kho n S t ng h p tài kho n Báo cáo t n kho Báo cáo thu
Fast Accounting

Phi u nh p mua hàng Phi u nh p kh u Phi u nh p xu t th ng Phi u nh p chi phí Phi u nh p kho Phi u nh p hàng bán b tr l i óa n mua hàng (d ch v )

- «««.. SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
óaCác ch hàng kiêm phi t, ti n g kho n bán ng t ti n m u xu t i Các ch ng t nh p, công n ph i tr Các ch Lên báo cáo công n ph i thu ng t xu t, tài chính Các ch Có 2 d ngkhác ng t xu t bán: Xu t bán Các1bút toán PB, KC cu i k K toán2TSC t bán n i b Xu
óa n bán hàng kiêm phi u xu t kho

Ki tra báo cáo ph i thu Các Các ch ng t mxu t, công n liên quan Phi u xu t kho chDùng khi mu C xu tKêtsschv ngsst ,hóa sinhcho ng n p nhKê seri vàt hóa bánseri và hàng hóa t phát Phi u xu t i u thu luôn kho chuy n n ây t khách hàng l C s u xu ng này xu tpluônnhà li u t k th Chng t Phi ukiêmtrnh i tphicung c pukho óa n d ch v dùng Xây d ng h th ng các danh m c Khai SOFTWARE FOR BETTER tin c s báo các thông MANAGEMENT
www.phufast8.wordpress.com
Fast Accounting

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Phi u xu t kho
Có 2 d ng xu t: 4 Xu t cho s n xu t 9 Xu t khác

Dùng c p nh t các phi u xu t NVL, CCDC cho s n xu t, cho s d ng và khác

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Phi u xu t i u chuy n

- Dùng trong tr ng h p i u chuy n v t t gi a các kho trong n i b n v ho c xu t hàng ký g i i bán t i các i lý - Ch ng trình s t ng t o luôn phi u nh p kho i u chuy n Fast
SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT
Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
óa n d ch v

Dùng khi bán TSC , d ch v , công trình xây l p

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - Báo cáo liên quan
Báo cáo thu GTGT u ra T ng h p nh p xu t t n

C
‡

NG T

BÁO CÁO
Báo cáo hàng xu t Báo cáo công n S chi ti t tài kho n S t ng h p tài kho n Báo cáo t n kho Báo cáo thu «««..
Fast Accounting

Hóa n bán hàng kiêm phi u xu t kho Phi u xu t kho Phi u xu t i u chuy n kho Phi u xu t tr l i nhà cung c p Hóa n d ch v

‡ ‡

‡

‡

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

www.phufast8.wordpress.com

Các phát sinh trong k - C p nh t ch ng t
Các ch ng t ti n m t, ti n g i Các ch ng t nh p, công n ph i tr Các ch Lên báo cáo công n ph i thu ng t xu t, tài chính Xây ng các Cácdch ng tdanh m c liên quan khác Các bút toán PB, KC cu i k K ptoán thông tin v TSC C nh t TSC

Các thao Tính khKmtoán TSC liên quan Ki u hao TSC cáo tra báo tác i u chp nh t u haong t phát sinh Danh C nh kh ch tháng Danh Danh chung Danh m c Khai báo thôi m Danh m ckh u hao TSC c v iK C p nh tm c u u k b s li phân m cbáolý do tài s n Khai gi m lo i ph n toán nhóm ngu n t ng Xâych nh giá tr th s n các danh m c d ng h tài ng tài s i u tài v n gi m TSC s n d ng
SOFTWARE MANAGEMENT Phân b TSC haoFOR BETTERs nc s Khaikh u cácTSC báo thông tin

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Xây d ng các danh m c t

i n

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Danh m c ngu n v n
F4: Thêm m i DM ngu n v n

Mã ngu n v n

Tên ngu n v n

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Dnah m c lý do t ng gi m TSC

F4: Thêm m i

Mã lý do T ng, gi m

Tên lý do T ng, gi m

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

C p nh p thông tin v tài s n
F4: Thêm m i Tài s n

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Màn hình c p nh p thông tin tài s n
Thông tin chính Tên tài s n Ch n danh m c nhóm TS Ch n t danh m c lý do t ng Ngày t ng ánh ngày tính kh u hao S k kh u hao = s tháng kh u hao Ch n b ph n s d ng

TK tài s n TK kh u hao TK chi phí Phân nhóm

Danh m c ngu n v n

Gõ nguyên giá TS

Giá tr ã kh u hao

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Tính kh u hao TSC

Ch n tháng tính kh u hao Ch n mã tài s n

Nh n

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

i u chính giá tr tài s n
Ch n mã TS c n i u ch nh i u ch nh t ng F4: thêm i u ch nh t ng (gi m)

i u ch nh gi m

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Khai báo t ng gi m
Ch n n m Tháng t ng Mã ngu n v n Lý do t ng Ngày t ng Nguyên giá t ng GT kh u hao ph n t ng thêm

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Khai báo thôi kh u hao

Ch n mã TS thôi kh u hao Ch n ngày thôi kh u hao

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

H th ng báo cáo

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Khai báo gi m tài s n

Ch n mã TS gi m Mã gi m Ngày gi m Ngày k t thúc kh u hao

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

Liên h  bi t thông tin v s n ph m, d ch v và mua ph n ph n m m các b n có th liên h tr c ti p theo thông tin:
CÔNG TY CP PH N M M QU N LÝ DOANH NGHIÊP FAST Phòng Kinh Doanh ào c Phú Tel: 37715590 máy l : 128 Mobile: 0912346899 Email: phudd@fast.com.vn Gmail: daoducphu@gmail.com 

     

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

CÁM

NS

QUAN TÂM C A CÁC B N!

SOFTWARE FOR ETTER MANAGEMENT

Fast Accounting

www.phufast8.wordpress.com

www.fast.com.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful