Néi dung bµi gi¶ng Bµi 1: Mét sè vÊn ®Ò t©m lý vµ t©m lý häc Bµi 2: C¬ së TN vµ XH cña hiÖn t-îng t©m lý ng-êi Bµi 3: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc Bµi 4: Qu¸ tr×nh nhËn thøc c¶m gi¸c Bµi 5: Qu¸ tr×nh nhËn thøc tri gi¸c Bµi 6: Qu¸ tr×nh nhËn thøc t- duy Bµi 7: Qu¸ tr×nh nhËn thøc t-ëng t-îng Bµi 8: TrÝ nhí vµ ng«n ng÷ Bµi 9: Nh©n c¸ch Bµi 10: T×nh c¶m vµ ý chÝ

Bµi 1: Mét sè vÊn ®Ò vÒ t©m lý vµ t©m lý häc 1.1. C¸c quan ®iÓm vÒ HTTL ng-êi 1.2. Mét sè vÊn ®Ò vÒ t©m lý häc 1.3. Vµi nÐt vÒ lÞch sö ph¸t triÓn t©m lý häc 1.4. Chøc n¨ng HTTL ng-êi 1.5. Ph©n lo¹i HTTL ng-êi 1.6. Mét sè bµi tËp thùc hµnh

. 1.1. C¸c quan ®iÓm vÒ HTTL ng-êi * Mét sè c¸ch hiÓu vÒ HTTL ng-êi * Quan niÖm duy t©m * Quan niÖm duy vËt tÇm th-êng * Quan ®iÓm DVBC chøng vÒ HTTL ng-êi .

t©m can. tinh thÇn. * Mét sè c¸ch hiÓu vÒ HTTL ng-êi .³t©m t-. ..Trong tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (1988) ®Þnh nghÜa mét c¸ch tæng qu¸t: T©m lý lµ ý nghÜ. ý chÝ cña con ng-êi.Theo nghÜa ®êi th-êng ch÷ ³t©m´ th-êng ®-îc dïng víi c¸c côm tõ nh.ch÷ ³lßng´ thiªn vÒ t×nh c¶m. t©m t×nh. thiÖn t©m. Ch÷ ³Hån´ th-êng ®Ó diÔn ®¹t t. t×nh c¶m lµm thµnh ®êi sèng néi t©m. Tam hån. thÕ giíi bªn trong cña con ng-êi . t©m ®Þa.t-ëng. t©m lý lu n g¾n liÒn víi thÓ x¸c. t©m giao. ¸c t©m vv´ th-êng cã nghÜa nh. nh©n t©m. ý thøc.

* Quan niÖm duy t©m T©m lý con ng-êi do th-îng ®Õ. trêi sinh ra vµ nhËp vµo thÓ x¸c con ng-êi.. T©m lý ng-êi kh«ng phô thuéc thÕ giíi kh¸ch quan t©m lý ng-êi lµ sù thÇn bÝ .

logos( häc thuyÕt. anh ta biÕt tÆng nh÷ng mãn quµ mµ c« ta thÝch vµ vµo nh÷ng ngµy rÊt hîp lý ®Ó tÆng quµ. khoa häc ) Psychologie . .Sinh viªn n¨m cuèi ®Òu cã t©m lý muèn cã viÖc lµm sau khi tèt nghiÖp . .Anh b¹n t«i rÊt t©m lý víi b¹n g¸i. hiÓu biÕt nhiÒu vµ quyÕt t©m cao T©m lý häc lµ g× ? Psyche ( linh hån. khÝ lµ g×? ( body. energy ) .Giai thÝch hiÖn t-îng ®èt vÝa cña nh÷ng ng-êi b¸n hµng ? Hån.B¹n t«i cã t©m lý rÊt phong phó. tinh thÇn).B¹n cña t«i cã t©m lý cø s¾p thi lµ chuÈn bÞ ´ phao´ .C« gi¸o d¹y t©m lý mµ ch¼ng t©m lý g× c¶ . cø qui chÕ mµ lo¹i sinh viªn kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi. mind. vÝa.

lý. do vËt chÊt trùc tiÕp tham gia nh. t©m hån ®Òu ®-îc cÊu t¹o tõ vËt chÊt.gan tiÕt ra mËt p §ång nhÊt c¸i vËt lý.. * Quan ®iÓm duy vËt tÇm th-êng T©m lý. sinh lý. t©m. b¶n chÊt x· héi lÞch sö t©m lý ng-êi . phñ nhËn vai trß cña chñ thÓ.

* Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng .T©m lý ng-êi mang tÝnh chñ thÓ .T©m lý ng-êi lµ sù ph¶n øng cña hiÖn thùc kh¸ch quan vµo n·o .T©m lý ng-êi lµ chøc n¨ng cña n·o .T©m lý ng-êi mang b¶n chÊt x· héi lÞch sö KLSP .

.T©m lý ng-êi lµ chøc n¨ng cña n·o c¸c hiÖn t-îng t©m lý ng-êi cã c¬ së sinh lý lµ hÖ thèng chøc n¨ng thÇn kinh c¬ ®éng cña toµn bé n·o. t©m lý lµ chøc n¨ng cña n·o..

. phong phó vµ s¸ng t¹o..T©m lý ng-êi lµ sù ph¶n ¸nh HTKQvµo n·o §iÒu kiÖn ®Ó cã ph¶n ¸nh t©m lý HTKQ N·o ng-êi khoÎ m¹nh  S¶n phÈm ph¶n ¸nh lµ h×nh ¶nh t©m lý mang tÝnh sinh ®éng.

.. tr¹ng th¸i kh¸c nhau. H×nh DÉn ¶nh.. hoµn c¶nh. ph¸n ¸nh ®Õn t©m lý kh¸c nhau .Nguyªn nh©n? .T©m lý ng-êi mang tÝnh chñ thÓ C¸c chñ thÓ kh¸c nhau 1 HTTL T¸c ®én g Cïng 1 chñ thÓ ë c¸c thêi ®iÓm.

* S¶n phÈm: do ho¹t ®éng vµ giao tiÕp cña con ng-êi trong mèi quan hÖ x· héi vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng víi víi c¸c s¶n phÈm lao ®éng. trong ®ã nguån gèc x· héi (c¸c quan hÖ x· héi) lµ c¸i quyÕt ®Þnh.c¬ chÕ lÜnh héi. * C¬ chÕ h×nh thµnh t©m lý: .. .T©m lý ng-êi mang b¶n chÊt x· héi lÞch sö * Nguån gèc: thÕ giíi kh¸ch quan. * TÝnh chÊt lÞch sö cña t©m lý ng-êi.

. h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t©m lý con ng-êi. tuy tõng løa tuæi ®Ó nghiªn cøu. quan hÖ øng xö ph¶i chó ý ®Õn nguyªn t¾c s¸t ®èi t-îng 3. 4. Trong d¹y häc. 5. h×nh thµnh vµ c¶i t¹o TL ng-êi ph¶i nghiªn cøu hoµn c¶nh trong ®ã con ng-êi sèng vµ H§ 2. t«n träng ®Æc ®iÓm løa tuæi. gi¸o dôc.Chó ý gi¸o dôc thÓ chÊt. PT n·o bé vµ c¸c gi¸c quan. Nh×n nhËn häc sinh theo quan ®iÓm ph¸t triÓn. Khi nghiªn cøu.ph¹m: ph¹m: 1.KÕt luËn s. TÝch cùc tæ chøc ho¹t ®éng vµ c¸c quan hÖ giao tiÕp hµi hoµ.

vËn hµnh. V× thÕ t©m lý häc nghiªn cøu sù h×nh thµnh. c¸c quy luËt. ho¹t ®éng vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c hiÖn t-îng t©m lý .c¸ch lµ mét hiÖn t-îng tinh thÇn do hiÖn thùc kh¸ch quan t¸c ®éng vµo n·o ng-êi sinh ra. hîp thµnh c¸c ho¹t ®éng t©m lý.* Mét sè vÊn ®Ò vÒ t©m lý häc Kh¸i niÖm vÒ t©m lý häc: T©m lý häc lµ mét khoa häc chuyªn nghiªn cøu c¸c HTTL t©m lý ng-êi §èi t-îng cña t©m lý häc: C¸c hiÖn t-îng t©m lý víi t.

c¸c quy luËt ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn. c¬ chÕ diÔn biÕn vµ thÓ hiÖn TL. c¸c quy luËt gi÷a c¸c HTTL víi nhau Xem xÐt nh÷ng yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan nµo ®· t¹o ra t©m lý ng-êi T/H VÞ trÝ cña TLH KHTN TLH KHXH .NhiÖ m vô cña TLH NC b¶n chÊt cña ho¹t ®éng TL.

ý nghÜ a cña TLH Kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm DVBC vµ DVLS. Trùc tiÕp phôc vô cho khoa häc gi¸o dôc . øng dông trong c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c nh. ®Êu tranh chèng l¹i c¸c quan ®iÓm ph¶n khoa häc vÒ t©m lý con ng-êi.. tin häc.. ngo¹i giao« .c«ng nghiÖp.

trong kinh phËt gi¸o. Talet. Hªraclit. chÝ.3. Plat«ng.  Trªn ®©y lµ nh÷ng t. Anaximen. X«crat ± nhµ triÕt häc Hy L¹p víi mét c©u nãi næi tiÕng ³h·y tù biÕt m×nh´.« Arixtèt.t-ëng t©m lý häc thêi cæ ®¹i C¸c t. nghÜa. . Khæng Tö vµ c¸c häc trß nãi vÒ ³nh©n. mÇm mèng ®Çu tiªn cho ngµnh khoa häc t©m lý sau nµy.t-ëng vÒ t©m lý häc ®· cã tõ rÊt xa x-a nh. Vµi nÐt vÒ lÞch sö t©m lý häc Nh÷ng t. tÝn´. thiªn chóa gi¸o.: Kh¸i niÖm vÒ ³hån´. lÔ. ³ph¸ch´. §ªm«crit « .1.t-ëng tiÒn khoa häc.

Mét sè tr-êng ph¸i t©m lý häc hiÖn ®¹i ThuyÕt hµnh vi: John B. C«l¬. kinh nghiÖm x· héi lÞch sö.duy. Hµnh vi theo c«ng thøc: S R . quy luËt ³bõng s¸ng´ cña t. Häc tËp còng theo c«ng thøc nµy T©m lý häc cÊu tróc: Vecthaim¬. Hµnh vi = tæng sè c¸c cö ®éng bªn ngoµi n¶y sinh ë c¬ thÓ nh»m ®¸p øng l¹i mét kÝch thÝch nµo ®ã. Hä Ýt chó ý ®Õn vai trß cña vèn kinh nghiÖm sèng. . Trªn c¬ së thùc nghiÖm hä kh¼ng ®Þnh c¸c quy luËt tri gi¸c.duy vµ t©m lý con ng-êi do cÊu tróc tiÒn ®Þnh cña n·o quyÕt ®Þnh. C«pca ®i s©u nghiªn cøu c¸c quy luËt vÒ tÝnh æng ®Þnh vµ tÝnh trän vÑn cña tri gi¸c. t.Watson x©y dùng thuyÕt Hµnh vi.

Rogers cho r»ng con ng-êi cÇn ph¶i ®èi xö víi nhau mét c¸ch tÕ nhÞ. cã tiÒm n¨ng k× diÖu. C¸i t«i vµ C¸i siªu t«i. Trong ®ã c¸i Êy (c¸c b¶n n¨ng) quyÕt ®Þnh toµn bé ®êi sèng t©m lý con ng-êi. biÕt l¾ng nghe vµ chê ®îi.Freud x©y dùng nªn: con ng-êi .chia thµnh 3 khèi: C¸i Êy. Ba ho¹t ®éng nµy ho¹t ®éng qua l¹i víi nhau t¹o nªn ®êi sèng t©m lý con ng-êi. c¶m th«ng víi nhau Cßn Maslow ®-a ra 5 nhu cÇu c¬ b¶n.. cÇn ph¶i tho¶ m·n lÇn l-ît c¸c nhu cÇu tõ thÊp ®Õn cao. cëi më. ë .: Sinh lý c¬ b¶n: ¨n.p an toµn p quan hÖ x· héi p KÝnh nÓ.. T©m lý häc nh©n v¨n: Carl Rogers vµ Abraham Maslow quan niÖm b¶n chÊt con ng-êi lµ tèt ®Ñp. cã lßng vÞ tha. thµnh ®¹t Ph©n t©m häc: S. ng-ìng mé p ph¸t huy b¶n ng·.

T©m lý häc nhËn thøc: Jean Piaget vµ
Brunner lÊy chÝnh ho¹t ®éng nhËn thøc lµm ®èi t-îng nghiªn cøu. Nghiªn cøu t©m lý, nhËn thøc cña con ng-êi trong mèi quan hÖ víi c¬ thÓ, víi m«i tr-êng vµ n·o bé

T©m lý häc ho¹t ®éng: T©m lý häc ho¹t ®éng
do c¸c nhµ t©m lý häc X« viÕt s¸ng lËp nh- L.X Vygotsky; X.L.Rubinstªin; A.N.Lª«nchev; A.R.Luria« Dßng ph¸i t©m lý häc nµy lÊy triÕt häc M¸c ± Lªnin lµm c¬ së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p luËn, x©y dùng nÒn t©m lý häc lÞch sö ng-êi. Coi t©m lý lµ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan vµo n·o, th«ng qua ho¹t ®éng

1.4. Chøc n¨ng cña hiÖn t-îng t©m lý ng-êi Chøc n¨ng cña HTTL ng-êi Chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh hµnh vi

1.5. Ph©n lo¹i c¸c hiÖn t-îng t©m lý C¨n cø vµo thêi gian tån t¹i ta cã: HTTL
Qu¸ tr×nh t©m lý NhË n thøc C¶m xóc H§ ý chÝ Tr¹ng th¸i t©m lý Xu h-íng TÝn h c¸ch Thuéc tÝnh t©m lý KhÝ chÊt N¨ng lùc

duy vËt tÇm th-êng vµ duy vËt biÖn chøng? a) HiÖn t-îng t©m lý cã s½n trong gen di truyÒn. b §¸p ¸n . hiÖn bªn trong th-êng: c * ngoµi chøng: nµo. Mét sè bµi tËp thùc hµnh Bµi 1: Nh÷ng c©u nµo d-íi ®©y nãi lªn quan ®iÓm duy t©m. c)Nh÷ng hiÖn t-îng t©m lý kh¸c nhau cã thÓ ®-îc thÓ hiÖn ra bªn ngoµi mét c¸ch gièng nhau. d)HiÖn t-îng t©m lý cã thÓ diÔn ra mµ kh«ng cã mét biÓu d * Duy vËt tÇm hoÆc bªnBiÖn * Duy t©m: a.1. b)Mçi sù thÓ hiÖn x¸c ®Þnh bªn ngoµi ®Òu t-¬ng øng chÆt chÏ víi mét hiÖn t-îng t©m lý.6.

tr¹ng th¸i vµ thuéc tÝnh t©m lý? a) Håi hép khi nghe thÊy ®äc kÕt qu¶ thi lªn líp b) Nghe vµ nghÜ vÒ nh÷ng ®iÒu thÇy gi¶ng c) Ch¨m chó ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ d) Ch¨m chØ.Bµi 2: Ph©n biÖt nh÷ng hiÖn t-îng d-íi ®©y lµ qu¸ tr×nh. kh«ng quay cãp Qu¸ bµi tËp e) *Gi¶itr×nh: e * ¸n §¸pTr¹ng th¸i: a. trung thùc. c * Thuéc tÝnh:d .

3.Bµi 2: C¬ së TN vµ XH vÒ HTTL ng-êi 2. C¬ së x· héi 2.1.2.1.2. Di truyÒn vµ t©m lý 2.4.1.3. Giao tiÕp vµ t©m lý .2. Quy chÕ ho¹t ®éng thÇn kinh cÊp cao 2. C¬ së tù nhiªn 2. Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ t©m lý 2.2.1.2.1. NÒn v¨n ho¸ x· héi vµ t©m lý 2. Ho¹t ®éng vµ t©m lý 2.2.1. N·o vµ c¸c ®Þnh khu chøc n¨ng TLtrong n·o 2.1.

2. chØ Vai trß ¶nh h-ëng ®Õn sù PTTL Giíi h¹n vµ ¶nh h-ëng ®Õn tèc ®é ph¸t triÓn ChÝnh yÕu tè sinh lý còng bÞ thay ®æi trong ®êi sèng TL .1.1. Di truyÒn vµ t©m lý §Þnh nghÜa: Di truyÒn lµ sù t¸i t¹o thÕ hÖ tr-íc ë thÕ hÖ míi nh÷ng ®Æc ®iÓm sinh vËt vµ sù t¸i t¹o nµy th«ng qua c¬ chÕ m· ho¸ c¸c tÝn hiÖu vµ gi¶i m· c¸c tÝn hiÖu ®-îc göi vµo trong c¸c Gen. Kh«ng quyÕt ®inh.

2. N·o vµ c¸c ®Þnh khu chøc n¨ng t©m lý trong n·o * C¸c vïng ho¹t ®éng phèi hîp ®Ó t¹o ra mét HTTL * C¸c vïng theo nguyªn t¾c ph©n c«ng nhÞp nhµng t¹o nªn mét hÖ thèng chøc n¨ng ®éng c¬ .1.2.

.

Kh©u 4: Liªn hÖ ng-îc t¹o h×nh ¶nh t©m lý trªn n·o 2. Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ t©m lý S¬ ®å cung ph¶n x¹ §Æc ®iÓm cña ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn .1. Kh©u 2: Vá n·o tiÕp nhËn kÝch thÝch vµ xö lý. t¹o ra ho¹t ®éng t©m lý. ra lÖnh Kh©u 3: KÕt thóc dÉn truyÒn thÇn kinh tõ trung -¬ng theo ®-êng ly t©m g©y lªn ph¶n øng cña c¬ thÓ.Ph¶n x¹ ®-îc thÓ hiÖn trong cung ph¶n x¹ gåm 4 kh©u: 1: NhËn kÝch thÝch. biÕn thµnh h-ng Kh©u phÊn theo ®-êng h-íng t©m dÉn truyÒn vµo n·o.3.

mµ cã lóc t¹m thêi. B¸o hiÖu gi¸n tiÕp kÝch thÝch kh«ng ®iÒu kiÖn sÏ kÝch thÝch vµo c¬ thÓ.. XuÊt hiÖn kh«ng th-êng xuyªn. ®Æc biÖt lµ tiÕng nãi. HiÖn t-îng ®ã ®-îc gäi lµ øc chÕ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn. Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn lµ ph¶n x¹ tù t¹o C¬ së gi¶i phÉu sinh lý cña ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn lµ vá n·o vµ ho¹t ®éng b×nh th-êng cña vá n·o. §Æc ®iÓ m cña ph¶ n x¹ cã ®iÒ u kiÖn . ng-ng trÖ hoÆc bÞ k×m h·m kh«ng ho¹t ®éng. Lµ qu¸ tr×nh thµnh lËp ®-êng liªn hÖ thÇn kinh t¹m thêi Thµnh lËp víi kÝch thÝch bÊt k×.

K.An«khin . ra lÖnh Liªn hÖ ng-îc ®Ó l¹i trong n·o h×nh ¶nh C¬ tuyÕn (Ph¶n øng c¬) KÝch thÝch Gi¸c quan tiÕp nhËn kÝch thÝch qua d©y thÇn kinh (xung TK) truyÒn ®Õn c¸c vïng n·o D©y thÇn kinh h-íng t©m (C¸c xung thÇn kinh) H3. S¬ ®å cung ph¶n x¹ theo P. xö lý.. !. Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn vµ t©m lý C¸c vïng n·o tiÕp D©y thÇn kinh li t©m (§iÒu nhËn kÝch chØnh) Xung thÇn kinh ®iÒu khiÓn) thÝch.3.

4.2. C¬ chÕ ho¹t ®éng thÇn kinh cÊp cao Quy luËt ho¹t ®én g thÇn kinh cÊp cao Quy luËt ho¹t ®éng theo hÖ thèng Quy luËt lan táa vµ tËp trung Quy luËt phô thuéc vµo c-êng ®é kÝch thÝch Quy luËt c¶m øng qua l¹i C¶m øng qua l¹i tiÕp diÔn C¶m øng qua l¹i d-¬ng tÝnh C¶m øng qua l¹i ®ång thêi C¶m øng qua l¹i ©m tÝnh .1.

1.2.2. NÒn v¨n ho¸ x· héi vµ t©m lý TL ng-êi cã b¶n chÊt XH vµ mang tÝnh lÞch sö C¸c quan hÖ x· héi t¹o nªn b¶n chÊt con ng-êi C¬ chÕ chñ yÕu cña sù ph¸t triÓn t©m lý ng-êi lµ c¬ chÕ lÜnh héi nÒn v¨n hãa x· héi Nguån gèc cña t©m lý ng-êi chÝnh lµ ®êi sèng x· héi loµi ng-êi .

2. c¶ vÒ phÝa con ng-êi.2.2. Ho¹t ®éng vµ t©m lý * §Þnh nghÜa: Ho¹t ®éng lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a con ng-êi vµ thÕ giíi (kh¸ch thÓ) ®Ó t¹o ra s¶n phÈm c¶ vÒ phÝa thÕ giíi. t-îng cña ho¹t ®éng TÝnh ®èi Nh÷ng TÝnh môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®Æc ®iÓm TÝnh gi¸n tiÕp cña ho¹t ®éng cña ho¹t TÝnh chñ thÓ cña ho¹t ®éng ®éng TÝnh x· héi cña ho¹t ®éng * CÊu tróc cña ho¹t ®éng .

. CÊu tróc chung cña ho¹t ®éng theo A.N.Lªonchev Ho¹t ®éng §éng c¬ Môc ®Ých Ph-¬ng tiÖn VÒ mÆt ®èi t-îng cña ho¹t ®éng Hµnh ®éng Thao t¸c S¶n phÈm VÒ mÆt chñ quan cña chñ thÓ .

* Ho¹t ®éng ®èi víi sù ph¸t triÓn t©m lý, ý thøc Ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc cña mçi c¸ nh©n. Sù ph¸t triÓ n t©m lý c¸ nh© n

Qu¸ tr×nh chñ thÓ ho¸

Qu¸ tr×nh kh¸ch thÓ ho¸

2.3. Giao tiÕp vµ t©m lý * §Þnh nghÜa giao tiÕp * C¸c lo¹i giao tiÕp * H×nh thøc giao tiÕp * Vai trß cña giao tiÕp víi sù h×nh thµnh, PTTL * Giao tiÕp vµ ho¹t ®éng víi sù h×nh thµnh vµ PTTL ng-êi

* §Þnh nghÜa: Giao tiÕp lµ sù t¸c ®éng

qua l¹i gi÷a con ng-êi víi con ng-êi trong ®ã diÔn ra sù tiÕp xóc t©m lý ®-îc biÓu hiÖn ë sù trao ®æi th«ng tin, ë sù rung c¶m lÉn nhau, hiÓu biÕt nhau vµ ¶nh h-ëng ®Õn nhau

* C¸c lo¹i giao tiÕp Theo ph-¬ng tiÖn giao tiÕp Giao tiÕp vËt chÊt Giao tiÕp ng«n ng÷ Giao tiÕp phi ng«n ng÷ Giao tiÕp trùc tiÕp Giao tiÕp gi¸n tiÕp Giao tiÕp chÝnh thøc Giao tiÕp kh«ng chÝnh thøc C¸c lo¹i gia o tiÕ p Theo kho¶ng c¸ch giao tiÕp Theo quy c¸ch giao tiÕp .

* C¸c h×nh thøc giao tiÕp h× Gi÷a c¸ nh©n víi c¸ nh©n Gi÷a c¸ nh©n víi nhãm Gi÷a c¸c nhãm Gi÷a c¸c céng ®ång . H×n h thøc giao tiÕp .

c¶m xóc nhÊt ®Þnh ®èi víi b¶n th©n. ®èi chiÕu m×nh víi ng-êi kh¸c. chuÈn mùc x· héi.mét nh©n c¸ch ®Ó h×nh thµnh mét th¸i ®é gi¸ trÞ. nhËn thøc b¶n th©n m×nh. + §èi víi x· héi: Giao tiÕp lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh h×nh thµnh nªn x· héi loµi ng-êi víi tc¸ch lµ mét céng ®ång ng-êi. .* Vai trß cña giao tiÕp víi sù PTTL + §èi víi c¸ nh©n: gióp ra nhËp c¸c quan hÖ x· héi. tøc lµ nhê cã giao tiÕp mµ liªn kÕt ®-îc c¸c c¸ nh©n trong x· héi víi nhau. tham gia ho¹t ®éng chung. tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n m×nh nh. víi chuÈn mùc x· héi. lÜnh héi nÒn v¨n hãa x· héi.

* Giao tiÕp vµ ho¹t ®éng ®èi víi sù PTTL X· héi (c¸c quan hÖ x· héi) Giao tiÕp Con ng-êi (Chñ thÓ .GT T©m lý ý thøc Nh©n c¸ch) §èi t-îng giao tiÕp §èi t-îng ho¹t ®éng Ho¹t ®éng .H§.

C¸c cÊp ®é cña ý thøc 3.3.4. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc 3.Bµi 3: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý h× thøc 3.2.1. Kh¸i niÖm vÒ ý thøc 3. Chó ý-§iÒu kiÖn cña ho¹t ®éng cã ý thøc .

1. Kh¸i niÖm vÒ ý thøc * §Þnh nghÜa * C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña ý thøc * CÊu tróc cña ý thøc .3.

* §Þnh nghÜa ý thøc lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh t©m lý cao nhÊt chØ cã ë ng-êi. . lµ sù ph¶n ¸nh b»ng ng«n ng÷ nh÷ng g× con ng-êi ®· tiÕp thu ®-îc trong qu¸ tr×nh quan hÖ qua l¹i víi thÕ giíi kh¸ch quan.

* C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña ý thøc C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña ý thøc ThÓ hiÖn n¨ng lùc nhËn thøc cao nhÊt cña con ng-êi ThÓ hiÖn th¸i ®é cña con ng-êi víi TG ThÓ hiÖn sù ®iÒu chØnh hµnh vi cña con ng-êi Tù ý thøc: ®¸nh gi¸ b¶n th©n phï hîp víi HTKQ .

MÆt th¸i ®é:Th¸i ®é lùa chän. h×nh dung tr-íc kÕt qu¶.* CÊu tróc cña ý thøc CÊu tróc cña ý thøc MÆt nhËn thøc: HiÓu hiÕt HTKQ. ®¸nh gi¸ cña chñ thÓ ®èi víi TG MÆt n¨ng ®éng: gióp con ng-êi tÝch cùc ho¹t ®éng. c¶m xóc. ®iÒu khiÓn. x©y dùng kÕ ho¹ch . ®iÒu chØnh ®Ó c¶i t¹o thÕ .

3. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý h× thøc * XÐt vÒ ph-¬ng diÖn loµi * XÐt vÒ ph-¬ng diÖn c¸ thÓ .2.

®èi chiÕu. hoµn thiÖn. c¸ch lµm tr-íc khi trß H§ cña S¸ng t¹o vµ sö dông c«ng cô vµo lao ®éng lao §èi chiÕu. hiÓu n biÕt« . ®¸nh gi¸ s¶n ®én phÈm g Vai Cã ý thøc vÒ m« h×nh ho¹t ®éng trß Sö dông c«ng cô. ®¸nh gi¸ cña s¶n phÈm ng« Ho¹t ®éng x· héi. hîp t¸c.vv ng÷ ..* XÐt vÒ ph-¬ng diÖn loµi Vai X©y dùng m« h×nh.

* XÐt vÒ ph-¬ng diÖn c¸ thÓ H×nh thµnh trong ho¹t ®éng vµ thÓ hiÖn trong s¶n phÈm ho¹t ®éng cña c¸ nh©n H×nh thµnh trong quan hÖ giao tiÕp cña c¸ nh©n víi ng-êi kh¸c H×nh thµnh b»ng con ®-êng lÜnh héi nÒn v¨n ho¸ x· héi H×nh thµnh b»ng con ®-êng tù nhËn thøc. tù ph©n tÝch hµnh vi cña m×nh H×nh thµnh TL trªn ph-¬n g diÖn c¸ thÓ - . tù ®¸nh gi¸.

C¸c cÊp ®é cña ý thøc * CÊp ®é ch-a ý thøc * CÊp ®é ý thøc vµ tù ý thøc * CÊp ®é ý thøc nhãm vµ ý thøc tËp thÓ .3.3.

kh«ng chñ ®Þnh vµ tÝnh kh«ng nhËn thøc ®-îc cña con ng-êi nhËn thøc.* CÊp ®é ch-a ý thøc §Þnh nghÜa: lµ HTTL ë tÇng bËc ch-a ý thøc. HT vµ t-¬ng lai kh«ng theo mét trËt tù nµo ë tÇng b¶n n¨ng. Hµnh ®éng kh«ng cã dù kiÕn. ng«n ng÷. ®¸nh gi¸ ®-îc c¸c Kh«ng §Æc ®iÓ m HTTL. hµnh ®éng lÆp l¹i nhiÒu lÇn chuyÓn thµnh d-íi ng-ìng ý thøc BiÓ u hiÖ n . ë QK. ®ét ngét. V« thøc ®iÒu khiÓn nh÷ng hµnh vi mang tÝnh b¶n n¨ng. hiÖn t-îng t©m thÕ. d-íi ng-ìng ý thøc. hµnh vi. t×nh c¶m« . g¾n. kh«ng chñ ®Þnh. suy nghÜ.

kiÕn thøc. Cã th¸i ®é ®èi víi b¶n th©n. tá th¸i ®é cã chñ t©m vµ dù kiÕn tr-íc hµnh vi cña m×nh.. tù nhËn xÐt. vÞ trÝ x· héi. ®iÒu chØnh hµnh vi theo môc ®Ých tù gi¸c Cã kh¶ n¨ng tù gi¸o dôc.®¸nh gi¸ CÊp ®é tù ý thøc Tù ®iÒu khiÓn. lµm cho hµnh vi cã ý thøc C¸ nh©n tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n m×nh tõ h×nh d¸ng. tù hoµn thiÖn m×nh ..* CÊp ®é ý thøc vµ tù ý thøc CÊp ®é ý thøc Con ng-êi nhËn thøc. t©m hån.

ý thøc nhãm. ý thøc cña c¸ nh©n dÇn ®Õn cÊp ®é ý thøc x· héi. ý thøc x· héi .* CÊp ®é ý thøc nhãm vµ ý thøc tËp thÓ Trong mèi quan hÖ giao tiÕp vµ ho¹t ®éng.

3.4.®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cã ý thøc * Kh¸i niÖm * C¸c lo¹i chó ý * C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña chó ý . Chó ý .

* Kh¸i niÖm Chó ý lµ sù tËp trung cña ý thøc vµo mét hay mét sè c¸c sù vËt hiÖn t-îng ®Ó ®Þnh h-íng ho¹t ®éng. ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn thÇn kinh ± t©m lý cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶ .

* C¸c lo¹i chó ý Chó ý kh«ng chñ ®Þnh Chó ý cã chñ ®Þnh Chó ý sau chñ ®Þnh C¸c lo¹i chó ý .

* C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña chó ý Søc tËp trung cña chó ý C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña chó ý Sù bÒn v÷ng cña chó ý Khèi l-îng cña chó ý Sù ph©n phèi chó ý Sù dao ®éng cña chó ý Sù di chuyÓn cña chó ý .

C¸c quy luËt cña c¶m gi¸c 4.3.2. Vai trß cña c¶m gi¸c .1. C¸c lo¹i c¶m gi¸c 4. §Þnh nghÜa c¶m gi¸c 4.4.Bµi 4: Qu¸ tr×nh nhËn thøc c¶m gi¸c tr× 4.

1. Ph¶n ¸nh: trùc tiÕp.4. §Þnh nghÜa c¶m gi¸c C¶m gi¸c lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý ph¶n ¸nh tõng thuéc tÝnh riªng lÎ cña sù vËt. hiÖn t-îng khi chóng ®ang trùc tiÕp t¸c ®éng vµo gi¸c quan cña chóng ta Mét qu¸ tr×nh t©m lý §Æc ®iÓ m cña c¶m gi¸c Ph¶n ¸nh: Nh÷ng thuéc tÝnh riªng lÎ bÒ ngoµi. S¶n phÈm: c¸c c¶m gi¸c riªng lÎ Mang b¶n chÊt XH lÞch sö .

khøu gi¸c. rung . th¨ng b»ng. C¸c lo¹i c¶m gi¸c C¸c lo¹i c¶m gi¸c C¶m gi¸c thô c¶m ngoµi: C¶m gi¸c thÞ gi¸c. vÞ gi¸c.2. m¹c gi¸c C¶m gi¸c thô c¶m trong: C¶m gi¸c c¬ thÓ ph¸n ¸nh t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng C¶m gi¸c thô c¶m b¶n thÓ: C¶m gi¸c vËn ®éng. thÝnh gi¸c.4.

4.3. C¸c quy luËt cña c¶m gi¸c * Quy luËt ng-ìng c¶m gi¸c * Quy luËt thÝch øng cña c¶m gi¸c * Quy luËt t-¬ng ph¶n cña c¶m gi¸c * Quy luËt t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c c¶m gi¸c .

PhÝa d-íi PhÝa Tèt nhÊt trªn 20. ((p-kÝch thÝch tèi thiÓu. (p ng-ìng d-íi) Ng-ìng sai biÖt (k) = (p/p.* Ng-ìng c¶m gi¸c Ng-ìng c¶m gi¸c lµ c¸i giíi h¹n mµ ë ®ã c-êng ®é kÝch thÝch (tèi thiÓu hoÆc tèi ®a) vÉn cßn ®ñ ®Ó g©y ra c¶m gi¸c cho con ng-êi.000 Hz 16 Hz 1000 Hz TÝnh nh¹y c¶m (E) = 1/p. p-kÝch thÝch cò): VD: Trong l-îng .

. Gi¶m tÝnh nh¹y c¶m cña c¶m gi¸c khi kÝch thÝch m¹nh. C¸c lo¹i thÝch øng C¶m gi¸c mÊt hoµn toµn khi kÝch thÝch kÐo dµi vµ c-êng ®é kh«ng thay ®æi. T¨ng tÝnh nh¹y c¶m cña c¶m gi¸c khi kÝch thÝch yÕu.* Quy luËt thÝch øng cña c¶m gi¸c ThÝch øng lµ kh¶ n¨ng thay ®æi ®é nh¹y c¶m cña c¶m gi¸c cho phï hîp víi c-êng ®é vËt kÝch thÝch.

* Sù t-¬ng ph¶n cña c¶m gi¸c Lµ sù thay ®æi c-êng ®é hay chÊt l-îng cña c¶m gi¸c d-íi ¶nh h-ëng cña hai nhãm kÝch thÝch cã ®Æc ®iÓm t-¬ng ph¶n t¸c ®éng ®ång thêi hoÆc nèi tiÕp vµo mét c¬ quan c¶m gi¸c T-¬ng ph¶n ®ång thêi T-¬ng ph¶n T-¬ng ph¶n nèi tiÕp .

* Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c c¶m gi¸c gi÷ TÝnh nh¹y c¶m cña mét c¶m gi¸c chÞu ¶nh h-ëng cña mét c¶m gi¸c kh¸c T¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c c¶m gi¸c ChuyÓn c¶m gi¸c HiÖn t-îng ¸t c¶m gi¸c C¶m øng cña c¶m gi¸c HiÖn t-îng t¨ng c¶m gi¸c .

4.4. b¶o vÖ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña hÖ thèng thÇn kinh vµ n·o bé . Vai trß cña c¶m gi¸c H×nh thøc ®Þnh h-íng ®Çu tiªn cho ho¹t ®éng Vai trß cña c¶ m gi¸c Cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho nhËn thøc lý tÝnh Con ®-êng nhËn thøc HTKQ Lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o.

Quan s¸t vµ n¨ng lùc quan s¸t .Bµi 5: Qu¸ tr×nh nhËn thøc tri gi¸c tr× 5. C¸c lo¹i tri gi¸c 5.2. So s¸nh gi÷a c¶m gi¸c vµ tri gi¸c 5.4.3. C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña tri gi¸c 5.5.1. §Þnh nghÜa tri gi¸c 5.

ph¶n ¸nh mét c¸ch trän vÑn d-íi h×nh thøc h×nh t-îng nh÷ng sù vËt hiÖn t-îng cña hiÖn thùc kh¸ch quan khi chóng trùc tiÕp t¸c ®éng vµo gi¸c quanTri gi¸c lµ mét qu¸ tr×nh nhËn thøc cña chóng ta.5.1. §Þnh nghÜa tri gi¸c Tri gi¸c lµ mét qu¸ tr×nh nhËn thøc. §Æc ®iÓ m cña tri gi¸c Tri gi¸c ph¶n ¸nh trän vÑn c¸c thuéc tÝnh bÒ ngoµi cña SCHT Ph¸n ¸nh trùc tiÕp Tri gi¸c kh«ng ph¶i lµ tæng sè c¸c c¶m gi¸c .

So s¸nh c¶m gi¸c vµ tri gi¸c Lµ hiÖn t-îng t©m lý Gièng nhau Lµ qu¸ tr×nh t©m lý Ph¶n ¸nh trùc tiÕp XuÊt ph¸t vµ chÞu sù ®¸nh gi¸ kiÓm nghiÖm cña thùc tiÔn .2.5.

Kh¸c nhau Quan hÖ .Lµ 2 møc ®é cao thÊp kh¸c nhau C¶m gi¸c ph¶n ¸nh riªng lÎ tõng thuéc tÝnh bÒ ngoµi Tri gi¸c ph¸n ¸nh trong mét cÊu tróc chän vÑn cña sù vËt hiÖn t-îng VÒ c¬ së sinh lý: C¸c gi¸c quan ch-a cã sù kÕt hîp víi nhau cßn tri gi¸c cã phèi hîp theo mét hÖ thèng nhÊt ®Þnh C¶m gi¸c lµ c¬ së cho tri gi¸c Tri gi¸c quy ®Þnh chiÒu h-íng lùa chän c¸c c¶m gi¸c thµnh phÇn. møc ®é vµ tÝnh chÊt cña c¸c c¶m gi¸c thµnh phÇn.

5.3. C¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña tri gi¸c * TÝnh ®èi t-îng cña tri gi¸c * TÝnh cÊu tróc cña tri gi¸c * TÝnh æn ®Þnh cña tri gi¸c * TÝnh cã ý nghÜa cña tri gi¸c * TÝnh chän läc cña tri gi¸c .

* TÝnh ®èi t-îng cña tri gi¸c Cã ®èi t-îng Tri H×nh ¶nh chøa ®ùng HTKQ vµ gi¸c ®Æc ®iÓm t©m lý chñ thÓ lµ H×nh t-îng lµ h×nh ¶nh cña mét chÝnh ®èi t-îng ®-îc ®èi t-îng ho¸ hµnh ®én Tri C¸i H×nh ¶nh gi¸c g c© c¸i c©y y Ph¶n ¸nh c©y thùc Ph¶n ¸nh t©m lý con ng-êi .

. c¸c bé phËn cña sù vËt hiÖn t-îng mµ con ng-êi ph¶n ¸nh kÕt hîp víi nhau thµnh mét thÓ thèng nhÊt. ®-îc x¾p xÕp theo mét quan hÖ nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o ra mét h×nh ¶nh trän vÑn vÒ ®èi t-îng tri gi¸c.* TÝnh cÊu tróc cña tri gi¸c C¸c thuéc tÝnh riªng lÎ.

* TÝnh æn ®Þnh cña tri gi¸c Lµ kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh sù vËt hiÖn t-îng kh«ng thay ®æi khi c¸c ®iÒu kiÖn tri gi¸c bÞ thay ®æi. .

* TÝnh cã ý nghÜa cña tri gi¸c .

* TÝnh chän läc cña tri gi¸c .

5.4. C¸c lo¹i tri gi¸c C¸c lo¹i tri gi¸c TG c¸c thuéc tÝnh kh«ng gian cña ®èi t-îng TG c¸c thuéc tÝnh thêi gian cña ®èi t-îng TG sù chuyÓ n ®éng cña ®èi t-îng .

cã chñ ®Þnh. diÔn ra t-¬ng ®èi ®éc lËp vµ l©u dµi. Lµ mét qu¸ tr×nh tri gi¸c cã chñ §Æc ®Þnh ®iÓ m ThÓ hiÖn tÝnh tÝch cùc cña chñ cña thÓ quan G¾n víi t.5.duy s¸t . râ rÖt c¸c sù vËt hiÖn t-îng. nh»m ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ. Quan s¸t * §Þnh nghÜa: lµ lo¹i tri gi¸c tÝch cùc.5.

ý nghÜa. yªu Yªu cÇu cÇu ChuÈn bÞ ph-¬ng tiÖn. sö viÖ dông ng«n ng÷ c qua Thu thËp. X¸c ®Þnh môc ®Ých. kÕ ®èi ho¹ch víi Quan s¸t cã hÖ thèng. kÕ ho¹ch. tri thøc.* N¨ng lùc quan s¸t: Lµ kh¶ n¨ng tri gi¸c mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nh÷ng ®iÓm quan träng. chñ yÕu vµ ®Æc s¾c cña sù vËt. tÝch luü tµi liÖu n s¸t . hiÖn t-îng.

Bµi 6: Qu¸ tr×nh nhËn thøc t- duy tr× 6.1. Kh¸i niÖm t- duy 6.2. §Æc ®iÓm cña t- duy 6.3. C¸c giai ®o¹n t- duy 6.4. C¸c thao t¸c t- duy 6.5. C¸c h×nh thøc t- duy 6.6. C¸c phÈm chÊt t- duy 6.7. C¸c lo¹i t- duy

6.1. Kh¸i niÖm t- duy

§Þn h ngh Üa

Lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý nhËn thøc Ph¶n ¸nh nh÷ng thuéc tÝnh b¶n chÊt Ph¶n ¸nh nh÷ng mèi liªn hÖ vµ quan hÖ cã tÝnh quy luËt

Vai trß cña t- duy?

6.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña t- duy * T- duy xuÊt hiÖn trong hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò * T- duy g¾n chÆt víi ng«n ng÷ * T- duy ph¸n ¸nh kh¸i qu¸t * T- duy ph¸n ¸nh gi¸n tiÕp * T- duy kh«ng t¸ch rêi nhËn thøc c¶m tÝnh * T- duy liªn hÖ h÷u c¬ víi ho¹t ®éng thùc

ph¹m .duy chØ xuÊt hiÖn trong hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò Hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò lµ hoµn c¶nh trong ®ã chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè míi mµ con ng-êi ta ch-a biÕt hoÆc biÕt hoÆc c¸i biÕt nh÷ng gi¶i Cã c¸i míi. cã nhu cÇu gi¶i quyÕt Phï hîp kh¶ n¨ng nhËn thøc cña HS Vai trß cña hoµn c¶nh cã vÊn ®Ò KÕt luËn s. quyªn t×nh huèn g cã vÊn ®Ò NhËn thøc. mµ con ng-êi ch-a Mét quyÕt ®-îc.* T.

duy g¾n víi ng«n ng÷ ng÷ Ph-¬ng tiÖn cña qu¸ tr×nh t.ph¹m? .Duy Ng«n ng÷ ng÷ Lµm cho ng«n ng÷ cña con ng-êi phong phó vµ s©u s¾c h¬n KÕt luËn s.duy (ng«n ng÷ thÇm) T.* T.

* T.duy diÔn ra qu¸ tr×nh trõu t-îng ho¸ ý nghÜa s.ph¹m? . QL.duy ph¸n ¸nh kh¸i qu¸t Tduy ph¸ n ¸nh kh¸i qu¸t do Ph¸n ¸nh b»ng KN. Dïng NN Tr-íc khi t.

c¸i kh¸i qu¸t. .duy ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp Ph¸n ¸nh gi¸n tiÕp lµ g×? Tduy ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp Sù vËt t¸c ®éng gi¸n tiÕp SVHT kh«ng chØ diÔn ra ë hiÖn t¹i mµ cßn trong qu¸ khø vµ t-¬ng lai T. ph¶n ¸nh c¸i quy luËt vµ dïng ng«n ng÷ lµm ph-¬ng tiÖn.duy ph¶n ¸nh c¸i b¶n chÊt.* T.

* T. cung cÊp cung cÊp nguyªn liÖu cho t.duy thøc c¶m tÝnh lµm cho nhËn thøc c¶m tÝnh phong phó h¬n vµ mang mét chÊt l-îng míi.duy kh«ng t¸ch rêi qu¸ tr×nh nhËn tr× thøc c¶m tÝnh Tham gia. ý nghÜa gi¸o dôc? .duy NhËn T.

®é chÝnh x¸c cña vÊn ®Ògi¸o dôc? t.duy thùc tiÔn KiÓm nghiÖm tÝnh x¸c thùc.duy ý nghÜa dôc? .* T. ®Þnh h-íng cho ho¹t ®éng thùc tiÔn cã hiÖu qu¶ Ho¹t ®éng T.duy liªn hÖ h÷u c¬ víi ho¹t ®éng thùc h÷ tiÔn ChØ ®¹o.

duy T.duy lµ mét qu¸ tr×nh gåm c¸c b-íc sau NhËn thøc vÊn ®Ò XuÊt hiÖn c¸c liªn t-ëng Sµng läc liªn t-ëng vµ h×nh thµnh gi¶ thuyÕt KiÓm tra gi¶ thuyÕt Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ChÝnh x¸c ho¸ Phñ ®Þnh Hµnh ®éng tduy míi .* C¸c giai ®o¹n cña t.

duy Thao t¸c ph©n tÝch-tæng hîp C¸c tha o t¸c tduy So s¸nh Trõu t-îng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ Kh¸i qu¸t ho¸ .6.4. C¸c thao t¸c t.

C¸c h×nh thøc t.5.6.duy h× H×n h thøc tduy Ph¸n ®o¸n Suy lý .

C¸c phÈm chÊt t.6.duy linh ho¹t C¸c phÈ m chÊt tduy PhÈm chÊt t.duy kh¸i qu¸t s©u s¾c PhÈm chÊt t.6.duy PhÈm chÊt t.duy ®éc lËp .

7.duy trùc quan h×nh h× t-îng T. C¸c lo¹i t.duy trõu t-îng .duy C¸c lo¹i tduy T.6.duy trùc quan hµnh ®éng T.

4.1. Kh¸i niÖm t-ëng t-îng 7.duy vµ t-ëng t-îng 7.3.2. C¸c c¸ch s¸ng t¹o cña t-ëng t-îng . Vai trß cña t-ëng t-îng 7. So s¸nh t.5.Bµi 7: Qu¸ tr×nh nhËn thøc T-ëng t-îng tr× 7. C¸c lo¹i t-ëng t-ëng t-îng 7.

1. Kh¸i niÖm t-ëng t-îng Lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i ch-a tõng cã trong kinh nghiÖm cña c¸ nh©n b»ng c¸ch x©y dùng nh÷ng h×nh ¶nh míi trªn c¬ së nh÷ng biÓu t-îng ®· cã . 7..

Lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý C¸c ®Æc ®iÓ m cña t-ëng t-îng H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong lao ®éng Ph¶n ¸nh c¸i míi d-íi d¹ng h×nh ¶nh tõ nh÷ng biÓu t-îng ®· cã C¬ chÕ sinh lý: sù ph©n gi¶i hÖ thèng liªn hÖ thÇn kinh t¹m thêi kÕt hîp thµnh hÖ thèng míi trªn vâ n·o ..

So s¸nh gi÷a t.2.7.duy vµ t-ëng t-îng gi÷ .duy vµ t-ëng t-îng gi÷ * Gièng nhau * Kh¸c nhau * Mèi quan hÖ gi÷a t.

.. §Òu lµ nh÷ng hiÖn t-îng t©m lý Gièn g nhau Lµ qu¸ tr×nh t©m lý nhËn thøc thuéc møc ®é nhËn thøc lý tÝnh §Òu xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn vµ do thùc tiÔn kiÓm nghiÖm.

Ph¸n ®o¸n.duy vµ t-ëng t-îng T. Kh¸i niÖm.t-ëng C¸c thao t¸c KN. m« Ch¾t ghÐp. t. . Kh¸c nhau gi÷a t.duy Hoµn c¶nh cã V§: ®Þnh S¶n phÈm míi: h×nh Ph-¬ng thøc p¸: kÕt hîp S¶n phÈm: HA míi Râ rµng T-ëng t-îng BÊt H×nh ¶nh. Suy lý M« h×nh..

T- duy t¹o ý ®å cho t-ëng t-îng . hîp lý cho c¸c h×nh ¶nh . g¾n liÒn víi c¶m xóc .§¶m b¶o tÝnh logic.KiÓm tra bít tÝnh bay bæng. hÖ thèng. phi thùc tÕ Tduy T-ëng t-îng HA t-ëng t-îng chøa ®ùng vµ béc lé t.. lÊp chç trèng t¹m thêi.t-ëng do TD t¹o ra V¹ch h-íng cho TD. .

3. h×nh dung tr-íc kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng Vai trß T¹o ra nh÷ng h×nh ¶nh t-¬i s¸ng ®Ó con ng-êi v-¬n ®Õn Cã ¶nh h-ëng lín ®Õn kÕt qu¶ häc tËp vµ viÖc lÜnh héi tri thøc . Vai trß cña t-ëng t-îng CÇn cho mäi ho¹t ®éng.7.

C¸c lo¹i t-ëng t-îng C¸c lo¹i t-ëng t-îng Gãc ®é nhËn thøc T-ëng T-ëng t-îng t-îng t¸i t¹o s¸ng t¹o Dùa trªn ý nghÜa T-ëng t-îng tÝch cùc T-ëng t-îng tiªu cùc ¦íc m¬lý t-ëng .7.4.

sè l-îng. thµnh phÇn sù vËt NhÊn m¹nh c¸c chi tiÕt.7. thµnh phÇn.5. thuéc tÝnh SV L¾p ghÐp c¸c bé phËn mét c¸ch s¸ng t¹o Liªn hîp c¸c bé phËn cña c¸c sù vËt §iÓn h×nh ho¸ Suy diÔn C¸c c¸ch s¸ng t¹o . C¸c c¸ch s¸ng t¹o cña t-ëng t-îng Thay ®æi kÝch th-íc.

9. Sù kh¸c biÖt c¸ nh©n vÒ ng«n ng÷ 8.10.3. Quªn vµ c¸ch chèng quªn 8.1. Kh¸i niÖm trÝ nhí 8. Kh¸i niÖm ng«n ng÷ 8. C¸c qu¸ tr×nh trÝ nhí 8.8.2.5. C¸c quy luËt ph¸t triÓn trÝ nhí 8. Sù kh¸c biÖt c¸ nh©n vÒ trÝ nhí 8. C¸c lo¹i ng«n ng÷ .Bµi 8: TrÝ nhí vµ ng«n ng÷ ng÷ 8.4. Chøc n¨ng ng«n ng÷ 8. C¸c lo¹i trÝ nhí 8.7.6.

võa trùc quan Theo con ®-êng ghi nhí. Kh¸i niÖm vÒ trÝ nhí Lµ mét qu¸ tr×nh t©m lý §Þn h ngh Üa §Æc ®iÓ mBi Óu t-îng Ph¸n ¸nh sù vËt ë thêi qu¸ khø BiÓu t-îng (lÇn 1) H×nh ¶nh gi¸n tiÕp Kh«ng ph¸n ¸nh nguyªn si.8.1. g×n gi÷ vµ t¸i hiÖn . cã c¶i biÕn Võa kh¸i qu¸t.

2.8. C¸c qu¸ tr×nh trÝ nhí tr× Qu¸ tr×nh ghi nhí Ghi nhí m¸y mãc Ghi nhí ý nghÜa G×n gi÷ tiªu cùc Qu¸ tr×nh g×n gi÷ G×n gi÷ tÝch cùc NhËn l¹i Qu¸ tr×nh t¸i hiÖn Nhí l¹i .

tõ ng÷ logic. tai. C¸c lo¹i trÝ nhí C¸c lo¹i trÝ nhí Dùa vµo môc ®Ých: Nhí kh«ng chñ ®Þnh vµ nhí cã chñ ®Þnh Dùa vµo gi¸c quan chiÕm -u thÕ: H×nh ¶nh. c¶m xóc.8. vËn ®éng. m¾t. tay Dùa vµo sù g×n gi÷ vµ cñng cè tµi liÖu: Ng¾n h¹n.3. dµi h¹n vµ thao t¸c .

côc bé. hoµn toµn * Lµm thÕ nµo ®Ó nhí l©u h¬n? . Quªn vµ c¸ch chèng quªn * §Þnh nghÜa: Quªn lµ kh«ng nhËn l¹i hay nhí l¹i nh÷ng sù vËt hiÖn t-îng khi cÇn thiÕt. Quªn cã nhiÒu møc ®é: T¹m thêi.8.4.

8.5. C¸c quy luËt ph¸t triÓn cña trÝ nhí C¸c quy luËt ph¸t triÓn trÝ nhí Quy luËt liªn t-ëng Quy luËt c¶i biªn trong trÝ nhí Quy luËt quªn vµ chèng quªn .

Sù kh¸c biÖt c¸ nh©n vÒ trÝ nhí Sù kh¸c biÖt c¸ nh© n vÒ trÝ nhí Tèc ®é ghi nhí vµ thêi gian g×n gi÷ Møc ®é tham gia cña c¸c c¬ quan ph©n tÝch khi ghi nhí VÒ ®Æc ®iÓm tµi liÖu ghi nhí VÒ løa tuæi.8. giíi tÝnh .6.

Kh¸i niÖm ng«n ng÷ ng÷ Ng÷ ng«n quy ®Þnh ng«n ng÷.8. duy tr× vµ tån t¹i cña mét ng÷ ng«n nhÊt ®Þnh . nÕu kh«ng cã ng÷ ng«n th× kh«ng cã ng«n ng÷ Ng÷ ng«n Ng«n ng÷ Ng«n ng÷ lµ n¬i biÓu ®¹t.7.

8. lÜnh héi vµ g×n gi÷ kinh nghiÖm x· héi lÞch sö Chøc n¨ng thÓ hiÖn nh©n c¸ch vµ t¸c ®éng lªn nh©n c¸ch ng-êi kh¸c Chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch Chø c n¨ng ng« n ng÷ ng÷ .8. Chøc n¨ng cña ng«n ng÷ n¨ ng÷ Chøc n¨ng th«ng b¸o. trao ®æi.

. . cÊu tróc kh¸c c©u. Sù kh¸c biÖt c¸ nh©n vÒ ng«n ng÷ ng÷ Ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸ Sù Vèn tõ. biÖt c¸ Phong c¸ch biÓu ®¹t nh© n vÒ N¨ng lùc ng«n ng÷ h×nh thµnh trong ng«n cuéc sèng ng÷ ng÷ C¸ch luyÖn tËp ng«n ng÷ . giäng.8. ph¸t ©m. tõ lo¹i.9.

8.10. C¸c lo¹i ng«n ng÷ ng÷ Ng«n ng÷ bªn ngoµi C¸c lo¹i ng«n ng÷ Ng«n ng÷ bªn trong * 5 Giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ .

* 5 Giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ng«n h× ng÷ ng÷ Giai ®o¹n 1: Ho¹t ®éng víi ®å vËt Giai ®o¹n 2: Ho¹t ®éng víi m« h×nh Giai ®o¹n 3: Ho¹t ®éng víi lêi nãi to Giai ®o¹n 4: Ho¹t ®éng víi lêi nãi thÇm Giai ®o¹n 5: Ho¹t ®éng víi ng«n ng÷ bªn .

3. C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nh©n c¸ch 9. Kh¸i niÖm nh©n c¸ch 9.1. CÊu tróc t©m lý cña nh©n c¸ch .Bµi 9: Nh©n c¸ch 9.2.

9. tæng hîp c¸c ®Æc ®iÓm t©m lý ®Æc tr-ng víi mét c¬ cÊu x¸c ®Þnh Quy ®Þnh b¶n s¾c riªng cña c¸ nh©n thèng nhÊt trän vÑn víi c¸i chung BiÓu hiÖn ë 3 cÊp ®é: C¸ nh©n. gi¸ trÞ x· héi cña mçi c¸ nh©n Nh© n c¸ch Lµ mét cÊu t¹o t©m lý míi.1. Kh¸i niÖm nh©n c¸ch ChØ bao hµm nh÷ng ®Æc ®iÓm nãi lªn bé mÆt t©m lý. cèt c¸ch lµm ng-êi. liªn c¸ nh©n vµ biÓu hiÖn b»ng ho¹t ®éng vµ s¶n phÈm .

C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nh©n c¸ch * TÝnh thèng nhÊt cña nh©n c¸ch * TÝnh æn ®Þnh cña nh©n c¸ch * TÝnh tÝch cùc cña nh©n c¸ch * TÝnh giao l-u cña nh©n c¸ch .9.2.

c¸i sinh vËt vµ c¸i x· héi Th¶o luËn? Cho vÝ dô . c¸i c¸ nh©n vµ c¸i x· héi.* TÝnh thèng nhÊt cña nh©n c¸ch TÝnh thèng nhÊt cña nh©n c¸ch ®-îc thÓ hiÖn ra ë chç cã sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. néi dung vµ h×nh thøc.

* TÝnh æn ®Þnh cña nh©n c¸ch CÊu tróc nh©n c¸ch xÐt trong tæng thÓ lµ t-¬ng ®èi trän vÑn vµ æn ®Þnh ± Ýt nhÊt lµ trong mét qu·ng ®êi nµo ®ã cña con ng-êi .

nh©n c¸ch kh«ng chØ lµ kh¸ch thÓ mµ cßn lµ chñ thÓ cña c¸c quan hÖ x· héi thÓ hiÖn ë chç tÝch cùc tiÕp thu cã chän läc tÊt c¶ nh÷ng t¸c ®éng bªn ngoµi. s¸ng t¹o x©y dùng nh©n c¸ch cña m×nh .* TÝnh tÝch cùc cña nh©n c¸ch Con ng-êi .

* TÝnh giao l-u cña nh©n c¸ch Nh©n c¸ch chØ cã thÓ ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. tån t¹i vµ thÓ hiÖn trong ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ giao tiÕp víi nh©n c¸ch kh¸c. ý nghÜa gi¸o dôc: gi¸o dôc b»ng tËp thÓ vµ trong tËp thÓ .

3. CÊu tróc t©m lý cña nh©n c¸ch Xu h-íng CÊu tróc nh©n c¸ch TÝnh c¸ch N¨ng lùc KhÝ chÊt .9.

®Þnh h-íng. ®iÒu khiÓn. t¹o ®éng c¬. ®iÒu chØnh ho¹t ®éng. cã 3 mÆt ho¹t ®éng t©m lý: NhËn thøc Hµnh ®éng T×nh c¶m .* Xu h-íng: Xu h-íng lµ mét thuéc tÝnh t©m lý.

Nhu cÇu: ®èi t-îng. CÊu tróc cña xu h-íng Høng thó: Th¸i ®é con ng-êi víi ®èi t-îng.. do ®iÒu kiÖn vµ ph-¬ng thøc tho¶ m·n quy ®Þnh. mang tÝnh chu k×. ®a d¹ng.vËt chÊt ± tinh thÇn. mang ý nghÜa x· héi vµ kho¸i c¶m c¸ nh©n Lý t-ëng: Mét h×nh ¶nh ®Ñp l«i cuèn th«i thóc con ng-êi ho¹t ®éng ThÕ giíi quan vµ niÒm tin HÖ thèng ®éng c¬ . mang tÝnh x· héi cao.

cö chØ. c¸ch nãi n¨ng Mang tÝnh æn ®Þnh.* TÝnh c¸ch: Lµ thuéc tÝnh TL. thèng nhÊt Võa thÓ hiÖn c¸i chung võa thÓ hiÖn c¸i riªng biÖt ®éc ®¸o cña mçi c¸ nh©n TÝnh c¸ch c¸ nh©n chÞu sù quy -íc cña x· héi §Æc ®iÓ m tÝnh c¸ch . bÒn v÷ng. bao gåm hÖ thèng th¸i ®é víi hiÖn thùc thÓ hiÖn trong hÖ thèng hµnh vi.

Th¸i ®é víi tËp thÓ. phong c¸ch thÓ hiÖn... x· héi . cö chØ ®iÖu bé.Th¸i ®é ®èi víi b¶n th©n HÖ thèng hµnh vi Ng«n ng÷ nãi. viÕt.. .Th¸i ®é ®èi víi lao ®éng CÊu tróc cña tÝn h c¸ch . HÖ thèng th¸i ®é .Th¸i ®é ®èi víi mäi ng-êi .

* N¨ng lùc: Lµ tæ hîp c¸c thuéc tÝnh ®éc ®¸o lùc: cña c¸ nh©n. phï hîp víi yªu cÇu cña mét ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®ã ®¹t hiÖu qu¶ C¸c møc ®é n¨ng lùc Ph© n lo¹i n¨ng lùc N¨ng lùc Tµi n¨ng Thiªn tµi N¨ng lùc chung N¨ng lùc riªng .

tèc ®é. cö chØ. c¸ch nãi n¨ng cña c¸ nh©n KiÓu thÇn kinh M¹nh C©n b»ng Linh ho¹t H¨ng h¸i C©n b»ng K0 linh ho¹t B×nh th¶n K0 C©n b»ng YÕu Nãng n¶y ¦u t- . nhÞp ®é cña ho¹t ®éng t©m lý thÓ hiÖn s¾c th¸i hµnh vi.* KhÝ chÊt: Lµ thuéc tÝnh TL. biÓu hiÖn chÊt: c-êng ®é.

4. C¸c quy luËt t×nh c¶m 10. Kh¸i niÖm ý chÝ vµ hµnh ®éng ý chÝ 10. T×nh c¶m vµ ý chÝ T× 10.3. KÜ x¶o vµ thãi quen . Kh¸i niÖm t×nh c¶m 10.1.5. C¸c møc ®é cña t×nh c¶m 10.Bµi 10.2.

1.10. Kh¸i niÖm t×nh c¶m t× * §Þnh nghÜa t×nh c¶m * Ph¸n ¸nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh t×nh c¶m * T×nh c¶m vµ xóc c¶m .

ph¶n ¸nh ý nghÜa cña chóng trong mèi liªn hÖ víi nhu cÇu vµ ®éng c¬ cña hä .T×nh c¶m Lµ th¸i ®é c¶m xóc æn ®Þnh cña con ng-êi víi nh÷ng SVHT cña hiÖn thùc kh¸ch quan.

®éng c¬ chø kh«ng ph¶i chÝnh b¶n th©n SVHT Ph¹m vi SVHT tho¶ m·n 1 nhu cÇu nµo ®ã cña con ng-êi Ph-¬ng thøc HA.* Ph¸n ¸nh nhËn thøc vµ ph¸n ¸nh t×nh t× c¶m §Æc ®iÓm Ph¸n ¸nh NT Ph¶n ¸nh TC §èi t-îng ChÝnh SVHT Víi nhu cÇu. tr¶i nghiÖm kh¸i niÖm TÝnh chñ §Ëm nÐt §Ëm nÐt nhiÒu h¬n thÓ Mäi SVHT . biÓu t-îng Rung ®éng.

®a d¹ng ®Þnh ë tr¹ng th¸i hiÖn thùc tµng XuÊt hiÖn tr-íc Thùc hiÖn chøc n¨ng n¨ng sinh vËt T×nh c¶m ChØ ë con ng-êi X¸c ®Þnh vµ æn ë tr¹ng th¸i tiÒm XuÊt hiÖn sau Thùc hiÖn chøc x· héi .* Xóc c¶m vµ t×nh c¶m t× Xóc c¶m Cã ë ng-êi vµ vËt T¹m thêi.

2.10. C¸c møc ®é cña t×nh c¶m t× Møc1: MÇu s¾c xóc c¶m cña c¶m gi¸c Xóc ®éng Møc2 : Xóc T©m tr¹ng c¶m Møc3 : T×nh c¶m T×nh c¶m ®¹o ®øc T×nh c¶m trÝ tuÖ T×nh c¶m thÈm mÜ T×nh c¶m ho¹t ®éng C¸c mø c ®é TC .

10. C¸c quy luËt cña t×nh c¶m t× Quy luËt l©y lan cña t×nh c¶m C¸c quy luËt TC Quy luËt thÝch øng cña t×nh c¶m Quy luËt t-¬ng ph¶n cña t×nh c¶m Quy luËt Quy luËt di chuyÓn TC Quy luËt pha trén t×nh c¶m Quy luËt vÒ sù h×nh thµnh t×nh c¶m .3.

4. Kh¸i niÖm ý chÝ vµ hµnh ®éng ý chÝ * Kh¸i niÖm ý chÝ * Kh¸i niÖm hµnh ®éng ý chÝ .10.

®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc khã kh¨n TÝnh môc ®Ých (tù gi¸c) Mét sè phÈ m chÊt cña ý chÝ TÝnh ®éc lËp TÝnh quyÕt ®o¸n TÝnh kiªn tr× TÝnh tù chñ .* Kh¸i niÖm ý chÝ ý chÝ lµ mÆt n¨ng ®éng cña ý thøc. biÓu hiÖn ë n¨ng lùc thùc hiÖn nh÷ng hµnh ®éng cã môc ®Ých.

cã chñ t©m. ®ßi hái nç lùc kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra §Æc ®iÓ m hµnh ®én gý chÝ XuÊt hiÖn khi gÆp khã kh¨n Do c¬ chÕ ®éng c¬ ho¸ hµnh ®éng ý thøc râ.* Kh¸i niÖm hµnh ®éng ý chÝ Hµnh ®éng ý chÝ lµ hµnh ®éng cã ý thøc. chøa ®ùng néi dung ®¹o ®øc ý thøc ®iÒu khiÓn. ®iÒu chØnh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n .

trë thµnh nhu cÇu cña con ng-êi KÜ x¶o Mang tÝnh kÜ thuËt G¾n t×nh huèng cô thÓ. nghÜa lµ hµnh ®éng tù ®éng ho¸ nhê luyÖn tËp Thãi quen lµ lo¹i tù ®éng ho¸ æn ®Þnh. nÕp sèng BÒn v÷ng. ¨n s©u sèng NhiÒu con ®-êng §¸nh gi¸ mÆt ®¹o ®øc . KÜ x¶o vµ thãi quen KÜ x¶o lµ hµnh ®éng tù ®éng ho¸ ®-îc h×nh thµnh mét c¸ch cã ý thøc .10. vµo nÕp cã thÓ bÞ mai mét LuyÖn tËp §¸nh gi¸ mÆt thao t¸c Thãi quen Nhu cÇu.5.

Quy luËt vÒ sù tiÕn bé kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c kÜ x¶o Quy luËt h×nh thµn h kÜ x¶o Quy luËt ®Ønh cña ph-¬ng ph¸p luyÖn tËp Quy luËt vÒ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a kÜ x¶o ®· cã vµ kÜ x¶o míi Quy luËt dËp t¾t kÜ x¶o ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful