Phong Giao duc va Dao tao Châu Dôc

Truong Tiêu hoc Hoang Hoa Tham
D¹y tËp lµm v¨n líp 4 nh- thÕ
nµo ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu
®æi míi
Ng-êi thùc hiÖn: Cao Minh Mân
N¨m häc 2008-2009
êi nãi ®Çu
N©ng cao chÊt l-îng gi¸o dôc tiÓu häc nãi chung vµ
chÊt l-îng líp 4 nãi riªng ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng
®Çu cña ngµnh gi¸o dôc trong n¨m häc 2007-2008. §æi
míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét nhiÖm vô quan träng cña
mçi nhµ tr-êng ®Ó n©ng cao chÊt l-îng gi¸o dôc. D¹y c¸c
m«n häc nh- thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
?
Trong c¸c m«n häc cña ch-¬ng tr×nh líp 4, TËp lµm
v¨n lµ ph©n m«n mang tÝnh chÊt tæng hîp, s¸ng t¹o, thùc
hµnh tõ c¸c ph©n m«n kh¸c cña m«n TiÕng ViÖt. §ång
thêi, nã cßn g¾n bã mËt thiÕt víi tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c
trong ch-¬ng tr×nh líp 4 còng nh- c¶ bËc häc vµ thÓ hiÖn
®-îc ®Ëm nÐt dÊu Ên c¸ nh©n. D¹y TËp lµm v¨n theo
h-íng ®æi míi nh»m rÌn
êi nãi ®Çu
luyÖn cho häc sinh kü n¨ng s¶n sinh v¨n b¶n d-íi c¶ hai
h×nh thøc nãi, viÕt. §iÒu nµy ®ßi hái gi¸o viªn gi¶ng d¹y
ph¶i vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p vµ c¸ch tæ chøc d¹y häc
linh ho¹t nh- thÕ nµo, ®Ó mçi tiÕt d¹y TËp lµm v¨n ®Òu ®¹t
®-îc hiÖu qu¶ nh- mong muèn. §©y chÝnh lµ h-íng chØ
®¹o cña Phßng gi¸o dôc Xu©n Tr-êng cho tr-êng tiÓu häc
Xu©n Ngäc x©y dùng chuyªn ®Ò ' D¹y TËp lµm v¨n líp 4
nh- thÕ nµo ®O d¸p øng ®-îc yªu cCu ®æi míi"
Môc tiªu cña chuyªn ®Ò nh»m gióp cho gi¸o viªn hiÓu
vµ thùc hiÖn viÖc gi¶ng d¹y ph©n m«n TËp lµm v¨n ë c¸c
líp nãi chung vµ ë líp 4 nãi riªng cã chÊt l-îng. MÆt kh¸c,
gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng d¹y
vµ häc,
êi nãi ®Çu
ho¹t ®éng chuyªn ®Ò, viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm trong
mçi nhµ tr-êng hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, chuyªn ®Ò x©y
dùng kh«ng sao tr¸nh khái khiÕm khuyÕt, rÊt mong ®-îc sù
gãp ý kiÕn cña nh ®¹o Phßng gi¸o dôc, cña c¸c ®ång
nghiÖp ®Ó gióp cho chuyªn ®Ò ®-îc hoµn thiÖn h¬n.
Ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2008
C. kÕt IuËn
i. kÕt qu¶
ii. bµi häc kinh
nghiÖm.
b. Néi dung chuyÒn
®Ò
i. néi dung ch-¬ng
tr×nh-yªu cÇu-kiÕn
thøc-kÜ n¨ng ph©n
m«n TLV Iíp 4.
ii. Qui tr×nh d¹y tiÕt
TLV Iíp 4.
iii. c¸c ppdTLV Iíp 4.
iv. BiÖn ph¸p d¹y TIv Iíp
4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu
cÇu ®æi míi.
a. më ®Çu :
i. Iý do chän
chuyªn ®Ò.
ii. C¬ së Iý IuËn.
iii. c¬ së thùc tiÔn.
cÊu tróc chuyªn
®Ò
cÊu tróc chuyªn
®Ò
D¹y TËp Iµm v¨n Iíp 4 nh- thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®-îc
yªu cÇu ®æi míi
D¹y TËp Iµm v¨n Iíp 4 nh- thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®-îc
yªu cÇu ®æi míi
M«n TiÕng ViÖt ch-¬ng tr×nh TiÓu häc míi nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn ë häc sinh c¸c kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt ( nghe - nãi - ®äc - viÕt )
®Ó häc tËp vµ giao tiÕp trong c¸c m«i tr-êng ho¹t ®éng cña løa tuæi. Gióp
häc sinh cã c¬ së ®Ó tiÕp thu kiÕn thøc ë c¸c líp trªn.
TËp lµm v¨n lµ ph©n m«n mang tÝnh chÊt tæng hîp, s¸ng t¹o, thùc
hµnh tõ c¸c ph©n m«n kh¸c cña m«n TiÕng ViÖt. §ång thêi, nã cßn g¾n
bã mËt thiÕt víi tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c trong ch-¬ng tr×nh TiÓu häc vµ
thÓ hiÖn ®-îc ®Ëm nÐt dÊu Ên c¸ nh©n. D¹y TËp lµm v¨n theo h-íng ®æi
míi nh»m rÌn luyÖn cho häc sinh kü n¨ng s¶n sinh v¨n b¶n d-íi c¶ hai h×nh
thøc nãi, viÕt vÒ mét sè néi dung nµo ®ã hay mét ®Ò tµi cô thÓ. §iÒu nµy
®ßi hái gi¸o viªn gi¶ng d¹y ph¶i vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p vµ c¸ch tæ chøc
d¹y häc linh ho¹t nh- thÕ nµo, ®Ó mçi tiÕt d¹y TËp lµm v¨n ®Òu ®¹t ®-îc
hiÖu qu¶ nh- mong muèn.
§©y còng chÝnh lµ lý do mµ Ban gi¸m hiÖu tr-êng tiÓu häc Xu©n
Ngäc chØ ®¹o gi¸o viªn d¹y khèi 4 nghiªn cøu chuyªn ®Ò: ' D¹y TËp lµm
v¨n líp 4 nh- thÕ nµo ®O d¸p øng ®-îc yªu cCu ®æi míi ".
A. PhÇn më ®Çu
. ý do chän chuyªn ®Ò
§æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc lµ: Væi míi c¸ch tiÕn hµnh
c¸c ph-¬ng ph¸p, ®æi míi c¸c ph-¬ng tiÕn vµ h×nh thøc
triOn khai ph-¬ng ph¸p trªn c¬ së khai th¸c triÕt ®O -u
®iOm cña c¸c ph-¬ng ph¸p cò vµ vËn dông linh ho¹t mét
sè ph-¬ng ph¸p míi nh»m ph¸t huy tèi ®a tYnh tYch cùc,
chñ ®éng s¸ng t¹o cña ng-êi häc. ChÝnh v× vËy mµ gi¸o
viªn khi d¹y ph©n m«n TËp lµm v¨n, ph¶i coi träng yÕu tè
thùc hµnh nãi vµ viÕt trong suèt qu¸ tr×nh d¹y ( chó träng
luyÖn nãi ). NghÜa lµ, d¹y cho häc sinh kÜ n¨ng tr×nh bµy
v¨n b¶n. Mçi tiÕt d¹y ph¶i gi¶m sù gi¶ng gi¶i cña gi¸o viªn,
t¨ng thêi gian ho¹t ®éng cho häc sinh (®Æc biÖt lµ ho¹t
®éng giao tiÕp). D¹y TËp lµm v¨n ph¶i gióp cho häc sinh
s¶n sinh v¨n b¶n cã c¶m xóc, ch©n thùc th× khi nãi vµ viÕt
míi thuyÕt phôc ®-îc ng-êi nghe, ng-êi ®äc. Cô thÓ lµ:
A. PhÇn më ®Çu
. C¬ së lý luËn:
A. PhÇn më ®Çu
. C¬ së lý luËn:
+ MÆt kh¸c, mçi bµi TËp lµm v¨n ®ßi hái ph¶i cã tÝnh
ch©n thùc: Ch©n thùc khi kÓ chuyÖn, khi viÕt th-, khi miªu
t¶... Muèn vËy, gi¸o viªn ph¶i uèn n¾n häc sinh tr¸nh (lèi nãi
vµ viÕt), gi¶ t¹o, giµ tr-íc tuæi...( biÓu hiÖn cô thÓ lµ sao
chÐp v¨n mÉu ) mµ cÇn nhÑ nhµng chØ cho häc sinh nh÷ng
thiÕu sãt vµ h-íng cho c¸c em c¸ch söa, c¸ch lµm bµi phï hîp
víi t©m lý løa tuæi.
+ ë TiÓu häc, c¸c em häc chñ yÕu c¸c kiÓu bµi tËp lµm
v¨n thuéc thÓ lo¹i: kÓ chuyÖn, miªu t¶, viÕt th-... §©y lµ thÓ
lo¹i v¨n thuéc phong c¸ch nghÖ thuËt nªn ®ßi hái bµi nãi, bµi
viÕt ph¶i giµu c¶m xóc, ph¶i cã c¸i " hån ¨. Do vËy, gi¸o viªn
ph¶i lu«n lu«n t¹o cho c¸c em cã t©m hån trong s¸ng, c¸i nh×n
hån nhiªn, tÊm lßng nh©n hËu qua viÖc chiÕm lÜnh kiÕn
thøc vÒ ng«n ng÷, v¨n häc, v¨n ho¸, tù nhiªn vµ x héi ë c¶ 9
m«n häc.
1. ThuËn Iîi
Nhµ tr-êng lu«n lu«n quan t©m, chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng
t¸c thay s¸ch ®¹t kÕt qu¶ tèt, chÊt l-îng c¸c buæi sinh ho¹t
chuyªn m«n ®-îc n©ng cao, x©y dùng ®-îc nÒ nÕp tù häc, båi
d-ìng th-êng xuyªn chu kú 3, c¸c m« ®un ®Ó thùc hiÖn ®æi
míi ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y n©ng cao tay nghÒ cho gi¸o viªn.
Ban gi¸m hiÖu quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn häc
tin häc, tù lµm ®å dïng d¹y häc ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶
®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc.
A. PhÇn më ®Çu
. c¬ së thùc tiÔn:
Gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®Òu ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ s¸ch gi¸o
khoa, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch tham kh¶o vµ c¸c ph-¬ng tiÖn phôc
vô cho viÖc d¹y häc. §éi ngò gi¸o viªn d¹y líp 4 lµ nh÷ng gi¸o
viªn cã n¨ng lùc s- ph¹m, yªu nghÒ nªn khi tiÕp cËn thay s¸ch
gi¸o viªn ® ¸p dông ph-¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch
cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh t-¬ng ®èi linh ho¹t vµ
ngµy mét hiÖu qu¶.
2. Khã kh¨n.
Ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ ph©n m«n khã d¹y so víi c¸c
m«n häc kh¸c, gi¸o viªn d¹y cßn thiÕu linh ho¹t trong vËn dông
c¸c ph-¬ng ph¸p vµ ch-a s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t
®éng häc tËp cña häc sinh. ViÖc cung cÊp vèn sèng, vèn
hiÓu biÕt cho c¸c em qua c¸c ph©n m«n cña TiÕng ViÖt vµ
c¸c m«n häc kh¸c ch-a ®-îc chó träng. MÆt kh¸c, do ®Æc
®iÓm t©m lý løa tuæi cña häc sinh tiÓu häc ham ch¬i, kh¶
n¨ng tËp trung chó ý nhËn thøc c¸c sù vËt cßn h¹n chÕ, n¨ng
lùc sö dông ng«n ng÷ ch-a thËt ph¸t triÓn, nªn viÖc häc tËp ë
ph©n m«n TËp lµm v¨n gÆp nh÷ng khã kh¨n nh- : thiÕu vèn
A. PhÇn më ®Çu
Häc sinh ® quen víi c¸ch häc míi tõ c¸c líp ,2,3 cho nªn
c¸c em biÕt c¸ch thùc hµnh luyÖn tËp d-íi sù h-íng dÉn cña
gi¸o viªn ®Ó tù chiÕm lÜnh tri thøc.
. c¬ së thùc tiÔn:
1. Néi dung ch-¬ng tr×nh ph©n m«n TËp Iµm v¨n Iíp 4.
Ch-¬ng tr×nh TV líp 4 ®-îc thiÕt kÕ tæng céng 62 tiÕt /
n¨m. Cô thÓ nh- sau:
* KÓ chuyÖn gåm cã 9 tiÕt ®-îc d¹y trong häc kú .
* V¨n miªu t¶ gåm cã 30 tiÕt ®-îc ph©n bè nh- sau:
- Kh¸i niÖm v¨n miªu t¶ tiÕt.
+ Miªu t¶ ®å vËt 0 tiÕt.
+ Miªu t¶ c©y cèi tiÕt.
+ Miªu t¶ con vËt 8 tiÕt.
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4:
vèn hiÓu biÕt vÒ ®èi t-îng cÇn miªu t¶, kÓ chuyÖn.hoÆc
kh«ng biÕt c¸ch diÔn ®¹t vÒ ®èi t-îng cÇn kÓ, cÇn t¶.
. c¬ së thùc tiÔn:
A. PhÇn më ®Çu
B. Néi dung chuyªn ®Ò
* C¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c :
+ ViÕt th- : 3 tiÕt.
+ Trao ®æi ý kiÕn : 2 tiÕt.
+ Giíi thiÖu ho¹t ®éng : 2 tiÕt.
+ Tãm t¾t tin tøc : 3 tiÕt.
+ §iÒn vµo giÊy tê in s½n : 3 tiÕt.
Nh- vËy ch-¬ng tr×nh TËp lµm v¨n líp 4 ®-îc chó träng
vµo hai thÓ lo¹i chÝnh ®ã lµ: kÓ chuyÖn (9 tiÕt) vµ miªu t¶
(30 tiÕt). §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh l-îng kiÕn thøc träng t©m
cña TËp lµm v¨n líp 4 lµ v¨n kÓ chuyÖn vµ v¨n miªu t¶.
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. Yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp Iµm v¨n
Iíp 4.
.1 Yªu cCu kiÕn thøc:
1. Néi dung ch-¬ng tr×nh ph©n m«n TËp Iµm v¨n Iíp 4.
* Yªu cÇu kiÕn thøc cÇn ®¹t cña häc sinh líp 4 ë ph©n
m«n TV lµ:
ThO lo¹i v¨n kO chuyÕn.
- Häc sinh ph¶i hiÓu nh- thÕ nµo lµ kÓ chuyÖn?
- HiÓu ®-îc nh©n vËt trong truyÖn. KÓ l¹i hµnh ®éng
cña nh©n vËt. T¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt trong bµi v¨n kÓ
chuyÖn. KÓ l¹i lêi nãi, ý nghÜ cña nh©n vËt.
- Bªn c¹nh ®ã häc sinh ph¶i hiÓu cèt truyÖn .
- BiÕt x©y dùng ®o¹n v¨n, biÕt më bµi vµ biÕt kÕt bµi
trong bµi v¨n kÓ chuyÖn. Tõ ®ã, häc sinh biÕt viÕt vµ nãi mét
bµi v¨n kÓ chuyÖn hoµn chØnh.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ThO lo¹i v¨n miªu t¶.
- Häc sinh ph¶i hiÓu nh- thÕ nµo lµ miªu t¶?
- Miªu t¶ ®å vËt : BiÕt c¸ch quan s¸t, t×m ý, lËp
dµn ý bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.
- Miªu t¶ c©y cèi : BiÕt c¸ch quan s¸t, t×m ý, lËp
dµn ý bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi.
- Miªu t¶ con vËt : BiÕt c¸ch quan s¸t, t×m ý, lËp
dµn ý bµi v¨n miªu t¶ con vËt.
¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c.
- ViÕt th- : N¾m ®-îc môc ®Ých cña viÖc viÕt th-,
néi dung c¬ b¶n, c¸ch x-ng h« vµ c¸ch tr×nh bµy mét bøc th-.
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
B. Néi dung chuyªn ®Ò
- Trao ®æi ý kiÕn víi ng-êi th©n: X¸c ®Þnh ®-îc môc
®Ých trao ®æi, vai trong trao ®æi, lËp ®-îc dµn ý cña bµi trao
®æi vµ biÕt ®ãng vai trao ®æi tù nhiªn, tù tin, cö chØ thÝch
hîp, lêi lÏ cã søc thuyÕt phôc ®Ó ®¹t môc ®Ých ®Ò ra.
- Giíi thiÖu ho¹t ®éng ®Þa ph-¬ng : BiÕt c¸ch giíi thiÖu
tËp qu¸n, trß ch¬i, lÔ héi, truyÒn thèng cña ®Þa ph-¬ng, quan
s¸t vµ tr×nh bµy ®-îc nh÷ng ®æi míi cña quª h-¬ng, cã ý thøc
®èi víi viÖc x©y dùng quª h-¬ng.
- Tãm t¾t tin tøc vµ ®iÒn vµo giÊy tê in s½n ( phiÕu khai
b¸o t¹m tró, t¹m v¾ng, th- chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn tiÒn.) :
BiÕt c¸ch tãm t¾t tin tøc, tù t×m tin, biÕt ®iÒn néi dung cÇn
thiÕt vµo giÊy tê in s½n. Qua ®ã häc sinh biÕt øng dông
trong cuéc sèng hµng ngµy.
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
W Q n¨ng lËp ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng giao tiÕp:
+ X¸c ®Þnh dµn ý bµi v¨n ® cho.
+ T×m ý vµ s¾p xÕp ý thµnh dµn ý trong bµi v¨n kÓ
chuyÖn.
+ Quan s¸t ®èi t-îng, t×m vµ s¾p xÕp ý thµnh dµn ý
trong bµi v¨n kÓ chuyÖn.
+ Quan s¸t ®èi t-îng, t×m vµ s¾p xÕp ý thµnh dµn ý
trong bµi v¨n miªu t¶.
2.2 Yªu cÇu kü n¨ng:
..1 : Häc xong ch-¬ng tr×nh TËp lµm v¨n líp 4, häc sinh
ph¶i cã ®-îc c¸c kü n¨ng lµm v¨n:
B. Néi dung chuyªn ®Ò
W Q n¨ng ®Þnh h-íng ho¹t ®éng trong giao tiÕp:
+ NhËn diÖn lo¹i v¨n b¶n.
+ Ph©n tÝch ®Ò.
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
B. Néi dung chuyªn ®Ò
W Q n¨ng hiÖn thùc ho¸ ho¹t ®éng giao tiÕp:
+ X©y dùng ®o¹n v¨n.
+ iªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n thµnh bµi v¨n
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
W Q n¨ng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng giao tiÕp.
+ §èi chiÕu v¨n b¶n nãi, viÕt cña b¶n th©n víi môc
®Ých giao tiÕp vµ yªu cÇu diÔn ®¹t.
+ Söa lçi vÒ néi dung vµ h×nh thøc diÔn ®¹t.
2... Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn.
- Gi¸o viªn ph¶i n¾m ®-îc quan ®iÓm ®æi míi ph-¬ng ph¸p
d¹y häc ph©n m«n TËp lµm v¨n theo Ch-¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o
khoa míi.
- X¸c ®Þnh ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch
cùc cña häc sinh trong d¹y TËp lµm v¨n.
- ªn líp héi th¶o tiÕt d¹y vµ rót kinh nghiÖm.
- Ph¶i thiÕt kÕ ®-îc mét kÕ ho¹ch bµi häc thÓ hiÖn sù ®æi
míi cña ph-¬ng ph¸p d¹y häc ph©n m«n TËp lµm v¨n.
V lµ toµn bé yªu cCu kiÕn thøc, kü n¨ng träng t©m
mµ häc sinh cCn ®¹t ®-îc vµ nh÷ng yªu cCu ®èi víi gi¸o
viªn líp 4 cCn n¾m v÷ng ®O ¸p dông khi d¹y ph©n m«n
TËp lµm v¨n.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
D¹y bµi Iý thuyÕt
1. iÓm tra bµi cò : 3-5 phót.
2. D¹y bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi : - 2 phót.
. Néi dung ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn thøc, kü n¨ng ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 :
. Qui tr×nh d¹y tiÕt TËp lµm v¨n líp 4
B. Néi dung chuyªn ®Ò
. Qui tr×nh d¹y tiÕt TËp lµm v¨n líp 4
D¹y bµi Iý thuyÕt
b) H×nh thµnh kh¸i niÖm :3 ÷ 5 phót
Ph©n tÝch d÷ liÖu ë phÇn , ®Ó h×nh thµnh kh¸i
niÖm cho häc sinh.
c) H-íng dÉn luyÖn tËp :7 ÷9 phót.
- Tõng bµi tËp tiÕn hµnh 4 b-íc :
+ §äc vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp.
+ H-íng dÉn gi¶i mét phÇn bµi tËp mÉu.
+ Häc sinh lµm bµi tËp.
+ Ch÷a ÷ ChÊm ÷ NhËn xÐt kÕt qu¶.
d) Gi¸o viªn dÆn dß: 2-3 phót (c¶ ghi vë).
B. Néi dung chuyªn ®Ò
D¹y bµi thùc hµnh
1. iÓm tra bµi cò: - 5 phót.
2. D¹y bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi : 1- 2 phót.
b) H-íng dÉn thùc hµnh :28-- 0 phót.
- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh thùc hiÖn tõng bµi tËp
trong s¸ch gi¸o khoa theo thø tù chung.
- Tõng bµi tËp h-íng dÉn häc sinh theo 4 b-íc:
+ Ðäc vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp.
+ H-íng dÉn giái mét phÇn bµi tËp mÉu.
+ Häc sinh lµm bµi tËp.
+ Chüa ÷ ChÊm ÷ NhËn xÐt kÕt quá.
c) Gi¸o viªn dÆn dß: 2- 4 phót (cá ghi vë).
. Qui tr×nh d¹y tiÕt TËp lµm v¨n líp 4
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
. h¸i niÖm : Ph-¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp lµ ph-¬ng
ph¸p d¹y häc b»ng c¸ch s¾p xÕp tµi liÖu ng«n ngü sao cho
võa báo ®ám tÝnh chÝnh x¸c, chÆt chÏ trong hÖ thèng ng«n
ngü, phán ¸nh ®-îc ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng cña chóng trong
ho¹t ®éng giao tiÕp.
Trong qu¸ tr×nh d¹y häc ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4,
ng-êi gi¸o viªn c nhiÒu c¸ch thøc, nhiÒu con ®-êng vµ
nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®O h×nh thµnh kiÕn thøc, kÜ n¨ng
cho häc sinh. Song theo chóng t«i nh÷ng ph-¬ng ph¸p
d¹y häc ph¸t huy tYnh tYch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña
häc sinh trong häc tËp cCn ®-îc ph¸t huy trong d¹y TËp
lµm v¨n líp 4 lµ:
1. Ph-¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
.2. c ®Ých: TËn dông vèn hiÓu biÕt vÒ ng«n ngü nãi
cña häc sinh, ®Ó häc sinh cám thÊy nhÑ nhµng h¬n trong
viÖc tiÕp nhËn kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kü n¨ng häc tËp míi.
RÌn cho häc sinh tÝnh tù tin khi ®-a ra chÝnh kiÕn cña minh.
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
.3. Yªu cÇu sö dng : Khi sö dông ph-¬ng ph¸p thùc hµnh
giao tiÕp, gi¸o viªn phái t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a ®Ó häc sinh ®-îc
giao tiÕp (giao tiÕp giüa gi¸o viªn víi häc sinh, giao tiÕp giüa
häc sinh víi häc sinh). Th«ng qua giao tiÕp, gi¸o viªn cho häc
sinh nhËn thÊy ®-îc c¸i ®óng, c¸i sai ®Ó bæ sung hoÆc söa
chüa nh»m n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu quá giao tiÕp. Ngoµi ra,
gi¸o viªn cÇn t¹o kh«ng khÝ líp häc vui, thoái m¸i ®Ó häc sinh
cã kü n¨ng giao tiÕp tù nhiªn, tù tin.
1. Ph-¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Chíp
R¹ch ngang trêi
Kh« khèc
SÊm
GhÐ xuèng s©n
Khanh kh¸ch c-êi
C©y dõa
Sái tay
B¬i .
Ngän mïng t¬i
Ngän mïng t¬
M-a
M-a
ï ï nh- xay lóa
ép bép
ép bép
R¬i
R¬i
ÐÊt trêi
Mï tr¾ng n-íc
M-a chÐo mÆt s©n
Sñi bät
Cãc nháy chåm chåm
Chã sña
C©y l¸ há hª
Bè em ®i cµy vÒ
Ðéi sÊm
Ðéi chíp
Ðéi cá trêi m-a...
.4. VÝ d: D¹y tiÕt TËp lµm v¨n " ThÓ
nµo lµ miªu t¶ ? ¨ ( TuÇn 4 )
Bµi tËp 2 : Em thÝch nh÷ng h×nh ¶nh nµo
trong ®o¹n trÝch d-íi ®©y ? Hy viÕt , 2 c©u miªu t¶ mét
trong nh÷ng h×nh ¶nh ®ã.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Qua bµi lµm cña häc sinh, gi¸o viªn cho c¸c em kh¸c nhËn
xÐt, so s¸nh tim ra c¸i ®óng c¸i hay, söa chç ch-a ®-îc ®ã
chÝnh lµ ® t¹o cho c¸c em ®-îc giao tiÕp víi nhau .
+ nh chíp ®ïng ®ïng næi giËn r¹ch ngang bÇu trêi
b»ng mét nh¸t kiÕm chãi loµ. Rai c¶ gãc trêi s¸ng chãi lªn lµm
em giËt n¶y m×nh.
+ -a mçi lóc mét nÆng h¹t, giã thæi cµng m¹nh h¬n,
nh÷ng h¹t m-a ®an chDo nhau t¹o lªn nh÷ng " hµng rµo n-íc "
kÝn c¶ mÆt s©n. Æt s©n gËp n-íc, sñi bät t¹o thµnh mu«n
vµn c¸i bong bãng to nhá kh¸c nhau.
Mét sè häc sinh ® viÕt nh÷ng c©u v¨n miªu t¶ mét trong
nh÷ng h×nh ¶nh trong ®o¹n trÝch " M-a¨ nh- sau :
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
.1. h¸i niÖm : Щy lµ ph-¬ng ph¸p d¹y häc trong ®ã häc
sinh d-íi sù tæ chøc vµ h-íng dÉn cña gi¸o viªn tiÕn hµnh tim
hiÓu c¸c hiÖn t-îng ng«n ngü, quan s¸t vµ ph©n tÝch c¸c
hiÖn t-îng ®ã theo ®Þnh h-íng cña bµi häc, trªn c¬ së ®ã rót
ra nhüng néi dung lý thuyÕt hoÆc thùc hµnh cÇn ghi nhí.
Tm l¹i : Ph-¬ng ph¸p thùc hµnh giao tiÕp lµ ph-¬ng ph¸p
®Æc tr-ng ®O d¹y häc ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 v× :
Ph©n m«n TËp lµm v¨n 4 chØ c bµi v¨n viÕt hoµn
chØnh cßn chñ yÕu lµ v¨n ni vµ viÕt ®o¹n. MÆt kh¸c,
nhiÕm vô chñ yÕu cña ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ rÌn kü
n¨ng t¹o lËp ng«n b¶n cho häc sinh.
2. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ng«n ngü:
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
.3. Yªu cÇu khi sö dông : Gi¸o viªn phái t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó
häc sinh tù ph¸t hiÖn vµ söa chüa lçi diÔn ®¹t. H-íng dÉn häc
sinh c¸ch sö dông TiÕng ViÖt khi nãi ( ®óng ngü ®iÖu ) vµ
viÕt ( ®óng ngü ph¸p ) cho phï hîp víi néi dung tõng bµi tËp.
.4. VÝ dô : Häc sinh lµm bµi tËp 2 trong tiÕt tËp lµm v¨n :
uyÖn tËp x©y dùng ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn theo tranh. ë bøc
tranh 5 mét häc sinh lµm nh- sau:
.. Môc ®Ých : Gióp häc sinh t×m tßi, huy ®éng vèn hiÓu
biÕt cña m×nh vÒ tõ ng÷ cña TiÕng ViÖt vµ c¸ch sö dông
TiÕng ViÖt trong nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ, lµm cho bµi nãi, bµi
viÕt cña c¸c em ch©n thùc, giµu h×nh ¶nh vµ sinh ®éng h¬n.
Çn thø ba, c giµ vít lªn l-ìi r×u b»ng s¾t vµ hái: "-ìi r×u
nµy cã ph¶i cña con kh«ng? " Chµng trai nãi : " §©y míi chÝnh
lµ l-ìi r×u cña ch¸u".
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Häc sinh nhËn xÐt nh- sau:
+ B¹n dïng côm tõ "chµng trai nãi¨ lµ ch-a hay v× :
Khi cô giµ t×m ®-îc l-ìi r×u th× chµng trai ph¶i hÕt søc mõng
rì vµ ph¶i reo lªn, Theo em nªn thªm thay tõ " nãi.¨ b»ng côm
tõ "mõng rì reo Iªn¨.
+ C¸ch x-ng h« cña chµng trai "ch¸u¨ mµ b¹n sö dông
lµ ch-a hîp lý, v× cô giµ gäi chµng trai lµ "con". §o¹n v¨n nªn
söa nh- sau:
LÇn thø ba, cô giµ vít Iªn I-ìi r×u b»ng s¾t vµ hái:
"L-ìi r×u nµy cã ph¶i cña con kh«ng?" Chµng trai
vui mõng reo Iªn: " §©y míi chÝnh Iµ I-ìi r×u cña con".
2. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ng«n ng÷:
B. Néi dung chuyªn ®Ò
Tm l¹i : Ph-¬ng ph¸p ph©n tYch ng«n ngƃ còng lµ
mét trong nhƃng ph-¬ng ph¸p quan träng cho viÕc d¹y
TËp lµm v¨n, bëi d¹y TËp lµm v¨n lµ d¹y cho häc sinh c¸ch
dïng tõ, c¸ch ®Æt c©u , c¸ch dùng ®o¹n mét c¸ch ch©n
thùc, hÊp dEn vµ phái phï hîp víi néi dung vµ hoµn cánh
giao tiÕp. Do ® gi¸o viªn phái gióp häc sinh nhËn xÐt,
®iÒu chØnh ®O bµi lµm ®¹t kÕt quá cao.
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
3. Ph-¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p.
3.1. h¸i niÖm: Ph-¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p lµ ph-¬ng ph¸p d¹y
häc kh«ng trùc tiÕp ®-a ra nhüng kiÕn thøc ® hoµn chØnh
mµ h-íng dÉn häc sinh t- duy tõng b-íc mét ®Ó c¸c em tù t×m
ra kiÕn thøc míi phái häc.
3.. Môc ®Ých : Ph-¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p nh»m t¨ng c-êng
kh¶ n¨ng suy nghÜ, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc vµ
x¸c ®Þnh
B. Néi dung chuyªn ®Ò
møc ®é hiÓu bµi còng nh- kinh nghiÖm ® cã cña häc
sinh. Gióp häc sinh h×nh thµnh kh¶ n¨ng tù lùc t×m tßi kiÕn
thøc. Qua ®ã häc sinh ghi nhí tèt h¬n, s©u s¾c h¬n vµ cßn
biÕt chia sÎ hiÓu biÕt, kinh nghiÖm.
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
3.3. Yªu cÇu khi sö dông : Gi¸o viªn phái lùa chän nhüng c©u
hái theo ®óng néi dung bµi häc. Nhüng c©u hái ®-a ra phái
râ rµng, dÔ hiÓu vµ phï hîp víi mäi ®èi t-îng häc sinh trong
cïng mét líp. Gi¸o viªn dµnh thêi gian hîp lý cho häc sinh suy
nghÜ. Sau ®ã cho häc sinh trá lêi (tù nguyÖn hoÆc gi¸o viªn
gäi). C¸c häc sinh nhËn xÐt bæ sung vµ rót ra kÕt luËn, gi¸o
viªn chèt l¹i kiÕn thøc. KiÕn thøc ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4
cung cÊp cho häc sinh ®Òu ®-îc hinh thµnh d-íi d¹ng bµi tËp.
Do ®ã ph-¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p phï hîp víi cá hai kiÓu bµi
( d¹y lý thuyÕt vµ d¹y thùc hµnh )
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
3.4 VÝ dô: D¹y tiÕt TËp lµm v¨n " Nh©n vËt trong truyÖn
¨ (TuÇn ).
NhËn xÐt 1: Ghi tªn c¸c nh©n vËt trong nh÷ng truyÖn mµ
em míi häc vµo nhãm thÝch hîp.
a- Nh©n vËt lµ ng-êi.
b- Nh©n vËt lµ vËt ( con vËt, ®å vËt, c©y cèi, ...)
Sau khi cho häc sinh ph©n tÝch yªu cÇu cña nhËn xÐt
, gi¸o viªn hái :
+ C¸c em võa häc nh÷ng c©u chuyÖn nµo ? ( DÕ MÌn
bªnh vùc kÎ yÕu, Sù tÝch hå Ba BÓ ).
+ Nªu nh÷ng nh©n vËt lµ ng-êi ? ( Hai mÑ con bµ
n«ng d©n, bµ cô ¨n xin, nh÷ng ng-êi dù lÔ héi ).
+ Nªu nh÷ng nh©n vËt lµ vËt ( DÕ MÌn, Nhµ Trß, bän
nhÖn, giao long ).
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
+ §Ó nh÷ng con vËt trë thµnh nh©n vËt trong truyÖn, ta
ph¶i dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ? (nh©n ho¸)
+ Nh©n vËt trong truyÖn cã thÓ lµ ai ? ( nh©n vËt trong
truyÖn cã thÓ lµ ng-êi, lµ con vËt, ®å vËt, c©y cèi, ... ®-îc
nh©n ho¸).
Nh- vËy, chØ qua 5 c©u hái gîi më, gi¸o viªn võa gióp
häc sinh h×nh thµnh ®-îc kiÕn thøc míi võa kiÓm tra ®-îc
møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh.
Tm l¹i: Ph-¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p ®-îc sö dông trong
tÊt cá c¸c tiÕt häc vµ n ph¸t huy ®-îc tYnh chñ ®éng
s¸ng t¹o cña häc sinh.
4. Ph-¬ng ph¸p nªu vµ giái quyÕt vÊn ®Ò .
4.1. h¸i niÖm : Ph-¬ng ph¸p nªu vµ giái quyÕt vÊn ®Ò lµ
gi¸o viªn ®-a ra t×nh huèng gîi vÊn ®Ò, ®iÒu khiÓn häc sinh
ph¸t hiÖn vÊn ®Ò, ho¹t ®éng tù gi¸c, tÝch cùc chñ ®éng vµ
s¸ng t¹o ®Ó giái quyÕt vÊn ®Ò vµ th«ng qua ®ã mµ kiÕn t¹o tri
thøc, rÌn luyÖn kü n¨ng ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých häc tËp.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
4.. c ®Ých :T¨ng thªm sù hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng ¸p dông
lý thuyÕt vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña thùc tiÔn. N©ng cao kü
n¨ng ph©n tÝch vµ kh¸i qu¸t tõ t×nh huèng cô thÓ vµ kh¶
n¨ng ®éc lËp còng nh- kh¶ n¨ng hîp t¸c trong gi¶i quyÕt vÊn
®Ò.
4.3. Yªu cÇu sö dng : Khi sö dông ph-¬ng ph¸p nµy, gi¸o
viªn cÇn chuÈn bÞ tr-íc vÊn ®Ò phï hîp víi néi dung bµi vµ
®ám báo tÝnh s- ph¹m. Gi¸o viªn cÇn phái chuÈn bÞ tèt kiÕn
thøc lý luËn còng nh- thùc tiÔn ®Ó giái quyÕt vÊn ®Ò mµ
häc sinh ®-a ra.
4.4. VÝ dô: TiÕt TËp lµm v¨n " Nh©n vËt trong truyÖn ¨
Bµi tËp :2 ( PhÇn luyÖn tËp ) nh- sau:
Cho t×nh huèng sau : ét b¹n nhá m¶i vui ®ïa, ch¹y nh¶y, lì
lµm ng· mét em bD. Em bD khãc.
Em hy h×nh dung sù viÖc vµ kÓ tiÕp c©u chuyÖn theo
mét trong hai h-íng sau ®©y:
a) B¹n nhá nãi trªn biÕt quan t©m ®Õn ng-êi kh¸c.
b) B¹n nhá nãi trªn kh«ng biÕt quan t©m ®Õn ng-êi kh¸c.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Häc sinh lµm bµi nh- sau:
+ Giê ra ch¬i, Giang rñ t«i ra s©n nh¶y d©y, c¸c em häc líp
ét qu©y quanh xem rÊt ®«ng. §ang ch¬i vui vÎ th× t«i nghe
thÊy tiÕng khãc cña mét bD g¸i. Th× ra kh«ng may Giang ®·
quËt d©y vµo lµm em bD ng· . Giang véi ch¹y tíi xin lçi em vµ
d×u em ngai lªn ghÕ ®¸, dç em bD nÝn.
+ Giê ra ch¬i, Tµi vµ Døc cïng ch¬i trß ®uæi b¾t. !i ch¬i
nªn khi ch¹y Tµi ®· va ph!i mét em bD, lµm em ng·. Tµi kh«ng
®ì em dËy mµ nãi : "T¹i em va ph!i anh chø "nãi rai Tµi ch¹y
tiÕp.
hi d¹y häc nªu vÊn ®Ò, gi¸o viªn cCn gióp häc sinh
hiOu ®-îc trong cïng mét t×nh huèng nh-ng c nhiÒu c¸ch
giái quyÕt kh¸c nhau, c¸c em cCn lùa chän c¸ch giái quyÕt
hay nhÊt ®O øng dông trong häc tËp, trong cuéc sèng.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
5. Ph-¬ng ph¸p trùc quan.
.1. h¸i niÖm : Ph-¬ng ph¸p trùc quan lµ ph-¬ng ph¸p
d¹y häc trong ®ã gi¸o viªn sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn trùc quan
nh»m gióp häc sinh cã biÓu t-îng ®óng vÒ sù vËt vµ thu
nhËn kiÕn thøc, rÌn kü n¨ng theo môc tiªu bµi häc mét c¸ch
thuËn lîi.
.. c ®Ých: Thu hót sù chó ý vµ gióp häc sinh hiÓu
bµi, ghi nhí bµi tèt h¬n. Häc sinh cã thÓ kh¸i qu¸t néi dung bµi
vµ ph¸t hiÖn nhüng mèi liªn hÖ cña c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc dÔ
rµng h¬n.
.3. Yªu cÇu khi sö dng : Gi¸o viªn phái h-íng dÉn häc
sinh quan s¸t (b»ng nhiÒu gi¸c quan) ®Ó häc sinh hiÓu vµ
cám nhËn vÒ ®èi t-îng cÇn quan s¸t. H-íng dÉn c¸ch quan s¸t
tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt, tõ tæng thÓ ®Õn bé phËn, gióp häc
sinh h×nh thµnh ph-¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc. H¬n nüa,
trong qu¸ tr×nh giáng d¹y, gi¸o viªn
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
phái ®-a ®å dïng trùc quan ®óng lóc, ®óng chç cho tÊt cá
häc sinh cã thÓ quan s¸t, tr¸nh l¹m dông.
.4. VÝ dô : D¹y bµi tËp lµm v¨n " Quan s¸t ®å vËt ¨
- Gi¸o viªn ®-a tranh vÏ mét sè ®å ch¬i cho häc sinh quan s¸t.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
- Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t ®å ch¬i mµ häc sinh mang tíi
líp. Qua trùc quan häc sinh biÕt tá bao qu¸t, tá tõng bé phËn vµ
nªu ®-îc nhüng ®Æc ®iÓm næi bËt cña thø ®å ch¬i mµ häc
sinh cÇn miªu tá.
Sö dông ph-¬ng ph¸p trùc quan trong gi¶ng d¹y ë
ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ hÕt søc cCn thiÕt (®Æc biÕt lµ
d¹y thO lo¹i v¨n miªu t¶) v× ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 c
trªn sè bµi c sö dông kªnh h×nh. VO häc sinh tiÕp
thu bµi tèt h¬n, mçi gi¸o viªn gi¶ng d¹y ngoµi viÕc ph¶i
biÕt c¸ch sö dông ®å dïng hîp lý trong tõng tiÕt d¹y, cßn
ph¶i n©ng cao kü n¨ng sö dông vi tYnh ®O sö dông tèt ®å
dïng d¹y häc ®éng, nh»m tiÕt kiÕm thêi gian ghi b¶ng, t¹o
®iÒu kiÕn cho häc sinh thùc hµnh vµ g©y høng thó häc
tËp cho c¸c em
6. Ph-¬ng ph¸p rÌn IuyÖn theo mÉu.
6.1. h¸i niÖm : Ph-¬ng ph¸p rÌn luyÖn theo mÉu lµ
ph-¬ng ph¸p d¹y häc mµ gi¸o viªn ®-a ra c¸c mÉu cô thÓ vÒ lêi
nãi hoÆc m« h×nh
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
lêi nãi ( còng cã thÓ cïng häc sinh x©y dùng mÉu lêi nãi ) ®Ó
th«ng qua ®ã h-íng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm cña
mÉu, c¬ chÕ t¹o mÉu. Tõ mÉu ®ã, häc sinh biÕt c¸ch t¹o ra c¸c
®¬n vÞ lêi nãi theo ®Þnh h-íng cña mÉu.
6.. c ®Ých : Gióp häc sinh cã ®iÓm tùa ®Ó lµm bµi
®Æc biÖt lµ häc sinh trung b×nh vµ häc sinh yÕu
6.3. Yªu cÇu sö dng : ÐÓ gióp häc sinh lµm nhüng bµi
tËp, d-íi sù h-íng dÉn cña gi¸o viªn, häc sinh ph©n tÝch c¸c vËt
liÖu mÉu ®Ó h×nh thµnh kiÕn thøc(gi¸o viªn cã thÓ lµm mÉu
mét phÇn). Sau khi lµm mÉu, gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh
quan s¸t mÉu vµ suy ra c¸ch lµm c¸c phÇn t-¬ng tù cßn l¹i.
6.4. VÝ dô : (TuÇn 4) TËp lµm v¨n " ThÕ nµo lµ miªu tá¨
NhËn xÐt 2: ViÕt vµo vë nhüng ®iÒu em h×nh dung ®-îc vÒ
c¸c sù vËt trªn theo lêi miªu tá.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Gi¸o viªn h-íng dÉn nh- sau:
- B-íc : Häc sinh ®äc yªu cÇu - Ðäc thÇm mÉu.
- B-íc 2: Ph©n tÝch mÉu. Em hy quan s¸t mÉu vµ cho biÕt:
2
3
Thø

Tªn

vËt
H×nh
d¸ng
Mµu
s¾c
huyOn
®éng
TiÕn
g®é
ng
M:1 ©y sßicao lín
l¸ ®á
chi läi
l¸ rËp r×nh lay ®éng
nh- nh÷ng ®èm löa
®á
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
+ Tªn sù vËt ®Çu tiªn ®-îc miªu t¶ lµ g× ? (c©y sßi)
+ C©y sßi cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt ? ( cao lín, l¸ ®á chãi
läi, l¸ rËp r×nh lay ®éng nh- nh÷ng ®èm löa ®á)
+ "cao lín ¨t¶ vÒ ®Æc ®iÓm g× cña c©y sßi? (h×nh d¸ng)
+ "l¸ ®á chãi läi ¨miªu t¶ ®Æc ®iÓm g×? (mµu s¾c)
+ Theo em t¸c gi¶ miªu t¶ l¸ cña c©y sßi ®ang ë tr¹ng th¸i
nµo? (chuyÓn ®éng)
Häc sinh nhËn xÐt - Häc sinh dùa theo mÉu lµm tiÕp c¸c
phÇn cßn l¹i
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Thø

Tªn

vËt
H×nh
d¸ng
Mµu
s¾c
huyOn
®éng
TiÕn
g®é
ng
M:1 ©y sßicao lín
l¸ ®á
chi läi
l¸ rËp r×nh lay ®éng
nh- nh÷ng ®èm löa
®á

©y
c¬m
nguéi

vµng
rùc ri
l¸ rËp r×nh lay ®éng
nh- nh÷ng ®èm löa
vµng
3
L¹ch
n-íc
tr-ên lªn mÊy t¶ng ®¸,
luån d-íi mÊy gèc
c©y Èm môc
rc r¸ch
(ch¶y)
B-íc 4: Häc sinh tr×nh bµy ÷ Häc sinh nhËn xÐt ÷ Gi¸o viªn nhËn
xÐt. Còng cã bµi TËp lµm v¨n kh«ng cã mÉu in s½n trong
s¸ch gi¸o khoa, trong khi d¹y gi¸o viªn cÇn h-íng dÉn häc sinh
cïng x©y dùng mÉu, ®Ó c¸c em cã thÓ lµm tèt ë c¸c phÇn cßn
l¹i.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
VÝ d: TuÇn 6 tiÕt tËp lµm v¨n: "uyÖn tËp x©y dùng
®o¹n v¨n kÓ chuyÖn¨
Bµi tËp 2: Ph¸t triÓn ý d-íi mçi tranh thµnh mét ®o¹n v¨n kÓ
chuyÖn ( Ba l-ìi r×u ).
Dùa vµo phÇn chó ý SGK/ 64, gi¸o viªn h-íng dÉn cho häc
sinh lµm mÉu ë bøc tranh nh- sau:
+ Em hy quan s¸t tranh vµ cho biÕt chµng tiÒu phu ®ang
lµm g×? Chµng tiÒu phu ®ang ®èn cñi th× ch¼ng may l-ìi
r×u bÞ v¨ng xuèng s«ng).
+ Khi ®ã chµng tiÒu phu nãi g×? Chµng tiÒu phu nãi: "C¶
gia tµi nhµ ta chØ cã l-ìi r×u nµy, nay bÞ mÊt kh«ng biÕt
lµm g× ®Ó sèng" )
+ H×nh d¸ng chµng tiÒu phu nh- thÕ nµo? I trÇn, ®ãng
khè,ng-êi nhÔ nh¹i ma h«i, ®Çu quÊn chiÕc kh¨n n©u ÷
chµng tiÒu phu rÊt nghÌo).
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
+ -ìi r×u cña chµng trai nh- thÕ nµo? -ìi r×u cña chµng
trai bãng lo¸ng ).
,2 häc sinh kÓ ®o¹n chuyÖn - Häc sinh nhËn xÐt bµi cña
b¹n - Gi¸o viªn nhËn xÐt. Tm l¹i : hi h-íng dEn häc sinh thùc hµnh theo mEu
gi¸o viªn cCn chó ý ®Õn ®èi t-îng häc sinh trung b×nh
yÕu ®O gióp c¸c em ®Þnh h-íng c¸ch lµm bµi. Vèi víi häc
sinh kh¸ giái kh«ng b¾t buéc ph¶i theo mEu ®O c¸c em
c thO ph¸t huy tYnh tYch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o khi
lµm bµi
7. Ph-¬ng ph¸p ®ãng vai.
7.1. h¸i niÖm : Ph-¬ng ph¸p ®ãng vai lµ ph-¬ng ph¸p tæ
chøc cho häc sinh thùc hµnh " lµm thö ¨ mét sè c¸ch øng xö
nµo ®ã trong mét t×nh huèng giá ®Þnh.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Щy lµ ph-¬ng ph¸p gi¸o dôc nh»m gióp häc sinh suy
nghÜ s©u s¾c vÒ mét vÊn ®Ò b»ng c¸ch tËp trung vµo mét
sù kiÖn cô thÓ mµ c¸c em quan s¸t ®-îc. 7.. c ®Ých: Cô thÓ ho¸ bµi häc b»ng sù diÔn xuÊt ®Ó
ph©n tÝch néi dung bµi giáng chi tiÕt h¬n, s©u s¾c h¬n. µm
cho giê häc sinh ®éng. Häc sinh dÔ dµng n¾m b¾t ®-îc néi
dung bµi häc.
7.3. Yªu cÇu sö dng : Gi¸o viªn phái dµnh thêi gian nhÊt
®Þnh cho häc sinh tháo luËn kÞch bán ( x©y dùng kÞch
bán ), ph©n vai vµ thèng nhÊt lêi tho¹i.
7.4. VÝ dô: D¹y tiÕt TËp lµm v¨n " uyÖn tËp trao ®æi víi
ng-êi
th©n ¨ (TuÇn 9)
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Em cã nguyÖn väng häc båi d-ìng thªm mét m«n n¨ng
khiÕu ( ho¹, nh¹c, vâ thuËt, ... ). Tr-íc khi nãi víi bè mÑ, em
muèn trao ®æi víi anh (chÞ) hiÓu vµ ñng hé nguyÖn väng cña
em.
Hy cïng b¹n ®ãng vai ®ãng vai em vµ anh (chÞ) ®Ó thùc
hiÖn cuéc trao ®æi.
B-íc : Ph©n tÝch yªu cÇu cña ®Ó bµi .
B-íc 2 : Häc sinh ®äc gîi ý .
B-íc 3 : Häc sinh tháo luËn nhãm (thèng nhÊt néi dung, vai
diÔn). B-íc 4 : Häc sinh ®ãng vai tr×nh bµy tr-íc líp (cá líp
nghe, nhËn xÐt. Gi¸o viªn nhËn xÐt).
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
VÝ dô bµi lµm cña häc sinh:
- Em : Anh ¬i, s¾p tíi tr-êng em cã më líp d¹y vâ thuËt. Em
muèn ®i häc, anh ñng hé em nhÐ !
- Anh kªu lªn): Trêi ¬i ! Con g¸i sao l¹i häc vâ ? Em phái ®i
häc nÊu ¨n hay häc ®µn. Häc vâ lµ cña con trai anh kh«ng
ñng hé em ®©u.
- Em : Anh vÉn th-êng lo cho em lµ nhá bÐ thÕ nµy dÔ bÞ
b¾t n¹t. Em ®i häc vâ lµ ®Ó tù báo vÖ m×nh cho anh khái lo
nüa. Míi l¹i sau nµy em muèn trë thµnh cánh s¸t nh- bè Êy.
- Anh g·i®Çu): Nh-ng anh thÊy con g¸i mµ häc vâ th× nh-
thÕ nµo Êy. Ch¼ng ra con g¸i ®©u. Th«i, em häc ®µn ®i.
- Em : Anh ¬i, em giái vâ nh- chÞ Thuý HiÒn Êy! Anh vÉn
th-êng chá khen chÞ Thuý HiÒn lµ g× ?
- Anh c-êi) : Em khÐo nãi l¾m. Th«i ®-îc ®Ó tèi anh sÏ th-a
víi bè mÑ.
- Em vui mõng): Cã thÕ chø. ÐÊy míi lµ anh trai tèt bông
cña em !
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
Ph-¬ng ph¸p ®ng vai gióp cho häc sinh ®-îc rÌn
luyÕn, thùc hµnh nhƃng kü n¨ng øng xö vµ bµy tá th¸i ®é
khi thùc hµnh trong thùc tiÔn. N g©y høng thó vµ sù chó
ý, t¹o ®iÒu kiÕn ®O häc sinh s¸ng t¹o. hYch lÕ t×nh yªu,
th¸i ®é hµnh vi cña c¸c em trong giao tiÕp.
Trªn ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p th-êng ®-îc sö dông trong
d¹y TËp lµm v¨n líp 4, gi¸o viªn cÇn l-u ý mét sè yªu cÇu sau:
+ Thùc tÕ d¹y häc cho thÊy kh«ng cã mét ph-¬ng ph¸p d¹y häc
nµo lµ tèi -u. Mçi ph-¬ng ph¸p ®Òu cã nhüng -u ®iÓm riªng.
TÝnh hiÖu quá cña mçi ph-¬ng ph¸p phô thuéc vµo ng-êi gi¸o
viªn biÕt ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ph-¬ng ph¸p ®ã ®Õn
møc ®é nµo. NÕu c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y häc ®-îc kÕt hîp, bæ
sung cho nhau th× tiÕt d¹y sÏ chèng ®-îc sù nhµm ch¸n vµ sÏ
t¹o ra sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong
B. Néi dung chuyªn ®Ò
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña häc sinh, nã sÏ phï hîp víi nhiÒu ®èi
t-îng häc sinh trong mét líp häc. + ViÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p d¹y häc phái c¨n cø vµo tõng lo¹i
bµi, tõng néi dung vµ tr×nh ®é cña häc sinh ë tõng líp, phái
c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn, ph-¬ng tiÖn d¹y häc cña nhµ tr-êng.
+ Ph©n m«n TËp lµm v¨n thùc chÊt lµ rÌn cho häc sinh kü n¨ng
t¹o lËp lêi nãi trong giao tiÕp, trong nhüng t×nh huèng giao
tiÕp cô thÓ. Bëi vËy, khi d¹y häc TËp lµm v¨n ë bËc TiÓu häc,
gi¸o viªn cÇn chó träng ®Æc biÖt ®Õn ph-¬ng ph¸p thùc
hµnh giao tiÕp, cïng víi ph-¬ng ph¸p IuyÖn tËp theo mÉu,
ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ng«n ngü, ph-¬ng ph¸p nªu vµ giái
quyÕt vÊn ®Ò, bëi v× häc sinh chØ cã thÓ t¹o lËp ®-îc lêi
nãi thùc sù lµ cña m×nh khi c¸c em ®-îc ®Æt vµo nhüng t×nh
huèng giao tiÕp cô thÓ, buéc c¸c em phái béc lé suy nghÜ,
t×nh cám, th¸i ®é cña m×nh tr-íc mét sù vËt, sù viÖc, hiÖn
t-îng nµo ®ã.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
Víi yªu cÇu cña viÖc ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc ë tiÓu häc
nãi chung, ë ph©n m«n TV líp 4 nãi riªng lµ ph¸t huy tYnh
tYch cùc häc tËp cña häc sinh ®ßi hái mçi ng-êi gi¸o viªn
cCn vËn dông nhƃng ph-¬ng ph¸p, biÕn ph¸p vµ h×nh
thøc tæ chøc d¹y häc nh- thÕ nµo ®O t¹o ®iÒu kiÕn cho
häc sinh c nhu cCu ®-îc thO hiÕn m×nh, khYch lÕ vai trß
giao tiÕp cña c¸c em, t¨ng c-êng khá n¨ng thùc hµnh ng«n
ng÷ ®O c¸c em biÕt diÔn ®¹t nhƃng suy nghÜ, cám xóc
cña m×nh b»ng lêi ni, bµi viÕt mét c¸ch m¹ch l¹c, râ rµng.
Ð chYnh lµ hiÕu quá cña viÕc ®æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y
häc.
Trªn c¬ së nhËn thøc vÊn ®Ò nh- vËy, khèi 4 chóng t«i
® thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p d¹y TËp lµm v¨n ®Ó ®¸p øng
víi yªu cÇu ®æi míi ph-¬ng ph¸p ë tr-êng tiÓu häc лng ©m
nh- sau:
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
ii. c¸c ph-¬ng ph¸p d¹y TËp lµm v¨n líp 4
B. Néi dung chuyªn ®Ò
Häc sinh thiÕu vèn tõ, vèn hiÓu biÕt th× nãi sÏ lóng tóng
kh«ng nªn lêi, viÕt th× lñng cñng kh«ng thµnh c©u. Do vËy,
chóng t«i thèng nhÊt lµ phái tæ chøc tèt viÖc quan s¸t -T×m ý
cña ph©n m«n TËp lµm v¨n.
Ðèi víi kiÓu bµi miªu tá, quan s¸t lµ c¬ së ®Ó t×m ý. Muèn
vËy, chóng t«i phái nghiªn cøu tr-íc ch-¬ng tr×nh ®Ó cã kÕ
ho¹ch h-íng dÉn häc sinh quan s¸t trùc tiÕp ®èi t-îng cÇn miªu
tá, viÖc quan s¸t còng cã khi tiÕn hµnh trªn líp, còng cã khi
tiÕn hµnh ngoµi líp ( tr-íc khi ®Õn líp ). ÐÓ quan s¸t cã chÊt
l-îng gi¸o viªn cÇn h-íng dÉn c¸c em quan s¸t theo tr×nh tù
nhÊt ®Þnh (tõ chung tíi riªng, tõ trong ra ngoµi, tõ xa tíi gÇn
hay ng-îc l¹i ) vµ quan s¸t b»ng nhiÒu gi¸c quan råi ghi chÐp l¹i
nh÷ng chi tiÕt ®Æc s¾c theo phÇn gîi ý cña s¸ch gi¸o khoa,
nhê ®ã mµ bµi v¨n cña c¸c em trë nªn sinh ®éng, míi mÎ h¬n.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
1. Tæ chøc tèt viÖc quan s¸t - t×m ý vµ dùng ®o¹n cho häc sinh.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
VÝ d 1: TuÇn 5 ( TiÕt 30 ): Quan s¸t ®å vËt
Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh quan s¸t ë nhµ vµ ghi chÐp l¹i
hoÆc cã thÓ dÆn häc sinh, mçi em mang mét thø ®å ch¬i
em thÝch nhÊt ®Õn líp.
Gi¸o viªn h×nh thµnh kh¸i niÖm bµi häc cho häc sinh b»ng
c¸ch:
Cho häc sinh ®äc gîi ý ë phÇn nhËn xÐt ( SGK tr 53, 54 ).
Häc sinh võa quan s¸t võa ghi chÐp l¹i ý quan s¸t ®-îc, sau ®ã
s¾p xÕp c¸c ý ®Ó t¹o thµnh mét dµn ý tá ®å ch¬i mµ em ®
chän. VÝ dô vÒ dµn ý:
1. Më bµi: - Giíi thiÖu ®å ch¬i mµ em thÝch nhÊt lµ
gÊu b«ng
2. Th©n bµi: - H×nh d¸ng bªn ngoµi: gÊu b«ng kh«ng to,
gÊu ®ang ngåi, d¸ng trßn.
- Bé l«ng mµu tr¾ng mÞn nh- b«ng.
- Hai m¾t: ®en l¸y, rÊt th«ng minh.
- Mòi: nhá, mµu ®á míi ngé nghÜnh.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
- Trªn cæ: th¾t c¸i n¬ mµu ®á chãi .
- Tay, ch©n: ®ang ®-a vÒ phÝa tr-íc nh- tËp
thÓ dôc.
3. KÕt IuËn: Em rÊt yªu gÊu b«ng, «m gÊu b«ng
em rÊt thÝch.
Tõ dµn ý, häc sinh ph¸t triÓn mçi ý thµnh ®o¹n v¨n
cã lång cám xóc.
VÝ d 2 : TuÇn 22 : uyÖn tËp quan s¸t c©y cèi.
Bµi tËp 2: Quan s¸t mét c©y mµ em thÝch trong khu vùc
tr-êng em ( hoÆc n¬i em ë) vµ ghi l¹i nhüng g× em quan
s¸t ®-îc. Chó ý kiÓm tra xem:
a)Tr×nh tù quan s¸t cña em cã hîp lý kh«ng?
b) Em ® quan s¸t b»ng nhüng gi¸c quan nµo ?
c) C¸i c©y em quan s¸t cã g× kh¸c víi nhüng c©y kh¸c
cïng loµi?
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
D¹y bµi nµy, gi¸o viªn phái ®Þnh h-íng cho häc sinh
quan s¸t tr-íc mét c©y mµ em thÝch (c©y bãng m¸t, c©y ãn
qúa, c©y hoa, c©y c¶nh, ...) vµ ghi chÐp ý quan s¸t ®-îc vµo
nh¸p. ÐÕn líp, gi¸o viªn h-íng dÉn häc sinh dùa vµo yªu cÇu
bµi tËp, s¾p xÕp c¸c chi tiÕt ® quan s¸t ®-îc thµnh mét dµn
ý chi tiÕt. VÝ dô vÒ mét dµn ý t¶ c©y bãng m¸t
. Më bµi : - Giíi thiÖu c©y muèn t¶ : C©y ph-îng ë gi÷a
s©n tr-êng.
2. Th©n bµi: - T¶ bao qu¸t : C©y ®øng sõng s÷ng nh- mét
chiÕc « khæng lå.
- T¶ tõng bé phËn :
+ Gèc : to, rÔ tråi lªn mÆt ®Êt.
+ Th©n : «m kÝn vßng tay, mµu n©u, h¬i sï x×, cã
nhiÒu chç trai côc.
+ T¸n l¸ : xoÌ réng, che rîp gãc s©n. ¸ nhá, xÕp ®Òu
nhau.
+ Hoa : ®á rùc, c¸nh hoa nh- c¸nh b-ím.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
3. KÕt bµi : C¶m nhËn cña em vÒ c©y ph-îng : Mçi khi hÌ
®Õn, em l¹i thÊy xao xuyÕn, b©ng khu©ng.
VÝ d (TuÇn 29). CÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶ con vËt.
. uyÖn tËp: Ëp dµn ý chi tiÕt t¶ mét vËt nu«i trong nhµ
(gµ, chim, chã, lîn. tr©u, ...).
D¹y bµi nµy, gi¸o viªn còng dÆn häc sinh quan s¸t vËt nu«i tõ
tr-íc. Sau ®©y lµ mét dµn ý t¶ con gµ trèng :
1. Më bµi : Giíi thiÖu con vËt muèn t¶ : Mét
chó gµ trèng lai ® tr-ëng thµnh.
2. Th©n bµi : - T¶ bao qu¸t : toµn th©n ®-îc
bao phñ líp l«ng vµng rùc pha lÉn nh÷ng
chiÕc l«ng ®en ãng ¸nh, nÆng 3kg.
- T¶ ®Æc ®iÓm tõng bé phËn
:
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
+ §Çu : cæ cao ®-îc bao phñ líp l«ng mÞn
nh- nhung, m¾t s¸ng, mµo ®á chãt.
+ Ch©n : võa to võa cao, cã líp v¶y sõng
vµng sËm, cã hai cùa nhän ho¾t.
+ §u«i : bé l«ng ®u«i dµi, nhiÒu mµu s¾c,
cong vót vÒ phÝa sau.
- T¶ ®Æc tÝnh ho¹t ®éng :
+ Thãi quen sinh ho¹t : Buæi s¸ng thøc
dËy sím, g¸y vang.
+ TÝnh nÕt : ch¬i th©n víi gµ m¸i.
3. KÕt bµi : c¶m nghÜ cña em vÒ vËt nu«i ®ã : Nh- chiÕc
®ång hå b¸o thøc. Coi nh- mét thµnh viªn trong gia ®×nh.
Nh- vËy : Quan s¸t, t×m ý, x©y dùng ®o¹n lµ viÕc lµm hÕt
søc cCn thiÕt cho viÕc d¹y thO lo¹i v¨n miªu t¶.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3. §Ó d¹y tèt Ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4 th× gi¸o viªn ngoµi
viÖc ph¶i n¾m ®-îc cÊu tróc ch-¬ng tr×nh, yªu cÇu vÒ kiÕn
thøc, kü n¨ng vµ ph-¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph©n m«n TËp lµm
v¨n líp 4, gi¸o viªn cßn ph¶i n¾m ®-îc kiÕn thøc, kü n¨ng mµ
häc sinh ® ®¹t ®-îc ë phÇn luyÖn nãi líp , phÇn TËp lµm v¨n
líp 2 vµ líp 3 .
- ë líp c¸c em ® tËp nãi thµnh c©u, biÕt kÕt hîp nhiÒu c©u
theo mét chñ ®Ò cho tr-íc. §Ó nãi vÒ néi dung mét bøc tranh
hoÆc mét chñ ®Ò cho tr-íc, qua trùc quan vµ vèn sèng, vèn
hiÓu biÕt cña m×nh.
Nh- vËy, kü n¨ng nãi, tr×nh bµy ý kiÕn vµ tæng hîp ý kiÕn ë
c¸c em ® cã ( tuy nhiªn míi ë møc ®é ®¬n gi¶n ) vµ c¸i quan
träng h¬n hÕt lµ c¸c em ® biÕt nãi ®-îc ý hiÓu cña m×nh theo
®óng chñ ®Ò vµ cã t¸c phong giao tiÕp, tr×nh bµy ý kiÕn cña
m×nh tr-íc c¸c b¹n vµ mäi ng-êi. µ tiÒn ®Ò gióp cho c¸c em
cã thÓ häc tèt m«n TËp lµm v¨n ë c¸c líp trªn.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
Kh¸c víi líp . íp 2 - 3 häc sinh ®-îc häc ph©n m«n TËp
lµm v¨n nh-ng ch-a thµnh c¸c thÓ lo¹i cô thÓ nh- ph©n m«n
TËp lµm v¨n líp 4 (kÓ chuyÖn, miªu t¶, viÕt th-... ). Nh-ng
ph©n m«n tËp lµm v¨n líp 2- 3 b-íc ®Çu ® h×nh thµnh
trong c¸c em c¸ch nãi, viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n vÒ: kÓ
chuyÖn, miªu t¶ vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c. Gi¸o viªn ph¶i n¾m
b¾t ®-îc kiÕn thøc häc sinh ®¹t ®-îc sau khi häc ph©n m«n
TËp lµm v¨n líp 2- 3 ®Ó trªn c¬ së ®ã lùa chän ph-¬ng ph¸p
vµ biÖn ph¸p phï hîp cho viÖc gi¶ng d¹y ph©n m«n TËp lµm
v¨n líp 4, chóng t«i cã thèng kª nh- sau:
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
ThÓ lo¹i Yªu cÇu ë líp
2
Yªu cÇu ë líp 3 Yªu cÇu ë líp 4
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi

chuyÖ
n
KÓ vÒ
mét sù
viÖc ®¬n
gi¶n, mÈu
chuyÖn
ng¾n ®
nghe
hoÆc nªu
®-îc c¸c ý
chÝnh dùa
vµo c©u
hái gîi ý.
KÓ vÒ
ng-êi th©n
theo c©u
hái gîi ý.
Nghe hiÓu vµ
kÓ l¹i ®-îc néi
dung c¸c mÈu
chuyÖn ng¾n, (
ch-a yªu cÇu
nhËn xÐt vÒ c¸c
nh©n vËt trong
c©u truyÖn.)
ViÕt ®o¹n v¨n
ng¾n kÓ l¹i c©u
chuyÖn ® ®äc
hoÆc ® nghe
dùa vµo hÖ
thèng c©u hái
cô thÓ, râ rµng.
HiÓu thÕ nµo lµ kÓ chuyÖn. Ph©n
biÖt ®-îc bµi v¨n kÓ chuyÖn víi c¸c
bµi v¨n kh¸c. B-íc ®Çu x©y dùng ®-îc
mét bµi v¨n kÓ chuyÖn. BiÕt ®-îc
nh©n vËt trong truyÖn lµ ng-êi, vËt,
®å vËt, c©y cèi...®-îc nh©n ho¸.
HiÓu ®-îc hµnh ®éng, lêi nãi, suy
nghÜ, ngo¹i h×nh cña nh©n vËt
kh¾c ho¹ nªn tÝnh c¸ch nh©n vËt.
N¾m ®-îc cèt truyÖn(më bµi,diÔn
biÕn,kÕt bµi). X©y dùng ®o¹n v¨n
kÓ chuyÖn, viÕt më bµi(gi¸n tiÕp,
trùc tiÕp) vµ kÕt bµi (më réng,
kh«ng më réng). S¾p xÕp c¸c ®o¹n
v¨n theo tr×nh tù (kh«ng gian, thêi
gian) thµnh mét bµi v¨n nãi hoÆc
viÕt hoµn chØnh.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
ThÓ lo¹i Yªu cÇu ë líp 2 Yªu cÇu ë líp 3 Yªu cÇu ë líp 4
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Miªu t¶
BiÕt t¶
s¬ l-îc

ng-êi,
vËt
xung
quanh
theo gîi
ý b»ng
tranh
hoÆc
c¸c c©u
hái gîi ý.
BiÕt t¶
vÒ c¶nh
®Ñp cña
quª
h-¬ng,
®Êt n-íc,
thµnh
thÞ, n«ng
th«n, the
o hÖ
thèng
c©u hái
gîi ý
HiÓu thÕ nµo lµ v¨n miªu t¶.N¾m
®-îc cÊu t¹o bµi v¨n miªu t¶:®å vËt,
c©y cèi, con vËt (më bµi, th©n bµi,
kÕt bµi). ViÕt ®-îc ®o¹n v¨n miªu t¶
c¸c kiÓu më bµi, kÕt bµi, tr×nh tù
miªu t¶ th©n bµi. HiÓu râ vai trß cña
quan s¸t trong viÖc miªu t¶ chi tiÕt
cña c¸c bµi v¨n. BiÕt quan s¸t b»ng
nhiÒu gi¸c quan ®Ó ph¸t hiÖn ®Æc
®iÓm riªng nh»m ph©n biÖt ®å vËt,
c©y cèi, con vËt m×nh ®ang t¶ víi
c¸c ®å vËt, c©y cèi, con vËt kh¸c.
BiÕt chän läc nh÷ng chi tiÕt næi bËt
®Ó miªu t¶. Nãi vµ viÕt ®-îc bµi v¨n
miªu t¶ hoµn chØnh.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
ThÓ lo¹i Yªu cÇu ë líp
2
Yªu cÇu ë líp 3 Yªu cÇu ë líp 4
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
ViÕt th-
ViÕt tin
nh¾n
®Çy ®ñ
th«ng
tin ®Ó
nh¾n
tin
BiÕt viÕt mét
bøc th- ng¾n
®Ó lµm quen
vµ bµy tá t×nh
th©n ¸i theo
mÉu cho s½n.
BiÕt c¸ch tr×nh
bµy mét bøc
th-. TËp ghi
trªn phong b×
th-.
N¾m ®-îc môc ®Ých viÕt
th-,néi dung c¬ b¶n vµ kÕt
cÊu th«ng th-êng cña mét
bµi v¨n viÕt th-. VËn dông
kiÕn thøc ®Ó viÕt mét l¸ th-
th¨m hái, chóc mõng, chia
buån, ®éng viªn, trao ®æi
th«ng tin bµy tá t×nh c¶m
ch©n thµnh ®óng thÓ thøc(
®Çu th-, phÇn chÝnh, cuèi
th-).
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
ThÓ Io¹i Yªu cÇu ë Iíp 2 Yªu cÇu ë Iíp 3 Yªu cÇu ë Iíp 4
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Trao
®æi ý
kiÕn
BiÕt chµo hái,
c¶m ¬n,xin lçi
nhê cËy, chia
buån, chia vui,
gäi ®iÖn, ®¸p lêi
kh¼ng ®Þnh,
phñ ®Þnh, t¸n
thµnh, tõ chèi, phï
hîp víi hoµn c¶nh
giao tiÕp.
BiÕt dïng lêi nãi
phï hîp víi hoµn
c¶nh giao tiÕp
trong gia
®×nh,líp häc,
trong sinh ho¹t
tËp thÓ.
X©y dùng ®-îc
môc ®Ých trao
®æi, vai trong trao
®æi, lËp ®-îc dµn
ý. BiÕt ®ãng vai
trao ®æi tù nhiªn,
tù tin th©n ¸i, cö
chØ th©n mËt, lêi
lÏ cã søc thuyÕt
phôc ®¹t ®-îc môc
®Ých ®Æt ra.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
ThÓ lo¹i Yªu cÇu ë líp 2 Yªu cÇu ë líp 3 Yªu cÇu ë líp 4
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Giíi
thiÖu
BiÕt giíi thiÖu
vÒ b¶n th©n:
tªn, tuæi, häc
líp mÊy,...
BiÕt giíi thiÖu
c¸c thµnh viªn
trong gia
®×nh, trong
nhãm, trong
tæ.
BiÕt c¸ch giíi thiÖu vÒ
®Þa ph-¬ng. BiÕt quan
s¸t vµ tr×nh bµy nh÷ng
®æi míi n¬i em ®ang
sèng, cã ý thøc b¶o vÖ
vµ x©y dùng quª h-¬ng.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
ThÓ lo¹i Yªu cÇu ë líp 2 Yªu cÇu ë
líp 3
Yªu cÇu ë líp 4
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Tãm
t¾t tin
tøc
BiÕt lËp
thêi
gian biÓu,
viÕt néi
qui
Ghi chÐp
sæ tay
nh÷ng ý
chÝnh
trong bµi
HiÓu thÕ nµo lµ tãm t¾t tin
tøc. BiÕt c¸ch tãm t¾t tin, tù
t×m tin. µm quen víi viÖc
viÕt tin
§iÒn
vµo
giÊy tê
in s½n
BiÕt b¶n tù
thuËt theo
mÉu
BiÕt c¸ch
viÕt ®¬n,
viÕt tê khai
BiÕt ®iÒn ®óng néi dung
vµo chç trèng trong giÊy tê
in s½n. HiÓu c¸c yªu cÇu
trong th- chuyÓn tiÒn, biÕt
®iÒn néi dung cÇn thiÕt
vµo mÉu th- chuyÓn tiÒn
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
Qua b¶ng thèng kª gi¸o viªn biÕt ®-îc: ë líp 2 c¸c em ®
biÕt nãi, viÕt ®-îc mét ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 4 ®Õn 5 c©u) ®Ó
kÓ hoÆc t¶ dùa vµo hÖ thèng c©u hái hoÆc quan s¸t
tranh. Häc sinh líp 3 ® lµm ®-îc mét ®o¹n v¨n nãi, viÕt (tõ 5
®Õn 7 c©u). Trªn c¬ së ®ã gi¸o viªn d¹y líp 4 cã thÓ dÔ
dµng h-íng dÉn häc sinh nãi, viÕt ®o¹n v¨n (më bµi,diÔn
biÕn, kÕt bµi) trong v¨n kÓ chuyÖn hoÆc nãi, viÕt (më bµi,
th©n bµi, kÕt bµi ) trong bµi v¨n miªu t¶. Tõ ®ã h-íng dÉn
c¸c em biÕt x©u chuçi c¸c ®o¹n theo tr×nh tù (kh«ng gian,
thêi gian) thµnh bµi v¨n nãi hoÆc viÕt thuéc thÓ lo¹i v¨n kÓ
chuyÖn, x©u chuçi c¸c ®o¹n theo tr×nh tù quan s¸t, tr×nh
miªu t¶ thµnh mét bµi v¨n miªu t¶.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
2. N¾m v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cña
häc sinh ®· ®¹t ®-îc ë c¸c Iíp 1, 2, 3.
VÝ d : íp häc luyÖn nãi bµi: D tù giíi : (hä tªn, häc
líp mÊy, tr-êng nµo? Së thÝch cña m×nh lµ g×..v.v). íp 2 khi
d¹y bµi TËp lµm v¨n: Giíi thiÖu vÒ ng-êi th©n, gi¸o viªn cÇn
ph¸t huy nh÷ng hiÓu biÕt cña c¸c em vÒ c¸ch giíi thiÖu ®
häc ë líp ®Ó häc sinh tù giíi thiÖu vÒ ng-êi th©n(«ng, bµ,
bè, mÑ, anh,...). T-¬ng tù nh- vËy á líp 3 khi d¹y tËp lµm v¨n:
Giíi thiÖu vÒ tæ em (cã mÊy b¹n, c¸c b¹n häc nh- thÕ nµo..)
vµ ®Õn líp 4 häc sinh sÏ rÊt thuËn lîi khi ®-îc häc bµi Giíi
thiÖu vÒ ®Þa ph-¬ng (tªn, ®Þa chØ,c¸c c¶nh ®Ñp,...).
* ChÝnh v× vËy : VO d¹y tèt ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4,
gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng ®-îc nh÷ng yªu cCu vÒ kiÕn
thøc, kü n¨ng cña ph©n m«n TËp lµm v¨n ë c¸c líp d-íi.
Vång thêi ph¶i hiOu ®-îc mçi häc sinh ®· c kiÕn thøc, kü
n¨ng g× ®O khai th¸c, vËn dông gióp häc sinh ph¸t huy vµ
tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi ë møc ®é cao h¬n.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
3.1. TYch hîp c¸c ph©n m«n cña m«n TiÕng ViÕt :
Sù tÝch hîp c¸c ph©n m«n trong m«n TiÕngViÖt ®-îc
thÓ hiÖn ë viÖc s¾p xÕp, bè trÝ thø tù c¸c ph©n m«n
trong mét ®¬n vÞ kiÕn thøc cña mét tuÇn. §Ó häc ®-îc
ph©n m«n TËp lµm v¨n häc sinh ph¶i thu thËp nh÷ng kiÕn
thøc tõ c¸c ph©n m«n kh¸c nh- TËp ®äc, ChÝnh t¶, KÓ
chuyÖn, uyÖn tõ vµ c©u. ChÝnh v× vËy, häc ph©n m«n
TËp lµm v¨n bao giê còng xÕp ë vÞ trÝ cuèi tuÇn
3. TÝch hîp c¸c m«n häc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y
TËp Iµm v¨n 4.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
3.1.1. Ph©n m«n TËp ®äc:
TËp ®äc líp 4 cã nhiÒu kiÓu v¨n b¶n nh-: NghÖ thuËt, b¸o chÝ, khoa
häc . ®iÒu nµy gióp cho häc sinh hiÓu biÕt nhiÒu thÓ lo¹i v¨n b¶n. §Æc
biÖt hµng lo¹t c¸c bµi tËp ®äc lµ c¸c bµi v¨n mÉu ®Ó lµm ng÷ liÖu cho
tõng thÓ lo¹i v¨n ®-îc d¹y ë cuèi tuÇn.
C¸c bµi TËp ®äc: DÕ Ìn bªnh vùc kÎ yÕu, Ng-êi ¨n xin, ét ng-êi
chÝnh trùc, Nçi d»n vÆt cña n-®r©y- ca, ChÞ em t«i, §iÒu -íc cña i-
®¸t thuéc thÓ lo¹i v¨n kÓ chuyÖn. Trong qu¸ tr×nh h-íng dÉn häc sinh t×m
hiÓu néi dung, gi¸o viªn cÇn ®an xen h-íng dÉn tr×nh tù kÓ, c¸ch x©y
dùng nh©n vËt ( T¶ ngo¹i h×nh, hµnh ®éng, ý nghÜ) vµ ý nghÜa cña mçi
c©u chuyÖn.
Nh÷ng bµi tËp ®äc mang phong c¸ch nghÖ thuËt chiÕm tû lÖ cao
trong ch-¬ng tr×nh TËp ®äc 4 nh- : Chó §Êt Nung, C¸nh diÒu tuæi th¬ (
miªu t¶ ®å vËt ) ; SÇu riªng, Hoa häc trß ( miªu t¶ c©y cèi ) ; Con SÎ, Con
chuan chuan n-íc, Con chim chiÒn chiÖn ( miªu t¶ con vËt ). Qua nh÷ng
bµi TËp ®äc nµy, gi¸o viªn cÇn h-íng dÉn ®Ó häc sinh hiÓu vÒ cÊu t¹o
cña mét bµi v¨n miªu t¶, c¸ch quan s¸t c¸c sù vËt, c¸ch dïng tõ ng÷, c©u vµ
c¸ch sö dông nghÖ thuËt trong khi viÕt v¨n miªu t¶.
3. TÝch hîp c¸c m«n häc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y
TËp Iµm v¨n 4.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Khi d¹y bµi nµy gi¸o viªn cÇn gióp häc sinh nhËn thÊy :
Qua c¸ch t¶ tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt ( i chao ! Chó chuan
chuan n-íc míi ®Ñp lµm sao ! µu vµng trªn l-ng chó lÊp l¸nh.
èn c¸i c¸nh máng nh- giÊy bãng. C¸i ®Çu trßn vµ hai con
m¾t long lanh nh- thñy tinh. Th©n chó nhá vµ thon vµng nh-
mµu vµng cña n¾ng mïa thu), c¸ch sö dông tõ l¸y, tõ ng÷ giµu
h×nh ¶nh (ph©n v©n), t¸c gi¶ ® ca ngîi ®-îc vÎ ®Ñp sinh
®éng cña chó chuån chuån n-íc, c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn,
®Êt n-íc theo c¸nh bay cña chó chuån chuån, qua ®ã béc lé
t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi ®Êt n-íc, quª h-¬ng. MÆt kh¸c
còng qua bµi d¹y gi¸o viªn cho häc sinh thÊy ®-îc khi miªu t¶
con vËt c¸c em cÇn t¶ xen kÏ c¶ t¶ c¶nh vµ béc lé c¶m xóc
cña m×nh ®èi víi con vËt mµ m×nh t¶ th× bµi v¨n míi sinh
®éng, hÊp dÉn.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
VÝ d : Bµi tËp ®äc : Con chuån chuån n-íc. (bµi d¹y minh
ho¹ cho chuyªn ®Ò)
Qua viÖc t×m hiÓu bµi tËp ®äc : Th- th¨m b¹n, gi¸o viªn
gióp häc sinh thÊy râ c¸c phÇn cña mét bøc th-, c¸ch tr×nh
bµy l¸ th- vµ dïng tõ ng÷ x-ng h« thÓ hiÖn ®-îc quan hÖ t×nh
c¶m cña ng-êi viÕt víi ng-êi nhËn th-. §©y lµ yÕu tè quan
träng gióp c¸c em häc tèt thÓ lo¹i v¨n viÕt th-.
C¸c bµi tËp ®äc : VÏ vÒ cuéc sèng an toµn, ®-êng ®i Sa
Pa lµ t- liÖu cÇn thiÕt cho d¹y tiÕt TËp lµm v¨n uyÖn tËp
tãm t¾t tin tøc. T- liÖu cho d¹y thÓ lo¹i tËp lµm v¨n Trao ®æi ý
kiÕn víi ng-êi th©n lµ c¸c bµi tËp ®äc: Th-a chuyÖn víi mÑ, I
V-¬ng quèc T-¬ng ai, ng Tr¹ng th¶ diÒu.
Mçi v¨n b¶n c tYnh nghÕ thuËt cao (c¸c bµi tËp ®äc)
®Òu c t¸c dông gi¸o dôc häc sinh vÒ c¸ch sèng, c¸ch
nh×n nhËn thÕ giíi quan mét c¸ch ch©n thùc, ®O tõ ®
c¸c em c c¶m xóc thùc sù. Do ® khi d¹y c¸c bµi tËp
®äc, gi¸o viªn cCn h-íng dEn cho häc sinh ®O c¸c em
c¶m nhËn vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ® vµo thùc tÕ
ni vµ viÕt v¨n ®-îc sinh ®éng h¬n.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
3.1.. Ph©n m«n chÝnh t¶
Néi dung bµi viÕt chÝnh t¶ lµ c¸c v¨n b¶n ®-îc chän trong
bµi TËp ®äc ( cã thÓ lµ mét ®o¹n v¨n hay mét ®o¹n th¬ ),
nh÷ng v¨n b¶n chän ngoµi ( th-êng xoay quanh chñ ®Ò bµi
häc ). Ph©n m«n ChÝnh t¶ rÌn cho häc sinh c¸ch nghe vµ viÕt
®óng chÝnh t¶ (TiÕng ViÖt nÕu viÕt sai chÝnh t¶ sÏ ®Én
®Õn sai nghÜa cña c©u). Qua viÖc viÕt chÝnh t¶ häc sinh
häc tËp ®-îc c¸ch sö dông tõ ng÷, c¸ch sö dông c¸c dÊu c©u
nh- thÕ nµo ®Ó bµi v¨n sinh ®éng. Ngoµi ra khi viÕt chÝnh t¶
häc sinh cßn häc tËp ®-îc c¸ch tr×nh bµy bµi v¨n mét c¸ch
khoa häc vµ rÌn ãc thÈm mü cho häc sinh.
3.1.3. Ph©n m«n kÓ chuyÖn:
Häc sinh ®-îc häc kÓ l¹i c©u chuyÖn võa nghe thÇy c« kÓ
trªn líp, kÓ l¹i c©u chuyÖn ® nghe, ® ®äc hay nh÷ng c©u
chuyÖn ®-îc chøng kiÕn hoÆc tham gia. Ph©n m«n KÓ
chuyÖn cã t¸c dông thùc sù trong viÖc rÌn kü n¨ng nãi cho häc
sinh. Kü n¨ng luyÖn nãi cña häc sinh lµ mét kü n¨ng hÕt søc
quan träng cña ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4, v× c¶ ch-¬ng
tr×nh cña ph©n m«n TËp lµm v¨n chØ cã 5 bµi viÕt
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
VÝ d: Khi d¹y kÓ chuyÖn bµi: Sù tÝch hå Ba BÓ .
+H-íng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n.
- Gi¸o viªn cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm 4, yªu cÇu c¸c em
dùa vµo tranh minh ho¹ vµ gîi ý ®Ó kÓ l¹i tõng ®o¹n (lÇn l-ît
mçi häc sinh kÓ mét ®o¹n) sau ®ã gäi häc sinh, ®¹i diÖn c¸c
nhãm lªn kÓ ( c¸c nhãm kh¸c chó ý nhËn xÐt )
+ H-íng dÉn häc sinh kÓ c¶ c©u chuyÖn.
-Gi¸o viªn cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm ®«i, yªu cÇu häc
sinh kÓ c¶ c©u chuyÖn cho nhau nghe. Sau ®ã gi¸o viªn gäi
hai ®Õn ba häcsinh kÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn, cho c¶ líp nghe vµ
nhËn xÐt. Sau cïng gi¸o viªn cho häc sinh nªu ý nghÜa cña
c©u chuyÖn.
-Nh- vËy b»ng c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kÓ theo nhãm
bèn, nhãm ®«i vµ kÓ c¸ nh©n tr-íc líp tÊt c¶ häc sinh ®Òu
®-îc tham gia kÓ.
hoµn chØnh cßn chñ yÕu lµ nãi vµ viÕt ®o¹n. Do ®ã khi d¹y
kÓ chuyÖn gi¸o viªn cÇn ph¶i tæ chøc ®Ó cho tÊt c¶ häc sinh
®Òu ®-îc tham gia kÓ d-íi mäi h×nh thøc nh- c¸ nh©n hoÆc
nhãm.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
3.1.4. Ph©n m«n IuyÖn tõ vµ c©u:
Muèn lµm ®-îc bµi v¨n th× häc sinh ph¶i cã vèn tõ, ph¶i biÕt
c¸ch sö dông tõ vµ c©u. NhiÖm vô chñ yÕu cña ph©n m«n
uyÖn tõ vµ c©u lµ cung cÊp vèn tõ, c¸ch sö dông tõ vµ c©u
trong TiÕng ViÖt. Do ®ã cã thÓ nãi ph©n m«n uyÖn tõ vµ c©u
cã t¸c dông hç trî rÊt ®¾c lùc cho ph©n m«n TËp lµm v¨n. §Ó
häc sinh cã vèn tõ phong phó vµ sö dông vèn tõ cã hiÖu qu¶ th×
khi d¹y ph©n m«n uyÖn tõ vµ c©u, gi¸o viªn ph¶i biÕt c¸ch tæ
chøc ®Ó häc sinh tÝch cùc tham gia vµo viÖc tù t×m tõ trong c¸c
tiÕt më réng vèn tõ, c¸ch x¸c ®Þnh c¸c tõ lo¹i nh- : tõ ®¬n, tõ
ghÐp, tõ l¸y, danh tõ ,... vµ thùc hµnh ®Æt c©u, c¸ch sö dông
dÊu c©u,.v.v.
Víi nh÷ng tiÕt kÓ chuyÖn ®-îc chøng kiÕn hoÆc tham
gia, gi¸o viªn h-íng dÉn c¸c em chän kÓ vÒ nh÷ng c©u
chuyÖn ng-êi thËt, viÖc thËt trong cuéc sèng xung quanh ®Ó
kÓ. Ngoµi viÖc rÌn kü n¨ng nãi cho häc sinh, trong tiÕt kÓ
chuyÖn nµy, gi¸o viªn cÇn chó ý h-íng dÉn cho em c¸ch quan
s¸t, ghi nhí vµ s¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh mét c©u chuyÖn.
§©y còng lµ mét yªu cÇu cña ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4,
chÝnh v× vËy mµ ph©n m«n KÓ chuyÖn cã t¸c ®éng rÊt lín
®èi víi viÖc d¹y thÓ lo¹i v¨n KÓ chuyÖn. .
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Häc sinh cã thÓ lµm nh- sau:
a) Tê giÊy nµy tr¾ng. (møc ®é trung b×nh ÷ tÝnh tõ
tr¾ng)
b) Tê giÊy nµy tr¨ng tr¾ng. (møc ®é thÊp ÷ tõ l¸y tr¨ng
tr¾ng)
c) Tê giÊy nµy tr¾ng tinh. (møc ®é cao ÷ tõ ghDp tr¾ng
tinh)
Gi¸o viªn h-íng dÉn ®Ó häc sinh ®-a ra kÕt luËn: Møc ®é
®Æc ®iÓm cña c¸c tê giÊy cã thÓ ®-îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch t¹o
ra c¸c tõ ghÐp (tr¾ng tinh) hoÆc tõ l¸y (tr¨ng tr¾ng) tõ tÝnh tõ
tr¾ng ® cho.
Khi cñng cè bµi gi¸o viªn cã thÓ h-íng dÉn ®Ó c¸c em t×m
thªm c¸c tõ ghÐp tõ tÝnh tõ tr¾ng nh-: tr¾ng xo¸, tr¾ng xanh,
tr¾ng hång, tr¾ng nân, tr¾ng nh- phÊn,...®Ó cung cÊp thªm
vèn tõ cho häc sinh. MÆt kh¸c c¸c tõ ghÐp, ®Æc biÖt lµ tõ ghÐp
VÝ dô: TiÕt uyÖn tõ vµ c©u "TÝnh tõ ¨(tiÕp)
NhËn xÐt : §Æc ®iÓm cña c¸c sù vËt ®-îc miªu t¶ trong
nh÷ng c©u kh¸c nhau nh- thÕ nµo?
a) Tê giÊy nµy tr¾ng.
b) Tê giÊy nµy tr¨ng tr¾ng.
c) Tê giÊy nµy tr¾ng tinh.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
3.2.1. M«n hoa - Sö - VÞa .
hoa häc lµ mét m«n häc hç trî ®¾c lùc cho TËp lµm v¨n
miªu t¶. Qua m«n häc, häc sinh ®-îc kh¸m ph¸ thÕ giíi xung
quanh vÒ ®éng ÷ thùc vËt ; c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x héi t¸c
®éng ®Õn sù sèng cña ®éng ÷ thùc vËt. C¸c em ®-îc thùc hµnh
ch¨m sãc ®éng ÷ thùc vËt vµ quan s¸t sù ph¸t triÓn cña chóng
VÝ d: D¹y chñ ®Ò "Thùc vËt vµ ®éng vËt", häc sinh cã thªm
hiÓu biÕt vÒ ®Æc ®iÓm mét sè loµi thùc vËt ÷ ®éng vËt, hiÓu
®-îc c¸ch ch¨m sãc vµ Ých lîi cña chóng). Nh÷ng kiÕn thøc thu
®-îc qua lý thuyÕt vµ thùc hµnh lµm giµu vèn sèng, vèn hiÓu
biÕt cho c¸c em. ChÝnh v× vËy, khi lµm c¸c bµi v¨n thuéc thÓ lo¹i
v¨n miªu t¶ (c©y cèi , con vËt) c¸c em sÏ t¶ cÆn kÏ, sinh ®éng vµ
thÓ hiÖn ®-îc t×nh c¶m cña m×nh mét c¸ch ch©n thùc h¬n.
Tãm I¹i: hi d¹y LuyÕn tõ vµ c©u, gi¸o viªn cCn chó träng
h-íng dEn häc sinh thùc hµnh dïng tõ ®Æt c©u v× c¸c tõ
cña TiÕng ViÕt th-êng chØ c nghÜa khi ®-îc sö dông
trong c©u vµ phô thuéc vµo hoµn c¶nh giao tiÕp khi ni
hoÆc viÕt.
3.2. TÝch hîp kiÕn thøc qua c¸c m«n häc kh¸c:
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
VÝ d bµi lÞch sö: Khëi nghÜa Hai Bµ Tr-ng. Qua bµi
häc, häc sinh thÊy râ tr×nh tù kÓ; hµnh ®éng, lêi nãi, suy
nghÜ cña Hai Bµ Tr-ng thÓ hiÖn râ lßng yªu n-íc, c¨m thï
giÆc.
NÕu m«n khoa häc gióp häc sinh t×m hiÓu kh¸m ph¸ thÕ
giíi xung quanh c¸c em th× m«n Þch sö c¸c em ®-îc ®i ng-îc
dßng thêi gian b»ng c¸c truyÖn kÓ lÞch sö, c¸c sù kiÖn lÞch
sö tiªu biÓu cña ViÖt Nam qua c¸c thêi k×, c¸c em sÏ hiÓu
®-îc truyÒn thèng dùng n-íc vµ gi÷ n-íc ®Çy khã kh¨n vÊt v¶
nh-ng thËt kiªu hnh vµ ®Çy tù hµo cña d©n téc ta. MÆt kh¸c,
viÖc cung cÊp c¸c kiÕn thøc lÞch sö th«ng qua c¸c truyÖn
kÓ, c¸c sù kiÖn ® h×nh thµnh cho häc sinh kü n¨ng kÓ
chuyÖn, tãm t¾t c¸c sù kiÖn, c¸c ®Æc ®iÓm vÒ ®êi sèng,
v¨n ho¸, x héi qua c¸c thêi kú. Nh÷ng kiÕn thøc ®ã cã t¸c
dông rÊt lín trong viÖc hç trî c¸c em lµm c¸c bµi v¨n kÓ
chuyÖn.
«n §Þa lý còng kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc
gióp häc sinh häc tèt c¸c thÓ lo¹i v¨n trong ph©n m«n TËp lµm
v¨n 4 v× m«n §Þa lý gióp häc sinh thÊy ®-îc ®Æc ®iÓm ®Þa
lý cña c¸c vïng miÒn trªn toµn quèc. D-íi sù h-íng dÉn cña gi¸o
viªn c¸c em sÏ
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Qua kiÕn thøc thu ®-îc tõ m«n §Þa lý gióp c¸c em hiÓu
vÒ quª h-¬ng, ®Êt n-íc m×nh h¬n, tõ dã c¸c em sÏ lµm tèt c¸c
bµi v¨n ( kÓ, t¶,..) vÒ truyÒn thèng, c¶ch ®Ñp quª h-¬ng, ®Êt
n-íc, giíi thiÖu ®Þa ph-¬ng,...
thÊy ®-îc ®Æc ®iÓm ®Þa lý sÏ dÉn ®Õn thÕ m¹nh kinh tÕ
cña tõng vïng miÒn còng kh¸c nhau.
VÝ d: Do ®Æc ®iÓm ®Þa lý cña H¶i Phßng gi¸p BiÓn §«ng
nªn H¶i Phßng cã c¶ng n-íc s©u lín, cã tiÒm n¨ng du lÞch §å
S¬n, C¸t Bµ. H¶i Phßng ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh c¬ khÝ
®ãng tµu; Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu mµ §µ ¹t ph¸t triÓn du
lÞch vµ lµ thµnh phè cung cÊp hoa vµ xuÊt khÈu hoa lín nhÊt
n-íc ta.
¸c ®Þnh ®-îc vÞ trY vµ tCm quan träng cña c¸c m«n
hoa - Sö - VÞa ®èi víi d¹y vµ häc TËp lµm v¨n, ng-êi gi¸o
viªn cCn ph¶i c ý thøc tù häc tËp vµ nghiªn cøu lÞch sö,
®Þa lý, khoa häc ®O gi¶ng d¹y tèt h¬n. hi gi¶ng d¹y cCn
h-íng dEn häc sinh c¸ch huy ®éng kiÕn thøc vµ thu thËp
kiÕn thøc ®O tYch luü vèn hiOu biÕt nh»m ¸p dông trong
ni vµ viÕt v¨n.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
VÝ d: Khi häc bµi ®¹o ®øc ' BiÕt bµy tá ý kiÕn ".
Qua bµi häc c¸c em biÕt ®-îc trong mäi t×nh huèng c¸c em
biÕt ®-îc trong mäi t×nh huèng c¸c em nªn nãi râ ®Ó mäi
ng-êi hiÓu m×nh vÒ kh¶ n¨ng còng nh- nhu cÇu cña m×nh
®ång thêi c¸c em cã thÓ bµy tá ý kiÕn ®ång t×nh hoÆc
kh«ng ®ång t×nh víi ý kiÕn kh¸c. Tõ ®ã gióp c¸c em tù tin h¬n
trong häc TËp lµm v¨n bµi : " uyÖn tËp trao ®æi ý kiÕn víi
ng-êi th©n¨.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
3... M«n §¹o ®øc: M«n §¹o ®øc g¾n bã chÆt chÏ víi cuéc
sèng thùc tÕ cña häc sinh. C¸c chuyÖn kÓ ®¹o ®øc lµ c¸c
t×nh huèng øng xö, c¸c tÊm g-¬ng lÊy tõ chÊt liÖu cuéc sèng
thùc, ®iÒu ®ã gióp cho c¸c em ph¸t huy ®-îc vèn kinh nghiÖm
sèng vµ x©y dùng ®-îc thãi quen hµnh vi ®¹o ®øc tèt. Th«ng
qua m«n §¹o ®øc gi¸o viªn h-íng dÉn c¸c em kü n¨ng giao tiÕp
nh-: BiÕt l¾ng nghe ý kiÕn vµ bµy tá ý kiÕn ; Quan t©m,
ch¨m sãc «ng bµ cha mÑ,.. , v× c¸c kü n¨ng nµy rÊt cÇn thiÕt
®Ó khi lµm v¨n c¸c em thÓ hiÖn ®-îc t×nh c¶m ch©n thùc lµm
cho bµi viÕt kh«ng bÞ s¸o rçng mµ l¹i hån nhiªn ®¸ng yªu h¬n.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
4. Sö dông Iinh ho¹t nhiÒu h×nh thøc d¹y häc trong
cïng mét tiÕt d¹y TËp Iµm v¨n.
Trong tõng tiÕt, gi¸o viªn cÇn sö dông linh ho¹t nhiÒu
h×nh thøc tæ chøc nh- : µm viÖc c¸ nh©n, trao ®æi nhãm,
®µm tho¹i, ®éc tho¹i, s¾m vai , ®Ó häc sinh kh«ng nhµm
ch¸n mµ l¹i t¹o ®-îc høng thó cho c¸c em.
Nh- vËy : TÊt c¶ c¸c m«n häc trong ch-¬ng tr×nh tiOu häc
ni chung vµ líp 4 ni riªng, ®Òu c quan hÕ mËt thiÕt,
hç trî cho nhau vµ gióp häc sinh thùc hiÕn tèt môc tiªu
ph©n m«n TËp lµm v¨n. MÆt kh¸c ph©n m«n TËp lµm v¨n
còng c t¸c ®éng trë l¹i rÊt tYch cùc cho c¸c m«n häc
kh¸c. Do ® chóng ta kh«ng ®-îc coi nhÑ m«n häc nµo mµ
ph¶i gióp häc sinh häc tèt tÊt c¶ c¸c m«n häc.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
3..3. C¸c m«n häc kh¸c nh- : To¸n, ¢m nh¹c, ThÓ dôc, kü
thuËt, ®Òu rÌn cho häc sinh kh¶ n¨ng quan s¸t, ãc t×m tßi,
lßng ham häc hái, ham hiÓu biÕt, søc khoÎ, .§ã lµ nh÷ng
yÕu tè cÇn thiÕt cho häc sinh häc tèt ph©n m«n TËp lµm v¨n.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Sö dông linh ho¹t nhiÒu h×nh thøc d¹y häc trong
mét tiÕt sÏ gióp cho nhiÒu häc sinh ®-îc tham gia häc
tËp, tõ ® rÌn cho häc sinh tYnh m¹nh d¹n, tù tin h¬n
trong khi tr×nh bµy ý kiÕn, quan ®iOm cña m×nh vµ líp
häc s«i næi, kh«ng nhµm ch¸n.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
VÝ d: TuÇn 24 : Tãm t¾t tin tøc.
Khi d¹y phÇn " H×nh thµnh kh¸i niÖm ¨, gi¸o viªn tæ chøc
c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng nh- sau:
- NhËn xÐt : Häc sinh ®äc nhËn xÐt.
a) Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n lµ ®äc thÇm vµ x¸c ®Þnh
®o¹n b¶n tin " VÏ vÒ cuéc sèng ¨. Häc sinh ph¸t biÓu, gi¸o viªn
chèt l¹i 4 ®o¹n ( 4 lÇn cuèi dßng )
b) Häc sinh trao ®æi nhãm ®«i vµ viÕt vµo VBT - §¹i
diÖn nhãm ®äc kÕt qu¶ trao ®æi tr-íc líp, gi¸o viªn chèt l¹i
ph-¬ng ¸n ®óng nhÊt.
c) Dùa vµo phÇn ( b), häc sinh ®éc tho¹i ®Ó tr×nh bµy,
tãm t¾t b¶n tin.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
MÆc dï ® ph©n ®Þnh ®-îc ®èi t-îng häc sinh råi
nh-ng gi¸o viªn lu«n ph¶i yªu cÇu vµ ®ßi hái häc sinh ph¶i
tÝch cùc vµ tiÕn bé h¬n ë tiÕt sau so víi tiÕt tr-íc. ë líp, d-íi sù
tæ chøc, h-íng dÉn cña c« gi¸o, c¸c em sÏ tù tin h¬n khi lµm
bµi ( c¶ khi nãi vµ viÕt ).
Muèn ph¸t huy ®-îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th× chñ
c«ng lµ ng-êi thÇy. Mçi giê d¹y, gi¸o viªn ph¶i cã hÖ thèng c©u
hái trong tõng bµi tËp, c©u hái ph¶i cã tÝnh chÊt gîi më ®Ó
mäi ®èi t-îng häc sinh trong líp ®Òu cã thÓ tr¶ lêi ®-îc vµ
ph¶i ®éng viªn kÞp thêi khi häc sinh cã tiÕn bé, ®Æc biÖt lµ
häc sinh trung b×nh vµ häc sinh yÕu (dï lµ mét tiÕn bé nhá).
VÝ d: Khi d¹y bµi " uyÖn tËp ph¸t triÓn c©u chuyÖn ¨ (
TuÇn 8 )
B. Néi dung chuyªn ®Ò
5. Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong giê häc.
§Ó ph¸t huy ®-îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, gi¸o viªn
cÇn chó ý tíi mäi ®èi t-îng häc sinh. Muèn vËy, gi¸o viªn cÇn
ph¶i ph©n ®Þnh theo nhiÒu møc ®é ( YÕu, TB, Kh¸. Giái )
®Ó cã c¸ch tæ chøc d¹y, häc ph¸t huy, khÝch lÖ tÊt c¶ häc
sinh häc tËp.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
óc nµy, gi¸o viªn g¹ch d-íi nh÷ng tõ ng÷ chØ thêi gian vµ
®Þnh h-íng cho häc sinh kh¸, giái : ë ®o¹n , lÇn Va- li- a ®-îc
®i xem xiÕc Êy lµ lÇn nµo? Häc sinh kh¸ nªu " ïa Gi¸ng sinh
n¨m Êy, Va- li - a ®-îc ... ¨ Häc sinh giái cã thÓ ®¶o trËt tù nªu:
" Va- li÷a ®-îc bè mÑ cho ®i xem xiÕc ®óng vµo ngµy Gi¸ng
sinh ®Ó chóc mõng em trßn 11 tuæi ¨.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
Bµi tËp : Dùa vµo cèt truyÖn " Vµo nghÒ ¨, hy viÕt l¹i c©u
më ®Çu cho tõng ®o¹n v¨n ( ® cho ë tiÕt tËp lµm v¨n. TuÇn
7 ).
Häc sinh trung b×nh cã thÓ nªu:
) Mét lÇn, Va ÷ li ÷ a ®-îc bè mÑ cho ®i xem xiÕc ...
2) Råi mét h«m, em xin bè mÑ cho ghi tªn häc nghÒ
....
3) ThÕ lµ tõ ®ã, em lµm viÖc trong chuång ngùa ....
4) ThÕ råi còng ®Õn ngµy, em ®-îc biÓu diÔn .....
Gi¸o viªn ph¶i khen ngay vµ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c em lµm
tiÕp..
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
6. Phèi kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê Iªn Iíp ®Ó tÝch Iuü
vèn hiÓu biÕt vµ båi d-ìng t©m hån giµu c¶m xóc cho c¸c
em.
Mçi v¨n b¶n tËp lµm v¨n mµ häc sinh s¶n sinh ®-îc ( ë
h×nh thøc nãi hay viÕt ) ®Òu thÓ hiÖn rÊt râ vèn thùc tÕ
cña häc sinh. Do ®ã gi¸o viªn ph¶i tæ chøc tèt c¸c tiÕt ho¹t
®éng ngo¹i kho¸, c¸c tiÕt häc dµnh cho ®Þa ph-¬ng ë c¸c
m«n §¹o ®øc,TN&XH ... , sinh ho¹t §éi thiÕu niªn. sao nhi
®ång, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, TDTT, c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin
nh- ch-¬ng tr×nh ph¸t thanh häc ®-êng, ®äcs¸ch b¸o ë th-
viÖn, truyÒn thanh, truyÒn h×nh, c¸c tiÕt chµo cê hµng tuÇn
.... cho tÊt c¶ häc sinh ®-îc tham gia ®Ó c¸c em cã c¬ héi
tÝch luü kinh nghiÖm sèng vµ vËn dông khi lµm v¨n.
Tãm I¹i: Trong mét giê TËp lµm v¨n, gi¸o viªn biÕt tæ
chøc c¸c ho¹t ®éng ph¸t huy ®-îc tYnh tYch cùc cña häc
sinh ( theo tõng ®èi t-îng ) th× tiÕt häc sÏ trë nªn sinh
®éng vµ tù häc sinh c thO rót ra kiÕn thøc cCn ghi nhí
®O vËn dông vµo thùc hµnh ni - viÕt v¨n ngµy mét tèt
h¬n.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
B. Néi dung chuyªn ®Ò
§Ó ®¸p øng yªu cÇu trªn, chóng t«i ® phèi kÕt hîp chÆt
chÏ víi gi¸o viªn tæng phô tr¸ch, gi¸o viªn phô tr¸ch th- viÖn,
gi¸o viªn d¹y h¸t nh¹c,... ®Ó tæ chøc tèt c¸c tiÕt: Chµo cê,ThÓ
dôc, H¸t nh¹c, tæ chøc tèt c¸c buæi nãi chuyÖn truyÒn th«ng
vµo nh÷ng ngµy lÔ lín 20/, 22/2, 9/5 .... , tæ chøc ®äc
s¸ch b¸o ë th- viÖn cã hiÖu qu¶. Tæ chøc c¸c Héi thi v¨n
nghÖ, TDTT, c©u l¹c bé v¨n th¬, víi néi dung nh-: KÓ chuyÖn,
®äc th¬, h¸t, diÔn kÞch, tiÓu phÈm, s¸ng t¸c th¬ v¨n.
VÝ d: Häc sinh ®-îc ®i tham quan : Danh lam th¾ng
c¶nh, di tÝch lÞch sö , ®-îc nghe gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ phong
tc cña ®Þa ph-¬ng, qua ti vi... gióp c¸c em cã kQ n¨ng quan
s¸t, hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ cuéc sèng ®ã lµ c¸c kiÕn thøc ®Ó
häc tèt c¸c tiÕt tËp lµm v¨n trao ®æi ý kiÕn, giíi thiÖu ho¹t
®éng.
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p chóng t«i ® tiÕn hµnh ¸p
dông trong d¹y ÷ häc TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu
cÇu ®æi míi cña nhµ tr-êng. B-íc ®Çu ® ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶
thi vÒ chÊt l-îng d¹y cña gi¸o viªn vµ chÊt l-îng häc cña häc
sinh.
*
* *
ViÕc tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp c t¸c
®éng tèt tíi d¹y häc TËp lµm v¨n trong nhµ tr-êng bëi n
cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiOu biÕt sinh ®éng tõ thÕ
giíi hiÕn thùc vµ c¸c em ®-îc c¶m nhËn thËt b»ng c¸c gi¸c
quan. Qua ® häc sinh c thO dïng tõ ng÷ chuÈn, s¶n
sinh c©u v¨n hay, ®o¹n v¨n hay vµ bµi v¨n ®Æc s¾c l«i
cuèn ng-êi nghe, ng-êi ®äc.
B. Néi dung chuyªn ®Ò
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn d¹y TËp lµm v¨n líp 4 ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi
Trong khi võa thùc hiÖn nghiªn cøu võa ¸p dông gi¶ng
d¹y, chóng t«i ® tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt l-îng cña häc sinh ë
hai thêi ®iÓm kh¸c nhau vµ kÕt qu¶ thu ®-îc nh- sau :
- Çn thø nhÊt vµo cuèi th¸ng 9 n¨m 2007 víi bµi TËp
lµm v¨n miÖng vµ yªu cÇu tr×nh bµy viÕt. §Ò bµi: KÓ l¹i c©u
chuyÖn Nµng tiªn èc, kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt.
- KÕt qu¶ chóng t«i thu ®-îc nh- sau:
Qua qu¸ tr×nh võa nghiªn cøu chuyªn ®Ò, võa ¸p dông
vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y ë khèi líp 4. Chóng t«i ®Òu thÊy ®-îc
vai trß cña viÖc d¹y TËp lµm v¨n theo h-íng ®æi míi vµ tÇm
quan träng cña viÖc d¹y tèt c¸c ph©n m«n trong m«n TiÕng
ViÖt còng nh- c¸c m«n häc kh¸c trong ch-¬ng tr×nh tiÓu häc
®Ó bæ trî cho ph©n m«n TËp lµm v¨n líp 4. Còng qua nghiªn
cøu chuyªn ®Ò chóng t«i nhËn thÊy, chuyªn ®Ò kh«ng nh÷ng
chØ ¸p dông ®-îc víi khèi líi 4 mµ cßn ¸p dông ®-îc víi tÊt c¶
c¸c khèi trong toµn tr-êng.
C. kÕt IuËn
. kÕt qu¶
KÕt qu¶ qua kh¶o s¸t cho thÊy tØ lÖ häc sinh ®¹t trung
b×nh cao häc sinh yÕu vÉn cßn. Do vèn sèng, vèn hiÓu biÕt
cßn Ýt nªn néi dung bµi viÕt cßn khu«n s¸o, c©u v¨n ch-a béc
lé ®-îc c¶m xóc khi nãi vµ viÕt.
C. kÕt IuËn
. kÕt qu¶
íp Sè häc sinh Giái Kh¸ TB YÕu
4B
10 12 18 3
4A
20 16 0 0
4C
7 12 17 3
4D
6 18 12 2
Tæng sè
156
43
27,ô")
58
37,2")
47
3ô,1")
8
,1")
Khi ¸p dông viÖc ®æi c¸ch gi¶ng d¹y theo chuyªn ®Ò
® nghiªn cøu ë trªn chóng t«i ® tiÕn hµnh kh¶o s¸t lÇn thø
hai vµo th¸ng n¨m 2007 víi ®Ò bµi: O l¹i c©u chuyÕn em
®· ®-îc nghe hoÆc ®-îc ®äc vÒ mét ng-êi c lßng nh©n
hËu. KÕt qu¶ kh¶o s¸t nh- sau:
C. kÕt IuËn
. kÕt qu¶
íp Sè häc sinh Giái Kh¸ TB YÕu
4B
10 19 13 1
4A
20 16 0 0
4C
11 19 9
4D
6 21 10 1
Tæng sè
156
47
3ô,1")
75
,1")
32
2ô,")
2
1,3")
KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy tuy kÕt qu¶ ch-a ph¶i lµ cao,
nh-ng sù chuyÓn biÕn cña häc sinh ® râ. Cô thÓ khi chÊm
bµi chóng t«i thÊy, bµi viÕt cña c¸c em cã bè côc râ rµng, lêi lÏ
cña c©u v¨n ch©n thùc nh-ng vÉn m-ît mµ, c¸ch kÓ ® cã sù
s¸ng t¹o vµ ® cã c¶m xóc thùc sù trong khi kÓ.
KÕt qu¶ trªn còng ® chøng minh ®-îc chuyªn ®Ò cña
chóng t«i ® ®i ®óng h-íng chØ ®¹o cña nhµ tr-êng vµ cña
Phßng gi¸o dôc ® ®Æt ra cho tr-êng tõ ®Çu n¨m häc.
C. kÕt IuËn
. kÕt qu¶
i. bµi häc kinh nghiÖm
Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®-îc nªu trªn, chóng t«i rót ra
nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm sau:
1. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®a d¹ng phong phó.
Gi¸o viªn ph¶i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®a d¹ng vµ
phong phó ®Ó dÉn d¾t, ®-a häc sinh vµo nh÷ng t×nh huèng
cã vÊn ®Ò mét c¸ch nhÑ nhµng, kh¬i dËy vµ kÝch thÝch ®Ó
häc sinh chñ ®éng mét c¸ch tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t
®éng, häc sinh tù t×m tßi, kh¸m ph¸ ®Ó lÜnh héi tri thøc.
C. kÕt IuËn
i. bµi häc kinh nghiÖm
Khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o viªn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó
tÊt c¶ häc sinh cïng ®-îc ho¹t ®éng, häc tËp. Chó träng ph-¬ng
ph¸p d¹y häc c¸ nh©n, nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt cña häc
sinh ®Ó ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p gióp häc sinh söa ch÷a kÞp
thêi, ®ång thêi kÝch thÝch vµ ®éng viªn c¸c thµnh tÝch cña häc
sinh ® ®¹t ®-îc.
2. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tù häc cña
häc sinh.
Tù häc lµ kü n¨ng quan träng nhÊt cÇn h×nh thµnh ë ng-êi
häc, nÕu häc sinh kh«ng cã kü n¨ng tù häc th× kiÕn thøc cña
c¸c em kh«ng ph¸t triÓn nhanh, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o rÊt h¹n chÕ v×
phÇn lín l-îng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm øng xö, kinh nghiÖm
giao tiÕp c¸c em ®Òu ph¶i tù häc trong cuéc sèng. MÆt kh¸c, x
héi hiÖn ®¹i ®ang biÕn ®æi nhanh, víi sù bïng næ th«ng tin,
khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh- vò bo th× viÖc häc sinh
ph¶i tù häc ®Ó cËp nhËt th«ng tin hµng ngµy lµ hÕt søc cÇn
thiÕt (häc sinh cã nhiÒu vèn kiÕn thøc ®Ó ¸p dông khi lµm
v¨n). Do ®ã, gi¸o viªn cÇn h-íng dÉn häc sinh c¸ch lÊy th«ng tin
qua viÖc ®äc s¸ch, xem truyÒn h×nh, c¸ch quan s¸t thÕ giíi
xung quanh vµ ghi chÐp nh÷ng th«ng tin .
C. kÕt IuËn
i. bµi häc kinh nghiÖm
3. inh ho¹t trong ph-¬ng ph¸p vµ øng xö S- ph¹m.
Trong ho¹t ®éng d¹y häc, sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña
ng-êi gi¸o viªn trong viÖc thiÕt kÕ bµi d¹y lµ hÕt søc cÇn
thiÕt, nh-ng viÖc sö dông linh ho¹t c¸c ph-¬ng ph¸p vµ øng
xö s- ph¹m, ®Ó thÝch øng víi hoµn c¶nh thùc tÕ ®ang diÔn
ra trong tiÕt d¹y lµ yÕu tè quan träng cho sù thµnh c«ng cña
bµi d¹y. MÆt kh¸c, viÖc gi¸o viªn linh ho¹t trong viÖc phèi hîp
nhiÒu ph-¬ng ph¸p vµ øng xö s- ph¹m nhanh, sÏ gióp cho
häc sinh ®ì nhµm ch¸n, cã høng thó häc tËp, ®¸p øng ®-îc
yªu cÇu gi¸o dôc c¸ biÖt vµ líp häc ®«ng ng-êi. Muèn vËy,
mçi gi¸o viªn ph¶i th-êng xuyªn th¨m líp, dù giê, rót kinh
nghiÖm ®Ó tù ®¸nh gi¸ -u ÷ khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong
gi¶ng d¹y vµ häc tËp kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp ®Ó
phÊn ®Êu d¹y tèt h¬n. §Æc biÖt ph¶i n©ng cao chÊt l-îng c¸c
buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, tù nghiªn cøu c¸c m« ®un, tù häc
®Ó n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô s- ph¹m.
C. kÕt IuËn
i. bµi häc kinh nghiÖm
4. u«n kiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc vµ kQ n¨ng ®¹t ®-îc
cña häc sinh
Trong d¹y häc, viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kiÕn thøc vµ kü
n¨ng ®¹t ®-îc cña häc sinh, kh«ng chØ nh»m môc ®Ých
nhËn ®Þnh thùc tr¹ng häc tËp cña häc sinh, ®Ó ®iÒu chØnh
ho¹t ®éng häc mµ ®ång thêi cßn t¹o ®iÒu kiÖn nhËn ®Þnh
thùc tr¹ng d¹y cña gi¸o viªn, nh»m ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y
cña gi¸o viªn cho phï hîp. Sù ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn vÒ kÕt
qu¶ häc tËp cña häc sinh ph¶i dÇn dÇn chuyÓn sang thµnh
kü n¨ng tù ®¸nh gi¸ cña häc sinh. Sù tù ®¸nh gi¸ gióp cho sù
ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tù häc cña häc sinh rÊt lín.
Trªn ®©y lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÕm mµ chóng
t«i ®· rót ra trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÕn
chuyªn ®Ò ' D¹y ph©n m«n TËp Lµm V¨n líp 4 nh-
thÕ nµo ®O ®¸p øng ®-îc yªu cCu ®æi míi ".
C. kÕt IuËn
Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chuyªn ®Ò kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. RÊt mong ®-îc sù gp ý,
bæ sung cña L·nh ®¹o Phßng gi¸o dôc vµ c¸c ®ång
nghiÕp ®O huyªn ®Ò ®¹t ®-îc hiÕu qu¶ cao h¬n.
hóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

H3@: . 9 
L3 J5 3 7 3 ,3 a ; 3 6:,3 92 a3 @: .N, 3a3 4 /. 9743 32 .  
V 

3 .,4 . 9 
L3 4 /. 9 : . 3 .:3 ;a

2J 5
3 5 5 / . a 2F9 3C2 ; 6:,3 973 .N, 2 3a 97
H3 33 .,4 . 9 
L3 4 /.  . . 2 3 . 3
9 3a4  5 3 
L. : .@:  2J

%743 . . 2 3 . .N, .
3 97 3 J5 % 5 a2 ;3 a 53 2 3 2,3 9 3 . 9 9 3 L5 8 3 9 4 9. a3 9 . . 53 2 3 . .N, 2 3 % 3 'C9 V3 9H 3 .Y3 3 - 2 9 9 9 ;J 9 9 .X . . 2 3 . . 9743 .
3 97 3 J5 .3 3
.X - . . ;a 9 C3 
L. 2 3 9 / : 3 . 33  % 5 a2 ;3 904 
J3  2J 3 2 7 3

:C3 .4 . 83 Q 33 8X3 83 ;3 -X3 /
J .X , 3 9 . 3 ; 9 V : 3a Y E 4 ; 3 X3 / 5X ; 3 /3 . . 5
3 5 5 ;a . . 9 . . / . 3 4 9 3
9 3a4 2 9 9 / % 5 a2 ;3 : 9 
L. C: 6:X 3
243 2:G3 V . 3 a 
J3 .[ 4 .N, !Y3 4 /. :3 %7
H3 .4 97
H3 9 : . :3 . /3 .: 3  % 5 a2 ;3 J5 3
9 3a4 / 5 3 
L. : .@:  2J . 9 : .N, .: 3 3 2 O5 .4 4 ; 3 : ;a 9. C3 ;C. X3 / 53 2 3 % 5 a2 ;3 I . . J5 3 .:3 ;a I J5 3 7 3 . . 9 
L3 Z9 . O5 .4 . 3 9 . 6:X3 ;a . . 3 9 . .[ 4 4 9 F3 / 

H3@:

. 9 8 3 3 3 3C2 9743 2 3a 97 H3 C: 6:X 3 %: 3 3 . 8 5 3 .N. .H3@: 4 9 F3 . .4 .: 3 .N. 3 3C5 O5 . 3 4 !Y3 4 /.: 3  /3 3 8. 4a3 9C3 3 a9 332 .4 97 3 E 2 : 9 7 9 243 L.: 3  L.

D3353 2 3%'J5 ":97 3/ 9 9 %'J5 . :. 2I@:  /4.@: 2J .55/%'J5 .3 3C2 ..3 .J5  5 3 L. C35 5/ %.@: 3 9 . :97O.: 3 .: 3  3F/:3.@: 2J  9: 3  96:X -a. % 5a2. 3 97 3 :. : . 8I9. .: 3  8I : 3 .3J53 9 3a4 5 3 L.9 3 - F/:3.

 9 . !@32I@:  /4 . a3 9 . 3 /3 . 3 a /4 2a . . Q 33 8 /3 % 3 'C9 30 3 .3 -X3 / J . . . 5 3 5 5 .N. 3 9 . . 33  % 5 a2 .a 9 C3 L. C: 6:X 3 243 2:G3 V . 2F9 9a .@:  2J . 9 5 . :3 . 83 Q 33 8X3 83 . 3 4 9 3 9 3a4 2 9 9 / % 5 a2 . I . . 2F9 8G 3F /:3 3a4 . 8I 9 5 9: 3 9 . 83 . J5 97 3 % 5 a2 . .a . 53 2 3 .3 a 53 2 3 2. 2 3 % 3 'C9 V3 9H 3 .3 9 3 . / .X . 9 V : 3a Y E 4 .Y3 3 - 2 9 9 9 . 9 . . 2J 3 2 3 9a3 . 2 3 9 / : 3 . : . . 83 . 3 97 3 % : . 3 / G 3 3 .N. 9: O5 . : . 9 9 3 L5 8 3 9 4 9.4 9 5 9743 .[ 4 4 .3 .a 5 9 97 3 I . 9 .a . 3 X3 / 5X . .4 .3 . .3 J5 3 9 3a4 / 5 3 L.: 3   % 5 a2 .: 3  3 % 3 'C9 .J 9 9 .X . 3 97 3 % : . 3 . . 9743 . 2 97 H3 4 9 F3 . .3 904 J3  2J 3 2 7 3 :C3 . .3 : 9 L. . . 2 3 .3 2 C: 97 H3 9 : .

. 3 93 9H . .4 9 5  % 5 a2 . a / . a V 2J .N. 3 H . 5 3 5 5 . . 9 .O 973 :C3 3 D.4 .N. 9 9743 8:G9 6: 97 3 / .a .3 5X O5 . 97C9 : 2 . !@32I@:  8I : 3 V 2J 5 3 5 5 / .3 4 9 F3 . 9 3 9 .3 -X3 9 9 / 5X X2 8 X3 X . . 83 Z. a3 3 ..X2 O.a .a 3 9 . 5 3 9C3 .3 5X . .a . 3 H 30 3 H . 2a 4 . 83 D 33 97 3 -a .4 . 9 a . 3 /3 3 4 9 2F9 8G 5 3 5 5 2J 3 2 5 9 : 9G . 9 3 a3 . .N.N F3 8 3 9 4 .3 -X3 . -C9 a 4 9 F3 . 9 2J 9: 9 5. .4 973 : 9G 9. 5 3 5 5  2J . 97 3 . 3 . .4 . L. 8I . 83 8X3 83 .3 9. 5 3 5 5 97 3 . . 9 3 . . 4 . . 3 / 53 2 3 % 5 a2 .

 9 a 8. .4 . 02 . . . 543 . . 83 3 3 9 : 89 .a . 5X . 3 4 .3 Y E 5X . 9 5X a: .[ . . 3 5X :G3 3 3 . a2 -a 5M L5 . 92 3 9743 8 3 .4 . 9: - : C3 .J 92  .@3 3B 3a3 . : -a 9 5 a2 . . Z9 .X 2 3 .:C3 . .3 9:F. 9 3 .  4 . . 02 . 2 -a % 5 a2 . 8. 3 3 3 3 3 9 2 Y3 33 : 6:. 3C 9: 9 3 3 Y E -a 3 -a . 9 X 9 4 a 97 J.3 4 9 3 3 . 9 4  .4 . 3 5X : 3 : 3 9 4 . . 83 97 3 G 3 .:C3 2 : 9X . 9 9 2 : 9X :G3 .  .  4 .4 .3 . . 9: . .N : .3 2A: 2a .X2 O. 02 . .3 9:F. 9 9 V a 9 4 .a F I .a J3 . 2 D3 3 9 . 5 .C. !@32I@:  8I : 3 I % : . . .3 9. 3 3 3 . . 3 9.

a . . 97. 9 3 . 33 . / . 4. - / K3 9 H3 : 3 . 83 9 3 G 3 4 9 .@ N 8 . C: 6:X  4 . !@32I@: %: 3 L a 97 H3 : 3 : 3 6:. VF 3 4 .4 /3 L.3 92 . . . 8I 9.. 4 .4 .3 2 C: 6:.3 . 9. C3 .a 3a 2F9 C: 6:X .: 3 2 3 L. 3 . 3 .. 3 3 5 9 . C3 . . . 33 . 4 2J 5 3 5 / . 3 5 /3 5 3 5 5 / . 8 . 3 9 .:  . C3  2J 5 3 5 5 X3 / 33 . 4 . 3 X35/  : L.N.N F3 8 3 9 4 .C. .. 3 / J5 a 3 3 4 . 8 5 2 : 3 3 3 9 5 . -: 83 4 9 . 93 . .3 92 . 8 . 9 a2 /M3 / . 9 9 6:X 9G9 .4 4 . 8 . 9.2 X4 . 2 :3 9. . 5 9 : 9 3 9 . 3 . 3 .4 4 . 3 8 . 9. 5 3 9C3 5.4 9.a 9 4 : C3 . 9 L3 .[ 4 9. 3 9.

N.G3 8G3 . 9. 3 9 .N.J . . . 2 92  . .N. 2 3 . 9 . . . . 83 6:03 . !@32I@: . 53 2 3 . .J .:3 . . 5 3 5 5 .4 3 3 .N. . . 83 'C. % 3 'C9 . . 8 /3 3 3 3 .C. . . . . .Y3 9 : 3 4 9 9743 .a . 3 / .G3 : - 9 .2 .4 . .  3 !3 2 3 % 5 a2 . 33 . J5  . . 8I 9. 4 . . 3 /3 .O 973 Z9 . 4 . 9 9 5 9 97 3 3 3 . 5 . 9 . X 33 9 5 97:3 . 8 3 9 4 9743 . . . . 9 3 . 83 9 : . 9: . 02 6:. .C. 2J 9 .a . 02 - 9 . 8 .G3 . /4 Z. . 4 9 F3 . .O 3 3 9 .3 Z5 3 3 3 3 9 : . 2 D3 97 9 .Y3 3 . a3 :C3 9 5 / J 8 J3 /A3 . . . 9 5 I 53 2 3 % 5 a2 . L. . 9 5 . 2 3 .3 a 53 2 3 / 84 .

G9 L3.9 9 9 3.@32 :9X .@: 3 9 .@3 F/:3. Q 33 53 2 3 % 5 a2 ./ 3 9.@39X F/:3.F39 9. 397 3532 3% 5a2.:C3 4Z. G9 L3.G3 :- 9. 3- 9. 9 3 .3 J5 .: 3 F /:3 .3J5 397 3%'J5 L. . 8I 9. 3 97 3 : . !@32I@: .

32 :9X9 9 :9X.G9 9 :9X..: 3C2.43. 9 9 L. 99 9 . 32 9 3 8.:C32. '32 :9X2.9 9 L./ 9743.: .53-G3 8. 9 9 9 :9X.

 9 4 .3 .a 2 : 9X 9 9 V : 3a 3 3 L3 3 9 . F/:3. 3 a .a .4  39 9 J9C:4 9F39 9 %29 9939 .a4 .N.:C3 .3 J5  L.3 J5  :.3-X3 . ' 99 9 9 %7. .3J5 .3 J5  F/:3.: 3 F /:3 .@: 39 .:C3 9 9 .@: 39 .9 9 V 3. 397 3532 3% 5a2.3 J5 a . Q 33 53 2 3 % 5 a2 .3 2 : 9X  :.a4 9H38 39 9 . . . Q33532 3% 5a2. 3 97 3 : . 3 97 3 % 5 a2 .@: 3 9 .O 973 .4 . % 5 a2 . 973 92 .

33 .3 - 9 2I -a .:C3 % . 9 %X 34  3 .3 J5  : .: 3 F /:3 . 83 5X : .3 . 9 9743 -a . 9 3 . 3 . Q 33 53 2 3 % 5 a2 . 83 - 9 .@: 3 9 .:C3 .:C3 : L.G9 97:C3 9 /3 4 3 .3 .[3 .:C3 4a3 . 33 .@: 3 9 . 9 9743 97:C3  a3 F3 .N. 83 J5 I 53 2 3 %' a % 4 . F/:3.@3 9 . 3 97 3 : . . 33 .N. 9 .N.:C3  H 3 3D .a - 9 9 -a 9743 -a .3 .3 .a 3 2F9 -a . . 83 5X : 3 9 3a4 a . 33 .N.

' 9 9  2 L. .32 :9X . 9 9. . 9 9 3F /:3 .6:..835X :3 9 3a4a2 :9X :9X.3 J5  % 4 ..38 9 9 2 5 /a3 -a.43. .@: 3 9 . . 97 3 -a 2F9 . 9 . . .32 :9X.: 3 F /:3 .38 9 9 2 5 /a3 -a.C.3 -X3 .38 9 9 2 5 /a3 -a.6:. 9 .G 9. Q 33 53 2 3 % 5 a2 . .G :9X..32 :9X. . -X3 . 9 9.32 :9X.6:. 9 :9X. 3 . F/:3. 2.43. . 3 97 3 : .a .N. 4 .

 9743 97. .N. 83 - 9 9743 .@: 3 9 . 3 3  2J .. . /3 6: 3 %2 9 9 93 9 . 3 L.: 3 F /:3 .a 3 . 8 . J 9C: 9 5 6: 3 97Y . 3 97 3 : . . 5 3  9 .: 3 9 3 C3 .a - 9 3 . .  9 2.4  .4 9 2 97O 9 2 . .. 8G3 a3 3a 3 /3 . G .4  9 3 3 9 93 .a 97 3 -a L. 7. J 9C: 4 9 F3 . 9: 9 5.4  3 .4  . .3 8 9 . 9 . . /a3 . 2.:F. 92 9 9 93 9 . 3 9 .C. L5 H .a4  9H 3 8 3 5 : . -a 97.@3 9 9 . 6: 3 . F/:3. . Q 33 53 2 3 % 5 a2 .[ 9 . 5 3 6:.a4  9H 3 8 3 ":.  F 97: 3 9G3 . .J 3 H 93 . 97. 97.N.J .4  5 L.: 3 9 3  9 . 9 9 2 93 - 9 3 3F /:3 .N.3 J5  %7.

@: 3 9 .a8 5 5 9a3/a3 9743-a.3 . 43 .@: Q 33   .: 3 F /:3 . . .3 J5 . 83 5X . 3 97 3 % 5 a2 .a8 5 5 9a3/a3 9743-a.:C3 ":. Q 33 a2 .49 5 .32 :9X .3 J5   : .3 . L. 3/a3 -a. 3 97 3 : .3-X3 !39 .38 9G9 L3 9 2. F/:3.3 W Q33 3 J34 9F39743.49 5 3/C34 . W Q33 5.a8 5 5 9a3/a3 9743-a. 397 34 9F3.:C3 ":.4 % 2 . Q 33 53 2 3 % 5 a2 .3 .38 9G9 L3 9 2.

6:.3 . ...a :.N..N.J 4../ 3 9   :. 3 4 9F3.3 J5  W Q33C39. :.@: 3 9 . 3 4.a 39 . 3 L.: 3 F /:3 .2J ..49 5. 9. 3F/:3. 35X3 2 L. 3 97 3 : .5 9:9 39 . 4 4.839743/ % 5a2.3904 397 3. F/:3.a8 .J2.4 3.532 3% 5a2.3 3 9.@:/ 3 9 $.. .3 2 2J5 35 5 / .4 4 9F3.@:G.49 5 VG. Q 33 53 2 3 % 5 a2 .39a3-a.49 5 /34 3. . .3 W Q33 297.5 35 5/ .-X393.3-X33 .

@3 3 2 .N.532 3% 5a2.@: G .-a. J9C:-a 5O9 . 3 97 3 : .@: 3 9 . .9 C38 2J. 3 % 5 a2 .: 3 F /:3 .J 4 .@3 9 L.a 3 3 : .3 J5  3J5F9X49 9/ .-a. Q 33 53 2 3 % 5 a2 . 3 J5 .a7O933C2 !X9 9 L.3 J5 5 /3 / 53 2 3 -a 9: 9  297.2F9 4 . 5O9  -a2J .5 35 5/ .@: 3 9 . 83 .3 V a 94a3 -F : . F/:3. Q 33 973 92 2a .3 ": 97 3 / 9 9 % 5 a2 .

 F/:3. V. 3 9a3  3C2  5O9 3 9a3  !3 9 . J3 /A3 :C3 9 5  5O9 %3 -a 9 5 9 3 a3 - J.@: -a 9 5 J3 /A3 X 2F9 5@3 -a 9 5 2A: .X .: 3 ": 97 3 / 9 9 % 5 a2 . 83 .I .4 . 2 3 9 9 6:X / 4 . / C: I 5@3  3C2 . 3 : .3 J5  -a 9: 9 .a . 3 /Z3 /Y  5O9 . 83 a2 -a 9 5 . .

  5O9  -a 2J . J 9C: -a  5O9 . -a . . .4 . 83 a2 -a 9 5 . J3 /A3 9. 83 9. C3 93 -a 9 5 9743 8 .@: -a 9 5 J3 /A3 2F9 5@3 -a 9 5 2A: . 2 3 9 9 6: .: 3 ": 97 3 / 9 9 % 5 a2 . a3  5O9 4 .I . 4 . 83 904 - J. l. 904 9 9 . F/:3. 4 4.3 J5  -a 9. a3  2 97. .:3 %3 -a 9 5 J3 /A3 .a . . 3 /Z3 /Y  5O9 . 3 9 . 3 : .

N.3 J5 3 H 4 . D 33 .4 . 9743C9G33 3 3 53 3 L. . .a3. .: 3 %743 6: 97 3 / .a3..43 H3 .N.4 . .4.33.3 J5 a ! 35 59. .O3 9 3 3 5 3 5 5 / .O39743 4 9F3. 83 9743 . 3 : . 2 .49 5a5 3 5 5/ . 3 . .N F3 8 3 9 4 .3.Z9. F/:3. 5 9 : 9743 / % 5 a2 .8 5 59aC:3 338.@3 L.. 5 3 5 5 / % 5 a2 . 3 : .3 J5 . 5 9 : 9 3 9 . 53 2 3 % 5 a2 . . 9 .Z.-429 3.. 83 $43 904 .49 5  3C2 ! 35 59.a 3 : 5 3 5 5  3 9a3 3 9 ..49 5 . 9 5 . 3 . .

J . 3 . a3 . 3 . . 83 9 /3 93  .C.2 9 3B 3a3 3 9743 . 8. O3 . . 3 2 33 .G3 : - 9 .4 9 5 . ..J .4 .@: 8 3 9 8 /3 5 3 5 5 9. 3 3 .: 3 .4 9 5 4a 7.4 9 5 .N.4 9 5 4 . 83 . Q 33 . 3 . 83 . 7. 4 . . 3 5 9 4 : C3 9G .4 9 5 . 83 . . 9 5 3 3 3 9 .. 23  : . .3 J5  ! 35 59.: 94 2  . . 8. 83 L. .a3.a 7 3 :C3 Q 33 . 9 5 2J # 3 .4 . 83 .4 .4 9 5 9 3 3 9 93 . . . 83 . F/:3.4 9 5 4 . 83 3 3 9  L. .@3 9 4 3 J5 .N. 5 3 5 5 / % 5 a2 . 83 % 3 6:. .49 5  . . 9 L3 C: 6: . % 3 /3 . 3 3 3 3 . 4 .8:3 4Z.

 # lF8 2  lF.2 MM3 . ../ J . $N-9 . F/:3. l 997H . $ 2 .3 3 3X33a4 97434 397 .3 . 5 3 5 5 / % 5 a2  ' . 42Z983 G. H F5-F5  F5-F5 /.397H . .:2 :9X2F9 97433 3 3X3 32M39 J5 M97 33 J.: 3 .a. 9 . # .3 J5 / 9 9% 5a2. G02. $9.97H2 .3 % 3a4a2 :9X %:@3 a9 529 .J5 # 32M39 lF. .2.. :G383 8N.3.O.3.

. . O3 . 8. 4 3. 83 4 . 3 a 9 4 .N. 2 O. 02 .X 2Z9 83 Z9 83 5 3 J. 3 .: 3 .3 2 : 9X 2F9 9743 3 3 3 X3 9743 4 3 97 . .J5 M3 M3 3  3 7 . 97H 8 3 . .4 . -43 -3 94 3E . 3 a2 02 9 3X 2 3 . . -a a2 . 2F9 3Z3 9 9 .4 9 5 .3 J5 F9 8G . .a3 . .X . 9 3 3 . . 3 8.3 -@: 97H .: ":. . 3 .a3 2 3 3 3 3 9 2 . 4a # . 8N -9 9 4 9a3 2: 3 . . 3.: .4 .J 3. F/:3.: 9 4 3 3 3 a3 7a4 3 J. . 3 3 9 84 8 3 92 7. 5 3 5 5 / % 5 a2 . 3. 02 L.: 3 .: . .3 2F9 3 9 2 .3 . L. 83 . .

3 33   3C2 l a 5 3 5 5 / .[3 .N. 8I 7O9 7.: 3 .3 a 7 3 Q 33 9 4 5 3 3 -X3 . 53 2 3 % 5 a2 .3 .[ .3 . . 97 3 / . . 83 ! 35 5539 .N. C3 9 L3 3 3 3 6:. 97 3 . !3 2 3 % 5 a2 .3 J5 . .4 9 5 a 5 3 5 5 Z.@3 3J . F/:3. C3 9 L3 904 3 J3 . 53 2 3 % 5 a2 .N.N : .Y3 . . a3 .N : a .4 .3 J5 %2  ! 3 5 5 9. -a . 4 . .3 8 9 . a3 .a .3 3 . 9 4 3 Z9 . 3 9 3 a3 92 : .a J3 /A3 . 9 4a3 . 33 3F /:3 9: 9 4Z. . . 9743 . 83 / J 8 9 . 5 3 5 5 / % 5 a2 . 9.a 53 9 . 3C2 . -a .

83 a2 -a 9 5 9743 9 9 9 5 a2 .3 J5  . .J 3F /:3 93 -a 9 5  ' / . : . 9 O3 3 5 5 . 83 a2 3 8.N.a .3 V2J. .N.:C3 904 97.N.. 83 9 2 9Y : F3 .43 3 a397. .N.4 -a 3 -a .3 I . 9 .X3 . 5 3 5 5 / % 5 a2 . O5 . .a .J9 3 K7 :.a 8.3 2F9 .N.G3 : - 9 .3 :C3 9 5 /3 4 3 . 9 a2 . 3 a K7 :.38 9. ..5X. a: 3 X3 . 8 /3 % 3 'C9 9743 3 3 4a3 . / 3 9 J3 /A3 . 8 /3 % 3 'C9 3 O3 3 C: . 3 5 9 4 : C3 . F/:3. .a.: 3 . 97.@: 8 /3  4 .3 . .a 83 F3 3  : . 83 . % 3 'C9 .: @39 -. . 9 3 .. 02 . 83 9 5 9 C3 .4 5M L5 .. 2 3 .aE K7 : 3a.3 9.

a3 97. L5 . .a3 97.N.3 8 9 .N.3 . 3 . a . 3 8.3 8 /3 a . 5X . . F/:3.2 9 . . . .43 . .a E K 7 : 3a . 3 a K 7 : . a . . 3 3 3 .a 5X 704 3 %04 02 3 3 9 2 9. 5X 9 8 .J9 3 K 7 : . .a3 97.: @3 9 -. : 2a . .2 9 23 7K 704 3 .43 3 a3 97. 5 3 5 5 / % 5 a2 . 3 a .3 3 3 8. 9 3 . a 9 2 L.43 V4 3 . K 7 : 9 .  . 83 3 3 9 3 8.: 23 704 3 V 2J . 23 7K .: 3 . .N. a .: 3 /M3 .a3 97. .3 J5  ! 3 5 5 53 9 . .

a 4a3 . 3 3 3 . . /3 4 3 2F9 . F/:3.4 . /M3 9 .3 973 . . 5L2I. . . 83 . 3 97.. . . / % 5 a2 . 2F9 . 3 5 a 5 3 5 5 / .[3 2a J3 /A3 . 33 3 9 .: . 02 9 9 2 7. Z9 . 3    3C2 ! 3 5 5 L 2I . H3  .C.3 a 2F9 9743 3 3 5 3 5 5 6:. . 5 /A3 .3 9. 3 .: 3 . 2J 5 35 X338:3D 8 39 497436: 97 3D3F979 .3 J5 %2  ! 3 5 5 53 9 . 3 53 2 93.J 3F /:3 . . 83 9 /: 93 - J.3 -I / % 5 a2 . 3 5! O5 .4 9 5 4  4 .4 . 83 3 3 9  : 3 5 5 L -a a2 95 9 6:! .!3 .. 5 3 5 5 / % 5 a2 .[3 2I . 7.4 ! . ! .a .3 a / . 3 9 . 4a3 .a 5! 5M L5 . 9 5 .

a / 9.Y3 - 9 : .4 . F : -a . 3 5 5M L5 .3 L5 . 3 /a3 9H . 83 97 H 9 3:C3 4Z. 5 3 5 5 / % 5 a2 . a3 . 4 . .3 33 .8:3 . 83 3 3 9 . . . 3 5 . 3  . F/:3. 3 .3 J5 2 . ":. 83 8: 3D $. 9 : 3 4 .:3 . 3 .a 7O9 7. 83 O5 .J 2 G 9 L3 . 83 : L. : -a /  9: 9 .M3 2F9 J5 4 . . 8 : - 9 3 3C2 E 904 O3 3F /:3 -a .a 5M L5 . 3 .N. 83 9743 .@: 8 /3  4 .: . 3 9a3 / J / 3 -a 9 5 4 5 3 5 5 L 2I . .:  .: 3 . 53 2 3 % 5 a2 . 83 3J 9G9 3 8: 8 .J . 83 3 9a3 X 33 9 .4 .4 . 5 ..: E . 3 9 . . .a . 7. 9 2 9Y 3 9 .3 J5 . 5 7 7a3 / : .G9  3 9 .3 3 3 3C2 .

 : $ 9 . 83 53 9 . 9 a . .: . 9  3 a %7Y -3 3C3 . 9 . 3 3 . 5 3 5 5 / % 5 a2 .43 -a 3 3 /3 -a .N. 9 a 3 H .  : 3 3 33 .: . 3 3 9  4 . 2B .4 43 .4 . L5 . 9 9743 3 3 97:C3 2a 02 2J .. F/:3. . 9 a 3 H - 3 . ..43 .3 3 . .G $. 9 . 02 . 33 . 9 a . 9 . : . 3 E  . 3 3 3 3 3 H / F : 3 3 33 .@: . 3 .: 3 .a4 32 9 .:C3 3a4  3 - 3 . . 9 9743 97:C3 %:@3  3 9  9 3 .3 J5  ' /  9 9 % 5 a2 . .

[ 6:. 9 97I 9a3 33 . 9 9 . 5 3 5 5 / % 5 a2 . 3  : 3 .N F3 . 3 . . . 9 9743 97:C3 9. 9 5 . 2 97. O5 .! .a 9 3 6:.a 8 3 9 4  6: 9 .N. 83 5 9 C3 . 9 9743 97:C3 . 2 . L. 7 3 :C3 Q 33  9 L. 3 4 9 F3 9 . 9 3 . 5X /M3 -C3 5 5 3C 9: 9  33 4 3 . 9 9743 97:C3 .. 9 a 3 H a . .43 . 9 . 3 9 . 3 5 L. 33 ..a 6: 9 . . .43 .a 3 5 9 : L. 7. 9 . .G L.. F/:3.3 J5 . 2. . . 9 3 :G3 L . 33 4 .: E L 2I 4 . . .: 3 V 3 3 . F : -a . 3 . 3 . 9 .N.N F3 8 3 9 4 . 2a 3 9 4 97 9 .a 6: 9 . 3 a 4 . 83 %2  ! 3 5 5 L 2I . 9 a . . 8 /3 9743 9 9 . 2J . . 83 ! 3 5 5 3 : . 3   3C2 ! 3 5 5 3 : . 83 3 9a3 L.

3 3 9. 3 2a . 3 .@: 8 /3  8 /3 5 3 5 5 3a 4  . . 3 5M L5 .: 3 . 9. .a  6: 9 9 9 3 :G3 .a 9 5 .: 4 9 3 :G3 8.:C3 904 2F9 9743 . 2  3 /:3 8 .@3 . 5 / %3 9 2 9: 9 .. 3 3E 3 97 3 3 - 9 6:.: 3 . 3X K a2 3 2F9 02 .9G9 3 9 .@3 5 .N. ..: F9 .4 Q 33 53 9 .3 3 X 33 L5 9 .3 92 3 3 H . .3 3E 2X .3 3 . : 3 . 7.a X 33 5 /3 . 3 .3 J5 8 : - 9 .: .a X 33 F. % 5 a2 . 9 3 3 . 83 . 2 . 3  : . 9743 X 6: 9 .a 2 -4 9 3 8 5 2 4 .3 92 3 3 H . . 3 3E 3 97 3 - 9 6:. 9 9743 97:C3 a 9 5 !@3 :C3 9 5 3 8.  5 3 5. 9 3  6: 9 . J3 8.a4 X 6: 9 . F/:3.J 3F /:3 -a . .: .  ' / % 9 % 5 a2 . 9 .97 J.: 3 .: M. 3 .C. 5 . .

3 .a / : H 3 3 .3 . . 5! 2F9 02 .02 .: . .3 . 83 : L.@3 . 9J 3 02 . . 02 7. . 02 . 9743 .3 02 7 9 3 V. %a .F . . ! 6: 9 . 3 . 9 9 30 9 9 3 .M3 2F9 9 3 :G3 3 3 .: 3 . 3 7 %a .a4 a2 02 . % 7.: . .M3 3 97Y 3 3 . 3  4 .3 . 3 9 3 /3 9743 . 83 3X / .3 J5 ..9 ! . 3 : . 9 5 9743 . .a2 02 3 %a 3 K 02 / 2a 3 % 02 . 3 : .@3 O5 . 8G3 . 3 2. 9 5 / .3 7N 9 7. 5 3 5 5 / % 5 a2 . . . ! 6: 9 . 3.N. . F/:3. . 2F9 . .. 83 a2 -a 3 8.:F. %a / . J5 F9 6: 6:. 3 : .: H 7..a l . 02 . 5! .3 .3 6: 9 / .

3 J5 5 97.3 8 9 J3 /A3 .3 3 : . 6:. G 9 L3 .a . . 7 3 Q 33 904 2. 3 3. 3 9 . .4 6: 9 3 .a O5 . 5 3 ! 3 5 5 /5 % 5 a2 .N. 83 : 3 L -a 3J -a 9G9 3 . 3 . / 7a3  : .3 .C.3 3 2 O5 . 6:.: 3 . . %: O9 8 .2 3 3 . .3 a 5 3 5 5 / . 4. 9743 6: 97 3 3 /  4 . 3 5 J3 /A3 . . 6:. 2F9 . - : 9 L3 O3 . 6:.a 5 9 C3 33 2G 3 C . . 9 .O . 83 3 9a3 5 3 5 5 a2 . 9 9 9 9 3 9 3 -F 5 3 O5 . 9:  .3   3C2 ! 3 5 5 97. 9743  4 . 3 . F/:3.@3 6:. 3 8 /3 . 9 : -a . 83 .@: 8 /3  4 . 5 3 9C3 97.3 8 9 9 -. 83 : . . .  3 83 6:. 8 .3 8 9 .a 9: 3 3 3 9 . 6:. 83 . 9  6: 9 3F /:3 -a .

 /M3 97. 97. 6:.3 O3 O. . 2F9 8G .3 J5 5 . O3 . 3 .3 ":. 9 6:.3 .3 8 9 97 3 2 /3  ' /  -a 9 5 a2 . F/:3. 83 6:. 5 3 5 5 / % 5 a2 .3 8 9 . .: 3 .3 8 9 . 9 4 . .4 . 83 .4 9 9 . .

 8 /3 3 3 V . 2a 4 . .3 J5 .4 .3 9743 X3 2a I .4 . 53 2 3 % 5 a2 . H 3 4Z. 5X - 9 .3 8 9 .3 J5 J5 ":. 83 2. a3 . 6:.3 a 9 8 . 83 9. 97 3  8G -a .C.3 .3 9J . 3 X3 / 34a . $ 33 Z.3 2 : 9X .9 . 5 5 83 . 2 3 . 83 9 5 9: -a 9G9 3 2 4 . 9 . 9 5 . . 9 3 8 /3 9G9 /M3 / . 7. 8 /3 /M3 L5 9743 93 9 9 / . 2A: . . 2a . F/:3.4 6: 9 9 93 -F 5 3 .@3 2 : 9 a2 .N. .4 % a2 .. /3 5 3 2 397. . F3 3 2 9 9 C2 9H . . 45 3 5 5 / .Y3 5X 33 .@3 9 9 Z.4 Q 33 8 /3 . 02 ! 3 5 5 7 3 :C3 904 2A:   3C2 ! 3 5 5 7 3 :C3 904 2A: a 5 3 5 5 / .5 83 6:. 97. 9 .3 -X3 9 4 : C3 .a  3 9O . 3 . 3 .: 3 . -C9 a 53 2 3 % 5 / 9 4 . 83 - 9 9 -. 6:.a 3 : L. / .

N. 997 3904H2 :9 .3 . 83 97:3 . 9 C: 2A:  3 9a3 3 9 . .  J3 /A3 .N. .: 3 . .3 % 3a4 a 2 : 9 3 9' 9.: a2 2A: 4 . .3 . 3 . 2 9. 4 . 2 . . . .3 8 9 2A: . Z.@: 8 /3 l O5 .N. O5 . 3 .4 . 9 4 2A: % 2A: .. 3 9 . 83 6:. 3 . 9 a2 2A: 2F9 5@3 $. 9 . . . F/:3. .8. .a4. 83 53 9 . 83 /3 2A: H 3 9 3 6:. a2 -a Z. .a 8: 7. 83 - 9 . 83 9 2 : . . 83 . 9 4 7. -C9 a . . 2A:  . . a2 .3 J5 H 3 . 5@3 9 3 9 . H 3 904 3 J3 . 83 a2 33 -a 9 5 / J 8 J3 /A3 . 83 :  : .I33 :02 3 /:3 L. 4 . .Y3   ' / %:@3 % 5 a2 .M3 . 5 3 5 5 / % 5 a2 .a . . 2A: .

 3 J3/A33 8.4 J3 % 9 a: 8 .3 J5 % 3 3 / 3 8 . : .a .@: l.3 8 9 2A: . 83 . 9  8Y. !3 9 .: J.  : 3 F3 7 5 7 3 . 5 3 5 5 / % 5 a2 . 9@2 2A: J. .: 3 . E . .. F3 3 3 3 G2 .4 - 9 . F/:3. 2A: 2  6:. E % 3 F 3 4.

. 2 .N.: 3 F3 . 9 @: 9 3 L.N.4 J3 9X . Z.3 J5 % 3 8 .Y3  .: 3 . F/:3.3 I 97 3 9 3a4 .. . 904 2A: a2 9 5 . Z. X 2 : 9X .9 . 5@3 . 2  2a: 8 . %04 02 9 . 8Y 8Y . 5 3 5 5 / % 5 a2 . 8Y 3 / 3 E . 2 3 . 83 /. 2 : 9X a  . F3 3 3 3 G2 . . 8Y .  7 5 7 3 . . 2 : 9X Z.4 J3 E . 83 3 3 9 .. E .

4 J3 . F3 3 3 3 G2 .M3 /3 2A: . 2 2. 5@3 .7 . 9 a2 9G9 I .3 J5 % 9 E  8Y. 3 . . . 83 3 3 9 4 .@3 J3 /A3 .: 3 . 4 4. E 7 5 7 3 . 2 3:F . F/:3. 5 3 5 5 / % 5 a2 . . 83 97 3 -a .3 3 . .a3 7.X . 83 . . 9 3 / 3 a: 8 . 3 J. . 02 .Y3 .. . :3 / J 2 G.  .a3 97 H3 3 2 9X3 7. % 3 F 3 J. F3 3 3 3 G2 .7K % 3 8 . : 3 F3  7 5 7 3 . 3 3 3 9 3 . -a % 5 a2 . 9743 /  4 . 2A: 3 8 3 9743 8 .

O $.3 :C3 9 5 /3 4 3 .: 3 .a4 5@3 .3 . . K 7 : .3 J5 ' / %:@3 9 9 9 5 a2 . F/:3.:C3 . . 5 3 5 5 / % 5 a2 .3 9a3 2F9 4 3 .3 .:C3 a 9 5 ! 9 97 3 / J 2 97.

a3 9 : 5: 3 9 3a4 I 97@3 3 G 3 H 3 3 2  @: 6: 3 . 9a 3a 9..4 . K 7 : . .  4 . 97. .[ . K 7 : 3a 3.3 :G3 8 3  .3 a2  a3 9 : 5: .a3 9 : 5: 3  a3 9 : 5: 3 X . 83 a2 2A: I .3 . .3 3 8.: 2  6:.a3 9 : 5: 7 9 3 4 ..3 G3 . 3 3: .4 - 9 .a3 9 : 5: . 3 2. 3 J3 /A3 .a .N 9 .3 8 9 97.2 9 3 - 9 a2  8G3 3 / 3 .

. 83 9..:C3 .a3 97.N.N F3 8 3 9 4 a2 -a ! 3 5 5 3 . 83 4 3 . .N. 5 3 5 5 / % 5 a2 . 02 . 3 J39 /A3 .4 . 3 . 83 9.3 J5  K 7 : . a 5 3 5 5 9 . 5X 904 2A: . . .O 3 G 9 L3 .@3 . F/:3.   3C2 ! 3 5 5 3 . a2 -a VG . . a3 a2 9 2F9 8G . -3 4 3  ..9 -:F. . 9 5 9 : 9 3 9 . 83 97:3 .3 %2 .J . 02 3 J3 . .: 3 . 3 9 3a4 K 7 : . . . 83 E 3 . 83 3 3 9 -a .. .a3 97. a3 904 2A: 4  3 3  4 . 3 3a4 9743 2F9 9 3 :G3  3 . .N. .3 : O5 .

.4 H .3 8 L.@: 8 /3  4 .3 J5 l a 5 3 5 5 4 /.  : . -3 /3 . .3 3 9 3 . 53 9 . 2F9 . 3F /:3 -a . 83 F3 .. 3 5 /a3 9H . . 3 . 02 4 -a 9. 9 2a .a4 2F9 8 C3 . 9 9 3 8: 8 . F/:3.9 L. 5 3 5 5 / % 5 a2 .4 . 83 8: 3D 8: 8 .J 3 H 93 %:@3 . 83 94 : 3 . . . 9 5 97:3 .3 . .: 3 . . 3F /:3 -a 3 . 9 6:.a9% 5a2. 3 2 O5 .3 :C39 597. 3 a2 . 83 / /a3 3 2 .3 8 / 3 : 9  .4 . -3 / 9 9G3 3 9 H 94  ' 53 .

. 5 3 5 5 / % 5 a2 . 9. .4 .: 3 . / 3 J.J.3:C3.3..N.  .97. L J. 02.M3. : . 02 . 3 3 3 9 .4 .  !3 9 -a J.3 .a.@: .  J. .:F.N.J-G2B 02 2:G397.3. F/:3.. 97 3 -a 97 J. J5 .  .-/ K39 22F92 333 : 4 3 .3 .9: 9  %7 J.aN3F 3:C3. 83 94 : 3 32 9G3 3 9 3F /:3 .3 J5 2. 83 3 .3.3.33.  . 83 . C3. J5 30 3 3 9 4 .. : .

 %: 3 a  3 . 9G9 -3 .43  2a .: 3 .43  : % 02 .A3 9 H3 4 .4  . .4 . J  8.C 2 3 . . H 2 4 3 2 %  L.4 02 a 3E . . a3 . 02 .3 8 9 3 -G 3 @:  3 .J -G 2B 2 . a . .: 3a 02 2:G3 97I 9a3 .9 3 9 2 . . 9G .3 9 .9 3a / .: 23  9 . 2 5 .3 N3 F 02 3 3 : 3 %7H  43  8. 2I J5 / . 83 2 3 8 5 9J 97 H3 02 . . %: 3 3 . 03 . .43 97.N. . 9 3 9 3a4  3 7. 3 : 3 .3 J5 ' / -a a2 . . . 9: 9 2 2:G3 . a3 2 3 02 E .3 8 9 . F/:3.A3 9 H3 . l 2J a . 5 3 5 5 / % 5 a2 .3 97. . 3 .3 E 4 3.3 3 N3 F 02 : 2 3 . . a 9 -4 .N.N.

F 3a4 : . 2 5 3 5 5 5 9:F. 8 33 F3 8 3 9 4 9743 . 3 - 9 5 9 : 9 3 9 .4 9 5 %7 3 a 2F9 8G 02 3 5 5 9 H3 L. 83 L.a -a 9E 9 F 9.: 3 . 3a4 a 9G : 5 3 5 5 : . 83 8 3 9 4 . 33 : 2 7 3 % 3 C: 6: . 3 . L.a4 3 H 4 . 9 / . . 3 . 8 3a2 ..N. 5 9743 . F/:3.O 9 4 : C3 . . O5 .: %. 7 3 :C3 9. 5 3 5 5  3 2 .@: 8.4 . C 9 3 : 9 F a3 .: 9 9 9 / 8 . 5 3 5 5 / . 8 /3 9743 / % 5 a2 . 9 3  3 9O . .4 9  3 . .. a3 3 3 Q 33 3 .@3 : 2F9 8G : . . .3 J5  4 . a3 9743 9. 2F9 5 3 5 5 / .N. . 5 3 5 5 / % 5 a2 .N.a 8 9 4 7. 9 L5 8:3 .3 J5 ! 3 5 5 3 . . .G3 L.a 8 .4 3.

.N. .3 . 3D . . 9 8 . % : . . F 8: 3D 9 3 . 2 3 .O 973 Z. . 3 . 83 9743 2F9 J5 . . 9 a 7 3 . % 5 a2 . 83 .@3 . 9 -:F. 5 . F/:3.a 97 3 F .N.4 9 5 .a4 : C3 5 3 9C3 / .: 3 .J 3 : G 'C.N. . 5 3 5 5 / % 5 a2 .. 3a 97 H3 !3 2 3 % 5 a2 .a 6: 9 . .J 5 3 5 5 :C3 9 5 904 2A: 5 3 5 5 53 9 . 2 3 97 J.3 9.3 . a2 . 83 Q 33 9 4 5 H 3 9743 .  / . 9 I .2 9 F . .a4 33 9 3 :G3 . .3 5 3 5 5 / 9 L3 . 3 3 3 5 3 5 5 3 : . . .[ . . 8 a .4 9 5 9743 33 9 3 :G3 .3 I . .4 9 5 . Z9 .N. C3 9 L3 3a4 . 83 I 93 J5 5 . 3 -I . 2F9 8 . 4 . 02 5 -F.4 9 5 .M3 . 83 3 8 5M L5 . -C9 3 5 3 5 5 9. a3 . . 9 9 4 5 L.a4 93 4 -a 93 3F /:3 . .N.4 .C. 02 L.3 J5 . H 3 9.

 F/:3.: 3 'J : .@: .N, ;C.  2J 5
3 5 5 / . I 9 : . . 5
3 / % 5 2 3 %' 3. .:3 5I5 53 a2 ;3 J5 J5 3 7 3 a 5 9 : 9 3 9 . .. . 9 5 .N, . 83 Y E 2 3
H 4 ; 3 .@3 ; 3 /3 3 3 5
3 5 5 -C3 5 5 ;a 3 9 . 9 . . / . 3
9 3a4 9 4 : C3 .4 . 83 . 3: .@: 
L. 9 C3 2 3 . C ;, 97Y ,4 9 5 .N, . . 02 93 .
H3 ! 33 9. a3 3 3 3 . . 02 - 9 / 3 9 3 3 8: 3D .!2 O. .N, 2 3 - 3 H 3 -a ; 9 2F9 . . 2 . . 7 7a3 l . 3 a C: 6:! .N, ;C.  2J 5
3 5 5 / . %7 3 . 8I 3 3 9 . ; 3 3
; G .O3 9  9. C3 2F9 8G -C3 5 5 / % 5 a2 ;3  5 3 ;J : .@:  2J 5
3 5 5 I 97
H3 9 : . l 3 2 3
8,: 
' C3 5 5 9. C3 / % 5 a2 ;3 J5  5 3 
L. : .@:  2J

 F/:3.: 3 
' C3 5 5 9. C3 / % 5 a2 ;3 J5  5 3 
L. : .@:  2J 

% . .9G9;C.6:,38 9 9 2 : - 9 9 33.4.83 . 83 9 : ;G3 9 ;G3 ;a/34 8 O3 9O3 3 3 3 H ; 9 9 N3 .N3 3 9a3 .: 4 ; .O3 9 9G3 3 9 a 5 9 . . 9G9 ;C. 6:,3 8 9
% 2 .N, 53 2 3 % 5 a2 ;3 lG ;J : -a 2 : 9 6:,3 8 9 a . 8I 9 2 :G3 ; .O3 9 5 3 3 . : 97
J. .
3 97 3 . 4 . 
J3 /A3 . 83 6:,3 8 9 97. 9 5 G 9
L3 .@3 2 : 9 ;C. 6:,3 8 9 .3 . 9 3 a3 97 3 J5 .3 . 9 3 a3 34a J5 97
J.  3 J5 l 6:,3 8 9 . . 9 
L3 4 ; 3 .@3 
J3 /A3 . . 02 6:,3 8 9 904 97 3 9 3 9 3 9 .:3 9J 7 3 9 9743 7, 34a 9 , 9J @3 , 3
L.  ;a 6:,3 8 9 - 3 3 : . 6:,3 7 . 5  3 3 . 9 9 Z. 8 . 904 5@3 L .N, 8 . 4 4, 3H 2a -a ;3 .N, . . 02 97I 3 3 83 F3 2J 2 3

 F/:3.: 3 
' C3 5 5 9. C3 / % 5 a2 ;3 J5  5 3 
L. : .@:  2J

' / %:@3 % 9  ":,3 8 9 ; 9 4 ; 3 . 9 .4 . 83 6:,3 8 9 I 3a ;a . 5  4Z. . 9 /Z3 . 83 2 02 2,3 2F9 9 . 02 9 . 3 9 3 J5 4 ; 3 3 9a3  3C2 -a . .4 . 83 - 3 . . 4 . 83 . L I 5@3 3 3 9 $ 97  . 83 ;, 6:,3 8 9 ;, . 5  6:,3 8 9 
L. 8,: 8 5 5 . . J9C:./a3 9 . 2a 02  I-a
9 4 9a3 2F9 2a029 .3 9a .3 :- 3 ; /a3  ' / %3 -a
 3 / 3 - 3 34a : - 3 3 94 : ,3 3 / 3 97Y3
F 3 2a: 97 3 2 3 3
- 3
, 2 9 03  7 9 9 3 23
3E 2a:E2J3F3D3

5 . . 6:. 3 . 2a 02 9 . :C3 9 5 6:.N.3 J5  5 3 L.3 ..@:  2J %7 3 . : .3 8 9 L.3 8 9 . 97 H3 02 4Z. 83 5 9 97 3 2 9a3 4 3 . .3 8 9 2F9 .38 9. . 3 9 5 9 /.a  33 02 6:. O 2 97.026:. 9743 : .3 33 .2 6:.3 3a4 . .2 O.3 2 : .J33.M34a . 02 .3 02 7 9 9 . 9 9 .3 8 9 .  9 : 3 2 7 9 : : . 3 02 I . L5  3 .3 .3 8 9 .3 .: 3 ' C3 5 5 9. .. . 3 2a: E . % /a3 . 97 J. %. F/:3. C3 / % 5 a2 . %7 3 9 6:. 02 . .G ' /  %:@3 a 9 5 ":.

 F/:3.: 3 
' C3 5 5 9. C3 / % 5 a2 ;3 J5  5 3 
L. : .@:  2J 

 -a 3a 4 ; 3 5 3 
J3 .4 . 83 6:,3 8 9 97
J. 2F9 . 2a 02 9 . . -3 2 9 . g3 6, . 4, . .X3 ;a . 5 6:,3 8 9 
L. ;a4 3 5 l 3 J5 4 ; 3 
J3 /A3 . 83 /, ;a4 : .@: -a 9 5 8 5 5 . . . 9 9 6:,3 8 9 
L. 9a3 2F9 /a3 . 9 9 ' / ; 2F9 /a3 9X . -3 2 9 I-a
J9C:.2:G39X5
L3I , 8397
H3 %3-a
%X-,46: 9 3838 33 
2F9 . . 3
%X93-F5 3 G.94 7 97 32Z9 9 %3 2 3;Y39, 2a:3: 8M . 3 :.97,.. % 3 4 7F3 .07L5.83 3E 5 : 3,: 4,E7. . 34,3 
. 3-
J2

 F/:3.: 3 
' C3 5 5 9. C3 / % 5 a2 ;3 J5  5 3 
L. : .@:  2J 

 9 -a X2 3 3 .N, 02 ; . 5
L3   3 02  9 ,4 : 3 -3 :3 ' / %:@3 :9 4.N,-a;32 :9X.43; 9 :C39 5 5/a3 .9 99X2F9; 93: 97433a a .2 . L3 97:  -a3a 4; 3.3/Z3.836:,38 9; 93: 9 97
J. $,:a2F9/a3 9X.43a97G3 I-a J9C:.43; 92:G39XF9 .Oa97G3, 97
I39a3 %3-a 
%X-,46: 994a393
L. -,45NJ5 3;a37.5,A33 3 . . 3033 3 3Z3
%XZ. 293-F5 3 

 F/:3.: 3 
' C3 5 5 9. C3 / % 5 a2 ;3 J5  5 3 
L. : .@:  2J 

V@:. .,4
L.-,45NJ5 32 3 3 
3:3 2 98 3 2a4E.9 3;,94;,.,4 .J5;X83 ;a38 2 .,.,334 9 V: -F 3: /a 3 :2a:8 . .43;O9; 5 ,8,:
%XZ.9 34 9F3 %6:03834 9: 8 39 . / 8J2 ;,3 % 33 9. 93;Ja2  9-a .X23D.N,02; ; 93: 
. . 3- 49 . 43 
2F99a3; 39743, 3  
; ":,38 9 9 2 /34 3a;C.a2 9 8 ..@39 9.4;C./ 9 4 ;32 :9X

a 9 3 L5 3 I .3 J5 J5 J5 . 543 . 02 - 9 3 L. 02 9 5 3 9a3 .a . . . 3 9 .N . 9G9 2 3 % 5 a2 .a .: 3 ' C3 5 5 9.N.4 . 3F /:3 2F9 . .a .G3 8G3 .Y3 5X 3 2 L. . I 5@3 :C3 3 J5 5@3 % 5 a2 .3 . F 3 X3 .a 5 3 5 5 X3 / 53 2 3 % 5 a2 . 2F9 .4 9 5 97 3 -a 3 . 3 97 3 : . 2 3 97 J. Q33. .83 9 L. 9: 3 3 2J I 2 .a 2 3 H a 9 3 O5 .4 97 J. 2 3 . 6:.3 973 3 9 a .G3 : - 9 .4 97 J. 3 34a . . 97. . 3 9 .C.3 J5  4 . . Q 33 . F/:3. 6:. 02 .3 I . : 97O. 3. J5 97 3 .N. 3 .. 6:. .N. 9 .3 J5  5 3 L.I.a . : . Q 33 3 97 3 -a 3 .: - 9 9 L5 3 : .3 .: I . Q 33 2a .N.N . 904 2F9 .3 9 4 .@: . 2 3 904 O3 . .J5 J5 V / 9G9 !3 2 3 % 5 a2 . 83  9 L.3 4Z. V 3 . . C3 / % 5 a2 .a5 9:3 3 39 . 5X 3 2 L. 02 .N . 9 . 97. : .@:  2J  2.

a . 9 9 3 53 2 3 9 5 a2 .:C3 2 : 9X . F/:3.I. 9 2F9 4 3 .3 5 3 5 5 .3 J5  . 53 2 3 % 5 a2 . C3 / % 5 a2 . 83 9 L.N.C. .9 L. 9a3 . 3 .3 J5  5 3 L. 02 . 3 9 .: . . 8.@:  2J  2. 9 4 . .: .3 J5  - J. 83 L. 3.: 3 ' C3 5 5 9.J5  .  .O3 9 . . . . . 3 5X 3 2 .3 -X3 . 9 3 53 2 3 % 5 a2 .:C3 2 : 9X . 53 2 3 % 5 a2 .a -C3 5 5 5M L5 . . Q33.3 3 3 .a5 9:3 3 39 .83 9 L.3 3 3 . X3 / 53 2 3 % 5 a2 . . .J J5 J5  .3 J5 . 4 . 8I . .3 J5  97 3 .4 . . 9G3 3 8. : . @:  3 9a3 9743 .

4 3 39 3.390497 39 3.:C3 3 3  . .33.3 EL 3 3 .3F .:C3 .:C3.3 9H .:C3 /:3. 94a3.a3F3 H3 8: 3D 34 3. 4Z. 30 3 H93 /.. .J5  . 33. 99743 3 .83 9 L.:97:C3 . .@:IJ5 :9 3a4a .. 33.3 . C3 / % 5 a2 . F/:3.:C3 .334  : L.: 9G3. :.G997:C3 2I-a / 3 - 3 9-a /34 3.[3 . .:E EL . 9 .: .N. : . .3 .334Z..a 9-a 2I7F3  32I7F3 $ 5 5.4 3 . 3 0 :. 3. 9974397:C3a3 H .3 J5  5 3 L. .J.9 5 .a4. . 9  2 L. Q33.3 .@:IJ5 :.:C3 9 L.a5 9:3 3 39 .:C 4Z.@:IJ5 :. 92I-a 39 5 97.@:  2J  2.9 77a3 % 4  :.a X3 2 :  L. -a. 3/.-a.N.I. .G L. . .:C3 !3 -C9 L. .: ' 94 3.3 . L.2 :  3 3 . 9 . 2F9-a.. J. 9 .@:/3 L.3 9a32F9-a.  2F98 .C.: 3 ' C3 5 5 9.a4C 904. .@: 30 .33. .3 : 3 3 9.

. 9 . 9 9 3 .G .: EL :. 9 2I -a 93 -a 9 -a ' 9 L.3 4Z. 6:  3  93 J. 9 .3 904L .43 .3 9 6:.@:  2J  2.. : 2I -a 9 -a 97 3 9 2 : 9X 93 -a : 7 .I.N. .3 2 : 9X . 9 2 3 . : . . -a .N. 2 : 9X .3 3 : . .3 2 : 9X .3 J5  5 3 L. 3.83 9 L.3 5 9 C3 Z.@:IJ5 :.N.G . 4 3 .3 9X . 6:. . 3 H  :9X . C3 / % 5 a2 .3 8 9 .:E L  : 9 3a4 a .J5  % 4  99X 8 L. 9 .. 9 9 . Q33. .43 . .[3 :. 9 L. 9a3 9 3 3 9 3 90 4C 9G3 . .a5 9:3 3 39 . .3 2 : 9X 2 L. 9 .3 97. 2 7 3 3 2 53 -C9 .G . F/:3. .43 . : 9 4 -a .J . . .3 8 9 9743 . .N. 97Y . .a . 9 .@:IJ5 99X .3 2 : 9X 4a3 .3 .9 2 : 9X .@:IJ5 .C. 9 :3 6:.: 3 ' C3 5 5 9. -a . .X3 B5. 3 3 . 6:.

.I.X2 -a2F9. 9 ' 993 9.a5 9:3 3 39 . C3 / % 5 a2 . 3.O. Q33.@:IJ5 2 L.2F9 @N a26:03 -a. 99 ' 3/3 .39a3O39 9 . : .48 3 -:3 F3.3 J5  5 3 L.23 ..: 3 ' C3 5 5 9.:G 97 35439 9 % 4  :.@:IJ5 :. 93 9 % 5 @:9 5@3..N..2. -X3. . 3 97. . . . 92F9 9 9 3 93 904 92E . :9 39 H3.@:  2J  2.97 3 3 3 9 393-a9E9 3.3. 3 .J5  :.@:IJ5 . ' 99 93 2A:.9 3 3 .83 9 L.a-a9E9 3 39 . .N. .a 9 3 3 . 92F9 9 3F/:3.4  9. F/:3.

4 9 5 %7.J 4a3 .4  9 3 3 9 93 93 .X3 .@:  2J  2. 3. .a4 E ..: 3 ' C3 5 5 9. :. 97.4  5 L.a5 9:3 3 39 . -:3 . 9 L.J 4a3 .. 9: 9 5. 8 .I. .4 3H . 3 3 3 3 J5 5N 3 9 3 9743 83 4 9 9a3 9 .X3 .X2 3 3 5M L5 . Z9 7. 2.[ 93 2 9 H . C3 / % 5 a2 .83 9 L. Q33.4 9 5 :.@:IJ5 .G 5M 9 5 9 L5 .. 97.N..3 J5  5 3 L. . F/:3.   C3 5 H 9743 .: . 2. .@:IJ5 /3 L. /a3 9 3 .@:IJ53 9 /M3 H 9 . . .4  .J5  % 4  :. : . 9743 97. .

: 3 ' C3 5 5 9. .@:IJ5 9 J 9C: :.C . Q33.83 9 L.a5 9:3 3 39 . 9 . : . . -X3 93 9743 32 9 .@:IJ5 9 J 9C: .@:IJ5  :.3 9743 8 9 . .@:  2J  2. C3 / % 5 a2 .a /3 6: 3 9 3 9: . . . 3 9 . J 9C: .a 97 3 -a 3 3 9743  2J 3 02 . F/:3. 9a3 .J5  % 4  :. 5 3 9 6:. 3. 3 J5 2 .3 8G3 .I.3 J5  5 3 L. J 9C: . -X4 .N.

@39 9 .3 - : 8 9 .@:I :.: 39 3 - 9 33F/:3. 9 3 . 6: 9743 -a .: 3 ' C3 5 5 9. 9 93 9-X39 9. .a5 9:3 3 39 .C.a42A:9 .@:  2J  2. .a4.: 39 3 .J5  9 5 % 4  :.J .83 9 L. 2A: 9H 38 3 9 3O33F/:3 . . . C3 / % 5 a2 . . 9.97G39743 9H 38 3 :. V 3 9: 9904 . 92 9 9 93 9 . 3.@:IJ5 %2 9H J5 5 . : . 9 . 93F 3 3 9 .a4 . . Q33. : 9 3a4 a 92 9 9 93 9 993 .N. F/:3. 99H. :.@:IJ5 :.@: 97439 .3 J5  5 3 L. 3 9 2 93 a2 6:03 .I.

 3 - 9 L.a5 9:3 3 39 . 3 .3 8 9 97 3 2 : 9X 9a3 2F9 -a . . . 02 - 9 : .3 3 3 9  3 .3 2 : 9X .3 3 4Z.a4 C 9G3 . . 9 / /a3 J3 /A3 . 83 3 .: E 4Z.:  4Z. 6:.3 . 2F9 4 3 . I J5 . 9 9  3 .@:  2J  2.N.: . 4 3 904 97 3 9 3 .: %7 3 .3 .: 3 ' C3 5 5 9. . 83 J5  a2 L.3 J5  5 3 L. 9 4 .3 9a3 -a . F/:3. C3 / % 5 a2 .3 9H . 9 4 3 . 8I  4 . 2F9 4 3 .83 9 L. 9X /.:C3 4Z. : . 9 9:F. 3 / J5 . . . -X3 9G3  4 . Q33.: . 9 L.3 3 .3 .I. . .3 2 : 9X %  J3 /A3 .J5  ":. 4 3 904 97 3 9 6:.3 8 9 97.3 2I -a / 3 - 3 9 -a 9743 . 9 2I -a 93 -a 9 -a 9743 -a . 02 - 9 3 .:C3 : . 3.

. .a 3 J5 .X3 B5 3 .N. 83 9 J 9C: . C3 / % 5 a2 .3 J5  4 .@:  2J  2. 2 . 53 2 3 % 5 a2 .J5  ' / J5 . . 9 .3 J 9C: . 2J I 2 .N. .4 3 . .a5 9:3 3 39 .. Q 33  . 5 3 9 3 . 2 3 a .3 . .83 9 L. .[ . F/:3. : . 3 5X 3 2 .@3 5 9 : 3 3 : - 9 .3 % 3 9 3 .: 3 ' C3 5 5 9. 83 8 7 9 9: 3 L  L.3 J 9C: . . .I. 3. 3 H 93 3 -a -G 2B . 9 02 . F .N. . . . . 2 D3 3 9 . . . 83 . J5 2 97 H3 3a4 $I 9 . . J5  / -a % 5 a2 . . J 9C: .N. I J5  . E J5  / 9 5 a2 . 83 5 9 : .3 I . 3 9 3a4 . 3 .3 . . 3 L. Q33. 3 H 93 4 . -a J 9C: . 3 /3 O5 . 3 9 . 2 . 3 9 .  V / 9G9 53 2 3 % 5 a2 . 02 . :C3 3 -a 9 J  9 3 . J5 / J V3 9H 5X : L. Q 33 .@: .3 J5  5 3 L.a 9 . 3 3 : .

:G 9:@3 . 53 2 3 . 9743 2F9 3 . 53 2 3 % 5 a2 . 53 2 3 9743 2 3 % 3'C9 L. F/:3.L5.3 . 97 . 53 2 3 .C.4C:6:XH/ % 5a2.. 9 . L. .@:  2J % .3 J5  5 3 L. 3 9X . 9 C3 I .: 3 ' C3 5 5 9.: 3 . 83 5X 9: 9 5 3 3 3 9 . . C3 / % 5 a2 .2 3.3  % .3 5 I . L5 . .:C3 :C3 9 . 8 5 5 -G 97 9 9 .4 H .a . 3 % 5 .3 -. 53 2 3 . . 2 3 % 3 'C9 $ 9 . : . . 33.N. 2F9 9:@3 V 53 2 3 % 5 a2 . . L5 . . . 3 9 .N.

3 .N.4 .3 L. 8 /3 3C 9: 9 9743 . 3 97.3 543 . 43 .N. 3 ..: . C3 / % 5 a2 . 3 .@:  2J % . 9 .:C3 %743 6: 97 3 J3 /A3 .3 J5  5 3 L.:G 9:@3 . / 3 .N.:3 . 3 3 -a % 5 . -a . .3 -X3 VZ.: . 33.@3 J3 /A3 .2 3. . . 5a2.4C:6:XH/ %  !3 2 3 % 5 . : 9 4 . 9 4 .4 9743 .a . : 3a O5 .L5.4 .  : H 3 3 F9 3 H .a 3D.  3 - 3 . . F/:3. 2F9 -a .3 03 J3 /A3 97 3 9 . 2 .:3 3 J. .3 2 : 9X . -a 9 5 . 6:.43 .4 93 9 4 . ... 83 9 2 : 3F /:3 4 . 83 : . -a % 5 . 97Y 2 : 9X .: 3 ' C3 5 5 9.N. .2 . 3 . 3 O V 9 :3 3 / : 9: 9 2 : 9X . 9 . 3 : : . . /M3 9 3 . 2 9P C . /3 33 . 8 . 83 : - 9 3 : 9 4 . J5 . 4. -C9 a3 4 9 .3 2A: a2 3 C: . . : . . / I . .3 2 : 9X . . 2.3 % 5 . 9 ":. 3C 9: 9 .3 8 9 .@3 . .Z9 ..:C3 3 -a 9 5 .3 -X3 3 C 9: 9 . . 9 $@: 7 3 4. a . 02 9 V : J. 3a 4 .G 43 $ 43 . 9 %X 34  3 a3 F3 3D . 3 7 . 3 97 3 % 5 . .  9 9:F.C3 2 : 9X .

O 5 3 G3 . -a/ 3 9  4 .43 . 8 /3 9  9 3 a: 3 X3 53 . .X3 B5 .N. F 9 3 .4. 83 9  L. .3 6:.X3 .a3 97 3 3 . .:3 3 J. 9 3 3 3 9 3 J. . B5 83 F3 . .a3 3 2a: . 6: 3 Z9 . 904 .: 3 ' C3 5 5 9.4 O . -a /  4 . 9 2a 2 3 9X 9 -a ..:3 .: 3 ":. 3L L. 9X 9 -. 3 .@3 O5 .N. 83 3 23 ' /a9 5.:3. 3 -.X2 O.J . 9: . 2 3 G . 02 . 9 9 . .43 . 9 .4 6: 9 3 . .O 3E .a -F.:33 J.:3 6:. 3 .3 2J 83 F3 5 /A3 .43 2 9 43 . F/:3. .4 .X 9X . . 2J B5 a2 8.N. X .a .O . 3 2E3 3  -3  @: 97Y3 .:3 .43. .:3 3 J.3 9 .O . X G .a3 . F . -F.J 9 3 J.3 3 9N 93 %3 . 9 . C3 / % 5 a2 .N.@3 9X 03 . . 2 : 9X . . .@:  2J / -a 3a 4 .N.X2 .4 a: .a 943 .3 J5  5 3 L..N. : . 3 3 2M.:3 .

: 3 ' C3 5 5 9. -a 9 5 .@3 9 9 .X2 . 3 . % . .3 %7. !.3 L. . 9 .3 :C3 9 5 92 9 9 93 9 . 83 .3 2F9 . 3 H . a 9 C: .4  3 .a . % 92 . 3 %7 3 9X / : . : .N. 83 .J 3 H 93 a . . ' . . . 97 3 -a 9 . 83 9 7 . . .N. F/:3.4 / 9 9 % 5 a2 .J 3 H 3 3 9 V a : 9G 6:.C. 02 .a /M3 9 3 3 9 C3 L. . .:F.X2 O. 5@3 . -a 9 5 . 8 4  / . 6:. . 2F9 . . 9 .3 9. : . 8G3 . 9. % C: . 9 .X2 3 3 .:C3 .4 . . .3 973 O5 . . 9 3 .3 J5  5 3 L. % 3 . .3 -X3 .a . 3 /3 3 3 3 9 . 8G3 . 02 .. 3 O5 . .. 3 3 3 3 9 J 6:.3 C 9 3 . 9 .@3 J3 /A3 . . 9G9 9 4 .3 4 .3 . C3 / % 5 a2 . 9 9 .3 94a3 H3 $. . 9 2 : -a 9 5 . /3 4 /. 9 3 3C 9: 9 . 9 . . -a 9 5 .4 / 9 4 9 5 a2 . 4 .a4 9. 83 F3 3 .@:  2J ":. -a 9 5 . 02 .J 2B I ' 3 6:G.4 .

. . . 9 O3 . C3 / % 5 a2 . 7 3 Q 33 3 .: .: . 9 . 4.3 973 . 2F9 4 3 9 3 3 . 97 3 -a -a .C.2 .: 3 9 3a4 -a . 9 5 L. . .3 J5 . 9 ' C3 5 5 9. 3 3 . . 6:. 9 .3 .3 -X3 .:C3 . / : . . /3 9. 3 9X F /:3 -a .4 . .3 . . 83 a 2F9 Q 33 9 8 .N. 30 . !3 2 3 3 9X 7 3 . . . .X .N. 53 2 3 % 5 a2 .: . 9 . 9. .. 3 9X a .N.N -a . .Y3 .:C3 L. 9 8. 3 9X 8 A3 3 8.a 7 3 . .:C3 . 83 .3 . 83 L. .3 34a 9 H3 4. . F/:3. . 9 2 2Q . 9 . -a .3 83 F3 4a 7.3 9743 -a % 5 . . 3 9X .:C3 .3 2F9 .:C3 30 .@:  2J . 83 Q 33 :C3 3 .C.[ .a . 3D. 83 . 83 . 3 3 4Z. 9 a 2F9 4 3 .3 J5  5 3 L.  . 3 9X .: 3  !3 2 3 . . 30 9@ .3 -X3 L. 8 /3 .4 .4 . !3 2 3 . : . 6:. 9 5 L. . . 8 9743 .: ":. 3 9X % 3 'C9 3 : .N. 3 97 3 . 97 3 J5  . 8 /3 9 3 . . 53 2 3 % 5 a2 . . . 83  !3 2 3 .

 .4 .X . 3 .2 . 32 . 33 4Z.3 J5  3 9 4 . 83  /C3 . 3 .: .:C3 -a $ 9 .X .: 30 $. 9 . F/:3. 83 3 : 3D.4 3. J5 9 9 . 83 4 9 F3 32  : .X J5 30 .@: . L.[3 .:C3 . . . .a5 . . 3 -. .Y3/.:  .a L   93 4 3 @3 L9 2 .3 . 32 3 . 83 : L.4 9 9 . .@3 5X 9 . 9. . 83 2F9 4 3 8. 33 97 J.:C3 .M3 4 . 83 : L. / J 2 3 9 . . 3 .X . .a . . C3 % a2 .: . .: .  J3 /A3 . 83 .83  . 4 9 F3 904 32 -G3 32  .:  4 .@: 2J 4a3 .N5 : a 3 .X .4 .: 3 ' C3 5 5 9. 9. 3 . :3 4  /  .: .2 .N. 83 4 9 F3 32  : .:C3 4 . . .X .4 .a 3 3 9 $. 3 .: .3 23 4 . 02 /. .a4 97. 83 93 4 3 4 .:C3 .@: .O 3 3 9 J3 /A3 . 3 . . 83 .:C3 4 . 32 ' / /  . .4 .

 8 /3 9 .a 8 /3 .: 9743 % 3 'C9 4 . F3 7 9 J3 G  !3 9 3 :C3 9 . 9 9 9743 . . 8 /3 / : . 83 9743 9 9 . .a .:C3 3a 4 . .G3 9 5X - 9 .@3 . .@:3 4Z. 53 2 3 :C3 9 .:F.3 8 9 3J .: a . .C.3 9 . 3 3 . 4 .J . 7 3 Q 33 3 . 3 J3 /A3 .: . .C.: .3 V .a .3 .: .@: .2 . .4 53 2 3 % 5 a2 . : . 9 4 3 9 3 9 5 9  /. / 2 4 .: 3 9. 9 .4 .C. 2a 53 2 3 . .3 a 2F9 : .C.N : . 9 9 2 9 9743 . C3 9 .:3 .a4 .:C3 3 H 9 9 .: C2 .:C3 . F/:3.3 J5 .N.:C3 V .G3 9 543 5O .: . .:C3 :G3 a2 L.: . L. . 8G3 :3 6:.a 8 5 5 . 9 . C: 6:X 9 / 53 2 3 :C3 9 .3  4a . 3 .3 . 9 3 53 2 3 :C3 9 . a3 Z9 . 53 2 3 % 5 a2 .G3 9 .a . 3 . . 3 5X - 9 . . .3 9 . -a . . . 8 .3 J5  L.G3 9 . 83 5X . . 83 .N. 9. .C. 5 . 8 /3 9 .: 4 . 9 .a . . 6:. 9 9 2I 7F3 . . /3 97L 7 9 .4 02 . . 'J 5 9.a .a .: .:C3 5 3 3  2J . .2 .a 9. . ' C3 5 3 3 9 / % 5 a2 .O J3 /A3 . 3 .G3 9 . 02 . .. 9a3 2F9 . 83 9 .

3 .3 J5  5 3 L.:3 9 3a4 . 9 5 Z. F 97:3 .a. 5 9 2 .3 97 3 3 97 3 33 97 3 3 5 3 .G3 9 . 9 5 9 9 3 9 97 3 3 97 3 4 97 3 . .N. .. 83 .G -a 4 . 3 . F Z. 83 Z9 . 9 L. . C3 / % 5 a2 . 7. .4 . 9 C3 . F 9 5 9  973 97 3 . 2 . . 02 9 2 9 2 .: 3 ' C3 5 5 9. 83 . . %H 3a97 3 -. -C9 a 9 5 . .3 9 3 9 . %H  3a97 3 %H 3a 97 393 97 3 .4 . .8. 9 5 97 3 93 4Z. : . 9  973 97 3 9 9 3 9 97 3 .N3 . 9 : 3 .3. F/:3. F .. 9 a2 3 8.N. . 2. .:3 .: %H 3a97397 3 2 . 9 4 7.4 9 5 97 3 93 4 . 9H  . 9 J3 /A3 . 3 J3 /A3 .@:  2J ' /% 9:C39. %H  3a 97 3 93 2 . 9 L.: .: % 39 9 5 3 9VZ.%H  3a 973 97 3 2 .2 :9X9743 3 3. .

9 .N %. Z.@:  2J 4. 9: L. 9 . .a44a3. 9: 9 . 2 2F9 8G 4a 9.G . a3 a2 a: .O3 ' /  .3 2 : 9X ":.N. .2 8.N. 02 L. . . . L.G3 8G3 .@3. .L5 39 .a.a 9 C3 L.a59:F. 9. 9 2 : - 9 . . 2 3 . 9 . F/:3. 9  % .. . . . 02 3 . . .N.3 2 : 9X . 6:.4 % 5 a2 . 9 F3 . $ V . . 9 4 . 02 8 9X . .2 3.3D.X3. 9 : L. .3 9:F.3 8 9 8 5 9 97 3 .8/3 9743. a3 . F3 3 8 8G3 .2 8.: 3 ' C3 5 5 9. . L .3 . 9 . ... -a .N.a 6:. .839.43 . 9 3 .[. . 2 3 2F9 . a 2F9 2 3 . .   3 4. F3 9.a3/M39Z9. F3 9.6:.Z3 83 F3 .a F3 .4 . 2 5 9 J :3 6:. 9 .N. . 3 .a 9.:. 9 . 83 . F3 9.:. 97L . 9 . : C3 9 3 3 F 9 . . . 83 L. 4.O3 3 3 9 . . 3. . .% 3'C99 H3.O973 J3/A3.X2 . C3 / % 5 a2 . .a .49 53 4Z.  a2 .:  L.G3 : - 9 . : .3 9.3 J5  5 3 %2 / :C39.

3 .N. . . @ 3 . . 02 a2 . 8 9 3 6:. O5 . . . 83 Q 33 . 97:C3  .3 4 F 6:.3 . a %7 3 9 C3 7 Y3 : 3 J. 8 I 3D. . 3 L.3 973 9743 . . Z. H 8G3 . .3 . 4 . F/:3. .C. 9G9 .N. . 83 9 7 97 3 9  a3 F3 H 3 8: 3D . /3 9F. 3 9 . 5 a2 J5 J :356:. 3 . Z.C. .2 9M Z. -a .a @ 9 a4 . 8 C3 .3 9743 53 2 3 % 5 a2 . 2 . . . 9 4 ..:C3 92 9 9 . 8 : 02 2J /Y3 9H . . 9 . 2 . %02 9. 02 8 .:3 . 97L . 'C9 .X 3 3 9 9 : 3 .2 6:. J 8 J3 /A3 .3 3 2 5@3 6:. 9. 97: 3 9G3 /3 3 J. . 9H  3 3 9 . . .N. .C. .@:  L. 02 8 : L. . O5 . 2 3 V . 8 C3  3 9a3 . C3 / . 97:C3 . .:C3 ' / -a . -a . . 8 C3 . . 83 9 2 : 2 5 9 ' C3 5 9.3 2 3 5 3 L.N. 83 9  L. . /3 7 9 J3 9743 . .4 . . 83 . O5 . 8 .: 3 : 2 3 4. 5 . 8 9 : - : . . .N. . .M3 2 3 97 3 94a3 6:G.3 . 9 .a 3 J. .3 . . . . 9H . Z9 . a %7 3 ":. . 3 V .

. :Q .a .a 9: 9 5 3 9 . 9 .M3 2 3 . 9 2 33 /: . X3 / 9G9 3 X3 / .3 .a : 9 : 4. V $ 3 9 a X !Y3 5 9 97 3 3.a .@3 5X . 9: L. 2 3 3 9 / . .N. 6: 3 9 3 J. 93 .3 3 H 4 .: 3 ' 5 9 C3 5 5 9.G3 : - 9 3 2 5 /3 9743 3 . $ V . 02 8 a2 9G9 . .3 . 9 . : F3 3 9 . F/:3. X !Y3 5 3 V 3 3 3 X !Y3 . 9. 3. 3 9a: 4 Z. 83 . . B5 6: 3 9 3 J. . : . 3 L. 97 .3 J5 8 /A3 3 L. . 8 .3 973 . 3 9 .X3 3 J. O5 . . -a .: ' / 4 Z.N.3 9X .a 3 3 . 9 . / .3 . 5 4.J / . ":. G . C3 %2 a2 . : . % 5 a2 . . 8: J3 . 4. 97: 3 9G3 .a 2 3 . . 9 2 3 V .@: 2 3 3 9  L. 5 3 .:3 . .a 9@2 6:.N. 02 : . 2 . . . 2 3 4.a a 9a3 5G . J 9C: . 2  : 2a Va 9 5 9 97 3 /: . . Z. J3 3 9 3 J.  5 3 9 2J . 9 .X. 9 5 .@3 J3 /A3 . 3 .

:C3  4 .J 3 H 93 ' C3 5 5 9.2 8. -a . 8G3 9.4  3 . . . 2B . 3 - . 9 3 .J .3 9.3 . X 33 . 02 3 3 3 7 2 3 H : 2 3 . 8G3 9. .:F. . 9 C: . . . .3 3 3: . 9743 2 9 3 :G3 . 83 . 4 . . 9 -a 9E 3 3 9 3 4Z. 8 4 4 . 9 3 .a -a 9E 3 ":.. 02 - 9 L.3 J5  5 3 L.X2 . 4 .N. . 02 - 9 L. .a /3 L. 9743 2 9 3 :G3 .: 3   3 V 4 . Q 33 3a 7 9 . 9 3 :G3 3 .J 3 . 02 9 93 3 9743 .3 -a :C3 9 5 97. .@3 9 9  a2 .G3 3 3C2 8G3 . % 5 a2 .-a 73 2a  3 3 3  : 3 ' / . 02 5 9 : L. % O5 .@:  2J . . 02 9 C3 L. a .4 9 5 3  9 3 30 3 . 02 . 02 Q 33 . 3 J3 /A3 .Z9 .4 . 3 3 9 3 .N. 9 -a 9E 3 3 ":. 9 . 2 3 3 9H .4 -a .3 92 . F/:3.:F. 9G9 % 3 6:.@: . 3 -a . . 3 V 4 . . 2 3 V 4 . a2 . . : . 9 2 3  9 . . . 9 6:03 a3 . C3 / % 5 a2 . : O5 .

. Q 9: 9 : 7 3 . 3 .4 .O3 9. 4 . 83 . .X . F/:3. / . 3 9O .2 : - 9 8 . 4 V a 3 3 : 9G .:3 . 94 8 2 .: . 53 2 3 % 5 a2 . .  % 9 .3 . .M3 2F9 9 9 / % 5 a2 .3 . . 9 2 9Y Y3 . $ /3 3 4 9 3 : 3 9 . 2 3 . 3 a2 . C3 9G9 2. 3 L.@:  2J   . . 9 .4 . 9G9 53 2 3 % 5 a2 . . . F3 97I  7 9 9 .: 3 ' C3 5 5 9. 83 3 3a2 .X . : . 83 . 83 X 33 6:. 33 97. . 2 3 . 9 . . E . 02 . .a O5 .C.4 3B 2 3 .3 %743 93 9 9 4 .. 9G9 9 9 . 3a4 2a 5X O5 .3 C 2 9 9 9 97L . C3 / % 5 a2 . 9 : 53 2 3 % 5 a2 . 6:. 3 . % /.3 8 9 . 83 9. 2 3 .@3 9 9 . 9743 .4 . 3 2a  9 4 L. .4  32 a2 94 F. 3 %4 3 T2 3 .3 .3 Z9 ..4 .a J5 3 7 3 : .2 .4 3. 3 97 3 9 : . 9743 .3 J5  5 3 L. 2 3 .@3 8 /3 3 4 9 3 : 3 9 .

C.a4 5@3 . . 9 5 9 7 3 .3 2 . 2 3 .: 3 9 . . 83 L. 94  97 3 -a 92 9 9 -X3 93 $ /3 3 4 9 3 : 3 9 . 8G3 . . 83 F.a . . 9@2 .@:  2J ' / %:@3  %2 9 9 93 9 .a J5 .a4 '% V /C3 32 . J5 4 . 3 4 3 -X3 93 ' . 4 9 F3 3 8. 83 9 3 2 3 / 3 9 93 3 9743 97 3 -a 3 6:.N. .G9  5 3 3 O3 3 9 .3 J5  5 3 L.4  97 J.:G /Y3 . .a . 83 a2 . 3 .. 83 .4 . 3 .2 .: 3 ' C3 5 5 9.4  32  . 3 9 . 8 3  3 3a2 . 9743 2F9 9 9 8 O5 . F/:3. : . / . 3 . . 9 6:X 97.:F. 3 3 9 . 9. . 3 9 .G9  4 3 @3 . 83 97. 33 a . 83 5 9 - : 4 . / 5@3 3 9a3  3C2 4 .. .4 3 : . 9 . C3 / % 5 a2 .

/M 53 3 L. . 3 a 3 H 9@ H /  4 . .: E 5X . C 9 9 . 5 9 : . 9 97X H L.@3 5X 53 3 904 3 : 2 . 83 7 3 3 4 . J3 /A3 .N. 83 9743 H . 9 3 -F Z. -C9 a .N. . .. 83 : /M a 2F9 9 3 -F 3E Z.  4 . .X . F : % E .a .: 84 . 9 3 9 ..3 J5  5 3 L. 83 .: 3 ! 9 : 9 3 9 . 9 L 2I 2 G 9 L3 .3 . . 83 5X 9 .N.: .N . 3 . . .:C3 %:@3 ' C3 5 5 9.. C 9G3 .J 9 9 97 J. C3 / % 5 a2 .a 5X F3 .@: . 83 97:3 . 83 9 . : .N.a .@3 . . 9 ' / / -a :C3 9 5 5 9 97 3 . . 02 8 9 93 3 a2 -a . 3 5 9H . 3 5X .@:  2J .: E 9743 93 -a 9 5 .O 9J 2 G 9 L3 . 3 : 3 5X : . G 9 L3 . . 3 . . 83 4 .. I J5 / J 8 9 . 83 :G3 . . .a 9 3 -F 3 I 9 9 8. 9 3 . 83 9743 J5 : . . 9 5 :G3 5 9 : L. 4 . F/:3. . . 83 .X 3 . V 5 9 : L. 9 3 9 . 9 .a Y E . . / .

 #2F9 2 023-G2B. . C3 / % 5 a2 . 3a 4 . -G 2B . : . % 7. 83 E I 4 3 @3 '. . 9 .G997:C3 'a43  . .a9 5.a4 3a 3 83 . 9 X4 97 9 9 3 : '.-G2B.- :/ 3 4.3 %:@3 ' C3 5 5 9.4I9 99 5a2. 3 83 32 '.. 83 E . .49 3. O3 .:33. 23 02 97Y3 9: .9743. L.a4.: F/:3. L.a: 3 .C.: 3 2I@:. 3 .a 3 J3 . a @3 3a4 .4 02 . .02a2 9 5 O.[ 9H .O. 83 3 : M.3  % a9 02a2. .3 .402 . / J 3 3 9 3 .4 .3..9 3 : F9@3 '.@:  2J  .3 . .3 33a 02 L. 02 .8397:3.4934 3.3 J5  5 3 L. L. L. 35X033.

I 3 9 . % 83 4 9 VF 9 : 3 3 8. a3 3 .8 . 4 9 F3 5 9 : L. 9 9 4 9 F3 34 4 ..a .4 . 9 9 .C3 97: 3 9. 02 . 3 /3 a2 .3 -X3 9 5 a2 . . 02 . :Q 3 3C2 8G3 .G3 9. 9 : 9 C3 7 9 7 . /a3 . .@:  2J . . 83 8X3 83 L. 9.3 4 %%% . H3 .3 . . F 9 . .3 3a 2F9 9G9 3 !G 9 L5 . .3 J5  5 3 L. C3 / % 5 a2 . 3 97 3 5 9 9. .X .4 I 9 . . 3 - 9 9 . 3 5X 9 . 3 .: 3 %2  %743 2F9 H % 5 a2 . 9 3 9 .3 ' C3 5 5 9. . . .2 . 4 9 F3 . . . . . 3 /3 . 4 9 F3 34a H 3 J5 9 .a4 9. 3 9 . 83 904 93 G 9 L3 9 9 9 . 9 . : .4 9 9 . 9G9 .3 4 .@3 3J . . 9 .3 2a .a - / K3 92 3 a: .a4 .N.a 9 . 9 9 . 9 7O9 7. . . F/:3. 83 4  4 .X2 O. 83 L.H a3 9:@3 . 5 3 I .G3 : - 9 . . :Q .4 3 3 . .4 . . . .3 97: 3 3 . 2 3 V 4 . 83 . 5 3 9C3 9 3 93 3 . 8 97I 3 3 83 F3 .N.

 . 4 . -: 3 . 9G9 . .2 6:. . 8G3 a .3 97.X3 / 9 . 9 . O5 .4  3 J 9C: 4 9 F3 V 5 3 : . 3 J 9C: .: 3 ' / .O3 9  5G 9 L5 .N.a4 3 3 3a J3 . . Q 33 6:. 9 9 a4 . .2 9 3 . 3 5 97 . 9G9 .:F. 3 /  9 3 . 30 4 . 3 9 3 5 97 . 9 . 9 . . F/:3.3 8 9 : - 9 8: 8 .Z9 .:C3 97: 3 9 3 . 9. 3 9 .H % /. . . . 02 .3 . . . 5 3 6:. .@: 97 3 . 543 9.C3 4 . 83 L.3 . 9 . 9 3 .J 4 . 9 9 9 5 a2 . 9G9 . . . 8 L.

 .

 .

9 . -F . .3 J5  5 3 L. 9 : 5 2 8 3 9 .3 3C %%% .3 9 . C: 6:X % .3 ' C3 5 5 9. F 9 .4 I 9 . .:C3 .J 3F /:3 3  .C3 . 9 . C3 / % 5 a2 .@:  2J . . . .: . 8 . . : . 9 9 / 3 .

 : .3 . 4 .@:  2J . 9 L3 / .: 3 8X3 83 .4 . . .3 9743 3a 97 H3 -I 3 . .3 ":. . 5 . .@: 3 2J . .3 J5  5 3 L.a .3 Z.:3 . @: 02  9 6:X X 9 . .a .:G3 3 H 30 3 H . % 5 a2 4 9 F3 34a H J5 . 6:. 9.: . .3 . 02 L.a -a . % 5 a2 . 9 . F3 9G9 9J / . . %7 3 a 2F9 8G -C3 5 5 .X2 3 3 9 9 . 83 ' C3 5 5 9 'C. .N. 4 3 . . 3a 97 H3 J.3 J5  5 3 L.O3 9  9 3 a3 5 /3 9743 / . C3 / 9G9 . 3 . 9 L3 . : . 8 .. % 5 a2 .: 3 .  . 83 3 3 : - 9 83 F3 9 9 J C3 9. .N. 83 .N. 9 /M3 9 3 .3 . F/:3.

C. . . 3 97 3 9 : .J -a % 5 a2 . .a : .a4 9.: .97L . : . / % 5 a2 .J 9 9 .: 3 ..:  9":.O3 9 3 3 9 .@: 97 3 -a . : . 3.a 9 6:X 9: L.3 J5 3 6:. 2 3 . .a4 . . 6:X . 9 9 6:X .X .: 3  3 3 3 . .. C3 3 3 . / 9G9 .3 973 .N. 9H 2 .:G 9 3 32  . . 3 3 . 9: 3 6: 97 3 . .. 9.O3 9  9 3 a3 X4 8 9 .C.O3 9 9: L.4 53 2 3 % 5 a2 .a 9@2 6:.J G J 2a . 9743 .: . 53 2 3 9743 2 3 % 3 'C9 .Y3 5 /3 L.. . 3 8. 9 L5 9X 34  3 33 . 3 8. .3 2C3 .:C3 a3 9 3 G.3 3 . 3 3 .: @3 9 3 9 .N. 9 L3 . 5 /3 .N.3 904 J3  2J . 97Y . 9 X3 / I G J5 O3 9  : 9  L.[ 5 /3 L. 9 V -a  . . G 9743 94a3 97 H3 %743 . : .: 3 .. 5 /3 X3 / . 83 I .

4 9 9[ C . -F.83 E % :   % 38G                 9 6:X 6:. 83 : .4 .X2 O.Y3 9 3 3 3F /:3 -a .: . 9 . .a . .Y3 : 3 8 4 .3 . 9 . F L. 9: 3  9 6:X J5 $G.. X4 8 9 .A3 .Y3 4 .G3 : - 9 . 3 . 83 9 97:3 .3 .G3 8G3 .

 . .O3 9  9 3 a3 X4 8 9 @3 9 . 30 4Z.a4 9 3 32  .: .: 3  3 3 .:C3 02  L. X3 / 904 . Y3 33 : 9 6:X X4 8 9 3 8. : I 97 3 .C. L. 2F9 3 H .: J5 $G.83 E % :  9 6:X   % 38G                . . . . 9: 3 5 /3 .J -a  .

.X2 O.[ 4 . !Y3 4 /.N.3 9. -G .: . 3 3 -a . . . -a . . / 3 543 5O 4 .a .a4 3 3 9 3 :G3 .. 9: 3  9 6:X 9 6:X X4 8 9 .N. . 3 3C2 8.3 . 3B 3a3  / . 3 5X 9 .4 97 H3 9 @: 32 . Z9 7. 4 9 F3 .2 .4 3 3 8 . 5X a . .a4 .a .3 . 3 : 97 3 . . . . .  . . 3 3 . . . 83 9 9 2 9Y 2 5 D3 F 97 9 .N. 3 2F9 . . .. . 2 -a .N. 02 .O3 9  O3 J3 .: 3 .a 543 5O /A3 / 9 . 9.: % . .A3 2 L9 2a . . 4 9 F3 .a . 9 .N F3 2F9 ..O3 9 7O9 7. 9 . 8 8 3 9 4 . . 8 9743  9 6:X 97 3 .N. 83 7 9 . 3 3C2 % 3 3 9 6:X L. / 3 .4 9 9: 9 6:X . . . 9 . . 83 . 3a 97 H3 . 3 23 L.: 3 - 3 . .O3 9 9 -a .N. . 9. 7 7a3 H . 83 . . 4 9 F3 .

. 8G3 Z9 . .N. 3 .4 9 5 . 5 9H 3 9H . 5 3 3 9 3 93 . 83 .  9 3 93 6:. . 83 % 9 . 4 9 F3 5 9 97 3 X 33 9 . 5 /3 a2 .@3 J3 /A3 . 9: 3 -a . . 3 3C2 9 .J 8 -M3 3 9 3 93 4. .a 3 3C2 3 3 3C2 . . . . 02 3 5 9 97 3 3. . 83 3 . .@3 3 9a3 I 3 H . .N. 83 . 89 . 6:. 3 : . 3 : .4 9 . 02 : 5X 9 .G3 3 9 . 9743 . 02 97: 3 3 . 9a3 9 . .N. . 9 3 9 . a Q 33 6:.a F3 . 33 3 2 5 9 C3 3 3 8. 83  . . 5 3 9 9 3 93 a3 3a a 9 8 . 83 5X 9 . . 3 5X 9 4 : C3 9 9 . 4 9 F3 . . .3 . . 83 % .  L. 83 .3 973 3 9 .3 - 3  3.M3 L. 3 . 8 . . 3 3 -C3 5 5 O5 . 83 8.C. . . . . 4 9 F3 4 . . F C3  .X . Q 33 9 . .3 4  4 .:F. 9 5 O 973 5 3 5 5 / .a . . 9 . . . 7. 3 3C 5 9 97 3 3 . . .3 X 33 8 3 9 4 7 9 3 .N. 5@3 J3 L3 3 9 .a .C.3 8 9 9 J :3 6:.@3 9 9 .3 . . .

 4 .. 9: 3 -a . 8 . 5 3 5 5 .J 4a3 . 3 . . .C.: 3 2 3 3C5 ..X3 9.3 / 3 7. 3 . 3 3 4 9 9743 . -C9 .a .a J5 . -C9 5X 33 . 3 H 4 .N.: 3 . 3 5X 9 H3 : 3 92 J5 / H 7O9 3 3C2 9 3 : : 9 2 . 9 L3 . 2 4 .3 973 . 83 K 3a2 .@: 4 /.: 3 2 3 9 3 3 . 3 3C5 5 3 : / 9G9 3 VZ.4 . 9 . 3 .N. 2 3 9743 X3 / . : . : . 8 /3 3 4 9 . -: 83 4 9 . 3 9O .4 . 9 5 3 3C2 . . 33 .C. 3 3C2 3 4 9 9743 5 3 5 5 .4 8 9a3 . 9 9 -a / a 9 8 .a 3 8 5 2 3.C. 8 5 2 .3 8 O5 .: 4 .N. 3 3 H :G3 .C.4 . 5G L5 3 : 5 3 5 5 . 2 :3 9 .. 9 5 5 3 L.a 3 $ 5 2 %743 4 9 F3 / . -a / Z9 .@3 9 9 3 3 .a 3 8 5 2 9 . . 3 9743 . . 9743 9 9 / a : 9G 6:. .N.

.N. 83 3 . 9 5 . 9743 6: 97 3 3 3 .N. 9 6:X . 3 .N. . 83 $ 9 3 O5 . 2 97. . 3 .N.3 9a3 Q 33 9 3 . . .N. 9 5 . 3 3C2 2a . 3 3 3 9. : . C3 . 4 . .a 9. . . 83  : . 83 7 9 J3 -a .N.N.[ 3 2 2. 97 3 / . 3  3 9 .C. 3  3 9 . . 83 5X /@3 /@3 .a Q 33 9 L. .Y3 9 4 : C3 3 3 3 9.O3 9  7O9 7. . 3 3 2 : . 4 .[3 4 9 F3 / . : .N. 83 %743 / .: 3  53 2 3 % 5 a2 '3 J5 3 9 3a4  5 3 L.: 3 8. 3 3C2 %7 3 a 3 3 -a . 2a 3 9H .[3 4 9 F3 .N. 9: 3 : 3 2 97. .4 5M L5 $ 3 .@:  2J . 4 . 97 3 .4 8 5 9 97 3 X 33 9 .a Q 33 9 L. .

3 3C5 : 3  9 L. ..3 9a3 .8:3 . 9: 3 %743 6: 97 3 /3 . 3 4 !Y3 4 /.a .: 3  3 97 3 E 3 3 3 . C: 6:X .X2 3 . .4 3 O3 9 3 . 8 5 . # 9 243 L.N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful