BAØI TAÄP CAÙC BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG LUAÄT KINH DOANH

TÌNH HUOÁNG 2
OÂng M. laø saùng laäp vieân cuûa cty TNHH K., coù phaàn voán goùp trong cty trò giaù 500 trieäu ñoàng. Cuoái tuaàn qua oâng ñoät ngoät qua ñôøi khoâng ñeå laïi di chuùc. Di saûn cuûa oâng ñeå laïi, ngoaøi phaàn voán goùp trong cty K coøn coù löôïng coå phieáu trò giaù 200 trieäu ñoàng cuûa cty coå phaàn L.( nguyeân laø DNNN CPH ± trong ñoù coù löôïng coå phieáu trò giaù 50 trieäu ñoàng laø coå phieáu coù ghi teân, do tröôùc ñaây oâng laø PGÑ cuûa DNNN); phaàn di saûn coøn coù caên nhaø trò giaù 150 löôïng vaøng vaø moät soá ñoà vaät khaùc. Do oâng ñoäc thaân vaø khoâng coù hoï haøng gì neân khoâng tìm ñöôïc ngöôøi thöøa keá. Di saûn cuûa oâng ñöôïc giaûi quyeát nhö sau: Phaàn voán goùp vaøo cty K. do cty tieáp nhaän vaø ñöa vaøo quyõ döï tröõ cuûa cty, sau 2 naêm neáu khoâng coù ai nhaän thì nhaäp vaøo voán cuûa cty ; phaàn coå phieáu coù ghi teân trong CTCP L. ñöôïc cty thu hoài, phaàn coå phieáu coøn laïi vaø caên nhaø cuõng nhö nhöõng taøi saûn

TÌNH HUOÁNG 3
A, B, C cuøng goùp voán thaønh laäp coâng ty TNHH kinh doanh vaän taûi haønh khaùch. Hoï thoaû thuaän goùp voán baèng taøi saûn, cuï theå: A goùp caên nhaø trò giaù 500 trieäu ñoàng; B vaø C moãi ngöôøi goùp 5 xe ca vaø 5 xe du lòch. Trong thôøi gian noäp hoà sô vaø ñang chôø caáp GCN -ÑKKD, moät xe cuûa hoï gaây tai naïn giao thoâng khi chuyeân chôû haønh khaùch. Ai phaûi chòu traùch nhieäm veà vuï vieäc treân?( loaïi tröø traùch nhieäm hình söï trong vuï vieäc naøy).

TÌNH HUOÁNG 4
Coâng ty TNHH M. voán ñieàu leä 1 tyû ñoàng; trong ñoù A goùp 350 trieäu ñoàng,B goùp 200 trieäu ñoàng,C,D,E moãi ngöôøi goùp 150 trieäu ñoàng.Ñöôïc bieát A hieän ñang laø keá toaùn tröôûng cuûa coâng ty Xaêng daàu tænh K (DNNN), caùc thaønh vieân coøn laïi laø caùn boä höu trí. A ñöôïc cöû laøm GÑ coâng ty trong nhieäm kyø ñaàu laø 3 naêm.Trong thôøi gian giöõ chöùc GÑ, A thaønh laäp DNTN vaø ñaõ ñöôïc caáp GCN/ÑKKD. Caùc thaønh vieân coøn laïi cuûa coâng ty yeâu caàu A thoâi giöõ chöùc GÑ coâng ty TNHH nhöng A khoâng ñoàng yù vì cho raèng mình laø ngöôøi goùp voán nhieàu nhaát trong coâng ty neân ñöông nhieân phaûi laøm GÑ. Haõy giaûi quyeát vuï, vieäc treân theo quy ñònh cuûa LDN.

A trieäu taäp cuoäc hoïp HÑTV. . Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo Luaät Doanh nghieäp. Theo Ñieàu leä cty.TNHH  Cty TNHH X. Trong ñoù oâng A. C baän ñi coâng taùc xa neân goïi ñieän baùo vaéng maët vaø uyû quyeàn mieäng nhôø A boû phieáu cho mình. do vaäy A quyeát ñònh trieäu taäp hoïp HÑTV( maø khoâng môøi B tham döï) ñeå ra quyeát ñònh khai tröø B( caû 3 thaønh vieân döï hoïp ñeàu boû phieáu khai tröø B). coù 4 thaønh vieân. Cuoäc hoïp ñaõ thoâng qua phöông aùn phaân chia lôïi nhuaän vaø keá hoaïch kinh doanh naêm tôùi. voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng. B gôûi ñôn ñeán caùc thaønh vieân phaûn ñoái keá hoaïch phaân chia lôïi nhuaän. baø C vaø oâng D moãi ngöôøi goùp 2 tyû ñoàng. oâng B. nhöng do baát ñoàng neân B khoâng döï hoïp. A laøm Giaùm ñoác kieâm chuû tòch HÑTV. goùp 4 tyû ñoàng. Sau cuoäc hoïp. Ñaàu naêm 2002.TÌNH HUOÁNG TOÅ CHÖÙC QLYÙ CY.

C. A môøi theâm caùc oâng B. OÂng D hieän ñang laø chuû nhieäm HTX. Ñöôïc bieát trong soá nhöõng ngöôøi treân. C hieän ñang laø giaùm ñoác caùc DNNN( rieâng oâng B tham gia vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán goùp cuûa DNNN do oâng laøm giaùm ñoác). F cuøng goùp voán. ñieàu naøy coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? Neáu doanh nghieäp treân kinh doanh trong lónh vöïc thieát keá coâng trình thì caàn theâm ñieàu kieän gì? Ai caàn phaûi coù ñieàu kieän ñoù? . caùc oâng B. E.TÌNH HUOÁNG 5   OÂng A muoán thaønh laäp 1 DN kinh doanh trong lónh vöïc xaây döïng. nhöng khoâng ñuû voán. coøn oâng E laø Vieät Kieàu ñang ñònh cö taïi Hoa Kyø. D. A neân xuùc tieán thaønh laäp loaïi doanh nghieäp naøo? Vì sao? Vì cuøng goùp voán nhö nhau neân taát caû soá thaønh vieân treân ñeàu muoán laøm saùng laäp vieân vaø cuøng tham gia quaûn lyù doanh nghieäp. oâng F laø ngöôøi mang quoác tòch Canada( baïn oâng E).

phaàn voán goùp cuûa C cao hôn giaù trò thöïc teá. D laøm chuû tòch HÑTV. neân C chæ ñöôïc chia laõi treân soá voán thöïc goùp laø 700 trieäu ñoàng. hoï thoaû thuaän B laøm GÑ. A goùp 800 trieäu ñoàng. nhöng luùc ñaàu chæ goùp 500 trieäu. C goùp voán baèng ngoâi nhaø cuûa mình ñöôïc caùc thaønh vieân thoaû thuaän ñònh giaù 1. soá coøn laïi seõ goùp khi cty yeâu caàu. B cho raèng do D chöa goùp ñuû voán neân tyû leä lôïi nhuaän phaûi chia treân soá voán thöïc goùp laø 500 trieäu. do tin chaéc con ñöôøng tröôùc nhaø ñoù seõ ñöôïc môû roäng( theo maët baèng giaù hieän taïi nhaø ñoù chæ khoaûng 700 trieäu ñoàng). Tuy nhieân caùc thaønh vieân khoâng thoáng nhaát theå thöùc phaân chia. voán ñieàu leä 5 tyû ñoàng.5 tyû ñoàng baèng tieàn maët.5 tyû ñoàng. Vuï tranh chaáp ñöôïc khôûi kieän taïi toaø> Toaø aùn xöû lyù nhö theá naøo? Ñöôïc bieát cty TM .TÌNH HUOÁNG 6 A. D goùp voán baèng 1. D cuøng goùp voán thaønh laäp cty TNHH X.. Sau 1 naêm hoaït ñoäng. B. cty coù laõi roøng 800 trieäu. D khoâng ñoàng yù vaø phaûn baùc raèng phaàn voán goùp cuûa B baèng giaáy nhaän nôï trong coâng ty laø khoâng hôïp phaùp. C.2 tyû ñoàng. B goùp voán baèng giaáy nhaän nôï cuûa CTCP TM( moät ñoái taùc tieàm naêng cuûa cty X maø B coù quan heä chaët cheõ) vôùi soá tieàn laø 1. Trong baûn ñieàu leä.

B( ñang laø chuû 1 DNTN) goùp 1 tyû ñoàng vaø C( hieän ñang laø nhaân vieân hôïp ñoàng cuûa Sôû KHÑT TP H) goùp 500 trieäu ñoàng. cty thua loã vaø phaùt sinh tranh chaáp noäi boä. Theo thoaû thuaän A ( voán ñang laø nhaân vieân 1 cty TNHH khaùc) goùp 500 trieäu ñoàng. D. Sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 1 naêm.TÌNH HUOÁNG 7 A. Haõy neâu caùch xöû lyù. B. Caùc thaønh vieân nhaát trí cöû B laøm GÑ kieâm chuû tòch HÑTV. neân caùc thaønh vieân thoaû thuaän khi naøo thuaän tieän môùi laøm thuû tuïc chuyeån. ñoàng thôøi tuyeân boá ra khoûi cty vaø ñôn phöông laáy laïi xe. Coâng ty ñaõ chi 100 trieäu ñoàng ñeå söûa xe vaø in logo cty treân thaân xe. Vuï vieäc tranh chaáp do TA xöû lyù. vôùi phaàn voán goùp cuûa D laø chieác oâtoâ taûi ñöôïc ñònh giaù laø 300 trieäu ñoàng. moïi giaáy tôø veà söûa chöõa vaø giao nhaän xe ñeàu ñöùng teân cty Y. Sau moät thôøi gian hñoäng. cty thoaû thuaän keát naïp D laøm tvieân. trong 1 laàn ñi giao haøng ñaõ quyeát ñònh giöõ laïi 100 trieäu ñoàng tieàn haøng cuûa cty viø cho raèng ñaây laø lôïi nhuaän mình ñaùng ñöôïc höôûng. . Do khoù khaên veà vieäc chuyeån giaáy tôø xe. C cuøng tham gia goùp voán thaønh laäp cty TNHH Y.

baø M coøn ñeà nghò goùp theâm soá coå phieáu trò gía 3 tyû ñoàng vaøo voán ñieàu leä cuûa coâng ty X. coù 4 thaønh vieân. goùp 1 tyû ñoàng. baïn oâng A xin mua laïi phaàn voán goùp cuûa oâng D vaø 1 tyû ñoàng thuoäc phaàn voán goùp cuûa oâng A. baø C. Sau khi coâng ty hoaït ñoäng ñöôïc moät thôøi gian. goùp 1. Trong ñoù oâng A. goùp 1.TÌNH HUOÁNG CHUYEÅN NHÖÔÏNG VOÁN  Coâng ty TNHH X. voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo Luaät Doanh nghieäp 1999 vaøØ 2005. goùp 6 tyû ñoàng. . YÙ kieán naøy ñöôïc oâng A vaø oâng D ñoàng yù nhöng oâng B vaø baø C phaûn ñoái.5 tyû. baø M. Ngoaøi ra.5 tyû vaø oâng D. oâng B.

cty X ñaõ chuyeån tröôùc soá tieàn 300 trieäu ñoàng cho cty PÑ( toång giaù trò taøi saûn cuûa PÑ theo soå saùch keá toaùn taïi thôøi ñieåm naøy laø 1. Khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh treân. Theo Hñ. voán ñieàu leä laø 1 tyû ñoàng vaø ñaõ ñöôïc caáp GCN/ÑKKD vaøo naêm 2000.D thaønh laäp Cty TNHH PÑoâng. Cô caáu voán nhö sau: A goùp 200 trieäu ñoàng. Cty X cuõng noäp ñôn kieän PÑ phaûi hoaøn traû soá tieàn maø cty ñaõ vay vaø boài thöôøng thieät haïi do vi phaïm HÑ.TNHH A.2 tyû ñoàng). B ñaõ kyù hôïp ñoàng vay 700 trieäu cuûa cty X. C goùp 500 trieäu vaø D goùp 100 trieäu. B goùp 200 trieäu ñoàng. toaøn boä soá tieàn naøy ñaõ ñöôïc B chuyeån vaøo taøi khoaûn caù nhaân cuûa mình. QÑ caùch chöùc B coù ñuùng luaät DN khoâng? HÑ B kyù coù hieäu löïc? Ai phaûi chòu traùch nhieäm thanh toaùn nôï vaø boài thöông?. Sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 1 naêm thì xaûy ra baát ñoàng giöõa C vaø B. . Vôùi tö caùch laø ctòch HÑTV vaø laø ngöôøi coù nhieàu voán hôn.C. Tuy nhieân. Ñieàu leä quy ñònh GÑ laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cty. B vaãn tieáp tuïc giöõ con daáu. Haõy ñöa ra caùch xöû lyù. C noäp ñôn kieän B ñoøi phaûi hoaøn traû soá tieàn 300 trieäu ñoàng vaø boài thöôøng thieät haïi B ñaõ gaây ra cho cty. Caùc thaønh vieân nhaát trí cöû C laøm chuû tòch HÑTV vaø B laøm GÑ.B. C ñaõ ra quyeát ñònh caùch chöùc GÑ cuûa B vaø boå nhieäm A laøm GÑ thay theá. sau ñoù vôùi danh nghóa GÑ.TÌNH HUOÁNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ CT.

Cuï theå. Ngaøy 14/2/2002. moät soá coå ñoâng saùng laäp ñaõ chuyeån nhöôïng coå phaàn cho ngöôøi khaùc.CTCP ± CHUYEÅN NHÖÔÏNG CP  Coâng ty CP X ñöôïc thaønh laäp theo GCN/ÑKKD caáp ngaøy 20/4/1999. töø thaùng 10/1999 ñeán thaùng 12/1999. Haõy . trong ñoù coù 4 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng cho ngöôøi ngoaøi coâng ty. Caùc tröôøng hôïp coøn laïi chuyeån nhöôïng trong noäi boä coâng ty. voán ñieàu leä laø 6 tyû ñoàng. caùc coå ñoâng ñaõ chuyeån nhöôïng coå phieáu noäp ñôn leân TAND kieän yeâu caàu toaø tuyeân boá huyû 18 hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng CP vì cho raèng caùc tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng naøy laø khoâng hôïp phaùp vì cho ñaõ vi phaïm ñieàu 58 LDN. coù 6 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng voán. coù 12 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng CP cuûa caùc coå ñoâng cho ngöôøi ngoaøi cty. Thaùng 2 naêm 2003. Sau khi cty ñi vaøo hoaït ñoäng moät thôøi gian. trong ñoù coù 2 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng CP cuûa thaønh vieân HÑQT. Taát caû 18 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng treân ñeàu ñöôïc chuû tòch HÑQT coâng ty kyù xaùc nhaän. chia thaønh 60.000 coå phieáu.

Do ñaõ quaù muoän. Taïi cuoäc hoïp naøy. moät soá CÑ( chieám 15% toång soá CP coù quyeàn bieåu quyeát) ñaõ ñeà nghò boå sung moät soá noäi dung môùi vaøo cuoäc hoïp. do ñoù soá CÑ döï hoïp chæ coøn ñaïi dieän cho 55. ÑHÑCÑ nhaát trí seõ hoïp tieáp vaøo ngaøy 27/4/2002. 2/3 soá thaønh vieân BKS. nhöng chuû tòch HÑQT khoâng chaáp nhaän.ÑHÑCÑ Ngaøy 20/4/2002. Cuï theå soá CÑ döï hoïp ñaïi dieän cho 90% soá CP coù quyeàn bieåu quyeát. CTCP A tieán haønh ÑHCÑ. cuoäc hoïp ñöôïc toå chöùc ñuùng theo thuû tuïc luaät ñònh vaø theo ñuùng ñieàu leä cty. 15 CÑ cuûa cty ñaõ boû ra veà.6%(1) soá CP coù quyeàn bieåu quyeát. Taát caû vieäc baàu cöû dieãn ra hôïp leä. ÑHÑCÑ cuûa cty A hoïp tieáp.TÌNH HUOÁNG CTCP. Ñuùng 9 giôø saùng ngaøy 27/4/2002. ÑHÑCÑ tieáp tuïc hoïp vaø ñaõ baàu boå sung thaønh vieân HÑQT vaø BKS coøn laïi vôùi tyû leä laø 95% toång soá phieáu bieåu . Sau moät ngaøy laøm vieäc. Sau khi bò töø choái. ñeán 8giôø toái ÑHCÑ môùi baàu ñöôïc 4/5 soá thaønh vieân HÑQT.

A muoán chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp cuûa mình cho N laø baïn ñoàng nghieäp vôùi A. . Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng. Vaán ñeà naøy ñöôïc C.B. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo quy ñònh cuûa LDN.TÌNH HUOÁNG CT HÔÏP DANH Coâng ty hôïp danh H coù 3 thaønh vieân hôïp danh laø A. cuøng laø luaâït sö vaø N seõ trôû thaønh thaønh vieân hdanh thay theá A.E ñoàng yù .D. ngoaøi ra coøn coù D&E laø thaønh vieân goùp voán ( ñöôïc bieát A goùp vaøo cty 100 trieäu ñoàng).C. coøn B khoâng ñoàng yù.

.TÌNH HUOÁNG Ngaøy 10/5/2003 chuû DNTN A ñoät ngoät qua ñôøi. Sau ñoù. baø H ñaõ laøm thuû tuïc ñöùng teân ÑKKD vôùi tö caùch laø chuû DN vaø ñoåi teân thaønh DNTN H theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. neáu khoâng phaûi traû cho cty X soá tieàn ñaõ öùng tröôùc ñaây laø 200 trieäu ñoàng vaø laõi suaát 3%/ thaùng. ñaïi dieän cuûa cty TNHH X ñeán yeâu caàu baø H thöïc hieän ñuùng HÑ maø choàng baø ñaõ kyù tröôùc ñaây. Baø H khoâng ñoàng yù maø chæ chaáp nhaän traû laïi cho cty X soá tieàn 200 trieäu. Hai tuaàn sau. A coù vôï laø baø H. Caên cöù vaøo nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân.

Ngaøy 10/7/2002 A ñaõ huyû boû HÑ thueâ B laøm giaùm ñoác DNTN vì B maéc moät soá vi phaïm cam keát trong HÑ. ñaõ kyù moät hôïp ñoàng thueâ B laøm giaùm ñoác quaûn lyù vaø ñieàu haønh DN. B ñaïi dieän cho DNTN kyù HÑ vôùi cty TNHH X mua moät loâ haøng trò giaù 500 trieäu. Haõy xaùc ñònh caùch giaûi quyeát vuï vieäc treân. . nhöng A khoâng chòu thanh toaùn vôùi lyù do hôïp ñoàng ñoù do B kyù keát maø khoâng hoûi yù kieán cuûa A. B khoâng ñoàng yù traû vì cho raèng mình chæ laø ngöôøi laøm thueâ cho A. A laø chuû moät DNTN. ñaïi dieän cty X ñeán gaëp B vaø yeâu caàu B thanh toaùn tieàn haøng. Ngaøy 22/6/2002. Ñaïi dieän cty ñeán gaëp A yeâu caàu thanh toaùn soá tieàn treân. vì vaäy ngaøy 15/7/2002.TÌNH HUOÁNG Ngaøy 20/4/2002. hai beân thoaû thuaän thanh toaùn vaøo ngaøy 15/7/2002.

ñ.3 NÑ 02( 2000). ñ. sau ñoù oâng gôûi ñôn kieän phoøng ÑKKD ra Toaø haønh chính tænh. Phoøng ÑKKD yeâu caàu oâng phaûi noäp theâm GCN cuûa cô quan coâng an caáp v/v oâng khoâng vi phaïm ñieàu 9 LDN.TÌNH HUOÁNG THAØNH LAÄP DNTN Oâng A ñeán phoøng ÑKKD tænh ñeå ñaêng kyù thaønh laäp DNTN taùi cheá giaáy do oâng laøm chuû. 12 %& 13LDN. 12 NÑ 109( 2004) ) . Hoà sô ñöôïc laäp ñuùng theo quy ñònh. Oâng A khoâng thöïc hieän yeâu caàu cuûa cô quan ÑKKD neân hoà sô khoâng ñöôïc chaáp nhaän cho ñaêng kyù. Oâng A khieáu naïi leân Sôû KHÑT nhöng khoâng ñöôïc traû lôøi. giaáy xaùc nhaän veà QSD hôïp phaùp ñoái vôùi truï sôû vaø nôi saûn xuaát giaáy vaø giaáy xaùc nhaän veà ñieàu kieän moâi tröôøng cuûa Sôû TN-MT. 7. ( ñ. Giaûi quyeát tình huoáng treân.

goàm moät beân nöôùc ngoaøi vaø moät beân VN. beân nöôùc ngoaøi muoán chuyeån 50% phaàn voán goùp cuûa mình cho moät DNTN cuûa VN vôùi giaù laø 18 trieäu USD. nhöng beân VN khoâng ñoàng yù. Ñöôïc bieát tröôùc ñoù beân nöôùc ngoaøi ñaõ ñeà nghò beân VN trong LD mua laïi phaàn chuyeån nhöôïng ñoù vôùi giaù 18 trieäu USD. Sau ñoù. laøm Phoù TGÑ I cuûa LD nhöng beân VN phaûn ñoái. DN coù voán ñaàu tö laø 150 trieäu USD. Vieäc chuyeån nhöôïng voán ñoù coù phuø hôïp vôùi Luaät ÑTNN khoâng? Yeâu caàu DNTN khoâng ñöôïc coù thaønh vieân trong HÑQT coù . chuû tòch HÑQT laø ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ boå nhieäm baø M. voán phaùp ñònh baèng 40% voán ñaàu tö.TÌNH HUOÁNG CTY LIEÂN DOANH  DN LD M ñöôïc thaønh laäp theo Luaät ÑTNN taïi VN. vôùi ñieàu kieän DNTN naøy khoâng ñöôïc coù thaønh vieân trong HÑQT cuûa LD. Thaùng 10/2003.

Oâng H. laø thaønh vieân BKS cuûa TCT thay theá.TÌNH HUOÁNG .DNNN HÑQT TCT nhaø nöôùc T coù 7 thaønh vieân. Trong phieân hoïp naøy coù 5 thaønh vieân tham döï. Nhöng caùc thaønh vieân coøn laïi ñeàu nhaát trí thoâng qua vì cho raèng baø V coù naêng löïc chuyeân moân toát. TGÑ ñeà nghò xem xeùt vieäc baõi mieãn chöùc vuï giaùm ñoác thaønh vieân coâng ty T1 cuûa oâng O vaø ñeà nghò baø V. Ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2004 HÑQT hoïp phieân quyù III. thaønh vieân coøn laïi vaéng maêït vì ñi coâng taùc nöôùc ngoaøi. laø chuû tòch HÑQT phaûn ñoái vì cho raèng thaønh vieân BKS hoaït ñoäng chuyeân traùch neân khoâng theå ñaûm ñöông chöùc vuï naøy ñöôïc. coù theå ñaûm ñöông caû hai coâng vieäc treân. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân . Moät thaønh vieân uyû quyeàn cho Phoù TGÑ hoïp thay.

laøm KTT cuûa TCT nhöng 1 thaønh vieân phaûn ñoái vì em trai baø D laø thaønh vieân HÑQT.TÌNH HUOÁNG .DNNN  TCT X. Ngaøy 15/10/2004. trieäu taäp cuoäc hoïp HÑQT coù 6 thaønh vieân( vaéng 1) ñeå boå nhieäm KTT cuûa TCT vaø tröôûng BKS. taïm thôøi kieâm chöùc chuû tòch HÑQT.( laø chuû tòch coâng ñoaøn cuûa moät cty thaønh vieân) laøm tröôûng BKS. Boä tröôûng Boä X. Ngaøy 30/10/2004 A. laø thuû quyõ cuûa TCT. coøn con C. Nhöng A nhaân danh TGÑ vaãn ra quyeát . 5/6 thaønh vieân döï hoïp ñoàng yù boå nhieäm baø D. 2 thaønh vieân phaûn ñoái vì cho raèng vôï C laø KTT moät ñôn vò thaønh vieân khaùc. Chuû tòch HÑQT cheát. 4/6 ngöôøi döï hoïp ñoàng yù boå nhieäm C. nhöng TCT vaãn tieán haønh boå nhieäm. ra quyeát ñònh boå nhieäm TGÑ A. coù 7 thaønh vieân HÑQT.

5 tyû ñoàng.PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP     XN Khai thaùc&Cheá bieán thuyû saûn Bieån Ñoâng ( BÑ)laø 1 DNNN thuoäc UBND tænh N. BÑ. Do quaù haïn thanh toaùn ñaõ laâu maø XN vaãn khoâng traû ñöôïc nôï. taøi saûn theá chaáp trò giaù laø 400 trieäu ñoàng.NH Ngoaïi thöông tænh N: 800 trieäu ñoàng. . .Nôï DNTN Bình Long 600 trieäu ñoàng khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm. .NH Noâng nghieäp vaø PTNN tænh N: 600 trieäu ñoàng. taøi saûn theá chaáp trò giaù laø 1 tyû ñoàng. Do quaûn lyù keùm. .Ñöôïc NH Coâng thöông tænh N baûo laõnh mua traû chaäm cuûa cty Phuù Ninh trò giaù 1. . Cuoái naêm 2003. do XN BÑ khoâng thanh toaùn ñöôïc neân NH Coâng thöông phaûi thanh toaùn nôï cho cty Phuù Ninh. moät soá chuû nôï kieän ra toaø yeâu caàu phaù saûn XN.Nôï cty Vaän taûi Lieân Vieät 100 trieäu ñoàng theo HÑ vaän chuyeån.Nôï cty TNHH Ñaïi Döông 1 tyû ñoàng khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm. XN coù caùc khoaûn nôï sau: . Toaø aùn naøo coù thaåm quyeàn thuï lyù vuï aùn? Nhöõng chuû nôï naøo coù quyeàn noäp ñôn? UBND tænh N coù quyeàn noäp ñôn khoâng? Taïi sao?  . XN laøm aên thua loã.

XN coøn moät löôïng haøng toàn kho khoù tieâu thuï. Theo anh. chò ñaõ coù ñuû cô sôû ñeå TA ra quyeát ñònh môû thuû tuïc giaûi quyeát yeâu caàu tuyeân boá PS XN BÑ chöa?( theo Luaät PS 1993 vaø 2004). Giaû söû XN BÑ khoâng döôïc chaáp nhaän phuïc hoài. TA nhaän thaáy tình hình taøi chính cuûa XN nhö sau: Tieàn maët coøn khoaûng 500 trieäu ñoàng. haõy laäp danh saùch chuû nôï. khoaûng 700 trieäu.6 tyû. neáu thu hoài heát thì ñöôïc khoaûng 500 trieäu. phaân ñònh tính chaát. soá löôïng cuûa töøng khoaûn nôï vaø ñeà xuaát phöông thöùc chi traû. giaù trò taøi saûn cuûa XN ( khoâng keå taøi saûn ñaõ theá chaáp. ngoaøi ra XN coøn moät soá maùy moùc thieát bò trò giaù 1. nôï . Chi phí PS laø 50 trieäu. XN BÑ bò HNCN quyeát ñònh thanh toaùn TS. Do XN thua loã neân caùc NH töø choái cho vay tieàn. caàm coá cho NH ) laø 3 tyû ñoàng.PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP     Khi thuï lyù hoà sô vaø caùc taøi lieäu do XN BÑ cung caáp. Caùc khoaûn nôï khoù ñoøi maø khaùch haøng nôï XN BÑ. coøn ngaân saùch tænh thì khoâng coù khaû naêng boå sung cho XN ñeå thanh toaùn nôï.

Trong HÑ hai beân thoûa thuaän: Tranh chaáp HÑ neáu khoâng thöông löôïng. cöû caùn boä theo doõi quùa trình thöïc hieän hôïp ñoàng. giôùi thieäu nguoàn haøng vaø thò tröôøng tieâu thuï.TÌNH HUOÁNG HÔÏP ÑOÀNG KT      Ngaøy 15/2/2000. chò tranh chaáp phaùt sinh töø hôïp ñoàng naøy ñöôïc giaûi quyeát taïi ñaâu? . Vaäy neáu oâng Duõng kyù keát HÑ thì HÑ ñoù coù bò coi laø voâ hieäu khoâng? Gæa söû HÑ treân bò voâ hieäu toaøn boä. noäp thueá cho nhaø nöôùc. oâng Duõng laøm Giaùm Ñoác. Cty Thanh Long coù nghóa vuï: toå chöùc vieäc mua nguyeân lieäu. baø Thanh laøm chuû tòch HÑTV. Lôïi nhuaän sau khi tröø chi phí ñöôïc chia cho hai beân theo tyû leä 50/50. Cty TM XNK Phuù Bình vaø XNCB thuyû haûi saûn XK Thanh Long kyù keát HÑ noäi dung sau: Caùc beân thoûa thuaän cuøng goùp voán ñeå thu mua. Beân naøo vi phaïm seõ bò phaït 10% gía trò hôïp ñoàng. Hôïp ñoàng treân laø hôïp ñoàng kinh teá hay hôïp ñoàng daân söï. döïa vaøo nhöõng daáu hieäu naoø ñeå phaân bieät? Caû hai cty treân coù phaûi laø thöông nhaân khoâng? Luaät Thöông Maïi coù ñieàu chænh hôïp ñoàng noùi treân khoâng? XN Thanh Long coù 3 thaønh vieân. cheá bieán vaø xuaát khaåu thuyû saûn sang thò tröôøng chaâu AÂu Cty XNK Phuù Bình coù nghóa vuï : goùp voán baèng tieàn maët laø 5 tyû ñoàng. toå chöùc cheá bieán vaø xuaát khaåu thaønh phaåm cho baïn haøng theo giôùi thieäu cuûa Phuù Bình. ñieàu leä khoâng noùi roõ ai laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa xí nghieäp. hoaø giaûi ñöôïc vôùi nhau thì seõ yeâu caàu VIAC giaûi quyeát. Theo anh.

M laïi gôûi tieáp moät laù thö ruùt laïi ñeà nghò naøy. sau ñoù.Giaû söû cty M sau khi ñaõ gôûi ñeà nghò giao keát HÑ cho cty N.HÑ giöõa cty M vaø cty N ñaõ kyù keát chöa? Cty M coù vi phaïm HÑ theo coâng öôùc CISG khoâng? . Ngaøy 12/10/2004 Cty N ñaõ gôûi chaáp nhaän chaøo haøng baèng thö maùy bay nhöng cty M khoâng nhaän ñöôïc baûn chaáp nhaän naøy neân khoâng thöïc hieän HÑ.Incoterms 2000. khieáu naïi cty M ñaõ khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng mua baùn vôùi laäp luaän raèng theo luaät cuûa Hoa Kyø thì hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. Tröôùc khi thö ruùt laïi ñeà nghò tôùi Hoa Kyø. hieäu löïc cuûa chaøo haøng laø 15/10/2004. cty N ñaõ gôûi chaáp nhaän HÑ tôiù cty M. Cty N ñaõ phaùt ñôn kieän cty M taïi Troïng taøi Hoàng Koâng. quoác tòch Vieät Nam gôûi chaøo haøng cho cty N cuûa Hoa kyø ñeà nghò kyù HÑ baùn 500 taán gaïo theo ñieàu kieän CIF. Tröôøng hôïp naøy  . .TÌNH HUOÁNG HÔÏP ÑOÀNG KT Ngaøy 01/10/2004 Cty M.

TÌNH HUOÁNG 8  Coâng ty B kyù keát hôïp ñoàng mua goã cuûa coâng ty A ñeå xuaát khaåu cho nöôùc ngoaøi. hôïp ñoàng xuaát khaåu ñoù coù hieäu löïc khoâng? Taïi sao ? . HÑKT treân coù hieäu löïc phaùp luaät khoâng? Trong tröôøng hôïp coâng ty B ñaõ mua goã xong vaø tieán haønh xuaát khaåu . Ñöôïc bieát coâng ty B chæ ñaêng kyù kinh doanh xuaát khaåu thuyû saûn.

TA giaûi quyeát nhö theá naøo ? Taïi sao?ù . Hai beân yeâu caàu TA giaûi quyeát tranh chaáp.TÌNH HUOÁNG 9  Coâng ty A cuûa nöôùc ngoaøi thoâng qua VP ñaïi dieän ôû TP HCM kyù moät hôïp ñoàng mua caø pheâ cuûa coâng ty B ( VN ) vôùi giaù 850 USD / taán . Nhöng ñeán khi giao haøng thì caø pheâ rôùt giaù coøn 650 USD/taán. Coâng ty A xin giaûm giaù khoâng ñöôïc neân khoâng nhaän haøng.

Thaùng 01/2003. Ngaøy 25/3/2003. daây chuyeàn cheá bieán treân bò truïc traëc kyõ thuaät vaø ngöng hoaït ñoäng.2 tyû ñoàng. kyù hôïp ñoàng baùn cho cty TNHH B. moät daây chuyeàn cheá bieán thöïc phaåm trò giaù 2. phía CTLD A vaãn chöa traû lôøi vaø cuõng khoâng cöû chuyeân vieân sang söûa chöõa.Maëc duø ñaõ nhaän ñöôïc coâng vaên ngaøy 25/3/2003. Ngaøy 15/4/2003. . Vuï vieäc ñöôïc khôûi kieän taïi toaø aùn. Cty B gôûi ngay coâng vaên yeâu caàu phía CTLD cöû chuyeân vieân kyõ thuaät sang khaéc phuïc söï coá. CTLD A. cty B gôûi coâng vaên yeâu caàu CTLD A phaûi thanh toaùn soá tieàn 50 trieäu ñoàng noùi treân vaø ñoøi boài thöôøng thieät haïi do ngöng saûn xuaát laø 200 trieäu ñoàng cuõng nhö phaït vi phaïm hôïp ñoàng. nhöng ñeán ngaøy 06/4/2003. Nhöng phía CTLD ñaõ töø choái yeâu caàu treân. Hai beân thoaû thuaän.TÌNH HUOÁNG  14. Do vaäy Cty B ñaõ töï mình laäp bieân baûn veà söï coá treân vaø thueâ ngöôøi ñeán söûa chöõa vôùi chi phí laø 50 trieäu ñoàng. cty LD A phaûi baûo haønh daây chuyeàn naøy trong voøng 12 thaùng. Haõy neâu caùch xöû lyù.

OMIC khoâng ño döôïc theo môùn nöôùc taøu neân quyeát ñònh caân theo töøng xe vaø coäng doàn. Ñieàu kieän giao nhaän thoaû thuaän nhö sau: Khi leân haøng taïi Caûng SG. ñang boác dôõ thì coù tin laø saép coù baõo. Nhöng khi taøu ñaõ ñeán nôi. Keát quaû soá lieäu cuûa OMIC huït so vôùi soá lieäu cuûa . Neáu so álieäu cuûa hai beân coù söï cheânh leäch nhau thì beân baùn vaø beân mua seõ chia ñoâi phaàn cheânh leäch ñoù. thuyeàn tröôûng quyeát ñònh vöøa dôõ goã vöøa boác haøng môùi leân taøu. Viancontrol thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï. Vinacontrol seõ kieåm tra khoái löôïng baèng caùch ño môùn nöôùc taøu vaø laäp chöùng thö giaùm ñònh roài fax tröôùc cho OMIC ( moät toå chöùc töông töï ôû HQ ).TÌNH HUOÁNG 10 Coâng ty A ( VN ) kyù hôïp ñoàng baùn cho Coângty B ( HQ ) 4000 taán goã traøm boâng vaøng. Khi haøng ñeán nôi OMIC seõ ño môùn nöôùc taøu theo tieán ñoä boác dôõ vaø cuõng fax soá lieäu sang cho Vinacontrol.

Hai beân phaùt sinh tranh chaáp.Haït vôõ : 8% Khi leân haøng taïi Caûng SG.Taïp chaát : 1% .Aåm ñoä : 13% .TÌNH HUOÁNG 11   Coâng ty A ( VN ) kyù hôïp ñoàng baùn cho coâng ty B ( Singapore ) 200 taán haït ñieàu . Keát luaän: haøng ñaït phaåm chaát. Vinacontrol xaùc ñònh chaát löôïng nhö sau : 12. Vuï vieäc treân giaûi quyeát nhö theá naøo? Taïi sao? .9% . 7. Nhöng do haøng giaûm giaù neân coâng ty B cho raèng coâng ty A vi phaïm chaát löôïng vaø töø choái nhaän loâ haøng treân . 0.8%.8% . giaù 780 USD/ taán ( FOB/HCMC ). Ñieàu khoaûn veà chaát löôïng nhö sau : .

Theo anh chò caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì ñeå hôïp ñoàng treân laø hôïp doàng kinh teá? Ñeå hôïp ñoàng kinh teá coù hieäu löïc phaùp luaät.TÌNH HUOÁNG 12  Cho moät söï kieän A vaø B giao keát hôïp ñoàng. caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän naøo ?ø .

ñöôïc thaønh laäp theo GCN/ÑKKD do Sôû KHÑT Tp. Haõy cho bieát: . Hoà chí Minh khoâng? .Chi nhaùnh coù quyeàn goùp voán ñeå thaønh laäp moät cty TNHH taïi Tp. Cty thaønh laäp moät chi nhaùnh taïi Tp. Hoà chí Minh caáp.Oâng N ñaõ ñaïi dieän cho chi nhaùnh kyù hôïp ñoàng mua moät loâ haøng trò giaù 500 trieäu ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng SXKD cuûa chi nhaùnh.Chi nhaùnh coù quyeàn ñöùng ñoäc laäp laøm beân Vieät Nam kyù hôïp ñoàng lieân doanh vôùi moät cty nöôùc ngoaøi ñeå thaønh laäp moät doanh nghieäp LD khoâng? . HÑ ñoù coù phaûi laø HÑ KT khoâng?Nhöõng ñkieän ñeå HÑñoù coù hieäu .TÌNH HUOÁNG   Cty TNHH A. Caàn thô do oâng N laøm giaùm ñoác chi nhaùnh.

BAØI TAÄP  Ngaøy 17/9/1992. Neáu khoâng traû ñöôïc nôï thì NH phaùt maõi caên nhaø cuûa oâng Laêng ñeå tröø nô. . NH coù vaên baûn yeâu caàu Ban Thanh lyù traû nôï goùâc vaø laõi. theo HÑ soá 344/NHPTN thôøi haïn 3 thaùng.903. laõi suaát 3. theá chaáp caên nhaø taïi ñöôøng Cao Thaéng thuoäc sôû höõu cuûa oâng Ñinh Laêng( coù giaáy cam keát cuûa oâng Laêng raèng neáu cty LSXK khoâng traû thì NH coù quyeàn phaùt maõi caên nhaø. HCM 300 trieäu.5% thaùng.226 ñoàng ( nôï goác vaø laõi). coâng ty LSXK bò UBND thaønh phoá ra quyeát ñònh ñình chæ hoaït ñoäng( 05/05/1994) vaø tieán haønh thanh lyù. neáu khoâng thì phaùt maõi caên nhaø ñeå tröø nôï. Ngaøy 23/8/1994. Cam keát chæ heát giaù trò khi coâng ty LSXK traû xong nôï ± UBND phöôøng xaùc nhaän chöõ kyù vaø hoä khaåu cuûa oâng Laêng) Nhöng töø thaùng 12/92 trôû ñi coâng ty LSXK khoâng traû ñöôïc nôï vaø laõi. OÂng Laêng khoâng ñoàng yù vì cho raèng: OÂng Haø ngoïc Tieán( nguyeân GÑ cty LSXK) chæ möôïn caên nhaø oâng ñeå theá chaáp vay tieàn vaø vaên thö theá chaáp giöõa coâng ty LSXK vaø NH khoâng ñöôïc coâng chöùng. Do laøm aên thua loã. cty LS XK Taân Bình vay NH Phaùt Trieån Nhaø TP. Ngaøy 4/4/1995. NH khôûi kieän BanThanh lyù vaø oâng Laêng ra toaø yeâu caàu buoäc c ty phaûi traû cho NH toång soá tieàn laø 482.

NH cam keát thanh toaùn thay cho cty TTín trong thôøi haïn 20 ngaøy keå töø ngaøy cty TTin nhaän ñöôïc phieáu xuaát kho. Ngaøy 31/12/1999 ñoái chieáu coâng nôï. NH phaûi chòu laõi suaát. Theo yeâu caàu cuûa beân A.BAØI TAÄP    Ngaøy 31/10/1998. Hôïp ñoàng soá 34 ñöôïc cuï theå hoaù baèng 9 phuï luïc. cty Daàu Khí ( beân A) kyù HÑ vôùi cty TNHH TM-DV Troïng Tín ( beân B ) ñeå tieâu thuï xaêng daàu ( HÑ nguyeân taéc soá 34). Toång dö nôï toái ña cuûa caùc leänh giao haøng ñöôïc baûo laõnh khoâng quaù 5 tyû ñoàng. cty DK gôûi . 7 hai beân thoaû thuaän thanh toaùn baèng tieàn maët ngoaøi phaïm vi baûo laõnh. trong ñoù coù 3 phuï luïc 3. quùa haïn. Hai beân thoaû thuaän seõ kyù caùc phuï luïc ñeå cuï theå hoaù HÑ theo töøng ñôït giao nhaän. Cty Troïng Tín cam keát noäp ñaày ñuû doanh soá baùn haøng vaøo taøi khoaûn tieàn gôûi taïi NH PN ñeå baûo ñaûm thanh toaùn cho cty DK. 5. Moät khi ñaõ kyù xaùc nhaän. HÑ 368/HÑBL-98 kyù vôùi NH Phöông Nam coù noäi dung nhö sau: Cty DK chæ giao haøng khi NH kyù xaùc nhaän treân leänh giao haøng. NH PN kieåm tra caùc leänh giao haøng vaø kyù xaùc nhaän treân caùc leänh giao haøng naèm trong phaïm vi ñöôïc baûo laõnh. cty Troïng Tín laøm thuû tuïc xin NH baûo laõnh HÑ.

Tröôøng hôïp naøy xöû lyù nhö theá naøo? . Vôùi tö caùch ñaïi dieänNH. thaåm phaùn phaùt hieän cty TTín laâm vaøo tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï. anh.7 ñaõ neâu. thaåm phaùn phaùt hieän soá nôï 3. ngaøy 20/4/2000.5 tyû tieàn haøng. c ty DKhí khôûi kieän cty TTín ra toaø ñoøi boài thöôøng 4. chò yeâu caàu gì ñeå baûo veä quyeàn lôïi cho mình? Trong khi thuï lyù. beân cty DKhí thay ñoåi noäi dung kieän. boå sung theâm NH PN. chò haõy ñöa ra höôùng giaûi quyeát. tröôøng hôïp naøy xöû lyù nhö theá naøo? Trong khi thuï lyù. tröôøng hôïp naøy NH tham gia toá tuïng vôùi tö caùch gì? Trong khi thuï lyù.5 tyû hoaøn toaøn truøng khôùp vôùi giaù trò 3 phuï luïc 3. Sau khi noäp ñôn.2 tyû ñoàng ( goàm 3. Anh.5. thaåm phaùn phaùt hieän cty TTín khoâng coù ñaêng kyù kinh doanh xaêng daàu. 300 trieäu laõi vaø 400 trieäu phaït vi phaïm thanh toaùn).BAØI TAÄP    Do khoâng thoáng nhaát phöông thöùc thanh toaùn.

3 tyû ñoàng. cty HL chöa ÑKKD boå sung chöùc naêng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng. . Neáu HL laø moät DNTN. chi nhaùnh taïi Ñaø Naüng ñeå vay 1 tyû ñoàng toå chöùc kinh doanh vaät lieäu xaây döïng. TAND Ñaø naüng ñaõ coâng nhaän söï thoaû thuaän giöõa cty HL vaø ñaïi dieän NH veà noäi dung cty HL coù traùch nhieäm traû cho NH soá nôï caû goác laãn laõi laø 1. oâng Laân laø giaùm ñoác cty TNHH Hoaøng Laân. Haõy ñeà xuaát caùch xöû lyù taøi saûn cuûa cty HL cho cô quan thi haønh aùn Ñaø naüng. Ñaùo haïn cty TNHH Hoaøng Laân khoâng traû ñöôïc nôï neân NH TMCP AC chi nhaùnh Ñaø naüng ñaõ khôûi kieän ra toaø.550 tyû ñoàng. Taïi quyeát ñònh coâng nhaän hoaø giaûi thaønh. theá chaáp toaøn boä nhaø xöôûng cuûa cty cho Ngaân haøng TMCP AC. cty HL coøn phaûi thi haønh moät baûn aùn khaùc laø traû cho cty Vaän taûi PY soá tieàn laø 450 trieäu ñoàng maø cty HL nôï trong hôïp ñoàng vaän taûi tröôùc ñaây. Tuy nhieân cuøng thôøi ñieåm naøy. vieäc xöû lyù taøi saûn coù gì khaùc so vôùi cty HL? Ñöôïc bieát taïi thôøi ñieåm vay voán.BAØI TAÄP   Naêm 1999. giaûi thích lyù do cuûa ñeà xuaát ñoù. Ñoäi thi haønh aùn Ñaø naüng ñaõ toå chöùc ñaáu giaù khu nhaø xöôûng cuûa cty HL vôùi giaù laø 1.

BAØI TAÄP Cty Thuû Ñoâ do oâng Phöông laøm chuû tòch HÑ QT. Phöông) vaø 3 caên nhaø 97-99-101 Huøng Vöông Q.825 USD. OÂ. cam keát baùn taøi saûn theá chaáp vaø haøng hoaù toàn kho ñeå traû nôï goác trong voøng 12 thaùng. Tính ñeán ngaøy 8/4/98.87USD goác vaø laõi 54. soá laõi ngoaïi teä thanh toaùn trong .1( laø taøi saûn thöøa keá rieâng cuûa OÂ.121. caùc thaønh vieân coøn laïi laø ngöôøi trong gia ñình oâng Phöông.5( laø taøi saûn chung cuûa 2 vôï choàng ñoàng thôøi laø truï sôû cuûa cty TÑ).719. Phöông ñaõ coù vaên baûn ñeà nghò chuyeån nôï goác töø USD thaønh tieàn ñoàng VN töông öùng laø 5.863. con oâng Phöông laø Quoác laøm GÑ vaø vôï oâng laø baø Nga laøm PGÑ. cty TÑ coøn nôï Eximbank 394. Giaáy cam keát baûo laõnh ñöôïc coâng chöùng hôïp phaùp. Phöông vaø baø Nga ñöùng ra baûo laõnh cho cty TÑ vay tieàn cuûa Eximbank baèng vieäc theá chaáp caên nhaø soá 361A Phaïm nguõ Laõo Q.667 ñoàng. OÂ.

BAØI TAÄP Taïi caùc buoåi hoaø giaûi.719. hoï chæ xin gia haïn traû 1 naêm ñeå hoï baùn nhaø traû nôï vaø xin xem xeùt mieãn laõi quaù haïn. Eximbank muoán ñoøi phaûi khôûi kieän thaønh moät vuï aùn khaùc. baø Nga.667 ñoàng. Theá nhöng taïi baûn aùn sô thaåm cuûa TAND tp. xaùc nhaän theá chaáp caên nhaø noùi treân.825 USD cuûa Eximbank vôùi lyù do soá tieàn naøy khoâng naèm trong HÑ chuyeån ñoåi töø 394. HCM laïi quyeát ñònh: Baùc yeâu caàu ñoøi 54.121. Haõy neâu nhaän xeùt veà caùh xöû lyù treân. Baùc yeâu caàu phaùt maõi taøi saûn theá chaáp vôùi lyù do Eximbank ñaõ khoâng kyù laïi HÑ theá chaáp taøi saûn sau khi coù QÑ 217/NHNN(17/8/96). OÂ Quoác ñeàu xaùc nhaän traùch nhieäm thanh toaùn nôï. HCM vaø Toaø Phuùc thaåm TANDTC taïi tp.87USD thaønh 5.863.  . OÂ Phöông.

Thôøi haïn vay laø 24 thaùng. trò giaù khoaûng 330 trieäu caàm coá cho A. beân A xuaát trình cho TA bbaûn cuoäc hoïp HÑTV cuûa coâng ty B.BAØI TAÄP    Ngaøy 23/2/2001. Theo anh chò HÑ caàm coá treân coù hieäu löïc khoâng?. Chi nhaùnh GV cuûa NH SGTT( beân A) kyù HÑTD soá 212100 vôùi cty TNHH Cô khí Tröôøng Giang( beân B)). Oâng Phan khoâng coù giaáy uyû quyeàn cuûa Giaùm ñoác. beân B ñoàng yù ñeå beân A toaøn quyeàn toå chöùc ñaáu giaù taøi saûn ñeå thu hoài nôï ( voán vaø laõi). noâi dung: Beân A cho beân B vay 200 trieäu ñoàng . HÑ do GÑ CN Goø vaáp vaø GÑ cuûa Cty TrG kyù. vaäy HÑ ñoù coù hieäu löïc phaùp luaät khoâng? Döïa vaøo caên cöù phaùp lyù naøo? 4/ Giaû söû HÑ caàm coá noùi treân khoâng coù hieäu löïc PL. caùc beân kyù HÑ caàm coá. Laõi suaát 0. Ñeå baûo ñaûm HÑ. theo ñoù Giaùm ñoác coâng ty coù bieát vieäc oâng Phan kyù HÑ caàm coá ñoù. ñaïi dieän beân B ñeà nghò Toaø tuyeân boá HÑ caàm coá khoâng coù hieäu löïc PL do ngöôøi kyù HÑ naøy phía beân B laø oâng Phan chæ laø thaønh vieân cuûa cty thoâi. chò haõy neâu nhöõng yeâu caàu cuûa beân A vaø lyù giaûi caên cöù cuûa nhöõng yeâu caàu ñoù. Ñaùo haïn beân B khoâng traû ñöôïc nôï neân beân A khôûi kieän taïi Toaø aùn. 2/ Trong phieân toaø . 1/ Vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaïi dieän quyeàn lôïi cho beân A.8%/ thaùng . theo ñoù beân B ñem chieác xe thuoäc sôû höõu cuûa mình. 3/ Giaû söû. HÑ caàm coá TS ñöôïc coâng chöùng nhaø nöôùc chöùng nhaän. . anh. HÑ coù cam keát: Tröôøng hôïp ñeán haïn traû nôï maø beân B khoâng traû ñöôïc nôï.

khoâng coù söï phaân bieät naøo giöõa haønh vi TM vaø haønh vi phi TM. Hai beân thoaû thuaän tranh chaáp seõ do troïng taøi TM taïi Queensland( UÙc) giaûi quyeát. Thaùng 01/2003. Cty Leighton khieáu naïi leân Toaø phuùc thaàm TANDTC taïi TPHCM. Ngaøy 23/5/2002. phaùn quyeát TT ñuû ñieàu kieän coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi VN. coøn cty Tyco ñeà nghò BoäTö Phaùp giaûi thích tính aùp duïng cuûa LTM 1997. Quan ñieåm cuûa BTP. Troïng taøi Queensland ñaõ thuï lyù vuï kieän vaø phaùn quyeát theo höôùng coù lôïi cho Tyco vaø sau ñoù döôïc chuyeån veà ñeà nghò coâng nhaän vaø thi haønh taïi VN. Thaùng 8/2002.TÌNH HUOÁNG Naêm 1995. do ñoù khoâng theå cho raèng caùc giao dòch trong HÑ kyù 1995 khoâng coù baûn chaát TM. Toaø kinh teá TPHCM ñaõ coâng nhaän phaùn quyeát troïng taøi. cty TNHH Tyco kyù keát HÑ vôùi cty TNHH Leighton veà vieäc xaây döïng 1 khu nghæ maùt taïi mieàn Trung VN. Tuy nhieân cty Leighton khoâng chaáp nhaän thi haønh vì cho raèng HÑ tranh chaáp laø HÑ xaây döïng vaø khoâng phaûi laø quan heä thöông maïi theo LTM 1997( xaây döïng khoâng phaûi laø haønh vi thöông maïi). TANDTC taïi TPHCM ñaõ nghe laïi vuï vieäc vaø baùc quyeát ñònh cuûa toøa sô . BTP coù yù kieán raèng: tröôùc LTM 1997.

VIAC yeâu caàu caùc beân thoaû thuaän laïi quy taéc toá tuïng. Noäi dung HÑ coù ñieàu khoaûn thoaû thuaän raèng neáu coù tranh chaáp thì ñöa ra VIAC nhôø xeùt xöû theo Quy taéc hoaø giaûi vaø Troïng taøi cuûa Phoøng Thöông maïi quoác teá. .TÌNH HUOÁNG  Cty Fococev vaø cty Vait kyù keát HÑ mua baùn theùp xaây döïng. vieäc caùc beân thoaû thuaän löïa choïn quy taéc hoaø giaûi vaø troïng taøi cuûa Phoøng thöông maïi quoác teá(ICC) laø khoâng phuø hôïp vôùi Quy taéc toá tuïng cuûa VIAC. Cty Fococev quyeát ñònh khôûi kieän taïi TAND TP. Ñaø naüng vaø Toaø naøy ñaõ thuï lyù vuï vieäc. Phaùn quyeát cuûa VIAC coù giaù trò chung thaåm. Bình luaän veà vieäc thuï lyù cuûa TAND. Tuy nhieân.

TAND TP. cty XNK toång hôïp II ( Generalimex II) kyù HÑ vôùi cty Chase Million thoâng qua Vietfracht HNoäi thueâ taøu Sheng Yuan chôû 12. Generalimex II coù ñôn khôûi kieän ñeán TAND TP. Khi tranh chaáp xaûy ra.HCM coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï vieäc khoâng? Neáu hai beân thoaû thuaän löïa choïn moät TT TTTM cuûa VN. Do taøu Sheng Yuan bò hoûng giôø choùt neân cty Chase Million ñieàu taøu He Tian( quoác tòch TQ) thuoäc chuû taøu Cosco thay theá taøu Sheng Yuan.000 taán gaïo töø caûng SG ñi Yeâmen.TÌNH HUOÁNG   Ngaøy 17/12/1999. do taøu He Tian laø ngöôøi gaây thieät haïi tröïc tieáp. Do coù vieäc tranh chaáp giöõa chuû taøu Cosco vaø cty Chase Million. TAND coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng? . TAND coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng? Giaû ñònh caùc beân choïn TT TTTM VN.HCM yeâu caàu Chase Million phaûi boài thöôøng thieät haïi vaø yeâu caàu keâ bieân taïm giöõ taøu. nhöng HÑ giöõa hai beân bò coi laø voâ hieäu. neân thuyeàn tröôûng taøu He Tian khoâng xeáp tieáp haøng leân taøu. Sau ñoù. neân Generalimex II ñaõ khôûi kieän Cosco ñoøi boài thöôøng thieät haïi ngoaøi hôïp ñoàng. Ñöôïc bieát trong HÑ giöõa Generalimex vaø Chase Million coù ñieàu khoaûn thoaû thuaän löïa choïn troïng taøi HKoâng.

Sau khi xaûy ra tranh chaáp. trong khi DRI laïi choïn VIAC nhöng vôùi ñieàu kieän aùp duïng quy taéc cuûa Uncitral. coù truï sôû vaø taøi saûn taïi VN neân quyeát ñònh khôûi kieän taïi TAND tænh Laâm Ñoàng. DRI coøn nôï Bangplee 652. VIAC cho raèng veà maët toá tuïng khoâng theå aùp duïng quy taéc cuûa Uncitral. Vì theá DRI ñeà nghò choïn troïng taøi LaHaye.TÌNH HUOÁNG  Cty Bangplee( Thaùi Lan) kyù hôïp ñoàng vôùi Cty nghæ maùt Ñaø Laït ( DRI) veà vieäc xaây döïng saân goân 18 loã taïi ÑL.690 USD. coøn Bangplee cho raèng vì DRI laø phaùp nhaân VN. phía Bangplee quyeát ñònh choïn VIAC vôùi quy taéc toá tuïng cuûa VIAC. Sau khi xaây döïng xong. TAND tænh LÑ coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï vieäc naøy khoâng? Theo phaùp luaät VN hieän nay. neáu VIAC chaáp thuaän giaûi quyeát vuï vieäc theo quy taéc Uncitral thì quyeát . Trong HÑ hai beân thoaû thuaän tranh chaáp neáu khoâng thöông löôïng ñöôïc thì ñöa ra troïng taøi vaø aùp duïng caùc nguyeân taéc troïng taøi cuûa Hoäi ñoàng TM Quoác teá LHQ ( Uncitral).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful