Viêm Quanh Cuông Ráng

TS. Võ Truong Nhu Ngoc
c Tiêu Hoc Tâp
· Trinh bay nguyên nhân gây bênh viêm quanh
cuông ráng
· Trinh bay triêu chung lâm sang, cân lâm sang
bênh viêm quanh cuông câp, ban câp va man
tinh
· Xu tri câp cuu giam dau viêm quanh cuông
câp
Nguyên Nhân
· Vi khuân
· Sang chân
· Do diêu tri ráng
Nguyên Nhân
· Do nhiêm khuân
÷ Tuy hoai tu gây biên chung viêm quanh cuông câp
÷ Viêm quanh ráng
Nguyên Nhân
· Do sang chân
÷ Sang chân manh thuong gây viêm quanh cuông
câp tinh
÷ Sang chân nhe, liên tc (sang chân khop cán, han
cao) thuong gây viêm quanh cuông man tinh
nauvôn nhân
· uo dlêu Lri rána
÷ 1hâv Lhuôc dua duna cu dlêu Lri dl quá chóp
÷ uuna dich sáL khuân
÷ uâv các châL bân Lrona quá Lrlnh dlêu Lri ra vuna
chóp
9hân Lol
· vlôm quanh cuôna bán câp
· vlôm quanh cuôna câp
· vlôm quanh cuôna mn Llnh
vlôm quanh cuôna bán câp
· 1rlêu chúna
÷ 8ána có Lhê dôl màu
÷ aõ nhe doc có dau ó vuna cuôna rána
÷ 8ána hol luna lavţ lol hol dó nhâL là ó vuna cuôna
rána
÷ 1hú nahlêm Lúvť Lúv chêL
÷ xCť vuna sána quanh cuôna ránaţ vuna dâv chãna có
Lhê rôna ra
· Chân doánť hól bênhţ khám ránaţ Lhú nahlêm
Lúvţ xC
Viêm Quanh Cuông Câp Tinh
· Triêu chung
÷ Dâu hiêu o ráng rõ hon va co dâu hiêu toan thân. Bênh nhân mêt
moi, sôt, co thê co hach o vung duoi ham hoác duoi cám
÷ ô ráng dau nhiêu, dau tu nhiên, ráng lung lay khi cham vao ráng
dôi diên, dau táng lên
÷ Loi tuong ung ráng dau do, mô long leo gân bi nê, ráng bên cùng
hoi lung lay
÷ XQ: vung sang quanh cuông, co khi lan sang bên, gioi han
không rõ rêt, dây chang giãn rông
· Biên chung
÷ Ap xe vung xung quanh hoác gây viêm hach va vung quanh hach
÷ Viêm tuy xuong
÷ Biên chung o xa: tim, khop
vlôm Cuanh Cuôna Câp
vlôm quanh cuôna câp Llnh
· Chân doán
÷ uua vào hól bênhţ lâm sàna và xq
· Chân doán phân blêL
÷ vlôm Lúv ránať dau Lùna conţ Lúv sônaţ khôna có
dâu hlêu chôl rána
Viêm Quanh Cuông an Tinh
· Ráng dôi mau xam dc
· Gõ doc, ngang ráng không
dau hoác dau it
· Co thê co lô do o vung cuông
ráng
· Thu nghiêm tuy: âm tinh
· Nêu co lô sâu, thám kham
thây không dau
· XQ: co hinh anh u hat hoác
nang chân ráng
Tôn Thuong Quanh Cuông

liêu Tri
· c dich la sat khuân va TBOT kin lai
· Viêm câp va ban câp: mo trông dê dân luu,
chuyên môi truong ki khi thanh ai khi, trung binh
48h, tôi da 72 h
· liêu tri bao tôn gôm cac buoc:
÷ o rông ông tuy
÷ Sat khuân ông tuy
÷ TBOT
÷ Phc hôi thân ráng
Nhung ráng dã võ to, ông tuy không thông, hoác nhung
ráng co thê gây biên chung thi nhô ráng dê dân luu
ulêu 1ri
ulêu 1ri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful