Nguyễn Duy Tâm - http://sites.google.

com/site/tam0505/

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

1

Con người – Tầm nhìn mới

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

2

Thöïc hieän nghieân cöùu

Thu thaäp vaø xöõ lyù döõ lieäu

Caùc phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu:  Phoûng vaán tröïc tieáp (Face to face interview) ▪ Phoûng vaán taïi nhaø (Door to door inetrview) ▪ Phoûng vaán taïi moät ñòa ñieåm cuï theå (Central location interview) ▪ Phoûng vaán chaëng (Mall – Intercept interview)  Phoûng vaán qua ñieän thoaïi  Phoûng vaán qua thö  Phoûng vaán qua internet  Quan saùt (Observation)

12/17/10

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

3

3

Thöïc hieän nghieân cöùu Thu thaäp vaø xöõ lyù döõ lieäu  Qui trình xöõ lyù döõ lieäu  Böôùc 1: kieåm tra.google.com/site/tam0505/ 4 4 .http://sites. hieäu chænh baûng caâu hoûi  Böôùc 2: maõ hoùa döõ lieäu treân baûng caâu hoûi  Böôùc 3: nhaäp döõ lieäu vaøo maùy tính  Böôùc 4: laøm saïch döõ lieäu treân maùy tính 12/17/10 Nguyen Duy Tam .

Con người – Tầm nhìn mới Nguyen Duy Tam .google.http://sites.com/site/tam0505/ 5 .

com/site/tam0505/ 6 .http://sites.google. Bạn có thể chuyển sang destop để mở dễ dàng hơn.Khởi động SPSS 1. Nguyen Duy Tam . Cách cổ điển nhất. 2.

com/site/tam0505/ 7 .google.http://sites.Giao diện  Cửa số chuẩn của SPSS Ma trận dữ liệu Định nghĩa biến Nguyen Duy Tam .

Nhập liệu Nhập vào cột Name ba biến số age. income. marital.com/site/tam0505/ 8 .http://sites.  SPSS mặc định là dạng số (Numeric)  Nguyen Duy Tam .google.

Name: Tên biến Type: Kiểu dữ liệu With: độ rộng Decimal: lượng số thập phân 6.google. 4.com/site/tam0505/ . 5.http://sites. 3. Lable: nhãn biến (được dùng trong báo cáo thống kê và biểu đồ Value: Mã hóa dữ liệu Measure: Loại dữ liệu 9 Nguyen Duy Tam . 2.Định nghĩa biến 1. 7.

4. 2. 10 Nguyen Duy Tam . Ordinal (thứ bậc). 3.Định nghĩa biến 1. là phần sẽ hiển thị trong báo cáo thống kê và biểu đồ 6. scale (tỷ lệ) 5.… With: độ rộng. Name: các kí tự liên tục. Value: Phần mã hõa dữ liệu. string (chữ). không hiển thị phần mã hóa 7.com/site/tam0505/ . không có khoảng cách Type: Numeric (số). tăng số lượng nếu cần thiết Decimal: Về số 0 nếu là số nguyên Lable: Là tên đầy đủ của biến.http://sites. Measure: Nominal (định danh.google. SPSS sẽ hiển thị phần này.

com/site/tam0505/ 11 .Nguyễn Duy Tâm Nguyen Duy Tam .google.http://sites.

google.THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG  Thang  Thang đo đo  Thang đo  Thang đo định danh (nominal) thứ tự (ordinal) khoảng (interval) tỷ lệ (ratio) Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 12 .http://sites.

DẠNG CÂU HỎI Câu hỏi mở  Câu hỏi đóng  Câu hỏi phân đôi (Dichotomous)  Câu hỏi liệt kê một lựa chọn (Single response)  Câu hỏi liệt kê nhiều lựa chọn (Multiple respenses)  Câu hỏi xắp hạng (Ranking)  Câu hỏi phân mức (Scale)  Câu hỏi chấm điểm  Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 13 .http://sites.google.

 Khoâng Giôùi tính cuûa ngöôøi ñöôïc khaûo saùt 1.  Nöõ Baïn coù phaûi laø ngöôøi thöôøng ñi chôï thöôøng xuyeân cho gia ñình khoâng? Coù  hoaëc 1 Khoâng  2 Baïn coù bao giôø söû duïng kem döôõng da chöa? Roàiù  hoaëc 1 Chöa  2 Normina l Nguyen Duy Tam .http://sites.com/site/tam0505/ 14  .google.  Nam 2.CAÂU HOÛI PHAÂN ÑOÂI    Anh/chò coù söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng khoâng? 1. Coù 2.

http://sites.google.CAÂU HOÛI LIEÄT KEÂ MOÄT CAÂU TRAÛ LÔØI  Trong nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz sau ñaây baïn söû duïng thöôøng xuyeân nhaát nhaõn hieäu naøo? Coca-Cola  1 Pepsi-Cola  2 Sprite  3 7-Up  4 Fanta  5 Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 15 .

http://sites.CÂU HỎI LIỆT KÊ NHIEÀU CAÂU TRAÛ LÔØI  Baïn ñaõ töøng uoáng qua caùc nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz naøo trong caùc nhaõnhieäu sau ñaây? Coca-Cola  1 Pepsi-Cola  2 Sprite  3 7-Up  4 Fanta  5 Nguyen Duy Tam .google.com/site/tam0505/ 16 .

com/site/tam0505/ 17 . nhì.http://sites.CÂU HỎI XẮP HẠNG Q:Trong các yếu tố sau đây anh/chị hãy cho biết mức độ quan trọng nhất.google.. _____ Nguồn gốc xuất xứ _____  Hãy cho biết mức độ quan trọng của các yếu tố sau trong việc lựa chọn mua 1 máy điện thoại di động  Quan troïng Bình thöôøng Khoâng quan troïng 2 2 2 2 3 3 3 3 Chất lượng bắt sóng Kiểu dáng thời trang ….. ba trong việc lựa chọn mua một máy điện thoại? Chất lượng bắt sóng _____ Ordina Kiểu dáng thời trang _____ l …. Nguồn gốc xuất xứ 1 1 1 1 Nguyen Duy Tam .

CÁC DẠNG CÂU HỎI PHÂN MỨC  Q.google.com/site/tam0505/ 18 .http://sites. “Theo ý bạn những câu nói sau đây câu nào mô tả đúng nhất về màu sắc của bao bì sản phẩm này?” Quá tối 1 Hơi tối 2 Ordinal Vừa 3 Hơi sáng 4 Quá sáng 5 Nguyen Duy Tam .

bạn làm ơn chỉ ra mức độ đồng ý của bạn như thế nào về vấn đề X?” Hoàn toàn đồng ý 1 Đồng ý 2 Y kiến trung dung 3 Ordinal Không đồng ý 4 Hoàn toàn không đồng ý 5 Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 19 . “Đối với mỗi câu nói sau.google.CÁC DẠNG CÂU HỎI PHÂN MỨC  Q.http://sites.

http://sites.google. nhãn hiệu.CÁC DẠNG CÂU HỎI PHÂN MỨC (SCALING) Q. tính năng phụ.com/site/tam0505/ 20 . Ordinal Kiểu dáng.“Bạn hãy cho biết mức độ thỏa mãn của bạn đối với các thuộc tính sau đây đối với sản phẩm ĐTDĐ?” Hoàn toàn Hoàn toàn không thỏa mãn thỏa mãn 1 2 3 4 5  Q"Bạn hãy cho biết mức độ quan trọng của các thuộc tính sau đây đối với sản phẩm điện thoại di động?” Hoàn toàn Hoàn toàn quan trọng Không quan trọng 1 2 3 4 5 Thu phát sóng.…  Nguyen Duy Tam .

“Hãy cho điểm các sản phẩm sau từ 1 đến 10 điểm theo mức độ ưa thích của bạn?” Điểm Nhãn hiệu A \____/ Nhãn hiệu B \____/ Nhãn hiệu C \____/ Nhãn hiệu D \____/ Nhãn hiệu E \____/ Thoâng thöôøng.com/site/tam0505/ 21 . ta coù theå ñònh daïng thaønh Scale Ordinal Nguyen Duy Tam . ñoái vôùi bieán Ordinal.CÁC DẠNG CÂU HỎI CHẤM ĐIỂM  Q.http://sites.google.

com/site/tam0505/ 22 .google.CAÂU HOÛI THUOÄC THANG ÑO SCALE  Anh/chò saün loøng traû bao nhieâu cho moãi thaùng daønh cho caùc dòch vuï ñieän thoaïi?  ……………………………………………… ……………………………………… Nguyen Duy Tam .http://sites.

ordinal.TÓM LẠI: TẠO DATABASE Phân tích biến cần tạo và nhận dạng: 1. Nhận dạng câu hỏi: (một câu trả lời hoặc nhiều câu trả lời) 3.google.http://sites. Thuộc tính của biến: Norminal. Internal 2.com/site/tam0505/ 23 . Mã hóa các kí tự: chuyển từ dạng chữ sang số Nguyen Duy Tam .

com/site/tam0505/ . 1. 4. Sóng yếu.http://sites. Khác (nêu rõ …. ) 24 Nguyen Duy Tam .Phức tạp. 2. Coù 2.google. 3.TAÏO FILE VÔÙI CAÙC BIEÁN SAU C1: Anh/chò coù söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng khoâng? 1.  Khoâng C2: Giôùi tính cuûa ngöôøi ñöôïc khaûo saùt  Nam  Nöõ C3: Trong nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz sau ñaây baïn söû duïng thöôøng xuyeân nhaát nhaõn hieäu naøo? Coca-Cola  1 Pepsi-Cola  2 Sprite  3 7-Up  4 Fanta  5 C4: “Bạn hãy cho biết mức độ thỏa mãn của bạn đối với thuộc tính kiểu dáng đối với sản phẩm ĐTDĐ?” Hoàn toàn 1 2 3 4 5 C5: "Bạn hãy cho biết mức độ quan trọng của thuộc tính nhãn hiệu đối với sản phẩm điện thoại di động?” 1 2 3 4 5 1: raát khoâng thoûa maõn ñeán 5 laø raát thoûa maõn C6: Những khó khăn của anh/chị trong việc dùng DTDĐ. Tính năng ít.

http://sites.com/site/tam0505/ 25 . (2) file excel chæ coù 1 sheet data Nguyen Duy Tam .Đọc file từ Excel Chuù yù: (1) file excel phaûi coù daïng hoaøn chænh nhö matraän data.google.

google.Đọc file từ Excel Đọc tên biến từ dòng đầu tiên VÙng dữ liệu cần import vào Ok nếu bạn xong Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 26 .http://sites.

http://sites.com/site/tam0505/ 27 .Đọc file từ Excel Hay wé Còn nhiều cách khác nữa Nguyen Duy Tam .google.

com/site/tam0505/ 28 . Thoáng keâ suy dieãn (Statistical Inference): Söû duïng caùc thoâng soá cuûa maãu ñeå öôùc löôïng vaø kieåm nghieäm caùc giaû thuyeát veà toång theå.   Kieåm ñònh caùc moái quan heä – töông quan coù yù nghóa giöõa caùc bieán khaûo saùt Kieåm nghieäm söï khaùc bieät coù yù nghóa giöõa caùc giaù trò trung bình 28 12/17/10 Nguyen Duy Tam .Thöïc hieän nghieân cöùu Phaân tích döõ lieäu bằng SPSS   Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics): Söû duïng baûng bieåu.google.http://sites. bieåu ñoà – ñoà thò ñeå toùm taéc. dieãn ñaït döõ lieäu nghieân cöùu.

google.http://sites.com/site/tam0505/ 29 29 .Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics)  Thoáng keâ moâ taû cho bieán ñònh tính (thang ño ñònh danh vaø thang ño thöù töï)  Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán): Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies)  Ñoå baûng cheùo (Phaân tích hai bieán): Baûng Crosstabs  Ñoái vôùi bieán nhieàu traû lôøi: tröôùc khi ñoå baûng ta phaûi tieán haønh nhoùm caùc bieán chöùa ñöïng caùc giaù trò traû lôøi coù ñöôïc (multiple – responses/define groups) tröôùc khi tieán haønh ñoå baûng (frequencies hoaëc crosstabs) 12/17/10 Nguyen Duy Tam .

http://sites. Choïn coâng cuï Analyze/ descriptive statistics /frequencies Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán) Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies) 12/17/10 databtap5statistic.SAV Nguyen Duy Tam .google.com/site/tam0505/ 30 30 .

0 Valid Percent 56.2 100.8 100.http://sites.7 16.0 Valid Da co gia dinh Goa bua Da ly di Da ly than Chua co gia dinh Total Yù nghóa caùc con soá dieãn giaûi keát quaû 12/17/10 Nguyen Duy Tam .0 Cumulative Percent 56.2 100.0 3.6 77.google.com/site/tam0505/ 31 31 .0 3.6 74.9 1.1 22.9 58.Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán) Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies) Tinh trang hon nhan Frequency 525 16 148 29 205 923 Percent 56.7 16.1 22.9 1.

2 63.0 7.com/site/tam0505/ 32 32 .2 54.0 Valid Percent 9.5 9.8 100.6 19.0 7.2 54.2 100.2 70.5 9.http://sites.google.0 Valid Thöïc hieän töông töï cho bieán Trình ñoä hoïc vaán 12/17/10 Nguyen Duy Tam .7 90.8 100.0 Cumulative Percent 9.Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán) Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies) Trinh do hoc van Frequency Duoi bat PTTH 85 Pho thong trung hoc 498 Cao dang/trung hoc 70 chuyen nghiep Dai hoc 180 Tren dai hoc 90 Total 923 Percent 9.6 19.

http://sites.Thành phần bảng kết quả Vùng thông tin kết quá Vùng hiển thị kết quả.google.com/site/tam0505/ 33 . biểu đồ Nguyen Duy Tam .

google.0 Ý nghĩa của bảng tần số Cách đọc tần số.0 100.http://sites. tần suất Nguyen Duy Tam .7 49.7 M ale 3221 50.Hiển thị kết quả Tần số Tần suất Tần suất hợp lệ Tần suất tích lũy G en d er Valid Cum ulative F requency Percent Valid Percent Percent F em ale 3179 49.0 T otal 6400 100.com/site/tam0505/ 34 .3 50.3 100.7 49.

com/site/tam0505/ 35 .google.Hiệu chỉnh bảng kết quả Double table Select / format/table looks Nguyen Duy Tam .http://sites.

google.http://sites. Copy: có thể hiệu chính bảng kết quả được 2.Copy kết quả sang word Right click: chọn 1 trong hai option sau: 1.com/site/tam0505/ 36 . Copy object: không hiệu chỉnh kết quả được • Nguyen Duy Tam .

google.Xuất kết quả sang word/excel Tên file  Chọn table export.com/site/tam0505/ . *.http://sites. *.doc.… 37 Nguyen Duy Tam . Right click: chọn export Xuất tất cả trong output Những gì hiển thị Chỉ phần được chọn Chọn *.xls.ppt.

com/site/tam0505/ .google.http://sites.TAÏO BIEÅU ÑOÀ TRONG FREQUENCIES Tinh trang gia dinh 16% 2% 3% 22% Analyze/ descriptive statistics /frequencies/C HARTS 57% Make up for charts Da co gia dinh 12/17/10 Goa bua Da ly di Da ly than Chua co gia dinh 38 38 Nguyen Duy Tam .

com/site/tam0505/ 39 . opera. hãy nhận xét về những kết quả này. những kết quả đó cho ta biết điều gì đang diễn ra trên thực tế hiện nay.http://sites. classial. Nguyen Duy Tam . Theo bạn.…).Thực hành tương tự cho những bài tập sau  Lập những bảng thống kê đơn biến cho trình độ học vấn và các loại nhạc yêu thích (bigband. jazz.google. broadway. country. folk. bluegrass.

SAV Baûng Crosstabs 12/17/10 Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 40 40 .google. Choïn coâng cuï Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs Ñoå baûng cheùo (Phaân tích hai bieán) databtap5statistic.http://sites.

com/site/tam0505/ 41 .google.http://sites. YÙ nghóa: taát caû ñeàu choïn soá toång quan saùt (920) laø ñôn vò so saùnh 41 12/17/10 Nguyen Duy Tam .Trinh do hoc van * Gioi tinh nguoi tra loi Crosstabulation Count Gioi tinh nguoi tra loi Nam Nu 49 35 225 272 33 88 55 450 37 91 35 470 Total 84 497 70 179 90 920 Trinh do hoc van Duoi bat PTTH Pho thong trung hoc Cao dang/trung hoc chuyen nghiep Dai hoc Tren dai hoc Total Trong soá 920 ngöôøi traû lôøi. coù 225 ngöôøi nöõ coù trình ñoä hoïc vaán laø PTTH   Nhaän ñònh: laø baûng phaân tích cheùo theo taàn soá.

Ñoå baûng cheùo (Phaân tích hai bieán) Baûng Crosstabs
Trinh do hoc van * Gioi tinh nguoi tra loi Crosstabulation % within Gioi tinh nguoi tra loi Gioi tinh nguoi tra loi Nam Nu 10.9% 7.4% 50.0% 57.9% 7.3% 19.6% 12.2% 100.0% 7.9% 19.4% 7.4% 100.0% Total 9.1% 54.0% 7.6% 19.5% 9.8% 100.0%

Trinh do hoc van

Duoi bat PTTH Pho thong trung hoc Cao dang/trung hoc chuyen nghiep Dai hoc Tren dai hoc

Total

Ñoå baûng cheùo theo giôùi tính:  theo coät laø 100%, doøng khoâng laø 100%. Chuù yù: Taàn suaát chæ ñöôïc phaân tích khi toång laø 100%
12/17/10 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 42 42

Trin d h cv n- g i t h n o o a io in
7% 0 6% 0 5% 0 5% 0 4% 0 3% 0 2% 0 1% 1 1% 0 0 % Na m Nu 7 % 2% 0 1% 2 7 % 8 % 1% 9 7 % 5% 8

Ñoà thò cuûa baûng cheùo. Choïn Display cluster bar chart
5% 4

1% 9 9 % 8 % 1% 0

To gc n n og

Du i b t PTTH o a Ca d n /tru gh c c u nn h p o a g n o h ye g ie Tre d i h c n a o
12/17/10

Ph th n tru gh c o og n o Da h c i o

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

43

43

Ñoå baûng cheùo (Phaân tích hai bieán) Baûng Crosstabs
Trinh do hoc van * Gioi tinh nguoi tra loi Crosstabulation % within Trinh do hoc van Gioi tinh nguoi tra loi Nam Nu 58.3% 41.7% 45.3% 54.7% 47.1% 49.2% 61.1% 48.9% 52.9% 50.8% 38.9% 51.1% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Trinh do hoc van

Duoi bat PTTH Pho thong trung hoc Cao dang/trung hoc chuyen nghiep Dai hoc Tren dai hoc

Total

Baûng cheùo phaân tích theo doøng
12/17/10

Nhaä n ñònh

Caàn choïn bieán phaân tích tröôùc khi phaân tích
44 44

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

Trin d h cv n.g i t h h o o a io in 7% 0 6% 0 5% 0 4% 0 3% 0 2% 0 1% 0 0 % Du b t oi a PTTH Ph th n o og tru gh n oc Ca o d n /tru g ag n h c ch ye o u n nh p g ie Na m 12/17/10 5% 8 4% 2 6% 1 5% 5 4% 5 5% 3 4% 7 4 %5 % 9 1 3% 9 4 %5 % 9 1 Da h i oc Tre d i h c n a o Ton co g g n Nu 45 45 Nguyen Duy Tam .google.http://sites.com/site/tam0505/ .

com/site/tam0505/ 46 . 3. Trình ñoä hoïc vaán vôùi chuûng toäc Toång thu nhaäp vaø chuûng toäc Toång thu nhaäp theo giôùi tính databtap5statistic.Thực haønh: Laäp caùc baûng cheùo theo caùc caëp bieán sau vaø nhaän xeùt cho caùc baûng 1.http://sites.google.SA V  Veõ bieåu ñoà cho caùc baûng keát quaû treân vaø make up cho caùc bieåu ñoà naøy Nguyen Duy Tam . 2.

http://sites.google.com/site/tam0505/ 47 .Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics)  Thoáng keâ moâ taû cho bieán ñònh löôïng (thang ño khoaûng vaø thang ño tyû leä)  Ñoå baûng moâ taû moät bieán löôïng Descriptive  Ñoå baûng moâ taû bieán ñònh löôïng (bieán phuï thuoäc) trong moái quan heä vôùi caùc bieán ñònh tính khaùc (bieán ñoäc laäp): ▪ Söû duïng coâng cuï Compare mean/mean… khai baùo bieán ñònh löôïng caàn phaân tích laø bieán phuï thuoäc vaø bieán ñònh tính (phaân nhoùm bieán ñònh löôïng caàn phaân tích) laø bieán ñoäc laäp 47 12/17/10 Nguyen Duy Tam .

google.Ñoå baûng moâ taû moät bieán ñònh löôïng Descriptive  Choïn coâng cuï Analyze\Descriptive statistics\Descriptives databt ap5statisti c.SAV 12/17/10 Nguyen Duy Tam .http://sites.com/site/tam0505/ 48 48 .

72 Std.16 12/17/10 Nguyen Duy Tam . Deviation 10.98 Std.google.Ñoå baûng moâ taû moät bieán ñònh löôïng Descriptive Descriptive Statistics N Age of Respondent Valid N (listwise) 923 923 Minimum 18 Maximum 60 Mean 38. Deviation 1.http://sites.com/site/tam0505/ 49 49 .30 Descriptive Statistics N Heavy Metal Music Valid N (listwise) 902 902 Minimum 1 Maximum 5 Mean 3.

http://sites.77 1 .43 .google.com/site/tam0505/ 50 50 .9 9 2 .61 1 . De vi a ti on 2 .16 12/17/10 Nguyen Duy Tam .06 2 .98 1 .33 1 .57 1 .87 1 .50 1 .06 2 .20 2 .Ñoå baûng moâ taû nhiều bieán ñònh löôïng Descriptive De sc rip tiv e S tatis tics N Co un try W este rn M u sic B l u es o r R & B M usi c Ja z z M u si c Cl a ssi ca l M u si c F ol k M usic O p e ra Ra p M usic He av y M eta l M u si c V a l id N (li stwi se ) 9 10 9 02 9 05 8 86 8 87 8 67 9 03 9 02 8 15 M in i m u m M ax im u m 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 M ea n S td .09 3 .12 3 .02 3 .

0 4 0 .7 3 8 .Mu d u th c o a ich Blu s or R & B Mu e sic Cla ssica Mu l sic Co n Wes rnMu u try te sic Folk Mu sic Hea Meta Mu vy l sic Ja Mu zz sic Op era Ra Mu p sic 0 0 .5 51 51 Nguyen Duy Tam .5 1 0 .3 2 7 .5 3 7 .4 2 1 .8 0 0 .5 3 0 .9 2 0 .5 3 7 .http://sites.google.0 3 0 .0 1 0 .0 2 0 .5 2 0 .5 4 0 .com/site/tam0505/ .0 12/17/10 2 3 .6 2 3 .

7 3 7 .5 2 1 .com/site/tam0505/ Ra g e t ht 52 52 .5 3 7 .google.3 2 3 .6 2 7 .Mu d u th c o a ich Cou try Wes n tern Mu sic Blu or R & B Mu es sic Ja Mu zz sic Cla ssica Mu l sic Folk Mu sic Op era Ra Mu p sic Hea Meta Mu vy l sic 1 2 3 2 3 .8 3 8 .9 4 5 Ra th t ich 12/17/10 Nguyen Duy Tam .4 2 0 .http://sites.

Các phân vị (tứ phân vị. thập phân vị.google.com/site/tam0505/ 53 . Các chỉ tiêu đo lường mức độ tập trung [central tedency] 2.http://sites.Có thể tính các chỉ tiêu thống kê mô tả thông qua công cụ Frequency Analyze/descriptive statistic/frequency/[chon bien]/statistics  Chọn các chỉ tiêu cần tìm: 1. bách phân vị) [percentile value] VD: Tìm các chỉ tiêu thống kê mô ta cho hai biến age và educ  Nguyen Duy Tam . Các chỉ tiêu đo lượng mức độ phân tán [Dispersion] 3.

Ñoå baûng moâ taû bieán ñònh löôïng (bieán phuï thuoäc) trong moái quan heä vôùi caùc bieán ñònh tính khaùc (bieán ñoäc laäp)  Choïn coâng cuï Compare Giaù trò muoán Means/Means….http://sites.google.com/site/tam0505/ 54 54 . bình tính trung 12/17/10 Bieán phaân nhoùm Nguyen Duy Tam .

23 1.com/site/tam0505/ 55 55 .78 2.84 3.google.14 3.93 2.Ñoå baûng moâ taû nhieu bieán ñònh löôïng Report Mean Trinh do hoc van Duoi bat PTTH Pho thong trung hoc Cao dang/trung hoc chuyen nghiep Dai hoc Tren dai hoc Total Classical Music 3.24 2.64 3.62 2.http://sites.61 Rap Music 3.93 3.87 12/17/10 Nguyen Duy Tam .90 4.

com/site/tam0505/ 56 .google. k. Goïi. Ñeå nghe nhaïc …… : …….http://sites. Chæ ñeå nghe 3.. Games  Multiple Nguyen Duy Tam . lieân laïc 2.Ñoái vôùi bieán nhieàu caâu traû lôøi Multiple Response VD: Anh chị thường dùng những thuộc tính nào của điện thoại di động: 1.

com/site/tam0505/ 57 57 .Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics) Ñoái vôùi bieán nhieàu traû lôøi  Choïn coâng cuï Anlyzes/Multiple Response/Define sets Nhoùm caâu traû lôøi KVKTPC T  Choïn coâng cuï Statistics/Multiple Response/Frequencies hoaëc Crosstabs 12/17/10 Nguyen Duy Tam .google.http://sites.

Baûng taàn soá multiple response Chuyeån bieán caàn phaân tích vaøo Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 58 .http://sites.google.

4% 36 100.3% 416.Baûng taàn soá vôùi bieán nhieàu caâu traû lôøi Case Summary Cases M issing N Percent 0 . Group Percent of Cases 183.0% N Total Percent 6 100.0% a $mucdich Khong Co Total a.http://sites.com/site/tam0505/ 59 .6% 25 69.google.0% Giaûi thích yù nghóa ÖÙng duïng: khu vöïc kinh teá phi chính thöùc: Soá kyõ naêng coù ñöôïc Nguyen Duy Tam .0% a. Group $mucdich Frequencies Responses N Percent 11 30.7% 600.0% N a $m ucdich Valid Percent 6 100.

http://sites.com/site/tam0505/ 60 .google.Ñoå baûng cheùo vôùi bieán nhieàu caâu traû lôøi Analyze/multiple response/crosstabs Ñònh nghóa löïa choïn Nguyen Duy Tam .

choïn Option Nguyen Duy Tam .Ñoå baûng cheùo vôùi bieán nhieàu caâu traû lôøi q .http://sites. a G u .1 e C * n u e n a C s ta u tio 3 s x H $ g y n h n ro s b la n G i tin c u h io h h o Nm a N u Cu t on Cu t on $gynhn nue na K o g tim hn do v c u c ie K o gm o hn un le th o uc N in h o ge tru e th n yn o T nd n v a ug i tri th a u Mn mo og un o d hk n in i G i yc a o u n u i th n go a ta d n th i n ug o g nn ia Ka hc 18 5 6 2 2 7 5 7 17 1 6 5 2 6 2 2 24 5 15 8 7 1 3 8 8 2 10 6 15 0 3 6 2 0 37 3 T ta o l Cu t on 33 4 13 3 6 5 19 3 27 7 10 7 6 2 4 2 51 9 T ta o l P rc n g s a d to ls a b s d o re p n e ts e e ta e n ta re a e n s o d n .google. ro p Theo taàn suaát.com/site/tam0505/ 61 .

google.Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics) Ñoái vôùi bieán nhieàu traû lôøi  Choïn coâng cuï Multilpe response table Ñònh nghóa bieán nhieàu löïa choïn Taàn suaát Teân baûng 62 Nguyen Duy Tam .http://sites.com/site/tam0505/ .

http://sites.Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics) Ñoái vôùi bieán nhieàu traû lôøi Layers Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 63 .google.

http://sites.com/site/tam0505/ 64 .Nguyễn Duy Tâm Nguyen Duy Tam .google.

2. Mã hóa lại (recode) Công cụ tự động mã hóa lại (automatic recode) 3. 5. Lựa chọn quan sát (sellect cases) Công cụ tính toán giữa các biến (Compute) Thay thế giá trị bị thiếu (missing value) Nguyen Duy Tam . 4.google.http://sites.com/site/tam0505/ 65 .CÁC PHÉP BiẾN ĐỔI 1.

google.com/site/tam0505/ 66 . Mã hóa trên cùng một biến(Recode into diffenrent variables).http://sites.Mã hóa lại (recode) Công dụng: xác định giá trị của một biến thành một giá trị mới phù hợp hơn (thường dùng cho biến định lượng. chỉ còn biến mới. đôi khi vẫn có thể dùng cho biến định tính) 1. Tạo biến mới. Mất biến cũ. 2. vẫn duy trì biến cũ Nguyen Duy Tam . Mã hóa trên cùng một biến(Recode into same variables).

google.45000 USD 272 2 4 .0 T o ta l 1100 1 0 0 .0 1 .com/site/tam0505/ 67 .7 9 9 .3 T u 1 50000 .0 T u 3 0000 .Mã hóa trên cùng một biến(Recode into same variables)   Phân nhóm biến mức lương hiện tại của các nhân viên trong trường thành các nhóm như sau: M u c lu o n g k h o i d ie m F re q u e n cy P e rc e n t Duoi 15 000 USD 58 5 .0 7 4 .0 V a lid Universal of florida Nguyen Duy Tam .7 T re n 4 5 0 0 0 U S D 11 1 .30000 U SD 759 6 9 .http://sites.0 1 0 0 .3 6 9 .0 1 0 0 .0 C u m u la tiv e V a lid P e rc e n t P e rc e n t 5 .3 5 .3 2 4 .

Mã hóa trên cùng một biến(Recode into same variables)  Transform/recode/Recode into same variable Chuyển giá trị cũ thành giá trị mới Chuyển biến cần Mã Hóa Nguyen Duy Tam .google.http://sites.com/site/tam0505/ 68 .

Mã hóa trên cùng một biến(Recode into same variables)         Mã hóa 1: Dưới 1 triệu 2: Từ 1-3 triệu 3: Từ 3 – 5 triệu 4: 5 – 10 triệu 5: 10 – 30 triệu 6: 30 – 50 triệu 7: trên 50 triệu New Value Old value Nguyen Duy Tam .http://sites.google.com/site/tam0505/ 69 .

Mã hóa trên cùng một biến(Recode into diffenrent variables) Tên biến Biến  Transform/recode/recode in to different variable. recode mới Mã hóa biến Nguyen Duy Tam .http://sites.com/site/tam0505/ 70 .google.

Mã hóa có điều kiện Nguyen Duy Tam .http://sites. Ví dụ: Mã hóa cho những cơ sở tại thành phố HCM.com/site/tam0505/ 71 .google.Mã hóa có điều kiện  Trong trường hợp tác giả chỉ muốn mã hóa trong trường hợp thỏa điều kiện nào đó.

com/site/tam0505/ 72 .google.Mã hóa có điều kiện Không điều kiện Điều kiện Nguyen Duy Tam .http://sites.

Biến mới này sẽ chứa các con số nguyên liên tục. muốn mã hóa lại thành (1: male.Công cụ tự động mã hóa lại (automatic recode)    Là phương pháp mã hóa tự động các giá trị dạng chuổi sang dạng số vào trong một biến mới. mỗi con số nguyên trong biến mới sẽ đại diện cho các giá trị dạng chuổi giống nhau . Ví dụ: bạn có biến giới tính (male.google. female). 2: female) BT: Universal of florida Universal of florida Nguyen Duy Tam .http://sites.com/site/tam0505/ 73 .

Công cụ tự động mã hóa lại (automatic  recode) Transform/Automatic Recode Biến cần mã hóa Tên biến mới Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 74 .google.http://sites.

Ta cũng có thể dùng phương pháp này để lựa chọn một mẫu ngẫu nhiên các trường hợp quan sát từ tổng thể dữ liệu. Để thực hiện lệnh lựa chọn các quan sát này ta chọn Data/select cases từ menu ta sẽ có hộp thoại Nguyen Duy Tam .google.com/site/tam0505/ 75 .http://sites.Lựa chọn các quan sát (Select Cases)  Công cụ Select Cases đưa ra một vài phương pháp cho phép ta lựa chọn ra những nhóm nhỏ các trường hợp quan sát dựa trên tiêu chuẩn hay điều kiện cụ thể.

http://sites.google.com/site/tam0505/ 76 .Lựa chọn các quan sát (Select Cases) Không điều kiện Thỏa điều kiện Ngẫu nhiên theo xác xuât Từ quan sát k đến K Nguyen Duy Tam .

google.com/site/tam0505/ 77 .Lựa chọn các quan sát (Select Cases) cụ If conditio ns are satisfied random sample of cases Base range Nguyen Duy Tam .http://sites.

Công cụ tính toán giữa các biến (Compute)   Công cụ compute được dùng để tính toán giữa các giá trị trong các biến và kết quả sẽ được lưu giữ trong một biến mới hoặc là một biến khác sẳn có hoặc biến chứa đựng giá trị đang tính toán.http://sites. Tính mức chênh lệch giữa mức lương khởi điểm và lương hiện tại của các nhân viên Employee data.com/site/tam0505/ 78 .google.sav Nguyen Duy Tam .

Công cụ tính toán giữa các biến (Compute)

 

Transform/compute Current salary – beginning salary

Lệnh tính toán

Tên biến mới

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

79

Thay thế giá trị bị thiếu (missing value)

 Công

cụ này giúp ta có thể tự động thay thế các giá trị bị thiếu trong tập dữ liệu. Giá trị cần  Transform/replace missing value
 Series mean  Mean of nearby point  Median of near by point  Linear interpolation  Linear trend at point.

thay

VD: xóa 2 giá trị trong Lương khởi điểm và thay Thế bằng giá trị khác
Employee data
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 80

Thoáng keâ suy dieãn

 

Muïc tieâu: Duøng tham soá maãu ñeå öôùc löôïng caùc tham soá cuûa ñaùm ñoâng Phöông phaùp: Duøng caùc phöông phaùp kieåm ñònh thoáng keâ ñeå kieåm nghieäm caùc giaû thuyeát veà toång theå

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

81

Kieåm ñònh trung bình toång theå

 

Baøi toaùn: Löông khôûi ñieåm. Löông hieän taïi Coù giaû thieát cho raèng möùc löông hieän taïi cuûa caùc nhaân vieân laø 30000USD (μ0).Theo anh chò, giaû thieát treân ñuùng khoâng? Giả thiết, chọn α = 5%

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

82

Quy trình kieåm ñònh

B1: Ñaët hai giaû thieát H0 vaø H1
▪ H0: Giaû thieát ñuùng μ = μ0 ▪ H : μ <> μ 1 0:

Giaû thieáùt sai

  

B2: Tìm möùc yù nghóa cuûa toång theå maãu (.sig) B3: tìm mieàn baùc boû H0 (α) B4: Ra quyeát ñònh H0 neáu sig > α vaø ngöôïc laïi

Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/

83

google.96) x−µ S Tính Z theo coâng thöùc:/ n  Baùc boû giaû thuyeát Ho neáu Z>1.Duøng phaân phoái z kieåm nghieäm giaû thuyeát veà cho giaù trò trung bình toång theå.96 hoaëc Z<-1.http://sites.96 Z= 0 Z =1.475.96 (vaø -1.025 Vuøng chaáp nhaän giaû thuyeát Ho Z = -1. Tra baûng phaân phoái Z  giaù trò tôùi haïn laø 1.025 = 0.96 μ = 368  Xaùc ñònh giaù trò tôùi haïn: 0. Vuøng baùc boû Ho 0.com/site/tam0505/ 84 z= .025 Vuøng baùc boû Ho 0.5 – 0.96 Nguyen Duy Tam .

Thöïc hieän nghieân cöùu Heä soá yù nghóa (P-value hay Significant level) P-value (sig.025 P-value (sig.)>0.n-1) tα/2.025 Vuøng chaáp nhaän giaû thuyeát Ho (Ví duï phaân phoá student’s t) Vuøng baùc boû Ho 0.025 .n-1 Giaù trò t tính ñöôïc Giaù trò t tính ñöôïc nhoû hôn ñieåm tôùi lôùn hôn ñieåm tôùi haïn haïn So saùnh P-value vôùi möùc yù nghóa (sai soá choïn maãu)α c boû (p-value< α) hay chaáp nhaän (p-value> α) giaû thuyeát thoáng k Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 85 .t (α/2.) <0.google.http://sites.

http://sites.Kieåm ñònh trung bình toång theå Nhaäp bieán caàn kieåm ñònh (Variable of scale) μ0 Nguyen Duy Tam .google.com/site/tam0505/ 86 .

311 O n e -Sa m p le T e s t T e st Va lu e = 3 0 0 0 0 μ0 L u o n g h ie n ta i t 5 .http://sites. < α  H1 Böôùc hai 87 Nguyen Duy Tam . Error M ean Std.6 2 2 9 5% C o n fid e n ce In te rva l o f th e D iffe re n ce M ean df Sig.661 $784.57 $17.google.8 7 4 .4 4 6 $ 2 . (2 -ta ile d) D iffe re n ce L ow e r Upper 472 .075.4 1 8 .com/site/tam0505/ .9 6 2 .8 8 Sig.0 0 0 $ 4 .419.Kieåm ñònh trung bình toång theå One-Sample Statistics N Current Salary 474 Std.0 1 $ 5 . Deviation M ean $34.

http://sites.google.Kieåm ñònh trung bình hai toång theå     Baøi toaùn: Löông khôûi ñieåm.com/site/tam0505/ 88 . ñieàu naøy coù ñuùng? Giả thiết. chọn α = 5% Analyzy/compare means/independent sample T test Nguyen Duy Tam . möùc löông cuûa nam vaø nöõ trong coâng ty laø nhö nhau. Theo anh chò. Löông hieän taïi Coù giaû thieát cho raèng.

http://sites. 1 biến định tính) Biến định lượng Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ Biến phân nhóm (biến định tính) Thay đổi độ tin cậy 89 .google.Kiểm định trung bình hai mẫu độc lập (1 biến định lượng.

http://sites.B2: Kieåm ñònh giaû thieát của bài toán Nguyen Duy Tam . 2.B1: Kieåm ñònh phöông sai choïn höôùng kieåm ñònh (Levene’s test).Kieåm ñònh trung bình hai toång theå  Quy trình kieåm ñònh: 1.com/site/tam0505/ 90 .google.

http://sites.Kieåm ñònh trung bình hai toång theå Kieåm ñònh phöông sai PS khoâng ñoåi PS thay ñoåi Kiểm định sự bằng nhau về mức lương hiện tại của thư kí văn phòng và quản đốc.com/site/tam0505/ 91 .google. hoặc giữa quản đốc và quản lí Nguyen Duy Tam .

http://sites. Theo anh chò. chọn α = 5% Analyze/compare means/pare sample T test Nguyen Duy Tam . Löông hieän taïi Coù giaû thieát cho raèng möùc löông hieän taïi khoâng khaùc so vôùi möùc löông khôûi ñieåm. giaû thieát naøy coù ñuùng? Giả thiết.com/site/tam0505/ 92 .Kieåm ñònh hai maãu phụ thuộc Baøi toaùn: Löông khôûi ñieåm.google.

Kieåm ñònh hai maãu ñoäc laäp Choïn caëp muoán so saùnh (daønh cho bieán ñònh löôïng) Nguyen Duy Tam .http://sites.google.com/site/tam0505/ 93 .

000 Paired Differences Mean Std.google.353 $497. Deviation Std.197 $10.116 $18.com/site/tam0505/ .http://sites. (2-tailed) Baøi taäp: soá saûn phaåm loaïi 1 vaø loaïi 2 Tröôùc vaø sau QC 94 Nguyen Duy Tam .825.750 $16.Kieåm ñònh hai maãu ñoäc laäp Paired Samples Test Pair 1 Luong hien tai Luong khoi diem $17.409.976 472 . Error Mean 95% Confidence Interval Lower of the Difference Upper t df Sig.387.277 34.431.

Kieåm ñònh ANOVA     Kieåm ñònh trung bình hai maãu chæ coù theå thöïc hieän cho hai löïa choïn (Ex: giôùi tính). ANOVA coù theå kieåm ñònh cho nhieàu löïa choïn. chọn α = 5% Analyze/compare means/one way ANOVA Nguyen Duy Tam . Löông hieän taïi Anh chò vui loøng cho bieát coù phaûi möùc löông theo ngaønh ngheà trong coâng ty laø nhö nhau? Giả thiết.http://sites. Baøi toaùn: Löông khôûi ñieåm.google.com/site/tam0505/ 95 .

com/site/tam0505/ 96 .http://sites.Kieåm ñònh ANOVA    Quy trình kieåm ñònh: B1: Kieåm ñònh phöông sai choïn höôùng kieåm ñònh (Test of Homogeneity of Variances).google. B2: Kieåm ñònh giaû thieát Nguyen Duy Tam .

Kieåm ñònh ANOVA Nhaäp bieán caàn kieåm ñònh Biến phân biệt Phát hiện khác biệt.http://sites. Kiểm định sâu Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 97 .google.

. .638 df1 2 df2 470 Sig.000 98 Chọn H1  Kiểm định sâu Nguyen Duy Tam .http://sites.000  Kiểm định ANOVA Test of Homogeneity of Variances Luong hien tai Levene Statistic 59.638 df1 2 df2 470 Sig.Kieåm ñònh ANOVA  Kiểm định phương sai Test of Homogeneity of Variances Luong hien tai Levene Statistic 59.com/site/tam0505/ .google.

Kieåm ñònh ANOVA Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Nguyen Duy Tam .google.com/site/tam0505/ 99 .http://sites.

099. T he m ean difference is significant at the .23 $38.106 * Quan ly -$33038.219.90 * ********* Cong nhan Van phong $3.106 * Quan ly -$36158.04 $37.04 $31.736.743.626.099.61 -$4.574.994 ********* Quan ly -$33038.90 * ********* Cong nhan Van phong $3.451.27 -$38.119.119.095.503.000 . .29 -$41.736.000 .000 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -$7.21 $37.26 -$37.000 .google.http://sites.69 -$1.626.124 . Error LSD Van phong Cong nhan -$3.503.743.000 .Kieåm ñònh ANOVA M ultip le Comp arisons Dependent Variable: Luong hien tai M ean Difference (I) Nganh nghe (J) Nganh nghe (I-J) Std.000 .574.05 level.61 -$28.23 -$859.27 $7.000 .982.119.000 .098.219.994 ********* Quan ly -$36158.78 Baøi taäp hieäu quaû baùn haøng Nguyen Duy Tam .22 -$31.78 -$28.57 -$33.29 $4.69 -$37.994 $569.124 .91 * ********* Quan ly Van phong ********** * ********* Cong nhan ********** * ********* *.57 $28.119.91 * ********* Quan ly Van phong ********** * ********* Cong nhan ********** * ********* T am hane Van phong Cong nhan -$3.000 .22 $28.000 .451.994 $569. (*)Coù söï khaùc bieät giöõa vaên phoøng vaø coâng nhaân Sig.59 $41.982.com/site/tam0505/ 100 .21 $33.095.098.59 $1.26 $859.

Söû duïng kieåm nghieäm Chi bình phöông Kieåm nghieäm söï khaùc nhau giöõa hai giaù trò trung bình  Kieåm nghieäm Student’s t cho hai maãu ñoäc laäp (independent samples t test)  Kieåm nghieäm Student’s t cho caëp maãu (paired samples t test)  Phaân tích phöông sai moät yeáu toá (one-way ANOVA) Nguyen Duy Tam .google.Thoáng keâ suy dieãn   Kieåm nghieäm moái quan heä giöõa hai bieán ñònh tính: kieåm nghieäm moái quan heä giöõa hai bieán trong baûn cheùo.http://sites.com/site/tam0505/ 101 .

Kieåm nghieäm moái quan heä giöõa hai bieán ñònh tính  Söû duïng phaân phoái chi-bình phöông kieåm nghieäm giaû thuyeát:  H0: 2 bieán khaûo saùt ñoäc laäp vôùi nhau  H1: Toàn taïi moái quan heä giöõa 2 bieán Xaùc ñònh giaù trò Chi bình phöông tôùi haïn X2df. X 2 = ∑∑ r c (Oij − E ij ) 2 E α. α : Baùc boû H0 khi X2< X2df.)< α (= 0.google.05) Nguyen Duy Tam .  α   Baät töï do df=(soá haøng – soá coät – 1) vôùi möùc yù nghóa α xaùc ñònh Tính giaù trò Chi bình phöông tính toaùn X2   i =1 = 2 ij So saùnh X2 vôùi jX1 df.com/site/tam0505/ 102 .http://sites. hay Baùc boû giaû thuyeát H0 neáu p-value (sig.

5% 100.6% Mot lan mot tuan 18.http://sites.05).8% 5.68.com/site/tam0505/ 103 .6% Khong bao gio doc 15.6% It hon mot lan mot tuan 13. 5 cells (20.771a 63.3% 100.5% 4.9% 100.8% 31.6% 3.9% 36.721 627 df 16 16 1 Asymp.Kieåm nghieäm moái quan heä giöõa hai bieán ñònh tính Bao lau doc bao mot lan * Trinh do hoc van Crosstabulation % within Trinh do hoc van Trinh do hoc van Cao dang/trung hoc chuyen nghiep Dai hoc 47.5% 11.044 29.0% Total 41. The minimum expected count is 1.6% 13.0% Tren dai hoc 50.0% 100.1% 12.0% Bao lau doc bao mot lan Total Duoi bat PTTH Moi ngay 16.9% 100.9% Vai lan mot tuan 35.4% 2. (2-sided) .7% 33. Nguyen Duy Tam .0% Chi-Square Tests Value 62. Baùc boû H0 Thôøi löôïng ñoïc baùo coù quan heä vôùi trình ñoä hoïc vaán .9% 13.3% 100.3% 1.0% 26. Sig.7% 25.9% 55.2% 14.000 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases P-value< α (0.2% 9.000 .000 a.0% Pho thong trung hoc 38.google.4% 13.8% 5.0%) have expected count less than 5.

9% 18.193 580 df 8 8 1 Asymp.0% 100.8% 33.5% It hon mot lan mot tuan 8.6% 13. 4 cells (26.532 .0% Chi-Square Tests Value 7.3% 8.6% 100.Kieåm nghieäm moái quan heä giöõa hai bieán ñònh tính Bao lau doc bao mot lan * Tinh trang cong viec Crosstabulation % within Tinh trang cong viec Tinh trang cong viec Lam viec toan Lam viec thoi gian ban thoi gian That nghiep Moi ngay 44. P-value > α (0. The minimum expected count is .0% 17.7% Khong bao gio doc 3.2% 7.0% Bao lau doc bao mot lan Total Total 42.043 a 6.0% 100.com/site/tam0505/ 104 .7%) have expected count less than 5.3% 4. Sig.5% 36.869 2.7% 10.05).551 .0% Mot lan mot tuan 12.4% 100.google.139 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases a.8% 3.5% 37.http://sites.8% 31.3% Vai lan mot tuan 31.4% 30. (2-sided) .5% 3. Chaáp nhaän H0 Khoâng ñuû cô sôû ñeå keát luaän: Thôøi löôïng ñoïc baùo coù quan heä vôùi tình traïng coâng vieäc Nguyen Duy Tam .98.

Vôù möù ñoä ng yù o y t kieá i i c u i i c ñoà nhö sau: 1: Hoaø toaø khoâg ñoàg yù m c ñoä ng yù ng daà tôù5: hoaø toaø ñoàg yù n n n n vaø öù ñoà taê n i n n n Hoaø toaø n n ñoàg yù n Ñoàg n yù Chaálöôï g cao t n Thieákeá p t ñeï Ñaùg tin caä n y Giaù hôï lyù caû p Saùg taï n o Tin xaû o Daã ñaà n u Nhaõ hieä toaø caà n u n u Nhaõ hieä öa thích cuû toâ n u a i 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Khoâg n ñoàg yù n khoâg n phaû ñoá n i 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Khoâg Hoaø toaø n n n ñoàg yù n khoâg n ñoàg yù n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nguyen Duy Tam .http://sites.PHAÂN TÍCH VAØ DIEÃN ÑAÏT DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU Nhìn vaø 2 logo sau.google.com/site/tam0505/ 105 . haõ cho bieá yù n ñoá vôù caù caâ noù sau.

com/site/tam0505/ 106 .google.http://sites.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP  Kieåm nghieäm giaù trò trung bình cuûa hai maãu ñoäc laäp Ñoái vôùi kieåm nghieäm naøy chuù yù ñeán keát quaû kieåm nghieäm söï ngang baèng phöông sai cuûa hai maãu (Levene Test).  Nguyen Duy Tam . Tuøy theo keát quaû kieåm nghieäm söï ngang baèng phöông sai maø löïa choïn kieåm nghieäm t veà söï ngang baèng giöõa 2 giaù trò trung bình töông öùng.

n −1) =  2 Löïa choïn kieåm nghieäm t ( n1 − boû Ho 2 so saùnh trung bình maãu vôùi ñieàu kieän phöông sai khoâng ngang 2 baèng (Equal variances not assumed) Neáu p-value (sig.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP  Böôùc 1: Kieåm nghieäm phöông sai ngang baèng (Levene’s test)  Thieát laäp giaû thuyeát ▪ Ho: Phöông sai giöõa 2 maãu ngang baèng nhau ▪ H1: Phöông sai giöõa 2 maãu khoâng ngang baèng nhau  Kieåm nghieäm F ▪ Coâng thöùc tính F: ▪ ▪ Neáu p-value (sig.)<= α  Chaáp nhaän Ho  Löïa choïn kieåm nghieäm t so saùnh trung bình maãu vôùi ñieàu kieän phöông sai ngang baèng (Equal variances assumed) F S 12 S Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 107 .)< α  Baùc 1.http://sites.google.

com/site/tam0505/ 108 .SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP  Böôùc 2: Kieåm nghieäm söï ngang baèng veà giaù trò trung bình (t – student test)  Thieát laäp giaû thuyeát ▪ H0: Giaù trò trung bình cuûa hai maãu laø baèng nhau ▪ H1: Giaù trò trung bình cuûa hai maãu laø khaùc nhau  Neáu p-value (Sig.http://sites.google. – two-tailed) < α/2  Ta baùc boû giaû thuyeát Ho (Kieàm nghieäm 2 nhaùnh – two tailed) Nguyen Duy Tam .

google.http://sites.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP  Kieåm nghieäm t  Coâng thöùc tính t ▪ Giaû thuyeát phöông sai ngang baèng ñöôïc chaáp nhaän x1 − x 2 (n1 − 1) S 12 + ( n 2 − 1) S 22 2 t= SP = 1 1 n1 + n 2 − 2 2 Sp +  n n  2   1 ▪ Vôùi baät töï do df (n1 +n2 – 2) Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 109 .

http://sites.com/site/tam0505/ .google.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP  Coâng thöùc tính t  Giaû thuyeát phöông sai ngang baèng khoâng ñöôïc chaáp nhaän t= x1 − x 2  S12 S 22   n +n   2   1  Vôùi baät töï do df df = ( S12 n1 + S 22 n2 )2 (S12 ( S 22 n1 ) 2 n2 ) 2 + n1 − 1 n2 − 1 110 Nguyen Duy Tam .

D evia tion M ean 4 .HCM N 20 0 20 0 20 0 20 0 Std .6 1 4.HCM SO NY2 T h ie t ke d e p 1 2 Ha No i 1 3 T P.3 0 2.89 E-0 2 Nguyen Duy Tam .5 5 3.google.7 2 .9 2 .8 1 .4 8 3.28 E-0 2 4 . Erro r M e an Std .10 E-0 2 4 .HCM) trong quan ñieåm cho raèng Sony laø “Saùng taïo” vaø “Thieát keá ñeïp” G ro u p Sta tistic s AREA Are a Co de SO NY1 Ch at luo n g ca1 2 Ha No i o 1 3 T P.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP  Ví duï:  Coù söï khaùc bieät hay khoâng giöõa hai khu vöïc nghieân cöùu (Haø Noäi – TP.6 6 .38 E-0 2 4 .http://sites.com/site/tam0505/ 111 .

000 .00E-02 5. (2-tailed) Mean Difference Std.17 5.300 -6.940 3.98E-02 -.google.79E-02 -.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA HAI MAÃU ÑOÄC LAÄP Independent Samples Test Equal variances assumed Levene's Test for F Equality of Variances Sig.79E-02 -.766 -1.069 -2.037 394.766 332. Error Difference 95% Confidence Interval Lower of the Difference Upper t df Sig.http://sites.11 3. (2-tailed) Mean Difference Std.37E-02 Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Nguyen Duy Tam .18E-02 . Error Difference 95% Confidence Interval Lower of the Difference Upper SONY1 Chat luong cao SONY2 Thiet ke dep 30. t-test for Equality of t Means df Sig.19 -3.11 3.37E-02 -1.18E-02 -2.98E-02 -.006 -.325 .890 .300 -6.17 5.00E-02 5.037 398 398 .19 -3.com/site/tam0505/ 112 .006 -.492 .

com/site/tam0505/ 113  .google.http://sites.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA CAËP MAÃU  Khaûo saùt caùc giaù trò khaùc bieät giöõa hai giaù trò trung bình trong hai bieán khaûo saùt trong töøng quan saùt vaø tieán haønh kieåm nghieäm giaù trò trung bình caùc khaùc bieät ñoù coù baèng 0 hay khoâng Do kieåm nghieäm naøy duøng cho hai bieán (2 maãu) coù moái quan heä vôùi nhau neân trong kieåm nghieäm naøy coù phaàn kieåm nghieäm môùi töông quan giöõa 2 bieán (correlation)  Neáu 2 bieán quan saùt khoâng coù töông quan thì caùc kieåm nghieäm t so saùnh giaù trò trung bình giöõa 2 bieán naøy laø khoâng ñaùng tin caäy Nguyen Duy Tam .

com/site/tam0505/ 114 .http://sites.google.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA CAËP MAÃU  Kieåm t cho töøng caëp maãu  Thieát laäp giaû thuyeát ▪ H0: giaù trò trung bình cuûa caùc khaùc bieät baèng 0 ▪ H1: giaù trò trung bình cuûa caùc khaùc bieät khaùc 0  Coâng thöùc tính t ∑ (x I =1 n I − yI ) t=  n SD Neáu giaù trò sig (p-value) <nα/2  ta baùc boû giaû thuyeát h0 Nguyen Duy Tam .

7 8 3 .3 0 S O N Y 4 G ia c a h o p ly 4 . D e v ia tio n M e a n .5 5 E -0 2 P a ir 1 P a ir 2 Nguyen Duy Tam .google.0 3 E -0 2 .4 0 2 .9 0 4 .SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA CAËP MAÃU   Kieåm nghieäm so saùnh giaù trò trung bình giöõa hai bieán quan heä (paired samples t –test) Ví duï:  Lieäu coù söï khaùc bieät veà quan ñieåm cuûa ngöôøi tieâu duøng veà hai nhaõn hieäu sony vaø jvc khoâng (ví duï chæ khaûo saùt thuoäc tính “Chaát löôïng cao” vaø “giaù caû hôïp lyù”) P a ire d S a m p le s S ta tis tic s M ean S O N Y 1 C h a t lu o n g c a o 4 .6 5 E -0 2 .http://sites.9 3 4 . E rro r S td .com/site/tam0505/ 115 .0 5 J V C 4 G ia c a h o p ly 3 .8 6 J V C 1 C h a t lu o n g c a o 4 .9 2 N 395 395 395 395 S td .9 1 E -0 2 .

157 df 394 394 Sig.07E-02 5.48 1.250 Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper .64 . Deviation .000 .PHAÂN TÍCH VAØ DIEÃN ÑAÏT DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU Paired Samples Correlations N Pair 1 Pair 2 SONY1 Chat luong cao & JVC1 Chat luong cao SONY4 Gia ca hop ly & JVC4 Gia ca hop ly 395 395 Correlation .000 Mean Pair 1 Pair 2 SONY1 Chat luong cao .23 Sig.12 Std. .07E-02 .81 1.000 .824 2.com/site/tam0505/ 116 .63E-02 t 13. Error Mean 4.183 .google.JVC1 Chat luong cao SONY4 Gia ca hop ly JVC4 Gia ca hop ly .http://sites.12 Std. (2-tailed) .032 Nguyen Duy Tam .56 .

Vaø nhieäm vuï cuûa phaân tích phöông sai 1 yeáu toá laø kieåm nghieäm giaû thuyeát (H0) cho raèng caùc giaù trò trung bình giöõa caùc nhoùm laø ngang baèng nhau Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 117 .SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP ANOVA  Phaân tích phöông sai moät yeáu toá (one-way ANOVA)  Phöông phaùp thoáng keâ so saùnh trung bình giöõa nhieàu maãu ñoäc laäp  Kieåm nghieäm naøy döïa treân söï xem xeùt caùc bieán thieân (phöông sai) cuûa caùc giaù trò quan saùt trong noäi boä caùc nhoùm vaø giöõa caùc nhoùm  Bao goàm hai daïng bieán.google. moät bieán ñöôïc söû duïng nhö bieán yeáu toá (hay bieán ñoäc laäp). bieán naøy seõ phaân caùc bieán khaûo saùt (bieán phuï thuoäc) thaønh nhieáu nhoùm khaùc nhau.http://sites.

< α  Kieåm nghieäm Post hoc (vôùi ñieàu kieän caân baèng veà phöông sai töông öùng) ñeå tìm ra caùc caëp maãu coù giaù trò trung bình khaùc bieät Nguyen Duy Tam .ANOVA  Kieåm nghieäm ANOVA  Kieåm nghieäm söï ngang baèng giaù trò trung bình cuûa taát caû caùc maãu quan saùt  Thieát laäp giaû thuyeát: ▪ H0: Taát caû caùc giaù trò trung bình cuûa caùc maãu quan saùt ngang baèng nhau ▪ H1: Toàn taïi ít nhaát moät caëp maãu coù giaù trò trung bình khaùc bieät (Tuy nhieân ta seõ khoâng xaùc ñònh ñöôïc laø caëp maãu naøo)  Kieåm nghieäm (Kieåm nghieäm F) ▪ Chaáp nhaän H0 khi Sig.com/site/tam0505/ 118 . >= α  ngöng tieán trình kieåm nghieäm ▪ Baùc boû H0 khi p-value hay Asympt sig.google.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP .http://sites.

ANOVA  Kieåm nghieäm phöông sai ngang baèng (Levene’s test)  Neáu baùc boû H0 (phöông sai giöõa caùc maãu khoâng ngang baèng): Löïa choïn kieåm nghieäm Post hoc vôùi ñieàu kieän phöông sai khoâng ngang baèng (Equal variances not assumed)  Neáu chaáp nhaän H0 (phöông sai giöõa caùc maãu ngang baèng): Löïa choïn kieåm nghieäm Post hoc vôùi ñieàu kieän phöông sai ngang baèng (Equal variances assumed) Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 119 .SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP .http://sites.google.

ANOVA  Kieåm nghieäm Posh hoc (kieåm nghieäm t)  Kieåm nghieäm söï khaùc bieät giaù trò trung bình giöõa töøng caëp maãu rieâng bieät  Thieát laäp giaû thuyeát (laàn löôït kieåm nghieäm töøng caëp maãu rieâng bieät vôùi nhau) ▪ H0: Giaù trò trung bình cuûa maãu i baèng giaù trò trung bình maãu j ▪ H1: Giaù trò trung bình cuûa maãu i khaùc giaù trò trung bình maãu j  Kieåm nghieäm (kieåm nghieäm t moät nhaùnh) ▪ Baùc boû H0 khi sig.com/site/tam0505/ 120 . (p-value ) < α Nguyen Duy Tam .google.http://sites.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP .

65 4.73 4.73 4.86 SONY2 Thiet ke dep 4.google.80 4.com/site/tam0505/ 121 .93 4.29 tuoi 3 Tu 30 .84 4.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP .ANOVA  Ví duï:  YÙ kieán cho raèng Sony laø “Chaát löôïng cao” vaø “Thieát keá ñeïp” coù khaùc bieät hay khoâng ôû nhöõng nhoùm tieâu duøng coù ñoä tuoåi khaùc nhau Report Mean TUOI TUOI 1 Duoi 20 tuoi 2 Tu 20 .39 tuoi 4 Tu 40 .86 4.52 4.84 4.69 1: Hoaøn toaøn khoâng ñoàng yù 5: Hoaøn toaøn ñoàng yù Nguyen Duy Tam .89 4.49 tuoi 5 Tu 50 tuoi tro len Total SONY1 Chat luong cao 4.http://sites.

328 F 1.ANOVA ANOVA Sum of Squares . .560 df 4 395 399 4 395 399 Mean Square . .http://sites.163 .569 133.google.991 129.998 .4 0 6 df1 4 d f2 395 Sig .654 63.506 64.017 T e s t o f H o m o g e n e ity o f Va ria n c e s SO N Y2 T h ie t ke d e p L e ve n e Sta tistic 8 .398 SONY1 Chat luong cao Between Groups Within Groups Total SONY2 Thiet ke dep Between Groups Within Groups Total 3.0 0 0 Nguyen Duy Tam .161 .160 3.042 .017 Sig.com/site/tam0505/ 122 .SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP .

11 9.43 -.921 .79E-02 .17 .941 1.18E-02 8.com/site/tam0505/ 123 .49 tuoi 5 Tu 50 tuoi tro len 1 Duoi 20 tuoi 2 Tu 20 .303 .488 .29 tuoi 3 Tu 30 .18 -.28E-02 -.05 level.13 8.SO SAÙNH GIAÙ TRÒ TRUNG BÌNH GIÖÕA NHIEÀU MAÃU ÑOÄC LAÄP .30 -.32 * 9.39 tuoi 4 Tu 40 .49 tuoi 5 Tu 50 tuoi tro len 1 Duoi 20 tuoi 2 Tu 20 .06E-03 9.14E-02 -8.920 .63 -3.941 .11 -.37 *.29 tuoi 3 Tu 30 .37 .34 .ANOVA Multiple Comparisons Dependent Variable: SONY2 Thiet ke dep Tamhane Mean Difference (I-J) Std.13 8.18 . Nguyen Duy Tam .19 8.25 -.47E-02 .32 .90E-02 .90E-02 .303 .30 .54 -.92E-02 -8.990 1.11 .28E-02 8.10 9.25 .39 tuoi 4 Tu 40 .39 tuoi 4 Tu 40 .28E-02 -.11 9.000 .32 * 9.11 -.79E-02 8.97E-02 8.24 .17 -.92E-02 -.20E-02 .488 .845 .84E-02 .29 tuoi 3 Tu 30 .030 .google.20E-02 .920 .21 9.10 9.18E-02 8. Error -.21 9.39 tuoi 4 Tu 40 .06E-03 9.47E-02 -.11 .24 -.49 tuoi 5 Tu 50 tuoi tro len (J) TUOI TUOI 2 Tu 20 .97E-02 -.32 -.92E-02 -.22 9.54 .79E-02 8.13 -.84E-02 .19 8.22 9.42 3.28E-02 -.49 tuoi Sig.49 tuoi 5 Tu 50 tuoi tro len 1 Duoi 20 tuoi 3 Tu 30 .15 .51 7.42 -.14E-02 6.29 tuoi 4 Tu 40 .921 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.13 .29 tuoi 3 Tu 30 .845 .990 .92E-02 -6.173 .63 -1.000 .34 -.030 . .http://sites.84E-02 -.90E-02 . The mean difference is significant at the .173 .15 1.84E-02 .39 tuoi 5 Tu 50 tuoi tro len 1 Duoi 20 tuoi 2 Tu 20 .90E-02 (I) TUOI TUOI 1 Duoi 20 tuoi 2 Tu 20 .51 -.79E-02 -7.43 .

com/site/tam0505/ 124 .google.http://sites.ÑO LÖÔØNG MOÁI TÖÔNG QUAN GIÖÕA HAI BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG  Ño löôøng cöôøng ñoä vaø chieàu cuûa moái töông quan giöõa caùc bieán ñònh löôïng  Ño löôøng töông quan laø ño löôøng hai bieán ñoäc laäp ngang baèng nhau (khoâng phaân bieät bieán phuï thuoäc vaø bieán ñoäc laäp) Ño löôøng moái töông quan tuyeán tính giöõa 1 bieán phuï thuoäc vaø moät (hoaëc nhieàu) bieán ñoäc laäp (Linear Regression)  Nguyen Duy Tam .

http://sites.1) Giaù trò tuyeät ñoái cuûa R caøng lôùn (gaàn baèng 1) hai bieán coù töông quan chaët cheû vôùi nhau R<0: moái töông quan giöõa hai bieán laø töông quan nghòch R>0: moái töông quan giöõa hai bieán laø töông quan thuaän R=0: hai bieán khoâng coù moái lieân heä tuyeán tính Nguyen Duy Tam .ÑO LÖÔØNG MOÁI TÖÔNG QUAN GIÖÕA HAI BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG  Heä soá töông quan (Correlation)      Heä soá töông quan R luoân naèm trong khoaûng (-1.google.com/site/tam0505/ 125 .

)< α (kieåm nghieäm hai nhaùnh) hoaëc p_value (Asympt.com/site/tam0505/ 126 .ÑO LÖÔØNG MOÁI TÖÔNG QUAN GIÖÕA HAI BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG  Kieåm nghieäm giaû thuyeát veà moái töông quan  Thieát laäp giaû thuyeát ▪ ▪ H0: R=0 (khoâng coù lieân heä giöõa hai bieán) H1: R<>0 (coù lieân heä giöõa hai bieán)  Duøng kieåm nghieäm t vaø ta baùc boû giaû thuyeát H0 khi p_value (Asympt. Sig.http://sites. Sig.)< α/2 (kieåm nghieäm moät nhaùnh) Nguyen Duy Tam .google.

287** .446** .000 .000 400 400 400 400 400 . .226** .000 . (2-tailed) N Chat luong cao Pearson Correlation Sig.220** . 400 400 400 400 400 SONY15 La nhan hieu ua thich cua toi SONY1 SONY2 SONY4 SONY8 Pearson Correlation Sig.google. .000 .461** 1.000 . (2-tailed) N Dan dau Pearson Correlation Sig. Nguyen Duy Tam .203** .000 .461** . .ÑO LÖÔØNG MOÁI TÖÔNG QUAN GIÖÕA HAI BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG Correlations SONY15 La nhan hieu ua SONY1 Chat SONY2 SONY4 Gia SONY8 thich cua toi luong cao Thiet ke dep ca hop ly Dan dau 1.000 .000 .com/site/tam0505/ 127 .333** .000 . (2-tailed) N **.http://sites.317** 1.281** .317** . (2-tailed) N Thiet ke dep Pearson Correlation Sig.203** .000 .000 .236** .000 .000 .000 .000 .226** 1.446** 1.000 . Correlation is significant at the 0.000 400 400 400 400 400 .000 .000 .000 . (2-tailed) N Gia ca hop ly Pearson Correlation Sig.000 400 400 400 400 400 .000 400 400 400 400 400 .236** .000 .000 .287** .333** .220** .01 level (2-tailed). .000 .281** .

http://sites.google.com/site/tam0505/ 128 .ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP  Phöông trình hoài qui tuyeán tính döï baùo xu höôùng taêng (hay giaûm) cuûa moät bieán phuï thuoäc trong söï bieán ñoäng (taêng hoaëc giaûm) cuûa nhieàu bieán ñoäc laäp khaùc Phöông trình hoàqui boä y ^ = a + b1x1 + b2x2 + … + bkxk i i: Nguyen Duy Tam .

com/site/tam0505/ 129 . giaù trò 1 töông öùng söï bieán thieân cuûa Y hoaøn toaøn laø do moái quan heä hoài qui tuyeán tính giöõa Y vaø X)  R bình phöông caøng lôùn thì moâ hình hoài qui tuyeán tính giöõa Y vaø X caøng thích hôïp vaø hay caùc bieán ñoäc laäp X caøng coù yù nghóa trong vieäc giaûi thích söï bieán thieân cuûa bieán phuï thuoäc Y Nguyen Duy Tam . Hoaëc bao nhieâu % söï bieán thieân cuûa Y coù theå giaûi thích bôûi söï phuï thuoäc tuyeán tính cuûa Y vaøo X  R bình phöông bieán thieân töø 0 cho tôùi 1 (giaù trò 0 töông öùng söï bieán thieán cuûa Y hoaøn toaøn khoâng do moái quan heä hoài qui tuyeán tính giöõa Y vaø X.ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP  Heä soá xaùc ñònh (Coefficient of determination): Seõ giuùp ta giaûi ñaùp moät soá caâu hoûi sau :  Moâ hình hoài qui tuyeán tính ñöôïc xaây döïng ñaõ theå hieän moái quan heä giöõa X vaø Y toát nhö theá naøo.google.http://sites.

google.ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP    Heä soá xaùc ñònh R bình phöông vaø heä soá xaùc ñònh ñieàu chænh Adjusted R bình phöông Do trong phaân tích hoài qui boäi R bình phöông caøng taêng khi soá bieán ñoäc laäp caøng taêng do ñoù ñoâi khi R bình phöông khoâng theå hieän ñuùng yù nghóa cuûa phöông trình hoài qui tuyeán tính Söû duïng Adjusted R bình phöông seõ giuùp giaûi quyeát ñöôïc haïn cheá naøy Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 130 .http://sites.

http://sites.com/site/tam0505/ 131 .google.ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP  Kieåm nghieäm F  Gioáng nhö kieåm nghieäm F söû duïng trong phaân tích ANOVA nhaèm kieåm ñònh giaû thuyeát veà söï toàn taïi moái lieân heä tuyeán tính giöõa caùc bieán X vaø bieán Y  Giaû thuyeát: ▪ H0: β1 = β 2 = … = β k = 0 ▪ H1: Coù ít nhaát moät β i <> 0  Baùc boû H0 khi Sig (p-value) < α Nguyen Duy Tam .

http://sites. Nguyen Duy Tam .(p-value) < α  Khaùc vôùi kieåm nghieäm F cho bieát moái quan heä tuyeán tính cuûa taát caû caùc bieán ñoäc laäp vôùi bieán phuï thuoäc.com/site/tam0505/ 132 .google. Kieåm nghieäm t cho bieát coù hay khoâng moät moái quan heä hoài qui tuyeán tính giöõa moät bieán ñoäc laäp cuï theå vôùi bieán phuï thuoäc.ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP  Kieåm ñònh giaû thuyeát veà heä soá hoài qui (kieåm ñònh t)  Kieåm nghieäm moái quan heä hoài qui tuyeán tính cuûa töøng bieán Xi vôùi Y ▪ ▪ H0: Khoâng coù moái quan heä tuyeán tính giöõa Y vaø Xi Baùc boû H0 khi sig.

ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP  Ví duï: Ño löôøng moái quan heä tuyeán tính giöõa:  Bieán ñoäc laäp: YÙ kieán choù raèng “Sony laø nhaõn hieäu öa thích cuûa toâi”  Vôùi caùc bieán phuï thuoäc laø caùc yù kieán cho raèng Sony laø: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ “Chaát löôïng cao” “Thieát keá ñeïp” “Ñaùng tin caäy” “Saùng taïo” “Daãn ñaàu” “Nhaõn hieäu toaøn caàu” Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 133 .http://sites.google.

486 c .63 .ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP a Variables Entered/Removed Model 1 2 3 Variables Entered SONY1 Chat luong cao SONY3 Dang tin cay SONY7 Tinh sao Variables Removed .446 .100). . Method Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= . SONY3 Dang tin cay. Probability-of-F-to-remove >= .com/site/tam0505/ 134 . SONY1 Chat luong cao.google. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= . . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= . Probability-of-F-to-remove >= . SONY1 Chat luong cao.477 . SONY7 Tinh sao Nguyen Duy Tam .197 .050.100). SONY3 Dang tin cay c.228 .63 a. Error of the Estimate . a.100).050.65 .050. Probability-of-F-to-remove >= . Predictors: (Constant). Predictors: (Constant). Dependent Variable: SONY15 La nhan hieu ua thich cua toi Model Summary Model 1 2 3 R R Square a .199 b .http://sites. Predictors: (Constant).237 Adjusted R Square .224 . SONY1 Chat luong cao b.231 Std.

874 206.146 . Predictors: (Constant).870 Sig.097 159. SONY1 Chat luong cao. SONY3 Dang tin cay c. SONY3 Dang tin cay.000 a 2 3 Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total 58. SONY7 Tinh sao d.402 16.778 48. Predictors: (Constant).000 b 40. .680 206.000 c a.301 .google.889 .549 .146 165.778 df 1 398 399 2 397 399 3 396 399 Mean Square 41.ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP ANOVAd Model 1 Sum of Squares 41.416 23. SONY1 Chat luong cao. Dependent Variable: SONY15 La nhan hieu ua thich cua toi Nguyen Duy Tam .778 47.http://sites.632 206.904 157. Predictors: (Constant).547 .399 F 98.com/site/tam0505/ 135 . SONY1 Chat luong cao b.

975 9.101 Model 1 2 3 (Constant) SONY1 Chat luong cao (Constant) SONY1 Chat luong cao SONY3 Dang tin cay (Constant) SONY1 Chat luong cao SONY3 Dang tin cay SONY7 Tinh sao Unstandardized Coefficients B Std.129 Sig.049 .847 1.092 .043 t 1.392 .619 .034 a.206 “ña tinh caäy” + 0.391 .168 .063 9.198 .001 .116E-02 .206 .345 .446 .801 .540 .587 .448 .238 .311 3.706 3.381 6.776 . .143 6.254 . Error .google.247 2.171 .000 .081 .com/site/tam0505/ 136 .062 .587 “Chaát löôïng cao” + 0.000 .000 .393 .327 .http://sites.943 1.000 .009 “tinh saûo” 1: Hoaøn toaøn khoâng ñoàng yù 5: Hoaøn toaøn ñoàng yù Nguyen Duy Tam . Dependent Variable: SONY15 La nhan hieu ua thich cua toi ông trình hoài qui: ø nhaõn hieäu öu thích” = 0.448 + 0.093 .ÑO LÖÔØNG MOÁI QUAN HEÄ TUYEÁN TÍNH GIÖÕA BIEÁN PHUÏ THUOÄC VAØ NHIEÀU BIEÁN ÑOÄC LAÄP Coefficients a Standardi zed Coefficien ts Beta .

TÀI LiỆU THAM KHẢO 1. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh – Th.google.S Đào Hoài Nam Xử lí dữ liệu với phần mềm SPSS – Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc Nguyen Duy Tam .com/site/tam0505/ 137 . 2.http://sites.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful