Công ngh ADSL

Giáo viên h ng d n: Th y ào Ng c Chi n Sinh viên th c hi n: Lê Th Thu H ng Bùi Th Thanh H ng. L p: T7 ± K48.

N i dung:
I. T ng quan v công ngh DSL 1. Gi i thi u chung v DSL 2. Phân lo i và ng d ng DSL 3. Các c i m công ngh xDSL 4. u và nh c i m c a công ngh xDSL Công ngh ADSL: 1. Gi i thi u chung v ADSL 2. K t n i ADSL 3. K thu t i u ch ADSL 4. Các u nh c i m c a ADSL 5. ng d ng c a ADSL

II.

1.Gi i thi u v DSL:
‡ DSL (digital subcriber line) ± ng dây thuê bao s , là m t công ngh s d ng các ph ng pháp i u bi n ph c t p, chuy n các d li u thành các gói truy n t i trên dây i n tho i. Nh áp d ng các công ngh x lý s , bù suy hao, gi m nhi u«mà công ngh xDSL có th truy n 100 kênh tho i s hay 1 kênh video ch t l ng cao trên 1 ng dây i n tho i, trong khi ng dây i n tho i ch có th truy n 1 kênh tho i b ng t n 3,4Khz Nói chung k thu t DSL là k thu t truy n d n dây cáp ng, gi i quy t các v n t c ngh n gi a nhà cung c p d ch v m ng và các khách hàng ng th i cung c p cho khách hàng các d ch v ch t l ng cao và b ng thông r ng.

‡

‡

2. Phân lo i DSL:
‡ Các k thu t DSL có tên g i chung là xDSL v i x bi u
th cho các k thu t khác nhau. ‡ Các k thu t c phân bi t d a vào t c và và ch truy n d n. ‡ Có th chia làm hai lo i chính: - DSL i x ng: t c truy n t i xu ng và lên trong công ngh này là cân b ng và ch truy n d n. - DSL b t i x ng: vi c truy n d li u lên và xu ng là không cân b ng.

K thu t

T c

Gi i h n kho ng cách
Không gi i h n

ng d ng
Email, truy nh p LAN t xa Truy nh p Internet, Intranet

56Kbps Analog Modem ISDN Cable Modem ADSL Lite Full Rate ADSL IDSL

56Kbit/s downlink 28,8 ho c 33,6 Kbit/s uplink 128 Kbit/s (không nén) i x ng 10 - 30Mbit/s Downstream 0,128 - 10 Mbit/s Upstream 1Mbit/s Downstream 512 Kbit/s Upstream 1,5 Mbit/s Downstream 1,544 Mbit/s Upstream 144 Kbit/s i x ng

5km(thi t b có th m r ng kho ng cách) 50km (có thi t b ph tr thì t i 300km) 5km 5km(kho ng cách càng ng n t c càng cao) 5km (có th m r ng t i 300km) 3,6 Km - 4,5 Km

H i ngh truy n hình, d phòng leased, internet,intranet Truy c p Internet Truy c pInternet/ Intranet, duy tWeb, tho i IP, tho ivideo. Truy c p Internet/ intranet,video theo yêu c u truy c p LAN t xa, VoIP Truy c p Internet/ intranet,video theo yêu c u, truy c p LAN t xa, VoIP N i h t, thay th trung k T1/E1 có dùng b l p. T p trung l u l ng Flame Relay,k t n i các m ng LAN N i h t, thay th trung k T1/E1 có dùng b l p. K t n i các m ng LAN Truy c p Multimedia Internet, Qu ng bá ch ng trình TV.

HDSL

1.544 Mbit/s (T1) 2.048 Mbit/s (E1)

i x ng i x ng

SDSL

10544 Mbit/s full duplex (T1) 2.048 Mbit/s full duplex (E1)

3Km

VDSL

13-52 Mbit/s Downstream 1.5-2.3 Mbit/s Upstream i x ng t t i 34 Mbit/s )

300m- 1.5 Km (ph thu c vào t c

)

3.
‡

c i m công ngh DSL:
T c truy n d li u thay i tu theo t ng phiên b n c a công ngh xDSL và dài c a m ch vòng thuê bao. i v i ADSL, chu n ADSL c a ITU-T xác nh t c 6,1Mb/s cho h ng truy n xu ng và 640kb/s cho h ng truy n lên. Trong th c t , t c t i a 6,1Mb/s ch có th t c n u kho ng cách d i 2,7km và gi m t i 1,5Mb/s ho c th p h n n a kho ng cách 4,5km. Phiên b n có t c cao nh t là VDSL, h tr t i a ng truy n xu ng là 55Mb/s kho ng cách 300m và 13Mb/s kho ng cách 1,4km. T c h ng lên kho ng 1,6 n 2,3Mb/s.

-

-

-

3.

c i m công ngh DSL:

‡ M i ng i s d ng có 1 ng riêng k t n i DSLAM (digital subscriber line access multiplexer: b ghép kênh truy nh p DSL) t t i t ng ài hay RT(tr m thi t b t p trung thuê bao). ‡ Các d ch v h tr : - Truy n s li u và VoDSL(v i voice gateway)(voice over DSL). - ADSL chia s cùng ng cáp ng v i tho i t ng t . - VDSL có th h tr cho chuy n m ch truy n hình.

3.

c i m công ngh DSL:

‡ Yêu c u k thu t: ng cáp ng s ch, không có cu n c m kéo dài, không r nhánh. - H n ch kho ng cách ng truy n d i 4,5km. - Không s d ng các thi t b DLC (digital loop carrier)trong m ng thuê bao, n u có DLC thì DSLAM ph i t t i các RT. ‡ Thi t b khách hàng ngoài xDSL modem - Voice gateway n u dùng VoDSL.

4. 4.1.

u nh c i m c a DSL: u i m: 

u i m l n c a DSL chính là kh n ng truy n t i nhi u ng d ng khác nhau mà tr c ây ch a th c hi n c.  DSL t n d ng c m ng i n tho i có s n và r ng kh p và làm t ng áng k công su t s c a ng dây này.  V t c , DSL a ra 1 t c áng k trên m t ôi dây ng: nhanh g p 100 l n t c c a m t modem t ng t truy n th ng và có th tt i hàng tri u bit trên giây. M t k t n i ADSL c s c ng t t h n nh ng modem t ng t 20 l n ho c h n th n a

1.4. 1.4.1.

u nh c i m c a DSL: u i m:

‡ D ch v DSL cung c p t i m i th i i m và ph n d li u c a ng dây liên t c c k t n i.V i m t k t n i always-on, khách hang s không c n ph i quay s n nhà cung c p d ch v Internet (ISP) truy c p vào m ng Internet ‡ M t ng dây DSL có th truy n t i c tín hi u tho i và d li u. DSL cho phép truy n d li u b ng thông r ng n các a i m khác nhau mà ch c n s thay i nh trên c s h t ng vi n thông s n có. ‡ u t cho m ng không l n

4. u nh c i m c a DSL: 4.2. Nh c i m: 
M ng truy nh p không ng b d n n khó kh n trong tri n khai  Ch m sóc khách hàng, tính c c  Tri n khai các d ch v giá tr gia t ng  H n ch b i kho ng cách và nh ng h th ng t p trung thuê bao công ngh c ã tri n khai  Gây khó kh n cho các nhà khai thác c nh tranh

II. Công ngh ADSL:
1. 2. 3. 4. 5. Gi i thi u chung v ADSL K t n i ADSL K thu t i u ch ADSL Các u nh c i m c a ADSL ng d ng c a ADSL

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Lineng thuê bao s b t i x ng- là m t nhánh c a công ngh xDSL. ADSL cung c p m t b ng thông không i x ng trên m t ôi dây. ‡ K thu t truy n c s d ng trên ng dây t Modem c a thuê bao t i Nhà cung c p d ch v

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ Asymmetric: T c truy n không gi ng nhau hai chi u. T c c a chi u xu ng (t m ng t i thuê bao) có th nhanh g p h n 10 l n so v i t c c a chi u lên (t thuê bao t i m ng). Ði u này phù h p cho vi c khai thác d ch v Internet khi mà ch c n nh n chu t (t ng ng v i l u l ng nh thông tin mà thuê bao g i i) là có th nh n c m t l u l ng l n d li u t i v t Internet. ‡ Digital: Các Modem ADSL ho t ng m c bít (0 & 1) và dùng chuy n thông tin s hoá gi a các thi t b s nh các máy tính PC. Chính khía c nh này thì ADSL không có gì khác v i các Modem thông th ng.

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ Subscriber Line: ADSL t nó ch ho t ng trên ng dây thuê bao bình th ng n i t i t ng ài n i h t. Ð ng dây thuê bao này v n có th c ti p t c s d ng cho các cu c g i i ho c nghe i n tho i cùng m t th i i m thông qua thi t b g i là "Splitters" có ch c n ng tách tho i và d li u trên ng dây. ‡ B splitter chia tín hi u ngu n làm m t c ng ra modem ADSL và m t c ng ra i n tho i.

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ M ts c i m c a b t i x ng: - M ch vòng thuê bao t c giá tr c c i nh k t qu c a s bi n i mã ng dây c ng v i vi c m r ng xem xét các tính ch t c a m ng cáp thuê bao. - Có th truy n tín hi u v i kho ng cách l n t các trung tâm vi n thông t i các thuê bao mà v n m b o tín hi u c thu t t. - Tuy v y, nh h ng c a xuyên âm cáp ng phía t ng ài nhi u h n phía thuê bao, hi n t ng này x y ra h u h t các ôi dây cáp, m i n cáp là 1 ph n t gây xuyên nhi u và c k t h p l i m nh h n t các bó cáp l n i vào t ng ài. - Ng c l i, m ch vòng t t ng ài t i ng i dùng , m ng cáp thuê bao ti n d n t i các nhánh cáp ng n v i dung l ng nh và k t thúc s k t n i, cho nên xuyên nhi u gây ra b i các b phát t i u cu i thuê bao c gi m thi u.

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ Hi u m t cách n gi n nh t, ADSL là s thay th v i t c cao cho thi t b Modem ho c ISDN giúp truy n d li u và truy nh p Internet v i t c cao và nhanh h n . ‡ ADSL xác l p cách th c d li u c truy n gi a thuê bao (nhà riêng ho c công s ) và t ng ài tho i n i h t trên chính ng dây i n tho i bình th ng. Chúng ta v n th ng g i các ng dây này là local loop.

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ Công ngh ADSL không ch n thu n là down nhanh các trang Web v máy tính cá nhân gia ình mà là m t ph n trong m t ki n trúc n i m ng t ng th h tr m nh m cho ng i s d ng dân d ng và các doanh nghi p nh t t c các d ng d ch v thông tin t c cao, t c là t c d li u t 1 hay 2 Mbps tr lên. ‡ D ch v ADSL mà chúng ta hay s d ng hi n nay theo lý thuy t có th cung c p t c truy n t i d li u (data rate) t 1,5 - 9Mbps khi nh n d li u (g i là t c t i xu ng - downstream) và t 16 ± 640Kbps khi g i d li u i (t c t i lên - upstream). Vì th , ADSL còn c g i là công ngh Internet b ng r ng (broadband).

1. Gi i thi u chung v ADSL.
‡ Các t c cao nh t có th cung c p t c gi a các d ch v

2. K t n i ADSL
2.1 C ch ho t ng c a ADSL 2.2 Mô hình k t n i ADSL 2.3 Các thành ph n c a ADSL 2.4 Các giao th c k t n i ADSL

2.1 C ch ho t

ng

‡ ADSL tìm cách khai thác ph n b ng thông t ng t còn ch a c s d ng trên ng dây n i t thuê bao t i t ng ài n i h t. ‡ M t ng dây cáp ng có b ng thông l n h n 100MHz, trong ó ph n dành cho tín hi u tho i ch chi m có 4KHz, ph n còn l i ch a c dùng n. ADSL ã t n d ng ph n d th a này truy n d li u Internet

2.1 C ch ho t

ng

2.1 C ch ho t

ng

‡ V i d ng ki n trúc trên, khách hàng ph i có modem ADSL: ‡ Modem ADSL có 1 jack c m RJ11 dùng cho các máy i n tho i hi n th i t ng ài soho. ‡ Các port khác có th là các port dành cho 10Base-T Ethernet k t n i v i máy tính cá nhân hay các h p giao ti p TV dùng cho nhi u d ch v khác nh : truy xu t internet t c cao hay d ch v xem phim theo yêu c u(video on demand)

2.1 C ch ho t
‡ ‡ ‡

ng

‡ ‡

phía t ng ài, d ch v tho i t ng t c chuy n sang cho b chuy n m ch t ng ài b i 1 b tách d ch v . Vòng thuê bao ADSL c k t thúc access node( i m truy xu t). M t bên kia c a access node c k t n i v i các router TCP/IP hay các b chuy n m ch ATM. Các thi t b này cho phép ng i s d ng truy xu t d ch v h l a ch n. Các d ch v này c t t i t ng ài n i h t Khi dùng truy n d li u t c cao thì vi c i dây cho d ch v i n tho i ko thay i vì ã có các splitter dùng tách riêng các tín hi u t ng t . Có 2 cách cung c p d ch v :

2.1 C ch ho t

ng

‡ Cách th nh t: - Các ng liên k t ADSL c t p trung t i DSLAM và chuy n sang cho thi t b DACS, DACS a n h th ng truy n d n t c cao nh ng truy n T3 không phân kênh(t c 45Mb/s) d n n nhà cung c p d ch v internet. - T t c các liên k t u c k t thúc t i b nh tuy n internet. - Các gói d li u c chuy n v n 2 chi u nhanh chóng v i internet. T c t ng c ng c a liên k t ADSL theo ph ng pháp này không c quá 45Mb/s theo m i chi u.

2.1 C ch ho t

ng

‡ Cách th 2: - i m access node c liên k t tr c ti p v i 1 b nh tuy n IP hay b chuy n m ch ATM t g n access node. - Ph ng pháp này t p trung l u l ng vào 1 ng truy n v t lý t i m access node t i b nh tuy n IP hay b chuy n m ch ATM. - Hi n nay, h u h t các i m access node ADSL u ch th c hi n vi c ghép l u l ng n gi n. T c là t t c các bít d li u và gói d li u vào ra i m access node u c truy n t i b ng các m ch n gi n.

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.1.Mô hình k t n i c b n:

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.1.Mô hình k t n i c b n:
‡ Phía thuê bao ( Customer Premise ) , còn g i là ATU-R ( Access Terminal Unit ± Remote ) n m bên ph i mô hình . - Các b ph n phía nhà thuê bao th c hi n ch c n ng cung c p d ch v truy c p d li u t c cao ADSL ng th i v i d ch v i n tho i b ng t n th p , bao g m các b ph n thi t b : + ADSL Modem : Là thi t b truy c p thuê bao s t c cao + B l c LPT : Là b l c thông th p còn g i là Splitter th c hi n ch c n ng phân tách ph t n s gi a i n tho i b ng t n th p và b ng t n cao dùng cho thi t b ADSL . ây ta c n l u ý r ng , d ch v i n tho i b ng th p ( hay các thi t b truy n t i d li u dùng b ng t n tho i ) t n t i ng th i v i h th ng truy n d n ADSL b t ch p tr ng thái thi t b ADSL ( ho t ng ho c không ho c b s c ) .

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.1.Mô hình k t n i c b n:
‡ Phía t ng ài (Central Office), còn g i là ATU-C(Access Terminal Unit ± Central ) . - Các b ph n phía t ng ài có ch c n ng t p trung các ng dây thuê bao s t c cao chuy n t i t i các nhà cung c p d ch v internet ISP qua h th ng truy n t i ATM , Frame Relay , ho c tr c ti p IP ; ng th i th c hi n phân tách và t p trung các ng dây i n tho i b ng t n th p t i h th ng t ng ài i n tho i . - Các b ph n h th ng ADSL phía t ng ài bao g m + Thi t b t p trung thuê bao s phía t ng ài DSLAM th c hi n ch c n ng t p trung các ng dây thuê bao s t thuê bao và chuy n t i các dòng li u này vào h th ng truy n d n t c cao ATM , Frame Relay . Ng i ta chia DSLAM làm 2 lo i nh ( sub ) và l n ( main ) ; Lo i main DSLAM còn c g i là BRAS ( Broadband Remote Access Server ) + Thi t b Splitter phía t ng ài có ch c n ng t ng t nh Splitter u cu i thuê bao , nh ng có khác so v i Splitter phía thuê bao là s l ng l n , nó c c u t o thành ³¶ a Splitter ³ bao g m nhi u Splitter nh .

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.2.Mô hình k t n i th c t :

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.2.Mô hình k t n i th c t :

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.2.Mô hình k t n i th c t :

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.3.Mô hình k t n i theo chu n:

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.1.Mô hình k t n i th c t :
‡ ATU-C : n v truy n d n ADSL phía t ng ài . ‡ ATU-R : n v truy n d n ADSL phía khách hàng . ‡ Node truy c p ± Access node : i m t p trung d li u b ng r ng và b ng h p . Node truy c p c t b u i n hay m t n i xa b u i n remote site . ‡ Broadcast : D li u b ng r ng d ng n công simplex ( nh broadcast Video ) . ‡ M ng b ng r ng ± Broadband Network : H th ng chuy n m ch t c d li u trên 1,5/2 Mbps . ‡ Hp ± high pass : B l c thông cao . ‡ Loop : M ch vòng ôi cáp ng i n tho i . ‡ Lp ± Low pass : B l c thông th p .

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.1.Mô hình k t n i th c t :
‡ M ng b ng h p ± Narrowband Network : H th ng chuy n m ch d li u t c b ng ho c d i 1,5/2 Mbps . ‡ u cu i m ng NT- Network Termination . ‡ POST : D ch v m ng i n tho i c ( truy n th ng ) . ‡ PSTN : M ng i n tho i công c ng . ‡ Mô un d ch v SM ± Service Modul : Hình thành các ch c n ng áp ng u cu i ; nh set top box , giao ti p PC , hay router LAN . ‡ B l c Splitter : B l c phân chia t n s .

2.2. Mô hình k t n i ADSL: 2.2.1.Mô hình k t n i th c t :
‡ Giao ti p T- R : Giao ti p gi a ATU-R v i l p chuy n m ch ( Ngh a là ATM , STM ) . ‡ Giao ti p T/S : Giao ti p gi a ANT ± giao ti p u cu i m ng ADSL ( ADSL Network Termination) và CI ( Custommer Installation ) hay m ng trong nhà thuê bao . ‡ Giao ti p U±C : Giao ti p gi a m ch vòng thuê bao loop và ATU-C . ‡ Giao ti p U-C2 : Giao ti p gi a POST Splitter và ATU-C . ‡ Giao ti p U-R : Giao ti p gi a m ch vòn thuê bao loop và ATU-R . ‡ Giao ti p U-R2 : Giao ti p gi a POST Splitter và ATU-R . ‡ Giao ti p logic V-C : Giao ti p logic gi a ATU-C và m ng s ( các h th ng chuy n m ch ) .

2.3 Các thành ph n c a ADSL.

2.3. Các thành ph n c a ADSL: 2.3.1 Modem:
‡ Modem:

‡ Modem trong th c t :

2.3. Các thành ph n c a ADSL: 2.3.1 Modem:
‡ Modem ADSL k t n i vào ng dây i n tho i (còn g i là local loop) và ng dây này n i t i thi t b t ng ài n i h t. ‡ Modem ADSL s d ng k t h p m t lo t các k thu t x lý tín hi u tiên ti n nh m t c t c b ng thông c n thi t trên ng dây i n tho i thông th ng v i kho ng cách t i vài km gi a thuê bao và t ng ài n i h t. ‡ ADSL ho t ng b ng cách v n hành cùng lúc nhi u Modem, trong ó m i Modem s d ng ph n b ng thông riêng có th . ‡ Các Modem này ho t ng riêng l ho t ng song song khai thác b ng thông t i a và cung c p m t t c r t cao.

2.3. Các thành ph n c a ADSL: 2.3.1 Modem:
‡ Trên th c t có th t i 255 Modem ho t ng trên m t ng ADSL. Ði m c bi t ch ADSL s d ng d i t n s t 26kHz t i 1.1MHz trong 10MHz c a b ng thông tho i. T t c 255 Modems này c v n hành ch trên m t con chíp n. ‡ L ng d li u mà m i Modem có th truy n t i ph thu c vào các c i m c a ng dây t i t n s mà Modem ó chi m. ‡ M t s Modem có th không làm vi c m t chút nào vì s gây nhi u t ngu n tín hi u bên ngoài ch ng h n nh b im t ng dây (local loop) khác ho c ngu n phát vô tuy n nào ó. ‡ Các Modem t n s cao h n thông th ng l i truy n t i c ít d li u h n b i lý t n s càng cao thì s suy hao càng l n, c bi t là trên m t kho ng cách dài.

2.3. Các thành ph n c a ADSL: 2.3.2 Local loop:

‡ 'Local loop' là thu t ng dùng ch các ng dây i n tho i bình th ng n i t v trí ng i s d ng t i công ty i n tho i. ‡ Nguyên nhân xu t hi n thu t ng local loop - ó là ng i nghe ( i n tho i) c k t n i vào hai ng dây mà n u nhìn t t ng ài i n tho i thì chúng t o ra m t m ch vòng local loop.

2.3. Các thành ph n c a ADSL: 2.3.3 Phía nhà cung c p:
‡ DSLAM - DSL Access Multiplexer ‡ BAS - Broadband Access Server ‡ ISP - Internet Service Provider

2.3. Các thành ph n c a ADSL: 2.3.3 Phía nhà cung c p: DSLAM

‡ M t thi t b DSLAM (DSL Access Multiplexer) có th t p h p nhi u k t n i thuê bao ADSL - có th nhi u t i hàng tr m thuê bao - và t l i trên m t k t n i cáp quang. S i cáp quang này th ng c n i t i thi t b g i là BAS - Broadband Access Server, nh ng nó c ng có th không n i tr c ti p t i BAS vì BAS có th c t t i b t c âu. ‡ DSLAM là thi t b t phía t ng ài, là i m cu i c a k t n i ADSL. Nó ch a vô s các Modem ADSL b trí v m t phía h ng t i các m ch vòng và phía kia là k t n i cáp quang.

2.3. Các thành ph n c a ADSL. 2.3.3 Phía nhà cung c p: BAS.

‡ Broadband Access Server (BAS) là thi t b t gi a DSLAM và POP c a ISP. ‡ M t thi t b BAS có th ph c v cho nhi u DSLAM. Các giao th c truy n thông c óng gói truy n d li u thông qua k t n i ADSL, vì v y m c ích c a BAS là m gói hoàn tr l i các giao th c ó tr c khi i vào Internet.

2.3. Các thành ph n c a ADSL. 2.3.3 Phía nhà cung c p: BAS.
‡ Nó c ng m b o cho k t n i c a b n t i ISP c chính xác gi ng nh khi b n s d ng Modem quay s ho c ISDN. ‡ Nh chú gi i trên, ADSL không ch rõ các giao th c c s d ng t o thành k t n i t i Internet. Ph ng pháp mà PC và Modem s d ng b t bu c ph i gi ng nh BAS s d ng cho k t n i th c hi n c. ‡ Thông th ng ADSL s d ng 2 giao th c là: - PPPoE- PPP over Ethernet Protocol - PPPoA- Point to Point Protocol over ATM

2.3. Các thành ph n c a ADSL. 2.3.4 Phía nhà cung c p: ISP.
‡ ISP (Internet Service Provider): nhà cung c p d ch v Internet (WWW, email, ftp, telnet...). ‡ Vi t Nam hi n nay có các nhà cung c p d ch v Internet nh : VDC, FPT, NetNam...

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL:

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL:
‡ K t n i ADSL c thi t l p gi a modem và t ng ài . Trong s x p t cho truy c p internet t c cao , các ng truy n d n k t n i t DSLAM - BAS - t i nhà cung c p d ch v ISP c ng ph i c cung c p các k t n i t c cao nh STM , ATM ho c chuy n m ch IP . ‡ K t n i này ph i uy n chuy n , cho phép ISP có th b t c âu, không nh t thi t ph i g n t ng ài . Vi c t o h ng routing và và b ng thông ph i có c u hình ng . ‡ Khi k t n i vào Internet, s d ng các giao th c ch y t ng v n chuy n TCP/IP. Giao th c này g i là PPP v n chuy n d li u TCP/IP và ki m tra c ng nh xác th c tên và m t kh u ng i truy nh p. ‡ Ngoài ra giao th c internet IP ( Internet Protocol ) là n n c a internet , IP s c chuyên ch b i các cell c a ATM trên ng d n su t d c m ng l i qua giao th c PPP

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL 2.4.1 ATM: Gi i thi u chung

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL 2.4.1 ATM: Gi i thi u chung
‡ Trong k t n i ADSL thì ATM c ch n vì các lý do sau: ‡ ATM có th ho t ng t c 2Gbps v i tr nh h n 1ms . ATM có th c truy n t i trên cáp quang hay cáp ng . Trong ATM , các cell t bào luôn i theo ng d n su t d c m ng l i . ‡ ATM thích h p v i các ng d ng th i gian th c h n IP . ‡ H n n a ây là cách thu n ti n và m m d o i v i các công ty tho i mu n kéo dài kho ng cách k t n i t DSLAM t i BAS giúp h có th t BAS b t c âu trên m ng.

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.1 ATM: Gi i thi u chung
‡ ATM - Asynchronous Transfer Mode c s d ng nh là công c chuy n t i cho ADSL m c th p. Trong k t n i ADSL thì ATM c ch n vì các lý do sau: - ATM có th ho t ng t c 2Gbps v i tr nh h n 1ms . ATM có th c truy n t i trên cáp quang hay cáp ng . Trong ATM , các cell t bào luôn i theo ng d n su t d c m ng l i . - ATM thích h p v i các ng d ng th i gian th c h n IP . - H n n a ây là cách thu n ti n và m m d o i v i các công ty tho i mu n kéo dài kho ng cách k t n i t DSLAM t i BAS giúp h có th t BAS b t c âu trên m ng. ‡ Có hai tham s c n ph i thi t l p c u hình m t cách chính xác trên Modem ADSL m b o k t n i thành công t i m c ATM v i DSLAM: - VPI - the Virtual Path Identifier. - VCI - the Virtual Channel Identifier.

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.1 ATM: Gi i thi u chung
‡ ATM có kích c cell c nh, có th mang 48bytes d li u c a ng i dùng trong t ng c ng 53bytes /cell . ‡ M t l p áp ng c dùng cho phép các giao th c c p cao h n nh là PPP ( Internet Point to Point Protocol - Giao th c internet i m t i i m ) c t i trên ATM . ‡ Có 4 l p áp ng nh sau: - AAL1 c n cho các ng d ng t c không i nh Video Broadcast Quality . - AAL2 dùng cho các d ch v video conference. - AAL3/4 cung c p t c bit bi n i nhanh nh ng không c n s a l i. - AAL5 c tr ng c dùng cho LAN To LAN hay các ng d ng internet .

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.1 ATM: M ch i n o ATM VC
‡ M CH I N O ATM VC ( ATM VIRTUAL CIRCUITS )

‡ Nhân t có ý ngh a nh t trong s liên h gi a ADSL và ATM là a ch và t o h ng . ng d n qua m ng ATM g i là m ch i n o . T t c các ph i c xác nh tr c . ‡ M t k t n i ATM c xác nh b i 2 giá tr : B nh n d ng ng d n o VPI ( Virtual PathIndentifier ) và B nh n d ng kênh o VCI ( Vitual Chanel Indentifier ) ; g i là c p VPI / VCI . ‡ VCI là k t n i có tính n tr trong m t VPI . Các VCI c nhóm trong các VPI t o s thu n ti n cho các nhà khai thác , các nhóm VCI ch có th chuy n m ch trong n n c s VPI . ‡ Trong m t m ng l i , m i chuy n m ch x p t m t c p VPI / VCI incoming trên m t c ng incoming t i m t c p VPI / VCI trên m t c ng outgoing

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.1 ATM: nh tuy n trong ATM

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.1 ATM: nh tuy n trong ATM
‡ Ví d sau , m t m ch i n o c gán cho ng i dùng b i m t c p giá tr VPI = 2 , VCI = 100 , và c n c chuy n m ch k t n i v i m t ISP m t k t n i c xác nh b i m t c p VPI = 40 , VCI =120 . K t n i này ph i thông qua nhi u chuy n m ch t i i m n . ‡ T i m i chuy n m ch các c p gía tr VPI / VCI s c gán thay i giá tr t kênh này sang kênh khác ‡ M c o end to end là k t qu c a s x p t tu n t các k t n i o trong m ng . Vì v y , u cu i ng i dùng c ng c n xác nh m t c p giá tr VPI / VCI xác nh k t n i khi dùng chuy n m ch ATM .

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.2 PPP

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.2 PPP
‡ ng d ng l p cao trong internet th c hi n qua giao th c TCP/IP , chuy n t i các gói IP qua m ng ATM ( l p v t lý ) c n có m t giao th c trung gian , ó là giao th c PPP ( Internet point to point protocol ) . ‡ Thông qua giao th c này các ISP th c hi n i u khi n , ki m tra giám sát l u l ng , th m quy n truy c p và tính c c . ‡ Có th hi u PPP là giao th c dùng v n chuy n l u l ng Internet t i ISP d c theo các k t n i Modem và ISDN. ‡ PPP k t h p ch t ch các y u t xác th c - ki m tra tên/m t kh u - và ó là lý do chính mà ng i ta dùng PPP v i ADSL.

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.2 PPP
‡ Th c t các gói d li u tr c khi chuy n t i ATM , nó ph i chuy n trung gian qua PPP và ethernet tr c . ‡ Có 4 cách t TCP/IP vào trong ATM : - Cách 1 : TCP/IP - PPP - A TM . - Cách 2 : TCP/IP - PPP - Ethernet - A TM . - Cách 3 : TCP/IP - A TM . - Cách 1 : TCP/IP - Ethernet - A TM . c

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.3 a giao th c k t h p
‡ a giao th c k t h p - MultiProtocol Encapsulation. ‡ Trong các h th ng ang c xem xét t t c dùng truy n t i TCP/IP qua ATM ( hay TCP/IP bên trong PPP ) ; và c th c hi n b ng các giao th c khác nhau qua ATM . ‡ Có 2 cách th c hi n : Dùng VC Multiplexing hay LLC Multiplexing ‡ Nhà cung c p d ch v s xác nh 1 trong 4 cách chuy n t i TCP/IP qua ATM ng th i ph i xác nh dùng VC Multiplexing hay LLC Multiplexing .

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.3 a giao th c k t h p
‡ PPP OVER ATM dùng a m ch VC MULTIPLEXED - PPP OVER ATM dùng VC MULTIPLEXED - PPP OVER ATM dùng LLC MULTIPLEXED

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.3 a giao th c k t h p
‡ PPP OVER ETHERNET

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.3 a giao th c k t h p
‡ IP OVER ATM - IP OVER ATM - VC Multiplexed - IP OVER ATM - LLC Multiplexed

2.4 Giao th c k t n i trong ADSL: 2.4.3 a giao th c k t h p
‡ ETHERNET OVER ATM - ETHERNET OVER ATM dùng VC MULTIPLEXED - ETHERNET OVER ATM dùng LLC MULTIPLEXED

3. K thu t i u ch trong ADSL 3.1 Gi i t n c a ADSL. 3.2 Các k thu t i u ch 3.3 Các kh i b c b n.

3.1 Gi i t n c a ADSL.

3.1 D i ph t n trong ADSL
‡ Ph t n cáp ng kéo dài t 0Hz - 1,1 MHz , c chia thành các kho ng t n s s d ng cho các d ch v nh sau : - T 0Hz n 4Khz : Kho ng t n s dùng cho i n tho i và các d ch v d li u b ng t n th p . - T 0Hz n 80 Khz : Kho ng t n s dùng cho d ch v ISDN . - T 80KHz n 94Khz : Kho ng t n s an toàn gi a b ng tho i và kho ng t n s dùng cho dòng lên upstream c a ADSL . - T 94Khz n 106Khz : Kho ng t n s dùng cho dòng lên upstream c a ADSL . - T 106Khz n 120Khz : Kho ng t n s an toàn gi a ph t n dòng lên upstream và ph t n dòng xu ng downstream c a ADSL . - T 120Khz n 1,1 Khz : Kho ng t n s dùng cho dòng xu ng downstream c a ADSL .

3.1 Gi i t n c a ADSL.
‡ Vi c phân tách ph t n s gi a tho i ( T 0Khz - 4Khz ) v i ADSL ( T 94Khz n 1,1 Mhz ) c th c hi n nh b l c Splitter . L u ý là b l c t n s Splitter ng n c dòng m t chi u DC không cho vào modem ADSL . ‡ Vi c phân tách ph t n s gi a dòng lên Upstream và dòng xu ng Downstream c th c hi n b i các b l c hai b thu phát c a ADSL . - Ph t n dòng xu ng chia thành 256 ph t n nh , g i là kênh r i r c, kho ng cách gi a các kênh 4Khz. Kênh có s th t cao nh t 256 , c ng ng ngh a t n s cao nh t, nó không dùng cho d li u mà dùng làm ng b . Kênh th 64 ( 276 Khz ) c a ph t n dòng xu ng làm kênh pilot ( nh th i ) . - Ph t n dòng lên upstream chia thành 31 ph t n nh và m t kênh th 16 làm kênh pilot. T ng c ng có c th y 288 kênh cho dòng xu ng và dòng lên . T t c các kênh c th c hi n i u ch QAM .

3.1 Gi i t n c a ADSL.
‡ ADSL phân chia ph t n c th c hi n theo hai cách :

3.1 Gi i t n c a ADSL.
‡ Cách 1 - Phân chia theo t n s FDM ( Frequency Division Multiplexing ) : Hai ph t n dùng cho dòng lên và dòng xu ng c tách riêng bi t . ‡ Cách 2 - Phân chia theo d ng ³ tri t ti ng d i ³ - Echo Cancellation : Ph dòng xu ng bao trùm lên ph dòng lên ; và tách riêng ph ng i ta dùng ph ng pháp tri t ti ng d i. S g i lên nhau và ràng bu c gi a các d ch v Upstream và Downstream cung c p nhi u d i t n h n bên phía Downstream.

3.2 K thu t i u ch trong ADSL:
3.2.1 Gi i thi u chung 3.2.1 QAM 3.2.2 CAP 3.2.3 DMT

Gi i thi u chung:
‡ S kh i t ng quát hai b thu phát c a 3 d ng i u ch :

Gi i thi u chung:
‡ Kh i i u ch chuy n i các bit vào ( d ng xung ) sang t n s ( d ng sóng ) g i i lên kênh truy n . ‡ Kh i gi i i u ch trong b thu ; thu l i sóng mang và chuy n i tr l i các bít gi ng nh ã c t o rab i b phát. ‡ Ý t ng chính là vi c tái t o l i bit u ra c a b gi i i u ch gi ng nh các bit ã c a vào ngõ vào b i u ch . ‡ 3 k thu t i u ch là QAM, CAP, DTM.( c xem xét k ph n sau)

Gi i thi u chung:
‡ ‡ ‡ Các kh i b ch c n ng : T i phía u phát Transmitter : B tr n SCRAMBLER B mã hoá s a l i h ng t i FECE B xen tín hi u Interleaver . B i u ch tín hi u Modulation . B s a d ng sóng . T i phía u thu Receiver : B l c cân b ng Equalizer . B gi i i u ch Demoulation . B gi i xen ( tách ) tín hi u De-interleaver . B gi i mã s a l i tín hi u h ng n FECD B gi i tr n tín hi u De-Scrambler .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation)
‡ ‡ ‡ i u biên c u ph ng QAM là ph ng pháp mã hoá d li u trên 1 t n s sóng mang n. S mã hoá d li u b ng cách thay i biên và pha c a sóng mang. QAM dùng sóng d ng sin và 1 d ng sóng cos cùng v i b ph n t o t n chuy n i thông tin. Các sóng này cg i ng th i lên kênh truy n, biên m i sóng có ch a tin t c c g i. Nhánh th c hi n biên sóng cos g i là nhánh pha, biên cos g i là phase(I). Nhánh th c hi n biên sóng sin g i là nhánh c u ph ng, biên sin g i là c u ph ng (Q) Tính tr c giao gi a sin và cos cho phép truy n d li u ng th i trên kênh.

‡

‡

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) ‡ Mô hình i u ch QAM

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) ‡ Nguyên lý tr c giao - Xét 1 chu kì n m i sóng:

T là chu k c a sóng sine và cosine . Vì tính tr c giao nên các hàm sine và cosine th ng g i là các hàm c b n - Sau khi i u ch thì tín hi u phát QAM có d ng sau: VA(t) = Xicos( t) + Yisin( t) V i Xi là biên sóng cos Yi là biên sóng sin

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) - Các xung tín hi u(các bit) tr c khi th c hi n i u ch có th ph i c s a l i d ng sóng và h n ch các t n s cao tr c khi th c hi n i u ch b ng 1 b l c xung có áp ng p(t) . - Biên hai sóng sine và cosine lúc này ph thu c vào hàm áp ng p(t) và tín hi u phát có d ng sau:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) ‡Gi i i u ch QAM

Tín hi u thu tìm úng i m vect i u ch trong b n vect i u ch tái t o l i d li u theo ph ng trình:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) C th nh sau:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) - T i B tín hi u nh sau:

- T i C tín hi u nh sau:

- Tín hi u i m B và C s c l p chuy n qua kh i tích h p . Kh i này tích h p trong 1 chu k sóng và s reset tr l i sau m i chu k (sau m i chu k gi i i u ch - ng v i m t symbol).

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) ‡ Tín hi u t i E:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) ‡ Tín hi u t i D:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) - Chú ý r ng giá tr 0 là do tính tr c giao c a hai hàm sine và cosine. - T ng h p hai giá tr c a hai ph ng trình trênb gi i i u ch có th xác nh c i m vector trong b n mã hoá a ra t h p giá tr các bit (symbol ) . - Trong th c t , d ng sóng trông khác nhau r t ít vì các kênh liên l c không th i u ti t pha k p th i nh lý thuy t ; vì nó òi h i b ng thông r t l n m i có th truy n m t cách chính xác .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation)
‡ T p h p vect i m i u ch (m c i u ch ): - S k t h p 1 tín hi u d li u g i là symbol. 1 symbol là s k t h p nhi u bit. T p h p các symbol g i là m c i u ch QAM. - N u s bit trong 1 symbol là n thì m c i u ch s là 2n .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation) ‡ L i vect :

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.1 i u biên c u ph ng QAM(quadrature amplitude modulation)
- S bit mã hóa cho m i symbol t ng lên, m c i u ch t ng làm xu t hi n nhi u. Nhi u gi a các symbol g n nhau(ISI), nhi u do i u ki n kênh không hoàn h o b i tác ng c a n i t i và môi tr ng. - N u kho ng cách gi a các symbol quá nh nhi u s gây khó kh n cho vi c nh n bi t và xác nh t ng symbol. S khác nhau gi a tín hi u phát và tín hi u thu g i là l i vect . - Các symbol c ki m tra nghiêm ng t s bit ã c mã hoá nh m gia t ng kho ng cách phát gi a các symbol li n nhau . Hình trên có vùng quy t nh an toàn (decision region)-khuôn viên hình ch nh t - bao quanh i m symbol ã phát. Nhi u ã làm d ch chuy n symbol thu nh ng nó v n n m trong vùng quy t nh an toàn trong symbol ã phát . - Khi s symbol c xác nh t ng lên, vùng quy t nh an toàn s rút ng n l i cho n khi ch c n m t l ng r t nh c a nhi u có th làm xáo tr n m t i m symbol vào trong m t vùng quy t nh an toàn c a m t symbol khác , cái này b gây ra b i s gi i mã không úng c a b thu .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.2 i u ch biên pha không sóng mang CAP ± Carrierless Amplitude & Phase 
S

b

i u ch CAP:
In-phase filter
Output To line

Binary input

Constellation encoder

+

D/A

Passband Line filter

Quadrature filter

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.2 i u ch biên pha không sóng mang CAP ± Carrierless Amplitude & Phase ‡ B i u ch có 2 nhánh, m t nhánh PHA và m t nhánh C U PH NG . ‡ Các áp ng xung c a b l c s là Hilpert transform pairs hay n gi n là Hilpert pair. Hai hàm ( sóng ) hình thành c a b Hilpert pair có tính tr c giao v i nh ng hàm (sóng) khác . ‡ Nói chung, b t k giá tr c a Hilpert pair u có th c dùng t o i u ch CAP. ‡ Tuy nhiên, vi c tri n khai CAP ngày nay dùng m t sóng Cosine và m t sóng sine t o xung phát và c th c hi n v i b l c s thay vì dùng b nhân phase và c u ph ng .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.2 i u ch biên pha không sóng mang CAP ± Carrierless Amplitude & Phase
‡ T ng t nh i u ch QAM , i u ch biên pha không sóng m ng CAP dùng m t t p i m vector i u ch constellation mã hoá các bit b phát và gi mã các bit u thu . ‡ K t qu hai giá tr X , Y t x lý mã hoá c dùng kích b l cs

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.2 i u ch biên pha không sóng mang CAP ± Carrierless Amplitude & Phase
- Tín hi u t i A: - Tín hi u t i B: - Tín hi u t i C:

- Tín hi u t i D:

- Tín hi u t i E:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.2 i u ch biên pha không sóng mang CAP ± Carrierless Amplitude & Phase - L i có:

- N u h th ng c thi t k y v i = , thì 2 ph ng trình trên có th vi t l i nh sau:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.2 i u ch biên pha không sóng mang CAP ± Carrierless Amplitude & Phase - i là s nguyên, th i gian áp ng xung c a các b l c không ph thu c vào i và tr thành:

- K t qu này ch ra m i quan h phù h p t c symbol và t n s trung tâm c a h th ng CAP (QAM) cho phép nh n d ng sóng trong mi n th i gian. - Các d ng sóng s c nh n d ng trong t p i m constrellation i u ch và gi i i u ch nguyên g c.

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ i u ch a âm r i r c DMT hi n nay là tiêu chu n k

thu t chính th c trong công ngh ADSL , VDSL ‡ DTM xây d ng d a trên ý t ng c a QAM s d ng nhi u b mã hóa QAM v i t p h p các vector i u ch constellation t ng ng ( v i ADSL, kh n ng l n nh t có 256 b QAM cho dòng xu ng và 97 b QAM cho dòng lên). Quá trình i u ch DMT c khái quát nh hình v :

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ M i b mã hoá thu nh n m t nhóm bít th c hi n mã hoá v i t p constellation c a mình theo ch nh và v i m c i u ch khác nhàu: 16,4,«,4 ‡ T t c các t n s sine và cosine ngõ ra c a các b QAM ph n t c t ng h p v i nhau và g i lên kênh truy n . D ng sóng này là m t symbol n gi n c trình bày nh hình 2-1 . ‡ b thu có th tách riêng các sóng các t n s c a khác nhau , m i ph n t sóng ( g m sine và cosine ) c gi i mã c l p b ng ph ng pháp gi i i u ch QAM nh ã trình bày ph n tr c. ‡ K t qu cho ra các bit t ng ng i m gi i i u ch trong t p i m vertor gI i i u ch constellation c a nó .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation) 
S

kh i phát DMT:

1
Data input

Serial to 2 Paralett input data butfer N

DMT symbol encoder

IFTT

D/A

Line filter

Output to line

N (complex) sub-channel symbols

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation) 
Các d ng sóng m i kênh ph c phân bi t t nh ng t n s khác . N u không phân bi t c d ng sóng các kênh ph thì s gi i mã trong m i kênh r t khó kh n vì sóng c a kênh nàcó th b phá hu b i các kênh khác .  M t cách gi i quy t là các t n s sine và cosine dùng trong m i kênh s là tích nguyên l n c a m t t n s chung trong m t chu k c a symbol ± T. T n s này c xem nh t n s c s .  m không có s giao thoa sóng gi a các kênh ph v i nhau , các d ng sóng t b t k kênh ph nào c ng s tr c giao v i các sóng sine và cosine c a b t k các kênh ph khác . . ây , m và n là hai s nguyên khác nhau , là t n s góc c a t n s c s .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation) 

Các ph

ng trình tr c giao:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ Có s tr c giao ngay c khi n = m , Và vì v y , vi c gi i i u ch m t symbol DMT d a trên tính tr c giao c a sóng sine và cosine các t n s khác nhau c ng t t nh gi a các sóng sine và cosine cùng t n s . ‡ Xét phép c ng hai sóng sine và cosine trong m t chu k và tín hi u S(t) bi u di n c u thành t m t kênh ph , n gi n là kênh ph th n , t i m t symbol n

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ Trong h th ng DMT , N là kênh ph l n nh t truy n m t tín hi u . Tín hi u này có có t n s Nf. Vì theo lý thuy t Nyquist, t c l y m u trong m t h th ng ph i b ng ho c l n h n 2 l n t n s c a h th ng , cho nên t c 2Nf c ch n ‡ N u S(t) c l y m u 2*N*f thì k t qu là:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation) 
N u th c hi n bi n i r i r c Fourier DFT Discrete Fourier Transform - c a Sk dùng 2N i m k t qu nh sau:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ Th t c khác cho m t symbol DMT . Thay vì u ra s d ng t p i u ch constellation b ng m t biên sine và cosine , ta s d ng m t vector s ph c ‡ Giá tr X - hay cosine , là tr c th c c a s ph c , và giá tr Y - hay sine là tr c o s ph c . ‡ u ra c a các b i u ch c a các kênh ph cx p x p theo vector , m i vector i m i di n m t kênh ph DMT . N u có N kênh ph trong h th ng DMT thì vector ph c s có N ngõ vào

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ Có s o ng c ch c n ng gi a b i u ch và gi i i u ch và m t DFT c dùng thay cho m t IDFT . i u này s t o nh y vì DFT i t mi n th i gian t i mi n t n s . Vì các giá tr mi n th i gian là th c , u ra c a kh i DFTcó ph c h p i x ng . ‡ Ch m t n a c a u ra a n t p constellation gi i i u ch . Th ng dùng Bi n i Nhanh Fourier FFT ± Fast Fourier Transform gi i i u ch và o Bi n i Nhanh Fourier IFFT ± Inverse Fast Fourier Transform th c hi n i u ch . Các gi i thu t bi n i này th c hi n DFT và IDFT v i h n ch vi c tính toán ph c t p .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ DMT cho phép m t h th ng liên l c m m d o và t i u kênh dùng ‡ Xem xét kh n ng DSL trong môi tr ng xuyên âm, theo lý thuy t t s SNR c a kênh truy n nh sau:

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ T s SNR liên quan n t ng m u kênh nh ( còn g i là bin ho c carrier ho c subcarrier ho c chanel ) ‡ Các kênh ph nh ng n i có t s SNR cao có th dùng các t p i u ch constellation có m t m ch n, có th truy n nhi u bit h n . ‡ Vi c x lý bao hàm vi c gia t ng s i m dùng trong t p constellation c a các kênh ph t t .

3.2 K thu t i u ch trong ADSL: 3.2.3 i u ch a âm r i r c DMT (Discrette Multip Tone Modulation)
‡ DMT c ng là ph ng pháp n gi n cho phép gia t ng hay suy gi m công su t tín hi u u ra c a b phát trong các vùng t n s ã ch n. ‡ Có th nâng công su t trong các vùng hay b m t tín hi u , ho c gi m công su t trong vùng b giao thoa v i các h th ng khác ph i c tránh . ‡ Chú ý r ng nâng hay gi m công su t c ng có th c th c hi n trong m t h th ng CAP/QAM b ng các b l c d ng sóng ph , m c dù xu h ng này ph c t p và có th khó kh n cho th c hi n . 

3.3 các b kh i

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.1 S a l i h ng t i FEC- Rorward Error Correction
‡ Trong quá trình truy n d li u, do nhi u và nhi u nguyên nhân khác mà d li u khi nh n th ng b sai sót. ‡ Có nhi u k thu t c áp dung ; trong công ngh DSL th ng dùng hai k thu t: - Mã CRC ( Cyclic redundancy Check ) hay còn g i là mã Reed Solomon . - Mã k t h p ( convolution codes ) hay còn g i mã Trellis codes .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.1 S a l i h ng t i FEC- Rorward Error Correction 

MÃ TRELLIS CODES - S mã hóa ch p- convolution coding- khác nhau t kh i mã hoá. Không có các t mã ct o trong các m u d li u rõ ràng. Thay vì CRCcyclic redundancy checkc phân b h u kh p d li u. Các mã ch p convolution thi tho ng c thêm vào nh l i m t cáo. - Vi c mã hoá convolution n gi n nh ng vi c gi i mã khó kh n. - Mã Trellis có th tuy n tính hay không tuy n tính. Mã convolution là 1 t p h p con c a mã tuy n tính Trellis code.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.1 S a l i h ng t i FEC- Rorward Error Correction

ó là mô hình mã hoá n gi n v i t l mã hóa ½, mô t vi c chuy n 1 bit u vào thành 2 bit u ra. dài c ng b c là 2-ám ch s tr trong b mã hoá. - B mã hoá convolution c xem nh 1 máy gi i h n tr ng thái, s thay i tr ng thái d a trên 1 i u ki n u vào t o ra 1 u ra khi nó thay i tr ng thái -

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.1 S a l i h ng t i FEC- Rorward Error Correction
- Xét 1 ví d n gi n dùng b mã hoá nh hình sau:

- Gi i mã 1 covolution có th th c hi n v i 1 l cáo Trellis và gi i thu t Viterbi

im t

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.1 S a l i h ng t i FEC- Rorward Error Correction
- Mã hoá mã ch p convolution coding có th k t h p v i i u ch tín hi u . Khi k t k t h p v i i u ch QAM ( có th là các k thu t i u ch khác nh PAM ... ) , k t qu cho ra i u ch Trellis code modulation . - Thông th ng, m t t p con (subset) các bit ( m t hay hai ) t o thành m t symbol QAM , nó c tr i qua gi i i u ch . Các bit không i u ch th ng dùng xác nh c u ph ng (š/2) hay phân nh m t i m . Các bit mã hoá có ý ngh a nh t dùng nh n bi t m t i m t các i m lân c n . S mã hoá các bít có ngh a nh t c b xung thêm tính kh nh r ng i m trong - B ng constellation s c gi i mã không sai , trong h u h t các tr ng h p l i c a QAM .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ S a l i h ng t i FEC có th g p khó kh n khi th c hi n v i chu i bit dài. Các l i x y ra trên các kênh trong các k t n i DSL (ví d , nh h ng sét trên ôi dây cáp) . ‡ M c ích xen là t n ra s c bùng n l i kênh . Không dùng xen tín hi u , khi b nhi u phá hu d li u b m t hoàn toàn . ‡ S xen th ng x y ra gi a m t kh i modun FEC và m t modun i u ch trong b phát . T ng t trong b thu là kh i gi i xen ( de-interleaving ) .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ S xen b xung thêm tr cho truy n t i d li u d ng end to end và yêu c u có b nh m c hai u thu phát . ‡ Có 2 lo i interleaving : - Kh i b xen ( Interleaver ) . - Kh i xen-ch p( convolution interleaver ) ‡ B xen n gi n d hi u, b xen - ch p dùng nhi u h n trong DSL , nó t o tr và thu n l i v các yêu c u nh .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving 
Mô trình c tr ng kh i xen interleaver , v i s c t D= 3 và s hàng N= 7 .  Các s trong kh i bi u tr ng s x p x p các bit vào b xen. Các bit c vi t theo hàng và c ra theo c t

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ Mô t b gi i xen t kênh t i FEC v i D=3 và N=7 . ‡ Các bit ây n t kênh , c vi t vào trong b gi i xen theo c t và c ra theo hàng. Hàng x p x p h p th c các bit nh nh tr c cho kh i FEC .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ Mô t k t qu các giá tr giá tr xen d li u .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ Hai hàng u tiên c a b ng trình bày s x p x p , các bit này s c g i lên kênh mà không c n th c hi n xen b xen. ‡ N u có s bùng n l i x y ra trong kênh nh ch ra hàng th 3, chú ý s bit b phá hu trong m i tr ng h p. Hai hàng cu i b ng 5-3 ch các bit s c g i t i kh i FEC trong b thu trên cùng kênh . Chú ý r ng khi có dùng xen , các bit b phá hu , t o c h i cho b FEC s a l i . ‡ Trong ví d này ph i c dùng trên m t kênh n i có s bùng n l i , có s bit h ng không dài h n 3 bit . Th c t các b xen có tham s D và N l n h n . ‡ Nói chung , c hai b thu phát c n kho ng DxN bit không gian nh áp ng cho kh i xen và m t tr c nh kho ng 2DN bit v i D là s c t và N là s hàng c a kh i xen

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ M t b xen ch p v i m t t mã có size N=7 và D=3 sâu

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ Các bi u di n B miêu t t mã mà B l thu c. Các s bi u di n ph miêu t s bit trong t mã ó . ‡ Các t mã c vi t l i vào trong b xen theo hàng và c ra theo c t . ‡ S khác nhau gi a cách th c hi n này và cách th c hi n c a kh i b xen là t mã không luôn luôn b t u cùng m t c t và các hàng thì không có k t thúc . ‡ sâu và dài c a b xen quy t nh có ho c không t mã ti p theo s c vi t hàng k ti p hay trong hàng u m t cách t c thì ti p theo sau t mã ã c vi t tr c ó .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ B gi i xen ch p v i D = 3 và N = 7.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.2 Xen d li u- interleaving
‡ Các bit ây c vi t theo c t và c ra theo hàng trong s x lý y c a kh i FEC . ‡ B gi i xen ch c m t t mã n t m i hàng và r i x lý t i hàng k ti p cho n hàng cu i cùng c c. Sau khi c hàng cu i cùng , b gi i xen quay tr l i hàng u và c ti p t mã v trí k ti p ch a c . ‡ Xen ch p có th phân chia dài t mã N trong m t kho ng c a ND , ph i ch u m t tr end to end ND bit.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber

.

‡ H u h t các DSL g m có 1 b tr n u phát và 1 b gi i tr n u thu. ‡ Vi c tr n tín hi u trong b phát thì không dùng mã hoá d li u hay cho các m c ích an ninh. ‡ Vi c gi i b tr n d li u thu b thu n gi n cho hi u qu v các ng d ng an ninh.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber

.

‡ u i m c a b tr n: - B tr n gia t ng kh n ng t o chu i dài bit 1,0 c chuy n t i b i u ch . Các bit dài x y ra trong các h th ng truy n t i gói d li u hay h th ng ATM không có gói hay t bào phát hay ngõ vào b phát c t ch c m c cao hay th p. - Vi c tr n d li u m b o công su t phát ph t p trung u ra b phát có th d báo c. Khi có s cân b ng trong m t công su t ph , s k t lu n này thông qua vi c th ng kê t i các b phát. - S tr n m b o s ph i h p thích h p gi a các kh i ch c n ng.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber
‡ Mô hình b tr n t Scrambler

.

ng b self- synchronizing

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber
- Mô hình b gi i tr n:

.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber

.
c bi u th b ng

- Tính ch t c a b tr n và b gi i tr n a th c sinh:

- Các h s trong ph ng trình trên bi u th quan h v trí mà b tr n th c hi n ch duy nh t b ng hàm OR. Vi c t o ra a th c c a b tr n là các giá tr không i c a 1 ho c 0. Gi s có c các h s phù h p ã ch n, các b tr n dài s t o ra l n chi u dài cho các chu i.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber

.

- B gi i tr n có th b t u t m t tr ng thái tu nghi và sau m t th i l ng hoàn t t, b t u xu t ra d li u chính các không tr n. H n n a , m t bit l i trên kênh s không nh h ng l n n b gi i tr n hay gây ra nhi u l i . - Vi c không th c hi n h i ti p b gi i tr n có quan h tr c ti p t i các thu c tính này , h i ti p ( feedback) có th gây ra l i bit , s t o ra vô vàn nh ng nh hu ng n ho t ng c a kh i

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.3 B tr n d li u Scramber

.

- M t bit l i trên kênh có m t ít ph n b t ng c ng b i b gi i tr n . Nói chung , m t l i bit n c gia t ng b i m t nhân t cân b ng v i các quan h s khác 0 ( nonzero ) trong b gi i tr n . - Chính xác h n , m t l i bit u vào t o l i bit u ra , nó lan truy n t i t t c các quan h v trí có giá tr 1 ( nonzero ) . Vi c này th ng g i là nhân t lan truy n l i. - S gia t ng l i th ng c cho r ng có th ch p nh n khi c n tho hi p các t ng ph n l i ích c a vi c tr n tín hi u .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ H u h t các h th ng thông tin liên l c hi n i ho t ng g n gi i h n lý thuy t thì u ng d ng cân b ng trong b phát , b thu , hay c hai t t i u hay g n t i u truy n d n . ‡ Th ng s cân b ng c th c hi n b ng s các b l c i u h p s ‡ Trong h u h t các DSL ( modem b ng t n tho i ) , các b l c áp ng h i t t i u các cài t kh i t o su t quá trình ch y th nghi m và c c p nh t su t quá trình ho t ng c a h th ng

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ B t k lúc nào , áp ng t n s c a kênh th ng không b ng ph ng u trong d i t n s phát , s ch ng l p gi a các symbol ISI ( Intersymbol Interferenca ) có th x y ra ‡ M t kênh v i m t áp ng t n s không b ng ph ng ôi khi c g i là Kênh không ph ng ( nonflat chanel) , kênh phân tán (dispervive chanel ) , hay n gi n là kênh ISI . ‡ M t kênh b ng ph ng s có m t áp ng xung úng xung . Kênh này g i là ³ kênh không có ký c³ ( Memoryless chanel) .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ áp ng xung c a m t kênh b ISI

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ u ra c a m t kênh b ISI khi kích b i m t xung u vào .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ Khi xung b tr i ra ngoài , méo u ra c a kênh . Ph n b bè ra s b ch ng l p , giao thoa v i xung k ti p ã truy n . C ng v y , xung truy n tr c s giao thoa v i cái khác . ‡ Th c t kênh có th làm méo xung r t l n , có th bè ra ch ng l p không ch m t xung bên c nh mà có th nhi u xung trong m t symbol . ‡ S cân b ng tín hi u , làm sao th c hi n xoá b m t vài hay t t c các kênh b ISI t i u dòng xung c a các symbol u vào b thu

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ Khoanh vùng t n s : - C n xem xét ph tín hi u và nh h ng c a s l y m u ph tín hi u . - Tr c tiên xét m t tín hi u S(t) v i ph t n S(f)
S(t) S(f)

h(t)

Y(f)= S(f)H(f)

t=nT

Yf(f)

- Làm vi c trong mi n t n s , u ra h th ng Y(f) cho b i phép nhân ph t n u vào và hàm bi n i r i r c sau:

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ Khi u ra c l y m u vài t n s fs , các m u u ra c bi u th b i yi và ph t n s ngõ ra c bi u th b i yf(f) . Ph t n này là m t vùng ph ( ã b gi i h n ).

‡ N u Y(f) không có các ph n t t n s cao h n fs/2 thì ph t n yf(f) s g ng nh Y(f) .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization 
Bi n t n f c thay b ng fs/2 v i bi n t n s góc Vì f c xác nh trong kho ng ( -fs , fs ) , xác nh trong kho ng (- /2, /2) .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ Cân b ng tuy n tính: ‡ B cân b ng tuy n tính LE ( Linear Equalizer ) trong b thu tr c gi i i u ch .
N(t)s Modulator input

c

t

P(f)
Trasmit Filter

H(f)
Channel

+

G(f)
Matched Filter

W(f)
Noise Whitening Fliter

L(f)
Line Equalizer

Demodulator output

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ Các hàm l c c k t h p th c hi n theo t ng và c tách bi t ra thành nhi u ph n t . ‡ Gi s các b l c th c hi n b ng s và các m u t n s có dài l n ng n ng a ch ng g p lên nhau , các t n s c xác nh c c a t t c các tín hi u ph i nh h n fs/2 ‡ Khoanh vùng t n s ( h n ch b ng t n ) th ng c t u ra b l y m u ho c u vào c a b thu b ng m t b l c b ng M(t) ± match filter . ‡ B l c b ng c t phù h p k t h p v i áp ng t n s c a kênh và áp ng v i xung kích . ‡ áp ng c a b l c b ng M(t):

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4. Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ Theo sau là b l c nhi u tr ng . M c ích b l c này là xoá các nhi u u ra c a b l c M(t) tr c khi x lý gi i i u ch . ‡ áp ng t n s c a b l c nhi u tr ng:

‡ G(f) và G*(f) là các h s c a bi n i hàm gi a b i u ch và b l c nhi u tr ng bao g m u vào kênh , b l c d ng sóng và b l c b ng . G(f) và G*(f) c ch n sao cho W(f) có th ch p nh n c v i G*(f) có pha nh nh t. ‡ Ký t ( * ) bi u th s liên h p ph c .

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ B cân b ng tuy n tính theo sau b l c nhi u tr ng . ‡ Có th dùng 2 k thu t t i u áp ng cho b l c tuy n tính . - K thu t cân b ng tuy n tính zero ZF- Zero forcing. - K thu t cân b ng tuy n tính MSE- Mean squared error.

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ B cân b ng tuy n tính ZF dùng t i u hoá tiêu chu n méo nh . ‡ Ph ng pháp này làm cho ngõ ra c a b cân b ng không cho t o ph n nhô ra có th gây ISI ( s giao thoa , ch ng l p gi a các symbol ) ‡ Trong m t b cân b ng y , áp ng méo nh th hi n b i ph ng trình sau:

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ T s SNR:

‡ Các ph t n

c khoanh vùng Xf(f):

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ B cân b ng tuy n tính MSE ( Mean Squared Error ) gi m thi u n ng l ng không c vuông v n ngõ ra . ‡ Lo i này t p trung c s l ng l i gây ra ISI và s l ng l i gây ra nhi u n n . khi nhi u không áng k , b cân b ng MSE tr thành gi ng nh b cân b ng ZF ‡ áp ng t i u c a b cân b ng MSE(N0 là h s x lý nhi u tr ng N(f))

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization 
T s SNR

ngõ ra b cân b n tuy n tính MSE

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡S cân b ng qua quy t nh h i ti p DFE - Decision Feedback Equalization. B cân b ng h i ti p DFE là m t k thu t. M t DFE c u thành b l c h ng t i và b l c h i ti . Các b l c này là là b l c tuy n tính, nh ng nó c dùng cùng v i các thu n l i phi tuy n .
N(t)

kT f(t)

p(t)

h(t)

+

+

Yk Slicer

_

b(t)

3.3 Các kh i trong i u ch 3.3.4 Cân b ng tín hi u- Equalization
‡ M t DFE có th c áp d ng t i h th ng CAP/QAM gi i mã symbol thu ct t. ‡ C u trúc c b n m t DFE - B cân b ng qua quy t nh h i ti p trong m t h CAP/QAM .

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.1 u i m ADSL
‡ ADSL t n d ng b ng thông ch a c dùng n c a ng dây cáp. M t ng dây có b ng thông l n h n 100MHz, trong ó ph n dành cho tín hi u tho i ch chi m có 4KHz, ph n còn l i ch a c dùng n và ADSL ã t n d ng ph n d th a này truy n d li u. ‡ M t u i m n i b t c a công ngh ADSL so v i công ngh k t n i Internet qua modem quay s thông th ng ó là kh n ng truy c p. V i ADSL có th v a truy c p Internet, v a g i i n tho i ho c g i fax trên cùng m t ng dây i n tho i. D li u Internet c truy n c l p v i d li u tho i và fax, khi n cho ch t l ng tho i không thay i mà t c truy n d li u Internet l i r t cao.

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.1 u i m ADSL 
ADSL là m t trong nh ng k t n i Internet ph bi n cung c p b ng thông l n cho vi c truy n t i d li u hay còn g i là m ng b ng r ng (Broadband Internet).  N u so sánh v i t c truy c p Internet qua modem quay s thông th ng (dial-up), t c t i xu ng c a ADSL cao g p 140 l n, còn n u so sánh v i công ngh truy nh p ISDN (128Kb/giây) thì cao g p 60 l n.

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.1 u i m ADSL
‡ K t n i Internet b ng công ngh ADSL là m t k t n i liên t c (always on). i u này có ngh a là không ph i quay s truy nh p, không ph i th c hi n vào m ng/ra m ng. ‡ Không h n ch s ng i s d ng khi chia s k t n i Internet trong m ng ‡ công ngh ADSL truy n s li u c a m i ng i s d ng trên m t ng riêng . b o m t cao! ‡ Các thi t b ADSL, c bi t là Modem ADSL có giá c r t c nh tranh. ‡ C c phí ADSL c tính theo tháng v i giá thành hi u qu .

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.2 Nh c i m ADSL
‡ ADSL không th tri n khai cho t t c các ng dây thuê bao. trong th i gian u cung c p d ch v , d ch v s ch c tri n khai t i các thành ph l n ‡ T c cao c a ADSL ch t c trong m t vài kho ng th i gian trong ngày. ‡ Giá c c a ADSL v n làm cho ng i s d ng l n u có c m giác cao.

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.2 Nh c i m ADSL
‡ T c k t n i Internet ADSL s ph thu c r t nhi u vào kho ng cách t thuê bao n n i t DSLAM. Kho ng cách càng dài thì t c t c càng th p. ‡ V i bán kính 3,5km, t c t i xu ng có th tt i 8Mb/giây và t c t i lên là 600Kb/giây. ‡ T 3,5km n 4km, t c t i xu ng ch còn 4Mb/giây và t c t i lên là 384Kb/giây. ‡ T 4,5 n 5km, t c t i xu ng t i a ch t 1,5Mb/giây và t c t i lên là 192Kb/giây. ‡ N u n m ngoài bán kính 5km, h u nh không có kh n ng k t n i.

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.3 So sánh v i PSTN&ISDN
‡ S khác nhau c h u gi a ADSL v i Modem quay s truy n th ng và ISDN: ‡ PSTN và ISDN là các công ngh quay s (Dialup).ADSL là 'liên t c/always-on" k t n i tr c ti p. ‡ PSTN và ISDN cho phép chúng ta s d ng Fax, d li u, tho i, d li u t i Internet, d li u t i các thi t b khác.ADSL ch chuy n t i d li u t i Internet. ‡ PSTN và ISDN cho phép chúng ta tu ch n ISP nào mà ta mu n k t n i.ADSL k t n i chúng ta t i m t ISP nh tr c.

4. Các u và nh c i m c a ADSL 4.3 So sánh v i PSTN&ISDN
‡ ISDN ch y t c c s 64kbps ho c 128kbps. ADSL có th t i d li u v v i t c t i 8Mbps. ‡ PSTN ng t truy nh p t i Internet khi chúng ta th c hi n cu c g i. ADSL cho phép v a s d ng Internet trong khi v n có th th c hi n cu c g i ng th i. ‡ K t n i Internet qua ng PSTN và ISDN b ng ph ng th c quay s có tính c c n i h t. ADSL không tính c c n i h t.

5. ng d ng c a ADSL 5.1 V i ng i dùng.
‡ Th c ch t c a ng d ng ADSL không ph i vi c truy n d li u i/ n t ng ài i n tho i n i h t mà là t o ra kh n ng truy nh p Internet v i t c cao và s d ng các d ch v trên Internet m t cách nhanh h n. ‡ V c b n, ADSL s giúp ng i dùng ng th i làm nh ng vi c quen thu c trên Internet v i t c nhanh h n tr c r t nhi u l n mà không ph i tr c c g i i n tho i, l i có th làm nh ng vi c ó ng th i thay vì ph i làm l n l t t ng th m t nh tr c ây. ‡ Th nh t: có th truy c p nh ng website thi t k v i ch t l ng cao, dùng flash, nh c n n, nhi u hình ng« ‡ Th hai: có th nghe và xem các bài hát, b n tin, gi i thi u phim« t kh p m i n i trên th gi i.

5. ng d ng c a ADSL 5.1 V i ng i dùng.
‡ Th ba là phim theo yêu c u (ti ng Anh g i là movie-ondemand), v i b ng thông r ng và công ngh nén và truy n hình nh, âm thanh tiên ti n, phim nh có th c truy n qua Internet và b n có toàn quy n ch n l a ch ng trình, t m d ng ho c tua i tua l i tùy thích. ‡ Th t là h i th o video qua m ng: k t h p v i webcam, ADSL s giúp àm tho i v i b n bè, ng i thân hay i tác kinh doanh qua Internet v i âm thanh và hình nh ch t l ng cao. ‡ Th n m là ch i multiplayer game trên Internet v i b n bè kh p th gi i. ADSL cho phép các game m ng ch y tr n tru, khi n ch i game qua Internet nhanh h n và thú v h n. ‡ Th sáu là h c qua m ng. B n có th tham d các khóa h c t xa t ch c b i các tr ng i h c tên tu i trên th gi i ho c truy c p các th vi n i n t trên m ng nhanh h n.

5. ng d ng c a ADSL 5.2 V i doanh nghi p
‡ ADSL nói riêng và broadband Internet nói chung khi n th ng m i i n t tr nên kh thi. ‡ Các c a hàng trên m ng có th c thi t k v i tính t ng tác cao h n, cách trình bày s n ph m h p d n h n v i ng i dùng. ‡ Lo i c a hàng này d thi t k , d b o qu n, giá thành r , k t h p v i kh n ng t ng tác tr c ti p v i ng i dùng s giúp cho doanh nghi p nh có th c nh tranh v i các c s l n h n trên quy mô toàn c u.

5. ng d ng c a ADSL 5.3 Các d ch v ADSL th c t
‡ ADSL Premium/Lite: dùng cho các thuê bao bình th ng c n truy n d li u t c cao. D ch v Premium cung c p chi u downstream v i t c 8Mbps và chi u upstream v i t c 640Kbps. Còn d ch v Lite chi u downstream là 1Mbps và upstream là 256Kbps. ‡ ADSL My-IP: dùng nghi th c IP t nh i u hành các Web-server cá nhân các doanh nghi p nh và v a. D ch v c b n cung c p 1IP và t i a 3IP. Chi u downstream: 1,5Mbps, chi u upstream: 384Kbps. ‡ HomeNet: dùng cho các khách hàng mu n s d ng nhi u máy tính cá nhân t i v n phòng v i giá th p. th c hi n c u hình này c n k t n i HUB v i Modem r i ADSL. ‡ ADSL Multi-IP: dùng cho các khách hàng s d ng d ch v t c th p v i giá c m m nh v i các doanh nghi p nh và v a mu n thi t l p m ng riêng c nh . S d ng nghi th c IP t nh v i 5IP và t i a 13IP. Chi u downstream: 2Mbps, chi u upstream: 512Kbps

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful