M CH

Bài 23 I N XOAY CHI U BA PHA

M c tiêu: ‡ Hi u ngu n i n 3 pha và các i l ng c tr ng c a m ch i n 3 pha. ‡ Bi t cách n i ngu n i n và t i hình sao, tam giác và các quan h gi a dây và pha. I ± KHÁI NI M V M CH I N XOAY CHI U BA PHA 
M ch i n ba pha g m:

Ngu n i n

ng dây

T i ba pha

I ± KHÁI NI M V M CH I N XOAY CHI U BA PHA
1.Ngu n i n ba pha t o ra dòng i n xoay chi u ba pha dùng máy phát i n xoay chi u ba pha Máy phát i n ba pha: a. C u t o 
G m 3 dây qu n AX,BY,CZ và nam châm i n Các dây qu n AX, BY, CZ có cùng s vòng dây,

2 trong không gian t l ch nhau m t góc T 3

C là các i m dây qu n. Y. ‡ Dây qu n pha B ký hi u là BY. u ‡ X. . ‡ A.‡ Dây qu n pha A ký hi u là AX. ‡ Dây qu n pha C ký hi u là CZ. B. Z là các i m cu i dây qu n.

Máy phát i n xoay chi u ba pha A X S C z N y B u (i) O t BiÕn c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng .

Máy phát i n xoay chi u ba pha b. t tr ng s l n l t quét qua các dây qu n và c m ng vào trong dây qu n các s c i n ng xoay chi u cùng biên . t n s và 2 l ch pha nhau 1 góc: T 3 . Nguyên lý làm vi c Khi quay nam châm v i t c không i.

Nguyên lý làm vi c Khi quay nam châm v i t c không i. t tr ng s l n l t quét qua các dây qu n và c m ng vào trong dây qu n các s c i n ng xoay chi u cùng biên .b. t n s 2 và l ch pha nhau 1 góc T 3 th : e ) e A eB eC 2 T 3 2 T 3 )A 2 T 3 2 T 3 2 T 3 ) th tr s s t c th i th véct s 3 pha .

lò i n 3 pha. T i ba pha Th ng là: ng c i n 3 pha..2.. C c a t i ký hi u nh sau: A eA IA ZA ZA Z eC X Y e I Z Z ZC C B IC ZC ... T ng tr c a các pha A. B.

1. th c t ít s d ng. Y.II . Cách n i ngu n i n ba pha Th ng dùng 2 cách n i: n i hình sao (Y).CÁCH N I NGU N I N VÀ T I BA PHA M ch i n ba pha không liên h : A eA IA ZA M i pha c a ngu n i n n i riêng r v i m i pha c a t i. n i v i nhau t o th nh i m trung tính O. n i hình tam giác ( ) i hình sao: i m cu i . i hình tam giác: u pha n y n i v i cu i pha kia C eB eC eC Y eB IC IB ZB B ZC A eA B .

Cách n i ngu n i n ba pha N i hình sao A e Y X Z eB B eC C .1.

Cách n i ngu n i n ba pha N i hình sao có dây trung tính A eA Y O X Z eB B C eC .1.

1. Cách n i ngu n i n ba pha N i tam giác A eC eA B C e .

2.Cách n i t i ba pha N i hình sao A Y O¶ Z X C B .

Cách n i t i ba pha N i hình tam giác A Z C Y X B .2.

B. t i n i sao .  i n áp dây (Ud): là i n áp gi a hai dây pha.C) n các t i Dây pha: n i i m Dây trung tính: n i t i m trung tính c a ngu n (o) n i m trung tính c a t i (o¶) Dòng i n dây (Id): là dòng i n ch y trong dây pha. i n áp pha (Up): là i n áp gi a dây pha và dây trung tính.III ± S 1. S M CH I N BA PHA m ch i n ba pha u c a ngu n (A. a) Ngu n n i sao. Dòng i n pha (Ip): là dòng i n ch y trong m i pha.

t i n i sao IB .A IA eA A Up Ud O O¶ eB C eC B C B IC Ngu n n i sao.

b) Ngu n i n và t i n i sao có dây trung tính A IA eA A Up Ud Io O eB C eC B C B IC IB .

t i n i tam giác A Id A Up eA O e eC C B Ud C Ip B .c) Ngu n i n n i sao.

1. 3 A B c n i hình gì? C O 1 2 3 . 2. Ngu n i n và t i ba pha 1.

Quan h gi a ‡ Khi n i hình sao il ng dây và Id A UP eA il ng pha Id ! I p d ! 3 p C Ud eB eC B A ‡ Khi n i tam giác eC I d ! 3I p d ! p C eA B eB .2.

M t máy phát ba pha có : U p = 220 V A Ud N u n i hình sao ta có: 220 V U p = 220 V U d ! 3U p = 380V Y O X eA Z e B 380V eC C .

 N u n i hình tam giác ta có : U d = A U p = 220 V e eA 220 V C B e V y t i sao trong th c t ngu n i n th c n i hình sao? ng .

T i ba pha g m 3 i n tr R= 10 . n i hình tam giác. B C eC . Tính I p . I d A Id eA A 380V eB C B Ip 10 . ngu n có U d = 380 V.

T i n i tam giác nên: U d = U p = 380 V Dòng i n pha c a t i : A eA Id A 380V e Ip C B 10 .8A .38 = 65. 380 Ip ! ! ! 38% R 10 Dòng i n dây c a t i: Up C eC B I d ! 3I p = 3 .

thu n ti n cho s d ng Cân b ng i n áp các pha khi t i không i x ng .IV ± U I M M CH I N BA PHA B N DÂY i n áp khác nhau: dùng i n. T o ra hai tr s i n áp dây và i n áp pha.

các èn pha A.Các èn c u hình gì? vì sao khi t t các èn pha C.B v n sáng bình th ng? A B C O 30 èn 30 èn 30 èn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful