l TÀl tH0H.

" CÔAC 1Y BňA CÓ Ý DŠAH XUA1 1 MA1 HAAC
QUA 1 1HŠ 1RUŬAC ,LŎP PHUOAC AA KIAH
DOAAH MÔ PHŤAC"
A! !Hu0t6 Át KltH 00AtH
Phuong án KD: la kê hoach hoat dông cua don vi
nhám dat dên nhung muc tiêu xac dinh trong KD.
Xâv dung PAKD gôm các buūc:
lanh gia va lua chon thi truong,thuong nhân
Lua chon mát hang,thoi co,diêu kiên, phuong thuc KD
lê ra muc tiêu cu thê: sô luong mua ban, gia ca
lanh gia hiêu qua qua 1 sô chi tiêu
lê ra biên phap thuc hiên
CÔNG TY CO PHAN XUÁT NHAP KHAU TRE VIET
TRE VIET Co.Ltd
!Hu0t6 Át KltH 00AtH
Xuât khŋu mát hàng Mâv 1re Dan sang
thš truŭng DŲC
1) GIOI THIEU CHUNG V CÔNG TY
2) THI TRUONG VA MÔI TRUONG KINH DOANH
3) SAN PHAM
4) HOACH lINH
5) KE HOACH TAI CHINH
6) PHÂN TICH VA DU TRU RUI RO
TÓM TAT TONG QUÁT :
Công ty: hon15 nám san xuât va xuât khâu cac mát hang tu
mây, tre, nua, la.Doanh thu hang nám hon 4 triêu USD
Tâm nhìn: Phân dâu tro thanh công ty xuât khâu mây, tre
dan hang dâu Viêt Nam.
Sú mênh: Kháng dinh thuong hiêu Tre Viêt trên thi truong
thê gioi.
Phuong châm kinh doanh: Không ngung cai tiên san
phâm, dap ung tôt yêu câu cua khach hang.
Muc tiêu: Phat triên bên vung báng chinh nôi luc cua
minh. lên nám 2011 tro thanh DN xuât khâu mây, tre hang
dâu Viêt Nam.
I. GIÓI THIEU CHUNG VE CÔNG TY
)Lua chon thi truòng muc tiêu
· TT luc co muc thu nhâp binh quân dâu nguoi cao
va phat triên
· Thông qua thi truong nay chung ta co thê tiêp cân
thi truong cac nuoc EU, lông Âu - môt thi truong
dây tiêm náng nhung con bo ngo
· CHLB luc co rât nhiêu chuong trinh nhám hô tro
su phat triên khu vuc kinh tê tu nhân cua nuoc ta
÷~ 1iŝm náng cua 11 Dųc là rât to lūn
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
1) Mô ta thš truŭng Dųc:
CHLB Dųc : nám o khu vuc Trung Âu, giap biên Bantic
va biên Bác, nám giua Ha Lan va Ba Lan.
Ngôn ngu chinh :Tiêng luc
Khi hŏu o luc rât da dang
1ông diên tich la 357.021 km· voi dân sŧ khoang
82.431.390.
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
Môi truŭng kinh tś:
Ty lê lam phat TB: 1,6°
GDP/nguoi- ngang gia suc mua: 28.700$
Ty lê táng truong GDP thuc tê : 1,7°
Hiên nay, luc coi trong phat triên cac môi quan hê voi Châu A -
Thai Binh Duong, truoc hêt voi Trung Quôc, Nhât Ban, An lô,
ASEAN.
) 1ông quan vŝ chinh sách thuong mʼni:
Cac HlTM duoc diêu chinh boi 3 dao luât
Luât quôc gia (luât Ngoai Thuong) *. la co sů PL cac GDTM va
thanh toan
Luât cua Liên Hiêp Quôc
Luât cua EU
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
a) Chinh sach thuś va thuś suat.
Thuê nhâp khâu ÷ (Tiên hang ¹ Phi BH ¹ Cuoc phi) * Thuê suât
CIF
Cac loai thuê khac danh vao hang nhâp khâu:
· Thuê gia tri gia táng (VAT)
· Thuê chông ban pha gia
· Thuê tiêu thu dác biêt
· Thuê chông tro câp
b) "uv dšnh vŝ bao goi. nhàn mac .
c) Tiêu chuŋn thuong mʼni.
d) Thu tuc hai quan.
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
) 1ŏp quán tiêu dùng:
loi hoi rât cao vê chât luong, co so thich va thoi quen su
dung cac san phâm co nhãn hiêu nôi tiêng, mác du gia dát hon
nhiêu
Cân nhiêu chung loai hang hoa voi sô luong lon va vong
doi ngán,voi cac diêu kiên vê dich vu ban hang - sau ban hang
tôt
Rât chu trong dên cac khia canh môi truong,dao duc va xã
hôi liên quan dên san xuât hang hoa.
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
) Xu huūng thš truŭng mâv tre dan:
theo vêu cau vŝ sųc khťe va thuŏn loi cho nguŭi tiêu dung.
Quan tâm dên hoa chât su dung trong cac san phâm
Tuy thuôc tinh náng san phâm: qua táng, nha bêp, trang tri
nôi thât.
Mũt sŧ chųng chş can co.
SA 8000 , ISO 14001: 2000 , ISO 9001: 2000 , OHSAS 18001
Thuś quan va hʼnn ngʼnch
San phâm Nuóc thú ba Thuê uu dãi (GSP)
TCMN báng mây tre la, liêu gai va
cac san phâm khac báng vât liêu
thuc vât ho muop
3.7° 0°
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
Xu huūng phát triên san phŋm
Su dung nhung san phâm lam báng nguyên liêu tu nhiên nhu
mây tre la, liêu gai , gôm su ...
Sán sang tra gia cao hon dê co nhung san phâm mang tinh dác
trung riêng
Phân khuc thi truong tiêm náng: nguoi gia vê huu së táng, dôi
tuong sông dôc thân, nhu câu mua sám cac mát hang qua táng, ki
niêm .
0
10
20
30
40
50
60
70
nam 2006 nam 2007 nam 2008 nam 2009 nam 2010
t
ô
n
g

g
i
á

t
r
i
Quý 1
Dô thi biêu diên tình hinh xuât khâu mây tre dan
các nàm gân dây
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
Xu huūng vŝ kênh phân phŧi:
Cát giam bot cac khâu phân phôi . mo rông chuôi phân phôi
Rut ngán thoi gian dê co thê dap ung môt cach nhanh chong
voi nhung thay dôi cua thi truong
Nha nhâp khâu luôn yêu câu dôc quyên khi ho mua môt san
phâm
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
5)LŻa chţn phân doʼnn thš truŭng:
Phân doan bâc trung gôm nhung nguoi co thu nhâp tuong
dôi cao, thich nhung loai hang trang tri nôi thât va qua táng co
kiêu dang va mau sác dôc dao, nhung gia ca không qua cao.
lây chinh la phân doan ma công ty muôn huong dên. Vi:
¹ Ho co kha náng chi tra
¹ La bô phân chiêm sô dông trong co câu dân sô cua luc
¹ Thi hiêu tiêu dung lai phu hop voi diêu kiên công ty.
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
ô)AhŹng vêu câu cua thš truŭng vŝ san phŋm:
Su dung hoa chât cadcium trong son: chi thi 91/338/EEC
long goi, ghi nhãn va dan nhãn: qui dinh sô 94/62/EC
Su dung cac loai keo ep: Formadehyle · 3,5 mg/m2h.
Vân dê su ly chông môi mot: môt sô chât bi câm :luu
huynh, Borax , oxit këm.

II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
ô) 1hŭi diêm thuŏn loi dê xuât khŋu.
u huong mua hang trang tri nôi thât vao cac dip lê mua he
va cac san phâm dung lam qua táng vao mua Giang Sinh va lê
Phuc Sinh.
Mua he la mua thuân loi cho viêc vân chuyên hang va bao
quan san phâm.
÷~ Vì vây công ty chúng ta nên xuât khâu vào khoang hè
(4.5.6.7) thòi diêm này là thích hop nhât.

Êǚ
&
DÔǬ
%16800
17000
17200
17400
17600
17800
18000
18200
18400
18600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%

3
'

$07 081

II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
7) Phân tich dŧi tác :1ŏp doàn Metro
Metro AG la tâp doan ban buôn, ban le giu thi phân lon nhât o luc,
co môt mang luoi phân phôi rông kháp trên toan thê gioi
Các bô phân bán hàng: Metro and Makro Cash and Carry , Real,
Extra, Metro Cash&Carry, Geleria KauIhoI, Media Markt va Saturn
Cung câp cac chung loai san phâm da dang va toan diên, tu cac san
phâm thuc phâm dên phi thuc phâm. No cùng rât manh vê cac mát hang
gia dung voi gia ca canh tranh
Metro Cash & Carry: dã co 61 cua hang ban buôn va hon 15.000
nhân viên tai luc. Hon 3.350.000 khach hang tin tuong lua chon va dich
vu cua cac tâp doan

II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:
7) Phân tich dŧi tác :1ŏp doàn Metro
Ra lênh ngay hôm nay, giao vao ngay mai.
Không chú trong dên thuong hiêu ma chi cân san phâm do
dat chuân vê yêu câu vê chât luong, mâu mã.
Trong thòi gian tói, së khai truong ván phong MGB
chuyên trach vê xuât khâu tai Viêt Nam¨.
÷~ Co hũi hop tác lý tuůng và thâm nhŏp vào hê thŧng siêu
thš Metro trên toàn câu

II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:

Loai Tu nhân
Duoc thành
lâp
1964
Tru so chính DüsseldorI, luc
Thành Viên
chu chôt
Frans W.H. Muller,
Giam dôc diêu hanh
Công nghiêp Ban buôn, ban le
San phâm
Hang tiêu dung
nhanh
Doanh thu ²t33.1 ty (2008)
Nhân viên ~100.000 (2007)
ME1RO trên toàn thś giūi
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:

) Dŧi thu cʼnnh tranh
a) DN san xuat xuat khŋu mav tre dan lūn trong nuūc. trên cung thš
truŭng xuat khŋu Ðųc
DN san xuât xuât khâu may tre dan THANH BINH :
Thi truong chinh la Châu âu,Mÿ. Doanh thu hang nám hon 30 ti dông.
Diêm Manh DiêmYêu
Tân dung duoc nguôn nhân công gia
re tai chô voi hon 20000 lao dông.
Phat triên trong lang nghê truyên
thông.
Tranh thu duoc su hô tro vê nguôn
vôn va dât quy hoach cua dia phuong.
Lao dông chu yêu lam theo kinh
nghiêm,tay nghê chua cao.
lang kho khán vê vôn dâu tu mo
rông san xuât va dao tao lao dông.
Công nghê san xuât chua duoc dâu
tu nhiêu.
Nguyên liêu tai chô chi dap ung
20° nhu câu,nguôn nguyên liêu không
ôn dinh va gia cao.
San phâm chua duoc chu trong
thiêt kê va da dang san phâm.
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:

DN xuât nhâp khâu may tre DOÀN KET 1:
Thi truong xuât khâu chinh la luc va Nhât Ban, doanh thu hang nám tu
2,5- 3 triêu USD.
Diêm Manh DiêmYêu
La DN manh nhât cua lang nghê may tre
dan nôi tiêng Phu Vinh.
DN co 3 co so san xuât lon cung hon
200công nhân lanh nghê va hang trám lao
dông thoi vu.
San phâm dã co thuong hiêu trên nhiêu
nuoc voi nhiêu chung loai,da dang mâu mã.
Công nghê ki thuât tiên tiên.
Luôn chu trong công tac dao tao phat triên
nguôn nhân luc.
La 1 DN uy tin va duoc tin cây.
Vung nguyên liêu chua chu dông va ôn
dinh.
Chât luong san phâm chua dông nhât.
II.THI TRUÒNG VÀ MÔI TRUÒNG KINH DOANH:

b) Trung "uŧc la quŧc gia co tş trţng hang mav tre dan xuat khŋu lūn
nhat vūi cac thš truŭng cʼnnh tranh vūi cac DN JN
Diêm Manh DiêmYêu
Nguôn lao dông dôi dao voi gia re.
lât rông voi nhiêu vung nguyên liêu lon.
Môi truong KHCN phat triên manh,dã ap
dung CN hiên dai vao nhiêu công doan san
xuât.
Gia thanh canh tranh.
San phâm co kênh phân phôi rông va
xuât hiên trên nhiêu nuoc.
Co nhiêu tâp doan lon voi tiêm luc kinh
tê dôi dao nhu: Hengyang Da Wei Bamboo
Product Co.Ltd, Xiamen PEKE Co.Ltd.
Chât luong san phâm không dông dêu,
tôn tai nhiêu hang nhai hang gia.
III. SAN PHAM:
Tu cây tre gân gùi cua nguoi Viêt, cung voi dôi ban tay kheo leo va
khiêu thâm mÿ tinh tê, công ty san xuât ra rât nhiêu san phâm thê hiên ve
dep truyên thông, ván hoa cua Viêt Nam dông thoi không kem phân hiên
dai va huu dung.
III. SAN PHAM:
lê co thê thâm nhâp vao thi truong kho tinh nay, chung tôi dã dua
tiêu chi chât luong lên hang dâu voi su tuân thu nghiêm ngác nhung tiêu
chuân chât luong trong tung khâu cua qua trinh san xuât san phâm.
Hoan thiên va tiêu
thu san phâm
So chê nguyên
liêu
Nguoi san xuât,
khai thac nguyên
liêu
Xuong gia công,
san xuât san phâm
Nguoi thu gom
nguyên liêu
Doanh nghiêp cua
chung tôi
Bô phân thu gom
Ban thanh phâm
III. HOACH DINH:
1) Phân tich tình hình DA:
Tŵ nhŹng diêm mʼnnh nhŹng hʼnn chś
Diêm manh Diêm yêu
· lôi ngù CBCNV gioi chuyên môn va tâm
huyêt voi DN.
· Luc luong nhân viên thi truong marketing
náng dông,sang tao.
· Lao dông giau kinh ngiêm do tân dung duoc
nguôn nhân luc tu lang nghê o dia phuong.
· Nguôn nguyên liêu ôn dinh va chu dông nho
hop tac liên kêt lâu dai.
· lôi tac nuoc ngoai voi kênh phân phôi lon va
uy tin.
· DN dã xây dung duoc thuong hiêu trên cac
mát hang xuât khâu truoc.Tao niêm tin va uy
tin voi dôi tac va nguoi tiêu dung.
· Vi tri DN thuân loi trong san xuât kinh doanh
va xuât cang.
· Tân dung duoc nguôn hô tro tu dia phuong
· Han chê vê vôn dâu tu va mo rông
san xuât.
· Công nghê chua duoc dâu tu nhiêu do
han chê tai chinh va trinh dô lao dông
nên náng suât chua cao.
· Gia ca con cao,kho canh tranh voi san
phâm cua Trung Quôc,Thai Lan.
· Mâu mã san phâm tuy dã co phân da
dang nhung cùng chi la cai tiên tu
nhung mâu cù,vân chua co nhung san
phâm dôt pha.
III. HOACH DINH:
Cung nhŹng co hũi va thach thųc
Nhüng co hôi Nhüng thách thúc
· Thi truong tiêu thu con rông mo, xu
huong su dung san phâm thân thiên voi
môi truong; nguoi tiêu dung tai cac
nuoc nhâp khâu,tiêu biêu la luc co kha
náng chi tra cao.
· Co kha náng ap dung cac công nghê
tiên tiên vao môt sô khâu cua qua trinh
san xuât.
· Xuât hiên nhung xu huong san phâm
moi (nha tre láp ghep, ban ghê ep...)
· Co su hô tro phat triên thông qua cac
chinh sach cua Nha nuoc va dia
phuong, dác biêt la trong nám vua rôi
dã co 3 lân nâng ty gia kich thich dang
kê cho viêc xuât khâu cua Công ty.
· Canh tranh lao dông voi cac lang nghê
khac ma nhât la cac khu công nghiêp.
· Nguyên liêu ngay cang khan hiêm do
tinh trang khai thac bua bãi nên kha kho
khán trong vân dê chu dông nguôn
nguyên liêu tôt.
· Vi mang tinh chât danh lë nên Công ty
vân chua liên kêt duoc voi cac doanh
nghiêp khac cung nganh nhám tao nên
môt thuong hiêu chung co chô dung
trên thi truong thê gioi.
· Co so ha tâng con yêu kem.
· Canh tranh voi san phâm cua môt sô
nuoc co nghê mây tre dan phat triên nhu
Trung Quôc, Thai Lan.
· Thiêu nhân công tay nghê cao
· Thiêu vôn.
III. HOACH DINH:
> Ciai pháp:
Tô chuc cac lop hoc nâng cao tay nghê, tô chuc tuyên dung
thêm lao dông chât luong
Ap dung công nghê moi theo phuong phap sinh hoc
Xây dung vung nguyên liêu tâp trung.
Liên kêt cac doang nghiêp mây tre dan trong nuoc táng nôi
luc
Xây dung dôi ngù thiêt kê chuyên nghiêp, sang tao
Giu vung môi quan hê lâu dai voi cac dôi tac.
III. HOACH DINH:
) Ciá ca .
Phan anh quan hê cung cau hang hoa do trên thš truŭng
Ap dung muc gia khac nhau cho 3 nhom san phâm chinh:
- San phâm duoi dang nguyên liêu
- San phâm thông dung
- San phâm cao câp.
Xây dung gia trên co so nghiên cuu:
- Nguôn hang cua tung công ty
- Gia ca thi truong
- Nhu câu cua khach hang.
III. HOACH DINH:
) Ciá ca và sŧ luong xuât dŻ kiśn
Tinh theo gia FOB. cang ÐA NÅNG (INCOTERMS 2000).
TÊN MAT HÀNG SÓ LUONG DON GIÁ
(EURO)
DOANH THU
(EURO)
1)Lãng mây
160
5 800
2)Binh phong
200 34.8 6960
3)SoIa ban luc binh
120 202 24240
4)Ghêǭ mây dan
200 29 5800
5)Lo hoa tre son
mai
250 25 6250
Tông Doanh Thu
44050
III. HOACH DINH:
) Phuong thųc thanh toán dŻ kiśn:
Phuong thųc nhŭ thu kem chųng tŵ tra ngav ( D/P ) vi.
Tin cây noi uy tin cua dôi tac - Metro Cash&Carry
Thê hiên thiên chi muôn hop tac lâu dai voi môt dôi tac co
tâm cõ.
Tu tin ráng chât luong san phâm cua công ty së lam hai
long dôi tac.
III. HOACH DINH:
5) Phuong thųc tiśp cŏn thš truŭng, dŧi tác
Tiśp cŏn thš truŭng thong qua tiśp cŏn dŧi tac.
Quang cao san phâm moi cho nhung dôi tac cù
(catlogues, thu chao hang.)
Thông qua hôi cho thuong mai gui mâu mã tung loai mát hang dên
tham du
Cu nhân viên công ty sang thi truong dê hiêu rõ hon thi truong hiên
tai va nám bát duoc thi truong trong tuong lai
Thông qua tô chuc xuc tiên thuong mai tai viêt nam
Su dung cac công cu dai chung
III. HOACH DINH:
DŻ tinh chi phi :
theo tinh hinh thŻc tś TT va cong tv. co thê triên khai
Hôi cho thuong mai quôc tê : thuê 3.000.000d/gian.
Cu nhân viên sang tim hiêu thi truong luc trong 1 thang du kiên:
CHI PHI
NGOAI TE
(EURO)
VND
Ve may bay ( khu hôi ) 1100 28.325.000
Khach san 1158 29.820.000
li lai, án o 2460 71.842.500
Chi phi khac 500 25.750.000
TONG CONG 6048 155.737.500
III. HOACH DINH:
ô) Kś hoʼnch nhân sŻ:
Cau truc Bũ phŏn san xuat
Loai tho Sô luong
Luong trung
bình (VND/ngày)
Thuong
Tho dan chinh 20 tho 100 ngan Theo san phâm
Tho che nan 10 tho 40-60 ngan Theo san luong
vuot chi tiêu
Bô phân thu gom
nguyên liêu
5 nguoi 50-65 ngan nt
Bô phân so chê
nguyên liêu
10 nguoi 50-60 ngan nt
Bô phân thu gom
Ban thanh phâm
5 nguoi 50-60ngan nt
Tho dan phu 30 nguoi 60 ngan Không co chê dô
thuong
III. HOACH DINH:
Phong kś hoʼnch
Chúc vu Sô luong
Luong (trVND
dông/tháng)
Thuong
Truong phong 1 3.5tr/thang Theo hiêu qua va náng
suât công viêc, su dôt
pha trong kê hoach..
Pho phong 1 2,6tr/thang Nhu trên
Công tac viên 2 1,8-2tr/thang Nhu trên
Tông 4 · ~10tr/thang
III. HOACH DINH:
Phong kinh doanh va Bũ phŏn tiśp thš . tim kiśm thš truŭng
CHUC VU SÓ LUONG LUONG THUONG
Truong phong
1
3.5tr/thang
Theo náng suât va
hiêu qua công viêc
Pho phong
1
2,5tr/thang
Nhu trên
Nhân viên PR
2
2tr/thang
Nhu trên
Nhân viên tiêp
thi
2
1,8-2,2tr/thang
Nhu trên
Nhân viên thi
truong
2
1,8-2,2tr/thang
Nhu trên
IV. KE HOACH TÀI CHINH:
A. Phân tich tài chinh
) Nguon vŧn duĿ kiśn
Vôn công ty: 400.000.000(VND)
Vôn vay ngân hang :400.000.000(VND) (tra no trong vong 2 thang)
2) Chi phi duĿ kiśn.
Chi phi nhân công san xuât: : 350.000.000 (VND)
Chi phi NVL : 171.795.000 (VND)
Chi phi san xuât chung : 40.000.000 (VND)
Chi phi marketing : 160.000.000 (VND)
Chi phi bôc hang : 500.000 (VND)/container
(Iull 3 container)
Thuêǭ xuât khâu : 1.000.000(VND)/container
Chi phi vân chuyên : 3.000.000(VND)
Chi phi khac : 10.000.000(VND)
III. KE HOACH TÀI CHINH:
Doanh thu dŻ kiśn:
TÊN MAT
HÀNG
SÓ LUONG
(chiêc)
DON GIÁ
(EUR)
DOANH
THU(EUR)
1.Lãng mây 160 5 800
2.Binh phong 200 34,8 6960
3.SoIa ban luc
binh
120 202 24240
4.Ghê mây dan 200 29 5800
5.Lo hoa tre son
mai
250 25 6250
Tông doanh thu 44.050
III. KE HOACH TÀI CHINH:
B. So bũ dánh giá hiêu qua tài chinh dŻ án
¹ Thuê TNDN: 25° ¹Lãi vay : 12°/thang
¹ Khâu hao : 20.000.000/thang ¹Thoi gian : 2 thang
¹ Tai thoi diêm xuât ty gia EUR/VND ÷ 25.750
¹ Chi sô lam phat du kiên trong nám : 8,5°/nám
KHOAN MUC VND
Doanh thu 1.134.287.000
Chi phi hoat dông 739.295.000
Khâu hao 40.000.000
EBIT 354.992.000
Tra lãi tiên vay 8.000.000
Thu nhâp truoc thuê 346.992.000
Thuê TNDN 86.730.000
Loi nhuân sau thuê 260.262.000
° Loi nhuân sau thuê 23°
III. KE HOACH TÀI CHINH:
C. Các chi tiêu dánh giá hiêu qua cua du án:
) Tv suat loi nhuŏn .
Doanh thu
Chi phi hoat dông
Vôn dâu tu
100°
1.134.287.000 739.295.000
800.000.000
100° 49,4°
÷
÷
÷> Ty suât loi nhuân ÷ 49.4º / 2 ÷ 24.7º tháng
Ta thây:
Ty suât loi nhuân/vôn/ thang: 24,7 ° ~ 8,5°/12t : chi sô lam phat du kiên
Ty suât loi nhuân/vôn/thang: 24,7 ° ~ 12°/12t : lãi suât ngân hang
÷
100°
loi nhuân rong
vôn dâu tu
III. KE HOACH TÀI CHINH:
2) Loi nhuŏn biên sau thuś
÷
260.262.000
1.143.287.000
÷
0,23
Vây cú 1 dông doanh thu thì mang lai 0.23 dông loi nhuân.
)Tinh hiêu qua cua hop dong xuat khŋu.
747.295.000
44.050
÷ ÷
16.965
Do T
xk
:16.965 · 25.750 :ty gia hôi doai du tinh thoi diêm xuât
Phuong án này có tính kha thi.
Vì vây. doanh nghiêp nên thuc hiên phuong án kinh doanh này.
T
xk
CP hang xuât khâu (tinh báng nôi tê)
DT hang xuât khâu (tinh báng ngoai tê)
÷
V. PHAN TICH VÀ DU TRU RUI RO:
ŝ vŧn:
- Ngân hang cho vay chu yêu báng tin châp , vay vôn cân phai co
phuong an kinh doanh kha thi, hop dông
- Nhung dê ky kêt duoc nhung hop dông ngoai thuong thi khach hang
lai yêu câu công ty phai co vôn
ân dŝ con nguŭi:
Con yêu kem vê kiên thuc ngoai thuong nên thuong bi yêu thê khi dam
phan ky kêt hop dông
V. PHAN TICH VÀ DU TRU RUI RO:
Canh tranh:
- O trong nuoc: canh tranh không lanh manh dây gia mát hang xuông
thâp.
- O nuoc ngoai : thuong bi yêu thê vê chât luong cùng nhu mâu mã so
voi cac nuoc nhu Thai Lan, Trung Quôc,lai Loan ...
ŝ thš truŭng:
Thi truong luc la môt thi truong kho tinh, yêu câu khác khe vê mâu mã
cùng nhu chât luong va cac tiêu chuân.
ân dŝ vŝ nguôn nguvên liêu:
do tinh trang khai thac va xuât khâu nguyên liêu thô môt cach ô at, thiêu
quy hoach va quan ly nên nguôn nguyên liêu tu nhiên dang dân can kiêt
.
1. Nguyên lô Ngoc Anh 11.Phung Thi Phuong Linh 1. Nguyên lô Ngoc Anh
2. Trân Thê Anh
3. Lê Thi Thuy Diêm
4. Duong Tiên Dùng
5. Nguyên Thanh lat
6. Phan Thi Thanh Ha
7. Pham Thi Hông
8. Phan Công Huynh
9. Ngô Thi Thu Huong
10.Duong Thi Mÿ Lê
11.Phung Thi Phuong Linh
12.Nguyên Huu Hoang
Phuc
13.Nguyên Binh Son
14.Pham Trung Tâm
15.Truong Thanh Thanh
16.Nguyên Thi Nhât Thoa
Ŧg°– linh Truong
18.linh Thanh Quôc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful