TRUÒNG THPT BC KRONGBUK

BÀI GIANG CÔNG NGHE 12
GV: PHAM VAN TIEN
KIEM TRA BÀI CÙ
Câu 1: Mach diêu khiên tín hiêu có công dung:
Thông báo vê tình trang hoat dông cua
máy móc
Làm các thiêt bi trang trí bàng bang diên
tu
Thông báo nhüng thông tin cân thiêt cho
moi nguòi thuc hiên theo hiêu lênh
Thông báo vê tình trang thiêt bi khi gàp
su cô
Công
dung
cua
mach
diêu
khiên
tín
hiêu
KIEM TRA BÀI CÙ
Câu 2: Nguyên lí chung cua mach diêu khiên tín hiêu:
Nhân lênh Xu lí Khuêch dai Châp hành
Nhung mach diêu khiên tin hiêu don gian thuong gáp co nguyên
li sau:
Sau khi nhân lênh bao hiêu tu môt cam biên, mach diêu khiên xu
li tin hiêu dã nhân, diêu chê theo môt nguyên tác nao do. Sau khi
xu li xong, tin hiêu duoc khuêch dai dên công suât cân thiêt va dua
toi khôi châp hanh. Khôi châp hanh së phat lênh bao hiêu báng
chuông, den, hang chu nôi va châp hanh lênh.
I. CÔNG DUNG CUA MACH DiEU KHIEN TÓC
DO DONG CO DIEN XOAYCHIEU MOT PHA
lông co diên xoay chiêu môt pha (dông co môt pha) duoc su
dung kha rông rãi trong công nghiêp va doi sông nhu may bom
nuoc, quat diên .
Khi su dung loai dông co nay, nguoi ta phai diêu khiên nhiêu chê
dô nhu diêu khiên tôc dô, mo may, dao chiêu.
lê diêu khiên tôc dô dông co môt pha co thê su dung cac phuong
phap sau:
- Thay dôi sô vong dây cua stato.
- liêu khiên dua diên ap vao dông co.
- liêu khiên tân sô nguôn diên dua vao dông co.
II. NGUYÊN LI DIEU KHIEN TÓC DO DONG CO
MOT PHA
- liêu khiên tôc dô báng cach thay dôi diên ap. Tôc dô
duoc diêu khiên báng mach diên tu thay dôi tri sô diên ap
dát vao dông co.
Diêu khiên
diên áp
ÐC
U
1
, f
1
U
2
, f
1
- liêu khiên tôc dô báng cach thay dôi tân sô va diên ap
dua vao dông co. Mach diêu khiên co nhiêm vu diêu
khiên tan sô I
1
va diên ap U
1
thanh tân sô diên ap I
2
va
diên ap U
2
dua vao dông co.
Diêu khiên
tân sô
ÐC
U
1
, I
1
U
2
, f
2
III. MOT SÓ MACH DIEU KHIEN DONG CO MOT
PHA
T
a
U
1
VR
R
C
Ð
K
Tu NAP ÐiEN
Triac dân
Tu nap dây
Chųc nàng cua cac linh kiên:
T
a
- Triac diêu khiên diên ap trên quat.
VR - Biên tro dê diêu chinh khoang thoi gian dân cua triac.
R - liên tro han chê.
Da - liac dinh nguõng diên ap dê Triac dân.
C - Tu diên tao diên ap nguõng dê mo thông diac.
U
U
2
U
1
U
C
t
t
-U
DA
U
U
2
U
C
+U
DA
U
1
guvên lv diŝu khiên: Khi khoa K dong Ftriac chua dân F
tu C duoc nap F diên ap trên tu táng dân. Khi nao du diêu
kiên F triac duoc dân tu do dên ban ki. Khi triac dân së
cung câp diên cho dông co hoat dông. Viêc dân cua triac phu
thuôc vao su biên thiên diên ap u
c
va dác tinh cua triac.
Khi thay dôi diên tro VR F háng sô thoi gian nap tu thay
dôi F thoi diêm mo triac thay dôi F khoang thoi gian dân
dong diên cua triac thay dôi Fdiên ap va dong diên dua vao
dông co duoc diêu chinh.
VD: Giam diên tro VR F tu nap nhanh hon F triac dân
nhiêu hon F diên ap dua vao dông co lon hon F dông co
quay voi tôc dô nhanh hon va nguoc lai
huoc diêm: Triac lam viêc lâu ngay së bi thiêu chinh xac.
lê khác phuc, mác thêm vao mach môt diac.
T
a
U
1
VR
R
C
Ð
Tu NAP ÐiEN
Triac dân
Ðông co
hoat dông
Tu nap dây
D
a
Ðiac dân
K
Khi diên ap tu u
c
táng toi nguõng diên ap thông (U
DA
)
cua diac D
a
F co dong diêu khiên chay vao cuc diêu
khiên cua triac F triac duoc mo tu thoi diêm do toi khi
dong diên cua no báng 0. Khi triac dân së cung câp diên
cho dông co hoat dông.
Uu diêm: Mach diêu khiên o trên co thê su dung cho
cac loai tai khac nhau nhu diêu khiên dô sang cua den soi
dôt, diêu khiên bêp diên. Trong nhung truong hop tai
khac nhau cân thay dôi triac co công suât khac nhau.
Nhuoc diêm: Cac mach diêu khiên o trên co chât luong
diêu khiên không tôt. liên ap co thê bi thay dôi do thông
sô triac va diac thay dôi. liêu khiên theo cach nay kho tu
dông hoa. Khi cân diêu khiên diên ap tai co chât luong
cao doi hoi môt mach diêu khiên phuc tap hon.
HET

3904:3 2.E. :39J3:.9K397399-5 8.399. : 3 9J3 : %3-E4.9.4 23.. %3-E4339393..O.397J-3-3 3 9 %3-E4. 2E2O. 2.9K397349 3. .99-97.3/3 3 /3 .%# :.

339. :39J3: .O3:H3 J8.5 3 .5 3 8 5E9 3 -E4 : -3 .:3 G3 3 . 904 29 3:H3 9.:  J 43 9J3 : .: 33 J :.:3. : 3 J 9J3 : 33 : .2.%# ::H3J. 34 O $. 9 .: 33 3 -E4 : 9 29 .3 8:9 . .. :.35...2 -3 2.5 3 3 . :39J3: 32.3 99 . 53 $. . 3 . 3 .

3 4.. 2E -.. .O 9 8 /3 .. 3 .. 5.. . ..94 l: 3 .3 35 . 3 .. 89.. 29 5.. 3.3 / .E.. l  & % ! l3 . . : 3 9.4 3 .4 3 .3 5E5 8.: 29 5. 8 /3 E 73 7 9743 . 83 3. 6:9 3 8 /3 4 3 .2 3. 3 E5 .. 29 5. 3 3.. 2 2E 4 .   l& % l l .: %. 9. 8 .: l : 3 9. . l: 3 93 8 3:3 3 . 5 : 3 3: .

4 3 . & 1 & 1 l:3 3E5 l . 3 9 9. -3 .. % ! l: 3 9.E. 97 8 3 E5 9 .. &  l& % l l . 3 E5 %. 9. . : 3 -3 2.

.4 3 ..E. : 3 .4 3 . : 3 93 8 1 . .O 32 . & 1 & 1 l:3 938 l . -3 .. . 93 8 .. 3 E5 . l: 3 9. 3 E5 & 93 93 8 3 E5 1 . 3 E5 & .. 9.

# %35 %!l l . % ! %7.. % $ l& l ./3 & '# %.

... l...$. : 3 3 E5 97H3 6:9 '# 3 97 : . # l3 97 3 .3 43 9 . . /3 % 3 94 3 E5 3. 97. 3 "3 %.3 /3 . 3 3. & & & 9 & 9 & & & & & & .E.3 3 E5 %7.. %7. .. 3g3 .3 2 93 .

3 ' 2 3 97 '# F 9 35 3.. 5 9:.. /3 .3 . : . /3 3: . F 3 E5 . F 9 2 2 97.:3 .4 3 . . F 43 9 . 97...3 .3 F 3 E5 . /3 9 O 3 -E3 K 97..3 /3 /3 3 . O3 F 97. 9J3 .. /3 F 9 ..3 .5 3 . 9.3 35 9 9... .. .. 3 97 '# F 3 8 9 .. 3 .3 F 3 . 9. 35 F 3 E5 97H3 9 9g3 /3 34 : 3 F 97. .. 9. . 6:.. .. . 49 3 '..:H3  : "3 O... 9. /3 3 .4 3 ... 3. 97.. 97..4 8 -3 9H3 3 E5 :. /3 8 .4 3 .3 F 97. 3. .. . .

2 . # l.4 2.. 2. : 3 8 - 9: .. l . "2 %7../3 l3. %. 49 3 l .. 29 . %7. 5.J3 E. 9H2 ..$../3 %35 %!l & '# .

/... : 3 . ... F . 9g3 9 3.... . .. F 97. /3 8 .3 3 E5 93 & .4 . 2 9 9 2 O 9 /3 3 . 3 E5 9 :. 3O -3 97.4 3 . 49 3 .. 97.O /3 : 3 .:3 ..5 3 .

4 .3 8:9 E. : 3 97H3 .O .. : 3 8E3 .4  29 2..3 : 3 3 E5 9 . G3 8 9 : 3 -5 3 %743 33 97. ..3 .O . 97.: 3.: .. : 3 5. 95 .3 9.: . 4 9 E.. : 3 97H3 . 3 O 9 3 O. ..E. 2.E. l: 3 904 .. 3.: 2 . .9 .O 9 8 /3 .3 5 9 E.9 .3 : 3 3 99 l3 E5 . . 9. 2 E.O . 3.3 . 3. /4 93 8 97.O 9 - 9.

% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful