SAC KY LONG

CAO AP
Jo. olôǯo . uOAǬNG DlLǯu LlNu - luAN Julǯ Ou¥LN
Lp . kl2 CLC Vôl tr.oo
CAǭC PH..NG PHAǭP PHÅN T¡ǭCH MO¡ TR.NG
NOI DUNG
I. KHAI NIEM
II. CAU TAO HE THONG SAC KY LONG CAO AP
III. KY THUAT SAC KY LONG CAO AP
IV. PHÂN TICH DINH TINH
V. PHÂN TICH DINH LUONG
VI. UNG DUNG CUASAC KY LONG CAO AP
I. KHAI NIEM
Sàc ký long cao áp (High Pressure
Liquid Chromatography) còn có tên
goi khác là Sàc ký long hiêu nàng
cao (High Performance Liquid
Chromatography). thuòng duoc
gàp duói ký hiêu tàt là HPLC.
Sàc ký long cao áp là môt phuong
pháp sàc ký chia tách trong dó pha
dông là chât long và pha tinh duoc
dùng là nhüng hat có kích thuóc rât
nho khoang 10µm. có hiêu suât tách
rât cao. Cõ hat nho dòi hoi phai
dùng bom dê nén dung môi qua côt.
Sàc ký long cao áp (High Pressure
Liquid Chromatography) còn có tên
goi khác là Sàc ký long hiêu nàng
cao (High Performance Liquid
Chromatography). thuòng duoc
gàp duói ký hiêu tàt là HPLC.
Sàc ký long cao áp là môt phuong
pháp sàc ký chia tách trong dó pha
dông là chât long và pha tinh duoc
dùng là nhüng hat có kích thuóc rât
nho khoang 10µm. có hiêu suât tách
rât cao. Cõ hat nho dòi hoi phai
dùng bom dê nén dung môi qua côt.
II. CAU TAO HE THONG SAC KY LONG CAO AP
. KY THUAT SAC KÝ LONG CAO ÁP
Nguyên tàc quá trình sàc ký trong côt
Phân loai sác ky Phân loai sác ky
Sác ky hâp phu (absorption chromatography)
Sác ky phân bô (partition chromatography)
Sác ky trao dôi ion (ion-exchange chromatography)
Sác ky theo loai cõ (size-exclusion chromatography)
Các thông sô dàc trung cua quá
trình sàc ký:
Iűc dų d| càov#a
N|#o |ƅc c%o cųt·
N|aà dóaq o|c
Kÿ thuât sàc ký long cao áp
Dua mâu vào côt tách
- Cung dong dung môi
- Ngung dong
Nhôi côt tách
- Nhôi khô
- Nhôi uot
Kÿ thuât tàng tôc dô
- Chuong trinh dung môi
- Chuong trinh tôc dô
dong
- Chuong trinh nhiêt dô
- Ghep côt tach
Lua chon kiêu tách sàc

- Sác ky hâp phu
- Sác ky phân bô
- Sác ky trao dôi ion
- Sác ky loai cõ
Sàc kí long hâp phu cao áp
(Sàc ký long-ràn - SKLR)
"ua trinh sác ky dua trên su hâp thu manh yêu khac nhau
cua pha tinh dôi voi cac chât tan va su rua giai cua pha
dông dê keo chât tan ra khoi côt. Su tach môt hôn hop
phu thuôc vao tinh chât dông hoc cua chât hâp phu
Co 2 loai sác ky long hâp phu:
Sác ky hâp thu pha thuân: pha tinh phân cuc, pha dông
không phân cuc
Sác ky hâp thu pha nghich: pha tinh không phân cuc,
pha dông phân cuc
Thông sô NormaI Phase Reversed Phase
Ðô phân cuc cúa côt Cao Thâp
Ðô phân cuc cúa dung
môi
Thâp Cao
Thú tu rúa giái Chât kém phân
cuc ra truóc
Chât phân cuc ra
truóc
Tång dô phân cuc
dung môi
Rúa giái nhanh
hon
Rúa giái châm
hon
So sánh pha thuân và pha nghich
- Các chât hâp phu duoc su dung trong sàc kí long ràn là silicagen.
nhôm oxit. than hoat tính. florisil. poliamit. dât sét. diatomit.,
Sàc kí phân bô cao áp
Cac phân tu mâu nám trong 2 lop chât mong không
hoa lân duoc vao nhau. Phuong phap nay dua trên su
phân bô khac nhau giua pha tinh va pha dông
Bao gôm 2 loai
- Sác ky long long: pha tinh la chât long duoc bao trên
bê mát cua cac hat chât mang (hâp phu trên chât
mang); chât mang phai tro
- Sác ky pha liên kêt: pha tinh duoc gán hoa hoc voi chât
mang.
Sàc kí long cao áp trao dôi ion
Phuong phap sác ky long trao dôi ion co pha tinh rán chua
cac nhua trao dôi ion duoi dang bôt min, pha dông thuong la
dung dich nuoc.
Kha náng rua giai cua
anion hoác cation phu
thuôc vao ai luc cua
chât trao dôi ion tuong
ung. "uy luât chung
dôi voi su hâp thu cac
ion vô co dã duoc xac
dinh theo dãy.
Cotloo
Aoloo
Sác ky long cao ap loai cõ
Sác ky rây phân tu liên quan dên su khuyêch dai chon loc cua phân tu chât
tan qua cac lô. Phuong phap nay duoc ung dung chu yêu cho cac chât co
phân tu luong lon, chât nhôi o dây la nhung hat xôp cua silicagel hay cac
polime co kich thuoc nho (khoang 10µm). Pha tinh la dung môi nám trong
cac lô xôp cua hat, pha dông la dung môi chay giua cac hat. Chi nhung
phân tu nho moi khuêch tan vao lop xôp. Khi rua giai cac phân tu së lân
luot ra theo cõ tu lon dên nho.
Phân tich dinh tinh
Viêc nhân biêt cac chât trên sác dô chu yêu dua vao cac gia tri luu cua
chung
Khi dã biêt cac ho chât, viêc xac dinh cac pic riêng biêt co thê thuc hiên
báng cach so sanh cac sác dô hoác cho thêm vao mâu cac chât chuân. Dê
kháng dinh chác chán cac kêt qua thu duoc nguoi ta cân láp lai qua trinh
do voi nhiêu hê pha khac nhau.
Nguoi ta nhân biêt cac nhom
chuc báng sác ky dô so sanh,
sau khi dã chuyên mâu thanh
dang dân xuât hoác cac phan
ung tao mâu dác trung hêt suc
nhay trong dung dich rua khoi
côt. Môt sô cac côt tach rât dác
biêt cho cac nhom chuc
l
2
3
=
5
ó
7
8
9
l0
0 l 2 3 = 5
%

i

q
i
o
n

I
u
u

(
p

Phân tich dinh luong
Phuong pháp tŻ dũng:
1. Tach sác ky (thu tin hiêu o detector);
2. Chuyên tin hiêu detector thanh sô liêu (do diên tich);
3. Chuyên cac sô liêu do dê so sanh (tinh toan);
4. Giai thich cac sô liêu (thông kê)
Phuong pháp tinh diên tich tam giác

9 2
2

1 ) (
5 , 0

Ung dung
Tách các chât deo hóa
Tách các phenol
Tách các axit amin
Tách gluxit
Tách các phúc chât
Ung dung sàc ký long cao áp trong hóa hoc
lâm sàng
Phuong pháp tách dua trên kích thuóc hình
hoc phân tu
Trong tuong lai. SKLCA sê phát triên rât manh và mo ra
các linh vuc úng dung mói.
Tách các axit nucleic
Tách các duoc phâm
Tách các steroit
Tách các vitamin
Tách chât bao vê thuc phâm.
Tách chât bao vê thuc vât:
Tách các hidrocacbon trong dâu mo
Tách các chât phu gia cho nhiên liêu
Tách các hop chât sunfonat hüu co
Uu diêm
- Co thê phân tich dông thoi nhiêu hop chât
- Không cân lam bay hoi mâu
- Dô phân giai cao nho qua trinh tach trên côt
- Dô nhay cao (ppm-ppb) nho dâu do
- Thê tich mâu phân tich nho (1-1003L)
Cam on thây cô
vaǬ cac ban da
theo dõi

&   & % % $   %&% $  ' ! % l % ' ! % l . '  $  ! ! ! .

 79 ..4 9 3  5 /3 -.4 !071472. 79 3 43 a2 . 9.... 3 .5 9.9 .O 9H3 E..3 5E5 8.O : 8:9 9E. .5 .. 9743 O 5. 93 .. 9E.4 E5 !7088:70 6:/ 742. $.  $.3 .. 5..4 E5 29 5.2 3F3 /:3 2 6:.947. 5 /. 3 .O J.3. : 99 ! $.9 3 . /3 33 9 .3 . 3 : 3g3 .947. .0 6:/ 742. 3 .

 &% %$  ! .

9 . 6:E 97K3 8. %&%$  ! :H3 9. 9743 .

30.5 53 - 5.79943.742.742. $.-8475943.5 904 4 .742. $.947.947. 5 5 .947.4 43 43 0.:843.5 97. $.742.947. 80 0. $.5 ..!3 4 8.

%. . 97.  % . 6:E 97K3 8.:#3 #: . . 93 8 .. 9 K3 /E3 5. .E.3 . h / .

9 9E. . 2: .3 97K3 9... 8.  . 3 /3 /:32 3 /3 . $.. 5 5 53 - 97. /3 .4 . .  . .9 9E.. $.3 : 9E. 3 .9 9:9 9g3 9.9 9E.4 43 4 .3 97K3 /:32 .. 9:9 8.3 97K3 39 F5 . $.4 E5 l. $.

3 F4 .. 29 3 5 5 9:. 5. 97H3 8 5 9 23 : E..$. 93 .9 9. 5.9 $ 9E. . J 3 5 5 . . $.4 E5 $. .4 9J3 . . 3 73 $# ":E 97K3 8. . 8 7. 93 53 .3. 5 9 5. 5 9 5... .. 3. 93 3 53 ... 3 3 53 . 3.9 5 5 O 4 8. 5.E. 5..37. /. 9:35.: . 3 5 5 $.9 3 .5. 3 53 .9 9. . .

9:3 .. 97..80 %5 l53. J 3 73 8. %g3 53.3 E../:3 %5 .97. 5.. /:32 #.0780/!..9 5 5 ..7...7.03 32 49 9.$48E3 5..80 . 9F253 953.4 #0. ..3 .. 8 /3 9743 8...9429 ..3 49 9J3 1478 54..9 472.!.3. 3.29 9 8F9 /.2 . %38 l53.4 2 %97. .3 #.

E. 3 .9 2... -.. H3 95. 3 . 3 O. 3 35.. 5.. 93 . J 53 - . .$. 5. 3.3 .9 2.: !.9 2. . .3 5 97. .3 5 5 97H3 . 5. . 93 .3 .9 2.4 2 4 $.4 3.9 23 3 .9 3 . $.: ..3 5E5 3 /.4 E5 E. 9 . 93 . 97H3 8 53 - E.4 97H3 - 29 . 53 9 2: 32 9743 5 .

$. .E. 3. . . E.. . 43. ..3434. .:3 . 97.E.3 /:3/. /3 -9 23 5. 3 904 / 343 .4 439..943 5 9:.4 43/.9 97.4 E5 97. 3.. .3 3 ": :9 . J 3 .. 93 73 .943 3g3 7..O 5.. . 3 97. 3 9.4 43..4 43 !. ...4 E . 8 5 9 .3 5E5 8. .

8.3 3 8 :.. 3 43 a2 !..3 . 3 .$. 5420 . . 5 .. 53 9 . 904 . 7 53 9 H3 6:..9 3  33 9 5 .0 .4 .. 9E3 .4 5 5 7. 53 9 8 3 . 9 33 53 9 3 2 :.E. .4 E5 4 . .O J. .E. .O 53 9 . !.3 5E5 3 .36:.E. 9 3 3 3 .E.. $.E..E. 93 /:32 32 9743 .9 .. : .. 9.9 9.3 3 . 3 /:32 . .9 7.. 3 /3 . 9 5.

-9 . 79 . . 33 -9 .E.E. 33 -9 ..9 97H3 8.!3 9J. 3 9J3 '. 3. 3O2 . 5..: .  %. 3 .3 5 6:E 97K3 O .4 . . 7.. 3: 5.:3 2: 93 /3 /3 :9 4. 84 8E3 . .4 9H2 . 3O2 . 7H3 -9 .E. . 3 9743 /:3 /.4 2: .:3 l 3 3 .9 9 8 . .. 3 -3 . 53 3 94 2: . 9 6: 9: .3 9 8.  84 8E3 8. .3  -9 .E..4 . .E. . . E.E.9 9E. 9.E. 8.E.3 . .. 9.E.E. E 97 .O 9 9.:  .E. E.E.9 . -3 8. .: 5       .9 .: . 4. 97.3. : /. 3. .

3 !3 5E5 9 3 %E.94793 8 : 4 3 9J. 9.!3 9J.947  :3 9J3 : /090.  :3 . 8. 3 .   9   1 .E. .E. 9: 9J3 : /090.2E. 8 : 93 H !3 5E5 9J3 /"3 9J. 8 : 4 848E3 9J3 94E3  9J.

 . 52 %E. . . .. :9 %E.E.9 %E..-43 9743 /: 2 %E. 3 . 890749 %E.E. . /74.. 5.E... . .9. .23 %E. 9.9 -4 . . $8 5E9 973 79 23 .E. 53 9 %E. 52 %E. . 3 .3 5E5 9E. . .. .9 3 /3 8. 9. 2 7.E. %743 9..3 .9 .9 : .E. /..3 /3 %E. . .9 5 . %E. /.9 3:..23 %E. .E. . . . 9. %E. K3 .E.0. .4 3H3 : %E.E. 2 83 !.E. . . 5 .9 8:3143.E. . 97H3 J. 3 /3 2 .E. 5034 %E.4 E5 9743 O.9 /4 O.9 -4 .

: 2 O 9 53 9J.4 3 6:E 97K3 9E. 97H3 ..9 3 . 2: 53 9J.4 552 55.3 2 -. 3  3 .9 l 3 ..3 : / % 9J. .. 2: l 53 . 3 9 3: 5 .

E./ 904 / .2 .3 9 . -3 . ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful