TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Khoa Môi Trường

Danh sách thành viên nhóm 7:

Đinh Thị Mai Trang  Lê Thị Mỹ Lài  Nguyễn Thị Lan  Nguyễn Nhật Linh  Nguyễn Thị Hiền

 1. Tổng

quan về ô nhiễm nước:  2. Một vài chất gây ô nhiễm nước  3. Sự ô nhiễm của bề mặt nước, cách xử lí.  4. Ô nhiễm nước ngầm và cách xử lí.  5. Tiêu chuẩn chất lượng nước  6. Xử lý nước thải

1.1 Một số khái niệm: nhiễm nước: là sự giảm chất lượng nước được xác định bởi các tiêu chuẩn vật lý, hóa học và sinh học. Chất ô nhiễm là một vài hợp chất vượt quá mức cho phép dẫn đến gây hại cho sinh vật.
Ô

1.2 Một số nguồn gây ô nhiễm nước  Rò rỉ từ những bồn chứa và ống dẫn,từ hệ thống bể tự hoại hoặc những hố chôn lấp chất thải  Tràn hoặc rò rỉ do tai nạn  Nước thải từ hoạt động nông nghiệp như chăn nuôi, tưới tiêu  Sự xâm nhập mặn.  Rữa lũa và rò rỉ nước có tính axit từ hoạt động khai thác mỏ  Sự điều chỉnh không thích hợp việc đào giếng  Sự thấm ngấm của dòng chảy từ đô thị, công nghiệp, nông nghiệp

Những vấn đề liên quan đến ô nhiễm nước biến đổi rất nhanh chóng. Thời gian tồn tại Yếu tố đặc trưng

Kích thước bể chứa

Chất thải có nhu cầu ô xy hóa

Sinh vật gây bệnh.

Chất độc

Chất gây ô nhiễm

Lớp trầm tích

Chất dinh dưỡng
Dầu

Nhiệt

3.1Điểm nguồn nước mặt ô nhiễm (point sources of Surface-water pollution)

3.2. Nguồn biến dạng của sự ô nhiễm nước mặt. (non-point sources of Surface-water pollution):

3.3 Giảm thiểu ô nhiễm bề mặt nước:
 Kiểm

soát ô nhiễm công nghiệp và thành phố thông qua luật .  Một hệ thống cải tiến có sử dụng vật liệu tự nhiên để làm sạch nước.  Bổ sung chất xử lý là clo.

Lượng chất ô nhiễm

Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm

Độc tính

Nồng độ

Mức độ tiếp xúc.

4.1 So sánh tình trạng ô nhiễm nước ngầm và nước bề mặt:
Ô nhiễm nước ngầm Khả năng pha loãng và phân tán của ô nhiễm có giới hạn. Thiếu oxy trong nước ngầm giết chết vi sinh vật hiếu khí (cần oxy) có thể giúp phân hủy các chất ô nhiễm

Ô nhiễm nước bề mặt Pha loãng và phân tán các chất ô nhiễm  oxy sẵn có và ánh sáng mặt trời góp phần làm giảm nhanh chóng hàm lượng của chất ô nhiễm

4.2 Trao đổi giữa nước ngầm và môi trường xung quanh:
 Đất,

trầm tích đất, và đá thông qua đó nước ngầm đi qua như một máy lọc tự nhiên.  Nước có thể trao đổi vật liệu với đất và đá Nếu bề mặt đất hoặc đá đã ô nhiễm cao hoặc chứa các yếu tố tự nhiên độc hại các quá trình trao đổi tư nhiên có thê làm nước nhiễm độc.

4.3 Nước mặn xâm nhập.
Nguyên nhân: Việc bơm và đào nước ngầm

4.4 Xử lý nước ngầm:
Bước quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh một vấn đề ô nhiễm nước ngầm là:  Đặc trưng địa chất. (tính năng như thấm, những lỗ lớn đất, và các cấu trúc địa chất ).  Đặc trưng thủy văn. (chiều sâu nước ngầm, hướng dòng chảy, và tốc độ dòng chảy).  Xác định các chất gây ô nhiễm và quá trình vận chuyển.  Bắt đầu quá trình xử lý. (loại chất gây ô nhiễm, phương pháp vận chuyển, và đặc điểm của môi trường địa phương).

Phương pháp xử lý nước ngầm
Nền xử lý Xử lý sinh thẩm thấu: học: cung Khuyến Khai thác Khai thác khích sự cấp chất hơi: khai các giếng: dinh dưỡng, trung hòa thác sử bơm và xử oxy để vsv của các chất lí bằng cách dụng hơi và phân hủy gây ô nhiễm sau đó xử lọc, oxy bởi các quá chất ô hóa,.. lý. nhiêm phát trình hóa học, vật lý, triển sinh học

Tổng quan: Phương pháp xử lí có sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị lớn:  Nông thôn: bằng hệ thống xử lí thùng rác.  Đô thị lớn: nước thải thường được thu từ hệ thống thoát nước. Tài nguyên nước đang bị thiếu hụt. Công nghệ mới cũng đang được phát triển để xử lý nước thải không phải là chất thải mà là một nguồn tài nguyên để sử dụng

6.1Bể tự hoại xử lí nước thải:

Loại đất

Yếu tố địa chất ảnh hưởng tới chất lượng của một hệ thống bể tự hoại

Chiều sâu tầng đất

Độ sâu mực nước ngầm Địa hình

6.2.Nhà máy xử lí nước thải:

Mục đích :
Làm giảm lượng chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và oxy cần thiết trong nước thải.  Bỏ các dưỡng chất và các chất vô cơ có hại có thể có.

Xử lí nước thải hiện tại thường có hai hoặc ba giai đoạn:

Giai đoạn sơ cấp

Giai đoạn thứ cấp

Giai đoạn nâng cao

Giải quyết và xử lí bùn: Mục tiêu chính:  Để chuyển đổi các chất hữu cơ tới một dạng tương đối ổn định  Để giảm khối lượng bùn bằng cách loại bỏ chất lỏng  Để tiêu diệt hay kiểm soát vi khuẩn gây hại  Để sản xuất các sản phẩm có thể sử dụng bán làm giảm chi phí bùn

Cách xử lí: Đốt.  Chôn trong bãi rác.  Chôn lấp để cải tạo đất .  Thải ra ngoài đại dương.

6.3 Cải tạo nước thải: Là quá trình cải tạo chất lỏng bị ô nhiễm.

6.4 Xử lí nước thải như khôi phục tài nguyên: Quá trình xử lí sẽ tạo nguồn tài nguyên như :
Khí metan ( có thể sử dụng làm nhiên liệu).  Sản xuất cây cảnh hoặc các cây khác có giá trị thương mại.

Tài liệu tham khảo:

Environmenal geology (Edward A. Keller)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful