TR

NG CAO

NG NGH CÔNG NGH THÔNG TIN iSPACE

Khoa Công Ngh Thông tin

ÁN QU N LÝ TH Vi N

TR

NG CAO

NG NGH CNTT iSPACE

Website: http://www.ispace.edu.vn

M C

ÍCH

ÁN

Giúp sinh viên nghiên c u, ôn t p và tri n khai ki n th c môn c s d li u SQL T ng h p ki n th ãh c xây d ng c s d li u, ng d ng th c t trong công vi c

Insert d li u 4. khóa ngo i 3. Mô hình quan h III Thi t k d li u. Truy xu t d li u . T o khóa chính.edu. Mô t th c th 3. Xây d ng mô hình ERD 4.vn N I DUNG CHÍNH I . T o b ng 2.ispace. x lý d li u 1.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Phân tích nhu c u thi t k 2.M c ích ng d ng c a s s d li u II Thi t k CSDL 1.

edu.ispace. qu n lý n H th ng th vi n qu n lý vi c m i m Qu n lý các lo i sách theo nhu c u ng sách và tr sách c a ng i m n.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.vn M C ÍCH M C ÍCH NG D NG C A C S D S D LI U NG D NG C A C c s d ng LI U n tr sách trong n. ng sách cho nhu c u th vi n . Xác nh Theo dõi s l c v trí c a sách còn n m trong th vi n.

edu.Thông tin sách m n. th lo i. h n th m n n khi nào . .V trí l u tr còn cho ta bi t chính sách quy n sách ó n m v trí nào chính xác n t ng ng n. k . tên sách .Sách cho c gi m n n m trong kho sách có các thu c tính là mã sách. khi nào tr . . . khu. nhà xu t b n hay tên sách c n tìm. Phân tích nhu c u thi t k .Xem thông tin c a ng i c trong d li u th vi n.ispace.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. h t h n bao lâu.vn THI T K CSDL 1.Qu n lý sách theo yêu c u nh : Tên Tác Gi .

Khu. Ke. Ngaysinh. Ngan) (Masach. Nhaxb. Dienthoai. Hoten.vn THI T K CSDL 2.TenTG) (MSVT. Tentl) (Mstg. #Msvt. Namxb. Denngay) . Masv. Tungay.BanDoc . Phai. #Maloai.edu. Soluong.ispace. Tongso) (Mathe. #Mstg. Tensach.Muon .TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Tacgia. Den) (Mamuon. #Mathe. Diachi. Mô t th c th TheLoai TacGia ViTri Sach ( Maloai. Masach. Hantu.

Mô Hình ERD .vn THI T K CSDL 3.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.edu.ispace.

ispace.vn THI T K CSDL 4.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.edu. Mô Hình Quan H .

T o B ng LI U X LÝ D LI U .edu.vn THI T K D 1.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.

TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.edu.ispace.vn THI T K D 1. T o B ng (tt) LI U X LÝ D LI U .

T o khóa chính.ispace. khóa ngo i .TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.Ho c t o tr c ti p trên b ng .edu.vn THI T K D LI U X LÝ D LI U 2.

T o khóa chính.vn THI T K D LI U X LÝ D LI U 2.edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.ispace. khóa ngo i (tt) .

TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Insert d li u LI U X LÝ D LI U .vn THI T K D 3.ispace.edu.

ispace. Insert d LI U X LÝ D LI U li u Sách .edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.vn THI T K D 3.

vn THI T K D 4.Tìm Sách v môn internet .Xem t ng s sách có trong kho .ispace. Truy v n d li u LI U X LÝ D LI U .Xem s sách CNTT có trong kho .edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.

edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www. Truy v n d LI U X LÝ D LI U .Xem trong kho sách nào còn >8 quy n và <5 quy n li u (tt) .ispace.Tìm ng im n sách quá 2 tháng ch a tr .vn THI T K D 4.

bao nhiêu . Truy v n d LI U X LÝ D LI U li u (tt) n sách gì .ispace.Xem tên NGUYEN A m .vn THI T K D 4.edu.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.Xem có bao nhiêu sách CNTT có trong th vi n .

Xem quy n sách toán ng d ng n m v trí nào trong kho .TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.vn THI T K D 4.edu. Truy v n d li u (tt) LI U X LÝ D LI U . s l ng .ispace.M i Nhóm sách có bao nhiêu lo i.

L u ra sách c a Bô Giáo D c xu t b n tr .TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.edu.Xem ng i có tu i h n 25 .vn THI T K D 4.ispace. Truy v n d LI U X LÝ D LI U li u (tt) c nam 2007 .

vn TÓM L   u i m: tài c b n áp ng C TÀI c nhu c u c a m t th vi n.ispace.TR NG CAO NG NGH CNTT iSPACE Website: http://www.edu. có th qu n lý th vi n . ng h c  Có th ng d ng vào th c t qu n lý m t th vi n tr  Qu n lý chi ti t l  Khuy t i m: ng sách và v trí quy n sách trong th vi n  C s d li u ch a có tính logic cao  Ch a a h t các th c th c n thi t l n h n.

TR NG CAO NG NGH CÔNG NGH THÔNG TIN iSPACE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful