TR

NG THCS AN TH NH

KI M TRA BÀI C

- N c ta có m y mùa khí h u ? Nêu c tr ng khí h u t ng mùa n c ta ?

ÑAËC ÑIEÅM CHUNG 2.NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1. KHAI THAÙC KINH TEÁ VAØ BAÛO VEÄ SÖÏ TRONG SAÏCH CUÛA CAÙC DOØNG SOÂNG .

s«ng nhá. V× sao n-íc ta cã . phÇn lín lµ n. Ñaëc ñieåm chung: chung: c ta có m ng l i sông a) N ngòi dày c. SGK.B ngang c a lãnh th h p.Các sông l n: Sông H ng.Do n ngòita a n khí ta ? m a sông c c có c h u nhi u. 93% 93% sông nh .Ph nrÊttnhiÒu s«ng có ¾ di n li n n c ta tích suèi vµnúi ch y sát bi n. i núi. c.1. u. p.360 con sông. SGK. phân b r ng kh p trên c n c: c: . n: Vi t Nam k t h p n i dung Sông Mê Công (s. ng¾n vµ . C u Long) (s.Có 2. dèc? . Nh n xét m ng l i . D a vào l c sông ngòi . ng n và d c.

Xê Xan ( -T) . sông C u.33.33.1 SGK. s«ng ch¶y theo sông L hai h-íng trªn? c Nam... BNS. ng Nai khác: ( B-TN). sông H.. à. S. sông Th ng.Kì Cùng ( N-TB).N: Sông H ng.Hai h ng: Tây B c Nam và Vòng cung. + H ng khác: S. ông D a vào H.... Sông H u X¸c ®Þnh trªn + Vòng cung: Sông Lô. Cho bi t sông ngòi n c ta ch y theo nh ng h ng nào ? + TB . phân b r ng kh p trên c n c: c: b) H ng ch y: y: .1 mét sè Gâm. sông Ti n.. Ñaëc ñieåm chung: chung: c ta có m ng l i sông a) N ngòi dày c..1. sông N: à.

Ñaëc ñieåm chung: chung: ng ch y: b) H y: c) Mùa n c: c: .Do núi n × sao s«ng h ng ta V cngßicó 2 ta S«ng n-íc chính : TB ± N và Vòng cung. ngßi n-íc ta l¹i cung.a hình n ctheo hai ta cao h-íng chÝnh và th p phía ông .1. ®ã? .Hai mùa: Mùa l c n. và mùa . cã mÊy mïa ch¶y n-íc? phía Tây .

1: Mïa lò trªn c¸c l-u vùc s«ng.biÕt: biÕt: Thaûo luaän nhoùm (4 Nhãm 1: Dùa vµo b¶ng 33. cho 33. .Mïa lò trªn c¸c l-u vùc s«ng cã trïng nhau kh«ng? Gi¶i thÝch v× sao cã sù kh¸c biÖt ®ã? nhãm 2: Ph©n tÝch nh÷ng ¶nh h-ëng cña mïa lò ®Õn s¶n nh÷ xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n? nhãm 3: Nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c c¸c nguån lîi vµ h¹n chÕ Nh÷ lò lôt? . phuùt) c) Mùa n c: c: .Thêi gian b¾t ®Çu. thêi gian kÕt thóc vµ th¸ng lò cao nhÊt trªn tõng l-u vùc s«ng. s«ng.

Mùa l trên các sông không trùng nhau vì ch khu v c khác nhau m a trên m i .NHÓM 1 Th¸ng C¸c s«ng ë B¾c Bé C¸c s«ng ë Trung Bé C¸c s«ng ë Nam Bé + + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + + ++ + + + + + ++ + + ++ + .

Båi ®¾p phï sa. cùc Tiªu cùc . . tµi s¶n. lín. më réng diÖn tÝch ®ång b»ng. .Mang l¹i l-îng thuû s¶n lín.Ph¸t triÓn giao th«ng vµ du lÞch. TÝch . lÞch. .NHÓM 2 ¶nh h-ëng cña mïa lò tíi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n . lµm tr× ®×nh trÖ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n... . v¨n ho¸.Thau chua röa mÆn .. mïa mµng. b»ng..Ph¸ ho¹i c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. vÖ sinh ®ång ruéng.Ph¸ ho¹i nhµ cöa. g©y thiÖt h¹i vÒ ng-êi. ng-êi. d©n. ruéng.

vùng ê bao Xóm nhà n i . làm nhà n i.NHÓM 3 .Nh ng bi n pháp khai thác các ngu n l i và h n ch tác h i c a l l t : + Khai thác các loài thu s n. b i p phù sa. cao. + p ê bao. xây d ng làng cao. sa.

n. Ñaëc ñieåm chung: chung: n c: c) Mùa c: . m. n: c.Hai mùa: Mùa l mùa: c n. n.Sông H ng 120 tri u t n / n m (chi m 60%) 60% . . và mùa Mùa l l ng n c t i 70 80 % l ng c n m.1.Trung bình 223g/m3 223g/m u t n/ n m .200 tri .Hàm l ng phù sa L n. + Mùa c n: ít n c.Sông C u Long 70 tri u t n / n m (chi m 35%) 35% . d) Phù sa: sa: + .

sèng cñatác nông nghi p l ch canh nh©n d©n ë c¸c ®ång b»ng ch©u thæ ? .1. Khai thaùc kinh teá vaø baûo veä söï trong saïch cuûa caùccdoøng : soâng: a) Giá tr a sông: sôngsoâng: + B iCholbiÕt ý nghÜa t màu p ng phù sa m cña phï sa ®èi víi + nh h ng n vµ ®êi t c t p thiªn nhiªn phong quán . Ñaëc ñieåm chung: sa: chung: sa: d) Phù 2.

Quan sát m t s nh sau và v n d ng ki n th c hi u bi t c a b n thân cho bi t sông ngòi c a n c ta có giá tr kinh t nh th nào ? Du lÞch trªn s«ng §Ëp thuû ®iªn §-a n-íc vµo ruéng VËn chuyÓn hµng Häp chî trªn s«ng §¸nh c¸ .

TrÞ An. Khai thaùc kinh teá vaø baûo veä söï trong saïch cuûa caùccdoøng : soâng: a) Giá tr a sông: sôngsoâng: . t. b) Nguyên nhân sông ngòi n c trªn ta b ôT×m m: H33. Th¸c Bµ.1 nhi m: c¸c hå n-íc Hoµ B×nh.2. DÇu TiÕng vµ cho biÕt chóng n»m trªn nh÷ng dßng nh÷ s«ng nµo? H HÒA BÌNH H THÁC BÀ H Y-A-LY H D U TI NG H TR AN .Có giá tr to l n v nhi u m t. YYa-li.

Quan sát các b c nh trên cho bi t nh ng nguyên nhân làm ô nhi m dòng sông ? .

chúng ta c n ph i làm gì? Các em là h c sinh c n ph i làm gì b o v môi tr ng? .Do ch t phá r ng u ngu n.Bi n pháp: B o v r ng u ngu n. khai pháp: sông ngòi không b ô nhi m thác h p lý các ngu n l i t sông ngòi. ch t th i công nghi p và ch t th i sinh ho t. ngòi. . gi¸o dôc ý thøc cho mäi ng-êi vÒ viÖc b¶o vÖ m«i tr-êng. x lý ch t th i.b) Nguyên nhân sông ngòi n c ta b ô nhi m: m: . tr-êng.Tuyªn truyÒn. ánh b t cá b ng thu c n « Ngu n n c sông b ô nhi m .

D. C. caâu sau: sau: . ®Æc.Baøi 1: Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát trong §Æc ®iÓm nµo cña s«ng ngßi d-íi ®©y ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm cña khÝ hËu: hËu: A.M¹ng l-íi s«ng dµy ®Æc. chÝnh.C¶ A vµ C. rÖt.S«ng ch¶y theo hai h-íng chÝnh.S«ng cã hai mïa n-íc trong n¨m râ rÖt. B.

phân b r ng kh .Thu ch :Hai mùa: Mùa c n và mùa l « .H-íng ch¶y chñ yÕu:« yÕu: TBTB N và vòng cung p .Bµi tËp 2: §iÒn tõ thÝch hîp vµo ch chÊm: chÊm: * §Æc ®iÓm s«ng ngßi n-íc ta: ta: Dày c.Maïng l-íi s«ng ngßi: « ngßi: . mùa: L .Phuø sa: n sa: .

r¸c th¶i ch-a qua xö lÝ b. TÊt c¶ c¸c ý trªn . §¸nh b¾t thuû s¶n b»ng ho¸ chÊt. VËt liÖu ch×m ®¾m c¶n trë dßng ch¶y d.Nguyªn nh©n lµm cho n-íc s«ng bÞ « nhiÔm a. Do n-íc th¶i. ®iÖn c.Bµi tËp 3 Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt 3: .

traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK vaø laøm baøi taäp 3 Chuaån bò baøi 34: ³CAÙC HEÄ THOÁNG SOÂNG LÔÙN ÔÛ NÖÔÙC TA´ .VEÀ NHAØ Hoïc baøi.

.

C¶nh lò lôt C¶nh sau lò .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful