Những đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB

trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất. . quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến.Giai cấp công nhân    GCCN là là một tập đoàn xã hội ổn định. với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao. tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội. là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử. hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại.

phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. họ là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội. . giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất. ở các nước xã hội chủ nghĩa.Giai cấp công nhân   ở các nước tư bản. trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ.

bất công và mọi hình thức bóc lột .xã hội tư bản sang hình thái kinh tế .xã hội cộng sản chủ nghĩa.Sứ mệnh lịch sử của GCCN  tiến hành cuộc cải biến cách mạng từ hình thái kinh tế . giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức.

Đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB    GCCN là giai cấp tiên phong cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để nhất. . GCCN là giai cấp có ý thức tổ chức kỉ luật cao. GCCN có bản chất quốc tế.

GCCN được nền sản xuất công nghiệp hiện đại rèn luyện. vừa là con đẻ của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. phấn đấu vươn nên để đáp ứng được yêu cầu của nền sxcn hiện đại.Đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB    GCCN vừa là chủ thể trực tiếp nhất. GCCN phải không ngừng học tập. đội ngũ công nhân tri thức ngày càng gia tăng . đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh. Mặt khác. Do đó.

Đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB  GCCN đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến. . gắn liền với những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại.  Luôn đi đầu trong mọi phong trào cách mạng: xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

nên họ là giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản.Đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB   Do bị GCTS áp bức. bóc lột nặng nề. chế độ tư bản mà còn nhằm xây dựng một chế độ mới tốt đẹp hơn . là giai cấp cách mạng triệt để nhất chống lại chế độ áp bức bóc lột tư bản chủ nghĩa. không chỉ nhằm thủ tiêu giai cấp tư sản. Tính triệt để thể hiện ở chỗ những cuộc đấu tranh diễn ra ngay từ khi chủ nghĩa tư bản mới ra đời.

của dân tộc. vững mạnh về chính trị. . Tính tổ chức và kỉ luật được tăng cường khi ĐCS ra đời.Đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB   Điều kiện lao động đã buộc GCCN phải tuân thủ nghiêm ngặt kỉ luật lao động. ĐCS là một Đảng trung thành với lợi ích của GCCN. tư tưởng và tổ chức. là nhân tố giữ vai trò quyết định nhất đảm bảo cho GCCN hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình. kỉ luật chặt chẽ cho GCCN. điều kiện sống đã tạo nên tính tổ chức.

.Đặc điểm chính trị-xã hội của GCCN trong CNTB  Phong trào đấu tranh của GCCN không chỉ diễn ra đơn lẻ ở các doanh nghiệp. các nước mà có sự gắn bó giữa PTCN ở các nước.

công nghiệp ít phát triển. giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm (ra đời muộn so với giai cấp công nhân quốc tế. nửa phong kiến. trình độ văn hóa. còn mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán nông dân) . nghề nghiệp còn thấp. phát triển chậm. Nó ra đời trước cả sự ra đời của giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp.Những đặc điểm riêng của GCCN Việt Nam    Giai cấp công nhân là sản phẩm của chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa. số lượng ít.

Những đặc điểm riêng của GCCN Việt Nam GCCN Việt Nam ra đời trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. động cơ cách mạng.  . nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng của GCCN Việt Nam được nhân lên gấp bội.

.Những đặc điểm riêng của GCCN Việt Nam  GCCN Việt Nam ra đời và từng bước trưởng thành trong không khí sục sôi của một loạt các phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp liên tục nổ ra ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân lên đất nước ta.

dân chủ phát triển ở nhiều nước.Những đặc điểm riêng của GCCN Việt Nam GCCN VN ra đời trong khi phong trào cộng sản và công nhân thế giới phát triển.  . cuộc CM Tháng Mười Nga thắng lợi mở ra thời đại mới. con đường mới cho phong trào giải phóng dân tộc.  GCCN non trẻ Việt Nam đứng lên nhận lấy sứ mệnh lịch sử lãnh đạo CM Việt Nam và đồng thời đó cũng là chất xúc tác để nhân dân ta dễ tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin và đi theo con đường CM của GCCN.

nông vững chắc.Những đặc điểm riêng của GCCN Việt Nam Tuyệt đại bộ phận GCCN Việt Nam xuất thân từ nông dân lao động và những tầng lớp lao động khác.nhân tố.  . có mối liên hệ gắn bó tự nhiên và đông đảo nhân dân lao động là điều kiện thuận lợi để sớm hình thành khối liên minh công . khối đại đoàn kết dân tộc rộng rãi . cơ sở đảm bảo cho sự lãnh đạo của GCCN thông qua ĐCS Việt Nam.

tư tưởng và tổ chức đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng ở nước ta. .xã hội độc lập. thống nhất cả về chính trị.  GCCN Việt Nam đã sớm trở thành một lực lượng chính trị .Những đặc điểm riêng của GCCN Việt Nam Tất cả 4 điều trên….

Thanks for listening Thanks for listening .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful