BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY CẨM MỸ

______________

NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quang Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CẨM MỸ, THÁNG 9 NĂM 2008

* Đặt vấn đề: * Đặt vấn đề:
-- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3- 2- 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3- 2- 1930 (do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện). (do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện). --Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta Ngay từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nam). -- Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối hành động, đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân. đúng đắn phù hợp với ý nguyện của nhân dân.

-- Hơn 78 năm qua, Cách mạng Việt Nam Hơn 78 năm qua, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang. những thắng lợi rất vẻ vang. -- Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN. lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN. -- Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. hội. -- Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. CNH- HĐH đất nước.

phải nỗ lực phấn lớn của mỗi cá nhân. mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng. đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn.Từ đó khẳng định: Chỉ có một tổ Từ đó khẳng định: Chỉ có một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại thắng lợi cho cuộc Nam mới đem lại thắng lợi cho cuộc cách mạng Việt Nam. phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình để hoàn thành sứ đấu hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và nhân dân tin tưởng. -.Phấn đấu để trở thành đảng viên Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. xây dựng chủ cách mạng Việt Nam.-. giao phó. xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn. tham gia sinh hoạt trong tổ chức đảng là vinh dự to hoạt trong tổ chức đảng là vinh dự to lớn của mỗi cá nhân. . giao phó. tham gia sinh Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam”. muốn phấn đấu trở thành người đảng viên Cộng sản Việt Nam phải làm gì? đảng viên Cộng sản Việt Nam phải làm gì? Và làm như thế nào? Và làm như thế nào? Để trả lời câu hỏi này. xin giới thiệu các đồng chí nội dung bài giảng: đồng chí nội dung bài giảng: “Phấn đấu trở thành đảng viên “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. xin giới thiệu các Để trả lời câu hỏi này. muốn phấn đấu trở thành người Vậy. .Vậy.

tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Điểm 2. được nhân dân tín nhiệm. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều 1. . qua thực tiễn chứng tỏ là cơ sở Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Điểm 2. được nhân dân tín nhiệm. người ưu tú. đều có thể được xem xét để kết nạp vào đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”. hoạt động trong một tổ chức đảng viên. Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ Điều lệ Đảng. Đảng”. Điều 1. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.I.

có đủ sức để thực hành động của mình.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện Theo quy định của Điều lệ Đảng thì điều kiện được kết nạp Đảng có 3 điều kiện: được kết nạp Đảng có 3 điều kiện: 1. có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ và hành động của mình. mới có trình độ năng lực cần thiết. . có đủ sức để thực hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên. mới có trình độ năng lực cần thiết. tuổi đó. Vì ở độ tuổi đó. Vì ở độ Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên.I. hiện nhiệm vụ và quyền của đảng viên. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở 1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên: lên: Đảng xét kết nạp những công dân Việt Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ 18 tuổi trở lên.

hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Điều lệ tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. . tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. tiêu chuẩn và nhiệm lĩnh chính trị. viên.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: 2.I. Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và Muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. Điều lệ Đảng. Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở vụ đảng viên. tiêu chuẩn. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương 2. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. nhiệm vụ và quyền của đảng Đảng. tiêu chuẩn. Điều lệ Đảng.

xã hội công lập. nghĩa cộng sản. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.dân chủ. .Mục đích của Đảng: a. giàu mạnh. thực hiện thành công bằng. giàu mạnh. xã hội công bằng. văn minh. văn minh.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: a.Mục đích của Đảng: Là xây dựng một nước Việt Nam độc Là xây dựng một nước Việt Nam độc lập.dân chủ.I.

+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị. kim chỉ nam cho hành động.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: b. + Nắm vững quy luật khách quan. tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.Cơ sở tư tưởng: + Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin.I. . đường lối cách mạng đúng đắn. phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

sáng tạo trong sản xuất. Quan điểm thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. sáng tạo trong sản xuất. góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. được nhân dân tín nhiệm: người ưu tú.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: 3. chính Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối.I.Là người có tấm gương sáng về phẩm chất Là người có tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực. pháp luật của Nhà nước. chiến đấu và học tập.Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. chính sách của Đảng. chiến đấu và học tập. công tác. Qua thực tiễn để công tác. pháp luật của Nhà nước. đạo đức và năng lực. góp phần vào sự thành tốt nhiệm vụ được giao. được nhân dân tín nhiệm: -. Hoàn sách của Đảng. Qua thực tiễn để xác định người đó có phải là người ưu tú hay xác định người đó có phải là người ưu tú hay không! không! . -. Quan điểm thực tiễn chứng tỏ là 3. nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

là chỗ dựa tin cậy để nhân dân tín nhiệm. lựa chọn giới thiệu vào dân tín nhiệm. cụ thể người muốn vào Đảng cần phải cụ thể người muốn vào Đảng cần phải làm gì? Phấn đấu như thế nào? làm gì? Phấn đấu như thế nào? . Đó chính là thước đo chứng minh. lựa chọn giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.I. hàng ngũ của Đảng. Song. là chỗ dựa tin cậy để nhân phẩm chất.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT ĐỂ KẾT NẠP ĐẢNG: Tóm lại: Để trở thành người ưu tú Tóm lại: Để trở thành người ưu tú phải trải qua thời gian phấn đấu rèn phải trải qua thời gian phấn đấu rèn luyện. Song. qua thực tiễn để kiểm nghiệm chứng minh. qua thực tiễn để kiểm nghiệm luyện. Người được xem xét kết nạp Đảng Người được xem xét kết nạp Đảng có 3 điều kiện như đã trình bày. Đó chính là thước đo phẩm chất. có 3 điều kiện như đã trình bày.

Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng. đúng đắn (trọng điểm). Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng. Xây dựng động cơ vào Đảng 1. trước hết hãy trả lời câu hỏi: trước hết hãy trả lời câu hỏi: Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Vì sao lại vào Đảng? .II.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn (trọng điểm).

xã mới tốt đẹp. văn minh. vững hội công bằng.1. phục vụ nhân dân. tròn nhiệm vụ của người đảng viên. phục vụ nhân dân. bước đi lên chủ nghĩa xã hội. nước mạnh. hết sức phục vụ giai cấp. . hết sức + Vào Đảng là để hết lòng. làm phục vụ giai cấp. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN + Vào Đảng là để hết lòng. xây dựng một xã hội hướng đấu tranh. nước mạnh. dân chủ. dân chủ. + Vào Đảng để cùng chung một chí + Vào Đảng để cùng chung một chí hướng đấu tranh. làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. dân giàu. xã hội công bằng. xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. văn minh. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. dân giàu.

phục vụ nhân dân.1. chứ không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng. địa vị. phục vụ cách mạng. thu hái lợi lộc. phục vụ nhân dân. chấp nhận hy sinh phấn đấu. thu hái lợi lộc. quyết tâm theo chấp nhận hy sinh phấn đấu. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ Bởi vì. không phải là nơi để tìm kiếm tham vọng. . địa vị. chứ tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. mạng. phục vụ cách mạng. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng. Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN Bởi vì. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu chủ nghĩa xã hội. nghĩa xã hội.

Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. mục đích của Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN ** Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng Xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. người phấn đấu vào Đảng phải làm gì? người phấn đấu vào Đảng phải làm gì? + Cần hiểu sâu sắc bản chất. Để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả do Đảng đề ra. mục đích của + Cần hiểu sâu sắc bản chất. . đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. góp Đảng bằng việc làm hàng ngày của mình.1. đề ra.

. cho Đảng. xa lạ với bản chất của cá nhân. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN + Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng. việc làm đều có ý thức chính trị rõ mỗi lời nói. thực dụng. thực dụng. + Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong + Xây dựng động cơ vào Đảng chính là trong mỗi lời nói. có lợi cho dân. việc làm đều có ý thức chính trị rõ ràng. người chiến sỹ cách mạng. cho Đảng.1. có lợi cho dân. vụ lợi. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. + Thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. vụ lợi. ràng.

. ta phải hết sức làm. “Việc gì có lợi cho Vì vậy. ta phải hết sức làm. XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN Vì vậy.1. Việc dân. “Việc gì có lợi cho dân. ta phải hết sức tránh” (Hồ Chí Minh). sức tránh” (Hồ Chí Minh). Việc gì có hại cho dân. ta phải hết gì có hại cho dân.

. sự lãnh đạo của Đảng. là sự kiên định con đường + Trước hết. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC a. dao động trước những + Không bi quan. + Không bi quan. Bản lĩnh chính trị ** Bản lĩnh chính trị là gì? Bản lĩnh chính trị là gì? + Trước hết. giữ vững niềm tin vào lý khó khăn thử thách. bằng nhiệt tình cách mạng và có cách mạng. Bản lĩnh chính trị a. là sự kiên định con đường cách mạng. lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng. kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. bằng nhiệt tình cách mạng và có trình độ trí tuệ. vào con đường XHCN và sự lãnh đạo của Đảng. vào con đường XHCN và tưởng cách mạng.2. dao động trước những khó khăn thử thách. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. kiên trì thực hiện mục tiêu độc trình độ trí tuệ.

+ Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm. + Chẳng những là cần thiết trong + Chẳng những là cần thiết trong hoạch định đường lối chính sách mà hoạch định đường lối chính sách mà cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. bình và phê bình. . PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ** Bản lĩnh chính trị được thể hiện: Bản lĩnh chính trị được thể hiện: + Ở sự thẳng thắn nhận sai lầm. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. khuyết điểm thẳng thắn tự phê lầm. khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm. cả trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.2. khuyết điểm thẳng thắn tự phê bình và phê bình.

xã hội”. người cách mạng.Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên Bản lĩnh chính trị chính là sự kiên định mục tiêu. lý tưởng đã chọn. -. . PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC -.Bản lĩnh được hình thành chủ yếu Bản lĩnh được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. định mục tiêu. ** Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là: Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Là khí tiết của người cách mạng. Là khí tiết của trình hoạt động thực tiễn. lý tưởng đã chọn.2. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.

để mất phương hướng chính trị. đứng vững trên lập trường của Đảng. không thách không nao núng tinh thần. giữ vững niềm tin. trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. không để mất phương hướng chính trị. trước khó khăn thử giữ vững niềm tin.2. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ** Làm thế nào để có bản lĩnh chính Làm thế nào để có bản lĩnh chính trị? trị? Để có bản lĩnh chính trị phải cần Để có bản lĩnh chính trị phải cần đứng vững trên lập trường của Đảng. . RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.

đồng thời được giáo dục rèn luyện. -.Bản lĩnh chính trị được hình thành Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. định. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC -. Chỉ có trải qua trường học đấu tranh thực tiễn qua trường học đấu tranh thực tiễn chúng ta mới có thể vững vàng. định. đồng thời được giáo dục rèn luyện. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ. kiên chúng ta mới có thể vững vàng.2.Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định. kiên định. giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể giác ngộ chính trị tư tưởng thì không thể nghe theo âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Chỉ có trải quá trình hoạt động thực tiễn. . nghe theo âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Đạo đức cách mạng ** Đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức cách mạng là gì? Đạo đức là gì? Đạo đức là gì? Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị.2. . cần thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. cần Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Đạo đức được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng b. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC b. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.

là . nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội. chuẩn mực xã hội. quy tắc. mạng Việt Nam.Đạo đức là những chuẩn mực chung Đạo đức là những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức mới -. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC tập hợp những nguyên tắc. quy tắc. chuẩn tập hợp những nguyên tắc. --Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. -. bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ.2. nhằm điều chỉnh và đánh giá mực xã hội. là Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. với nhau và quan hệ ứng xử với xã hội. chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân. bởi truyền thống và sức mạnh dư luận xã hội. chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân.đạo đức cách nhất của nền đạo đức mới đạo đức cách mạng Việt Nam.

Phẩm chất thứ nhất: Trung với nước. Phẩm chất thứ hai: cơ bản nhất của đạo đức Phẩm chất thứ ba: cách mạng: Yêu thương con người. chính. Cần. chí công vô tư. hiếu với dân. Bốn phẩm chất chung. liêm. kiệm. Phẩm chất thứ tư: Tinh thần quốc tế trong sáng. .

đảm bảo chất lượng. bảo chất lượng. NÂNG CAO NĂNG LỰC.Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn Đảng viên phải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.3. năng lực thực tế. hiệu quả. tế. HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO -.Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt: Nâng cao năng lực trên cả 3 mặt: năng lực chuyên môn. năng lực thực năng lực chuyên môn. đảm thành tốt nhiệm vụ được giao. . hiệu quả. -. năng lực về lý luận chính trị. năng lực về lý luận chính trị.

Đảng ta  Vì vậy. nhân dân là người làm nên lịch sử. CÔNG TÁC XÃ HỘI luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng ta luôn xác định phải  Vì vậy. tuyệt đối trung thành với lợi ích của tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp. chính quần chúng gắn bó với nhân dân.4. Đảng ta luôn xác định phải gắn bó với nhân dân. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. VỚI NHÂN DÂN. chính quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. . giai cấp. luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. + Trong quá trình lãnh đạo. với lợi ích của dân tộc. với lợi ích của dân tộc. Đảng ta + Trong quá trình lãnh đạo.

bạn bè. VỚI NHÂN DÂN. + Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ + Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội là cơ hội tốt giúp chúng ta tiến bộ. đồng nghiệp. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. thành đảng viên. thôn xóm. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. tạo dựng tín nhiệm với nhân dân.4. đồng nghiệp. xóm. CÔNG TÁC XÃ HỘI + Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng + Mỗi người đều xuất thân từ quần chúng nhân dân. gắn bó với quê hương. trở thành đảng viên. trưởng thành về chính trị. . trưởng thành về hội tốt giúp chúng ta tiến bộ. trở chính trị. làng xóm … với nhân dân. làng xóm … không được tách mình khỏi tập thể. tạo dựng tín nhiệm với nhân dân. bạn bè. thôn nhân dân. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể. không được tách mình khỏi tập thể. Vì vậy cần phải có sự gắn bó với tập thể. gắn bó với quê hương. với nhân dân. bản làng. bản làng.

VỚI NHÂN DÂN. GẮN BÓ VỚI TẬP THỂ. .4. đề ra. với Đảng. CÔNG TÁC XÃ HỘI + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt công tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến tác đoàn thể tạo cơ sở và điều kiện đến với Đảng. TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ. + Luôn nêu cao tinh thần trách + Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết. nhiệm vận động mọi người đoàn kết. thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra.

trái chính sách. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Thẳng thắn đấu tranh không lảng + Thẳng thắn đấu tranh không lảng tránh. . cửa quyền … tham nhũng. quan liêu. sửa chữa khuyết điểm đối với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng với cấp ủy và ý kiến đóng góp của đảng viên đối với chi. đảng viên làm tránh. pháp luật. viên đối với chi. pháp luật. phát + Thường xuyên góp ý phê bình. cửa quyền … + Thường xuyên góp ý phê bình. tham nhũng. phát huy ưu điểm.5. đảng viên làm trái chính sách. đảng bộ. bao che với cán bộ. sửa chữa khuyết điểm đối huy ưu điểm. đảng bộ. quan liêu. bao che với cán bộ.

5. . thực sự có năng lực trách tốt. nhiệm các cấp ủy. thực sự có năng lực trách nhiệm các cấp ủy. + Giới thiệu những quần chúng + Giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để ưu tú có đủ điều kiện tiêu chuẩn để chi bộ xem xét kết nạp. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ + Giới thiệu cho cấp ủy những + Giới thiệu cho cấp ủy những đảng viên có phẩm chất đạo đức đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt. chi bộ xem xét kết nạp.

từ đó có sự ý thức trong việc tự phấn đấu rèn luyện để trở thành người phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. . từ đó có sự ý thức trong việc tự Đảng. TÍCH CỰC THAM GIA GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ * Kết luận: * Kết luận: Xác định động cơ vào Đảng đúng Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ đắn cũng có nghĩa là đã có sự giác ngộ sâu sắc về mục đích lý tưởng của sâu sắc về mục đích lý tưởng của Đảng.5.

.BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY VÀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN: Chân thành cảm ơn: Các đồng chí học viên đã chú ý theo dõi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful