T P BÀI GI NG

Dµnh cho häc viªn líp båi d-ìng kÕt n¹p ®¶ng

BÀI 1

KHÁI QUÁT L CH S NG C NG S N VI T NAM

Kh¸i qu¸t lÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn. GÇn 8 thËp kû qua, d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nh©n d©n ta ®· tiÕn hµnh cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m 1945 thµnh c«ng, xo¸ bá hoµn toµn chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn, lËp nªn n-íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ (nay lµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam); ®¸nh th¾ng c¸c cuéc chiÕn tranh x©m l-îc, hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt ®Êt n-íc; tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp d©n téc. LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, lµ lÞch sö ®Êu tranh kiªn c-êng, bÊt khuÊt vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u nhChñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng. V× vËy, häc tËp, nghiªn cøu lÞch sö §¶ng lµ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi chóng ta.

lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp cña chñ nghÜa M¸c . b-íc ngoÆt quyÕt ®Þnh cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam Ngµy 3-2-1930. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi. . §ã lµ kÕt qu¶ cña sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ t.Lª Nin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n-íc. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ n-íc ta.I.t-ëng. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi. chÝnh trÞ vµ tæ chøc. Sù ra ®êi cña §¶ng ®¸p øng nhu cÇu lÞch sö cña ®Êt n-íc ta.

nÒn kinh tÕ bÞ quÌ quÆt. phôc tïng sù cai trÞ cña chóng. . ‡ VÒ kinh tÕ. bÞ bÇn cïng. Sù cÊu kÕt gi÷a chñ nghÜa ®Õ quèc vµ phong kiÕn tay sai lµ ®Æc tr-ng cña chÕ ®é thuéc ®Þa.1. d©n chñ. lÖ thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p. chóng thi hµnh chÝnh s¸ch cai trÞ thùc d©n tµn b¹o trªn c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: ‡ VÒ chÝnh trÞ. ‡ VÒ v¨n ho¸ . chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngu d©n. thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®éc quyÒn. dèt n¸t. k×m h·m sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®éc lËp cña n-íc ta. thi hµnh chÝnh s¸ch cai trÞ chuyªn chÕ. sïng Ph¸p nh»m k×m h·m nh©n d©n ta trong vßng t¨m tèi. l¹c hËu. Chóng ®Æt ra hµng tr¨m thø thuÕ v« lý. t¨ng c-êng v¬ vÐt tµi nguyªn vµ bãc lét nÆng nÒ. T×nh h×nh x· héi ViÖt Nam tr-íc khi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi Thùc d©n Ph¸p x©m l-îc n-íc ta n¨m 1858. khuyÕn khÝch v¨n ho¸ n« dÞch.x· héi. lµm cho nh©n d©n ta. v« nh©n ®¹o. Yªu cÇu cña x· héi ViÖt Nam lóc nµy lµ ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc ph¶i g¾n chÆt víi ®Êu tranh ®ßi quyÒn d©n sinh. thùc d©n Ph¸p bãc lét tµn b¹o nh©n d©n ta. thùc d©n Ph¸p trùc tiÕp n¾m gi÷ c¸c chøc vô chñ chèt trong bé m¸y nhµ n-íc.

NguyÔn Th¸i Häc l·nh ®¹o. ViÖc t×m lèi ra. Phan §×nh Phïng. V× vËy. C¸ch m¹ng n-íc ta ®øng tr-íc cuéc khñng ho¶ng. Duy T©n. bÕ t¾c vÒ ®-êng lèi cøu n-íc. Tõ n¨m 1858 ®Õn tr-íc n¨m 1930 hµng tr¨m phong trµo vµ c¸c cuéc khëi nghÜa oanh liÖt næ ra theo nhiÒu khuynh h-íng kh¸c nhau. nh©n d©n ta liªn tiÕp ®øng lªn chèng l¹i chóng. phong trµo §«ng Du. tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng lµ nhu cÇu nãng báng nhÊt cña d©n téc ta lóc bÊy giê. bÊt khuÊt. ngay tõ khi thùc d©n Ph¸p x©m l-îc. . ‡ Nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi thÊt b¹i cña c¸c phong trµo ®Êu tranh ®ã lµ do nh÷ng ng-êi yªu n-íc ®-¬ng thêi ch-a t×m ®-îc con ®-êng cøu n-íc ph¶n ¸nh ®óng nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam. c¸c cuéc khëi nghÜa do NguyÔn Trung Trùc. tinh thÇn ®Êu tranh anh dòng.phong trµo CÇn V-¬ng. Hoµng Hoa Th¸m. nh. Phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n ta tr-íc khi §¶ng ra ®êi ‡ Trong qu¸ tr×nh dùng n-íc vµ gi÷ n-íc l©u dµi vµ gian khæ. §«ng Kinh -NghÜa Thôc. d©n téc ta sím h×nh thµnh truyÒn thèng yªu n-íc nång nµn.2.

nghiªn cøu lý luËn vµ kinh nghiÖm c¸c cuéc c¸ch m¹ng t. NguyÔn ¸i Quèc t×m ®-êng cøu n-íc. Ng-êi ®· hiÓu s©u s¾c nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ®-êng lèi gi¶i phãng d©n téc. quan s¸t. LuËn c-¬ng ®· gi¶i ®¸p tróng nh÷ng vÊn ®Ò mµ NguyÔn ¸i Quèc ®ang tr¨n trë t×m hiÓu. . ‡ Th¸ng 7-1920. võa häc tËp. Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ‡ Ngµy 5-6-1911. NguyÔn TÊt Thµnh (NguyÔn ¸i Quèc. Hå ChÝ Minh) ra n-íc ngoài b¾t ®Çu ®i t×m con ®-êng cøu n-íc. NguyÔn ¸i Quèc ®äc b¶n S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c-¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lªnin. võa lao ®éng.3. Mü) vµ tham gia s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p.s¶n ®iÓn h×nh (Ph¸p. ‡ C¸ch m¹ng th¸ng M-êi Nga (1917) næ ra vµ th¾ng lîi ®· ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn NguyÔn ¸i Quèc .

Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ‡ Th¸ng 12-1924. T¹i ®©y.Ngµy 01/1/1930. §«ng D-¬ng Céng s¶n §¶ng thµnh lËp ë B¾c Kú. xuÊt b¶n t¸c phÈm §-êng K¸ch mÖnh (1927). §«ng D-¬ng Céng s¶n Liªn ®oµn thµnh lËp ë Trung Kú. .Ngµy 17-6-1929. . . s¸ng lËp vµ viÕt bµi cho b¸o Thanh niªn. ‡ Phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®· xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc céng s¶n: .Mïa Thu n¨m 1929. An Nam Céng s¶n §¶ng thµnh lËp ë Nam Kú.chuÈn bÞ mäi mÆt ®Ó thµnh lËp §¶ng. Ng-êi s¸ng lËp vµ trùc tiÕp huÊn luyÖn Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng thanh niªn. NguyÔn ¸i Quèc vÒ Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc chuÈn bÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.

gi¶i phãng giai cÊp. ‡ Ch¸nh c-¬ng v¾n t¾t. gi¶i phãng con ng-êi. ‡ Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ mét mèc lín. ng-êi . b-íc ngoÆt träng ®¹i trong lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam. gi¶i phãng x· héi. §iÒu lÖ tãm t¾t cña c¸c héi quÇn chóng. S¸ch l-îc v¾n t¾t do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh khëi th¶o ®-îc Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam th«ng qua ®· x¸c ®Þnh: c¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Héi nghÞ nhÊt trÝ thµnh lËp ®¶ng thèng nhÊt.. Ch-¬ng tr×nh tãm t¾t. Trung Quèc) d-íi sù chñ tr× cña ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc. th«ng qua Ch¸nh c-¬ng v¾n t¾t.. Héi nghÞ hîp nhÊt ba tæ chøc céng s¶n häp t¹i b¸n ®¶o Cöu Long (H-¬ng C¶ng. tõ ngµy 3 ®Õn 7-2-1930. chÊm døt cuéc khñng ho¶ng vÒ ®-êng lèi cøu n-íc. §©y lµ con ®-êng c¸ch m¹ng duy nhÊt ®óng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶i phãng d©n téc. lÊy tªn lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam.Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ‡ Do yªu cÇu bøc thiÕt cÇn cã mét ®¶ng thèng nhÊt. §iÒu lÖ v¾n t¾t cña §¶ng. Sù ra ®êi cña §¶ng ta g¾n liÒn víi tªn tuæi NguyÔn ¸i Quèc-Hå ChÝ Minh. S¸ch l-îc v¾n t¾t.

do d©n vµ v× d©n. Ngµy 2-9-1945. d©n chñ nh©n d©n. 1939-1945) §¶ng ta l·nh ®¹o cuéc Tæng khëi nghÜa Th¸ng T¸m n¨m 1945 thµnh c ng trän vÑn. D©n téc ta b-íc sang kû nguyªn míi ± kû nguyªn ®éc lËp tù do. §¶ng l·nh ®¹o vµ tæ chøc c¸c cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng. tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. 1936-1939. lËp nªn Nhµ n-íc cña d©n. tr¶i qua c¸c cuéc ®Êu tranh gian khæ hy sinh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ l©m thêi ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n-íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. . khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn .II. Nh÷ng thµnh tùu vÎ vang cña c¸ch m¹ng viÖt nam d-íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng 1. qua ba cao trµo c¸ch m¹ng lín (19301931.C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m (1945) Qua 15 n¨m l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.

1954) a) §¶ng l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng (1945-1946) Ngay khi míi ra ®êi. n-íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ®· ph¶i ®èi mÆt víi ba thø giÆc hung d÷: giÆc ®ãi. ®-a c¸ch m¹ng v-ît qua t×nh thÕ hiÓm nghÌo. . §¶ng ta ®· ®éng viªn ®-îc søc m¹nh ®oµn kÕt toµn d©n. v-ît qua mäi khã kh¨n nguy hiÓm. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ra Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn. b) §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l-îc (1946-1954) Thùc d©n ph¸p kh«ng tõ bá d· t©m x©m l-îc n-íc ta. §ªm ngµy 19-12-1946. cñng cè. §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng vµ tiÕn hµnh th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l-îc (1945 .2. nh©n d©n ta d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· quyÕt t©m chiÕn ®Êu b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n téc. gi÷ v÷ng chÝnh quyÓn. giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. chuÈn bÞ mäi mÆt cho cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi chèng thùc d©n Ph¸p.

®i vµo lÞch sö thÕ giíi nh.‡ Víi ®-êng lèi kh¸ng chiÕn toµn d©n. toµn diÖn. ®ét ph¸ thµnh tr× cña hÖ thèng n« dÞch thuéc ®Þa cña chñ nghÜa ®Õ quèc. giµnh th¾ng lîi trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p x©m l-îc. ‡ ýnghÜa th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn ®· s¸ng tá ch©n lý ³Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngµy nay. võa kiÕn quèc. tr-êng kú dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh. ‡ ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ lÞch sö ®-îc ghi vµo lÞch sö d©n téc ta nh. nh-ng mét khi ®· ®oµn kÕt ®øng lªn kiªn quyÕt ®Êu tranh d-íi sù l·nh ®¹o cña chÝnh ®¶ng M¸c-Lªnin ®Ó giµnh ®éc lËp vµ d©n chñ. b¸o hiÖu sù sôp ®æ hoµn toµn kh«ng tr¸nh khái cña chñ nghÜa thùc d©n.mét B¹ch §»ng.mét chiÕn c«ng chãi läi. mét Chi L¨ng hay mét §èng §a cña thÕ kû XX. th× cã ®ñ lùc l-îng ®Ó ®¸nh th¾ng mäi kÎ thï x©m l-îc´ . §¶ng ta ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta v-ît qua mäi khã kh¨n. mét d©n téc dï lµ nhá yÕu. võa kh¸ng chiÕn.

thèng nhÊt ®i lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi c¶ n-íc. tiÕn hµnh c¸ch m¹ng d©n téc. thèng nhÊt ®Êt n-íc. §¶ng l·nh ®¹o tiÕn hµnh ®ång thêi hai nhiÖm vô chiÕn l-îc. ®-a c¶ n-íc b-íc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc. tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c. nh©n d©n ta ®· kÕt thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÐn chèng Mü cøu n-íc.3. b¶o vÖ thµnh qu¶ cña chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. d©n chñ trong c¶ n-íc.®¸nh th¾ng ®Õ quèc Mü(1954 1975) Mét lµ. thùc hiÖn thèng nhÊt n-íc nhµ. më ra thêi kú míi . ‡ Th¾ng lîi oanh liÖt Mïa Xu©n n¨m 1975 ®· kÕt thóc vÎ vang 30 n¨m chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc. d©n chñ. gi¶i phãng miÒn Nam. ‡ B»ng cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Mïa xu©n n¨m 1975 vµ th¾ng lîi cña ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö. b¶o vÖ Tæ quèc. chèng ®Õ quèc Mü vµ tay sai. chÊm døt ¸ch thèng trÞ tµn b¹o h¬n mét thÕ kû cña chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi trªn ®Êt n-íc ta. x©y dùng miÒn B¾c thµnh c¨n cø ®Þa v÷ng m¹nh cña c¸ch m¹ng c¶ n-íc. . nh©n d©n ë miÒn Nam.thêi kú ®éc lËp. Hai lµ. gi¶i phãng miÒn Nam.

§¹i héi ®-a ra quan niÖm tæng qu¸t nhÊt vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. kim chØ nam cho hµnh ®éng cña §¶ng. ‡ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®· th«ng qua C-¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n-íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c . .x· héi ®Õn n¨m 2000 vµ NhiÖm vô kinh tÕ . §¶ng l·nh ®¹o c«ng cuéc XD CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN (tõ n¨m 1975 ®Õn nay) D-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· v-ît qua nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i.Lªnin. khuyÕt ®iÓm. ChiÕn l-îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ . t. ‡ §¹i héi VI cña §¶ng (12-1986) ®· nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm sù l·nh ®¹o cña m×nh. ®Æc biÖt lµ khuyÕt ®iÓm chñ quan. kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. duy ý chÝ trong l·nh ®¹o kinh tÕ. ph-¬ng h-íng c¬ b¶n ®Ó x©y dùng x· héi ®ã. thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. më ra b-íc ngoÆt trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n-íc ta.x· héi 5 n¨m 1991 1995.t-ëng.4. ®Ò ra ®-êng lèi ®æi míi toµn diÖn. ph©n tÝch râ nh÷ng sai lÇm.t-ëng Hå ChÝ Minh lµ nÒn t¶ng t. trong 10 n¨m (1975 ± 1985). kh¼ng ®Þnh nh÷ng mÆt lµm ®-îc.

c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. toµn d©n. quèc phßng. n©ng cao tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ. trong 5 n¨m 19962000 toµn §¶ng. n-íc m¹nh. th¸ch thøc.x· héi tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000 lµ: t¨ng tr-ëng kinh tÕ nhanh. b¶o ®¶m an ninh. ‡ §¹i héi IX cña §¶ng (4-2001) ®· kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi VIII vµ kh¼ng ®Þnh. hiÖn ®¹i ho¸ v× môc tiªu d©n giµu. v¨n minh v÷ng b-íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi"2 vµ ®Ò ra nhiÖm vô kinh tÕ . t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho b-íc ph¸t triÓn cao h¬n vµo thÕ kû XXI1. ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. . hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng ®i ®«i víi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc vÒ x· héi. x· héi c«ng b»ng. ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸.§¶ng l·nh ®¹o c«ng cuéc XD CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN (tõ n¨m 1975 ®Õn nay) ‡ §¹i héi VIII §¶ng (22-6 ®Õn 1-7-1996) cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: "TiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi. toµn qu©n ta ®· v-ît qua nh÷ng khã kh¨n.

NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: toµn §¶ng. quèc phßng vµ an ninh ®-îc t¨ng c-êng.51%. viÖc g¾n ph¸t triÓn kinh tÕ víi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi cã chuyÓn biÕn tèt. Bèn lµ. ®êi sèng c¸c tÇng líp nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn.ph¸p. toµn d©n vµ toµn qu©n ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu rÊt quan träng. Mét lµ. v¨n ho¸ vµ x· héi cã tiÕn bé trªn nhiÒu mÆt. B×nh qu©n trong 5 n¨m 2001-2005 ®¹t 7. Ba lµ. c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ®¹t mét sè kÕt qu¶ tÝch cùc. N¨m lµ. Søc m¹nh khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc ®-îc ph¸t huy. viÖc x©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cã tiÕn bé trªn c¶ ba lÜnh vùc lËp ph¸p. quan hÖ ®èi ngo¹i cã b-íc ph¸t triÓn míi. Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. chÝnh trÞ ± x· héi æn ®Þnh. hµnh ph¸p vµ t. ®¹t møc kÕ ho¹ch ®Ò ra.§¶ng l·nh ®¹o c«ng cuéc XD CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN (tõ n¨m 1975 ®Õn nay) §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX trong 5 n¨m qua (2001-2005). Hai lµ. ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸ cao vµ ph¸t triÓn t-¬ng ®èi toµn diÖn. nÒn kinh tÕ ®· v-ît qua thêi kú suy gi¶m. .

tÖ quan liªu. l·ng phÝ vÉn nghiªm träng Ba lµ. . tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Nhµ n-íc. kû luËt ë nhiÒu n¬i kh ng nghiªm. ®èi ngo¹i cßn mét sè h¹n chÕ.x· héi chËm ®æi míi. ho¹t ®éng cña Quèc héi cßn lóng tóng. lèi sèng. d©n chñ trong x· héi cßn bÞ vi ph¹m. t¨ng tr-ëng kinh tÕ ch-a t-¬ng xøng víi kh¶ n¨ng. N¨m lµ. chñ nghÜa c¸ nh©n vµ tÖ quan liªu. chÊt l-îng. l·ng phÝ trong mét bé phËn c¸n bé. kû c-¬ng. chØnh ®èn §¶ng ch-a ®¹t yªu cÇu:T×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ t.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt §H IX §¹i héi X còng chØ ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ yÕu kÐm Mét lµ. tham nhòng. tham nhòng.t-ëng chÝnh trÞ. an ninh. Hai lµ. ®¹o ®øc. chÝnh s¸ch vÒ v¨n ho¸ . c ng t¸c x©y dùng. bé m¸y qu¶n lý Nhµ n-íc c¸c cÊp. MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n chËm ®æi míi. c ng chøc diÔn ra nghiªm träng. Bèn lµ. c¬ chÕ. NhiÒu tæ chøc c¬ së ®¶ng søc chiÕn ®Êu yÕu. nhÊt lµ ë c¬ së cßn yÕu kÐm. søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ cßn thÊp. hiÖu qu¶. c¸c lÜnh vùc quèc phßng. nhiÒu vÊn ®Ò x· héi bøc xóc ch-a ®-îc gi¶i quyÕt tèt.

Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c . lîi Ých d©n téc.. g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n.iii. t. 3. nghiªn cøu lÞch sö truyÒn thèng cña §¶ng ®Ó tù hµo vÒ §¶ng vµ gãp phÇn gi÷ v÷ng. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ vµ s¸ng t¹o. ®oµn kÕt quèc tÕ. Häc tËp.t-ëng Hå ChÝ Minh. n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. 4. 2. Nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña ®¶ng céng s¶n viÖt nam 1. Trung thµnh víi lîi Ých giai cÊp. lµm cho §¶ng ngµy cµng trong s¹ch. v÷ng m¹nh.Lªnin.. Kiªn ®Þnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña §¶ng. 5. kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng cña §¶ng. 18 . Gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé.

BµI 2 C TN NG L NH XÂY D NG C TRONG TH I K QUÁ LÊN CH NGH A XÃ H I .

C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng. Kh¸i niÖm c-¬ng lÜnh §¶ng chÝnh trÞ ph¶i cã C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ.I. lµ ngän cê tËp hîp.I. §Õn nay. ®-êng lèi. C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu. chóng ta cã thªm . râ rµng vµ chÝnh x¸c nãi lªn tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu mµ ®¶ng muèn ®¹t ®-îc vµ v× môc ®Ých g× mµ ®¶ng ®Êu tranh´. lý t-ëng cña §¶ng. ‡ Theo quan niÖm cña §¶ng ta. §¶ng ta ®· th«ng qua C-¬ng lÜnh 1930 ®Ó tËp hîp vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc vµ x©y dùng x· héi míi. ‡ Ngay tõ khi míi thµnh lËp. nhiÖm vô vµ ph-¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. cæ vò c¸c lùc l-îng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu. Lªnin C-¬ng lÜnh lµ mét b¶n tuyªn ng«n v¾n t¾t. ‡ Theo V.

Néi dung c¬ b¶n cña c-¬ng lÜnh n¨m 1991 1. §¹i héi ®¹i biÓu tßan quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®· tæng kÕt. N¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi sÏ t¹o ra søc m¹nh to lín cña d©n téc trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng. tõ nh÷ng kinh nghiÖm thµnh c«ng vµ c¶ nh÷ng kinh nghiÖm ch-a thµnh c«ng. . n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. Hai vÊn ®Ò nµy cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. ®éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc.II. giµnh th¾ng lîi. §©y lµ bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng n-íc ta. c¶ trong qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n vµ trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa (bao gåm c¶ 5 n¨m thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi do §¹i héi ®¹i biÓu tßan quèc lÇn thø VI ®Ò ra). nªu ra n¨m bµi häc lín cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong 60 n¨m qua: Mét lµ. N¨m bµi häc lín cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam Tæng kÕt thùc tiÔn h¬n 60 n¨m c¸ch m¹ng n-íc ta.

nh©n lªn søc m¹nh vÜ ®¹i cña nh©n d©n. t¹o nªn nguån søc m¹nh to lín ®Ó giµnh th¾ng lîi. l©u dµi cña d©n téc ta ®· ®-îc §¶ng ta vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vËn dông thµnh c«ng. ®ßan kÕt quèc tÕ. . ®ßan kÕt tßan d©n. §Ó ph¸t huy. ®¹i biÓu trung thµnh cho lîi Ých cña nh©n d©n. ®ßan kÕt d©n téc. do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n.N¨m bµi häc lín cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam Hai lµ.§oµn kÕt lµ truyÒn thèng quý b¸u vµ lµ bµi häc lÞch sö lín. t¨ng c-êng ®ßan kÕt. Ba lµ. ®ßan kÕt toµn §¶ng. kh«ng ngõng cñng cè. sù l·nh ®¹o vµ tßan bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. Sù nghiÖp c¸ch m¹ng lµ cña nh©n d©n.

søc m¹nh quèc tÕ tr-íc hÕt lµ søc m¹nh cña quy luËt vµ xu thÕ ph¸t triÓn kh«ng thÓ ®¶o ng-îc cña lÞch sö nh©n lo¹i« N¨m lµ. søc m¹nh trong n-íc lµ søc m¹nh tæng hîp cña nhiÒu nguån lùc. §Ólµm ®-îc ®iÒu ®ã. sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.N¨m bµi häc lín cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam Bèn lµ. t. søc m¹nh trong n-íc víi søc m¹nh quèc tÕ. Gi÷ v÷ng vµ t¨ng c-êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng n-íc ta. . kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i.t-ëng vµ tæ chøc. Søc m¹nh thêi ®¹i. ®ñ søc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò do cuéc sèng ®Æt ra. Søc m¹nh d©n téc. ph¶i x©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ. th-êng xuyªn ®æi míi ph-¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng ®¸p øng yªu cÇu cña t×nh h×nh thùc tÕ.

thËm chÝ ë mét sè n-íc ®¶ng céng s¶n mÊt vai trß l·nh ®¹o. song b¶n chÊt ¸p bøc. võa t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi n-íc ta vµ c¸c n-íc. C¸c thÕ lùc thï ®Þch vµ chñ nghÜa ®Õ quèc lu«n ph¶n kÝch quyÕt liÖt nh»m xãa bá c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa.b¶n ngµy cµng s©u s¾c« . M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa t.b¶n ®ang diÔn ra gay g¾t. bãc lét vµ bÊt c«ng vÉn kh«ng thay ®æi. chÕ ®é x· héi ®· thay ®æi. võa t¹o ra thêi c¬ ph¸t triÓn. ‡ NhiÒu n-íc x· héi chñ nghÜa l©m vµo khñng ho¶ng trÇm träng. M©u thuÉn c¬ b¶n cña chñ nghÜa t.2. ‡ Chñ nghÜa t. nhanh.b¶n cßn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ. Sù qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n-íc ta a) Hoµn c¶nh quèc tÕ ‡ Sù t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ s©u s¾c cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.

chñ quyÒn d©n téc ®ang tiÕp tôc diÔn ra d-íi nhiÒu h×nh thøc vµ rÊt gay go phøc t¹p.. chèng chñ nghÜa thùc d©n míi. ®éc lËp d©n téc. quyÕt liÖt.. d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. . ‡ NhiÒu vÊn ®Ò toµn cÇu cÊp b¸ch cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh-: « nhiÔm. song loµi ng-êi cuèi cïng nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn tíi chñ nghÜa x· héi.Hoµn c¶nh quèc tÕ ‡ Cuéc ®Êu tranh cña c¸c n-íc ®éc lËp d©n téc vµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn chèng nghÌo nµn. ‡ §Æc ®iÓm næi bËt cña thêi ®¹i trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ cuéc ®Êu tranh giai cÊp. Chñ nghÜa x· héi ®ang ®øng tr-íc nhiÒu khã kh¨n. ®Êu tranh d©n téc gay go. bïng næ d©n sè. lÞch sö thÕ giíi ®ang tr¶i qua nh÷ng b-íc quanh co. thö th¸ch. t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi. phøc t¹p vµ hßa b×nh. chèng sù can thiÖp vµ x©m l-îc cña chñ nghÜa ®Õ quèc ®Ó b¶o vÖ ®éc lËp. l¹c hËu. quyÕt liÖt. suy tho¸i m«i tr-êng.

+ §Æc biÖt lµ. lùc l-îng s¶n xuÊt rÊt thÊp.kü thuËt ban ®Çu cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸. cã chÝnh quyÒn nh©n d©n. ‡ Chóng ta còng cã nh÷ng thuËn lîi rÊt c¬ b¶n: (5 ) + Cã sù l·nh ®¹o cña mét §¶ng ®-îc rÌn luyÖn trong ®Êu tranh. lao ®éng cÇn cï.b¶n chñ nghÜa. nh÷ng thµnh tùu to lín cña sù nghiÖp ®æi míi ®· t¹o tiÒn ®Ò rÊt quan träng ®Ó ®Êt n-íc ta m¹nh lªn c¶ thÕ vµ lùc. thuËn lîi cña n-íc ta khi b-íc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ‡ N-íc ta qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi kh«ng qua chÕ ®é t. s¸ng t¹o. ®Êt n-íc trong giai ®o¹n hßa b×nh x©y dùng. c¸c thÕ lùc thï ®Þch lu«n t×m mäi thñ ®o¹n chèng ph¸ c¸ch m¹ng n-íc ta. . phong kiÕn cßn nhiÒu. + Chóng ta cã c¬ héi míi do cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ mang l¹i. tµn dthùc d©n. cã ý chÝ v-¬n lªn m¹nh mÏ. bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ. dµy d¹n kinh nghiÖm l·nh ®¹o. nh©n d©n ta cã lßng yªu n-íc nång nµn. + D©n téc ta anh hïng. + Chóng ta ®· x©y dùng mét sè c¬ së vËt chÊt .b) Nh÷ng khã kh¨n. vèn lµ n-íc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn.

thuËn lîi cña n-íc ta khi b-íc vµo thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ‡ C-¬ng lÜnh kh¼ng ®Þnh: ³Qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi trong t×nh h×nh ®Êt n-íc vµ thÕ giíi nh. ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vËt chÊt vµ trÝ tuÖ cña d©n téc ®ång thêi më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ.Nh÷ng khã kh¨n.trªn. Hµ Néi. t×m tßi b-íc ®i. Nxb Sù thËt. 1991. chóng ta ph¶i tiÕp tôc n©ng cao ý chÝ tù lùc tù c-êng. h×nh thøc vµ biÖn ph¸p thÝch hîp x©y d-ông thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi´[1]. ‡ * §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: C-¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n-íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. tr. .8.

Hai lµ. N¨m lµ. Ba lµ. cã cuéc sèng Êm no. con ng-êi ®ù¬c gi¶i phãng khái ¸p bøc. qu¶n lý ®Òu ph¶i chó ý ®Õn c¶ s¸u ®Æc tr-ng. mäi ngµnh. bãc lét. võa lµ kÕt qu¶ cña nhau.3. Mäi ho¹t ®éng l·nh ®¹o. võa lµ tiÒn ®Ò. . c¸c d©n téc trong n-íc b×nh ®¼ng. lµm theo n¨ng lùc. cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc l-îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t. Bèn lµ. S¸u ®Æc tr-ng trªn g¾n bã h÷u c¬ víi nhau trong mét chØnh thÓ thèng nhÊt. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn tßan diÖn c¸ nh©n. mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. bÊt c«ng.liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. Quan niÖm vÒ chñ nghÜa x· héi cña §¶ng ta trong C-¬ng lÜnh n¨m 1991 Mét lµ. ®ßan kÕt vµ gióp ®ì lÉn nhau cïng tiÕn bé. h¹nh phóc. Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi. h-ëng theo lao ®éng. ®-îc hßan thiÖn dÇn tõng b-íc trong qu¸ tr×nh x©y dùng. cã nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn. ®ã lµ ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa trong ho¹t ®éng cña mäi cÊp. S¸u lµ. tù do.

Thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn d©n chñ cña nh©n d©n. ‡ Hai lµ. lÊy liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc lµm nÒn t¶ng. gi÷ nghiªm kû c-¬ng x· héi. nhµ n-íc cña nh©n d©n. . do §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o. Nh÷ng ph-¬ng h-íng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN. kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n´[2].kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi.4. chuyªn chÝnh víi mäi hµnh ®éng x©m ph¹m lîi Ých cña Tæ quèc vµ cña nh©n d©n´[1]. ‡ Mét lµ. v× nh©n d©n. c«ng nghiÖp hãa ®Êt n-íc theo h-íng hiÖn ®¹i g¾n liÒn víi ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp tßan diÖn lµ nhiÖm vô trung t©m nh»m tõng b-íc x©y dùng c¬ së vËt chÊt . ³X©y dùng nhµ n-íc x· héi chñ nghÜa. ³Ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt. do nh©n d©n.

Chèng t. vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. lµm cho thÕ giíi quan M¸c-Lªnin vµ tt-ëng. "tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t. thiÕt lËp tõng b-íc quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa tõ thÊp ®Õn cao víi sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u. ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o trong ®êi sèng cña x· héi. tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi. . ‡ Bèn lµ.t-ëng vµ v¨n hãa. ³Phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt. v¨n minh. v× lîi Ých ch©n chÝnh vµ phÈm gi¸ con ng-êi. tr¸i víi ph-¬ng h-íng ®i lªn chñ nghÜa x· héi"[4]. Kinh tÕ quèc doanh vµ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. KÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng v¨n hãa tèt ®Ñp cña c¸c d©n téc trong n-íc.‡ Ba lµ. v¨n hãa ph¶n tiÕn bé. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa.t-ëng. lÊy ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ chñ yÕu´[3]. tr¸i víi nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n täc vµ nh÷ng gi¸ trÞ cao quý cña lßai ng-êi. x©y dùng mét x· héi d©n chñ.

®éc lËp d©n téc. . ‡ N¨m lµ. hîp t¸c vµ h÷u nghÞ víi tÊt c¶ c¸c nø¬c. b¶o vÖ Tæ quèc vµ c¸c thµnh qu¶ c¸ch m¹ng´[6]. n-íc m¹nh. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hßa b×nh. tËp hîp mäi lùc l-îng phÊn ®Êu v× sù nghiÖp d©n giµu. ³x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc lµ hai nhiÖm vô chiÕn l-îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ³thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ. Trong khi ®Æt lªn hµng ®Çu nhiÖm vô x©y dùng ®Êt n-íc. ‡ S¸u lµ. cñng cè quèc phßng. ®oµn kÕt víi c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa. trËt tù an tßan x· héi. cñng cè vµ më réng MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. trung thµnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi trªn thÕ giíi"[5]. nh©n d©n ta lu«n lu«n n©ng cao c¶nh gi¸c. víi tÊt c¶ c¸c lùc l-îng ®Êu tranh v× hßa b×nh.Nh÷ng ph-¬ng h-íng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN.

t-ëng vµ tæ chøc ngang tÇm nhiÖm vô. b¶o ®¶m cho §¶ng lµm trßn tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o sù nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë n-íc ta´[7]. v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ. lµm cho n-íc ta trë thµnh mét n-íc XHCN phån vinh´ .Nh÷ng ph-¬ng h-íng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN. ³x©y dùng §¶ng trong s¹ch. v¨n ho¸ phï hîp.t-ëng. ‡ B¶y lµ. víi kiÕn tróc th-îng tÇng vÒ chÝnh trÞ vµ t. t. môc tiªu tæng qu¸t ph¶i ®¹t tíi khi kÕt thóc thêi kú qu¸ ®é lµ ³ x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n nh÷ng c¬ së kinh tÕ cña chñ nghÜa x· héi. ‡ Theo c¸c ph-¬ng h-íng c¬ b¶n nãi trªn.

HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc ®-îc cñng cè vµ t¨ng c-êng. sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa.III. VÞ thÕ n-íc ta trªn tr-êng quèc tÕ kh«ng ngõng n©ng cao. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu. hiÖn ®¹i hãa. ViÖc thùc hiÖn C-¬ng lÜnh n¨m 1991 trong 15 n¨m qua vµ sù ph¸t triÓn mét sè néi dung cña c-¬ng lÜnh n¨m 1991 trong nghÞ quyÕt ®¹i héi X 1. c«ng cuéc ®æi míi n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö. ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa ®-îc ®Èy m¹nh. Kinh tÕ t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh. cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn. trong ®ã cã 15 n¨m thùc hiÖn C-¬ng lÜnh n¨m 1991. §Êt n-íc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ . ViÖc thùc hiÖn C-¬ng lÜnh 1991 trong 15 n¨m qua Sau 20 n¨m thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi ®Êt n-íc.x· héi.x· héi æn ®Þnh. Quèc phßng vµ an ninh ®-îc gi÷ v÷ng. ChÝnh trÞ . t¹o ra thÕ vµ lùc míi cho ®Êt n-íc tiÕp tôc ®i lªn víi triÓn väng tèt ‡ ‡ ‡ ‡ . §êi sèng nh©n d©n ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt.

N¨m lµ.liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu) Bèn lµ. §Æc tr-ng nµy gièng nh. cã cuéc sèng Êm no. "Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao. "Cã nÒn v¨n ho¸ v¨n ho¸ tiªn tiÕn. h¹nh phóc.2. c«ng b»ng. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc"[4]. tù do. v¨n minh"[1]( ®Æc tr-ng míi) Hai lµ. bÊt c«ng. ph¸t triÓn toµn diÖn"[5](bá cum tõ bãc lét) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . "Con ng-êi ®-îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. Sù ph¸t triÓn mét sè néi dung C-¬ng lÜnh 1991 trong NghÞ quyÕt §¹i héi X a) NhËn thøc vÒ CNXH Qua 15 n¨m thùc hiÖn C-¬ng lÜnh n¨m 1991. n-íc m¹nh.(bá côm tõ lao ®éng) Ba lµ. dùa trªn lùc l-îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt"[3](bá ®o¹n chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t. §¹i héi X cña §¶ng ®· bæ sung vµ x¸c ®Þnh x· héi XHCN mµ nh©n d©n ta x©y dùng cã 8 ®Æc tr-ng: Mét lµ. "do nh©n d©n lµm chñ"[2]. "X· héi XHCN mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi d©n giµu. d©n chñ.C-¬ng lÜnh 1991( nhC-¬ng lÜnh 1991).

C-¬ng lÜnh 1991. "Cã Nhµ n-íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n. v× nh©n d©n d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n"[7](®Æc tr-ng míi so víi C-¬ng lÜnh 1991). do nh©n d©n. "C¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng. t-¬ng trî vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé"[6]. §Æc tr-ng nµy gièng nh. §Æc tr-ng nµy vÒ c¬ b¶n nh. ‡ T¸m lµ.NhËn thøc vÒ CNXH: ‡ S¸u lµ. ®oµn kÕt. . "Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n c¸c n-íc trªn thÕ giíi"[8].®Æc tr-ng cña C-¬ng lÜnh 1991. ‡ B¶y lµ. nh-ng cã bæ sung thªm côm tõ "t-¬ng trî".

Ba lµ. do nh©n d©n. ³X©y dùng nÒn v¨n hãa tiÕn tiÕn. thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc"[4]. ®iÒu chØnh. ³Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa"[1]. v× nh©n d©n"[5]. N¨m lµ. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc lµm nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi"[3]. Bèn lµ. bæ sung thµnh 8 qu¸ tr×nh tÊt yÕu ph¶i thùc hiÖn nh. ³X©y dùng nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa.b) VÒ con ®-êng ®i lªn CNXH: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ C-¬ng lÜnh n¨m 1991 ®· nªu b¶y ph-¬ng h-íng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH. §¹i héi X ®· s¾p xÕp l¹i. ³X©y dùng Nhµ n-íc ph¸p quyÒn XHCN cña nh©n d©n. hiÖn ®¹i hãa"[2].sau: Mét lµ. Hai lµ. ³§Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa. .

lµm nÒn t¶ng chÝnh trÞ. ³X©y dùng §¶ng trong s¹ch.VÒ con ®-êng ®i lªn CNXH: ‡ S¸u lµ. ³Chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ"[8]. . §¶ng ta cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu. ‡ B¶y lµ. Nhµ n-íc vµ nh©n d©n ta trong qu¸ tr×nh ®-a n-íc ta ®i lªn chñ nghÜa x· héi"[9].thùc tiÔn 20 n¨m ®æi míi. ‡ T¸m lµ. t.t-ëng cho mäi ho¹t ®éng cña §¶ng. ³B¶o ®¶m v÷ng ch¾c quèc phßng vµ an ninh quèc gia"[7]. §¹i héi X kh¼ng ®Þnh: "Qua tæng kÕt lý luËn . chóng ta cµng thÊy râ gi¸ trÞ ®Þnh h-íng vµ chØ ®¹o to lín cña C-¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n-íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (n¨m 1991). bæ sung vµ ph¸t triÓn C-¬ng lÜnh. Sau §¹i héi X. v÷ng m¹nh"[6]. ®ång thêi còng thÊy râ thªm nh÷ng vÊn ®Ò míi ®Æt ra cÇn ®-îc gi¶i ®¸p.

BµI 3 Mét sè néi dung c¬ b¶n cña §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam .

c¬ cÊu tæ chøc. hÖ t. §iÒu lÖ §¶ng lµ g×? §iÒu lÖ §¶ng lµ v¨n b¶n ph¸p lý c¬ b¶n cña §¶ng x¸c ®Þnh t«n chØ. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng §iÒu lÖ §¶ng lµ nh»m thèng nhÊt t. bé m¸y cña §¶ng. Mäi tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ®Òu ph¶i chÊp hµnh §iÒu lÖ §¶ng ‡ ‡ ‡ . quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm. quyÒn h¹n cña ®¶ng viªn vµ cña tæ chøc ®¶ng c¸c cÊp. tæ chøc vµ hµnh ®éng trong toµn §¶ng.I. môc ®Ých. nghÜa vô.Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ §iÒu lÖ §¶ng 1.t-ëng. §iÒu lÖ §¶ng do §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng th«ng qua vµ ban hµnh. thùc hiÖn môc tiªu cña c¸ch m¹ng. c¸c nguyªn t¾c vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng.t-ëng.

nªn ®-îc viÕt ng¾n gän. Uû ban KiÓm tra Trung -¬ng.. nghiªm minh. §iÒu lÖ §¶ng cã gi¸ trÞ vµ hiÖu lùc thi hµnh trong toµn §¶ng. mét sè bé luËt cña Nhµ n-íc vµ mét sè v¨n kiÖn c¬ b¶n cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ ± x· héi. hiÓu cïng mét nghÜa vµ ®-îc chia thµnh c¸c phÇn. §iÒu lÖ §¶ng còng dµnh nh÷ng ch-¬ng riªng(Ch-¬ng IX. §Æc ®iÓm cña §iÒu lÖ §¶ng ‡ §iÒu lÖ §¶ng lµ v¨n b¶n ph¸p lý c¬ b¶n cña §¶ng. ®iÓm ®Ó chÊp hµnh thèng nhÊt.. chÆt chÏ.2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng duy nhÊt cÇm quyÒn nªn mét sè néi dung cña §iÒu lÖ §¶ng ®-îc thÓ hiÖn trong HiÕn ph¸p. ch-¬ng. ch-¬ng X) ®Ó nªu râ c¸c quy ®Þnh vÒ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi Nhµ n-íc vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ ± x· héi. ®Æc biÖt lµ ‡ . b¶o ®¶m cho §iÒu lÖ §¶ng ®-îc thi hµnh thèng nhÊt. ®iÒu. Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ kh«ng ®-a vµo §iÒu lÖ §¶ng th× ®-îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña §¶ng lµ Bé ChÝnh trÞ. hoÆc c¸c c¬ quan chøc n¨ng( nhBan Tæ chøc Trung -¬ng. dÔ hiÓu.quy ®Þnh. Ban BÝ th.) h-íng dÉn thi hµnh.

Mçi nhiÖm kú §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng. ‡ §iÒu lÖ §¶ng hiÖn hµnh ®-îc §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thø X cña §¶ng th«ng qua ngµy 25-4-2006. ®-êng lèi chÝnh trÞ cho thêi kú míi. §©y lµ yªu cÇu kh¸ch quan vµ lµ tÝnh thùc tiÔn cña §iÒu lÖ §¶ng. Tõ §iÒu lÖ ®Çu tiªn(§iÒu lÖ v¾n t¾t cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam) ®-îc th«ng qua t¹i Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng ngµy 3-2-1930 ®Õn nay. §iÒu lÖ §¶ng ®-îc §¹i héi xem xÐt bæ sung. .§Æc ®iÓm cña §iÒu lÖ §¶ng ‡ §iÒu lÖ §¶ng cã tÝnh æn ®Þnh t-¬ng ®èi. söa ®æi nhiÒu lÇn. tÝnh kÕ thõa vµ ®-îc ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng vµ cña §¶ng. cïng víi viÖc quyÕt ®Þnh quan ®iÓm. §iÒu lÖ §¶ng ®· ®-îc bæ sung. söa ®æi cho phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô míi cña c¸ch m¹ng.

II. Néi dung c¬ b¶n cña §iÒu lÖ §¶ng 1. Néi dung phÇn më ®Çu ‡ §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do §¹i héi X th«ng qua cã tiªu ®Ò phÇn më ®Çu lµ ³§¶ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng §¶ng´, tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ §¶ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ x©y dùng §¶ng. ‡ §iÒu lÖ nªu kh¸i qu¸t lÞch sö §¶ng: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ(nay lµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam), ®¸nh th¾ng c¸c cuéc chiÕn tranh x©m l-îc, xo¸ bá chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn, hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt ®Êt n-íc, tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp cña Tæ quèc. ‡ VÒ b¶n chÊt cña §¶ng: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n, ®ång thêi lµ ®éi tiªn phong cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ViÖt Nam; ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc

Néi dung phÇn më ®Çu ‡ VÒ môc tiªu cña §¶ng, §iÒu lÖ ghi: ³ Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y x©y dùng n-íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ giÇu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, kh«ng cßn ng-êi bãc lét ng-êi, thùc hiªn thµnh c«ng CNXH vµ cuèi cïng lµ CNCS´ ‡ VÒ nÒn t¶ng t- t-ëng cña §¶ng, §iÒu lÖ kh¼ng ®Þnh ³ §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t- t-ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t- t-ëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, n¾m v÷ng quy luËt kh¸ch quan vµ xu thÕ thêi ®¹i vµ thùc tiÔn cña ®Êt n-íc ®Ó ®Ò ra C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®-êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nd´. ‡ VÒ tæ chøc vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n ho¹t ®éng cña §¶ng, §iÒu lÖ quy ®Þnh ³ §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n« ®ång thêi thùc hiªn c¸c nguyªn t¾c: tù phª vµ phª b×nh, ®oµn kÕt trªn c¬ së c-¬ng lÜnh chÝnh trÞ vµ §iÒu lÖ §¶ng«

Néi dung phÇn më ®Çu ‡ VÒ vai trß cña §¶ng trong hÖ thèng chÝnh trÞ ³ §¶ng l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh trÞ, ®ång thêi lµ mét bé phËn cña hÖ thèng Êy ´ ‡ VÒ quan ®iÓm quèc tÕ cña §¶ng ³§¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu n-íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi cña nh©n d©n thÕ giíi. ‡ VÒ c ng t¸c x©y dùng §¶ng ³§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®-îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t- t-ëng vµ tæ chøc, th-êng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn, søc chiÕn ®Êu vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng´. Nh÷ng néi dung trªn thÓ hiÖn mét c¸ch ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ tt-ëng Hå ChÝ Minh vÒ tiªu chÝ mét ®¶ng kiÓu míi cña giai cÊp c ng nh©n

. . thñ tôc kÕt n¹p ng-êi vµo §¶ng. ‡ Ch-¬ng nµy chØ râ chøc n¨ng. ph¸t triÓn vµ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn. nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn. ®iÒu kiÖn ®-îc xem xÐt ®Ó kÕt n¹p §¶ng.2. miÔn c«ng t¸c vµ sinh ho¹t §¶ng còng nh. cã 8 ®iÒu (1-8) VÞ trÝ. nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña nguyªn t¾c ®ã. tiªu chuÈn cña ng-êi ®¶ng viªn. qu¶n lý hå s¬ ®¶ng viªn. ‡ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. vai trß.xo¸ tªn trong danh s¸ch ®¶ng viªn. hÖ thèng tæ chøc cña §¶ng ®-îc lËp t-¬ng øng víi hÖ thèng tæ chøc hµnh chÝnh cña Nhµ n-íc. phª chuÈn cÊp uû vµ nh÷ng c¬ quan tham m-u gióp cÊp uû mçi cÊp. ®iÒu kiÖn ®-îc gi¶m. cã 6 ®iÒu (9-14). nhiÖm vô cña cÊp uû c¸c cÊp trong viÖc triÖu tËp ®¹i héi tõng cÊp khi hÕt nhiÖm kú. tiªu chuÈn vµ sè l-îng cÊp uû viªn.. C¸c ch-¬ng cña §iªu lÖ §¶ng Ch-¬ng I: §¶ng viªn. Ch-¬ng II: Nguyªn t¾c tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc cña §¶ng.

‡ VÒ nhiÖm kú ®¹i héi cña tæ chøc c¬ së ®¶ng vµ chi bé trùc thuéc ®¶ng uû c¬ së. ‡ Nªu râ ®iÒu kiÖn thµnh lËp vµ nh÷ng nhiÖm vô cña tæ chøc c¬ së ®¶ng vµ cña chi bé. viÖc bÇu ®¶ng uû viªn vµ chi uû viªn.C¸c ch-¬ng cña §iªu lÖ §¶ng Ch-¬ng III vµ ch-¬ng IV: C¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng ë cÊp Trung -¬ng vµ ë ®Þa ph-¬ng. vÒ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña tæ chøc ®¶ng c¸c cÊp vµ nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan ®ã. cã 4 ®iÒu (21-24): Kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña tæ chøc c¬ së ®¶ng lµ nÒn t¶ng cña §¶ng. Tæ chøc c¬ së ®¶ng trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam. trùc tiÕp vÒ mäi mÆt ®èi víi lùc l-îng vò trang vµ ®Ó h¼n mét ch-¬ng . cã 6 ®iÒu (15-20): Bao gåm nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp. Ch-¬ng VI. nªn tõ tr-íc ®Õn nay §¶ng ta rÊt coi träng sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi. lµ h¹t nh©n chÝnh trÞ ë c¬ së. Ch-¬ng V: Tæ chøc c¬ së ®¶ng. cã 5 ®iÒu(2529): XuÊt ph¸t tõ vai trß cña c¸c lùc l-îng vò trang.

C¸c ch-¬ng cña §iªu lÖ §¶ng Ch-¬ng VII: C«ng t¸c kiÓm tra. gi¸m s¸t cña §¶ng vµ uû ban kiÓm tra c¸c cÊp. Ch-¬ng IX vµ ch-¬ng X: §¶ng l·nh ®¹o Nhµ n-íc vµ ®oµn thÓ chÝnh trÞ-x· héi cã 3 ®iÒu (41-43). §¶ng l·nh ®¹o §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh cã 2 ®iÒu (44-45). ChØ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc míi cã quyÒn söa ®æi §iÒu lÖ §¶ng. . qu¶n lý tµi chÝnh.. cã 2 ®iÒu (47-48): Mçi ®¶ng viªn vµ tæ chøc cña §¶ng ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh vµ kÞp thêi ®Êu tranh chèng mäi biÓu hiÖn vi ph¹m §iÒu lÖ §¶ng. cã 7 ®iÒu (34-40). cã 1 ®iÒu (46): Tµi chÝnh cña §¶ng gåm ®¶ng phÝ do ®¶ng viªn ®ãng tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. cã 4 ®iÒu (30-33). thùc hiÖn nguyªn t¾c. Ch-¬ng XII: ChÊp hµnh §iÒu lÖ §¶ng. Ch-¬ng VIII: Khen th-ëng vµ kû luËt. Ch-¬ng XI: Tµi chÝnh cña §¶ng. chÕ ®é thu chi. theo nh÷ng quy ®Þnh thèng nhÊt cña Ban ChÊp hµnh Trung -¬ng..

t-ëng. §ã lµ chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n. c¬ së lý luËn tiªn tiÕn h-íng dÉn. Giai cÊp c«ng nh©n cã hÖ t-t-ëng khoa häc vµ c¸ch m¹ng.III. kh«ng cã ¸p bøc bãc lét. ®-îc qu¸n triÖt trong §iÒu lÖ §¶ng. chi phèi toµn bé néi dung x©y dùng §¶ng vÌ chÝnh trÞ. tr-íc giai cÊp c«ng nh©n. ph¸t triÓn cïng víi nÒn s¶n xuÊt ®¹i c«ng nghiÖp. cã tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó vµ tÝnh tæ chøc cao. Lµ giai cÊp bÞ giai cÊp t-s¶n bãc lét nÆng nÒ nªn cã ®iÒu kiÖn liªn minh víi n«ng d©n vµ quÇn chóng lao ®éng ®Ó xo¸ bá chñ nghÜa t. Mét sè néi dung c¬ b¶n §iÒu lÖ §¶ng 1. tæ chøc®Ó thùc hiÖn môc tiªu lý t-ëng cao c¶ cña m×nh. nh©n d©nlao ®éng vµ d©n téc ta. .b¶n. ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. §¶ng ta xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc khoa häc vÒ vai trß vµ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. §ã lµ giai cÊp h×nh thµnh. x©y dùng x· héi míi. ®¹i biÓu cho ph--¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé. ‡ X¸c ®Þnh b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng. B¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng ‡ §©y lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. t.

trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i d-íi t¸c ®éng m¹nh mÏ cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ. cña nh©n d©n lao ®éng. c¸ch diÔn ®¹t míi nµy ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ. cña d©n téc. tr×nh ®é kiÕn thøc. c¬ cÊu nghÒ nghiÖp. ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n. ‡ Nh. ‡ §¹i héi X ®· th«ng qua c¸ch diÔn ®¹t vÒ §¶ng: ³ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n. møc sèng. cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc´. §óng nh.B¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng ‡ Ngµy nay. phong trµo yªu n-íc cña d©n téc. ®ång thêi lµ ®éi tiÒn phong cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ViÖt Nam.quan ®iÓm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu ra t¹i §¹i héi II(1951): ³ChÝnh v× §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lµ §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. kiªn tr× ®Êu tranh b¶o vÖ quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n. Song.vËy. giai cÊp c«ng nh©n thÕ giíi ®ang cã nh÷ng biÕn ®æi to lín vÒ quy m«. b¶n chÊt c¸ch m¹ng vµ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n vÉn kh«ng thay ®æi. . cho nªn ph¶i lµ §¶ng cña d©n téc ViÖt Nam´.. s¸t thùc b¶n chÊt cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam..mét ®¶ng ra ®êi tõ phong trµo c«ng nh©n.

phª ph¸n nh÷ng luËn ®iÖu vµ thñ ®o¹n cña c¸c thÕ lùc thï ®Þnh ®¶ kÝch. xa rêi môc tiªu ®ã. ‡ §Êu tranh kiªn quyÕt. phñ nhËn. ®ång thêi b»ng hµnh ®éng c¸ch m¹ng biÕn ®æi ®-êng lèi. §iÒu lÖ §¶ng vµ c¸c v¨n kiÖn §¹i héi cña §¶ng ®· chØ râ môc tiªu. chñ tr-¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n.B¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng §Ó gi÷ v÷ng vµ t¨ng c--êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng trong t×nh h×nh míi. ‡ Kiªn ®Þnh vµ vËn dông s¸ng t¹o. kÞp thêi chèng l¹i mäi biÓu hiÖn c¬ héi. chñ tr-¬ng ®ã thµnh hiÖn thùc sinh ®éng trªn mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. t.t-ëng Hå ChÝ Minh. xuÊt phÊt ®Çy ®ñ tõ thùc tiÔn cô thÓ cña n--íc ta ®Ó ®Ò ra ®-êng lèi. b¶o thñ. Trong bÊt kú tÝnh huèng nµo còng kh«ng dao ®éng. nhiÖm vô cña mçi ®¶ng viªn lµ: ‡ Kiªn ®Þnh môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. h÷u khuynh. gãp phÇn ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c Lªnin.t--ëng Hå ChÝ Minh. xuyªn t¹c chñ nghÜa M¸c Lªnin vµ t. gi¸o ®iÒu. .

tËp thÓ l·nh ®¹o. Th--êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh. gi¶i quyÕt thµnh c«ng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c¸ch m¹ng n-íc ta« ‡ Gi÷ nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ sinh ho¹t ®¶ng. KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh cña thêi ®¹i. ‡ Th--êng xuyªn gi¸o dôc. quan ®iÓm. c¸ nh©n phô tr¸ch. . t¨ng c--êng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. x©y dùng ®éi ngò c¸n bé vµ ®¶ng viªn theo quan ®iÓm cña giai cÊp c«ng nh©n. ‡ KÕt hîp chÆt chÏ chñ nghÜa yªu n--íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n.B¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng ‡ Lu«n lu«n ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña thêi ®¹i ®Ò lµm giÇu kiÕn thøc. gi÷ g×n sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. ‡ Cñng cè mèi quan hÖ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. båi d--ìng lËp tr--êng. ý thøc tæ chøc cña giai cÊp c«ng nh©n. t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cña c¸ch m¹ng. ch¨m lo ®êi sèng vµ thùc sù ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n.

TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý t--ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. cs vµ tæ chøc cña §¶ng. ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. phôc tïng tuyÖt ®èi. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chØ thÞ cña §¶ng. ph¸p luËt cña Nhµ n--íc. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. quan liªu. trung thùc víi §¶ng. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nd thùc hiÖn ®-êng lèi. n¨ng lùc c«ng t¸c. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nd. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. th-êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh. ‡ 2. nghÞ quyÕt. cã lèi sèng lµnh m¹nh. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nd. chÊp hµnh nghiªm chØnh c--¬ng lÜnh chÝnh trÞ. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n.2. tham nhòng. §iÒu lÖ §¶ng. rÌn luyÖn. ‡ 3. phôc tïng kû luËt. ph¸p luËt cña Nhµ n--íc. b¶o vÖ ®-êng lèi. Tham gia x©y dùng. phÈm chÊt chÝnh trÞ. c¬ héi. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña §¶ng viªn a) NhiÖm vô ‡ 1. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®--îc giao. Kh«ng ngõng häc tËp. chÝnh s¸ch cña §¶ng. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. sinh ho¹t §¶ng vµ . côc bé. ‡ 4. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.

d©n téc ta.NhiÖm vô Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô trªn cÇn n¾m v÷ng: Mét lµ. lý t--ëng cña §¶ng ta. d--íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.t--ëng Hå ChÝnh Minh lµ nÒn t¶ng t-. kiªn ®Þnh nh÷ng vÉn ®Ò vÒ quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c cña §¶ng: + §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ môc tiªu. + KÕt hîp chñ nghÜa yªu n--íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n. + Nhµ n--íc ViÖt Nam lµ nhµ n--íc cña d©n. + TËp trung d©n chñ lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc.t--ëng vµ kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña §¶ng. kh«ng chÊp nhËn ³®a nguyªn. thÓ hiÖn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc. . do d©n vµ v× d©n. sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng cña §¶ng. + Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t-. ®a ®¶ng´. + §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc l-îng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

c¶nh gi¸c vµ kiªn quyÕt chèng mäi ©m m-u vµ thñ ®o¹n ³diÕn biÕn hoµ b×nh´. kiÕn thøc vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn. mäi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín ®Ó ®Êt n-íc ph¸t triÓn nhanh. cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp cô thÓ ®¹t hiÖu qu¶. tr--íc hÕt lµ trong ph¹m vi chøc tr¸ch nhiÖm vô cô thÓ cña mçi ng--êi. tõng b--íc kh¾c phôc.NhiÖm vô ‡ Hai lµ. ‡ Ba lµ. tõ ®ã vËn dông vµo nhiÑm vô cña m×nh. thiÕt thùc. §ång thêi ph¶i nhËn thøc s©u s¾c th¸ch thøc lín vÒ c¸c nguy c¬ ®ang ®e do¹ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta ®Ó tù gi¸c gãp phÇn ®Èy lïi. l·ng phÝ. b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. häc tËp lµ nghÜa vô b¾t buéc ®èi víi mäi ®¶ng viªn. Mçi ®¶ng viªn ph¶i ra søc rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. tr-íc yªu cÇu míi. kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham nhòng. Häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ. quan liªu. .

v÷ng m¹nh.NhiÖm vô ‡ Bèn lµ. Méi ®¶ng viªn ph¶i th-êng xuyªn liªn hÖ mËt thiÕt víi qÇn chóng. ‡ N¨m lµ. chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. mçi ®¶ng viªn ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng. Nh©n d©n lao ®éng cÇn cã §¶ng. §¶ng cÇn ®-îc nh©n d©n ñng hé. chñ tr--¬ng. nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n--íc. x©y dùng vµ cñng cè mèi quan hÖ g¾n bã m¸u thÞt gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. tÝch cùc thùc hiÖn ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. chÝnh s¸ch. b¶o vÖ ®--êng lèi. tÝch cùc vËn ®éng nh©n d©n vµ gain ®×nh thùc hiÖn ®-êng lèi cña §¶ng. b¶o ®¶m sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch. tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng. C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng nh©n d©n. . ph¸p luËt cña Nhµ n-íc.

®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung -¬ng. §-îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ. §iÒu lÖ §¶ng chØ râ ®¶ng viªn cã nh÷ng quyÒn sau: 1. øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng´ . øng cö. 2. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt. chÝnh s¸ch cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng. kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®--îc tr¶ lêi. §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y. trõ quyÒn biÓu quyÕt.b) QuyÒn cña ®¶ng viªn §iÒu 3. biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc. ®--êng lèi. 5. chñ tr--¬ng. 3. quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh. 4. Phª b×nh. b¸o c¸o.

+ C¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng do bÇu cö lËp ra. thùc hiÖn tËp thÓ l·nh ®¹o. ë mçi cÊp lµ BCH ®¶ng bé. + NghÞ quyÕt cña c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng chØ cã gi¸ trÞ thi hµnh khi cã h¬n mét n÷a sè thµnh viªn trong c¬ së ®¶ng t¸n thµnh. Gi÷a hai kú ®¹i héi. ®Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc. + Tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ph¶i chÊp hµnh nghÞ quyÕt cña §¶ng. song ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh nghÞ quyÕt. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t cña §¶ng §iÒu 9 cña §iÒu lÖ §CS ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh: ³§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ´cã néi dung sau. ®-îc b¸o c¸o lªn cÊp uû cÊp trªn. §¶ng viªn cã ý kiÕn thuéc vÒ thiÓu sè ®-îc quyÒn b¶o l-u. kh«ng ®-îc truyÒn b¸ ý kiÕn tr¸i víi nghÞ quyÕt cña tæ chøc c¬ së ®¶ng. c¸ nh©n phô tr¸ch. c¬ quan l·nh ®¹o cña ®¶ng lµ BCH TW. Tr--íc khi biÓu quyÕt mçi thµnh viªn ®Òu ®-îc ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh. + C¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng lµ §ai héi ®¹i biÓu toµn quèc.3. C¬ quan l·nh ®¹o ë mçi cÊp lµ ®¹i héi ®¹i biÓu hoÆc ®¹i héi ®¶ng viªn. chi bé (gäi t¾t lµ cÊp uû). cÊp uû cã thÈm quyÒn xem .

§iÒu cã ý nghÜa ®Æc biÖt to lín trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. ë mèi tæ chøc ®¶ng. song kh«ng tr¸i víi nguyªn t¾c. quy chÕ lµm viÖc cô thÓ. ®ång thêi ph¶i cã c¬ chÕ. s¸ng t¹o cña c¸c tæ chøc § vµ ®¶ng viªn. chÝnh s¸ch cña §¶ng. ph¸p luËt cña Nhµ n--íc vµ nghÞ quyÕt cña cÊp trªn. + Tæ chøc ®¶ng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi . b¶o ®¶m thùc hiÖn nghiªm minh ë mçi cÊp.toµn x· héÞ. c¸c quy ®Þnh. ‡ §Ó thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ.Thùc hiÖn tèt d©n chñ trong §¶ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖnthóc ®Èy d©n chñ trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc còng nh. ®ång bé.Nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t cña §¶ng quyÒn h¹n cña m×nh. cÇn nhËn thøc ®óng ®¾n vµ thèng nhÊt néi dung cña nguyªn t¾c nµy. ®--êng lèi. uèn n¾n nh÷ng nhËn thøc lÖch l¹c. ‡ Ph¸t huy d©n chñ sÏ kh¬i dËy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng.

. gi÷ mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nh©n d©n.Nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t cña §¶ng ‡ Ngoµi viÖc kh¼ng ®Þnh tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n cho hµnh ®éng cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng cßn quy ®Þnh ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c: tù phª b×nh vµ phª b×nh. §¶ng ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. ‡ D©n chñ ph¶i g¾n liÒn víi tËp trung. ®oµn kÕt trªn c¬ së C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ vµ §iÒu lÖ §¶ng. ph¸t huy d©n chñ ®i ®«i víi viÖc t¨ng c-êng ý thøc tæ chøc kû luËt cña §¶ng.

70 n¨m. b»ng khen. tæ ®¶ng trùc thuéc chi bé. cê cho c¸c tæ chøc ®¶ng gåm: §¶ng bé huyÖn hoÆc t-¬ng ®-¬ng. b»ng khen. tæ chøc c¬ së ®¶ng. . chi bé trùc thuéc ®¶ng ñy c¬ së. 80 n¨m tuæi §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh: ³Tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn cã thµnh tÝch ®-îc khen th-ëng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung -¬ng´.§èi víi tæ chøc §¶ng: TÆng giÊy khen. huy hiÖu 30 n¨m. c¸c ban tham m-u vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng. 60 n¨m.sau: ‡ H×nh thøc khen th-ëng trong §¶ng: . 40 n¨m.4. 50 n¨m. ®¶ng bé bé phËn. T¹i H-íng dÉn sè 03 HD/ BTCTW ngµy 29-12-2006 cña Ban Tæ chøc Trung -¬ng cã quy ®Þnh h×nh thøc khen th-ëng ®Þnh kú vµ kh«ng ®Þnh kú cho tæ ch-c ®¶ng vµ ®¶ng viªn nh. Khen th-ëng vµ kû luËt trong §¶ng a) Khen th-ëng trong §¶ng ‡ §iÒu 34. .§èi víi ®¶ng viªn: TÆng giÊy khen.

b»ng khen cho ®¶ng viªn trong ®¶ng bé. 50. ®¶ng viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c. g¨n víi viÖc tæng kÕt cña ®¶ng bé.: khen th-ëng kh«ng theo ®Þnh kú ®èi víi tæ chøc ®¶ng. v÷ng m¹nh tiªu biÓu trong n¨m + HuyÖn uû (vµ t-¬ng ®-¬ng) xÐt quyÕt ®Þnh c«ng nhËn tæ chøc c¬ së ®¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. chi bé. 70. tÆng huy hiÖu 30. 60. + TØnh uû (vµ tu¬ng ®-¬ng) quyÕt ®Þnh tÆng b»ng khen cho nh÷ng tæ chøc c¬ së ®¶ng. + §¶ng uû c¬ së xÐt tÆng giÊy khen cho nh÷ng chi bé ®¹t trong s¹ch. tÆng giÊy khen cho nh÷ng chi bé ®¹t tiªu chuÈn trong s¹ch v÷ng m¹nh tiªu biÓu 3 n¨m liÒn. 80 n¨m tuæi ®¶ng. .40.Khen th-ëng trong §¶ng ‡ C¸c cÊp uû cã thÈm quyÒn xem xÐt khen th-ëng tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn theo ®Þnh kú hµng n¨m.

tõ nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n cña §¶ng. chñ tr-¬ng cña ®oµn thÓ lµ vi ph¹m kû kuËt cña §¶ng. ‡ Thi hµnh nghiªm kû luËt §¶ng lµ mét néi dung quan träng nh»m gi÷ v÷ng sù ®oµn kÕt. ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. tæ ch-c ®¶ng vi ph¹m HiÕn ph¸p. Nghiªm tóc ph¶i trªn c¬ së tù gi¸c. t¨ng c--êng søc chiÕn ®Çu cña §¶ng. v÷ng m¹nh. . ‡ Ph--¬ng ch©m thi hµnh kû luËt ®· ®--îc §iÒu lÖ §¶ng x¸c ®Þnh lµ ³C«ng minh. b¶o ®¶m cho §¶ng trong s¹ch. chÝnh x¸c. §¶ng viªn. ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn. tù gi¸c cµng cao th× kû luËt cµng nghiªm tóc. kû c--¬ng trong §¶ng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng b¶o ®¶m cho §¶ng tån t¹i. ‡ Kû luËt cña §¶ng b¾t nguån tõ b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n. kÞp thêi´.b) Kû luËt trong §¶ng ‡ Kû luËt §¶ng lµ nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc mäi ®¶ng viªn vµ tæ chøc ®¶ng ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh. thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng. Gi÷ nghiªm kû luËt. võa mang tÝnh tù gi¸c. võa cã tÝnh nghiªm tóc.

møc ®é vi ph¹m ®Òu bÞ xö lý kû luËt cña §¶ng. TÊt c¶ c¸c tæ chøc ®¶ng vµ mäi ®¶ng viªn cña §¶ng ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh §iÒu lÖ §¶ng. söa ®æi §iÒu lÖ §¶ng. gi¶i t¸n. Thõa nhËn vµ tù nguyÖn thùc hiÖn §iÒu lÖ §¶ng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt kÕt n¹p ng--êi vµo §¶ng. c¶nh c¸o ®¶ng viªn trong chi bé §iÒu lÖ §¶ng lµ v¨n b¶n ph¸p lý c¬ b¶n cña §¶ng.‡ C¸c h×nh thøc kû luËt ®¶ng + §èi víi tæ chøc ®¶ng cã ba h×nh thøc kû luËt: khiÓn tr¸ch. c¶nh c¸o.+ §èi víi ®¶ng viªn chÝnh thøc cã bèn h×nh thøc kû luËt: KhiÓn tr¸ch. ai vi ph¹m tuú theo tÝnh chÊt. c¶nh c¸o. ChØ cã §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng míi cã quyÒn bæ sung. + §èi víi ®¶ng viªn dù bÞ cã hai h×nh thøc kû luËt: khiÓn tr¸ch vµ c¶nh c¸o Chi bé quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch. c¸ch chøc. ‡ ‡ ‡ ‡ .c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ph¶i ®--îc tiÕn hµnh trªn c¬ së §iÒu lÖ §¶ng. khai trõ ra khái §¶ng. toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng còng nh-.

Bµi 4 häc tËp vµ lµm theo tÊm G-¬ng ®¹o §øc Hå ChÝ minh .

o c có 3 ch c n ng ch y u: Chøc n¨ng gi¸o dôc. §¹o ®øc cã t¸c dông chi phèi. diÔn ra mét c¸ch tù gi¸c.t-ëng vµ tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ minh 1. Víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh. m i cá nhân t giáo d c rèn luy n.i. chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu tinh thÇn bªn trong. Sù cÇn thiªt häc tËp vµ lµm theo t. bao gåm nh÷ng nguyªn t¾c. §¹o ®øc vµ vai trß cña ®¹o ®øc trong ®êi sèng x· héi §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i cña ý thøc x· héi. §èi víi mçi c¸ nh©n. chuÈn mùc ®¹o ®øc ®iÒu chØnh hµnh vi cña mçi c¸ nh©n vµ mèi quan hÖ gi÷a ng-êi vµ ng-êi trong x· héi. ®iÒu chØnh hµnh vi cña con ng-êi. phï hîp víi lîi Ých cña toµn x· héi. chuÈn mùc vµ thang bËc gi¸ trÞ ®-îc x· héi thõa nhËn. ý thøc vµ hµnh vi ®¹o ®øc mang tÝnh ³bæn phËn´. hoàn thi n nhân cách c a mình theo chu n m c chung c a xã h i Víi chøc n¨ng ®iÒu chØnh. . do tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi. ®¹o ®øc ph¶n ¸nh thùc tr¹ng x· héi.

bu«ng th¶. lèi sèng v kû.2. nãi nhi u. HiÖn t-îng mª tÝn. thiÕu ý chÝ phÊn ®Êu xuÊt hiÖn trong tÊt c¶ c¸c tÇng líp x· héi. ‡ BÈy lµ. ngay c¶ trong nh÷ng lÜnh vùc ®-îc x· héi t«n vinh. v« c¶m trø¬c nh÷ng khã kh¨n. ‡ Hai lµ. hèi lé. dÞ ®oan cã chiÒu h-íng lan réng. v« nguyªn t¾c. g©y bøc xóc trong nh©n d©n. lêi nãi kh«ng ®i ®«i víi viÖc lµm. chu nghÜa c¸ nh©n. vô lîi. nhiÒu lÜnh vùc. t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc trong quan hÖ gia ®×nh vµ quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi x· héi. l·ng phÝ diÔn ra ë nhiÒu ngµnh. ‡ S¸u lµ. thiÕu lý t-ëng. nãi vµ lµm tr¸i víi ngh quyÕt cña §¶ng. ph¸t ng«n tuú tiÖn. ³ch¹y chät´ v× lîi Ých c¸ nh©n kh¸ phæ biÕn. VÒ sù suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc lèi sèng trong x· héi hiÖn nay (M t s nh n d ng) ‡ Mét lµ. ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp sa sót. mü . h-ëng thô. lµm Ýt. bøc xóc vµ yªu cÇu. l·nh ®¹m. hµnh ®éng c¬ héi. tÖ quan liªu. ‡ N m lµ. xa d©n. bßn rót cña c«ng. ®ang ³trë thµnh quèc n¹n´. ‡ Bèn lµ. t tham nhòng. ¶nh hö¬ng xÊu ®Õn thuÇn phong. ‡ Ba lµ. ®ßi hái chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n.

phèi hîp c¸c ngµnh. héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ bïng næ m¹ng th«ng tin toµn cÇu. C¸c thÕ lùc thï ®Þch. ph¶n ®éng ®· chñ ®éng khuyÕn khÝch lèi sèng Ých kû. Sù t¸c ®éng cña ®¹o ®øc. lèi sèng t. lèi sèng. tr-íc hÕt do t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng. Trªn thùc tÕ chóng ta ch-a coi träng gi¸o dôc ®¹o ®øc. thiÕu sù tæ chøc. ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng kÝch thÝch lèi sèng thùc dông trong x· héi ph¸t triÓn. h-ëng thô. c¸n bé l·nh ®¹o vµ gia ®×nh hä.s¶n. lèi sèng. thùc dông trong c¸n bé. Mét bé phËn c¸n bé l·nh ®¹o. s©u s c vai trß nÒn t¶ng cña ®¹o ®øc trong æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn x· héi vµ t¸c ®éng cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng ®Õn ®¹o ®øc x· héi. do chóng ta ch-a nhËn thøc ®Çy ®ñ. c¸c cÊp. . ‡ VÒ nguyªn nh©n chñ quan. h-ëng thô ph-¬ng t©y vµo n-íc ta trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸. coi ®ã lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn ³diÔn biÕn hoµ b×nh´.Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn cã c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan ‡ VÒ kh¸ch quan. ®¶ng viªn vµ gia ®×nh ch-a nªu g-¬ng vÒ ®¹o ®øc. ®¶ng viªn.

l·ng phÝ´. ngµy 07-11-2006 vÒ tæ ch-c cuéc vËn ®éng ³ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh´ trong toµn §¶ng vµ trong x· héi. BCHTW kho¸ X ®· ra ChØ thÞ 06-CT/TW. lèi sèng trong §¶ng. liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña §¶ng. ‡ Cïng víi NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung -¬ng 3. Héi nghÞ Trung -¬ng 3 kho¸ X cña §¶ng ra NghÞ quyÕt ³ T¨ng c-êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong cuéc ®Êu tranh chèng tham nhòng.‡ T×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc. ‡ Tr-íc t×nh h×nh ®ã. cïng víi c¸c nguy c¬ kh¸c dÉn ®Õn mÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ. lèi sèng nªu trªn tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬. ‡ Thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ cuéc vËn ®éng nªu trªn sÏ gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc. trong x· héi. cña chÐ ®é. . Bé ChÝnh trÞ.

thuû chung. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· x©y dùng nªn nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc míi. ®oµn kÕt. . kÕt hîp víi nh÷ng tinh hoa v¨n hãa.. nh©n ¸i. kiªn c-êng.t-ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh b¾t nguån tõ truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc ViÖt Nam.ii. lµ tµi s¶n tinh thÇn v« gi¸ cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. ‡ T. T. dòng c¶m. hiÕu häc.t-ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt tinh nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tinh hoa v¨n hãa cña nh©n lo¹i. s¸ng t¹o.. thö th¸ch vµ v« cïng phong phó cña Ng-êi. ®¹o ®øc cña nh©n lo¹i. c¶ ph-¬ng §«ng vµ ph-¬ng T©y. quý träng nghÜa t×nh. víi céng ®ång. häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc hå chÝ minh 1. ®ã lµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. lµ tÊm g-¬ng s¸ng ®Ó mäi ng-êi ViÖt Nam häc tËp vµ noi theo ‡ Nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh nªn c¸c chuÈn mùc gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña d©n téc ta ®ã lµ: TruyÒn thèng yªu quª h-¬ng ®Êt n-íc. ®-îc Ng-êi kÕ thõa vµ ph¸t triÓn. trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ®Çy gian lao. g¾n bã víi thiªn nhiªn. yªu lao ®éng.

giµnh ®éc lËp. hy sinh. . ‡ H c t p và làm theo t m g ng o c H Chí Minh là mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc.‡ Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giµnh vµ b¶o vÖ ®éc lËp vµ thèng nhÊt cña Tæ quèc. thèng nhÊt cho Tæ quèc. lèi sèng. x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n-íc.®¹o ®øc c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh . häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ph¶i trë thµnh nhiÖm vô hµng ngµy cña mçi ®¶ng viªn vµ nh÷ng ng-êi -u tó ®ang phÊn ®Êu vµo §¶ng. ®ang x©y dùng ®Êt n-íc phån vinh. Do vËy. lµ nguån søc m¹nh to lín ®Ó §¶ng vµ nh©n d©n ta vù¬t qua mäi thö th¸ch. kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc vÒ ®¹o ®øc. tù do.®· trë thµnh nÒn t¶ng vµ ®éng lùc tinh thÇn. ®¹o ®øc míi .

t-ëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh a) Quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ vÞ trÝ cña ®¹o ®øc trong ®êi sèng x· héi vµ cña mçi ng-êi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh ®¹o ®øc lµ gèc cña ng-êi c¸ch m¹ng. lµ v¨n minh´. ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña t. chÝnh. thËt sù cÇn. Trong b¶n Di chóc bÊt hñ. lµ ng-êi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n´[2]. kiÖm. liªm. ph¶i xøng ®¸ng lµ ng-êi l·nh ®¹o. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh yªu cÇu ph¶i x©y dùng §¶ng ta thËt trong s¹ch. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch. §èi víi §¶ng. Ng-êi viÕt: ³§¶ng ta lµ mét ®¶ng cÇm quyÒn. §¶ng ph¶i ³lµ ®¹o ®øc. mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.2. chÝ c«ng. Hå ChÝ Minh coi ®¹o ®øc lµ nguån nu«i d-ìng vµ ph¸t triÓn con ng-êi Hå ChÝ Minh quan niÖm. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ chç dùa gióp cho con ng-êi v÷ng vµng trong mäi thö th¸ch. v« t-. muèn lµm c¸ch m¹ng ph¶i lÊy ®¹o ®øc lµm gèc.

lµm cho d©n hiÓu râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng-êi chñ ®Êt n-íc. trung víi n-íc. d©n téc ph¶i³Trung víi n-íc..t-ëng Hå ChÝ Minh. ³bao nhiªu lîi Ých ®Òu cña d©n´. d©n lµ chñ ®Êt n-íc.. ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc vµ lµm cho ®Êt n-íc ³s¸nh vai víi c-êng quèc n¨m ch©u´. ‡ Trong t. . ‡ HiÕu víi d©n lµ §¶ng. ‡ Trung víi n-íc lµ trung thµnh v« h¹n víi sù nghiÖp dùng n-íc vµ gi÷ n-íc. c¸n bé nhµ n-íc ph¶i lµ ³®Çy tí trung thµnh cña d©n´. Ph¶i n¾m v÷ng d©n t×nh. hiÓu râ d©n t©m. v× lîi Ých cña nh©n d©n. tËn hiÕu víi d©n´. víi ®Êt n-íc. N-íc lµ cña d©n. ph¶i ³tËn trung víi n-íc. quan t©m c¶i thiÖn d©n sinh. cho nªn ³trung víi n-íc´lµ trung víi d©n. hiÕu víi d©n´. ChÝnh phñ. n©ng cao d©n trÝ. ³bao nhiªu quyÒn h¹n ®Òu cña d©n´. hiÕu víi d©n lµ ®iÒu chñ chèt cña ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.b) Quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¬ b¶n cña con ng-êi ViÖt Nam ‡ Mét lµ.

¸o mÆc. tù phª b×nh ch©n thµnh. gióp nhau söa ch÷a khuyÕt. v× môc tiªu ³ai còng cã c¬m ¨n.Quan ®iÓm Hå ChÝ Minh vÒ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¬ b¶n cña con ng-êi ViÖt Nam Hai lµ. d¸m hy sinh. Th-¬ng yªu con ng-êi ph¶i tin vµo con ng-êi. sèng cã nghÜa t×nh´ Yªu th-¬ng con ng-êi ph¶i lµm mäi viÖc ®Ó v× con ng-êi. nghiªm kh¾c. n©ng con ng-êi lªn. ‡ ‡ ‡ ‡ . Víi m×nh th× chÆt chÏ. réng r·i. víi mäi ng-êi ph¶i³Yªu th-¬ng con ng-êi. d¸m dÊn th©n ®Ó ®Êu tranh gi¶i phãng con ng-êi. Yªu th-¬ng con ng-êi lµ gióp cho mçi ng-êi ngµy cµng tiÕn bé. cao ®Ñp h¬n. Yªu th-¬ng con ng-êi ph¶i thùc hiÖn phª b×nh. ai còng ®-îc häc hµnh´. víi ng-êi th× ®é l-îng.

nh. v« t-´. bãc lét.trong t. v« t. liªm. ®Êt cã 4 h-íng. chÝnh lµ 4 ®øc tÝnh cña con ng-êi.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Quan ®iÓm Hå ChÝ Minh vÒ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¬ b¶n cña con ng-êi ViÖt Nam Ba lµ. liªm. chÝ c«ng. kiÖm. chÝnh. §oµn kÕt quèc tÕ g¾n liÒn víi chñ nghÜa yªu n-íc. ng-êi c¸ch m¹ng ph¶i cã ³ Tinh thÇn quèc tÕ trong s¸ng´. c«ng lý vµ tiÕn bé x· héi. Bèn lµ.t-ëng ®¹o ®øc cña Hå ChÝ Minh lµ mèi quan hÖ ³víi tù m×nh´. ³bèn ph-¬ng v« s¶n ®Òu lµ anh em´. kiÖm. Chñ . më réng quan hÖ yªu th-¬ng con ng-êi ®èi víi toµn nh©n lo¹i.trêi cã 4 mïa. §ã lµ t×nh ®oµn kÕt quèc tÕ gi÷a nh÷ng ng-êi v« s¶n toµn thÕ giíi v× mét môc tiªu chung. Hå ChÝ Minh quan niÖm cÇn. víi m×nh ph¶i thùc sù ³CÇn. chÝnh. T×nh ®oµn kÕt quèc tÕ trong s¸ng cña Hå ChÝ Minh tr-íc hÕt lµ ®oµn kÕt víi nh©n d©n lao ®éng c¸c n-íc v× môc tiªu chung ®Êu tranh gi¶i phãng con ng-êi khái ¸ch ¸p bøc. chÝ c«ng. lµ ®oµn kÕt víi nh©n lo¹i tiÕn bé v× hoµ b×nh. CÇn. liªm. kiÖm.

do ®Êu tranh. båi d-ìng nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp. rÌn luyÖn bÒn bØ míi thµnh. nhÊt thiÕt ph¶i chèng nh÷ng biÓu hiÖn ®¹o ®øc sai tr¸i. xÊu xa. Tu d-ìng ®¹o ®øc ph¶i ®-îc thùc hiÖn trong mäi ho¹t ®éng thùc tiÔn. x©y ®i ®«i víi chèng. nãi ®i ®«i víi lµm. trong ®êi t. X©y ®i ®«i víi chèng. lêi nãi ph¶i ®i ®«i víi viÖc lµm.còng nh. . muèn x©y ph¶i chèng. Theo Hå ChÝ Minh. kh«ng phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña ®¹o ®øc míi.c) Quan niÖm Hå ChÝ Minh vÒ nh÷ng nguyªn t¾c x©y dùng ®¹o ®øc míi ‡ Mét lµ. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ph¶i qua ®Êu tranh. ph¶i tu d-ìng ®¹o ®øc suèt ®êi.trong sinh ho¹t céng ®ång. ‡ Ba lµ. ‡ Hai lµ. trong mäi mèi quan hÖ cña m×nh. Cïng víi viÖc x©y dùng ®¹o ®øc míi. §èi víi mçi ng-êi. ph¶i nªu g-¬ng vÒ ®¹o ®øc. rÌn luyÖn bÒn bØ hµng ngµy mµ ph¸t triÓn vµ cñng cè. chèng nh»m môc ®Ých x©y.

vÞ tha. ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm g-¬ng trän ®êi phÊn ®Êu v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc.3. ‡ Bèn lµ. chÝnh. Nh-ng còng chÝnh tõ sù kÕt . liªm. gi¶i phãng con ng-êi ‡ Hai lµ. v« t-. ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm g-¬ng cÇn. khoan dung. v« song ³khã ai cã thÓ v-ît h¬n´. chÝ c«ng. kiÖm. nÕp sèng gi¶n dÞ vµ ®øc khiªm tèn phi th-êng. VÒ tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ‡ Mét lµ. BÊy nhiªu ®øc tÝnh cao c¶ chung ®óc l¹i trong mét con ng-êi ®· lµm cho tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trë nªn siªu viÖt. ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm g-¬ng cña mét con ng-êi nh©n ¸i. ‡ N¨m lµ. ‡ Ba lµ. v-ît qua mäi thö th¸ch. hÕt søc phôc vô nh©n d©n. nh©n hËu. khã kh¨n ®Ó ®¹t môc ®Ých. hÕt mùc v× con ng-êi. gi¶i phãng giai cÊp. ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm g-¬ng cña ý chÝ vµ nghÞ lùc tinh thÇn to lín. hÕt lßng. ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm g-¬ng tuyÖt ®èi tin t-ëng vµo søc m¹nh cña nh©n d©n. ®êi riªng trong s¸ng.

Néi dung häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay Mét lµ. hiÕu víi d©n´. nÒn v¨n ho¸. ®¶ng viªn ph¶i trung thµnh v« h¹n víi môc tiªu lý t-ëng cña §¶ng. d©n chñ. b¶o vÒ ®éc lËp. Trung thµnh v« h¹n víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. mçi c¸n bé.4. hÕt lßng hÐt søc phôc vô nh©n d©n. thùc hiÖn ³trung víi n-íc. ®oµn kÕt toµn d©n. chñ quyÒn. ®oµn kÕt trong §¶ng. Lu«n quan t©m ®Õn lîi Ých cña nh©n d©n. d©n chñ. tham gia tÝch cùc vµo viÖc ®Èy m¹nh toµn diÖn c«ng cuéc ®æi míi. xÉ héi c«ng b»ng. thùc hiÖn môc tiªu ³d©n giÇu. n-íc m¹nh. x· héi c«ng b»ng. v¨n minh. b¶o vÖ §¶ng. v¨n minh´ Gi÷ v÷ng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. chÕ ®é vµ sù nghiÖp ®æi míi. n-íc m¹nh. Kiªn quyÕt ®¸u tranh chèng ©m ‡ ‡ ‡ ‡ . b¶o vÖ lîi Ých cña ®Êt n-íc. v× môc tiªu d©n giµu. Cã ý chÝ v-¬n lªn. cña d©n téc. d©n téc. phÊn ®Êu lµm giÇu cho m×nh cho ®Êt n-íc.

hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao. ti n v n c a Nhà n c. liªm. th c hi n óng l i d y: ³C n. cã l-¬ng t©m nghÒ nghiÖp trong s¸ng. ‡ Gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mãi quan hÖ c¸ nh©n. c a t p th .tËp thÓ . c«ng t¸c v i tinh th n lao ng s¸ng t o.x· héi Hai lµ. chÝ c«ng. v« t ´ nªu cao ph m gi¸ con ng i ViÖt Nam trong th i k m i. ham häc hái. chÝnh. s d ng lao ng. ch t l ng.Néi dung häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay ‡ Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc. ki m.gia ®×nh. cã n ng su t. ‡TÝch c c lao ng. c a chÝnh . hi u qu cao. v t t . h c t p.

‡ Thùc hiÖn c n. bao che. b o v ch©n lý. ‡ Th ng th n. ki m. lµm u. côc bé ®Þa ph-¬ng. nãi kh«ng i «i v i lµm. chèng thãi ch¹y theo danh v ng. nãi nhi u. chÝ c«ng. hinh th c. a v . thùc dông. ch c v chi m o t c a c«ng. l·ng phÝ. kh«ng ph« tr-¬ng. khiªm t n. ch©n thµnh.. ‡ Kiªn quyÕt chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. c a nh©n d©n. b o v ng i t t..‡ Quý tr ng c«ng s c lao ng và tài s n c a t p th . lµm Ýt. giµnh giËt lîi Ých cho minh. Phai . thu vÐn cho gia inh. liªm. lµm d i. kh«ng xa hoa. l m d ng quy n h n. c¸ nh©n. quan i m c a ng. v« t phai kiªn quyÕt chèng bÖnh l i bi ng. vÞ kû. kh«ng ch¹y theo chñ nghÜa thµnh tÝch. kh«ng ®Ó cho lîi Ých c¸ nh©n chi phèi. lèi sèng h-ëng thô. chÝnh. b o v ng l i. trung th c. giÊu diÕm khuy t i m.

häc d©n. tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. g n bã víi nh©n d©n.Ba lµ. häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh cÇn ph¸t huy chñ nghÜa yªu n-íc g¾n chÆt víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng. v× nh©n d©n phôc vô. ph¶i t«n träng nguyªn t¾c. ®oµn kÕt. Kh¾c phôc bÖnh h×nh thøc hoÆc lîi dông phª b×nh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®éng c¬ c¸ nh©n. chñ ®éng. ‡ GÇn d©n. mÊt ®oµn kÕt. kû c-¬ng. hiÓu d©n. cã tr¸ch nhiÑm víi d©n ‡ Coi träng tù phª b×nh vµ phª b×nh. ‡ Mçi c¸n bé ®¶ng viªn ph¶i dÆt m×nh trong tæ chøc. Bèn lµ. trong tËp thÓ. n©ng cao ý thøc d©n chñ vµ kû luËt. . ph¸p luËt. h÷u ngh gi÷a c¸c d©n téc. vô lîi.

cïng nhau hîp t¸c chèng chiÕn tranh. më réng hîp t¸c cïng cã lîi. tù lùc. ®èi t¸c tin cËy víi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.t-ëng d©n téc hÑp hßi. tù hµo./. tù t«n d©n téc. ¸p ®Æt trong quan hÖ quèc tÕ. kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. bÊt c«ng. ViÖt Nam s½n sµng lµ b¹n. ph¸t triÓn. phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 n-íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nhiÖp theo h-íng hiÖn ®¹i ‡ N©ng cao tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. x©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. chèng t. . ®a ph-¬ng ho¸. ®ãi nghÌo. cïng nhau phÊn ®Êu v× hoµ b×nh. tù ti. Xãa bá mÆc c¶m. ¶o t-ëng tr-íc chñ nghÜa t.b¶n .‡ §oµn kªt quèc tÕ trong s¸ng lµ thùc hiªn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më. ‡ Chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ‡ T«n träng ®éc lËp. tù c-êng. ®a d¹ng ho¸. c-êng quyÒn. chñ quyÒn cña c¸c n-íc kh¸c.

bµi 5 phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam .

Ng-êi muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ph¶i lµ nh÷ng quÇn chóng tiªu biÓu.§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n. xuÊt s¾c trong rÌn luyÖn. héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt míi ®-îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng . ch¨m lo båi d-ìng nh÷ng ng-êi -u tó trong quÇn chóng. nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc ViÖt Nam.§¶ng kh«ng ngõng lín m¹nh nhê th-êng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng. phÊn ®Êu.

c¸ch c«ng d©n cña ng-êi xin gia nhËp §¶ng (h-ëng quyÒnthùc hiÖn nghÜa vô cd). n¨ng lùc t. ‡ §èi víi nh÷ng ng-êi trªn 60 tuæi. ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n.I. v× ë ®é tuæi ®ã ng-êi ta míi cã sù tr-ëng thµnh vÒ nhËn thøc. H-íng dÉn 03HD/BTCTW râ thªm ³ Ph¶i ®-îc Ban Th-êng vô cÊp uû trùc . Lµ c«ng d©n ViÖt Nam tõ m-êi t¸m tuæi trë lªn ‡ ³C«ng d©n n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ ng-êi cã quèc tÞch ViÖt Nam´(1). §iÒu kiÖn ®Ó ®-îc xÐt kÕt n¹p vµo §¶ng 1.quyÒn vµ nhiÖm vô cña ®¶ng viªn. ‡ §¶ng xÐt kÕt n¹p nh÷ng c«ng d©n ViÖt Nam nh-ng ph¶i ®ñ m-êi t¸m tuæi trë lªn.duy cÇn thiÕt. quyÕt ®Þnh´. ®©y lµ ®ßi hái ph¸p lý vµ t. ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2006 chØ râ: ³ViÖc kÕt n¹p vµo §¶ng nh÷ng ng-êi trªn 60 tuæi do cÊp uû trùc thuéc Trung -¬ng xem xÐt. cã ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. Quy ®Þnh thi hµnh §iÒu lÖ §¶ng sè 23-Q§/TW. còng nh.

nhiÖm vô ®¶ng viªn . §iÒu 1 trong §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh Thõa nhËn vµ thùc hiÖn §iÒu lÖ §¶ng §iÒu lÖ §¶ng lµ v¨n b¶n ph¸p lý c¬ b¶n cña §¶ng. lý t-ëng cña §¶ng. ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng Thõa nhËn vµ tù nguyÖn thùc hiÖn C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña §¶ng ‡ Ng-êi muèn vµo §¶ng tr-íc hÕt ph¶i cã gi¸c ngé vÒ môc tiªu. b¶o ®¶m cho §¶ng lµ mét khèi thèng nhÊt. tiªu chuÈn chÝnh trÞ hµng ®Çu ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn. tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn. V× vËy ng-êi muèn vµo §¶ng ph¶i nghiªn cøu §ÞÒu lÖ §¶ng ®Ó tõ ®ã thõa nhËn vµ thùc hiÖn nghiªm.2. §iÒu lÖ §¶ng. Thõa nhËn vµ tù nguyÖn thùc hiÖn C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ. ®©y lµ ®iÒu kiÖn. thõa nhËn vµ tù nguyÖn thùc hiÖn C-¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña §¶ng. Thõa nhËn vµ tù nguyÖn phÊn ®Êu theo tiªu chuÈn. ‡ §iÓm 1.

tu d-ìng ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn cña §¶ng. lµ n¬i mµ mçi ®¶ng viªn thùc hiÖn quyÒn vµ nhiÖm vô cña m×nh.Thõa nhËn vµ tù nguyÖn phÊn ®Êu theo tiªu chuÈn. tõ ®ã phÊn ®Êu. nhiÖm vô ®¶ng viªn ‡ Ng-êi vµo §¶ng ph¶i hiÓu râ vµ n¾m v÷ng tiªu chuÈn. häc tËp. mµ chñ yÕu c¨n cø vµo viÖc lµm thøc tÕ hµng ngµy cña ng-êi xin vµo §¶ng cã thùc sù v× môc ®Ých. nhiÖm vô ®¶ng viªn. . bÊt kú ng-êi ®¶ng viªn nµo ®Òu ph¶i ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng. rÌn luyÖn vµ tr-ëng thµnh trong thùc tÕ ®Êu tranh c¸ch m¹ng. V× vËy. Tù nguyÖn ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng ‡ Tæ chøc c¬ së ®¶ng lµ n¬i trùc tiÕp qu¶n lý. rÌn luyÖn. trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng l·nh ®¹o cña §¶ng. rÌn luyÖn ®¶ng viªn. gi¸o dôc. ‡ §¶ng kh«ng chØ c¨n cø vµo lêi nãi dï m¹nh.lý t-ëng cña §¶ng hay kh«ng.

ChØ cã th«ng qua rÌn luyÖn. ®ång thêi lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi quÇn chóng nh©n d©n. c«ng t¸c cã n¨ng suÊt. ‡ Ng-êi -u tó: + Ng-êi muèn vµo §¶ng. tiªn tiÕn h¬n h¼n quÇn chóng ngoµi ®¶ng.³löa thö vµng. hiÖu qu¶ cao. luyÖn tµi. trong moi ho¹t ®éng cña m×nh ph¶i tá râ tÝnh tÝch cùc. giíi thiÖu nh÷ng ng-êi -u tó. chÊt l-îng. häc tËp. c¶ vÒ nhËn thøc vµ hµnh ®éng. rÌn luyÖn qua mét qu¸ tr×nh nhÊt ®Þnh nh-ng ch-a ®ñ. thö th¸ch trong thùc tiÔn . Qua thùc tiÔn chøng tá lµ ng-êi -u tó. . ®-îc quÇn chóng tin cËy vµ noi theo. cã kh¶ n¨ng c¶m ho¸. xøng ®¸ng vµo §¶ng. gi¸o dôc. ‡ §ù¬c nh©n d©n tÝn nhiÖm: Trë thµnh mét ng-êi -u tó lµ kÕt qu¶ phÊn ®Êu.3. tËp hîp quÇn chóng. + Ph¶i lao ®éng. gian nan thö søc´ míi chøng tá lµ ng-êi -u tó ®-îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. ®-îc nh©n d©n tÝn nhiÖm ‡ Qua thùc tiÔn: Thùc tiÔn lµ th-íc ®o chÝnh x¸c phÈm chÊt vµ n¨ng lùc con ng-êi. Ng-êi ®¶ng viªn bao giê còng ph¶i t¾m m×nh trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña ®Êt n-íc ®Ó nhËn thøc vµ hµnh ®éng ®óng. mµ cßn ph¶i ®-îc nh©n d©n tÝn nhiÖm qua rÌn ®øc. lµ c¨n cø tin cËy ®Ó nh©n d©n lùa chän. ph¶i lµ ng-êi -u tó.

Ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®-îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ §¶ng, Quy ®Þnh sè 23-Q§/TW, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Ban ChÊp hµnh Trung -¬ng vÒ thi hµnh §iÒu lÖ §¶ng cßn cã quy ®Þnh vÒ tr×nh ®é häc vÊn cña ng-êi vµo §¶ng: ³ (a) Ng-êi vµo §¶ng nãi chung ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp trung häc c¬ së hoÆc t-¬ng ®-¬ng trë lªn´. ³ (b) Ng-êi vµo §¶ng ®ang sinh sèng ë vïng cao, vïng s©u, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi khã kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n, kh«ng b¶o ®¶m ®-îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm (a) nªu trªn th× nãi chung còng ph¶i cã tr×nh ®é häc vÊn tèi thiÓu lµ tiÓu häc".

II.PH N U TR THÀNH C NG S N VI T NAM

NG VIÊN

NG

1.Xác nh ng c vào ng úng n ‡ Có nhi u câu h i và câu tr l i khác nhau c a a s qu n chúng khi gia nh p ng, song câu tr l i úng nh t là câu tr l i c a Ch Tich H Chí Minh c nhi u ng i tâm c. ‡ Ch tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y: ³Vi sao chóng ta vµo ng? Ph i ch ng th ng quan, ph¸t tµi? Kh«ng ph i!... Chóng ta vµo ng lµ ®Ó hÕt lßng, hÕt søc phôc vô giai cÊp, phôc vô nh©n d©n, lµm trän nhiÖm vô cña ng-êi ng viªn´. B¸c cßn c n dÆn, nÕu sî kh«ng phôc vô ®-îc nh©n d©n, phôc vô ®-îc c¸ch m¹ng thi ®õng vµo hay lµ khoan h·y vµo ng Bëi vi ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, chø kh«ng ph i lµ n¬i ®Ó tim kiÕm danh väng, ®Þa vÞ, thu h¸i lîi léc. ‡ Trong quá trình ph n u vào ng, vi c xây d ng ng c vào ng úng n là i u có ý ngh a quy t nh.

2. RÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ‡ B¶n lÜnh chÝnh trÞ? B n l nh chính tr thÓ hiÖn ë viÖc kiªn ®Þnh môc tiªu, lý t-ëng ®· chän; trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng, gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. KhÝ tiÕt cña ng-êi c¸ch m¹ng lµ ³giµu sang kh«ng quyÕn rò, nghÌo khã kh«ng chuyÓn lay, uy vò kh«ng khuÊt phôc´. §ång thêi, b¶n lÜnh ®ã cßn thÓ hiÖn ë tinh thÇn ®éc lËp, s¸ng t¹o, kh«ng thô ®éng, û l¹i, b¶o thñ, tr× trÖ. Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng lµ nÐt næi bËt trong nh©n c¸ch ng-êi ®¶ng viªn céng s¶n. ‡ §Ó cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng ph i làm gi?, chóng ta cÇn ®øng v÷ng trªn lËp tr-êng cña giai cÊp c«ng nh©n, gi÷ v÷ng niÒm tin, ra søc phÊn ®Êu gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa.B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu b»ng nç lùc cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn.

rÌn luyÖn bÒn bØ hµng ngµy mµ ph¸t triÓn vµ cñng cè. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng ‡ o c cách m ng? Cïng víi rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. Lóc nµy. h¹nh phóc. cho c¸ch m¹ng. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ tù nguyÖn tù gi¸c gãp søc ®-a ®Êt n-íc tho¸t khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. trë thµnh quèc gia giµu m¹nh. §Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n kh«ng ph¶i lµ phñ ®Þnh vai trß. nh©n d©n lµm chñ x· héi vµ cã cuéc sèng Êm no. Mçi ng-êi ®Òu cã tÝnh c¸ch riªng. Còng nh. ‡ Mu n có o c cách m ng ph i làm gi ? ³§¹o ®øc c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i trªn trêi sa xuèng. Cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng míi hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô c¸ch m¹ng vÎ vang. Nã do ®Êu tranh. §¹o ®øc c¸ch m¹ng cã néi dung hÕt søc phong phó. §ã lµ ®iÒu chñ chèt nhÊt´(3). lîi Ých c¸ nh©n. vµng cµng luyÖn cµng trong´(4). nh-ng ³Nãi tãm t¾t.ngäc cµng mµi cµng s¸ng. tù do. th× ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lµ: QuyÕt t©m suèt ®êi ®Êu tranh cho §¶ng. cÇn th-êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. së thÝch riªng.RÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. v¨n minh. ®êi sèng riªng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. .

‡ Trong i u ki n hi n nay. g-¬ng mÉu ³®¶ng viªn ®i tr-íc. c o c ngh nghi p v i tài n ng. ‡ Coi tr ng c vi c h c t p chính tr v i chuyên môn nghi p v .3. .Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· d¹y. Cã nh. §¶ng viªn ph¶i phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh ng-êi s¶n xuÊt.vËy míi xøng ®¸ng víi vai trß tiªn phong. lµng n-íc theo sau´. N©ng cao n¨ng lùc. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao ‡ §¶ng viªn kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. chiÕn ®Êu vµ häc tËp giái. th ng xuyên ti p nh n nh ng hi u bi t m i ki n th áp ng các yêu c u do th c ti n t ra.nh. c«ng t¸c. không ng ng h c t p. ngoài nhi t tình cách m ng c n c bi t coi tr ng nâng cao n ng l c trí tu và n ng l c th c ti n.

o c. tr-ëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. c«ng t¸c x· héi ‡ Mét trong nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng ta lµ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. G¾n bã víi tËp thÓ. víi bµ con lµng xãm. quan t©m gióp ®ì lÉn nhau. víi nh©n d©n. b¹n bÌ trong ®¬n vÞ c«ng t¸c. ‡ Ho¹t ®éng ®oµn thÓ vµ c«ng t¸c x· héi lµ c¬ héi tèt gióp chóng ta tiÕn bé. ‡ Muèn trë thµnh ®¶ng viªn. khèi phè. tÝch cùc c«ng t¸c ®oµn thÓ. §¶ng viªn ph¶i gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã. trong quan hÖ quý träng nhau. tr-íc hÕt thÓ hiÖn sù g¾n bã víi quÇn chóng ë n¬i lµm viÖc vµ n¬i c. chóng ta ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. G¾n bã víi ®ång nghiÖp. th«ng c¶m.4. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ. .tró cña m×nh. c«ng t¸c x· héi. víi nh©n d©n. t¹o dùng sù tÝn nhiÖm víi nh©n d©n ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn.

kÕt qu¶ thùc hiÖn chñ tr-¬ng.C th là: ‡ TÝch cùc h-ëng øng c¸c phong trµo. n¾m b¾t t×nh h×nh t. ‡ TÝch cùc vµ m¹nh d¹n tham gia gãp ý kiÕn ®èi víi sù l·nh ®¹o cña tæ chøc ®¶ng vµ ®éi ngò ®¶ng viªn. ‡ Chñ ®éng n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ. nâng cao n ng l c lãnh o và s c chi n u c a t ch c c s ng. tham gia xây d ng t ch c c s ng trong sach. hoµn thiÖn c¸c chñ tr-¬ng. nghÞ quyÕt cña §¶ng. TÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng ë c¬ së §¹i héi X cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: Ph i d n s c x©y dùng. ®Ò xuÊt víi tæ chøc ®¶ng vÒ x©y dùng. n©ng . Vì v y. chi bé ®Ò ra. c¸c ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng chñ tr-¬ng.t-ëng cña quÇn chóng nh©n d©n. v ng m nh là trách nhi m c a ng i ph n u vào ng. víi tinh thÇn chñ ®éng. gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc ®¶ng. s¸ng t¹o. nghÞ quyÕt l·nh ®¹o.5. nç lùc phÊn ®Êu cao nhÊt. chÝnh s¸ch. nhiÖm vô cña ®¶ng bé. bæ sung. kÞp thêi ph¶n ¸nh.

‡ TÝch cùc vµ kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ §¶ng. trung thùc. vu c¸o. kÝch ®éng. nh. bÇu vµo cÊp uû. ®¬n vÞ. gãp phÇn x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ trong s¹ch. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ-x· héi ë c¬ së. ®ñ tiªu chuÈn ®Ó tæ chøc ®¶ng xem xÐt.lîi dông d©n chñ ®Ó xuyªn t¹c chñ tr-¬ng. tÝch cùc. ®¶ng viªn. g©y rèi néi bé. chÝnh s¸ch cña §¶ng. giíi thiÖu nh÷ng quÇn chóng -u tó cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc ®¶ng xÐt kÕt n¹p. chia rÏ ®oµn kÕt. b«i nhä nh÷ng c¸n bé. . Gãp phÇn lµm thÊt b¹i mäi ©m m-u vµ thñ ®o¹n ph¸ ho¹i cña c¸c phÇn tö xÊu. ‡ Th-êng xuyªn tham gia gãp ý kiÕn ®èi víi ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ. giíi thiÖu nh÷ng ®¶ng viªn -u tó. v÷ng m¹nh.TÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng ë c¬ së ‡ Tham gia viÖc ph¸t hiÖn.

CH T CH H CHÍ MINH . LÃNH O VÀ RÈN LUY N NG TA .NG I SÁNG L P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful