LOGO

TÌM HIEU CÁC THÙ TUC
ÚNG DUNG ÐÓI VÓI CHU
TRÌNH DOANH THU
Công ty Cô Phân
Bibica
TÌM HIEU CÁC THÙ TUC
ÚNG DUNG ÐÓI VÓI CHU
TRÌNH DOANH THU
Công ty Cô Phân
Bibica
Nhóm 2 ÷ kê toán 4
máy tô chúc
Công tác tô chúc kê toán tai
công ty Bibica
Phĭong pháp kť toán áp dung tœi công ty
1
Tình hình tô chúc hê thông sô sách
2
Tinh hinh tô chŽc bų máy kť toán
3
Knh thúc sô kê toán áp dung: Nhât ký chúng tù
!huong pháp kê toán tài sán cô dinh:
Nguyên tãc xác dinh giá tri tài sán cô dinh: Nguyên giá
!huong pháp khâu hao: khâu hao theo duòng thãng
!huong pháp kê toán hàng tôn kho:
Nguyên tãc dánh giá hàng tôn kho: giá gôc
!huong pháp xác dinh giá tri hàng tôn kho cuôi ky:
thuc tê dích danh
!huong pháp hach toán hàng tôn kho: kê khai thuòng
xuyên
!huong pháp dánh giá sán phâm dó dang cuôi ky: dánh
giá sán phâm dó dang cuôi ky theo chi phí nguyên vât
liêu chính.
Phĭong pháp kť toán áp dung tœi công ty
1
Nhâp sô liêu hàng ngày
Ìn sô, báo cáo cuôi tháng, cuôi nãm
àng ngày, kê toán cãn cú vào chúng tù kê toán ÷ các báng phân bô
hoãc áng tông hop chúng tù kê toán cùng loai dã duoc kiêm tra,
duoc dùng làm cãn cú ghi sô, xác dinh tài khoán ghi No, tài khoán ghi
Có dê nhâp dü liêu vào máy vi tính theo các báng, biêu duoc thiêt kê
sãn trên phân mêm kê toán.
Theo quy trKnh cúa phân mêm kê toán, các thông tin duoc tu dng
nhâp vào sô kê toán tông hop (Nhât ký chúng tù, áng kê, Sô Cái) và
các sô, thé kê toán chi tiêt liên quan.
Cuôi tháng (hoãc bât ky vào thòi diêm cân thiêt nào), kê toán thuc
hiên các thao tác khoá sô (cng sô) và lâp báo cáo tài chính
Tình hình tô chúc hê thông sô sách
2
ê toán tông hop
ê toán thanh toán
ê toán công no và tiên gúi ngân hàng
Truóng Truóng
phòng kê phòng kê
toán tài toán tài
chính chính
ê toán giá thành
ê toán nguyên vât Iiêu
ê toán phu Iiêu, công cu dung cu
ê toán kho và tài sán cô dinh
Thú quÿ
Tinh hinh tô chŽc bų máy kť toán
3
Ðåc diêm phân mêm kê toán
dang sú dung tai công ty
ibica dã úng dung thành công phân mêm ER! vào công
ty. Viêc tiêp cân vói giái pháp ER! cúa Oracle (do trung
tâm Dich Vu ER! ÷ F!T tu vân và triên khai), ibica dã
úng dung dây dú các tính nãng cúa b phân mêm bao
gôm: Quán Lý Tài Chính Kê Toán, Quán Lý án àng,
Quán Lý Mua àng, Quán Lý Kho, Quán Lý Sán Xuât.
Ðôi vói máng sán xuât, phân hê quán lý sán xuât cúa ER!
hô tro ibica tính chính xác giá thành tùng nhóm sán
phâm ngay trong quy trKnh sán xuât
ibica cüng sú dung nhüng danh muc tài khoán nhu
nhüng công ty khác: Có hê thông tài khoán chuân sãp xêp
các Tài khoán theo các sô hiêu tài khoán do tài chính
quy dinh, don vi có thê mó thêm các tài khoán chi tiêt dên
07 ký tu.
LOGO
Thuc trang vê chu trình
doanh thu
Thuc trang vê chu trình
doanh thu
Các hoat dông trong chu trình
doanh thu
Nhân và xú Iý don dåt hàng
1
Lâp hoá don bán hàng
2
Quá trình thanh toán
3
Xuât kho và giao hàng
4
H: câ: vŧ thông tin và q:!n lý trong ch: trinh
doanh th:
Các hoat
dng
phân
quán lý
Thông tin cân thiêt cho hoat dông
quán Iý
XƁ lý
dàt
hàng
Phòng
kinh
doanh
tông hop
Thông tin vê hàng hóa cân bán (tên hàng, sű lĭong,
don giá, thŷi gian giao hàng, dūa diêm giao hàng).
Thông tin vê hàng tôn kho (tên hàng, sű lĭong, don
giá).
Thông tin vê khách hàng (tên, dūa diêm, mã sű
thuť, sű dĭ no phái thu, sű tài khoán).
Thông tin vê no phái thu (khách hàng, thŷi hœn
thanh toán, sű dĭ no chi tiťt theo tſng khách hàng,
tuôi no).
Tông hop tKnh hKnh dãt hàng hàng tháng theo tùng
khách hàng.
X:!t
kho và
giao
hàng
Bô phân
kho, giao
hàng
- Thông tin vê hàng hóa cân xuât (tHn hàng, sű
lĭong, don giá, thŷi gian giao hàng, dūa diêm
giao hàng, ngĭŷi giao hàng)
- Thông tin vê khách hàng (tHn, dūa chũ)
Các hoat
dng
Bô phân
quán Iý
Thông tin cân thiêt cho hoat dông
quán Iý
Lřp
hoá don,
theo dõi
no
Phòng
kê toán
tài chính
- Thông tin vê hàng hóa (tHn hàng, sű lĭong, don giá,
tông thành tiŧn)
- Thông tin vê khách hàng (tHn, dūa chũ, mã sű th:ť,
thŷi hœn thanh toán, phĭong thŽc thanh toán, sű tài
kho!n)
- Thông tin vê no phái thu khách hàng, thŷi hœn thanh
toán, sű dĭ no ph!i th: chi tiťt theo tſng khách hàng,
t:ôi no)
- Tông hop theo dõi chi tiêt theo tùng hóa don, theo
dõi sô du tông hop.
Th:
tiŧn
Phòng
kê toán
tài chính
- Thông tin vê khách hàng (tHn, dūa chũ, mã sű th:ť,
thŷi hœn thanh toán, phĭong thŽc thanh toán)
- Thông tin vê no phái thu (khách hàng, thŷi hœn thanh
toán, sű dĭ no ph!i th: chi tiťt theo tſng khách hàng,
t:ôi no)
- Thông tin vê hóa don (sű HÐ, ngày HÐ, tHn hàng, sű
lĭong, giá m:a tông sű tiŧn, khách hàng)
- Thông tin vê phuong thúc thanh toán.
- Tông hop quá trình thu tiên theo tùng khách hàng.
ng ngày nhân viên bán hàng cúa phòng kinh doanh
tông hop së in báng kê hàng tôn kho tù phân mêm kê
toán dê làm co só cho viêc xác dinh khá nãng cung câp
hàng cúa Tông công ty.
Có nhiêu hKnh thúc cho khách hàng chon lua dê dãt
hàng tuy theo diêu kiên thuc tê nhu dên mua hàng truc
tiêp tai công ty, dãt hàng bng fax hoãc qua diên thoai.
Tât cá hô so duoc luu tai phòng kinh doanh tông hop
thông qua các giây mua hàng và sô theo dõi dãt hàng
ť: khách hàng thanh toán bŝng tiŧn gƁi
ngân hàng
ť: khách hàng dťn m:a hàng trƅc tiťp tœi
công ty
Nhân và xú Iý don dåt hàng
1
Nêu khách hàng Ià khách hàng Iân dâu tiên
Kê toán truong Kê toán công no
GGT
HDKT
KH
Xem
xét


duyê
t
HDKT
GGT
GGT
HDKT
Nhâp các dü
liêu ban dâu
GGT
HDKT
D
Nhân và xú Iý
don dåt hàng
KH
GMH
Duyêt
bán
GMH
A
KH UNC
GMH
Phòng kinh doanh tông hop Kê toán công no
Duyê
t bán
GMH
UNC
UNC
UNC
UNC
A
Bang kê
công no
Thanh toán bŝng
tiŧn màt
Thanh toán q:a ngân hàng
Thanh toán q:a ngân hàng
A
Phòng kinh doanh tông hop
Kê toán công no
GMH
UNC
Nhâp liêu
In HDBH
GMH
UNC
N
HDBH
B
B
HDBH
Duyêt
công
no
HDBH
KH
HDBH
N
DT
NPT
HTK
GVHB
Lâp hoá don bán hàng
2
Thanh toán bŝng tiŧn màt
A
Phòng kinh doanh tông hop
Kê toán công no
GMH
Nhâp liêu
In HDBH
GMH
N
HDBH
B
B
HDBH
Duyêt
công
no
HDBH
KH
HDBH
N
DT
HTK
NPT
GVHB
Lâp hoá don bán hàng
2
Thanh toán q:a ngân hàng
Kê toán công no
NH
GBC
Nhâp liêu
GBC
N
NPT
TGNH
Quá trình thanh toán
3
Thanh toán bŝng tiŧn màt
Kê toán thanh toán Thu quÿ
Lâp phiêu thu
In phiêu thu
Phiêu thu
D
D
Phiêu thu
Thu tiên
và ký
xác
nhân
Phiêu thu
KH
N
N
Phiêu thu

quÿ
NPT TM
Quá trình thanh toán
3
ť: khách hàng nhřn hàng tœi kho
HDBH
HDBH
Xuât
kho và
ký xác
nhân
KH
Bô phân kho Kê toán hàng tôn kho
HDBH
HDBH
HDBH
C
C
KH
N
The kho
Bang kê
XK
HDBH
HTK
Dôi
chiêu
Xuât kho và giao hàng
4
ť: công ty giao hàng cho khách hàng
HDBH
HDBH
Xuât
kho và
ký xác
nhân
NVGH
Bô phân kho Kê toán hàng tôn kho
HDBH
HDBH
HDBH
C
C
N
Lâp BB
GNHH
HDBH
BBGNHH
BBGNHH
KTCN
KH
P.KDTH
The kho
Bang kê
XK
HDBH
HTK
Dôi
chiêu
Xuât kho và giao hàng
4
iêm soát trong chu trình
Giám sát
Thông tin
truyên
thông
Các hoat
dông
kiêm soát
Rúi ro
Môi truòng
kiêm soát
iêm soát trong
chu trình
Chutrình doanh thu
Các hoat dông trong chu trình doanh thu
ibica là 1 công ty bánh keo tai iên òa. àng duoc giao miên phí
dên tân noi cho khách hàng. Khi khách hàng dãt hàng nhân viên bán
hàng diên dây dú các thông tin vào phiêu, giao hàng 3 liên dduoc
dánh sô truóc. 2 liên duoc chuyên giao dên b phân kho hàng, 1
liên luu. Cãn cú vào giây giao hàng thú kho xuât hàng cho b phân
giao hàng cùng vói 2 liên giây giao hàng. phân giao hàng së
chuyên hàng dên cho khách hàng, khách hàng nhân hàng, kí vào
giây giao hàng sau dó giü lai 1 liên. Liên còn lai giao lai cho nguòi
giao hàng dê dem vê chuyên cho kê toán bán hàng vào cuôi ngày
Sáng hôm sau , kêt toán bán hàng nhân và kiêm tra sô thú tu các
liên giây giao hàng ngày hôm qua. Tính toán tông cng doanh sô.
Sau dó nhâp các giây giao hàng vào phân mêm kê toán duoc cài
trên 1 máy tính dùng chung cho tât cá nhân viên cúa công ty.
Chuong trKnh së ghi nhân doanh thu, câp nhât su phái thu, sô du
hàng tôn kho. Ngoài ra, kê toán bán hàng còn theo dõi riêng quá
trKnh bán hàng trên phân mêm Excel và phân mêm kê toán hiên
hành
Ban kiêm soát së kiêm tra Iai tât cá quá trình,
du báo nhüng rúi ro và nguyên nhân gåp phái
Su
kiên
Rúi ro hoat dông Nguyên nhân
Nhân
dåt
hàng
Ghi nhân thông tin không chính xác vê
hàng hóa, sô Iuong, khách hàng,..
Doanh nghiêp không dú hàng dê cung
úng
hách hàng có khá nång không thanh
toán duoc no hoåc bán hàng cho khách
hàng không hop Iê (sô du no vuot múc
doanh nghiêp cho phép)
Thiêu chúng tù dâu
vào (don dåt hàng)
hông xét duyêt
don dåt hàng nêu
don dåt hàng ko hop

Xuât
kho
Xuât kho không chính xác dôi tuong
khách hàng, chúng Ioai, sô Iuong...
Rúi ro trong viêc kiêm soát hàng thuc
xuât tai don vi
Thú kho xuât nhiêu Iân cho cùng 1 don
vi
Thiêu chúng tù dâu
vào (don dåt hàng)
Thiêu phiêu xuât
kho
hông Iuu giü
chúng tù
Ban kiêm soát së kiêm tra Iai tât cá quá trình,
du báo nhüng rúi ro và nguyên nhân gåp phái
Su
kiên
Rúi ro hoat dông Nguyên nhân
Giao
hàng
Giao không chính xác dôi
tuong khách hàng
Hop dông giao hàng không
hop Iê
Giao hàng không dúng theo
thòi han
Thiêu chúng tù dâu vào (don
dåt hàng)
Ðon dåt hàng không hop Iê
Ghi
nhân
giü
Iiêu
Ghi nhân giü Iiêu không hop

Ghi nhân giü Iiêu ( ghi sô)
không chính xác
Nhân viên chinh súa dü Iiêu
cúa nhau
Co só dü Iiêu không thông
nhât
Phiêu giao hàng không hop

Thiêu chúng tù dâu vào (don
dåt hàng), ghi nhân thông tin
không chính xác
1 máy tính dùng chung cho
nhiêu nhân viên
Dùng song song phân mêm
và exceI
Các rúi ro Ành huóng
Rúi ro có
thê S
Nhân viên bán hàng có thê châp
nhân bán nhüng måt hàng mà
Tông công ty không dú khá nång
cung câp
Ành huóng dên uy tín cúa
công ty
hông thuc hiên duoc hop
dông kinh tê
A1
Nhân viên bán hàng có thê châp
nhân bán hàng cho nhüng khách
hàng vuot múc giói han no cho
phép
hông thu duoc no
Lô do no khó dòi
A2
Nhân viên bán hàng có thê Iàm cho
công ty cam kêt môt Iich trình giao
hàng mà công ty không thê thuc
hiên duoc
hông giao duoc hàng cho
khách hàng
hông thuc hiên duoc hop
dôngkinh tê
Mât uy tín trong kinh doanh
A3
Công ty có thê giao nhâm hàng, sai
dia chi, hàng hoá không dúng quy
cách, không dúng và không dú sô
Iuong
Giao hàng trê, phát sinh
thêm chi phí vân chuyên.
Mât uy tín trong kinh doanh
A4
Nhân viên bán hàng có thê không
Iâp hoá don, Iâp Iàm nhiêu Iân, Iâp
sai hoá don cho khách hàng vê sô
Iuong, chúng Ioai, sô tiên, khách
hàng, phuong thúc giao nhân,
thanh toán
hách hàng không châp nhân
thanh toán
Doanh thu ghi nhân sai
No phái thu bi ghi nhân sai
A5
Ghi nhân, câp nhât sai no phái thu
cúa khách hàng
Nhâm Iân trong thu hôi no
hông thu duoc tiên bán hàng
Ành huóng uy tín cùa công ty
A6
Ghi nhân sai thông tin vê khách
hàng, hàng hoá
Giao hàng sai khách hàng
Bán sai hàng hoá
Phát sinh thêm chi phí
A7
Xuât kho, giao hàng không duoc xét
duyêt bán
Xuât kho, giao hàng không dúng sô
Iuong
Mât hàng trong quá trình xuât kho,
giao hang
Mât hàng, ánh huóng dên hoat
dông kinh doanh cúa Tông công
ty
A8
Mât tiên trong quá trình thanh toán
Ành huóng dên hoat dông kinh
doanh cúa Tông công ty
A9
Các hoat dng kiêm soát nghiêp vu
Hoat dông dåt hàng
1
Hoat dông Iâp hoá don
2
Hoat dông thanh toán
3
Hoat dông giao hàng
4
HÐ kiêm
soát
Thú tuc kiêm soát
Rúi ro có
thê S
Uý quyên
và xét
duyêt
Trên co só hop dông kinh tê dã ký vói khách hàng,
Tông giám dôc uý quyên cho kê toán công no xét duyêt
viêc bán chiu cho khách hàng, uý quyên cho truóng
phòng kinh doanh xét duyêt bán hàng cho khách hàng
trên co só cân dôi giüa khá nång cung câp cúa công ty
và nhu câu cúa khách hàng.
A1,A2,
A3
Phân chia
trách
nhiêm
Tách biêt hoat dông cúa bô phân xét duyêt bán hàng và
bán chiu
A2
Báo vê an
toàn tài
sán
Chi thuc hiên viêc bán hàng khi có su xét duyêt bán
chiu cúa kê toán công no và su duyêt bán cúa truóng
phòng kinh doanh tông hop
A1,A2
Chúng tù
và sô kê
toán
Lâp báng kê giây mua hàng hång ngày dôi chiêu vói các
giây mua hàng.
Hoat dông dåt hàng
1
HÐ kiêm
soát
Thú tuc kiêm soát
Rúi ro có
thê S
Phân chia
trách
nhiêm
Tách biêt hoat dông Iâp hoá don bán hàng và bô phân duyêt
bán hàng
Báo vê an
toàn tài
sán
Chi thuc hiên viêc bán hàng khi có su xét duyêt bán chiu cúa
kê toán công no và su duyêt bán cúa truóng phòng kinh doanh
tông hop.
iêm tra thú công vê su chính xác cúa sô Iiêu ghi trên hoá don.
Chúng tù
và sô kê
toán
Lâp hoá don bán hàng dua trên giây mua hàng dã duoc xét
duyêt.
Hoá don bán hàng duoc dánh sô Iiên tuc tu dông.
Giá bán don vi duoc måc dinh và duoc tu dông tính toán sô
tông bói phân mêm kê toán.
iêm tra su chính xác sô truóc khi ký hoá don.
Chuong trình tu dông chuyên sô Iiêu vào các tài khoán Iiên
quan khi Iâp hoá don, dinh ký dôi chiêu hoá don vói sô sách kê
toán.
Gúi biên bán dôi chiêu công no hàng quý vói khách hàng.
Hoat dông Iâp hoá don
2
HÐ kiêm
soát
Thú tuc kiêm soát
Rúiroc
ó thê
S
Phân chia
trách
nhiêm
Phân chia trách nhiêm giüa bô phân bán hàng và thú quÿ
Chúc nång ghi nhân thu tiên và thú quÿ
Chúc nång ghi giám no cúa kê toán công no và thú quÿ

Báo vê an
toàn tài
sán
Hång ngày gúi tiên vào ngân hàng vào cuôi ngày sau khi
trù di khoán tôn quÿ cân thiêt.
Tiên hành thanh toán qua ngân hàng.
Luu trü và phân Ioai chek thanh toán.

Chúng tù
và sô kê
toán
Phiêu thu duoc dánh sô Iiên tuc thuc hiên tu dông bói
phân mêm
Lâp báng kê thu tiên hàng ngày và dôi chiêu vói sô tôn
quÿ.
Ðinh ký kiêm kê quÿ.
Phiêu thu duoc Iâp truóc khi khách hàng trá tiên.
Phân mêm tu dông chuyên sô Iiêu vào các sô sách Iiên
quan ngay khi Iâp phiêu thu hay nhâp giây báo có.

Hoat dông thanh toán
3
HÐ kiêm
soát
Thú tuc kiêm soát
Rúiroc
ó thê
S
Phân chia
trách
nhiêm
Tách biêt trách niêm giüa bô phân giao hàng và bô
phân kho vân

Báo vê an
toàn tài
sán
Thuc hiên khi hoá don bán hàng có dây dú chü ký
và con dâu cúa các bô phân Iiên quan.
Xuât hàng khi có su kiêm, dêm sô Iuong cúa báo
vê kho.
hi hàng ra công có su kiêm dêm và dâu xác nhân
Iai cúa báo vê công (báo vê do Tông công ty thuê
ngoài)

Chúng tù
và sô kê
toán
Biên bán giao nhân hàng hoá duoc Iâp sau khi
nguòi mua kiêm tra sô Iuong hàng hoá và duoc Iuu
trü dôc Iâp giüa hai phòng kinh doanh tông hop và
kê toán tài chính.
Hàng tuân Iâp báng kê giao hàng dê xác dinh tiên
dô giao hàng cho khach hàng.
4,

Hoat dông giao hàng
4
Các hoat dng kiêm soát úng dung
iêm soát nguôn dü Iiêu
1
Ðôi chiêu giüa các phòng ban
2
Ðôi chiêu trong nôi bô các phòng ban
3
Các hoat dng kiêm soát chung
Phân quyên sú dung
1
Chính sách sao Iuu du phòng
2
iêm soát dü Iiêu
3
Sao Iuu
Quán Iý dü Iiêu
LOGO

2E9..

39E.9..94E39 .39-., 
 
! 3 5E5 94E3 E5 /%3 9 .3 9

%K3K39..9388E.

%K3K39$. .- 2E 94E3

35E594E33934 :H39.3.9 J. 3:H3E !.J3 .35E5E.35E5 E3E8352//.E.: 9.4:. 3E973934.3 !.9..5J3:H3./.393 !.. 3 :H39.894E3E5/39 .3 :H3 !.35E594E3983. E3E3934E.35E5.9 :...3 9 K39.35E5:.4904 .39 !...3.: E3 E8352//. !. ! 3 5E5 94E3 E5 /%3 9 .:904.94E33934H. 3E97983.

3935. .-9.3994E3 .9393 ..E49.8 994E3.39934 94E39.E.-353- 4.99H36:. 3.-3 -: ..8 E. 3943 943 O 35/:.4E8 .:9E3 .:3g2 33 94E3.E.4.297.../32.E. %K3K39.9J3904.4894E3935 9 .E4.49 2..34 .39 3H $E .3 :9E3 4.E.38 .532294E3 ..g3.9388E.5-E4.9 3 35.g3.E.99 8397H3532294E3 %046:97K3. 58:33 38 -E4.42E.J3 .49E. .9..3994E3.

2E 94E3 94E3935 94E39.9: 94E35: .3 53 94E39 .93333 94E3E93 94E33:H3.394E3 94E3.983. 3 %7. %K3K39$. 94E34.3. .33.J3 %6: ../3.

3.J3E.'#! !%9..38/39.2383:9 536:3 83:9.9J33g3...39E. -.38/333/.E. 7.95..J3 6: 3 .39 -.3.0 /497:3 92.9433.35322#!. 3/3 .32.973.99 3 9 .5E5#!..-5322-..:3855 .E93933O283 523.3 9 '.4.O929H2... 3/393.E..#! 97-. 2532294E3 .3 ":3 4 ":3 $3:9  l.8:943/49.E.%43904.97436:97K383:9 -..O93943.E.l.4 2":3 %J3%4E3 ":3 E33 ":3 :.943.9J3.3.. 33.

39: .:97K3 /4.. %.973.

394E3 :94..49 39743.3-E33 ":E97K39.39:   3.43 . .E.3 93 54E .:97K3 /4.

:97K3 /4.H:.3..3.394E3 8 / 3%.6:!3 9743.E.3O.43 3 ...399.4 .449 3 6:3 %393.3 9H3 .3 3 935 :!9 53 4.43 .3 9 3 9.4 3 3 %393.49 53 3 6:3 %393.3 9H3 .3O.43 .!:.43 %393.9 99049 3E.3 !3   3 "9 /4.E. #2 28 9: 8 / 3%5!9: 8 94!3 %393. .359: E.3934 9H33 8 %3 3 E %393. #2 .3:9 9H33 8  %3 3E 9 . #2. 9393. 4 .39: E.43 %393.3 9:$3% %359K3K3 9339E390493 E.3-E3 9H33 8 %3 3E 9 .

3 9H3 .3 94E3 8 / 3%5!9:.449 3 6:3 %393.9$38 9 3 E.9 99049 3E.394E3 5 39 .49 53 3 6:3 %393.394E3 %356:E97K39:9390493E. .9 99049 3E.O.394E3 8 9 4!3 %393.E...399.3  5 !3 4E 3 94E3 904/ 9.9990493O.J3 3% %: 9 3 !3 94E3 9.9. .3 9 39.E.3 9H3 .3 9 39.9.3O.3 9:$3% %393.3 94E3 8 / 3%5!9:.5.359: E.3 904 /8/.J3 . 9H33 8 %3 3E 9$3939 3 %393. 28 9: 9 39.3 9:$3% %35904/.935 %393.359: E..E.394E3 %393.39.9.3 8 l 3l 9H33 8  %3 E2:. 28 9: 9 39.394E3 5 39 .3 %393.

39.39 93-31.394E3.3 93 3333. 959. .E.93.4E..9 59 . 3.8.4.8904/ 93 :E.5 3.3.533/4.39 O3:K39.397.3.3. 9 39:904 :39.. .E.397 . 32:..8.3 32:...3935 936:...%3.H3-E33.6:.4.39 3 333 :E. 33g3.39 .3 93583-3H393495322 94E3 2.:3. 394 %9.2:..:9533/4.

E.3 : % l% .3E.33 % l% 02 F9 .3 % l% 94E3.  /: 9 l% % 5.33 :9H3 94E397./ :-.:E.

333 !33/4.33 : 9-E3 & & %.3.3 93 %.33 &  & 3H . .3935 & 94E3.394E3.3 9 32"9 :9 -E3  .394E36:.

33 !33/4.3 3 l l  .333 94E3. 54E .3935  & % !% 5: % ' 3l l  & l :9 .3-E33 %.394E36:.

39 32"9 !33/4. 54E .3935  % !% ' % 3l 5: 94E3.3 3 l l l  .3-E33 %.33 l :9 .394E3.

333 94E3.394E36:.394E3 %. ":E97K39.33  !% 5: %  .

394E3 %. ":E97K39.39 32"9 %6: % !:9: 94E39.394E3 55:9: !% 35:9: !:9: %:93 .394E3. 33 !:9: !:9: $ 6:   . E.

43 :E.: l  .33 339 4 534 l l 94E33934 % %4 :9 4. E.. 33 l l l 3H l . :94.

: l 5  % l  %4 :9 4.3 534 ' l l 94E33934 % 3H l .43.4E.. 33 l l l  ! % . E.43 :.39. :94.

3 284E9 %393 97:3 93 284E99743 .39: E28E9 97.284E99743.:97K3 :97K3/4.49 3 284E9 .:97K3 #74 E.

39: .297.E..:3 $E328..3 9333.539859: 8/.438 .3 E...E.E.43.: OH3 H3.4.3.H3..43.38 $.4.. H3..4532294E3 .: g3..4 .49 39743.:3.39-E349H3..:97K3/4.899.4394:93.H3-E3 3 3 .43 53.: 994E3-E3333. 3934 47.33.4 3-5343 H3..E.:33 3..4-53 .3904/7H36:E 97K3-E3397H35322.494E3-E33.0..4235J 3933.4E.39: -.3 E. 3 .:3.532294E33 3 .397K3833/4. 94E3-E33.39 . . E3897.9393.H3.43.43 02.43H3 . H3 ..3/4.43326:. %J394E393. 97H32E9J3/3.4..3.3333 J.438.: O35..:3..499.4E.45: ..

3 #749743.39 : .3..3284E98297.3:H33355 $ 3 3 9 3 #7449 3 3393933.3 4.39 : .99. :H333 %:.:3 3 E. %4:93:3. 3O.3.4.34 8.O3g339.3 93 %:5::9 4 3.3 .3 E..3 .: .34.J3E.3353 3 .3 E.3 94E3 .39 :9 4 .-E33.4E.4 . 335 8/.3 35.3 93 3F9/:9 .4 .3. 8..45F5 :943. 9. :99 .J3E.284E939.3 . /4..3 9345 %:.6:E97K3 /-E433774.92.3 933: ..

3 9335 !:. 3..J3E.4 . 2E9J3/3.3:H33355 $ 3 .4 3 #7449 3 .3.3 5 3.3284E98297.4 3:33.433 3904 93 33:35 33: 8 3.8/:393 39 :H333 %:.4335 %:.: .H3 38438435322 .:3.3 93 339393 3.0 33 : .39 :.43.99. 9.3E.39 :.0./: .38.433 5 .3 93 l.6:E97K3 /-E433774.H3.J3E.J3E..4 .

.4323 8..4 5F5 3. 3 3...33.O9.3  .774 3.:3 ..39399.39. 339 3 .3 .3.:3.O9. 34E3 36: 9H2.O9.E..5 33-E33.4 E.3 .3.5 32.O 9$  3.3 /43O #74.92.H3-E33..3 8 9:9J397433/4.O92.5J.39 39.2929.3 39.H3-E33.3 .433E.4 39. .3 3:9J3.4 3. 9:9J397433/4.E.H3-E33.5 3. ..5 339 39: . 3.393 3g3 .3 ..5 33-E3332932 %3.4397 5E983 ..97K3.4 .3 3.

8 .. 59:-338.433 9.3 523:3 5 8.39.. 2397439:3 39: .3 E38.3.5J  :94 .F9 /:9-E3 93 3.3.%3.34 893 E..%3. 3 34E E.359: .433 .4E.O93 54E .394E3 3.394E3 4.394E3 33 .4..3 338.34E !E9839H2..3 9 9397436:E97K3:94 .3.33.3 ..433 38 33/4...E.533 9.3 .3 349 33 /4.3:9J3.H3-E33.5398.4E .E.39 . 3 5.39:338.438.3.93-E33 3.3.9393..39  .3 99397436:E97K39.E.3 349 :94 .

43 .E.49 3284E935.   49 3 93 49 354E .3 49 39.394E3 49 3.

O8F9/:9-E3 9439 ..3 94E3  .8 2:.3 :6:3..:.3935 83 39 5-3H2:.33F9/:9 &6:3 ..-949 3.-53F9/:9-E33...333 .3 %3E2 .3 !3.8.3:. 97E.:3.284E9 #74.-E3.:6:3...3 /:9 97H3...4E.F9 533/4.:.3g3.85 339 .3 9.:.E.:. %E.. .39 .3  .94E3..97..33.3 . l2 84E9 49 3 93 %9..497.3 533/4.: 32 4. -E3.E.3.5.4E.494E3.-E33.O 9$ %7H3.8/:9-E3.3F9/:9-E33.E.

-E33.9 3 E-E3 . 3.O 9$ !3..:.3 9439 935 83 297.F9 /:9 4E .897....3533/4. .97H32:.354E .3-E33 .97.943H3 6:.3.3 54E .E. 94E3 -H3-3 .3..J3E. 4E . E3839..3 94E3.284E9 #74.8 297.3 %9.-949 354E .O8F9/:9-E3.33.3 .-53/:9 97E..9 39J394E38 39 93-532294E3 .3.. .:4E .:38:.8.397K39 3.2.. 4.4.3.J3E... %E.3 .3-E33.8/:9-E3.3336: .. -E33 32 9.3 94E3 .88E. l2 84E9 49 354E .8.3 3 .9.E..3-E33/.:.8:97H34E .

O   .394E3 !:9: . !3.32...E.4.55:9:..33.: 4.96: 97E.:38:.:.3 97 43936:.399 9439 %339.94E3. O9 $ !3..4333. 32 .97E.96: ..33.E.35-E4.8 l32H6: 94E3 !:9: .4.893 39 6: .534.96: 3393. E38H39.:38. l2 84E9 49 39.597.394E36:.284E9 #74.3g3339:93..394E3 %9.88E.09.39 3- 5322 5-3H9:9333.:97.H3 6:.-53-E33. .39793 !3229 3..333 83 .3g323.9.

: 3.43. l2 84E9 49 3..3  .. .4..43. 534.2:.J3 94E3 39:35-3H. 393 .E.3.-4 9439 ..: 39 97 ./:E..34E . .O82 2. %E.43/:.O82 28...43 %9.8.533/4.-4.8 94E39.O ..297.284E9 #74.32.3 -4. O9 $ !3.-53H36:..3 32 %.334E.-997E..3935..- 97E.5.43334E . .3 4.3-E33./4%3.3.33 .58.399:H 34 H3-3.4 83 37..-53.3 :93.43 E...

E.53-.53-.:.E.3 l.E.:97433-..49 3284E93/3  284E93:3/: l.3 .

E.4.8.4.:3  !36:38/3 J38E.: ":3 /: .49 3284E9.:/53 284E9/: $.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful