Phân tích chiến lược marketing của Coca cola ở thị trường Việt Nam

Click to edit Master subtitle style

4/29/12

Chiến lược sản phẩm
O Thu thập thông tin thứ cấp về chiến

lược về các sản phẩm của cocacola trên thị trường Việt Nam: các loại sản phẩm, bao bì, kiểu dáng của coca cola

O Số liệu cập nhật đến năm 2009-2010

4/29/12

O Nguồn thông tin từ các trang

web

Ø http://www.scribd.com/doc/10552013/

Coca-Cola-Marketing-Strategies
Ø http://www.slideshare.net/ibtsam/mar

keting-plan-for-coca-cola-company is.html

Ø http://fliiby.com/file/328720/m6qct0zq
4/29/12 Ø http://www.scribd.com/doc/52930761/

marketing-chinh-sach-san-pham-cuacocacola-3631

O Thu thập thông tin sơ cấp: điều tra

bảng hỏi một nhóm khách hàng về quan điểm của khách hàng đối với chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm và có ấn tượng với bao bì, kiểu dáng của sản phẩm không?

4/29/12

Chiến lược giá cả
O Thu thập thông tin thứ cấp

về chiến lược giá của sản phẩm coca cola trên thị trường Việt Nam

O Nguồn thông tin từ trang web:
Ø http://sieuthitt.com/index.php?

option=com_content&view=article&i d=92:bng-gia-nc-ngt&catid=50:bnggia&Itemid=89 .asp?cat=11&subid=25&pro=911

4/29/12

Ø http://www.vuquang.vn/product_detail

O Thu thập thông tin sơ cấp: điều tra

bảng hỏi một nhóm khách hàng nhận xét về giá của sản phẩm

4/29/12

Chiến lược phân phối
O Thu thập thông tin thứ cấp về chiến

lược phân phối của sản phẩm coca cola trên thị trường Việt Nam

O Nguồn thông tin từ trang web:
Ø http://www.chinhphu.vn/portal/page?

_pageid=33,173496&_dad=portal&_schema =PORTAL
Ø http://www.scribd.com/doc/52930761/marke

ting-chinh-sach-san-pham-cua-cocacola3631

4/29/12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times