1.

Tác gia dã xây dung hình tuong nhân vât
Huân Cao nhu thê nào? Qua dó em biêt duoc
quan niêm nghê thuât tiên bô gì cua nhà vàn?
2. Tai sao tác gia lai cho ràng canh cho chü là
"Mũt canh tuong xua nav chua tŵng có"?
3. Nhân xét vê bút pháp miêu ta cua tác gia
trong canh này?
1 1.. Nhãc Nhãc lai lai khái khái niêm niêm vê vê thao thao tác tác lâp lâp luân luân so so sánh? sánh?
So So sánh sánh là là làm làm sáng sáng rõ rõ dôi dôi tuong tuong dang dang nghiên nghiên
cúu cúu trong trong tuong tuong quan quan vói vói các các dôi dôi tuong tuong khác khác..
2 2.. Yêu Yêu câu câu cúa cúa thao thao tác tác lâp lâp luân luân so so sánh sánh là là gì? gì?
Khi Khi so so sánh, sánh, phái phái dãt dãt các các dôi dôi tuong tuong vào vào cùng cùng
môt môt bình bình diên, diên, dánh dánh giá giá trên trên cùng cùng môt môt tiêu tiêu chí chí mói mói
thây thây duoc duoc su su giông giông nhau nhau và và khác khác nhau nhau cúa cúa
chúng chúng..
. BÀ TAP 1: . BÀ TAP 1:
Tìm Tìm hiêu hiêu tâm tâm trang trang cúa cúa nhân nhân vât vât trü trü tình tình (khi (khi
vê vê thãm thãm quê) quê) trong trong hai hai bài bài tho tho::
- 'Khi di trš, lúc vŧ già,
Giŭng quê vŗn thť, tóc dà khác bao.
Trš con nhin lœ không chào
Hůi rŝng khách Ź chűn nào lœi choi"
( Ha Tri Chuong)
- 'TrŹ lœi An Nhon tuôi lŵn rôi
Bœn choi ngày nhů chàng còn ai
Nŧn nhà nay dƅng co quan mŵi
Chàng lţ thàm quê lœi hůi ngĭŷi"
(Chê Lan Viên)
1. Diêm giông nhau:
a. Ca hai tác gia dêu ròi quê huong ra di lúc
còn tre và tro vê lúc tuôi dã cao:
"Khi di trŗ, lúc vŝ già"
(Ha Tri Chuong)
"1rů lʼni An Ahon tuôi lūn rôi"
(Chê Lan Viên)
Ðiêm giông nhau:
b Cá hai dêu nhân thây mình xa Ia ngay
trên chính quê huong:
- 'Trš con nhin lœ không chào
Hůi rŝng khách Ź chűn nào lœi choi"
(Ha Tri Chuong)
hông còn ai nhân ra mình
- 'Bœn choi ngày nhů chàng còn ai
Nŧn nhà nay dƅng co quan mŵi
Chàng lţ thàm quê lœi hůi ngĭŷi"
(Chê Lan Viên)
"uê huong dã biên dôi sau chiên tranh,
không còn cánh cü nguòi xua
êt Iuân:
ai nhà tho, hai con nguòi ó hai thòi dai
khác nhau, nhung cám xúc vê nôi lòng cúa
nguòi xa xú ngày tró vê dêu có nét giông
nhau. Ðoc nguòi xua cüng là dip dê hiêu
nguòi nay sâu sãc hon.
bbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbb
êu câu thuc hành:
'iêt môt doan vãn (khoáng 200 chü) vê
môt trong hai ý tho trên
0
123456789
10
20
30
40 50 60
70
80
90
á hai nhà tho dêu có su cám nhân giông
nhau khi vê thãm lai quê huong. Ðó là su
cám nhân vê thòi gian và tuôi tác. Thòi gian
trôi di không bao giò tró lai. Nó kéo theo bao
su thay dôi. Su vât biên dôi. on nguòi già
nua. á hai nhà tho dêu bãt nguôn tù quy luât
ây. Giong tho cüng giông nhau, có nôi buôn
man mác truóc cánh cü nguòi xua. n là cá
hai dêu bõ ngõ. ó cái gì goi nhó dên bâng
khuâng.
Goi ý cho doan 1, ý 1:
TAP TAP : : Ðây là cách so sánh tuong dông:
Hoc và trông cây dêu có ích nhu nhau:
- oc: mang lai tri thúc dê thuc hành trong dòi sông.
-Trông cây: cho hoa, quá, cho môi truòng trong
sach, diêu hoà khí hâu
Hoc và trông cây dêu cân có thòi gian:
- oc: tiêp thu tù don gián dên phúc tap, dê dên khó
dê tiên bô
-Trông cây: dân dân thu hoach tù ít dên nhiêu, không
nôn nóng.
3 êt Iuân: ách so sánh dê khuyên ta kiên nhân
trên con duòng hoc tâp
TAP 3:
TU TÌNH
(ài )
Tiêng gà vãng vng gáy trên bom,
Oán hân trông ra khãp moi chòm.
Mõ thám không khua mà cüng côc
huông chùa chng dánh có sao
om?
Truóc nghe nhüng tiêng thêm rên
rï,
Sau giân vì duyên dê mõm mòm.
Tài tú giai nhân ai dó tá?
Thân này dâu dê chiu già tom!
(Hô Xuân Huong)
CH& HÔM NHÓ NH
Tròi chiêu báng lãng bóng hoàng
hôn,
Tiêng ôc xa dua vng trông dôn.
Gác mái ngu ông vê viên phô
Gõ sùng muc tú lai cô thôn.
Ngàn mai gió cuôn chim bay mói,
Dãm liêu suong sa khách buóc
dôn.
Ké chôn huong Ðài nguòi lü thú,
Lây ai mà kê nôi hàn ôn?
(à Huyên Thanh "uan)
So sánh ngôn ngü tho trong hai bài tho
So sánh trên tiêu chí ngôn ngü:
1.Su giông nhau cúa hai bài tho:
- Thê loai: thât ngôn bát cú
- Ngôn ngü: dêu gieo vân, tuân thú nghiêm
chinh luât dôi (câu 3 + 4 và 5 + 6)
TAP 3:
$u khác biêt:
- Ngôn tù:
+ Tho ô Xuân uong: dùng ngôn ngü hàng ngày
(tiťng gà väng väng, mõ thám, chuông sâu, nhƃng
tiťng thêm rŧn rï, khśp mŭi chòm.; cŵ sao om,
duyên dê mõm mòm, chūu già tom)
+ Tho Bà uyên Thanh Quan: dùng nhiêu tù án
'iêt (hoàng hôn, ngĭ ông, viên phű, muc tƁ, cô thôn,
chűn Chĭong Dài, ngĭŷi lƃ thŽ, nôi hàn ôn)
- 'ê thi liêu:
+ Tho Bà uyên Thanh Quan: dùng nhiêu thi liêu
cúa vãn chuong cô diên (Chĭong Dài, ngàn mai,
däm liêu)
+ Tho ô Xuân uong: ít dùng
- Vê phong cách:
+ ô Xuân uong: gân güi, bình dân, tuy có xót xa
nhung vân tinh nghich, hiêm hóc
+ Bà uyên Thanh Quan: trang nhã, dài các, tiêng
nói cúa vãn nhân trí thúc thuong luu
3 êt Iuân: á hai bài tho dêu hay theo hai
phong cách khác nhau
HUÓNG DÃN ÐOC THÊM:
Môt phuong diên cúa thiên tài Nguyên Du:
Tù ái¨
Ý chính cúa bài: oài Thanh dã so sánh nhân
vât Tù ái cúa Thanh Tâm Tài Nhân vói nhân
vât Tù ái cúa Nguyên Du
- Nåm duoc cách so sánh tuong
dông và so sánh tuong phán
- iêt cách viêt doan vån có sú dung
thao tác Iâp Iuân so sánh
- Ðoc bài Ðoc thêm
- Viêt các doan vån trong các bài tâp còn
Iai
- Chuân bi bài hoc tiêp theo:
Luyên tâp vân dung kêt hop các thao
tác Iâp Iuân so sánh và phân tích

. 9E.  /3 K3 9. 9 34 ":.g3 % 8. 9 3 . . 3..4 . 3 9$3 . 6:.4 9E.4 73 .4 3.3 32 3 9:9 93 - K .  9 .9 :3 . 3 .3 33 . O 02 -9 .O  3 F9 .3 . %E.  .. 9743 ..3 3 . -9 5E5 2H: 9 .

.

4 .4 9E. 9.: . 9.E.3 . 8 3 3.: 9743 9.3 6:. E.3 29 -K3 /3 E3 E 97H3 . 3..3 .4 9E.3 E. H: . .. 5 :3 84 8E3 $4 8E3 2 8E3 7 9. 9. E..3 .J 2 9 ..: .: . .3 29 9H: .E.3 . . E 32 .3 . 9. 5 :3 84 8E3 K 84 8E3 5 9 .3 3H3 .

-.3'H3 . %! %K2 : 92 973 . %7.  36:H. 39 9O. E./ 3.4 7 3E.4 %7 .9 97 9K3 . 97 .. 33 .32 "3 9g26:H 3 . 334 . 333.3 %7 339:$ 37$ 3.33 . 9. - 9..433K3 3. .3..6:. 9g2 6:H 9743 ."3.

3 97 . . l2 3 3. . . : 7 6:H . 97 ... 9E. 9: .3'H3 . %7. .3 %7 339:# 37# .: .4 97 ..3 7..

3'H3 ":H.3 3. .3.. .337."3.: - . 333.. 334 .3 3..J36:H.3.433K3 3.. l233.3.397.2K3 3.3 %7 .4 7 3E.3.3 -3 8. %7.33 . 97H3.3./ 3.. :3392K3.6:.3.32 "3 9g26:H 3 .:.

 3 9. . 8: 8.3 . . . 9 E. . ..2 . 3. 3. : . 3 97 .3 ------------------------------------------------------------------------------------- .3 /5 : 3.43 3. 9 :3 .O 3F9 3 3. . 3. .: l. 3 3 .. .: 3. 3.

g3 43 . 299743. 9.3 '929 43.97H3 .:9.       H:. .

: . .O 8 .. . $ . 3 9. .4 43  .9 -3 43 3.: . . 9: 9E.3 . : -9 3:3 9 6: :9 3 9. 9g2 6:H .2 33 . 3:. 97.E K 3 3 -3 :3 .2 33 3 3. .3 2E. % .3 lO 8 . 3 . : - 3 O . 3.3 3 3.3 97 3 -.. .: .O 3 -:3 2.. 3 9.3 .4 97 O F4 904 -.4 8 9. 9 .

 : . 3.O 9 . 3 9743 83 %73 .3 97 9. 95 .4 4.3 . 2. 973 .: . /3 /3 9: 4.E.3 . 84 8E3 9. .. : 4 J : . 9. . 973 . . 84 8E3 :H3 9.O J. 95 / 3 O 93 - %73 . 6: .4 2 97.3 .3 3 3 5.43 . 95 9: 9 . : .3 9743 8.  %! l . 3.3 3  . H3 33 97H3 . 9 J9 3 3: 3 33 3O3 9 :3 E.

 %! .

:3 .. O 9E %3 3 : .. %%  %3 . 30 33 93 9H2 73 7 $. E. 2 2 : 8. 33 .: 3 . 2E 3.-9. 5 2 .2 -.3 l 3.. O .: -3 3 -O3 43 3 %3 .. 2 3 3 3 :3%. .4 %7 .3 .9743.. /3 .3 .: 942 :3.g3 .3 8. -. 2 .3 ..3 & %7.3 973 /3 E. .3 42 E3 .. 3 .3 E 97H3 -42 E3 3 973 7. 9 .K /:H3 22 22 % 9 . . 9 . 8..$48E33339.2 92 3 :.3 5 83 2. 93 3 2.3":. . :3 . .

:..3:9 .J333 $33. %! $48E397H39H:.. 33 :04.3 9:393H2 . %49933-E9.: . .-9.

3 .g3 ..2 .#3 5 2%.:3 8!: 3 3 9 3 9H2 7 3 7 5 2 .3 /3 33 3 3 3 9 3 . -9 3 9 %. :3 . /"2 #: %.. : 942 %. :3 %."3 2 9!2 . 9 ..3 J9 /3 . 3 3 l 3  9 3$ 3 3 ' 9 : %. 93 .3 ":. :3 %. 3 3 l 33 2..3 /3 3: 9 E3 '9 43 3 3 3 . . $ E.3 /3 3: 9 : .4 42 /:H3 # 22 22 . 8. :3 .g3 ..3 ":.

E. 543 .O O9 .3 3 -K3 /3 9: .E.3 ":.3 . E.: 9 :3 . 3..: .3 . - 9. ' 543 ..3 93 3. :3 . 904 . :3 %.g3 33 97J 9.3 3 3O . . 3.3 97. 9.E. . 2 O. 93 : .

... 33 ..3 84 8E3 33 .J3 ...l% 95.9H39:3: % .3/3.3 %2 % 3 .9 % .9 % . :3 : . %. - 4 %.

g3 .4 9E..O 8 /3 9. . . 84 8E3 9.9 43 .E.3 3 .. 84 8E3 9.E. 2 .3 53 9 . 5 :3 84 8E3 ..

E.4 9E.3 /3 9 5 . 9H2 '9 . 5 :3 84 8E3 . 43 . - 95 . 95 904 :3 95 . l. 53 9J. - l. 9.3 :3 - - .E. .g3 9743 .E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful