Câp Câp nhât nhât 2011 2011

TÄNG HUYET ÁP CAO TUOI TÄNG HUYET ÁP CAO TUOI
PGS. TS. Nguyên Vãn Trí
Chú nhiêm bô môn Lão Khoa ÐHYD TP.HCM
Chú tich hôi Lão Khoa TP.HCM

Câp Câp nhât nhât 2011: 2011: Tång Tång huyêt huyêt áp áp cao cao tuôi tuôi
W W Ðåc Ðåc diêm diêm nào nào cân cân Iuu Iuu ý ? ý ?
W W Muc Muc tiêu tiêu diêu diêu tri tri có có gì gì khác khác ??
3
Ðãc diêm THA cao tuôi
Tân suât THA tãng theo tuôi (NHANES ÌV)
Heart Disease and Stroke Statistics 2004
4
Thay dôi HA tâm thu và tâm truong theo tuôi
The Framingham Heart Study. irculation 1997. 96:308-15.
Ðãc diêm THA cao tuôi
5
Nguy Nguy co co bênh bênh tim tim mach mach
Iiên Iiên quan quan giüa giüa tuôi tuôi và và huyêt huyêt áp áp
Denardo et al. 2 J Med 13:719-76, 010
6
Blacher et al. Arch Intern Med. .
HA tâm thu và Áp IȘc mach
tiên doán nguy co tôt nhât THA cao tu|i
A Meta-AnaIysis
2
-
Y
e
a
r

R
i
s
k

O
f

E
n
d

P
o
i
n
t
SystoIic BIood Pressure (mm Hg)
DiastoIic
Pressure
(mm Hg)
EWPHE (N=840)
Syst-Eur (N=4695)
Syst-China (N=2394)
7
Figure 1
PP
Dây thât trái
Tãng huyêt áp tâm thu do cúng dông mach
Ðãc diêm THA cao tuôi
Nghiên cúu LIFE
(1)
W 9193 BN THA, tuôi 55-80, dày
dông tâm thât trái
W Losartan hiêu quá hon atenolol
trong giám biên cô tim mach, dôt
qui và giám rung nhï mói
1. Lancet.359:995÷1003.
Ðãc diêm THA cao tuôi
9
êu êu tô tô nguy nguy co co tim tim mach mach thuòng thuòng di di kèm kèm
THA THA cao cao tuôi tuôi
Chronic kidney disease Chronic kidney disease
ACC 011
Diabetes
Metabolic syndrome
10
Loi Loi ích ích UCMC ó THA UCMC ó THA và và ÐTÐ: ÐTÐ:
trong trong cá các c ngh ngh//c cú úuu UKPDS, ABCD, CAPPP UKPDS, ABCD, CAPPP va vaǬ Ǭ FACET FACET
-24
-43
-63
-51
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
Pahor M, et al. Diabetes Care. 2000;23:888-892.
NMCT cĆp
Các biên cş
tim mach Ðŧt quŷ
Tú vong do
moi nguyên
nhân
P<0.001
P<0.001
P=0.01
NS
11
ÌRMA: ÌRMA: 90 90 Bn Bn, , nãm nãm, , Ìrbesartan làm châm quá trình
tiên triên tù tiêu albumine vi luong dên tiêu dam dai
luong
ÌDNT: ÌDNT:1717 1717 Bn Bn, 54 , 54 tháng tháng, , Ìrbesartan làm giám quá
trình tiên triên dên bênh thân giai doan cuôi
RENAAL: RENAAL: 1513, 4,5 1513, 4,5 nãm nãm, , Losartan Losartan giám giám bênh bênh thân thân
giai giai doan doan cuôi cuôi, , tú tú vong vong
ÌRMA: ÌRMA: 90 90 Bn Bn, , nãm nãm, , Ìrbesartan làm châm quá trình
tiên triên tù tiêu albumine vi luong dên tiêu dam dai
luong
ÌDNT: ÌDNT:1717 1717 Bn Bn, 54 , 54 tháng tháng, , Ìrbesartan làm giám quá
trình tiên triên dên bênh thân giai doan cuôi
RENAAL: RENAAL: 1513, 4,5 1513, 4,5 nãm nãm, , Losartan Losartan giám giám bênh bênh thân thân
giai giai doan doan cuôi cuôi, , tú tú vong vong
'ai 'ai trò trò báo báo vê vê thân thân ó B/N ÐTÐ ó B/N ÐTÐ cúa cúa ARB ARB
1
Cân Cân Iuu Iuu ý ý
THA THA giá giá tao tao
Tut Tut HA HA tu tu thê thê dúng dúng
Ðãc diêm THA cao tuôi
13
Tång Tång huyêt huyêt áp áp giá giá tao tao
W W Ðo Ðo huyêt huyêt áp áp cao cao nhung nhung thât thât su su HA HA bình bình thuòng thuòng
W W Ðông Ðông mach mach bi bi cúng cúng, , xo xo hóa hóa, , vôi vôi hóa hóa
W W Chân Chân doán doán
W W Dâu Dâu OsIer OsIer duong duong tính tính
W W Không Không tôn tôn thuong thuong co co quan quan dích dích
W W Ðiêu Ðiêu tri tri thuôc thuôc ha ha áp áp gây gây chóng chóng måt måt, , ói ói müa müa, , tiêu tiêu
ít ít, , Iú Iú Iân Iân, , mò mò måt måt
W W Ðo Ðo HA HA ngón ngón tay tay
W W Ðo Ðo HA HA nôi nôi mach mach
W W Ðiêu Ðiêu tri tri: : diêu diêu chinh chinh Iôi Iôi sông sông
14
Tut Tut Huyêt Huyêt áp áp tu tu thê thê
HA HA dúng dúng 5 20/10 mmHg HA 5 20/10 mmHg HA ngôi ngôi
Dua Dua HA HA dúng dúng mà mà thâp thâp hon hon dê dê
diêu diêu chinh chinh thuôc thuôc
Muc Muc tiêu tiêu diêu diêu tri tri THA THA cao cao tuôi tuôi
16
Muc tiêu diêu tri THA ó nguòi cao tuôi
Ðiêu tri
Không có dái tháo duòng và bênh thân man:
- 60-79 tuôi < 140/90 mmHg
- < 80 tuôi: 130 dên < 150
Có dái tháo duòng và/hoãc bênh thân man: < 130/80 mmHg
ACC 011
Mark A. Supiano (009). Hypertension. Ìn: Jeffrey B. Halter, Joseph G. Ouslander.
Hazzard's geriatric medicine and gerontology 6
th
, 975-983. McGraw-Hill.
17
Nghiên cúu H'ET
Chân doán ÷ diêu tri
W 3845 bênh nhân > 80 tuôi (trung bình 84 tuôi)
W Nhóm 1: indapamide + perindopril
W Nhóm : giá duoc
W Múc HA muc tiêu là 150/80 mmHg
Sau nãm: diêu tri THA ó bn > 80 tuôi làm giám tý lê dôt quy
(1,4% vs 17,7%) và tý lê tú vong (47,% vs 59,6%).
Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. Engl J Med. 358:1887.
$tage 1 Hypertension
SBP 140-159 mmHg or
DBP 90-99 mmHg
ACEI, ARB, CA, diuretic,
or combination
$tage 2 Hypertension
SBP >160 mmHg or
DBP >100 mmHg
Maiority will require >2 drugs to
reach goal iI >20 mmHg above
target. Initial combinations
should be considered. The
combination oI amlopidine with
an RAS blocker may be preIerred
to a diuretic combination, though
either is acceptable.
Compelling Indication
· Heart Failure
· Post myocardial inIarction
· CAD or High CVD risk
· Angina Pectoris
· Aortopathy/Aortic Aneurysm
· Diabetes
· Chronic kidney disease
· Recurrent stroke prevention
· Early dementia
Initial Therapy Options`
THIAZ, BB, ACEI, ARB, CA,
ALDO ANT
BB, ACEI, ALDO ANT, ARB
THIAZ, BB, ACEI, CA
BB, CA
BB, ARB, ACEI, THIAZ, CA
ACEI, ARB, CA, THIAZ, BB
ACEI, ARB
THIAZ, ACEI, ARB, CA
Blood pressure control
*Combination therapy
PrincipIes of Hypertension Treatment in the EIderIy
Not at Target BP
Optimize dosages or add additional drugs until goal BP is achieved.
Refer to a clinical hypertension specialist if unable to achieve control.
LifestyIe Modifications
InitiaI Drug Choices
Not at Target BP
With CompeIIing Indications Without CompeIIing Indications
18
1
Kêt Kêt Iuân Iuân: THA : THA cao cao tuôi tuôi
Có Có dåc dåc diêm diêm riêng riêng
Tân Tân suât suât rât rât cao cao
THA THA tâm tâm thu thu vói vói áp áp Iuc Iuc mach mach càng càng rông rông thì thì nguy nguy co co
tim tim mach mach càng càng cao cao
Thuòng Thuòng kèm kèm dây dây thât thât trái trái, HCCH, ÐTÐ, , HCCH, ÐTÐ, bênh bênh thân thân man man
Thuòng Thuòng gåp gåp THA THA giá giá tao tao, , tut tut HA HA tu tu thê thê
HA HA muc muc tiêu tiêu 2 80 2 80 tuôi tuôi: 130 : 130 dên dên < 150 mmHg < 150 mmHg
Úc Úc chê chê beta beta không không chi chi dinh dinh buóc buóc dâu dâu nhung nhung có có måt måt
hâu hâu hêt hêt trong trong các các chi chi dinh dinh båt båt buôc buôc
Cám Cám on on quý quý dông dông nghiêp nghiêp
3
Tång Tång huyêt huyêt áp áp áo áo choàng choàng trång trång
Ðo Ðo HA HA phòng phòng khám khám tång tång
Ðo Ðo HA HA tai tai nhà nhà bình bình thuòng thuòng
4
Các thay dôi ó nguòi THA cao tuôi
1. Thanh dông mach xo cung
2. Giam nhay cam thu thê ap suât
3. Táng hoat hê thân kinh giao cam
4. Thay dôi dap ung cua thu thê alpha va beta adrenergic
5. Rôi loan chuc náng nôi mac
6. Giam thai tru muôi nuoc tai thân
7. Hoat tinh renin huyêt tuong thâp
8. Dê khang insulin trên chuyên hoa duong
9. Beo phi vung bung
Mark A. Supiano (009). Hypertension. Ìn: Jeffrey B. Halter, Joseph G. Ouslander.
Hazzard's geriatric medicine and gerontology 6
th
, 975-983. McGraw-Hill.
5
Chân doán ÷ diêu tri
W Nghiên cúu The Strong Heart
Tri sô áp luc mach trung tâm có môi liên quan
manh vói su phì dai tê bào nôi mach mach
máu, xo vüa dông mach, biên cô tim mach
hon tri sô áp luc mach cánh tay
W Nghiên cúu CAFE
Mãc dù có cùng múc HA tâm thu cánh tay,
amlodipine + peridopril hiêu quá hon atenolol
+ thiazide trong giám HA tâm thu ÐMC trung
tâm và áp luc mach ÐMC trung tâm
HA ÐMC trung tâm có thê là yêu tô quyêt dinh
dôc lâp quan trong cúa các kêt cuc lâm sàng
Hypertension. 50;197-03.
irculation. 113:113-15.
6
Chân doán ÷ diêu tri
Nghiên cúu SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program)
W 4376 bênh nhân THA > 60 tuôi (trung bình 7 tuôi)
W Nhóm 1: chlorthalidone + atenolol, reserpine
W Nhóm : giá duoc
Ðiêu tri THA ó nguòi cao tuôi
làm giám dôt quy 36%
suy tim 54%
NMCT 7%
5,%
8,%
(p=0,0003)
Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). JM. 65:355-64.
7
Chân doán ÷ diêu tri
W 4695 bênh nhân > 60 tuôi (trung bình 70 tuôi)
W THA tâm thu don dôc
W Nhóm 1: nitrendipine + enalapril, hydrochlorothiazide
W Nhóm : giá duoc
The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Ìnvestigators. Lancet. 350:757.
Nghiên cúu Syst-EUR (Systolic Hypertension in Europe)
Sau 4 nãm: diêu tri THA ó nguòi cao tuôi làm giám
tý lê dôt quy 41%, biên cô tim mach chung 31%
8
Nghiên cúu STOP-2
Chân doán ÷ diêu tri
W 6614 bênh nhân THA, tuôi tù 70-84
W Nhóm 1: atenolol, metoprolol, pindolol, hydrochlorothiazide
hoãc amiloride
W Nhóm : enalapril, lisinopril, felodipine hoãc isradipine
Kêt quá: múc HA giám, tý lê dôt quy, NMCT, biên cô tim mach,
tú vong tuong duong ó các nhóm
Cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension- study.
Lancet. 354:1751-6.
9
Nghiên cúu ALLHAT
(1)
Chân doán ÷ diêu tri
W Thuôc loi tiêu, chen kênh canxi và UCMC giám các biên cô
tim mach tuong duong nhau ó nhóm bênh nhân > 65 tuôi.
1. JM. 88:981÷997.
30
Các diêm luu ý khi diêu tri THA ó nguòi cao tuôi
Ðiêu tri
1. Truóc khi bãt dâu dùng thuôc ha áp, khám tâm soát ha HA tu thê dúng
. Giám cân, giám nhâp muôi, han chê ruou
3. Khói dâu dùng thuôc vói liêu thâp (khoáng ½ so vói liêu cúa nguòi tré)
4. Viêc ha áp cân tù tù, không nóng vôi
5. Luu ý chúc nãng gan thân trong viêc lua chon thuôc
6. Muc tiêu diêu tri tuong tu nguòi tré nêu < 80 tuôi
7. Có thê kêt hop thuôc dê kiêm soát HA.
8. Lua chon thuôc ha áp phù hop khi có bênh lý khác di kèm.
9. Trong diêu tri THA tâm thu don dôc, dãc biêt xác nhân vai trò cúa thuôc
chen kênh canxi, loi tiêu thiazide và chen thu thê angiotensin.
31
Muc tiêu diêu tri THA ó nguòi cao tuôi
Ðiêu tri
Không có dái tháo duòng và bênh thân man:
- 60-79 < 140/90 mmHg
- < 80: 130 dên < 150
Có dái tháo duòng và/hoãc bênh thân man: < 130/80 mmHg
Mark A. Supiano (009). Hypertension. Ìn: Jeffrey B. Halter, Joseph G. Ouslander.
Hazzard's geriatric medicine and gerontology 6
th
, 975-983. McGraw-Hill.
3
Ðiêu tri dùng thuôc
Ðiêu tri
Lua chon thuôc ha áp trên bênh nhân cao tuôi cân dua trên:
1. Các nghiên cúu và các khuyên cáo trên bênh nhân cao tuôi
. Tác dung phu và tuong tác thuôc
3. Các bênh lý khác di kèm
Figure 1
L'L
PP
Stroke
LVH
Coronary
Events (MÌ..)
Ðông mach bi cúng làm THA tâm thu
TÌNH TRANG NGUY CO
CAO VÓÌ CHÌ Ð|NH BÁT
BUOC
THUÓC ÐUOC KHUYÉN CÁO
LOÌ TÌÉU CHEN BETA UCMC UCTT CHEN CANXÌ ÐÓÌ KHÁNG
ALDO
SU TIM
SAU NMCT
BENH MACH 'NH
ÐÁI THÁO ÐUÒNG
BENH THAN MAN
PHÒNG NGÙA ÐOT QUY
TÁI PHÁT
CAÙC THÖÛ NGHIEÄM LAÂM SAØNG 'AØ
CÔ SÔÛ HÖÔÙNG DAÃN CHO NHÖÕNG CHÆ
ÑÒNH BAÉT BUOÄC ÑOÁI 'ÔÙI TÖØNG
NHOÙM THUOÁC (7)
34
35
THA THA cao cao tuôi tuôi thuòng thuòng kèm kèm ÐTÐ ÐTÐ và và bênh bênh thân thân
36
Khuyên Khuyên cáo cáo CHEP 2011 CHEP 2011
diêu diêu tri tri THA ó THA ó bênh bênh nhân nhân ÐTÐ ÐTÐ
Có khi cân trên 3 thuôc dê dat dích HA trên BN ÐTÐ
Nêu Creatinine > 150 µmol/L( 1,7mg/%) hay dô thanh thái creatinine < 30 ml/min ( 0,5 ml/giây), nên
thay thê loi tiêu Thiazide bãng loi tiêu quai nêu muôn kiêm soát thê tích
ThreshoId equaI or over 130/80 mmHg and TARGET beIow 130/80 mmHg
ÐTÐ

Bênh thân
Kêt hop > 2-thuôc
UCMC hay
CTTAII
Không có
Bênh thân
1. UCMC hay
CTTAII
hay
2. UCC TD dài hay
Ioi tiêu Thiazide
Theo dõi cân thân Kali và creatinine huyêt thanh trên BN có bênh thân man có kê toa UCMC hay CTTAÌÌ
Kêt hop môt ACEÌ vói môt ARB không duoc khuyên cáo khi không có tiêu protein
Kêt hop thuôc buóc 1 nên
duoc xem xét nhu là diêu tri ban
dâu nêu HA tâm thu >0 mmHg
hay HA tâm truong > 10
mmHg so vói dích. Khuyên cáo
kêt hop UCMC vói môt UC
calcium nhóm DHP.
Câp nhât tång huyêt áp cao tuôi 2011
W %O2 tśc và kťt luân
÷ Tân suât rât cao
÷ êu tô nguy co tim mach chính nhung có thê diêu tri
÷ Huyêt áp tâm thu cao kèm HA tâm truong thâp ("cúng dông
mach")
÷ Nhiêu bênh khác kèm Iàm diêu tri THA phúc tap Many
÷ Ðiêu chinh Iôi sông có Ioi kèm vói thuôc
÷ Khói tri Iiêu thâp, tång Iiêu châm(Iow doses and titrate
sIowIy)
÷ BN 2 80 tuôi, muc tiêu HAtt 140-145 mmHg
38
Ðiêu tri dùng thuôc
Ðiêu tri
W Loi tiêu thiazide, chen kênh canxi, UCMC, chen thu thê
angiotensin: hiêu quá diêu tri THA ó nguòi cao tuôi.
W Chen beta không hiêu quá nhu loi tiêu thiazide hoãc
chen thu thê angiotensin vê mãt giám tú vong do dôt quy,
biên cô tim mach và tú vong chung ó nguòi cao tuôi.
W Ðê tránh tác dung phu ha HA tu thê ó nguòi cao tuôi
tránh thuôc dãn mach truc tiêp (prazosin, hydralazine)
W Ðê tránh tác dung phu thân kinh tâm thân ó nguòi cao tuôi
tránh thuôc tác dung TKTU (clonidine, reserpine)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful