tr-êng cao ®¼ng c«ng nghiÖp viÖt ®øc

Khoa ®iÖn - ®iÖn tö - ®iÖn l¹nh

CÊu t¹o tñ l¹nh gia ®×nh
Th.s: §oµn V©n Kh¸nh

II.1- Nguyªn lý lµm viÖc II.1.1- S¬ ®å nguyªn lý

Dµn ng-ng

Fin

èng mao

Dµn bay h¬i

Lèc

II.1.2- Nguyªn lý lµm viÖc: M¸y nÐn, nÐn h¬i gas (th-êng lµ frªon 12) thµnh h¬i qu¸ nhiÖt (h¬i cã ¸p suÊt cao, nhiÖt ®é cao) ®Èy vµo dµn ng-ng. T¹i dµn ng-ng, h¬i gas cã ¸p suÊt cao, nhiÖt ®é cao nhê m«i tr-êng kh«ng khÝ lµm m¸t nªn ng-ng tô thµnh láng, ®Õn fin. T¹i fin, láng gas ®-îc läc s¹ch bÈn, Èm vµ tËp trung ¸p suÊt chuÈn bÞ phun, ®Õn èng mao.

II.1- Nguyªn lý lµm viÖc II.1.1- S¬ ®å nguyªn lý

Dµn ng-ng

Fin

èng mao

Dµn bay h¬i

II.1.2- Nguyªn lý lµm viÖc:

Lèc

Qua èng mao lµ ®o¹n ®-êng èng cã tiÕt diÖn nhá vµ dµi, láng gas t¨ng tèc ®é, gi¶m ¸p suÊt vµ gi¶m nhiÖt ®é ®¹t nhiÖt ®é bay h¬i, ®Õn dµn bay h¬i. T¹i dµn bay h¬i, láng gas (cã ¸p suÊt thÊp vµ nhiÖt ®é thÊp) sÏ thu nhiÖt cña vËt vµ kh«ng gian x¸c ®Þnh ®Ó s«i vµ bay h¬i, h¬i gas l¹nh sÏ ®-îc m¸y nÐn hót vÒ vµ l¹i nÐn thµnh h¬i qu¸ nhiÖt ®Èy vµo dµn ng-ng. thùc hiÖn vßng tuÇn hoµn kÝn. Vßng tuÇn hoµn cña gas trong tñ l¹nh lµ liªn tôc nªn vËt bÞ rót nhiÖt liªn tôc, trë thµnh vËt l¹nh

II.2- CÊu t¹o tñ l¹nh II.2.1- §Æc ®iÓm cÊu t¹o 1

3 2 7

4 5 6 9

8

Hình 2. CÊu t¹o tñ l¹nh CAPATOB Liªn X« (cò) 1- Vá c¸ch nhiÖt; 4- Gi¸ ®Ó thùc phÈm; 7- Dµn ng-ng; 2- C¸nh tñ; 5- hép ®ùng rau qu¶; 8- fin; 3 - Ng n ®«ng (cã dµn bay h¬i) 6- gi¸ ®ùng chai lä; 9- Blèc.

II.2- CÊu t¹o tñ l¹nh II.2.1- §Æc ®iÓm cÊu t¹o
1

3 2 7

4 6 9

8 5

Mét tñ l¹nh bao giê còng cã hai phÇn chÝnh lµ hÖ thèng m¸y l¹nh vµ vá c¸ch nhiÖt. Hai phÇn nµy ®-îc l¾p ghÐp víi nhau sao cho gän gµng, tiÖn lîi nhÊt

C¸ch

nhiÖt

3 2 7 1

gåm: Vá tñ c¸ch nhiÖt b»ng polyurethan hoÆc polystirol, vá ngoµi b»ng t«n s¬n mµu tr¾ng hoÆc s¸ng, bªn trong lµ khung b»ng nhùa. Trong tñ cã bè trÝ c¸c gi¸ ®Ó thùc phÈm. Cöa tñ còng ®-îc c¸ch nhiÖt, phÝa trong tñ cã bè trÝ c¸c gi¸ ®Ó ®Æt chai lä, trøng, b¬. v. v. 5 4 6

8

9

HÖ thèng m¸y l¹nh cña tñ l¹nh gia ®×nh kiÓu nÐn h¬i cã nguyªn lý ho¹t ®éng nh- ®· tr×nh bµy ë h×nh 1. C¸c thµnh phÇn chñ yÕu gåm lèc kÝn (m¸y nÐn vµ ®éng c¬), dµn ng-ng tô, phin läc, èng mao vµ dµn bay h¬i. M«i chÊt l¹nh (th-êng lµ fre«n 12) tuÇn hoµn trong hÖ thèng

II.2.2 . Lèc 1. M¸y nÐn a. NhiÖm vô - Hót hÕt h¬i m«i chÊt l¹nh t¹o ra ë dµn bay h¬i ®ång thêi duy tr× ¸p suÊt cÇn thiÕt cho sù bay h¬i ë nhiÖt ®é thÊp; - NÐn h¬i tõ ¸p suÊt bay h¬i lªn ¸p suÊt ng-ng tô vµ ®Èy vµo dµn ng-ng b. Nguyªn lý cÊu t¹o - M¸y nÐn cña tñ l¹nh gia ®×nh chñ yÕu lµ lo¹i m¸y nÐn pitt«ng 1 hoÆc 2 xilanh.

5

6 2 1 6

5

6 3 a) 5 1 b) Hinh 3. CÊu t¹o m¸y nÐn: c) 4

a) M¸y nÐn pitt«ng; b) M¸y nÐn r«to l n; c) M¸y nÐn r«to tÊm tr-ît 1- Xi lanh; 2- pitt«ng; 3- r«to l n; 4- r«to tÊm tr-ît; 5- cöa hót; 6- cöa ®Èy

4

5

2 3 1

1- Th©n m¸y nÐn 2- Pitt«ng 3- Xi lanh 4- Cöa hót cã van hót 5- Cöa ®Èy cã van ®Èy

M¸y nÐn pitt«ng dïng c¬ cÊu tay quay thanh truyÒn biÕn chuyÓn ®éng quay cña ®éng c¬ ®iÖn thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña pitt«ng

M¸y nÐn r«to l n cã cÊu t¹o nh- hinh 3b. Xilanh (1) hinh trô ®øng im. R«to lÖch t©m (3) l n trªn bÒ mÆt xilanh. Ng n c¸ch gi a kho¶ng hót vµ kho¶ng ®Èy lµ tÊm tr-ît.

5

6

3

1 b)

Khi pitt«ng l n trªn xilanh lu«n tån t¹i 2 khoang, khoang hót cã thÓ tÝch lín dÇn khoang nÐn nhá dÇn. Cã mét thêi ®iÓm khi ®iÓm cao cña r«to n»m trªn tÊm tr-ît khoang nÐn = 0 khoang hót ®¹t cùc ®¹i. Khi pitt«ng l n qua clapª hót l¹i xuÊt hiÖn (2) khoang hót vµ nÐn.

1 6 M¸y nÐn r«to tÊm tr-ît (h×nh 3c). Xilanh 1 ®øng im r«to lÖch t©m kh«ng thay ®æi vÞ trÝ. Trªn r«to bè trÝ c¸c c¸nh tr-ît. C¸c c¸nh v¨ng ra do lùc ly t©m. Sù thay ®æi thÓ tÝch cña c¸c khoang thùc hiÖn qu¸ tr×nh hót vµ nÐn h¬i m«i chÊt. c) 5 4

2. §éng c¬ ®iÖn trong lèc
S C C S S C R S R S R R R C

- §éng c¬ ®iÖn trong lèc lµ lo¹i ®éng c¬ 1 pha khëi ®éng b»ng tô ®iÖn hoÆc ®iÖn trë. - Bé d©y chia lµm 2 nh¸nh: + Nh¸nh c¸c cuén d©y vËn hµnh gäi lµ cuén ch¹y, cã tiÕt diÖn d©y lín - Ký hiÖu lµ R + Nh¸nh c¸c cuén d©y khëi ®éng gäi lµ cuén ®Ò, cã tiÕt diÖn d©y nhá - Ký hiÖu lµ S

3 - Dµn ng-ng
* nh nghÜa: Dµn ng-ng lµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt gi a mét bªn lµ m«i chÊt l¹nh ng-ng tô vµ mét bªn lµ m«i tr-êng lµm m¸t lµ n-íc hoÆc kh«ng khÝ. * NhiÖm vô. Th¶i nhiÖt cña m«i chÊt ng-ng tô ra ngoµi m«i tr-êng. * VÞ trÝ l¾p ®Æt. Mét ®Çu (®Çu vµo) ®-îc l¾p vµo ®Çu ®Èy cña m¸y nÐn, ®Çu kia (®Çu m«i chÊt láng ra) ®-îc l¾p vµo phin sÊy läc tr-íc khi nèi víi èng mao.

* CÊu t¹o: Th-êng lµm b»ng s¾t hoÆc ®ång, cã c¸nh t¶n nhiÖt

Hinh 4. CÊu t¹o mét sè lo¹i dµn ng-ng tñ l¹nh gia ®inh a)Dµn ng-ng cña tñ l¹nh hÊp thô; b)Dµn èng n»m ngang, c¸nh t¶n nhiÖt b»ng d©y thÐp; c)Dµn ng-ng èng thÐp n»m ngang, c¸nh b»ng tÊm liÒn dËp khe giã; d) Dµn ng-ng èng thÐp n»m ngang, cè ®Þnh lªn tÊm t¶n nhiÖt liÒn.

a)

b)

c)

d)

4 - Dµn bay h¬i: (DBH) * Þnh nghÜa: Lµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt gi a mét bªn lµ m«i chÊt l¹nh s«i vµ mét bªn lµ m«i tr-êng cÇn lµm l¹nh * NhiÖm vô: Thu nhiÖt cña m«i tr-êng l¹nh cÊp cho m«i chÊt l¹nh s«i ë nhiÖt ®é thÊp * VÞ trÝ l¾p ®Æt: L¾p sau èng mao hoÆc van tiÕt l-u vµ tr-íc m¸y nÐn trong hÖ thèng l¹nh.

Hinh 5 m« t¶ mét sè d¹ng dµn bay h¬i.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Hinh 5. C¸c d¹ng dµn bay h¬i: (DBH) a) DBH kiÓu èng ®øng; b) DBH kiÓu èng xo¾n; c) DBH èng c¸nh; d) DBH d¹ng èng tÊm; e,f) DBH kiÓu tÊm cuèn b»ng thÐp kh«ng rØ vµ b»ng nh«m

a)

b)

c)

d)

e)

f)

* CÊu t¹o: ¹i bé phËn dµn bay h¬i lµ kiÓu tÊm cã c¸c r·nh cho m«i chÊt l¹nh tuÇn hoµn, vËt liÖu lµ thÐp kh«ng rØ hoÆc nh«m. NÕu b»ng nh«m hoÆc vËt liÖu dÔ n mßn ng-êi ta phñ mét líp b¶o vÖ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng thùc phÈm b¶o qu¶n. Tuy nhiªn còng cã lo¹i lµm b»ng èng ®ång hoÆc èng nh«m cã bè trÝ c¸nh, nh-ng lo¹i nµy Ýt sö dông.

5- èng mao: * NhiÖm vô: TiÕt l-u ®o¹n nhiÖt * CÊu t¹o: Th-êng ®-îc lµm b»ng ®ång hå thau 96 hoÆc ®ång M2 vµ M3. èng ®¶m b¶o ®é bÒn ®Õn 50at vµ kh¶ n ng th«ng dßng ®-îc kiÓm tra b»ng l-u l-îng kÕ. Cã ®-êng kÝnh rÊt nhá tõ 0,6-2 mm vµ chiÒu dµi lín tõ 0,5-5m nèi gi a dµn ng-ng tô vµ DBH. * C©n c¸p: Ph-¬ng ph¸p 1: o trë lùc kh«ng khÝ cña èng mao vµ phin víi Çu hót cña lèc ®Ó tù chÝnh lèc sÏ l¾p víi èng mao trong hÖ thèng. Nèi èng mao vµo phin vµ nèi vµo ®Çu ®Èy cña lèc. Tr-íc phin l¾p ¸p kÕ. khÝ nh- hinh 6 do hót kh«ng khÝ vµ ®Çu kia cña èng mao còng ®Ó tù do trong kh«ng

¸p kÕ P1 èng mao Lèc Fin

Hinh 6. Ph-¬ng ph¸p c©n c¸p thø nhÊt Cho lèc ch¹y, kim cña ¸p kÕ sÏ tõ tõ t ng lªn ®Õn mét gi¸ trÞ nµo ®ã. Gi¸ trÞ æn ®Þnh cao nhÊt mµ kim ®¹t ®-îc p1 chÝnh lµ trë kh¸ng thuû lùc cña èng mao. So s¸nh víi gi¸ trÞ kinh nghiÖm, nÕu nhá ph¶i nèi thªm èng mao vµ lín ph¶i c¾t bít èng mao. ®èi víi tñ l¹nh th-êng, 1 sao, nhiÖt ®é 60C p1= 130 z 150 PSI. tñ 2 sao (- 120C): p1 = 150 z 160 PSI vµ tñ 3 sao còng nh- tñ kem, tñ b¶o qu¶n ®«ng p1 = 160 z 180 PSI. Lèc khoÎ nªn lÊy c¸c gi¸ trÞ trªn cßn lèc yÕu nªn lÊy c¸c gi¸ trÞ d-íi. ©y chØ lµ c¸c sè liÖu cho tñ cã dµn ng-ng kh«ng khÝ ®èi l-u tù nhiªn, theo kinh nghiÖm nªu ra ®Ó cïng tham kh¶o.

Hinh 7. Ph-¬ng ph¸p c©n c¸p thø hai
Dµn ng-ng

¸p kÕ P1 èng mao

Fin

Dµn bay h¬i

Lèc

Ph-¬ng ph¸p 2 (hinh 7) ®o trë lùc kh«ng khÝ cña èng mao trong hÖ thèng l¹nh ®· l¾p hoµn chØnh. èng mao ®-îc l¾p ®Æt vµo hÖ thèng hoµn chØnh. é dµi èng mao cã thÓ lÊy theo gi¸ trÞ ®Þnh h-íng cã thªm chiÒu dµi dù tr tr-íc phin läc (còng cã thÓ sau phin nÕu coi tæn thÊt ¸p suÊt ë phin lµ kh«ng ®¸ng kÓ) l¾p ¸p kÕ ®Ó ®o trë lùc kh«ng khÝ. èng n¹p ®Ó tù do trong kh«ng khÝ.

Hinh 7. Ph-¬ng ph¸p c©n c¸p thø hai
Dµn ng-ng

¸p kÕ P1 èng mao

Fin

Dµn bay h¬i

Lèc

Cho lèc ch¹y, kh«ng khÝ ®-îc hót vµo lèc qua ®-êng n¹p, kim ¸p kÕ quay. Khi kim ®¹t vÞ trÝ æn ®Þnh (cao nhÊt) ¸p suÊt trong vµ ngoµi lèc c©n b»ng, kh«ng khÝ kh«ng bÞ hót thªm vµo lèc thi ®äc trÞ sè ¸p suÊt ®¹t ®-îc. TrÞ sè nµy ®-îc coi lµ tiªu chuÈn ®¸nh gÝa trë lùc cña èng mao. NÕu trÞ sè qu¸ nhá ph¶i nèi thªm èng vµ trÞ sè qu¸ lín ph¶i c¾t bít. §èi víi tñ l¹nh dµn ng-ng ®èi l-u kh«ng khÝ tù nhiªn p1 tõ 150 ®Õn 210 PSI. NÕu cÇn nhiÖt ®é bay h¬i cao lÊy trÞ sè thÊp vµ ng-îc l¹i.

6 - Phin sÊy, phin läc: a. Phin sÊy NhiÖm vô: Ó hót Èm (h¬i n-íc) cßn sãt l¹i trong vßng tuÇn hoµn cña m«i chÊt l¹nh. ë tñ l¹nh gia ®×nh, chØ 15mg Èm còng ®ñ g©y t¾c Èm hoµn toµn. CÊu t¹o: Vá hinh trô b»ng ®ång hoÆc b»ng thÐp, bªn trong cã l-íi chÆn, cã thÓ thªm líp nØ hoÆc d¹, gi a lµ c¸c h¹t ho¸ chÊt cã kh¶ n ng hót Èm nh- silicagel hoÆc ze«lit (h 8).

L-íi läc th« Dµn ng-ng

H¹t hót Èm

L-íi läc tinh èng mao

Hinh 8. Fin sÊy Phin sÊy lµm nhiÖm vô cña c¶ phin läc, th-êng ®-îc l¾p ë d-íi dµn ng-ng tr-íc bé phËn tiÕt l-u.

b. Phin läc NhiÖm vô: Dïng ®Ó läc bôi c¬ häc ra khái vßng tuÇn hoµn m«i chÊt l¹nh nh- c¸t, bôi, xØ, vÈy hµn, m¹t s¾t tr¸nh t¾c bÈn vµ tr¸nh háng m¸y nÐn vµ c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng. CÊu t¹o: Vá hinh trô, bªn trong cã bè trÝ l-íi läc hoÆc mét khèi kim lo¹i ggèm cã kh¶ n¨ng läc bôi (hinh 9).

èng nèi víi dµn ng-ng

Vá phin

Khèi kim lo¹i gèm

èng mao

Hinh 9. Fin läc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful