Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU

1
CHUONG 6: CÔNG NGHE NHIET LUYEN THÉP
6.1. Ù VÀ THUÒNG HÓA
6.1.1. Ù thép
- Là phĭong pháp nung nóng chi tiťt dťn nhiêt dų xác dūnh, giƃ
nhiêt lâu rôi làm nguųi chřm cùng lò dê dœt dĭoc tô chŽc ôn dūnh
P ;ŵi dų cŽng, dų bŧn thâp nhât ;à dų dšo cao.
l"c diêm:
+ Nhiêt dô ú không có quy luât tông quát, môi phuong pháp ú
úng vói môt nhiêt dô nhât dinh;
+ Làm nguôi vói tôc dô rât châm (cùng lò) dê dat duoc tô chúc
cân bãng;
+ Thép cùng tích tô chúc nhân duoc sau khi ú là P. Vói thép
truóc cùng tích có thêm F, thép sau cùng tích có thêm Xe
II
.
, Ðūnh nghî,
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
2
6.1.1. Ù thép
%c dích:
- Có nhiêu phuong pháp ú mà môi phuong pháp chi dat môt,
hai hoãc ba trong nãm muc dích sau:
+ Giám dų cŽng dê dê tiťn hành gia công cśt gŭt;
+ Làmtäng dų dšo dê dê tiťn hành biťn dœng nguųi nhĭ:dřp,
cán, kéo;
+ làm giám ho"c khƁ bů Žng suât bên trong gây nên bŷi gia
công gia công co khí nhĭ: dúc, hàn, cśt, biťn dœng dšo;
+ Làm dông dŧu thành phân hoá hŭc trên ;řt dúc bū thiên tích;
+ Làm nhů hœt.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
3
6.1.1. Ù thép
b Các phĭong pháp ú không có chuyên biťn ph,.
- Ðuoc tiên hành ó nhiêt dô nhó hon Ac
1
do dó không có su
chuyên biên pha tù Peclit sang Austenit gôm:
+ Ù thâp và ú kêt tinh lai.
Ù thâp
Là phĭong pháp ú Ź nhiêt dų 200 600
0
C ;ŵi m%c dích làm
giám hay khƁ bů Žng sât bên trong Ź các ;řt dúc hay sán phŕm
qua gia công co khí.
+ Ù ó nhiêt dô 200 300
0
C chi khú bó duoc môt phân úng
suât bên trong;
+ Ù ó nhiêt dô 450 600
0
C trong 1 2h së khú bó duoc
hoàn toàn úng suât bên trong.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
4
6.1.1. Ù thép
Ù kêt tinh lai
Là phĭong pháp ú dĭoc tiťn hành Ź nhiêt dų cao hon nhiêt
dų kťt tinh lœi cúa thép (khoáng 600 00
0
C).
l"c diêm:
+ Làm giám dô cúng và làm thay dôi kích thuóc hat;
+ Hiên nay phuong pháp này ít dùng dôi vói thép vì rê gây
ra hat lón.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
5
6.1.1. Ù thép
c Các phĭong pháp ú có chuyên biťn ph,.
- Các phuong pháp ú này có nhiêt dô ú cao hon Ac
1
có xáy ra
chuyên biên pha Peclit ÷ Austenit khi nung nóng vói hiêu úng
làm nhó hat, gôm:
+ Ù hoàn toàn;
+ Ù không hoàn toàn ;à ú câu hoá;
+ Ù däng nhiêt;
+ Ù khuťch tán.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
6
6.1.1. Ù thép
Ù hoàn toàn
Là phĭong pháp ú nung thép dťn trœng thái hoàn toàn là
Austenit, áp d%ng cho phép trĭŵc cùng tích có thành phân
Cacbon trong khoáng 0,3 0,65%.
T
0
u
= Ac
3
+ (20 30)
0
C
%c dích:
+ Làm nhó hat (hat ¸ nhó ÷ Tô chúc F ÷ P có hat nhó);
+ Làm giám dô cúng, tãng dô déo (HB 160200).
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
7
6.1.1. Ù thép
Ù không hoàn toàn và ú câu hoá
Ù không hoàn toàn
Là phĭong pháp ú nung thép dťn trœng thái hoàn toàn là
Austenit, áp d%ng cho thép cùng tích, sau cùng tích ;à thép trĭŵc
cúng tích ;ŵi 0,%C.
T
0
u
= Ac
1
+ (20 30)
0
C = 750 760
0
C
l"c diêm:
+ Chi có Peclit chuyên biên thành Austenit, còn Ferit hoãc
Xementit vân chua chuyên biên;
+ Ac
1
T
0
u
Ac
3
;
+ Tô chúc nhân duoc là Peclit hat dê dê cãt got (HB 200).
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
8
6.1.1. Ù thép
Ù câu hoá
Là mųt dœng d"c biêt cúa ú không hoàn toàn, trong dó nhiêt
dų nung dao dųng tuân hoàn trên dĭŵi Ac
1
.
+ Quá trình nhu sau: nung lên tói 750 760
0
C giü nhiêt
khoáng 5 phút rôi làm nguôi xuông duói 650 660
0
C giü nhiêt
khoáng 5 phút rôi làm nguôi,. cú thê nhiêu lân. Vói cách ú nhu
vây së xúc tiên nhanh quá trình câu hoá Xe có dang hat dê tao
thành P hat.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
9
6.1.1. Ù thép
Ù dãng nhiêt
Là phĭong pháp ú sau khi nung nóng dťn nhiêt dų ú giƃ
nhiêt, rôi làm nguųi nhanh xuűng dĭŵi Ar
1
khoáng (50 100)0C,
giƃ nhiêt lâu Ź nhiêt dų này dê Austenit phân hoá thành Peclit.
l"c diêm:
+ Áp dung cho phép hop kim cao;
+ Làm nguôi theo phuong thúc dãng nhiêt;
+ Ðôi vói thép truóc cùng tích T
0
u
= T
0
u ht
tô chúc nhân duoc
là P tâm;
+ Ðôi vói thép cùng tích và sau cùng tích T
0
u
= T
0
u kht
tô chúc
nhân duoc là P hat.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
10
6.1.1. Ù thép
Ù khuêch tán
Là phĭong pháp ú mà nhiêt dų ú rât cao, thŷi gian giƃ nhiêt
rât dài.
T
0
u
= (1100 1150)
0
C
t
u
= (10 15)h
%c dích:
+ Làm tãng khá nãng khuêch tán;
+ Làm dêu thành phân hoá hoc giüa các vùng trong bán thân
môi hat.
+ Áp dung cho thép hop kim cao khi dúc bi thiên tích;
+ Tô chúc nhân duoc sau ú khuêch tán là hat tró nên rât to.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
11
6.1. Ù VÀ THUÒNG HÓA
6.1.2. Thĭŷng hoá thép
- Là phĭong pháp nung nóng chi tiťt dťn trœng thái hoàn toàn
là Austenit giƃ nhiêt ;à làm nguųi trong không khí tïnh dê dœt tô
chŽc gân cân bŝng.
So ;ŵi ú:
+ Nhiêt dô nung giông nhu ú hoàn toàn nhung áp cho cá thép
sau cùng tích:
- Thép truóc cùng tích: T
0
u
= Ac
3
+ (20 30)
0
C;
- Thép sau cùng tích: T
0
u
= Ac
cm
+ (20 30)
0
C.
+ Tôc dô nguôi nhanh hon dôi chút;
+ Tô chúc nhân duoc là gân cân bãng vói dô cúng cao hon.
, Ðūnh nghî,
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
12
6.1.2. Thĭŷng hoá thép
b Muc dích và lînh vƅc áp dung
- Tãng dô cúng cúa thép Cacbon thâp ( ·0,25%C) dê dê gia
công cãt got;
- Làm nhó hat Xe chuân bi cho nhiêt luyên kêt thúc;
- Làm mât luói cúa Xe
ÌÌ
trong thép sau cùng tích.
Chú ý
+ Thép 0,25%C - thuòng hoá;
+ Thép 0,30,65%C - Ù hoàn toàn;
+ Thép > 0,7%C - Ù không hoàn toàn.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
13
CHUONG 6: CÔNG NGHE NHIET LUYEN THÉP
6.2. TÔI THÉP
6.2.1. Ðūnh nghî, và muc dích
%ôi thép là phĭong pháp nhiêt luyên nung thép dťn nhiêt dų
cao hon nhiêt dų tŵi hœn (Ac
1
) dê làm xuât hiên Austenit, giƃ nhiêt
rôi làm nguųi nhanh dê biťn nó thành actenxit hay các tô chŽc
không ôn dūnh khác có dų cŽng cao.
l"c diêm:
+ T
0
t
> Ac
1
dê tao ra Austenit;
+ V
nguôi
> V
th
, có úng nhiêt, úng suât tô chúc lón, dê nút, cong
vênh, biên dang;
+ Tô chúc tao thành cúng và không ôn dinh.
, Ðūnh nghî,
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
14
6.2.1. Ðūnh nghî, và muc dích
- âng cao dų cŽng ;à tính chűng mài mòn (kťt hop ;ŵi ram
thâp);
VD:
+ Thép 0,40,65%C dat dô cúng HRC 5258;
+ Thép 0,71,0%C dat dô cúng HRC 6064;
+ Thép 1,01,5%C dat dô cúng HRC 6566.
b Muc dích
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
15
6.2. TÔI THÉP
6.2.2. Chŭn nhiêt dų tôi thép
- hiêt dų tôi cúa thép Cacbon dĭoc xác dūnh theo gián dô
Fe ÷ C nhŷ các diêm tŵi hœn A
1
, A
3
.
Ðôi vói thép truóc cùng tích và cùng tích (·0,8%C)
+ T
0
t
= Ac
3
+ (3050
0
C) tao ra trang thái hoàn toàn ¸;
+ Tô chúc dat duoc là sau tôi là M + ¸ du;
+ Tôi hoàn toàn?;
, Ðűi vŵi thép C,cbon
Ðôi vói thép sau cùng tích (>0,9%C)
+ T
0
t
= Ac
1
+ (3050
0
C) dê tao ra trang thái (¸ + Xe
II
);
+ Tô chúc dat duoc là sau tôi là M + Xe
II
+ ¸ du;
+ Tôi không hoàn toàn?
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
16
6.2.2. Chŭn nhiêt dų tôi thép
Ðôi vói thép hop kim thâp (tông luong hop kim · 2,5%)
+ T
0
t
= T
0
t
cúa thép cacbon tuong duong + (1020
0
C) .
b Ðűi vŵi thép hop kim
Ðôi vói thép hop kim trung bình và cao (tông luong hop kim >
2,5%)
+ Tra theo sô tay nhiêt luyên dôi vói tùng mác thép cu thê .
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
17
6.2. TÔI THÉP
6.2.3. Chŭn môi trĭŷng tôi thép
Là môi trĭŷng tôi mœnh, àn toàn, rš tiŧn, dê kiťm nên
thĭŷng dùng nhiŧu.
, Nĭŵc
l"c diêm
+ Nuóc lanh (10 30
0
C) có tôc dô nguôi khá lón (600
0
C/s),
nên dê gây cong vênh, nút và biên dang;
+ Khi tôi nuóc bi nóng lên thì tôc dô nguôi lai giám manh,
nuóc nóng dên 50
0
C, thì còn lai chi 100
0
C/s;
+ Tô chúc dat duoc sau tôi là Mactenxit;
+ Là môi truòng tôi cho thép Cacbon, nhung không thích
hop cho các chi tiêt phúc tap.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
18
6.2.3. Chŭn môi trĭŷng tôi thép
Các dung dūch muűi aCl, a
2
CO
3
(10%) ;à dung dūch xút
(aOH, KOH) ;ŵi nông dų thích hop là các môi trĭŷng tôi
mœnh nhât.
b Dung dūch xút và dung dūch muűi
l"c diêm:
+ Tôc dô nguôi dat 1100
0
C/s 1200
0
C/s;
+ Tãng khá nãng tôi cúng cúa thép do tôc dô nguôi ó nhiêt
dô cao tãng;
+ Tô chúc dat duoc sau tôi là Mactenxit;
+ Ít gây cong vênh, nút vì không tãng tôc dô nguôi ó nhiêt
dô thâp.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
19
6.2.3. Chŭn môi trĭŷng tôi thép
Là môi trĭŷng tôi thĭŷng dùng có tűc dų nguųi nhů, gôm
các loœi dâu máy, dâu khoáng ;řt .
c Dâu
l"c diêm:
+ Tôc dô nguôi dat 100
0
C/s 150
0
C/s;
+ Khi tôi dâu dê bi bôc cháy;
+ Tôc dô nguôi ó 200
0
C 300
0
C khoáng 20
0
C/s 25
0
C/s nên
tránh duoc cong vênh, nút;
+ Là môi truòng tôi gây hai cho súc khoé và môi truòng;
+ Tô chúc dat duoc sau tôi là Mactenxit;
+ Thuòng duoc dùng dê tôi thép hop kim và thép Cacbon có
tiêt diên phúc tap.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
20
6.2.3. Chŭn môi trĭŷng tôi thép
d Mųt sű môi trĭŷng tôi khác
+ Môi truòng không phái chât lóng, nhu: khí nén, không khí
tïnh, tâm thép, tâm dông, muôi nóng cháy,. Thích úng vói
thép hop kim cao, V
th
nhó;
- êu câu dűi ;ŵi môi trĭŷng tôi
+ Làm nguôi nhanh thép ó trong khoáng Austenit kém ôn
dinh nhât 500 600
0
C, dê dat duoc tô chúc Mactenxit;
+ Làm nguoi châm thép ó ngoài khoáng nhiêt dô trên dê
giám úng suât tô chúc;
+ Múc dô tu dông hoá cao, kinh tê, an toàn và báo vê môi
truòng.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
21
6.2. TÔI THÉP
6.2.4. Tűc dų tôi tŵi hœn và dų thâm tôi
Là tűc dų nguųi nhů nhât cân thiťt dê có chuyên biťn ¸ ÷ M,
có thê xác dūnh gân dúng V
th
theo công thŽc sau:
, Tűc dų tôi tŵi hœn
Trong dó:
A
1
- là nhiêt dô tói han duói cúa thép;
T
0
m
, t
m
- là nhiêt dô, thòi gian úng vói
¸ quá nguôi kém ôn dinh nhât.
m
0
m 1
th
t
T A
V

=
0
C/s
- Tôc dô tôi tói han V
th
nhó thì thép
càng dê tôi.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
22
6.2.4. Tűc dų tôi tŵi hœn và dų thâm tôi
+ %hành phân hop kim cúa ¸
- Austenit càng giàu các nguyên tô hop kim thì duòng "C"
càng dich sang phái, V
th
càng nhó;
b Các yťu tű ánh hĭŹng dťn tűc dų tôi tŵi hœn
- Thép 23% nguyên tô hop kim
có V
th
< 100
0
C/s;
- Thép 57% nguyên tô hop kim
có V
th
< 25
0
C/s.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
23
6.2.4. Tűc dų tôi tŵi hœn và dų thâm tôi
+ Sƅ dông nhât cúa ¸
- Austenit càng dông nhât càng dê biên thành Mactenxit
+ Kích thĭŵc hœt ¸
- Hat Austenit càng lón, biên giói hat càng ít, càng khó
chuyên biên thành hôn hop Ferit ÷ cacbit, làm giám V
th
.
+ Các phân tƁ rśn chĭa tan hťt ;ào ¸
- Thúc dây chuyên biên thành hôn hop Ferit ÷ cacbit, làm
tãng V
th
.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
24
6.2.4. Tűc dų tôi tŵi hœn và dų thâm tôi
lūnh nghïa
- Ðô thâm tôi là chiêu dày lóp duoc tôi cúng có tô chúc M;
c Ðų thâm tôi
- chiêu dày thâm tôi
Các yťu tű ánh hĭŹng dťn dų thâm tôi
ôm:
- Su dông nhât cúa ¸;
- Kích thuóc hat ¸ lón;
- Hop kim hoá ¸;
- V
nguôi
.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
25
6.2.4. Tűc dų tôi tŵi hœn và dų thâm tôi
- chiêu dày thâm tôi
nghïa cúa dų thâm tôi
- Biêu thi khá nãng hoá bên cúa thép bãng nhiêt luyên (tôi +
ram):
+ Lóp tôi càng dày thì súc chiu tái cúa chi tiêt càng tãng;
+ Lua chon mác thép phù hop theo tiêt diên và chê dô chiu
tái.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
26
6.2. TÔI THÉP
6.2.5. Các phĭong pháp tôi thép
Theo nhiêt dô:
+ Tôi hoàn toàn;
+ Tôi không hoàn toàn.
Theo tiêt diên nung nóng:
+ Tôi thê tích;
+ Tôi bô phân (tôi bê mãt).
Theo phuong thúc làm nguôi:
+ Tôi trong môt môi truòng;
+ Tôi trong hai môi truòng;
+ Tôi phân câp;
+ Tôi dãng nhiêt.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
27
6.2.5. Các phĭong pháp tôi thép
+ Tôi trong môt môi truòng
Là phĭong phát tôi don gián nhât ;à thĭŷng dùng, dĭoc
nhúng ;ào mųt môi trĭŷng làm nguųi cho dťn khi nguųi hän.
Áp dung cho các chi tiêt có hình dáng don gián làm bãng thép
hop kim và thép Cacbon có %C thâp và trung bình
+ Tôi trong hai môi truòng
- Qua nĭŵc rôi qua dâu;
- Ít xáy ra cong vênh, hoãc nút và
giám duoc úng suât nhiêt;
- Khó xác dinh thòi diêm chuyên
chi tiêt sang môi truòng thú hai;
- Áp dung cho thép Cacbon cao,
nãng suât thâp.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
28
6.2.5. Các phĭong pháp tôi thép
+ Tôi phân câp
- Môi truòng tôi là muôi nóng cháy;
- Cho dô cúng cao, úng suât du nhó, ít bi biên dang, nãng
suât thâp, áp dung cho thép có V
th
nhó;
+ Tôi dãng nhiêt
- Môi truòng tôi là muôi nóng cháy;
- Thòi gian giü nhiêt lâu;
- Sau tôi không phái ram, nãng
suât thâp.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
29
6.2.5. Các phĭong pháp tôi thép
+ ia công lanh
- Là phĭong pháp làm nguųi chi tiťt sau khi tôi xuűng dĭŵi
0
0
C (0
0
C).
- Làm tãng dô cúng cúa thép Cacbon cao, tãng tính chông
mài mòn
- Ón dinh kích thuóc cúa các dung cu do;
- Tãng tù tính cúa các nam châm vïnh cúu.
thuòng áp dung cho các dung cu cãt, vòng bi, vòi phun cao áp.
+ Tôi tu ram
- Là phuong pháp tôi không triêt dê. Sú dung nhiêt cúa phân lõi
dê ram.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
30
6.2.5. Các phĭong pháp tôi thép
+ Tôi bô phân
- ųt sű chi tiťt chũ cân mųt sű bų phřn cân dų cŽng cao, còn
các phân khác chũ cân mŧm, do dó ngĭŷi ta chũ cân tôi bų phřn.
ôm hai cách:
Nung nóng bô phân cân tôi, rôi làm nguôi toàn bô hay làm
nguôi bô phân;
- Nung nóng toàn bô rôi làm nguôi bô phân.
thuòng áp dung cho các dung cu câm tay: duc, búa,.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
31
CHUONG 6: CÔNG NGHE NHIET LUYEN THÉP
6.3. RAM THÉP
6.3.1. Ðūnh nghî, và muc dích
- #am là phĭong pháp nhiêt luyên nung nóng thép dã qua tôi
dťn nhiêt dų thâp hon Ac
1
giƃ nhiêt dê actenxit ;à Austenit dĭ
phân hoá thành các tô chŽc có co tính phù hop rôi làm nguųi .
, Ðūnh nghî,
b Muc dích
- Làm giám úng suât bên trong dê không gây ra nút, cong
vênh, gây và hu hóng chi tiêt khi làm viêc;
- Biên tô chúc actenxit ;à Austenit dĭ du thành các tô chúc
khác có co tính thích hop vói diêu kiên làm viêc cúa chi tiêt.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
32
6.3. RAM THÉP
6.3.2. Các phĭong pháp r,m thép
- Là phĭong pháp #am Ź nhiêt dų 150 250
0
C tô chŽc nhřn
là actenxit ram.
l"c diêm:
+ ng suât bên trong giám;
+ Làm tãng tính déo, dai cúa chi tiêt;
+ Ðô cúng giám rât ít;
+ Áp dung cho các loai dao cãt, dâp nguôi, chi tiêt sau khi thâm
cacbon,.
, R,m thâp
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
33
6.3.2. Các phĭong pháp r,m thép
- Là phĭong pháp #am Ź nhiêt dų 300 50
0
C tô chŽc nhřn
là %rustit ram.
l"c diêm:
+ ng suât bên trong duoc khú bó hoàn toàn;
+ Làm tãng tính déo, dai cúa chi tiêt;
+ Ðô cúng giám di nhiêu;
+ Áp dung cho các chi tiêt nhu lò xo, nhíp, khuôn rèn, khuôn
dâp nóng.cân dô cúng tuong dôi cao và dàn hôi tôt.
b R,m trung binh
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
34
6.3.2. Các phĭong pháp r,m thép
c R,m c,o
- Là phĭong pháp #am Ź nhiêt dų 500 650
0
C tô chŽc nhřn
là Xoobit ram.
l"c diêm:
+ Tao co tính tông hop cao, dô bên, dô déo, dô dai dêu cao;
+ Ðô cúng giám manh;
+ Áp dung cho các chi tiêt chiu tái trong dông và tính lón nhu
thanh truyên, bánh rãng truc,.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
35
6.3.2. Các phĭong pháp r,m thép
!nh hĭŹng cúa thŷi gian #am
- %hŷi gian giƃ nhiêt cüng ánh hĭŹng dťn chuyên biên khi ram
;à có tác d%ng nhĭ täng nhiêt dų.
VD: Khi ram thâp nêu kéo dài thòi gian ram hàng chuc giò thì
duoc kêt quá nhu ram trung bình.
d R,m màu và tƅ r,m
- Khi nung ó nhiêt dô thâp 200 350
0
C, trên bê mãt thép
xuât hiên lóp ôxit móng có màu dãc trung:
+ Màu vàng ÷ 220 240
0
C; + màu nâu ÷ 255 265
0
C;
+ màu tím ÷ 285 295
0
C; + màu xanh ÷ 310 330
0
C.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
36
CHUONG 6: CÔNG NGHE NHIET LUYEN THÉP
6.4. CÁC KHUYÉT TAT XÀY RA KHI NHIET KUYEN
6.4.1. Biťn dœng và nŽt
- Nguyên nhân: là do úng suât bên trong gây ra khi làm nguôi
nhanh trong quá trình tôi và nung quá nhanh.
+ Nêu 9
bên trong
> 9
b
nút, võ;
+ Nêu 9
bên trong
> 9
0,2
cong vênh, biên dang.
, Nguyên nhân và tác hœi
b Các biên pháp ngàn ngſ, và khśc phuc
- Nung nóng và làm nguôi vói tôc dô hop lý, dêu;
- Nên dung tôi phân câp, ha nhiêt truóc khi tôi;
- Các chi tiêt móng phái tôi trong khuôn ép;
- Các chi tiêt bi biên dang có thê dem nãn, ép nóng hoãc nguôi.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
37
6.4. CÁC KHUYÉT TAT XÀY RA KHI NHIET KUYEN
6.4.3. Ôxy hoá và thoát c,cbon
- Ôxy hoá là hiên tuong tao nên váy ôxyt sãt.
- Thoát cacbon là hiên tuong cacbon lóp bê mãt bi giám di.
, Nguyên nhân và tác hœi
- Do trong môi truòng nung có chúa các thành phân gây ôxy
hoá Fe và C nhu: O
2
, CO
2
, hoi nuóc,.
- Ôxy hoá làm hut kích thuóc, xâu bê mãt chi tiêt;
- Thoát cacbon làm giám dô cúng khi tôi.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
38
6.4.3. Ôxy hoá và thoát c,cbon
b Các biên pháp ngàn ngſ, và khśc phuc
- Nung trong môi truòng có khí báo vê khí trung tính nhu
N
2
, Ar
2
.. hãc khí hoàn nguyên nhu CO, CH
4
, H
2
,.
- Nung chi tiêt trong hôp kín, trong dó chi tiêt duoc phú
than gô, hay hàn the hoãc rãc than trên sàn lò;
- Nung chi tiêt trong môi truòng chân không 10
-2
10
-4
mmHg có thê chông ôxy hoá và thoát cacbon triêt dê cho moi
loai thép và hop kim;
- Khãc phuc bãng cách tãng luong du khi gia công, thâm
lai cacbon.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
39
6.4. CÁC KHUYÉT TAT XÀY RA KHI NHIET KUYEN
6.4.3. Ðų cŽng không dœt
- Là hiên tuong dô cúng cao hãc thâp hon so vói dô cúng mà
thép có thê dat duoc tuong úng vói loai thép và phuong pháp
nhiêt luyên dó .
, Ðų cŽng c,o
- Khi ú và thuòng hoá thép hop kim, do tôc dô nguôi quá lón.
Ðô cúng cao hon quy dinh së khó cãt got và khó biên dang déo
tiêp theo.
b Ðų cŽng thâp
- Sau tôi, dô cúng dat duoc thâp hon yêu câu cúa mác thép.
+ Thiêu nhiêt;
+ Làm nguôi chua dú nhanh;
+ Thoát cacbonbê mãt.
Trân Thê Quang - BO MÔN KY THUAT VAT LIEU
40
6.4. CÁC KHUYÉT TAT XÀY RA KHI NHIET KUYEN
6.4.4. Tính giòn c,o
- Là hiên tĭong sau khi tôi, thép quá giòn (dų dai quá thâp ),
trong khi dų cŽng ;ŗn dœt bình thĭŷng dúng quy dūnh.
+ Nguyên nhân: Do nhiêt dô nung quá cao, thòi gian giü
nhiêt quá dài , hat thép quá lón, sau khi tôi Mactenxit có kích
thuóc quá lón nên giòn.
+ khãc phuc: dem thuòng hoá rôi dem tôi lai cho dúng chê
dô.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful