XAY DUNG HE THÓNG HACCP

CHO QUY TRINH SAN XUÁT
NUÓC GIAI KHÁT CÓ GAS
SVTH:
Nguyên Thi Hông Hanh
Nguyên Thi Ngoc Nhung
Lê Thi Hông Nhu
Phan Trung Thanh
Huynh Quang Trung
GIÓI THIEU
W Hê thông HACCP duoc ap dung rât nhiêu trong công
nghiêp thuc phâm, tuy nhiên vân chua la môt yêu câu
mang tinh toan câu cho công nghê san xuât dô uông.
W Voi môi truong yêm khi, pH kha thâp (tu 2 3) va môt sô
chât chông khuân tu nhiên co trong huong liêu la diêu kiên
ly tuong chông lai su hu hong nuoc ngot do vi sinh vât. Do
vây, cac môi nguy hai do vi sinh vât gây hai trong nuoc
ngot hâu nhu không co, chung rât kho tôn tai va phat triên
trong nuoc ngot co gas.
GIÓI THIEU
W Tuy nhiên, do chi la trên ly thuyêt vi tuy vao tinh hinh san
xuât thuc tê cua môi co so cùng nhu nguyên vât liêu dâu
vao ma môi nguy vi sinh cân phai kiêm soat kÿ. Hon nua,
cac môi nguy hoa hoc va vât ly cùng la môt vân dê phai
quan tâm.
W Nuoc ngot co gas o 3 dang: chai thuy tinh, chai nhua su
dung 1 lân PET va lon nhôm. Trong do, chai thuy tinh co
muc tiêu thu lon nhât. Viêc thu gom chai trên thi truong dê
tai su dung la vân dê cân kiêm soat chát chë vi do la nguôn
gôc cua nhiêu môi nguy co thê nhiêm bân nuoc ngot.
CÁC BUÓC THUC HIEN HACCP
W uoc 1: Thanh lâp nhom công tac vê HACCP
W uoc 2: Mô ta san phâm
W uoc 3: Thiêt lâp quy trinh công nghê chê biên
W uoc 4: So dô va bô tri mát báng theo GMP
W uoc 5: Thuc hiên SSOP
W uoc 6: Phân tich môi nguy
W uoc 7: Xac dinh diêm CCP
W uoc 8: Xac lâp nguõng toi han cua CCP.
W uoc 9: Thiêt lâp hê thông giam sat cac CCP .
W uoc 10:Xây dung phuong an khác phuc
W uoc 11:Xac lâp cac hê thông thâm dinh
W uoc 12: Hê thông tai liêu
BUÓC 1
THÀNH LAP NHÓM
CÔNG TÁC VE HACCP
THÀNH LAP NHÓM CÔNG TÁC
VE HACCP
W Thành viên: Nhom HACCP gôm 6 nguoi.
W Bao gôm:
· 1 chuyên gia vê công nghê
· 1 chuyên gia vê vi sinh
· 1 chuyên gia vê môi truong
· 1 dai diên cua an Giam dôc
· 1 dai diên cua bô phân san xuât
· 1 dai diên cua bô phân quan ly chât luong.
Yêu câu các thành viên phai có hiêu biêt co ban vê:
W nghia, muc tiêu, nôi dung ki thuât cua HACCP. trong san
xuât nuoc giai khat co gas.
W Cac linh vuc công nghê va thuc tê san xuât cua cac qua
trinh.
W Hiêu biêt vê kÿ thuât, vê sinh, an toan va diêu kiên san xuât
tôt, tâp quan, cach thuc su dung cua nguoi tiêu dung.
W Co kha náng tô chuc va diêu hanh.
THÀNH LAP NHÓM CÔNG TÁC
VE HACCP
Trách nhiêm. quyên han cua truong nhóm HACCP:
W Tô chuc biên soan kê hoach HACCP ap dung cho nha may.
W Xem xet, dê xuât cac biên phap thuc hiên hê thông.
W Xem xet cac kê hoach san xuât nhám dam bao hê thông
duoc thuc hiên dây du, ôn dinh.
W êu câu Truong bô phân co liên quan bao cao vê cac thay
dôi co anh huong dên hê thông.
W Quyên phân công, diêu phôi cac thanh viên trong nhom.
THÀNH LAP NHÓM CÔNG TÁC
VE HACCP
Nhiêm vu:
W Xây dung, tô chuc thuc hiên va duy tri hê thông HACCP.
W ao cao lãnh dao câp trên vê tinh hinh thuc hiên hê thông.
W Quan ly vê sinh an toan thuc phâm theo GMP-HACCP.
W lê xuât cac nhu câu cai tiên.
THÀNH LAP NHÓM CÔNG TÁC
VE HACCP
BUÓC 2
MÔ TA SAN PHAM
MÔ TA SAN PHAM
STT lác diêm Mô ta
1 Tên san phâm Nuoc ngot co gas (Coca Cola, Fanta, Sprite,
Samurai, Schweppes).
2 Nguyên liêu Nuoc, duong, khi CO
2
, acid, chât tao mau, chât
tao huong, chât bao quan.
3 Cach thuc san xuât,
vân chuyên va tiêp
nhân nguyên liêu
Nuoc uông theo tiêu chuân Viêt Nam, xu ly tai
nha may.
luong mua tu cac công ty iên Hoa, ourbon
va vân chuyên theo duong bô.
CO
2
duoc truc tiêp san xuât tai nha may.
Huong liêu duoc nhâp tu Thai Lan.
STT lác diêm Mô ta
4 lác trung quan trong
cua thanh phâm
Ham luong nuoc: 80 90° thê tich.
lô rix: 10
0
13
0
lô CO
2
: 2.8 3.8 phân thê tich
Ham luong acid: dôi voi Coke: 0.54g/L;
Samurai: 0.503g/L;.
5
Mô ta quy cach thanh
phâm
San phâm chua trong chai thuy tinh co thê tich
200, 285 va 300mL.
6 lôi tuong su dung Tât ca moi nguoi
7 ao bi Chai thuy tinh tai su dung.
8 Thoi han su dung 1 nám kê tu ngay san xuât
MÔ TA SAN PHAM
STT lác diêm Mô ta
9
Muc dich su dung cua
san phâm
Uông ngay sau khi mo náp.
10
ao bi Chai thuy tinh tai su dung.
11
êu câu vê bao quan
ao quan o nhiêt dô thuong, tranh anh sang
truc tiêp va noi co dô âm cao.
12
êu câu khi su dung Ngon hon khi uop lanh.
MÔ TA SAN PHAM
BUÓC 3
QUY TRINH CÔNG NGHE
QUY TRINH CÔNG NGHE
Chai không dat
yêu câu
Chlorine
2 4ppm
Kiêm tra
Rua chai
Tiên kiêm tra
Dõ chai khoi ket
Chai do
Kiêm tra báng
mát
Nuoc rua
Chai không dat
yêu câu
Xut 2.5°
Stabilon 0.2°
Nhiêt dô 70 80
0
C
Hoa chât
Nuoc
QUY TRINH CÔNG NGHE
Syrup
Kiêm tra báng mát va may
do muc chât long
Lam
lanh
Phôi
trôn
Nuoc
CO
2
San phâm
long goi
Kiêm tra
In mã sô
long náp
Chiêt rot
Chai không
dat yêu câu
Tiêu chuân Go
No Go
Chiêt lanh
dáng ap
BUÓC 4
SO DO VÀ BÓ TRI MAT
BANG THEO QUY PHAM GMP
SO DO MAT BANG
BÓ TRI MAT BANG
Muc dích
W GMP giup kiêm soat tât ca nhung yêu tô liên quan dên
chât luong san phâm trong qua trinh san xuât tu khâu tiêp
nhân nguyên liêu dên thanh phâm cuôi cung, duoc xây
dung cho tung san phâm hoác nhom san phâm cu thê.
W GMP gán liên voi cac huong dân vê hê thông lam vê sinh
nhám dam bao môt san phâm an toan va môt nha may sach.
BÓ TRI MAT BANG
Pham vi cua hê thông vê sinh
W Dôi tuong:
W San phâm
W Khu vuc san xuât
W Nha xuong va cac don vi phu tro
W Công nhân viên
W Muc tiêu:
W ên ngoai sach së, gon gang, ngán náp.
W Không khi môi truong sach së, khô rao, .
W nh sang dây du cho viêc nhân diên rõ cac bang chi dân, cac
qui dinh hoác khuyên cao vê an toan.
W Công nhân viên sach së, gon gang, mác dông phuc.
BÓ TRI MAT BANG
Biên pháp thuc hiên:
W loi hoi su cam kêt cua ban giam dôc nha may va dôi ngù
quan ly.
W Kê hoach xây dung moi, hoác xây dung mo rông phai
duoc xem xet phu hop voi yêu câu vê sinh.
W Huân luyên cho công nhân viên cac yêu câu co ban.
W Mát tiên cua ván phong, nha xuong.
W Nha kho chua cac loai nguyên vât liêu, bao bi, thanh phâm,
dung cu.
W Hiêu qua vê sinh công nghiêp thê hiên qua kêt qua kiêm tra
vi sinh, thiêt bi va san phâm.
BUÓC 5
THUC HIEN SSOP
Viêc ap dung SSOP giup thuc hiên duoc cac
muc tiêu do chuong trinh GMP dã dê ra, giam sô
luong cac diêm kiêm soat toi han trong kê hoach
HACCP, táng hiêu qua kê hoach HACCP va cân
thiêt ngay ca khi không co chuong trinh HACCP.
CÁC QUY PHAM
W Quy pham 1: An toan nguôn nuoc.
W Quy pham 2: An toan bê mát tiêp xuc voi thuc
phâm.
W Quy pham 3: Ngán ngua su nhiêm cheo.
W Quy pham 4: Vê sinh ca nhân.
CÁC QUY PHAM
W Quy pham 5: ao vê san phâm tranh cac tac nhân
lây nhiêm.
W Quy pham 6: Su dung va bao quan hoa chât dôc
hai.
W Quy pham 7: Kiêm soat suc khoe công nhân.
W Quy pham 8: Kiêm soat VSV gây hai.
W Quy pham 9: Kiêm soat chât thai.
Nuoc su dung cho chê biên, lam vê sinh cac bê mát tiêp xuc
voi san phâm, vê sinh công nhân phai phu hop voi chi thi
80/778/EC.
Jê sinh hê thŧng cung câp và xŷ lý nuūc: Thiêt bi loc, bê
chua, duong ông dân nuoc, den UV, hê thông trao dôi ion, thap
khu sát.
hş tiêu và tân suât kiêm tra
Hoa ly, vi sinh: 1 gio/lân
May bom: liên tuc
Hoa chât xu ly nuoc: 1 gio/lân
Tinh trang vê sinh khu vuc xu ly nuoc:1 ca/lân
Tinh trang bao tri hê thông câp nuoc: 1 thang/lân
5.1. An toàn nguôn nuóc
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.2. An toàn
bê màt tiêp xúc vói san phâm
Jê sinh dung cu và máv móc thiśt bš
lâu tiên thao roi tât ca chi tiêt, bô phân rôi rua báng voi
nuoc co ap luc lon dê loai bo thuc phâm con sot
Sau do rua báng xa phong va trang lai báng nuoc sach, dê
vao noi quy dinh.
Jê sinh công nhân
Công nhân phai mác quân ao bao hô lao dông sach së
Phai tuân thu cac quy dinh vê an toan vê sinh lao dông
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.3 Ngàn ngùa su nhiêm chéo
gán ngŵa sŻ nhiêm chéo tŵ các vŏt thê kém sʼnch vào san
phŋm và các bŝ mát tiśp xúc vūi san phŋm
ô tri san xuât theo truc phu hop
Công nhân san xuât tung khâu riêng co lôi di khac nhau
San xuât cac mát hang co dô rui ro khac nhau trên nhung
dây chuyên riêng biêt
Dung cu san xuât va dung cu vê sinh duoc su dung riêng
Không dung voi nuoc co ap luc cao dê vê sinh nha xuong
khi dang san xuât
Không thuc hiên hoat dông nao duoi dât, không dê cac ông
dân, dâu nôi ông dân duoi dât
Kiêm tra du luong hoa chât lam vê sinh
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.4 Vê sinh cá nhân
ông nhân phai dam bao vêu câu vê sinh cá nhân truūc và
khi vào san xuât
ôn rua tay: co xa phong va côn (nêu cân)
Không mang nu trang, mong tay cát ngán
Trang bi dây du bao hô lao dông
lô dung bao hô lao dông luôn o trong tinh trang
tôt.
iên pháp và tân suât kiêm tra vê sinh cá nhân
Lam vê sinh bôn rua tay,nên nha
Kiêm tra viêc thuc hiên vê sinh bôn rua tay, bôn
nhung giay, nha vê sinh
Kiêm tra tinh trang bôn rua tay, nha vê sinh
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.5 Bao vê san phâm
tránh nhiêm bân
iên pháp bao vê san phŋm
Lam vê sinh khu vuc san xuât, nên nha, trân nha
Hê thông den, hê thông thông gio, tuong, cua kinh
Kho bao bi, vât tu, khu vuc phê liêu, kho chua hoa chât
hş tiêu kiêm tra
Kiêm tra viêc thuc hiên vê sinh khu vuc san xuât, kho
lanh, kho bao bi, kho chua hoa chât va cach sáp xêp kho
Khu chua phê liêu
Kiêm tra tinh trang bao tri nha xuong, kho chua hoa
chât, kho chua bao bi, vât tu
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.6 Su dung và bao quan hóa chât
%ât ca hóa chât sŷ dung phai duoc kiêm soát
Dan nhãn
lê riêng hoa chât
Nông dô
Lâp danh muc
Kiêm tra loai, nông dô, chât luong
Kiêm tra tinh trang bao quan hoa chât
Kiêm tra tinh trang kho chua hoa chât
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.7 Kiêm tra súc khoe công nhân
W Kiêm tra suc khoe công nhân o cac loai bênh thông
thuong (ghe, ho, sô mùi.):1 ca/lân
W linh ky kiêm tra suc khoe tông quat cho công nhân:
1 nám/lân
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.8 Kiêm soát dông vât gây hai
W Ngán ngua va tiêu diêt co hiêu qua côn trung va dông vât gây
hai.
W Không co chô cho côn trung ân nâp.
W Lam sach khu vuc quanh nha xuong: 1tuân/lân.
W Diêt chuôt, côn trung qua phuong thuc ky hop dông voi don
vi chuyên môn co uy tin.
W Kiêm tra viêc thuc hiên kê hoach diêt chuôt va côn trung va
hiêu qua công viêc.
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
5.9 Kiêm soát chât thai
W Kiêm soat hoat dông cua hê thông thu gom xu ly chât thai
W Không gây ô nhiêm cho san phâm va môi truong xung quanh
iên pháp kiêm soát chât thai
W Lam vê sinh cac thung chua chât thai
W Lam vê sinh hô ga, duong thoat nuoc thai
hş tiêu kiêm tra
W Kiêm tra viêc thuc hiên vê sinh
W Kiêm tra tinh trang bao tri hê thông thoat nuoc thai:
1 nám/lân
BUÓC 5 - THUC HIEN SSOP
.C 6
PHAN TICH MÓI NGUY
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
Tên doanh nghiêp: Công ty TNHH Coca
Cola Miên Nam
lia chi: Km 18 Xa lô Ha Nôi Thanh phô
Hô Chi Minh
ang phân tich môi nguy quy trinh xu ly nuoc
Thanh
phân/
Công
doan
Xac dinh môi
nguy tiêm ân
Co môi nguy
an toan thuc
phâm dang kê
không?
(C/K)
Diên giai cho quyêt dinh o côt
3
iên phap
phong ngua
nao co thê
duoc ap dung
dê phong ngua
môi nguy dang
kê?
Công
doan nay
co phai la
diêm kiêm
soat quan
trong
không?
Nuoc
giêng
khoan
Hoa hoc: thuôc
tru sâu, cac chât
dôc, kim loai
náng..
Sinh hoc: cac vi
sinh vât trong
nguôn nuoc
(E.Coli).
Vât ly: tap chât
Co
Co
Không
Thuôc tru sâu su dung trong
nông nghiêp va cac hoa chât
thai ra tu cac khu công nghiêp
nhiêm vao long dât së anh
huong va lam ô nhiêm mach
nuoc ngâm.
Kim loai náng, Vi sinh vât
(E.Coli) co thê gây nguy hiêm
dên tinh mang con nguoi.
Tim biên
phap bao vê
nguôn nuoc
ngâm GMP
kiêm soat tôt
vân dê nay.
1 2 3 4 5 6
Xu ly
hoa
chât
Hoa hoc: du
luong hoa chât
xu ly nuoc va
vê sinh chai
Sinh hoc:
E.Coli.
Coliform
C
C
Nêu không kiêm soat tôt, hoa chât du së
lam táng dô duc cua nuoc, hoa chât thiêu
tua không láng tu hêt dô duc cua nuoc cùng
táng lên. Tuy vây, nho kiêm soat tôt hiên
tuong trên chua tung xay ra.
Nông dô chlorine thâp so voi quy dinh thi
vi sinh vât không bi tiêu diêt hêt. Nhung
trong thuc tê rât kho xay ra diêu nay
Tuân theo
dung cac
thu tuc
cua GMP.
Láng Vât ly: cán bun
huu co, xac vi
sinh vât.
K Thoi gian không du hay luu luong nuoc xu
ly qua lon so voi náng luc cua bôn láng thi
hop chât keo tu không co thoi gian kêt
láng, cac chât cân loai bo con nám lai trong
nuoc, không thê hâp thu hêt nho cac bô loc.
Tuân theo
dung cac
thu tuc
cua GMP.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1 2 3 4 5 6
Loc
cat
Vât ly: cán
không hoa tan.
K Luu luong va chât luong nguôn nuoc
không phu hop bô loc cat (dô duc
lon), hay hoat dông thoi gian lâu ma
không duoc vê sinh tôt.
GMP kiêm soat vân
dê nay.
Loc
than
Hoa chât:
TTHM,
chlorine, mui la.
C TTHM (total trihalomethane) la chât
gây ung thu. Chlorine du së không du
gây nguy hiêm nhung lam anh huong
dên cam quan san phâm.
ô loc than co chât luong không tôt
së hâp thu cac hop chât huu co kem
hiêu qua, trong do co TTHM.
Phai mua vât liêu loc
loai tôt co kha náng
hâp thu cao, ap dung
biên phap dung hai
bô loc than thay
phiên nhau.Thay moi
cac tâng loc theo quy
dinh
Loc
tinh
Hoa chât: E.
Coli, nâm men,
nâm môc, .
Vât ly: xac vi
sinh vât, cán
C
K
Kich thuoc loc lon së không giu lai
duoc xac vi sinh, cán huu co. ô loc
không duoc vê sinh tôt së lây lan vi
sinh vât vao nguôn nuoc.
Tuân thu dung theo
thu tuc cua GMP.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
Bang phân tích môi nguy quy trình san xuât CO
2
1 2 3 4 5 6
Nguyên
liêu dâu
DO
Hoa hoc: ham
luong cán dâu
cao, cac chât
không chay
duoc.
K Khi tôn tai cac chât không chay
duoc lam giam náng suât hoat
dông cua bô dôt.
êu câu noi ban cung câp
phiêu kiêm nghiêm dung
theo TCVN. Cac thu tuc
GMP kiêm soat.
Rua khi Hoa hoc: hop
chât luu huynh
con sot lai.
Vât ly: cac hop
chât không chay
duoc.
K
K
Chât luong nuoc rua không tôt,
thap không duoc vê sinh lam
bun bi tich tu, khi CO
2
không
duoc rua sach khoi cac khi gây
mui kho chiu (dác biêt la H
2
S)
Thuong xuyên lam sach
cán bun, kiêm tra chât
luong nuoc rua. GMP
kiêm soat qua trinh nay.
Tinh sach
CO
2
báng
thuôc tim
Hoa hoc: khi
CO, NO
x
, NH
3
K Khi thuôc tim giam hoat tinh së
không co kha náng oxy hoa CO
thanh CO
2
va oxy hoa cac khi
khac tao thanh cac hop chât
nám lai trong dd thuôc tim.
GMP kiêm soat qua trinh
nay (thay thuôc tim dung
thoi han, vê sinh bôn
chua, kiêm tra chât luong
dâu ra cua CO
2
).
Bang phân tích môi nguy quy trình san xuât CO
2
1 2 3 4 5 6
Loc
báng
than
hoat tinh
Hoa hoc:
hydrocarbon
Không Cac hat than hoat tinh co vai
tro loc cac hop chât gây mui la.
Tach âm Không Không Qua trinh nay chi su dung môt
thiêt bi lanh dê ngung tu hoi
nuoc va dân ra ngoai.
Nen hoa
long
Không Không Qua trinh nay su dung ap suât
lon dê nen khi thanh dang long
dê luu tru trong bôn chiu ap
luc lon.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1 2 3 4 5 6
Bang phân tích môi nguy viêc giao nhân nguyên vât liêu.
luong
tinh thê
Hoa hoc: thuôc bao vê
thuc vât, kim loai
náng, hoa chât bao
quan duong.
Sinh hoc: vi khuân,
nâm môc, nâm men.
Vât ly: cac tap chât
C
C
K
Thuôc bao vê thuc vât dung trong trông
trot mia duong khi không duoc không
chê thich hop së con tôn tai lai trong
duong thanh phâm. Kim loai náng nhiêm
vao trong qua trinh san xuât hay hoa chât
bao quan không kiêm soat chát chë së
vuot qua ham luong cho phep. Khi không
bao quan tôt, dô âm cua duong táng lên
tao diêu kiên cho vi sinh vât dê dang phat
triên.
Kiêm soat
nguyên liêu dâu
vao theo TCVN
Huong
liêu
Sinh hoc: nâm men,
nâm môc.
Hoa hoc: cac hop chât
huu co dung môi, kim
loai náng
Vât ly: vât la lân vao
K
C
K
Huong liêu không phai la môi truong ly
tuong cho vi sinh vât phat triên
Nêu xuong san xuât kiêm soat không tôt
huong liêu së lân cac hop chât huu co,
vât la, kim loai náng cùng co thê lân vao
Nguyên liêu dâu
vao thoa tiêu
chuân TCVN
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1 2 3 4 5 6
Bang phân tích môi nguy viêc giao nhân nguyên vât liêu.
ao bi:
náp
khoen.
Vât ly: vât la,
bui bân trong
náp.
Hoa hoc: cao
su lam miêng
dêm cho náp.
C
K
Trong san xuât náp, khi không kiêm
soat bao quan tôt, bui bân va môt sô
vât la lân vao trong náp do do
nhiêm bân vao nuoc ngot khi dong
náp.
Cao su lam dêm së bi môi truong
acid cua nuoc ngot pha huy, cao su
lân vao dung dich, náp khoen tiêp
xuc truc tiêp nuoc ngot së bi ri set.
Lua chon nha cung câp
náp uy tin, kiêm soat chát
chë qua trinh tiêp nhân,
yêu câu vê chung nhân o
nha cung câp, xac dinh
cao su la loai cho phep
dung trong thuc phâm.
Kiêm tra viêc nhân hang
theo dung GMP.
Chai
thuy
tinh tai
su dung
Vât ly: vât la
Hoa hoc: cac
hoa chât do
qua trinh lên
men, môc.
Sinh hoc: vi
sinh vât
C
K
C
Chai trôi nôi ngoai thi truong tu
nhiêu nguôn khac nhau, dô do bân
không dông dêu va không kiêm soat
duoc. vi không du chai dê san xuât
nên châp nhân tât ca cac nguôn vê
phân loai va tuy theo tinh chât xu
ly.
Xây dung quy trinh rua
chai thich hop
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1 2 3 4 5 6
Bang phân tích môi nguy quy trình pha chê syrup
Nâu
duong
Sinh hoc: men,
môc.
K luong duoc nâu voi nuoc dên 85
0
C
trong 30 phut du thoi gian dê tiêu diêt
cac loai vi sinh vât tiêm ân trong nguyên
liêu.
Su dung hoi qua nhiêt
gia nhiêt dung thoi
gian va nhiêt dô yêu
câu. Tuân thu theo
GMP.
Loc
thô
Vât ly: vât la (chi
bao, nilon,.)
K ô loc thô së giu lai cac vât co kich
thuoc lon nhin thây duoc.
Thuong xuyên vê sinh
bô loc thô dê viêc loc
diên ra binh thuong.
Loc
tinh
Sinh hoc: xac vi
sinh vât, tap chât
co kich thuoc lon
hon 10 µm.
K ô loc tinh co kich thuoc 10 µm loai bo
cac vât la.
Lam vê sinh bô loc
tranh gia táng ap luc
loc.
Lam
lanh
Sinh hoc: vi sinh
vât.
K Viêc lam lanh giu cho dung dich syrup
thuân duoc ôn dinh, bao quan tranh duoc
viêc hu hai do vi sinh vât. Mát khac
syrup thuân co nông dô chât khô cao táng
ap luc thâm thâu thi vi sinh vât cùng kho
phat triên.
On dinh nhiêt dô theo
dung yêu câu, theo
dung GMP.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1 2 3 4 5 6
Bang phân tích môi nguy quy trình pha chê syrup
Pha chê
huong
liêu
Sinh hoc: vi sinh
vât trong phong
pha syrup, vi sinh
vât tu huong liêu
Vât ly: chât la tu
huong liêu
Không,
không
Huong liêu dã dam bao cac tiêu
chuân vi sinh va luu tru trong
phong lanh o nhiêt dô thâp nên
dam bao vi sinh không phat triên
duoc. Cac bôn pha chuyên dung
luôn duoc vê sinh báng hoa chât
truoc khi pha.
Cac bôn pha va canh
khuây luôn phai trong tinh
trang vê sinh tôt. Cac thao
tac pha theo dung thu tuc
GMP
Luu tru
syrup
cuôi
Sinh hoc: vi sinh
vât.
Không Syrup cuôi luôn duoc su dung
trong ngay vi yêu câu san xuât
nên không co giai doan luu tru.
Giu dich syrup cuôi o
nhiêt dô thâp truoc khi
bao quan (25
0
C).
Loc
syrup
cuôi
truoc khi
dua vao
san xuât.
Không. Truoc khi dua ra phôi trôn trong
dây chuyên, syrup cuôi duoc dua
qua luoi loc tinh 10 µm thêm môt
lân nua dam bao giu lai cac vât la
co thê con.
Vê sinh luoi loc tranh
táng ap luc loc.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Lây
chai
khoi
ket
Vât ly: manh
thuy tinh võ.
Không Khi gáp dâu chai không hoat
dông tôt co thê lam võ chai, cac
manh thuy tinh co thê váng vao
cac chai khac nhung diêu nay rât
hiêm khi xay ra.
ao tri may moc,
duy tri trong tinh
trang hoat dông tôt
dê luôn gáp duoc
tât ca cac chai dua
vao.
Kiêm
tra
chai
truoc
may
rua
Vât ly: vât la
nám trong chai
Sinh hoc: vi
sinh vât (vi
khuân, môc co
thê phat triên)
Co
Co
Cac vât nám trong chai la nguyên
nhân gây nhiêu khiêu kiên tu phia
nguoi tiêu dung, nêu chai qua bân
chuong trinh rua dát ra së không
phu hop
Giai doan nay, không co môi
nguy nao nhiêm vao chai nhung
qua trinh kiêm tra chai không
hiêu qua së dê cac chai qua do
vao may rua.
Kiêm tra chai sau
may rua co thê loai
duoc cac chai kem
phâm chât.
Bang phân tích môi nguy cho quy trình san xuât chính
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Rua
chai
Vât ly: cac vât la co
kich thuoc lon
(nilon, kim loai, ông
hut.)
Hoa hoc: du luong
hoa chât dung tây
rua (xut, stabilon)
Sinh hoc: men, môc,
E. Coli. Coliform
Co
Co
Co
Chai (uông hêt nuoc ngot) thuong duoc cac
dai ly mang dê ngoai troi, hay tâp trung o
cac bãi dât trông. Vi sinh vât (dác biêt men,
môc) co diêu kiên phat triên, nuoc mua, bui
bân, cac vât la do con nguoi vô y thuc bo
thêm vao gây ra cac môi nguy kho kiêm
soat. Mát khac, cac thông sô rua không phu
hop, chai không duoc rua sach, nhung môi
nguy dã liêt kê thêm nhiêu kha náng nhiêm
vao trong thuc phâm.
Tuân thu theo cac
thu tuc GMP, thuong
xuyên kiêm tra luc
phun, dô tháng hang
cac voi phun, nông
dô hoa chât, kiêm tra
ki chai dâu ra.
Kiêm
tra
chai
sau
may
rua
Hoa hoc: hoa chât
con sot khi rua.
Vât ly: vât la con sot
sau qua trinh rua
Sinh hoc: nâm men ,
nâm môc
Không
Co
Co
Cac vât la tu no không gia táng trong giai
doan nay nhung cac chai kem phâm chât
không duoc phat hiên së mang cac nguôn ô
nhiêm di vao chiêt rot va la nguyên nhân tao
ra cac môi nguy dã nêu.
Nâng cao thai dô
lam viêc cua công
nhân.
lôi voi cac vât
không quan sat duoc
báng mát thuong cân
phai láp dát cac thiêt
bi diên tu hô tro.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
Công
doan
Môi nguy Ý nghia Giai thích Các biên pháp
kiêm soát
Kiêm
tra chai
sau may
rua
· P: nylon,
hat qua, kiên
sâu, vêt do
bên trong
chai...
· : VK gây
bênh truyên
nhiêm
(cum,.)
· C: hoa chât
con sot khi
rua.
· Cac vât la
kich thuoc
lon dân dên
nhung kiên
cao cua
khach hang.
· Cac vât la
nho: tap chât
chât luong
cam quan,
chât dôc
chua rua
sach suc
khoe.
Cac vât la tu no
không gia táng trong
giai doan nay nhung
cac chai kem phâm
chât không duoc phat
hiên së mang nguôn
ô nhiêm di vao chiêt
rot.
· Nâng cao thai
dô lam viêc cua
công nhân, huân
luyên tât ca cac
vât la cân nhân
dang.
· lôi voi cac
vât không quan
sat duoc báng
mát thuong cân
phai láp dát cac
thiêt bi diên tu
hô tro.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kiêm tra
chai
báng
thiêt bi
diên tu
EI
Vât ly: vât la trên
thân chai
Sinh hoc: vi sinh
vât con sot
Không
Không
Cac vêt do trong thân chai do nhiêu
nguyên nhân gây ra, nhung së rât
nguy hiêm khi la dôc tô, tuy co thê
không co tac hai tuc thoi nhung tich
tru trong co thê theo thoi gian gây
dôc cho co thê.
Kiêm soat chát
chë cac chuc náng
cua may kip thoi
chinh sua hay bao
tri thiêt bi, quay
nguoc lai quy
trinh rua chai
Chiêt rot Vât ly: cac manh
thuy tinh võ trong
cac su cô chiêt
rot.
Hoa hoc: men,
môc trong không
khi nhiêm vao
khi dây chuyên
dung lâu.
Co
Không
Trong suôt qua trinh chiêt rot chai
thuong xuyên bi nô võ, cac manh
thuy tinh váng kháp noi, vao cac
chai kê bên hay lên cac dêm cao su
cua dâu chiêt va roi vao thanh phâm.
Thoi gian ngung may xu ly su cô
dai la nguyên nhân vi sinh vât roi
vao va phat triên.
Tuân thu cac thu
tuc GMP.
ao tri, kiêm tra
may chiêt, diêu
chinh kip thoi sao
dân huong dê
huong chai vao
dang tâm chiêt.
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
1) 2) 3) 4) 5) 6)
long
náp
Sinh hoc: vi sinh vât trong
không khi lân vao
Co p luc nâng không du chai không duoc dong
kin con nguoc lai miêng chai së võ dêu lam vi
sinh vât co co hôi xâm nhâp.
Nhung môi lân chay may dêu tiên hanh cac loat
mâu thu kiêm tra nên diêu nay không xay ra.
Theo dung thu
tuc GMP.
Kiêm
tra
cuôi
cung
Sinh hoc: náp ho tao diêu
kiên vi sinh vât phat triên
Hoa hoc: náp ho oxi lot vao
tao diêu kiên hu hong san
phâm
Co
Không
Cac chai dong náp cong vênh không duoc phat
hiên dua vao luu tru së lam cho vi sinh vât dê
dang xâm nhâp va phat triên.
Nâng cao thai dô
lam viêc cua
công nhân.
long
bao bi
don vi
goi di
Không.
Luu
kho
Vât ly: bui bân, côn trung
Sinh hoc: vi sinh vât co
trong không khi.
Không,
không
ui bân do khoi xe nâng, vi sinh vât co
trong không khi së bam lên thân chai va cô
chai. Chung së dê dang roi vao nuoc ngot khi
uông va gây bênh.
Lau sach san
phâm,tiêu diêt
côn trung, thay
nhiên liêu cho xe
.Kiêm soat theo
GMP
BUÓC 6 - PHAN TICH MÓI NGUY
BUÓC 7
XÁC DINH CÁC CCP
âu hťi 1: Tai công doan nay co tôn tai cac biên phap kiêm soat không?
Co
Không liêu chinh công doan chê biên hoác san phâm
Co
Không
Không phai
âu hťi 2: Công doan nay co cân cac biên phap dác biêt dê loai bo hoác giam thiêu
môi nguy hai toi muc châp nhân duoc không?
Không
âu hťi 3: Môi nguy hai hiên co vuot qua gioi han châp nhân hoác së tiên toi gioi han
không châp nhân?
Co
Co
âu hťi 4: Công doan tiêp theo co loai bo hoác giam thiêu môi nguy hai toi muc co thê
châp nhân không?
Co
Không phai CCP
CCP Không
Không
Không phai CCP
Viêc kiêm soat o công doan nay la
cân thiêt dê dam bao an toan
XÁC DINH CÁC CCP
W Câu hoi 1: Tai công doan nay co tôn tai biên phap kiêm soat
không?
W Câu hoi 2: Tai công doan nay co duoc thiêt kê cac biên phap
dác biêt nhám loai tru hoác lam giam dên muc châp nhân duoc
kha náng xay ra cac môi nguy hay không?
W Câu hoi 3: Môi nguy hai liêu co vuot qua gioi han châp nhân
hoác së tiên toi gioi han không châp nhân không?
W Câu hoi 4: Công doan tiêp theo co loai bo hoác giam thiêu môi
nguy hai dên muc châp nhân duoc hay không?
Công
doan
Môi nguy Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Nguyên liêu
luong · C: thuôc bao
vê thuc vât,
kim loai náng,
hoa chât bao
quan.
· : VK, môc,
men
· P: cac tap
chât lân trong
duong
Không,
yêu câu
chung
nhân tu
nha cung
câp. Giao
uoc nha
cung câp
ap dung
CT bao
dam
ATCLTP
XÁC DINH CÁC CCP
Công
doan
Môi nguy Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Nguyên liêu
Nuoc dã
qua xu ly
· C: TTHM,
du luong hoa
chât xu ly,
kim loai náng.
· : E.Coli
Không.
lê giam
sat su an
toan cua
nuoc, ap
dung chát
chë cac
thu tuc
GMP dã
thiêt lâp
tai khu
xu ly
nuoc.
XÁC DINH CÁC CCP
Công
doan
Môi nguy Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Nguyên liêu
CO
2
C: khi la (CO,
H
2
S,
hydrocarbon)
Không.
Tuân thu
theo cac
quy pham
san xuât
CO
2
va
táng tân
suât lây
mâu thu
dô tinh
khiêt.
XÁC DINH CÁC CCP
Công
doan
Môi nguy Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Nguyên liêu
ao bi:
náp khoen
· P: vât la, bui
bân.
· C: chât dôc
tu cao su lam
dêm cho náp.
Không.
êu câu
chung
nhân CL
tu nha
cung câp.
Chai thuy
tinh tai su
dung
· P: vât la
· : E.Coli,
nâm men, nâm
môc.
· C: dôc tô,
hoa chât.
Không,
cac buoc
tiêp theo
së loai bo
môi nguy
nay.
XÁC DINH CÁC CCP
Công
doan
Môi nguy Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Các công doan trong quy trình san xuât chính
Lây chai
khoi ket
P: thuy tinh võ
Co. ao tri
may.
Không Không
Kiêm tra
truoc may
rua
P: cac vât la
co kich thuoc
lon không roi
ra khoi chai.
Co. Kiêm
tra báng
mát.
Không Không
Rua chai
· P: vât la
· C: dôc tô
VSV, nhiêm
bân tu môi
truong, hoa
chât xu ly.
· : VSV
Co. liêu
khiên nhiêt
dô, nông
dô HC rua,
ap luc
nuoc
HCphun.
Co CCP
1
XÁC DINH CÁC CCP
Công
doan
Môi nguy Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Các công doan trong quy trình san xuât chính
Kiêm tra
chai sau
may rua
P: vât la
Co. Kiêm
tra báng
mát
Không
Kiêm tra
báng may
EI
P: vât la (ông
hut, nylon
trong suôt, cac
vêt cán huu
co)
Co. Kiêm
tra báng
cach diêu
chinh cac
chuc náng
cua may.
Chiêt rot
· : vi sinh vât
trong phong
chiêt
· P: thuy tinh

Co. Thuy
tinh võ
báng voi
phun ap
suât thâp.
Co CCP
2
XÁC DINH CÁC CCP
Công
doan
Môi nguy
Câu hoi
1
Câu hoi
2
Câu hoi
3
Câu hoi
4
CCP
có/k)
Các công doan trong quy trình san xuât chính
long náp
: VSV xâm
nhâp do dong
náp không kin.
P: thuy tinh võ
Co. Theo
tiêu chuân
Go No
Go.
Không Không
Kiêm tra
cuôi
: VSV xâm
nhâp do chai
co náp lêch,
cong vênh.
Co. Quan
sat báng
mát.
Không Không
long
thanh don
vi gui di
Không co môi
nguy dác biêt.
ao quan,
luu kho
P: bui bân
bam ngoai bao
bi, náp chai
Co. Vê
sinh khi
xuât hang.
Không Không
XÁC DINH CÁC CCP
BUÓC 8
LAP KE HOACH HACCP
LAP KE HOACH HACCP
CÔNG DOAN RUA CHAI
CÁC NGUÒNG TÓI HAN
W Nông dô xút:
· Khoang 1: 1.6 2°
· Khoang 2: 2.8 3°
W Nông dô stabilon: 0.2 0.4°.
W Nhiêt dô:
· Khoang 1: 60 75
0
C
· Khoang 2: 60 65
0
C
W Thòi gian rua: 15 phut
W Áp luc vòi phun:
· Xut: 0.5 1kgI/cm
2
· Nuoc rua cuôi (chlorine): 1.5 1.8kgI/cm
2
.
PHUONG PHÁP GIÁM SÁT
Thông sô Thu tuc Tân suât Trách nhiêm
Nông dô hoa
chât
Chuân dô
Vao luc khoi
dông va cach
môi 4 tiêng.
3 viê3 bũ
pŏ3 giam sat
ct luo3g. theo
dõi ghi hô so.
3 viê3 vŏ3
3. theo dõi
cac thông sô hoat
dông.
Nhiêt dô Theo dõi dông
hô nhiêt dô
Luc khoi dông,
30 phut/lân
Thoi gian rua Dung mâu thu Luc khoi dông,1
lân/ca
p luc phun
Theo dõi dông
hô ap kê
Luc khoi dông
va 4 tiêng/lân
HÀNH DONG KHAC PHUC
W Ngung dây chuyên ngay lâp tuc, tim nguyên nhân
khác phuc.
W Kiêm tra lai hang dã san xuât trong thoi gian xay
ra su cô dê huy hay giai phong.
CÁC NGUÒNG TÓI HAN
W Vao dâu môi lân khoi dông dây chuyên, kiêm tra sao
dân huong va cac dêm cao su chiêt rot dê bao dam
không bi mon, rach gây ra viêc huong chai không
dung tâm.
W Vân tôc báng chuyên: 550 600 chai/phut.
LAP KE HOACH HACCP
CÔNG DOAN CHIET RÓT
CÁC NGUÒNG TÓI HAN
W Vao dâu môi lân khoi dông dây chuyên, kiêm tra sao
dân huong va cac dêm cao su chiêt rot dê bao dam
không bi mon, rach gây ra viêc huong chai không
dung tâm.
W Vân tôc báng chuyên: 550 600 chai/phut.
PHUONG PHÁP GIÁM SÁT
Thông sô Thú tuc Tân suât Trách nhiêm
Vân tôc
Theo dõi thiêt
bi
30 phút
Nhân viên vân
hành máy
HÀNH DONG KHAC PHUC
· liêu chinh vân tôc lai theo dung yêu câu.
· Thuc hiên dung thao tac khác phuc khi xay ra su
cô nô chai.
BUÓC 11
XÁC LAP CÁC HE THÓNG
THAM DINH
HE THÓNG THAM DINH
W Muc dích: xac dinh tinh phu hop cua kê hoach HACCP va
xac dinh hê thông HACCP dang hoat dông theo dung kê
hoach.
W Hình thúc:
· Kiêm tra xac nhân nôi bô
· Kiêm tra xac nhân tu bên ngoai (co quan nha nuoc, môt tô
chuc thu ba duoc uy quyên).
W Hoat dông thâm dinh bao gôm: danh gia chuong trinh
HACCP, danh gia viêc ap dung hê thông HACCP, hiêu
chuân thiêt bi va lây mâu thu nghiêm.
CÔNG DOAN RUA CHAI
Lây mâu vi sinh vât cua chai dã rua va nuoc rua cuôi cung kiêm
tra kêt qua hang tuân.
W Chai dã rua sach, 1 mâu theo cac chi tiêu:
· Tông vi sinh vât hiêu khi: · 50 khuân lac/chai mâu.
· Tông sô nâm men va nâm môc: · 25 con/chai mâu.
W Nuóc rua cuôi cùng (nuoc dã rua hang chai cuôi cung), 1 mâu
theo chi tiêu:
· Tông vi sinh vât hiêu khi: · 25 khuân lac/mL nuoc rua.
· Tông sô ColiIorm: 0/100mL nuoc rua.
CÔNG DOAN CHIET RÓT
W Thâm dinh dua trên kêt qua phan hôi y kiên tu khach hang.
W Hang thang thu thâp thông tin tu phia nguoi tiêu dung
phan anh dên công ty, lâp bang tông kêt xem xet co tôn tai
cac môi nguy vât ly dang kiêm soat trong san phâm hay
không.
BUÓC 12
THIET LAP HE THÓNG TÀI
LiEU VÀ LUU TRÙ HO SO
HE THÓNG TÀI LIEU
W Muc dích
Công ty phai thiêt lâp hê thông tai liêu vê moi thu
tuc hoat dông cua chuong trinh HACCP môt cach
phu hop
HE THÓNG TÀI LIEU
W Tai liêu tham khao
W Tai liêu huong dân
W Kê hoach san xuât, phong ngua, cai tiên, thu mua, phân
phôi
W Kê hoach kiêm tra, kiêm soat cac qua trinh
W Tiêp thi, nghiên cuu thi truong
W Tô chuc nhân su
W Môi truong lam viêc
W ao cao va su xem xet phê duyêt cua câp lãnh dao
CÁM ON SU CHU Ý THEO DÔI
CUA CÔ VÀ CÁC BAN
PHU LUC
1.An toàn cua nguôn nuóc
a)Yêu câu
- lat yêu câu tiêu chuân 1329/2002/T/Ql cua ô Tê vê tiêu chuân vê sinh
nuoc án uông va chi thi sô 98/83/EEC cua Hôi lông Liên Minh Châu u vê chât luong
nuoc dung cho nguoi
b) Các thu tuc cân tuân thu:
WKhông co bât ky su nôi cheo nao giua cac duong ông cung câp nuoc dã xu ly va chua
qua xu ly; nuoc lam vê sinh voi nuoc san xuât.
WHê thông bom, xu ly nuoc, duong ông nuoc thuong xuyên duoc lam vê sinh theo dinh
ky va duoc bao tri tôt.
WCac bôn chua nuoc duoc vê sinh sach së theo dinh ky
·Duy tri kiêm tra chát chë hê thông xu ly nuoc.
WThuong xuyên kiêm tra va bô sung luong hoa chât dung cho xu ly nuoc, tuyêt dôi
không dê dên hêt.
WNông dô Chlorine du trong nuoc dung trong san xuât luôn duoc duy tri o 0,5 ¸ 1ppm.
WKhông duoc nôi cheo giua cac duong ông dân nuoc vê sinh va nuoc chê biên. Cac
duong ông nuoc chua xu ly voi duong ông nuoc dã xu ly.
WThuong xuyên kiêm tra hê thông bom nen co bi nhiêm dâu mõ lân vao nuoc hay
không
1.An toàn cua nguôn nuóc
c) Giám sát phân công và trách nhiêm
Hang ngay QC kiêm tra nông dô Chlorine du trong nuoc dâu nguôn va
cuôi nguôn. Nông dô Chlorine du trong nuoc phai dat trong khoang 0,5-
1 ppm
d) Hành dông sua chüa:
Phong Vi Sinh co trach nhiêm kiêm tra tuân lân va theo dõi kêt qua phân
tich mâu nuoc, co vân dê tim biên phap khác phuc
QC co trach nhiêm kiêm tra du luong Chlorine trong nuoc, co vân dê
tim biên phap khác phuc
Nêu phat hiên qua trinh xu ly va cung câp nuoc co vân dê, Công ty së
cho dung san xuât ngay tim biên phap khác phuc
2. An toàn cua nuóc dá
a) Yêu câu
Nuoc su dung trong san xuât da vay phai dat yêu câu tiêu chuân
1329/2002/T/Ql cua ô Tê vê tiêu chuân vê sinh nuoc án uông va
chi thi sô 98/83/EEC cua Hôi lông Liên Minh Châu Au vê chât luong
nuoc dung cho nguoi
b) Thu tuc cân tuân thu
- Thiêt bi san xuât nuoc da vay va chât luong nuoc da vay phai duoc
kiêm tra hang ngay.
- Cac dung cu lây da vay,chua dung va vân chuyên phai duoc lam vê
sinh sach së vao dâu va cuôi gio san xuât.
- Kho da vay duoc lam vê sinh môt tuân môt lân vao ngay nghi ca hoác
cuôi ngay san xuât
2. An toàn cua nuóc dá
c) Giám sát phân công và trách nhiêm
- QC duoc phân công kiêm tra lai tinh trang vê sinh cua hê thông cung
câp nuoc va san xuât nuoc da vay dinh ky ( môi tuân / 01 lân ) va sau
môi lân lam vê sinh.
- Mát khac phong Vi Sinh cua Công ty lây mâu da kiêm tra vi sinh môi
tuân môt lân.
/Hành dông sua chüa
- Phong Vi Sinh co trach nhiêm kiêm tra tuân / 01 lân va theo dõi kêt
qua phân tich mâu nuoc da vay
- QC co trach nhiêm kiêm tra nông dô Chlorine du trong n.c
- Nêu phat hiên qua trinh xu ly va cung câp nuoc co vân dê, Công ty së
cho dung san xuât ngay tim biên phap khác phuc
3. Các bê màt tiêp xúc vói san phâm
a) Yêu câu:
Cac bê mát tiêp xuc voi san phâm nhu: ao tay, yêm, ung. va
dung cu san xuât: thau, rô, dao.va cac bê mát tiêp xuc gian tiêp
voi san phâm nhu trân, tuong, nên nha. phai dam bao va duy tri diêu
kiên vê sinh tôt truoc khi bát dâu va trong thoi gian san xuât.
b) Các thu tuc cân tuân thu:
- Tât ca cac dung cu chê biên va dung cu chua dung dêu duoc lam vê
sinh va khu trung sach së mát trong cùng nhu mát ngoai.
- Tât ca dung cu san xuât phai duoc dê dung noi qui dinh.
- Thiêt bi phai duoc bô tri, láp dát dê dê kiêm tra, dê lam vê sinh va khu
trung toan bô.
3. Các bê màt tiêp xúc vói san phâm
c) Giám sát phân công và trách nhiêm
- lôi truong, tô truong o cac dôi co trach nhiêm triên khai theo qui pham
nay.
-QC phu trach san xuât tai cac dôi co trach nhiêm giam sat viêc lam vê
sinh nha xuong, may moc, thiêt bi, dung cu san xuât va vê sinh ca nhân (
ngay / 02 lân).
- Nhân Viên Phong Vi Sinh Công ty lây mâu kiêm vi sinh cac dung cu
dai diên cho tung khu vuc ngay sau khi lam vê sinh môi tuân / 01 lân.
- linh ky 03 thang lây mâu vê sinh công nghiêp goi kiêm thâm tra tai co
quan co thâm quyên.
3. Các bê màt tiêp xúc vói san phâm
d) Hành dông sua chüa:
- Trong truong hop phat hiên dung cu san xuât o cac dôi bi hu hong, vê
sinh không dat yêu câu, thi không cho dôi do tiên hanh san xuât va
cho vê sinh lai dung cu. Khi nao kiêm tra lai thây vê sinh dung cu dã
dat yêu câu thi moi cho san xuât binh thuong. Lô hang dã san xuât
phai duoc cô lâp, lây mâu kiêm tra va chi xuât xuong khi dat yêu câu
cac chi tiêu kiêm tra.
- Nông dô Chlorine khu trung không dat thi bô sung cho dat va khu
trung thiêt bi dung cu tro lai.
4) Ngàn ngùa su nhiêm chéo
a) Yêu câu:
Tranh lây nhiêm cheo tu cac vât thê mât vê sinh sang thuc phâm,
công nhân o khu vuc không sach sang khu vuc sach, vât liêu bao goi, cac
bê mát tiêp xuc voi thuc phâm bao gôm: dung cu, bao tay, bao hô lao
dông, môi truong không sach sang môi truong sach. va tu dông vât gây
hai sang thuc phâm.
b) Các thu tuc cân tuân thu
4) Ngàn ngùa su nhiêm chéo
3.1 hiêm chéo trong thiśt kś nhà xuůng :
- Dây chuyên san xuât duoc thiêt lâp theo môt duong tháng, cac công
doan không duoc cát nhau.
- Tai môt thoi diêm, phân xuong chi chê biên môt mát hang hoác nhom
mát hang tuong tu nhau trong môt khu vuc nha xuong; phai lam vê
sinh va khu trung sach së theo qui dinh, moi duoc phep chê biên mát
hang khac.
- Trân, den, may moc thiêt bi, nên, tuong trong phân xuong phai duoc
bao tri va lam vê sinh môi tuân môt lân.
- Tât ca cac cua thông voi bên ngoai phai duoc dong kin va co rem
nhua ngán không cho côn trung bên ngoai xâm nhâp vao phân xuong.
3.2 hiêm chéo trong san xuât :
- Cac dung cu san xuât duoc phân biêt rõ rang: dung cu dê trên
ban khac voi dung cu dê duoi nên. Dung cu dung phu phâm,
dung nguyên liêu, dung ban thanh phâm, thanh phâm phai
khac nhau va duoc phân biêt báng mau sác hoác ky hiêu riêng.
Dung cu chua dung va vân chuyên nuoc da không duoc dung
vao công viêc khac.
- Dung cu chua dung va vân chuyên phu phâm phai dê dung noi
qui dinh khi kêt thuc san xuât, dung cu vân chuyên phu phâm,
phê phâm tuyêt dôi không su dung vao muc dich khac.
- Trong qua trinh san xuât không duoc dê tay công nhân, bao
tay, HLl, dung cu san xuât nhu: dao, liêc, thot, thao, rô,
khuôn, khay,.. tiêp xuc voi chât thai, san nha va cac chât bân
khac; nêu dã bi nhiêm bân thi phai tiên hanh vê sinh va khu
trung nhu khi bát dâu san xuât (tuân thu theo SSOP 3).
4) Ngàn ngùa su nhiêm chéo
3.2 hiêm chéo trong san xuât :
ât ky ai di vao phân xuong san xuât cùng phai tuân thu viêc thay
HLl, rua va khu trung tay dung qui dinh.
- Mong tay phai duoc cát ngán.
- Không duoc deo dô trang suc va mang nhung tu trang không an toan
khac co thê roi vao hoác tiêp xuc voi nguyên liêu, ban thanh phâm,
thanh phâm.
- Khi ra khoi phân xuong bât cu luc nao cùng dêu phai thay HLl.
- Khi di vê sinh xong phai rua va khu trung tay moi duoc vao phân
xuong san xuât.
- Công nhân nêu cham tay vao toc, mùi miêng trong khi san xuât phai
thuc hiên lai cac thao tac rua va khu trung tay nhu qui dinh.
- Công nhân o khu vuc nay không duoc di lai o khu vuc khac.
- Trong qua trinh san xuât nêu san phâm roi xuông nên thi san phâm do
coi nhu la phu phâm, va phai bo vao thung dung phu phâm.
- Không duoc hut thuôc, khac nhô, án uông trong khu vuc san xuât va
phong thay HLl.
4) Ngàn ngùa su nhiêm chéo
a) Yêu câu
- Tât ca moi nguoi phai dam bao yêu câu vê vê sinh ca nhân truoc khi
vao phân xuong san xuât.
- Co dây du cac phuong tiên rua va khu trung tay tai cac vi tri thich hop
va trong tinh trang hoat dông tôt.
- Co kê hoach bao tri thuong xuyên cac thiêt bi rua va khu trung tay
cùng nhu cac thiêt bi vê sinh.
- Tât ca nhân viên, công nhân tham gia truc tiêp trong phân xuong san
xuât phai duoc hoc tâp va nám vung muc dich va phuong phap lam vê
sinh ca nhân, vê sinh công nghiêp
5) Vê sinh cá nhân
b) Các thu tuc cân tuân thu
- Xa phong rua tay la xa phong nuoc duoc lây gian tiêp qua van.
- lam bao luôn luôn co du xa phong va Chlorine dê rua va khu trung
tay.
- Nuoc dung dê khu trung tay co nông dô Chlorine : 10 ppm.
- Nuoc dung dê khu trung ung co nông dô Chlorine: 100, 200
ppm
- Sô luong nha vê sinh va bôn tiêu dây du, phu hop voi sô luong cua
công nhân tai thoi diêm dông nhât (nam riêng, nu riêng).
- Tai nha vê sinh luôn luôn co phuong tiên rua tay va trang bi du xa
phong va khán lau tay.
- Môi phong vê sinh ca nhân trang bi dây du giây vê sinh, sot rac.
- Nha vê sinh duoc lam vê sinh va kiêm tra thuong xuyên, không dê xay
ra hiên tuong nghet va hu hong khac, lam anh huong dên môi truong
xung quanh.
5) Vê sinh cá nhân
b) Các thu tuc cân tuân thu
Tô vê sinh công nghiêp co nhiêm vu lam vê sinh, khu trung va bô sung
vât dung cho nha vê sinh.
- Thiêt bi rua va khu trung tay, hê thông nha vê sinh phai duoc kiêm tra
va bao tri môi ngay.
- Phai thuc hiên cac buoc vê sinh va khu trung tay lai theo qui dinh khi
tiêp xuc voi bât ky vât dung, chât gây nhiêm bân nao.
- Nhân viên, công nhân, khach tham quan. phai mác dây du HLl
theo qui dinh cua Công ty, không duoc son mong tay, dê mong tay dai,
không mang dô trang suc ca nhân, không su dung nuoc hoa, dâu thom.
khi vao xuong.
-Truoc khi vao phân xuong san xuât, công nhân phai thuc hiên cac buoc
vê sinh, khu trung tay theo qui dinh
c) Giám sát phân công và trách nhiêm : tuong tu nhu trên
d) Hành dông sua chüa
-Nêu phat hiên co su vi pham vê viêc bao quan va su dung hoa chât
không dung theo yêu câu, co thê lam anh huong dên chât luong san
phâm thi phai bao ngay cho an liêu Hanh dê kip thoi xu ly
5) Vê sinh cá nhân
a) êu câu
- Vât liêu chua dung, bao goi hang thuy san nhu: thung carton, bao bi
PE, PA phai dat theo tiêu chuân qui dinh trong bang 1 va 2 cua TCVN
5512-1991 va chât luong bao PE, PP phai dat theo TCVN 5653 -1992.
- Viêc ghi nhãn san phâm phai tuân thu theo TCVN 2643 - 88.
- ao vê thuc phâm, vât liêu bao goi, va cac bê mát tiêp xuc voi thuc
phâm nhám tranh tiêp xuc voi dâu mõ bôi tron, thuôc khu trung, chât
tây rua, chât ngung tu, cac chât gây nhiêm vi sinh, ly, hoa hoc khac.
- Viêc su dung bao bi phai theo dung yêu câu, muc dich su dung dê
ngán ngua su lây nhiêmvao san phâm.
6) Bao vê san phâm không bi nhiêm bân
b) Các thu tuc cân tuân thu
- Kho bao bi luôn duoc giu sach së, thoang mat, co man che chán côn
trung xâm nhâp. Tuyêt dôi không duoc côt man chán lên khi mang
bao bi ra vao kho.
- ao bi trong kho duoc dát trên pallet; không dê tiêp xuc truc tiêp voi
nên.
- ao bi trong kho duoc xêp ngay ngán, thu tu theo tung chung loai.
- Không duoc ngôi hay giâm dap lên bao bi.
- Chi co nguoi co trach nhiêm moi duoc vao kho bao bi.
- Kho bao quan bao bi không duoc chua bât ky loai dung cu, vât tu nao
khac ngoai bao bi dung dê bao goi thanh phâm va duoc vê sinh môi
ngay.
- Không duoc hut thuôc hoác mang nhung vât dung khac vao kho bao
quan bao bi.
- Cac dung cu dung dê dong, viêt thông tin trên bao bi: muc, viêt. phai
dê ngán náp.
6) Bao vê san phâm không bi nhiêm bân
b) Các thu tuc cân tuân thu
- Thuong xuyên lau chui trân nha, tuyêt dôi không dê bât ky su ngung
tu hoi nuoc nao xay ra trên trân.
- Hang ngay kiêm tra, bao tri nha xuong, dung cu, thiêt bi may moc;
tuyêt dôi không dê xay ra bât ky su ro gi khi nen hay dâu bôi tron nao
vao san phâm.
- Không dê san phâm tiêp xuc truc tiêp voi nên. Không dê dung cu chua
dung san phâm, khuôn khay,. tiêp xuc truc tiêp voi nên.
- Không duoc dê luu trong nha xuong nhung vât dung, thiêt bi không
phu hop voi thuc tê san xuât cua Công ty. Không duoc phep su dung
cac loai hoa chât dã hêt thoi han su dung.
- linh ky môi tuân môt lân phân xuong phai thuc hiên tông vê sinh nha
xuong.
6) Bao vê san phâm không bi nhiêm bân
c) Giam sat phân công va trach nhiêm: nhu trên
d) Hanh dông sua chua
- Nêu phat hiên co su vi pham vê viêc bao quan va su dung hoa chât
không dung theo yêu câu, co thê lam anh huong dên chât luong san
phâm thi phai bao ngay cho an liêu Hanh dê kip thoi xu ly
6) Bao vê san phâm không bi nhiêm bân
a) Yêu câu
Cac hoa chât su dung trong Công ty duoc dan nhãn, bao quan va su dung
hop ly. lam bao không lam gây hai cho san phâm, nguoi tiêu dung va
công nhân truc tiêp su dung.
b) Các thu tuc cân tuân thu
Chi nhung nguoi duoc uy quyên hoác nguoi chuyên trach co hiêu biêt
vê hoa chât, cach su dung va bao quan moi duoc su dung.
- Chi su dung chât tây rua va khu trung duoc phep su dung theo qui
dinh cua ô Tê.
- Chât khu trung phai duoc rua sach, không dê con sot lai trên cac bê
mát co thê tiêp xuc voi san phâm sau khi lam vê sinh.
- Trên bao bi chua dung cac loai hoa chât phai co ghi nhãn dây du cac
thông tin (tên hoa chât, công thuc hoa hoc hoác thanh phân co trong hop
chât, ngay san xuât, han su dung, nhãn hiêu,.)
7) Su dung bao quan hoá chât
b) Các thu tuc cân tuân thu
- Hoa chât bao quan trong kho phai duoc sáp xêp gon gang, ngán náp,
dung vi tri qui dinh theo tung chung loai, thuân tiên cho viêc xuât nhâp
hoa chât.
- Hoa chât phai duoc dung trong cac thung chua kin, bao quan cach biêt
trong kho thông thoang co khoa dung qui dinh, tranh su chay nuoc.
Luong hoa chât chi nhân du dung trong ngay truoc gio san xuât hoác ca
san xuât, duoc bao quan trong dung cu dung riêng trong khu vuc san
xuât, dan nhãn rõ rang dê su dung va dê thây.
- Chât tây rua va khu trung duoc bao quan tach biêt khoi thuc phâm va
bao bi.
- Cac chât diêt côn trung gây hai (thuôc xit ruôi, muôi) chi su dung bên
ngoai phân xuong san xuât.
7) Su dung bao quan hoá chât
b) Các thu tuc cân tuân thu:
Hoa chât khi nhâp kho phai co nhân viên chuyên trach kiêm tra chât
luong.
-Hoa chât khi nhâp vê kho cua Công ty phai dam bao bao bi con nguyên
ven, sach, không bi rach, con thoi han su dung.
c) Giám sát và phân công trách nhiêm:
QC chuyên trach vê hoa chât së giam sat viêc xuât nhâp, su dung va bao
quan hoa chât, chât phu gia theo môi lô hang nhâp vao Công ty va giam
sat viêc bao quan hoa chât phu gia ngay 01 lân
7) Su dung bao quan hoá chât
a) êu câu
Kiêm tra diêu kiên suc khoe công nhân không dê la nguôn lây nhiêm vi sinh vât cho
thuc phâm, vât liêu bao goi va bê mát tiêp xuc thuc phâm.
b) Cac thu tuc cân tuân thu
- Công nhân co trach nhiêm thông bao tinh trang suc khoe khi mác bênh co thê gây
nhiêm vao thuc phâm va cac bê mát tiêp xuc voi thuc phâm.
- Nguoi bênh hoác nghi ngo co bênh, hay mang mâm bênh co thê lây truyên sang thuc
phâm thi không duoc phep vao phân xuong san xuât (" ca ac mŭi).
- Không dê nhung nguoi bi bênh truyên nhiêm, bi bênh ngoai da, bi vêt thuong ho,
bong lo hay vêt thuong bi nhiêm trung hoác bi tiêu chay tham gia xu ly hay chê biên
san phâm. Khi nao co y kiên dông y cua bac si thi moi duoc phep tiêp tuc tham gia vao
san xuât.
- Tuyêt dôi không duoc su dung thuôc bôi ngoai da, dác biêt la cac loai thuôc ma thanh
phân co chua Chloramphenicol.
- Nguoi giam sat truc tiêp co nhiêm vu bao cao nhung nghi ngo vê bênh tât cho nguoi
co trach nhiêm, tuy tung truong hop cu thê dê dua ra huong xu ly thich hop voi kha
náng không gây nhiêm vi sinh cho san phâm. Công nhân bi bênh duoc tam nghi hoác
duoc phân công công viêc khac thich hop, không tiêp xuc voi san phâm.
8) Súc khoe công nhân
c) Giám sát và phân công trách nhiêm
Hang ngay, lôi truong va QC tai cac khu vuc san xuât co trach
nhiêm kiêm tra, giam sat tinh trang suc khoe cua công nhân
Nhân viên tê cua công ty co trach nhiêm kham, câp phat thuôc,
theo dõi tinh hinh bênh cua công nhân, quyêt dinh cho nghi dôi voi
nhung nguoi bênh co thê lây mâm bênh vao san phâm
d) Hành dông sua chüa
- Nêu lôi truong hoác QC tai cac khu vuc san xuât phat hiên nguoi nao
bi mác bênh co kha náng gây nhiêm cho san phâm thi tuyêt dôi không
cho tham gia san xuât, dên khi nao co kêt qua xac nhân cua y tê không
con kha náng lây nhiêm nua moi duoc cho vao san xuât
8) Súc khoe công nhân
a) Yêu câu
Không co dông vât gây hai va côn trung trong phân xuong san xuât, gây
anh huong dên chât luong san phâm.
b) Các thu tuc cân tuân thu
- Tiên hanh cac biên phap huu hiêu dê ngán ngua côn trung, loai gám
nhâm va cac dông vât khac vao phân xuong san xuât.
- Cac cua tu trong phân xuong thông ra ngoai luôn duoc dong kin va
mác môt rem nhua dê ngán chán ruôi va côn trung vao phân xuong.
- Hang ngay nguoi duoc phân công phai vê sinh va kiêm tra tinh trang
hoat dông cua den diêt côn trung.
- Co chuong trinh dát bây chuôt dê ngán chán su xâm nhâp cua chung
vao phân xuong
9) Kiêm soát dông vât gây hai
b) Các thu tuc cân tuân thu
- Xung quanh phân xuong duoc xit ruôi môt thang hai lân vao ngay
nghi ca hoác vao cuôi ngay san xuât. Hoa chât su dung phai trong danh
muc cac loai hoa chât duoc phep su dung cua ô Tê.
- Loai bo cac khu vuc ân nâp cua côn trung, dông vât gám nhâm hay cac
dông vât khac bên trong cùng nhu bên ngoai phân xuong san xuât, nhám
ngán chán su xâm nhâp cua chung vao phân xuong san xuât.
c) Giám sát và phân công trách nhiêm: Dôi QC
d) Hanh dông sua chua:
Khi phat hiên trong phân xuong co dâu hiêu vê su co mát cua côn
trung hay dông vât gây hai thi lâp tuc co biên phap tiêu diêt ngay va
kiêm tra lai toan bô hê thông ngán chán côn trung va dông vây gây hai,
nêu thây không con phu hop phai thay dôi ngay kê hoach.
9) Kiêm soát dông vât gây hai
a) Yêu câu
Chât thai phai duoc dua ra khoi phân xuong san xuât liên tuc, không cho
phep dê lai trong khu vuc san xuât bât ky loai chât thai nao lam anh
huong dên vê sinh môi truong trong phân xuong san xuât, dam bao
không gây nhiêm cho san phâm.
- Các thu tuc cân tuân thu
- Chât thai rán phai duoc thu gom va dua ra khoi khu vuc san xuât
thuong xuyên va duoc chuyên nhanh vê noi tâp trung bên ngoai phân
xuong. Không duoc dê chât thai qua dây trong dung cu chua dung.
- Dung cu chua dung chât thai rán phai kin, không co lô thoat nuoc,
duoc lam báng vât liêu không thâm nuoc phu hop, không bi án mon, dê
lam vê sinh va duoc phân biêt rõ rang voi dung cu chua dung nguyên vât
liêu va san phâm.
10. Kiêm soát chât thai
- Các thu tuc cân tuân thu
- Dung cu chua dung phai duoc lam vê sinh sach së truoc khi dua tro
lai phân xuong va cuôi môi ca san xuât. luoc bao quan riêng biêt bên
ngoai phân xuong san xuât.
- Cac duong công thoat nuoc co luoi chán o cuôi dê chán lai cac chât
thai rán, không cho thoat ra hê thông xu ly nuoc thai. Tuyêt dôi không
duoc di chuyên cac luoi chán nay ra khoi vi tri.
- Công rãnh, bây thoat nuoc luôn duoc bao duõng va thuong xuyên co
rua, tranh tát nghën.
- Kiêm tra thuong xuyên hê thông bom nuoc thai tranh hiên tuong u
dong, chay nguoc tao mui hôi quanh khu vuc san xuât
10) Kiêm soát chât thai
c) Giám sát và phân công trách nhiêm
- lôi truong, Tô truong cac dôi co trach nhiêm triên khai qui pham nay.
- Công nhân Tô thu gom phê liêu, Tô vê sinh công nghiêp va ca truc kÿ
thuât tai Công ty co nhiêm vu thuc hiên qui pham nay.
-QC phu trach san xuât tai cac dôi co trach nhiêm giam sat viêc lam vê
sinh va bao duõng hê thông thoat va xu ly nuoc thai ngay 02 lân.
d) Hành dông sua chüa
- Nêu thây nuoc thai thoat không kip, thây co mui hôi trong phân xuong,
QC tai cac khu vuc san xuât phai kiêm tra lai viêc thu gom phê liêu va
lam vê sinh, phai kiêm tra lai hê thông công rãnh thoat nuoc , hê thông
xu ly nuoc thai va bao ngay cho an liêu Hanh san xuât dê co biên
phap xu ly kip thoi, không dê anh huong dên môi truong bên trong khu
vuc san xuât.
10) Kiêm soát chât thai

%&

W 93 ! .. E5 /3 79 3: 9743 .3 35 9. 52 9: 3H3 ;3 .., 29 H: .: 2,3 9J3 943 .: .4 .3 3 83 :9 :3 W ' 2 97.3 2 J 5 E 95 9  ; 29 8 .9 .3 :3 9 3H3 .O 9743 ..3 : : 3 9.3 .3 8 . 3 3.. 39 /4 ; 83 ;9 4 ; .E. 2 3: /4 ; 83 ;9  9743 3.. 39 : 3. 3 .O .3 79 O 93 9 ; 5E9 973 9743 3.. 39 .O ,8

%&
W %: 3H3 O . 97H3 9:9 ;K 9 ;4 9K3 K3 83 :9 9. 9 ., 2 .. 8 .3 3. 3:H3 ;9 : : ;4 2 2 3: ; 83 .3 5 2 84E9 .3 3, .E. 2 3: O, . ; ;9 .3 29 ;3 5 6:,3 92 W .. 39 .O ,8  /3 ., 9 93 ., 3, 8 /3 3 !% ; 43 32 %743 O ., 9 93 .O 2. 9H: 9 3 39 '. 9: 42 ., 97H3 9 97.3 9E 8 /3 ;3 .3 2 84E9 .9 . ;K O 3:3 . ., 3: 2 3: .O 9 32 -3 3.. 39

 ...-97J29-3904! .33..3E3.! .-3 .E.E..%.%956:97K3.E... .5.393.! ..E.23: . .3$$ ! ..98352 .939: .E...! ..%353O2..5. /35.53.39E.!39J.%! W W W W W W W W W W W W .9392 3 .$....%9593E28E9. 3 2! .

. % !  % '! .

 .-5383:9 W /3.297. .4 2 W .3 .83 W . .H3O2!23.:H3 .. W . W /3.3E2 ...-536:3 .9.3 W /3..3 3 W .. .% ! % '! W %3.:H3.:H3 .

.E.9:9 .O:-9. 2.33.9H:/3 W O3g39.-3.93.H35.E...8 W E..3943.3.6:E 97K3 W :-9.E.:.O.! 974383 :93..% ! % '! H:.9.. W 3. :383:9 99 956:E3 .E9..9.983:9.8/3... :3 ..3.83 .9H: 3/:39:9.

3 :5.393 W 02F9. ..93.-H38434.E.3 393 W ":353..!E5/3..432E W 02F9 :9.3-53.E.97.-35E59.83:932 2-493 .9.O3.32 6:33.E4.OH36:.9.H397433O2 ..33O2! W %.E.:%7.E.3-E4.4.3  3 3 W H:.% ! % '! %7E.

9.52904! ! l:9. /3 9.E.3:.% ! % '! W W W W 2.:..3.93 .83./:97K93! E4.39439.9K3K39.393 ":3 .597H3.E43 4.

. %$! .

3 . .3 -  .8 4. :3 904 9H: .3 .2:7.3 .3 9 H3 . $5790 $.9942: . 95 83 :9 9 3 2E .. %$! $%% l. 95 33 3:H3 : 9 .:3 '9 . 4.9-46:3 ..:3 904 .3 2:.3 .3 : .E. 2  %H38352 :H3: E.O..9 94.39.... $. 97. 4:7-43 ./ ..39.:3 .. 35 9 %E . 9 . 83 :9 .05508 . 9. .2  9 3 2E l..3 J . . .

/ . 2.  99J. 93 52 l7 l  5399J.3. 97. %$! $%% l.3 973 2.33..40 ..3 6:. 2 9   l. ..

 $.2:7. .

 2 l9.993. 52 .E.23.. .O99J..38/3 %9.9743. 9 6: .4 -K %38/3 . 93 $352.9939E8/3 3g2 9 3 83 :9 .

 %$! $%%   l.5 3 .3 .4-K H:.95.. 9 93 9E 8 /3 46:339 9.-46:3 H: . &33.3. J..4 43 . 2 9 .8.O 2.: 8 /3 .3 97E3E38E3 97..:235 8352 .:.8/3.

 "&%#  ..

. #.7..F9 %3297.-3 29 . 9  $9.3 9 H:. 297..: 297.3 9 H:... .: . ./."&%#  ...-43 9   O.9 4730 552 .

"&%#  $7:5 .2E 42. ! 973 2 3 97O9 lO335 328 297.: 93 3E5 %H:.3 9H:.:34 44 $352 . lO3O ...-329.93 297.

 $.l' %# % % "&!! ..

l% .$.

33:9H36:..9 W !33.%# % .:. J.E.932.3 . .3O28352.3943.3/3.2932E8.9.3835297436:E97K383:99:95 333:H3: 39352.3 3 ..49383524..83 32 2-4298352. /3. W !5284E999.

 .38. 6: 34..3.3 W $352 W :..8 33 3g335 W 3J297. .8 7E4 W 38E3 ./3 .93.E.83 W l9.:3.9H: W H3 348.E4.H3 W ...E.8 33 2. 35..%# % !2.597 W 333.3.H38.33/37.3943 W 333.83:9 W ..4.-3.E.

E...H:.32E.8352 .96:297.4.H3..3 W l8.83 W :3:3.9: -.3 W 4.:.:./32735 .-3 W 993.. 3 6:3 W 4..E.%# % 35E59.29.333.H:.43:H3.335936:..02F955.83.g353 3./32 4.83 99-.3E2 . . W :6:..-..4-K 9352 /3.

. .3 97K3 ! .E. 2 2 84E9 9 3 9743 4...3 .. E5 /3 $$ ! 5 9. ! 9g3 : 6. ! . 4. %$$ ! '.O ..3 97K3 !  7. 2 8 . .. 9H: /4 . 3 .E.. 3 .3 99 3. 2.

 9. "&! W ":52 39433:33. .832.. W ": 52 3 943 - 29 95 .E 33 . 52 W ":52 g33.F4 W ":52 '83.

0.99 ..E.333 W ":52284E9'$' W ":52284E9.9E. "&! W ":524. W ":52284E98.33 32 W ":52$/3.-46:3O.9 .835297E3.

 83 ... . 8 /3 . 83 .3 33 5 5 5 .4 . - 29 95 . -3 2 . 83 52 . 9 .. .E. %$$ !  39433:33. .

.

:3 . G3 &' 93 97. .. . O. 83 . '" 83 " 9 3 .4 43 9E5 89 9H: . - . 9 3 8: 9 "2 97.3 3 /3 3. %9 - ..  3 . 5 .

.3 E -. O.2 H3 9. .9  3..

..  3.3 %K3 973 . . 83 : .

. 9E3.3 %K3 973 -4 97K 93 .5 3.

3 .

9 9.4 3  3943 -2995..  ..: O7.8352 .2E2O.3 4-9.6: 3.8...-3.83.E..8 !9:39.97E3-33.3943. l:9H39E4799. %$$ ! '"83/$3..OE5.333 33352.-353.52.99 -5377. 3.6:3E4-4..43.38O9 $.$.4 38.6: 3  '"83.

E. 3 49 3 34 /. 83 . .O  E.832.E. 8 /3 7H3 3 /3 .. 3.8 3"2. 3. 83 3 ..48 3 5 2. 3 /3 : 3 3 /3 /.9 2 . 29 3 ... /3 .3 .O 7 74 E. .3 83 :9 3 9. 83 :9 . . 99"F28 .: $3 :9 .:3 7H3 -9 3 . .. 8 35 2 97J 83 :9 904 97. 9 2 97..F49 .. 9 3 . .E. 5 5 3 33 83 :9 93 : 7H3 . 83 .O E5 .E.2!99 5.4 . /.3 O.: 97H3 33 / . 3... %$$ ! g33.F4 g33 .

 3 7.4 3 :3 9743 9K3 973 99 "3 5E5 . .E33 3 33 5  . 9." 83 . -3 33 3 . .3 2O3 9.. . .O 53 .3 3 97. 83 -3 7.3 -  -4 . .E 33 2 ." 83 .3 3: . 33 3 2 97.4 3 l /3 -4 . 3 .. 9 3 8: 9 "2 97. 9. 9K3 973 -3 7. 3 .4 H: . 83 . 9. 83 -3 7.E 33 97 . %$$ ! '83. 9.4 8 3 : 9 2 .3 3 2.9 33 %7. : . 83 2 97. . 9.

. 85 5 4 : . O.9  9H: "2 97.. 83 :9 4 3 4 -.8352 97E332-3 "3 5E5 .9 . : . ." 8 3 5 2 2 . 9K3 973 -4 97K 3 .. -. %$$ ! 4... 3 .. 83 : . J3 4 -. 5 : 2 97.4 -K .9 4 .. 9. .3 . .. .4 .4 -K 4 . 5 : 4 .3 4 .. O...9 9. 2 97.E. O. 83 : . .9 9.4 -K . 83 :9 33 3 973 3 93 G3 93 93 O 9. .

9 % 9. 98 /$35 $.9 3 5/. O..4 33 .32..O...3 297.. 297.9K39734.-46:3O."284E9 E333 l7H3O.. %$$ ! $/3.9 .9 297.9K3973-46:3O.9..

 %$$ ! 297. 4 -3 93 9.333 W 2 97..8. 8.0.3 33 .3 4 8 2 . 0 .E.

8. 0 93 6:E9 .4 .3 33 3g2.3 W l3 2 97.

3 .

.3 973 3 35 W 2 8.3 9:3.O : 6: . 6:. .4 ..3 973 . 3 . 9H: /9 .9 W g3 3. .9  W 3 . %$$ ! 284E9 3.3 3 . : .O .

3 W 9 .:H3 23 ... . : 6: .3 973 6:.3 9.:9 . 3 4. 5 3 . . . 5. .:9 . 9. .O : 9J3 W 2 97.3 973 . /9 ..3 .3 .

9K3 973 -4 97K 93 94E9 3.99 W 332.83.83.3:36:. 9.99 W 2..3 "35E5"284E9.E.394E93.939:42 .99 W 284E949 3.48352. .297.93. %$$ ! 284E9... 9 3g2.. W 2 97.9  9H:"297. 3 .. 99 W 2... 83 W 2 97. .

3 .

 ! % & ..

 4.23:6:97K3 3..46:9 3.39439.O9 ..2.O5 .2 3539J. 3.33539%4... l. ! % & %H3/4.9 53.%35 J3 35E5 3 O23: 533. 433 %3 34.3.

. E.3 3 43 . 84E96:.E5/3 22 3 3:923 533. 32 52 E3 .

9 3335.. .32 ..9 39J323.O93:2 '9 95.978:8/39743 %K2-3 3 978: .335 3:33.9 5E5-4.. 23: E3 973 3 . O. 33 O 32.. 4. 284E999 83.9 3 4 4 ..3 .3 3 3:33.9:..O.9. O %:.E.2322...433. .43 983 32! $3. 24 97..E.:.3.E..E. 2433 '83.99743 3.

9...399. O.O9. %:3904 6:E384.8 %:3904 3...3329743 .:.. O.47309584. 3284E9993 ..39 3 . ! % &   O.E...3 97439...937.33 .-. $3.9 3.-339K 3... 5.. 3 .83.6: 39K ./. .E.. .3. 29g3 ...E.90493..83..9 . 4 41472 3 '9 ..9  :3284E999 O.33...3399 ..9/.99: 9. :3 %.. 83.! 9.3g3. 99.34-.. 9g3H3 %:.! 3. 395993.397H3. E.3-3 :.979O7.3O.. ...3.93-9H:/99 .E.

9 4 32203 322..9.4209.3:2 3 . .:.O..323. !284E9.F2 5H33.9:. ! % & .97.3:.9046: :6: 9743 O. '9 E.. .9 %% .93.9...3 355-.9.9 .383 %:39 3904 .9:.5.E9 .3  .3 59.3399 -.. 99..9.4 E5/3 3. :39..E..43:33.30 .3.E9 '9 .83 499... 859..9 !2:.E.9.83 . 4730/.3.49 39... .39.38352 -35E5/3.. 3 3 .3 O.8399 %% 949..3 3.3  .26:. 9..9.3.! 3 .. 83.9.83998.. 83.O3g3 3:23..4730 2 . 93 O. .E.33:33...: %.2 .O%% 3 J.

 !284E9 9.9 .E.: .99.9493.3/: .9J2 . O. 297..7...93...38O9 '9 . #..- 9 904%' E.8.9 :7.9.4O.E .3:H328....J -3   9:...9 3.4 ..E H:.O3g34O.5 .3.5 .83-3 .33.832 -3-9J..399 9E53 .9J2    939. 329743//9:.E.7.9 J 3 .E .-9$ %.5....9J2 3 93 .J 2O.E.E..-E3.9:.9J22499J38 !284E96:E97K3 3.7. 3 9.3 E.23:6:97K383:9  :H3 O.J O. ..J 93 .3-3 297.. ! 284E96:E97K33   9:..E.223g38:949 5:232 3 3.E.33.. ! % & 3539J. %38.5 .2 :/: .:3.:3..9.93.::3 ..

.8/329 99-3 3.3499J3..23:6:97K383:9  O.7-43 97.39.34 F3O.. 3.E. 3 E.2 3 3539J./37. ! % & . /74.:E5 .O...92  3 ":E97K33.5. 3 3 3 ":E97K338/3E58:9 3 3F3J93/33 .99.3 499J3 %E...3 .:979743-3. -3 9.

3 ./:32 2 .3 $3.3:83.93.O9H3.9 .497436:E97K383:9.3 :H3: : .9: l.3 O.32203  9...9H: : 322.4 433 '9 .3.5..9.. 32203 -46:33284E9.9.83.:3%' O.49.383:9284E9399 . .4.3 3:H3: : 33 O.33 ..4333:H3.23:. .9:. :.3.9 24 9792J.83.5..E..9 .O.9//35E9 973 . ! % &  3539J...96:E2.E.95E9973 .8 '9 .4   . %:.:3 .3....9/39743973 284E9 939 9.9 2433.9:.9 322..-4. :..E.39352 243332 $3.95..4904%' 6:3 ..4.3:35297.9J.45F5 3 -46:399 2.-4.39399743 .9-4 .39g3H3 94 :3..58...

.4333:H3.48:4..48: /397439.99049J3.. $3.3 .4 32-3.E.23:.9J.3... .52 3.. 3:3:3E.4-K '9 .9: .333 8:223 35 3..9  %74383:935 32.5 3 3 :.97334997...9 9 O.29835:9J3 284E9. 3 2.435 .45F5 .333 .93.5 35 --39743 84E9-46:399 --3..48:2 28-297.:3.395E . 83:9 3H3..: /..33.53399.. 354F395 297. 939E O.9 4F3 35 .4/:3/..3284E9 .5 E. '9 ..-3 .9 .3. 83. ! % &   3539J.:./.6:E97K39533 O.9  .398-78F9 904 3! ..4974335/4 O .....3:3..953.K3 ...:3.97.E.. 534.39 /36:97K37.39 O3 H:.43.9/4 8/3 6:E97K3H3 203 2..

3 2...3.83..9.83 '.93..3O 5E9973  .4/:3/.87:5 3 339 904 3 .83..23.E... /37.OJ.9.83.: 904 3! .9 97E3....83 .203  l.9 95..83-. .39 H: : .3 . -.9 .9 .3 .929:9K.3:H3. 93 83.39 39 .3 .87:5 : $3... .9 9:3 ..3 3 -46:397E3 .E.E. 9 -. ! % &   3539J. . %. 87:59:3.-K39.6:E39 .3 a2 2 $3./4.992397433:H3 .3.OJ.3:.9 .4.O33 .4 343 9..33K39 ..OJ.9.98..9.9g3E5.: %:39904 ! ..9. 3H:.49g3 E5.9 9E. 9743 59 9.E. $3.3 9H:/9 .. '9 .23:6:97K35. 3 $/3. a24- 2.

59739743 '83.99.4 83:9 /...9. ! % &   3539J.3 ..97E3 /.83 3 .::3 .-35.4 .5.. 87:5 .:97 . 2-4.: 97...83-3O..8335E9973 9E.E. 6:.83 3 $7:5.O9.... $3.8399 E.93 a29H229 33.87:5 !. -46:3   3 %7.9 97433..87:5.:979743 ::3597439K3 : 5..9H: E.:H3/3 ! .: 39 9597.E. .9 97..9974353 3 ..:3.KH:..99 . .3: 2-4..87:5 .904 399. E. 9g3E5...83... ..:3 87:5. .: .: 3H33. '9 .E3 ..23:6:97K35....9 ...3: :3 .7.83 53339 953H3 973. 43..8/3 87:5 .3: 2-4.:97 $3.-35.5.O..3 ..:83:9 ...

..3 : 3 79 2  7.4 2E 7... /: 97K 9743 9K3 973 49 3 99 :3 5 . .O 9 5E9 973 O O . .9 32 9743 . ! % & 3539J. . 9H: /3 3: . .. 8 3 5 5 .E.. 3:H3 33 3: : 3 9 5J. .E. 83 . . E. .3 97K3 7. .E.. E..4 .46:97K383:9... F9 3  5 : .E. 43 3 3 .O 9 4 .O 9 .g3 .4 2 97.23:. 9 93 . . 4 97K 2E 2O. 3 49 3 99 . :3 2.. F2 52 .. . 3.: 2E 7. . .. .4 . 2E 7.9 . 99 .. 97.... 3.3 6:E 97K3 2 97..9 2 97. .O 9 2 . 3. 6:E -3 . 8. .. .J3  '9  23 . 6:E /.. .E. 9 7.9 32 9743 . 23 9 93 .O 2 3: 34 32 . '9  .. $3 . . 3 : 6: 8 .

84E9 9 E. O.3 . 8.E. -9 203 :H3 2 97.. /. 9 89.4 7..E.: 2E 7. 3:H3 33 94 l .9 7. 7. :3 9 3. . . . - 5:3 93 3 -3 . .9 /4 . .3 5 5 9 .E. .  .. .3 8O9 7. . .3 O.3 ...4 .  2. .9 /3 9 O 7.43 3. 95 97:3 9 9. . 9g3 9743 .O : 3 5E9 973 3. . .E.9 . .9 3 . 3 5 . ! % &  #. 3 343 2 4 3 O 9 O.E.9 9 3O 3 . 93 8 7..O O . 99 - 3 9 97 .E. 33 2 3: 9 H 9H2 3: 3g3 32 .9 .E. '9  . -3 29 9. .: 6:E 97K3 7.. '9  .9 7O9 . 2 3: 3H: 3 6:.4 9E 43 3 3. 8..E.3 8E9 . 5 . 2. J. . - 9 973 ' 83 .. %:3 9 904 .. . .. 2 3: O 2 O.3 34 97 . 203 2.3 .-43 $3 . 9.. .3 . 3 . O. 9. . : 7.9 2 . ! 9. 4 41472 2 97.E..3 . 39 9. 3 .E.3 8O9 O 8.9 2 97. 2. 3:3 33 32 ...E. F2 52 . . . 5:3 33 9H2 .E. 32 203 O 32 2..9 .3 3 . 5E9 3 8 2.4 9743 9.E. $3 . . - . 52 E..

3 .9....9/...3 .9 .. 43 3 3.3 395. . . 96: 3 J. 99 - 3 9 7.: 2E 7. ! % & 3 43 2 97.9 .9 9 3O 2 .9 3 .3 33 . .E4...E. E....3 3:3 /3 -397:3 W E. 3/3 3 . 9g3 9743 8: . .38O9 .. 97 8.3 W O.9 32 . . W ' E. . 0  3: 3...E. .3 3 8 2.3 5 5 9 .4 . . 8.3 33 :3 :3 99 .7. -3 .9 E. 3 . 8.. -3 5E5 2 84E9 W 3 . F2 52 -H39743 . .E.9 3 6:.3 .E.2 29 9. 333 .9.9 .9 W l . 5E9 .26:.9 7O9 32 8E9 . . 9J. .4 9E W !343 W E..

.E. 9743 3 J 32 . 3. %:3 9 .9 .. -H3 ..3 8 79 -3 $3 . .. 3:H3 33 7.3 .9 7O9 . . -4 97K 99 - 6:.9 7O9 3 O. 9 3.9 297. .3 :H3 - 3 .E.4 .3 .3 9J.. 23 9 93 . 9 904 9 . 2E . ! % &   2 84E9 .. . 3g3 ..g3 5 3. 8 . . 2 . 9 9.3 8O9 3 .9 97H3 3 E.3 8..9 7. .E. 83 . . . 203 2.9 /.O 9E.E.3 5 9 8.4 /3 . /4 3: .4 . 9 97O9 '9  .O 9 99- .. .4 93 52 % . 2E 5 9 . 9743 . 3. ..4 E3 92 . 9. 9. 39 97 9743 .9 : .3  . 9 9: .3 33 2E  8 .E. 9743 93 . ! 4 97K 2 97. . 93 . 83 3 3: 2  . .E.... 23 O 9 93 . 7. : . . . / 3:H3 33 . .9 .4 8: .E...4 / .:3 /3 : %743 8:9 6:E 97K3 . 6: 97K3 7.4 . '9  .9 . H3 . 5E9 973 .

4 3 ..43 . . .O .O .9 / 2 . ..  .. 35 94 : O 97.: O.: '9  - -3 .3 33  -3 /4 O 0 33 . O3 35 . ! 83 .9 5E9 973 .4 9E 3 .H3 3 ..3 94 : 3 . 3 ..83 9743 3 J 8 -E2 H3 93 .4 . 3 8 / /3 7.4-K . 2 35 . .9 .. 33 3 . 9.. 3 83 52 lO3 3 -. 52 9H:/9 .: 97 8 2 .O 3 9743 3 J E.4 .9 .4 3. 3H3:. ..9 9743 O 5 . : 2 .3 973 3 4 $3 .. 5E9 973 . 23 .. . 39 .. 83 . 83 .3 2 3 . 8 . 2E : 93 3 . 83 .E.:8.. /3 2 35 .3.3973 9. 83 . 3 . O3 %04 3 9 35 3 J 3 . 83 . ! % &    lO3 $3 . 3H3 : 3 3 7.. -3 284E9904 ! . . 35 4 9 . . 2 $3 ..4 J3 .40 :3 . 5E9 3 .9 . .3 3.. 49 2: 9 2 97.

. l ! .

O9 .3 3 : 3:3.5333 O 35! 3 ! .-9 4-4.O4-4.533 O 3 35! O : 3 4395904..O.: %.-34.284E9.96:E3.3.E.3 433.8352 O '.-35E5284E93 3 l:.3 433 .3..E.29: 23:92.533 .O939..3 43.89393 3.29:23:92.399 2-4..5334.-35E5 .O.3943 3 O 35 : 3 433.

O .3 W :3::.O4-4.O..E.-35E5 .5333 W :3 4395904. l ! W :%.E.-9324974..533 .23:. 3g37.893933...O939-35E5284E9 3 W :%.3 433.99.3 ..533 4..29:2 3: 32..96:E3.22 32.3 433..533 .

:3 .4 .5 .:3.3 339 3. l ! 3 43 3: :  3 H:.5 E5/3 %-4 2 %%! :  :  :  ! .O..3 .: .

 :H3 : l.9-4 6:3 W ' 2.9.95 .-4 ..E..939743 .3 W 9:.9 2433 O. 203 W !.3 .

..O. l ! 3 43 3: :  3 lE2 8E98.3 943.. 99.. 3. :  :  :  ! .9 . ! 995 9:  3.E. E5 /3.

 

:H3: .. W %% 6:, /..3O, .9 2433 W 4

 l ! 
3 43 3: :  :  :  :  ! .O

 

:H3:  J  3 $ %:39 /74.,7-43 904.E. 6:52 83:9  ; 9g393 8:9 2:9 93 9

. l ! 3 43 3: :  3 H:.-. 95904 84- 23: 3 :  : :  ! .5 3 .E.: .3 33 93 .O.:3.

 :H3 : ,4-K W !;9 - 354F3 -3 W .9 . 9.,48:2 2.435 , 9 W !;9 93 9E 8 W 4 /3 32203 32 2. W .9 O,.9

 l ! 
3 43 3: :  : :  :  ! .O

 

E. .3 43 9743 6: 97K383 :9 .J3 ., O 497K !993; 3 F9 2E !.E.;9 O 2 297, .OJ.9.. 97..2E 97,-3 337. 7, 29 7,., W !;9 W .9 '$' 32 #, ., -392 97.3 O, .9 W '$' O l: 339 33 7, E5. 3.. 5:3 

3 

3 

3 

O 

!

O. l ! 3 43 3: :  : :  :  ! .

9 W !993 .-3 3 2E7. -3. .9 3 2 97.E. 5:3E5 8:995 O ! ... ..3 4397436:97K383:9.E.9.9 97. 29 !. O 2 97. : . 9 343 -3 2E 97438:9 .9 974353 97O9 ..8.J3 297.E.. W .3.: !. O 2 .-3 .2E O % 93. E.3g3 .83.3: .

O. l ! 3 43 3: :  : :  : ! .

J3 '$'2 35/4 O3 lO3 35 353J3 !993.3 43 9743 6: 97K383 :9 .-9 .3 3: .O2 93 . !--3 O ' 46:3 -E234-. E. .43. 35/4. :93 3 3 O %04 9H:.:3 4 4 4 O ":.O35..H3 lO3 3..: .:4 -K 35. . .3 8E9-3 29 3 3 3 3 .4 83 . '$'2 297.

. ! ! .

! ! l # .

59 W 5 .-43  W 9 W 4. . . 5:3 W 9 1.3   W 4.3  W 4.3   W % .3  W 3 89.% W 3 9 W 4.3 7.

2 W . .4730  1..: . 7..

.2 .

H3.. %7E.H3. .!.! ! $ % %3 8 % 9.. . 3 3. '4. 32 3. 5 3E28E9 3.E. 3 59. 9$3904 293 /8.

E.93849 3 3. 3 .3 3904/ .

 93... 3 . .

 :3 .37. 32:9 %04/ 3 E5 5.5:3 .9 9 %04/ 3 39 %.3 %3 8:9 3 O.

3 83:997439.5O3 . .59. l! W .3 7.8.5. W 297. 9K23:H333 .:33.3/.

48:.:3  .4 /3..E..3 392 W '39.8.97O9 -4 2 3-23 7E.-g3. 2..7... ..3.3.:3 297...% W '4 :23 3/.

59 .

! ! l %# % .

4 /3.48:..-g3.8. .3.3 392 W '39...% W '4 :23 3/. 2...3.:3 297.97O9 -4 2 3-23 7E.7...E..:3  .

59 .

8 ...904 3H:.H3 .5.3..49E. %9.: W %. .!.3.3 3 2E l! W l:.! ! $ % %3 8 '3 9. %04/99 - %38:9 59 %7E.32 3 .7.39.3 39.

. ! % %l .

339-H334 . 39J355.2:932 .42 E3E.E.E5/393! : ....6:3 W 49 392 3-. W 297... W K39.. J.:399-.333- W 297. .!.9-. 299 .333.. E. 393! .397K3 ! E3E.E.4.349 3904 3 4.E.%%l W ..6:.

..9 : J :3 .9 .: . 9 6: 3 9:3 W . . 8.83. . 7. 7. 9H: W %3 . . . 3.83. 2: 904 . 7.E. l # 2: .3 2 97..

. 32 2. 2: W %3 8 32 203...43.

7..9 : J:3 ... .. 2: W . 3 . 9H: W %3 ..3 3. .: .83.3 2: 904 .: . 7.

.2 3. 7. W %3 8 41472 .

 23.. 7. .

E.3284E997438352.O939 .9 .3 W 39E39:95939395J.23:. 3 . l %# % W %2 3/.39 5-393902F9.97H396:53 39E.9H:/3 53E3 3.3.

&%#$. %%!%% &' . ..

%% & W .29 9.397K3!29.. J. 395995939:.49 3....E. 55 .

E4.32.3 W %. .83:9 533....3/3 W 4.%% & W %:9. 284E9. 53 5 W 4..93 9:2:.802F95H/:9.:997.53 4 .E.24 W %:.6:E97K3 W %59 3H3.338 W 97.297. W E4.

$ %  '  . .

! .

:3.. H:.3:33.: l9H:. 3943. ..:9H:.

 .

%.

.:3..98.g3:3."l.9H:..%.83 3.

.

 83 904 3 . . ..3 O. 2 ..3 3 3. 83 . . /: 97K  552 W3 . ..2  3..9 ...39:39 W3 .. 3.. 83 .F4 .3 3 3.. 3. . .. ..3 :H3 2 97. 3 . ..3 :H3 . - 8:3 . 83 :9 W 93 -. -3 ..  . 9.. 93  3. 83 8...3 3 /3 3.  W%.3 :H3 2 97. -3 E. ..43. 93 -. -4 97K 99 WE. ..3 3 3.F4 34 . W%.3 3 . .  3.3 3.E.. 3.E. . 6:...E.  .9 /3 . ...4  3..l3H33::. 8 904 3 W: 97K 2 97. 9743 3. . 3 .:3 ../3.O - 32 /: 2 3 .O -9 8 3 .4 3. 9:9 3 3 9 W3 4730 /.. .99... . 2 .5 3. .2 3F3 . /3 9743 83 :9 :3 . .9. ..

.904/96:53 9J./.3 398 .97433.5.O97E. 9K2-35E5. . ..32 33"297. . .53. E28E953.9:33. 3943..2:3.O97E..4/383:93.3 9K2-35E5. .33 4730/.:3..97433.5. :5E936:E97K3 ..3 9K2-35E5.97E.32297.3...O.32297.3473097433.5.5 9974343 552 / 3 38. :3:3.3:33. ". !3'$3.O..O....:3:3 3 4730/.

:3 . 3943. E .:9H:..5 9H:.8/3974383:9 E.3. H: .: ...

 .

%.

. ."l.g3:3.98.9H:.833.%.:3..

.

 .9 ..4..%9..:3 5 ..4 : . 3 . 2 . 8 ..3 .39:39 %9 - 83 :9 3. . 5 .3 3.83299:3293.:383:9 .43. /3 .: 83 :9 4 E.. E ..2. 3 3 E./3.. E .433. ...9. 2 97. . 83 8.3 3. . E . .l3H33::. . ...

53..32 " .3297..:3 .83:93.83. 3943...97E.. E28E953. 3 29:3. E .9K3973..3.53.3. E.93..

O97E. !3'$3..8.: 232.832 9:3293 / 3 38.9:3...32297.392: E297.53'$3..83 9E. 3 .

. ". :5E936:E97K3 .53.O.:3.O97E. 9K2-35E5.5. 3.32297.4/383:93..97433.33 4730/..904/9 6:539J.2:3. E..3 398 .. .

.: E.2934 %9. 2 3 .49. E.-2995.83:95 .33..-97J 5 9 /297. H:. /3.39:39 %9.8299743.83:99.973 9.4 ..83523.-2995.83523./:97K : 3.E.6: 3 %9-5 ....97439...2.E395 . 83.83.: 7 /../3. 973943- . 3 : .-2995..-9 :..8352 .E. 33.E.. /2..-3./3./3.3 333 5 2-4.99.383:9 .9738.839997.

3 2E2O.32E28E9.3.83.. .83:9.83:99.3.O97E. 833.9046:52 3 "597E.3 997.E33 3.97E. 99- /3.2.E.. E28E953.E.-2995.32 l97.. . E.O97E.8352 .32973.

:2. 3 3'H3!3'$3392:2.8329:3.83.3./3.E.8. /3..493:.

 3 l3 9E32: .O926:3 . 6:.3.33529297..9.83.

83:9....: .E. 833 9H:..3 9H:.483:9-K39.3 3 83:9 5 .E.97 . .-2995.355E93/3.4.:9.9H:297..4 9.83/3.. %74397.3 . E. 97399-/3.:9K2.83/3.: 9K3. 34297.4 O93383:9..5 2:297. 9H:. 3 47309733 99K-8:3. -..8352 / 3 38.9.

: %7E332.338. -4.99.52-.9929.52 . -.38..42/3. .F49..49. g33. .9.E..8.52 .8.9:-.832.4 3 297.38.39:39 .9 8.3297.E. -2995.E..39.838.9 3.8.3:.F4 .4O .. H:.333:.39.

393.453.4..:383:9 ..F497439 9 3 3 .O7G2 3.352.-329 3E.F4  "2.3g3 3.... -497K. 83..3O2 2939..9738..3973-H334235.:974329:.89046: 3 2 .93.8329:3293 %9..: %299 2 53.3 .35 .3974353...3..-H3345 . O3J3.3.832.93.3 433 .E.393 .E. %73 G3 2E2O.99590429 ...5F5. g33.99- 33 9.-3292934.2.

-9 :83:9 9:39904$$ ! .3..9-3 E...E.3.4 .3.E. %7436:E97K383:93 . 99 9./3 ..4.3..83:9 /3. 3.53-9773/3.:3552 5529:9 38/3. 6: 399..4 7 :3 .4 9.53-9-32:8.333 -.. 3..832. :7H3 3.83:93... 97H3 -3E./.4. /. J.F497438 3: 9 E. E3 .42. 9. 3552 33:H3: 3-E39352 93525 E.83:9 .3: -32-39K5933.33 3. l /3.... .83. g33.. 3./3.E... 9733..:35525 33. 95.:.99 833.3.F4  "2.:33../3..

O 9 7.9 33 3 .E. .. 6: 3 3 33 : . . :3 33 9K 83 52 O . 3 . . .3 943 E. 83 :9 .3 : 5 9.4 4. 83 43 5 7. E.. . 04 97.2 9.453. l 7.3 33 9. 3 3 . 3.  : .9.9739. 973 9. 97. 95 . 2...F497438 3: 9 9. 973 9.832. l  . 9.. . 9 9:.359:39. .4 9O. 53 9.383:9.3 83 :9 3 33 3: .4 93 3 5 52 3 ..F4  "2. 53 . 3:H3 : -E3 93 52 93 52 7. . .. .3 8.. 36: 3 O3 9. 5 - .4 53 . 7. .4 3.. .3 -9 .4 9E. l . 5 52 . g33. 2 ..3 3 . 5 . 34 . %743 6:E 97K3 83 :9 3: 83 52 7. 2 23 9743 83 :9 5 9. 3 g3 :3 9743 : .

E. . 83 . . 33 . 5. . 99 - 7. .3 3.3 33 9. .2 . 32 . . 97.H3 .E 33 97. 9743 9K3 973 49 3 99 O 4. 97J 9J. 83 .. 973 9. 95 9743 53 .: . 5 2 -4 H: .3 93 7.4 53 .3 :H3 .E.3 83 :9 5 . .3 35 . 99 - .E.E33 .E. H: .E 33 . '83. 5 . 83 %9 . 9 .. .: %9 .. 2 3. J. -4 97K 9. 95 . 973 9..3 2. .3 83 :9 O  . 5. 83 .3 5E5 2 .

 83 . 2 97. .E 33 97.. 8 .E33 . 4730 7. 83 . '83.. 3 9.O 5.. .3 -  53 .3 -  .3 3 .. 83 89 7E.3 3 2 97. . 2 3 . /3  973 3 .. /3  973 9.3 39 . . 83 . 9. 97. 83 :3 :3 .3 93 7. . E3 95 6:.3 :3 6:.3 .3 l2 -4 :3 :3 . . 3 E..3 9:3 9 53 7. . .3 :H3 3  7.O 33 4730  552 . 53 .E. 9 9. 83 .  53 3. 9. ..2 7H3 3 7H3 % 3 . . g3 . 9..: 9. 973 9.O  53 .3 .O 33 4730  552 $ . 2 . -3 9:  5 5 .3 33 9 9 2 3 39 3.

 2 ..4 3 . .O 8 . '83.9 /3 . 9 9. 83 5 .3 2O3 9. 9.O 32 . 8.3 %7.9 32 -3 34 3 .9 3 3 904 H: . 8 /3 4E . /: 9. 97E.4 53 .. 3 .3 3 . 904 6: 3 95 . 973 9. 93 3 ..E 33 3 8 /3 3.O 9 2 3 .9 . 83 973 9.3 9:3 9 % .E. 4. -.3 9 3. 83 973 . 32 9.3 97. -4 6:3 . -.: .3 8..3 33 5 9.3 5 2.3 33 E.. 2 97.  l 904 6: 3 . . . . .2 ..9 /3 . 3 9 3 . 904 6: 3 ..E. 52 .3 83 :9 ..H3 . . 83 %9 - 7. : 5E9 3 .4 . . 2O3 9.E. 83 .4 .. . .E33 . -4 97K 2 3 ! 9.2 6:.. -9 . 3 . . 83 .3 . 97H3 / 3 3 8. - 8:3 .3 83 52 9K 5 -E4 3.3 35 . E2 8E9 53 .3 l: 3 5 9  . 973 9. / 3 2. .

52 .. H: .E.: 2.9 32 .4 -K 5 904 3 H: .. .9 9 7. 8 /3 -. . . 9. 3 -. 9.. .4 ! !! 5 9 904 %'  '.7943 -. .:3 6: 3 9743 -3 . E. - 29 95 .4 -K ! ! 5 9 904 9H: .9 3. '.9 . . 93 . %'  . 52 32 97E3 95 .3 9:. /: 2 - 97.E. 8 32 . 33 83 52 5 9:3 9 904 %'  4 .: '9 : .9 : -.4 83 52 .4 O .3 9 . . 8 /3 3g3 3. 4. 973 .3 -.83523-32-3 .4 O 3 9: 83 3. 83 4E . J.

. .9 23 .9 9. . .. 9 9. 33 . 33 9 9 904 93 . .. . 9 9:. 32 2 . .. 4.4 -K 3 .4 -K 2.O 97E.O 3.9 /3 E.4 O 93 52 .4 -K /3 -. . . 3 . 4.4 4 -.4 4 -4 6:3 -.O 23 .9 5 3g3 35 ..4 -K 4 -4 6:3 -...3 H3 2.4 -K . 8 94E3 2E9 . 9 97H3 5.0 . /3 O3 . 2.09 3 95 .4 -K E. .3 4 3 .3 .. 83 2 3 3 . 8.3 973 2 35 %:9 3 .4 -K :3 . -9 4 /3 ..4 4 . 34 E. 5 3.83523-32-3 .3 33 . .4 -K 9743 4 .. 95 .9 93 93 97H3 -.4 -K 9743 4 .3 -.4 -K 7.. 2 5 H3 -. 34 -.3 9:3 9 4 -.E. /3 . 97.

4 83 52 3 83 52 95 . 9 9. 33 3 /3 . 973 3 9:9 3 -9 8 3. 5F5 8 /3 . 95 .: 9743 3 . 33 3 .E.393. 3 9 3 .833 .3 9 . .3 . . 4 O. 95 .. 3 83 52 :3 .3 9:3 9 %. .3 /3 .9 9 9 3 8 /3 l329:329353.3 :H3 . /: - 97. 97H3 973 3 3 2 97.: . 97. 95 .9 /3 99 - 3 5 5 . 9 83 :9 .3 33 . 9:9 3  7.. 99 - 2E 2O. -9 8 7 J 3F3 . 97..83523-32-3 . .. 34 7.359.E.. 4. -4 97K 3 .3 34 . 3. 9.

83523-32-3 .-46:3.4.383 529K5-E43. ..O923.3 3.O8. 4. 97H3 / 3 3 8.52. 32 3.9 3 3904H:.9.. :5E93.: . E2 8E9 53 ..3l:3 59 ..8/34E.3 . 97E.

..9 . 4E .E.: 2 .9 .O : -9 .3 8O9 97H3 . -4 6:3 2 .. 8 /3 5 l2 -4 3 2  . 93 93 9H3 4E . . - 29 .9 5 . /E3 33 -4 6:3 . 8 /3 8 /3 .O 33  .. 83 %7H3 -. . $/3-46:34E.... 973 .E. 6:3 4. 4E .E. O.4 83 52 3. . .E. 8 /3 .O 9 95 . 3 .4 -K . 9 9.. . 93 53 . 5F5 8 /3 904 6: 3 . 8. 3 .9 9 7.3 33 97.9 .E. 9H: /3 .: E. 4 4E . 95 8 /3 .  % 9 973 5 .:H3 97E.3 9:3 9 33 3. 83 52 8.9 3 83 :9 3 8 /3 33 : .9 8 /3 9743 3 9 . . .3 9. H: .O 9743 5 . 7. 3. 4.

 83 :9 4.3 83 :9 .E. / 9 9 9 7..9 . 3 9743 .3 4E . 97J 6: 3 904 93 .3 4 9:3 93 . 973 . :9 35 4E .. -9 9.. . 8 /3 -H3 34 53 . -9 9743 4 93 94E3 . -4 6:3 9E. $/3-46:34E. -. . .9 O.O O..9 -4 6:3 9743 4 5 .. 83 :9 . ...3 973  9:. 9 7: 2: . 3 7H3 9743 : . 9 9. 85 5 3 3 3g3 35 3 . 3.E.4 -K E.9 5 . 83 :9 /E3 33 7 73 / 8 /3 .E..4 . 93 . 52 . -4 6:3 9743 /3 . 33 /3 9743 3 97..3 9:3 9 4E .9 /9 . 3 6: 3 97E3 8 . J3 -4 6:3 .. . .9 .

4 3 9 . 3 3 . E2 8E9 . 2 97.3 97E.3 4E .9 . E2 8E9 . 904 2 3 35 .9 35 .:H3 97E.:H3 97E.9 8 E2 8E9 . 3 9 5 2 -4 -..9 5 . 3 - 7E.3 3:H3 . . -4 6:3 O. . $/3-46:34E.9 35 4 5 . -4 6:3 4E .4 -K . 4 . .3 9:3 9 4E .E.9 5 .9 .O 33 . :9 35 8 /3 ..3 8. 53 .H3 .9 .3 9 3 8 /3 . . 9 9.. . 32 " . 4E .

O 9 32 . 8 9K 2 .3 9:3 9 3 33 .3 9. . 3g3 3 32 . 9..333 . 32 93 -E4 9K3 973 8. - 29 95 . -3 83 52 34 .E4 33 3 3 .O 3 3 ..3 5 .. - . 83 . . E2 8E9 97. 92 3 4..: 2 97.4 9. 95 .9 9. 0 2.E. - 9H: .3 22 -3 . 9. 7. .E.4.4 53 . 5F5 . 32 9: 93 97. 2 93 53 .2 . -E4 . 52 .4 3.3 -3 .O 32 . 5 . - -3 97:3 32 - -3 34 /. . -3 4.E. 9J.3 33 3  3:3 32 . : 3 8. $. 47.9 9.9 . - 29 95 .4 9.. 52 ..  .O 9 97:3 8. 52 9K 3 . 83 . 52 . -E.O 97E.. 9 .4 83 :9 %:9 3 . -3 .4 . 2. 3 3 . . 2 3 33 3.3  9J.3 .O . .3 - 32 973 4. -3 99 .3 ..9 : -. 53 . 5 3 95 . 4 . 8 /3 9:. 52 .O 97E. 9. -9 . .. E.4 83 52 3 33 - -3 . . 4 9:..O -3 . - 34 /. .2503. E. H: . 83 52 .3 83 :9 " . 9 9.2 . 5F5 95 9.4 O . . 9. ..

O 97E. .2 .. 33 3. 904 / 9K3 K3 -3 .. 34 - 2. 2 . 32 E2 .4.O 9 6: E.4 3 .. .E.E. 53 .O 97E.3 . 32 2 97. : . 33 . " 9 . 83 :9 3 34 .3 3g3 32 3. 32 3 3 l 97.4 83 52 9K 9:9 3 .5 5E9 9:. .4 .3 33 6:9 3 . 83 :9 . 83 :9 5E9 3 3.3 4.3 33 3 .4 9. $. . .4 83 52 / 3 3 8.4 83 :9 . E2 8E9 9K3 973 8..3 97E. " 9 . E2 8E9 . 4 .H3 9 ..O 3g3 32 . -3 .333 .: 9 3 .3 9 . : l 97. : .O 9 22 -3 .. -3 ..

3 973 4 2 32 .9 E. 9 9. G3 /9 .E. 9 9743 53 .3 3 3 3.3 97K3 9 - .:9 3g3 .4 53 . O3 J3 .3 5 .3 973 O . 9K3 973 49 3 .3 7: . 2.: 3 ..3 3 .4 53 ...E.3 93 7.3 . 83 .3 83 :9 3 . .3 973 ... H: . .9 .3 83 52 .3 973 9743 53 .3 83 :9 E.3 . -3 5E5 : : 3g3 3. 34 :3 . 53 ..E. 3g3 . 284E9 3.3 8 2 35 .4 53 . 29 7G2 3.9  . . . . . .O 3 . . . 3 .3 9:3 9 %3 3 . 2 97.9 ..

. 284E9 3.3 9:3 9 :3 6:. 943 - 93 3g3 . .E.E.4 3 3 . 4.3 .3 973 3 .3 973 . . 53 . 3 .3 8 2 35 .3 .3 .9 2 32 .3 97E.E.3 2.9 8 /3 5 9743 /.  % 4 - .. 8 . 3 35 . .9 ..9  9K 5 9.3 83 :9 . . . 2 97.: 3 83 :9 O. 4 O.O /: : . 3.3 973 ...9 E. : . -H3 9743 .  3: 9 3 . .3 53 .9 .3 5 5 5 9.O -3 5E5 9H: /9 3. .. . . . .. 9 9.3 . 5E9 3 9743 53 . .. 5F5 8 /3 . 9 7: 29 9E3 . E2 8E9 .3 3. 32 l " / 3 3 8.4 .. 3 . 3 ..E.4 53 .3 83 :9 32 3g3 . -H3 34 53 . 4.O 29 . 3 .

9 9 34 2 3 . .9 9 73 5 J3 3 .9 9 6:E 9743 /3 ..:3 3..E.. 95 97:3 -H3 34 53 . 83 2 97... H: . 53 -9 7 73 . 3 .9 : . 3 3 .. . . 9: 42 .3 83 :9 H3 9.3 :H3 ..4 5F5  9743 : .. : . 83 :9 -9 4 .. /3 . 2 -3 . 5 5 3 - g3 23 / 2 . 3 . . 9 9. . 83 . 53 .3 3 .3 3 .. .: 9 9 5 .. . 7.. 83 :9 9. 284E9.O 94E9 3.3 83 :9 2 -4 3 32 . 7. . 83 52 .3 . .9 : 3 92 3.3 9743 53 . 3 3:H3 ..4 83 52 . 3. ...3 9:3 9 9 9 73 5 .99 . .

83 :9 .. 97E3 99 33 2 97. .9 9 73 3 . 9.. 2 . 83 8. 94 2 6:. 9 97E3 3 9. 7.3 : . .2 3. . 97J 3 73 - 94E9 3. 83 :9 l.3 .3 3 . . . -4 6:3 7H3 -9 -H3 34 53 :3 83 :9 E.E.3 ... .E.: 2 .99 .O .. .3 . -4 /. 284E9.:3 . / .4 94E9 7.. 9 9.3 :H3 93 -. 3.3 9:3 9 3 .3 :H3 . . 9 %:9 3 .E. 93  3.. 8 97.3 .3 3 7.3 94E9 3. 97 53 . 3 5 . ... .. :3 ...3 . .. 9..: .

: 9 3... 9: 42 5 : . E2 8E9 .  3. 83 :9 9 .O 97E. -4 /.4 . 3 6: 52 3 " 5 97E. -E4 3. 32 E2 8E9 . 32 973 .99 . 83 :9 .3 -H3 9743 : .3 35 .E.E. .3 .. 9.3 l: 3 83 :9 . 284E9.O -3 5E5  5 9 3 3 .. 93  3.3 73 94E9 3.O 97E.3 93 94E9 .O 32 . 9 ..E. 2 ..3 97E.3 % 97. . 9:9 9 3 9 . 9 3 3 / 3 3 8.  93 . .3 " 9 ... 83 5 2 97. 83 . 83 :9 5 2 97. . 53 ... : . 83 . 32 l 97. 6: 52 3 3 33 % 9: 42 5 : % .3 3 2 97. . 2 . 9 94E9 3 5 9 .O 2 9743 53 . . 97.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful