H¦íng dÉn so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö

B»ng phÇn mÒm

Microsoft Powerpoint
Ng« V¨n kh¬ng
GV THCS thÞ trÊn th¾ng

GV.THCS Ngo Van Khuong

Néi dung ch¬ng tr×nh häc
  


Giíi thiÖu Powerpoint Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n X©y dùng c¸c Slide Lµm viÖc víi c¸c tÖp khu«n mÉu. In Ên.

GV.THCS Ngo Van Khuong

©m thanh.THCS Ngo Van Khuong . Gióp ngêi sö dông tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò tríc ®¸m ®«ng mét c¸ch ®¬n gi¶n nhng mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao...PPT). biÓu ®å. Powerpoint lµm viÖc trªn c¸c tÖp tr×nh diÔn (*. h×nh ¶nh..Giíi thiÖu Powerpoint     Lµ ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cña h·ng Microsoft. Mçi tÖp tr×nh diÔn bao gåm GV. Cã thÓ ®a nhiÒu lo¹i th«ng tin lªn mµn h×nh tr×nh chiÕu nh : V¨n b¶n.

THCS Ngo Van Khuong . Tõ ®ã x¸c ®Þnh cÇn x©y dùng bao nhiªu slide. NÕu m¸y tÝnh cã nèi víi m¸y chiÕu projector th× néi dung c¸c slide sÏ ®îc ®a lªn mµn h×nh lín.tr×nh diÔn X¸c ®Þnh râ rµng néi dung sÏ tr×nh bµy.CÊu tróc mét tÖp tr×nh diÔn Slide 1 Slide 2 Qui tr×nh t¹o 1 tÖp 1. Dïng Powerpoint ®Ó x©y dùng néi dung c¸c slide. GV. néi dung tõng slide. 2. Slide n Mét tÖp tr×nh diÔn 3. Tr×nh diÔn c¸c slide. nhiÒu ngêi cã thÓ cïng quan s¸t.

. GV. §Ó b¾t ®Çu t¹o míi mét tÖp tr×nh diÔn sö dông mét mÉu ®Þnh d¹ng s½n ®· cã trong th viÖn Powerpoint.THCS Ngo Van Khuong Më c¸c tr×nh diÔn ®· tån t¹i trªn ®Üa. Mµn h×nh cña Powerpoint Gióp t¹o mét tÖp tr×nh diÔn theo nh÷ng mÉu cho tríc víi néi dung vÒ mét chñ ®Ò nµo ®ã.Ch¬ng I : Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n 1. Cho phÐp t¹o míi mét tr×nh diÔn míi. Khëi ®éng Powerpoint C¸ch 1: Start \ Program \ Microsoft Powerpoint C¸ch 2 : KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Microsoft Powerpoint trªn mµn h×nh nÒn (nÕu cã).

THCS Ngo Van Khuong . T¹o mét tr×nh diÔn míi .Chän môc Blank presentation (cã thÓ më File\New hoÆc chän biÓu tîng New trªn thanh c«ng cô) Chän OK Chøa c¸c lo¹i bè côc Slide mµ b¹n cã thÓ chän. GV.2.

Mµn h×nh chÝnh cña Powerpoint Thanh tiªu ®Ò Thanh thùc ®¬n Thanh c«ng cô Néi dung tr×nh diÔn Thanh ®Þnh d¹ng GV.THCS Ngo Van Khuong .

NhËp néi dung cho Slide .NhËp d÷ liÖu vµo c¸c « tiªu ®Ò (chó ý chän ph«ng ch÷ ViÖt Nam).3.THCS Ngo Van Khuong . GV.

THCS Ngo Van Khuong . Quay vÒ nhÊn ESC 5. Ghi tÖp tr×nh diÔn • C1 : Chän biÓu tîng Save trªn thanh c«ng cô. Tr×nh diÔn Slide • C1 : Chän biÓu tîng Slide Show (gãc díi tr¸i) • C2 : Më thùc ®¬n View \ Slide Show • C3 : NhÊn phÝm F5. ChuyÓn Slide nhÊn Enter hoÆc kÝch chuét.4. • C2 : Më thùc ®¬n File \ Save • C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-S §Æt tªn cho tÖp tr×nh diÔn vµ kÝch chuét vµo nót Save. GV.

6. Tho¸t khái ch¬ng tr×nh • C1 : Chän biÓu tîng Close (gãc trªn ph¶i) • C2 : Më thùc ®¬n File \ Exit • C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Alt – F4 Chó ý : NÕu tÖp ®ang lµm viÖc cha ®îc ghi xuèng ®Üa Powerpoint sÏ yªu cÇu ghi xuèng ®Üa tríc khi tho¸t. 7. GV.O Chän tªn tÖp tr×nh diÔn cÇn më råi kÝch chuét vµo nót Open.THCS Ngo Van Khuong . Më tÖp ®· tån t¹i trªn ®Üa • C1 : Chän biÓu tîng Open trªn thanh c«ng cô • C2 : Më thùc ®¬n File \ Open • C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl .

ThiÕt lËp hiÖu øng tr×nh diÔn 4. §a th«ng tin lªn slide 3. In Ên c¸c slide GV.Ch¬ng 2 : X©y dùng c¸c Slide 1. Qu¶n lý c¸c slide 2.THCS Ngo Van Khuong . Kü thuËt tr×nh diÔn 5.

b. më Insert \ .THCS Ngo Van Khuong ChuyÓn tíi Slide cÇn t¹o. Qu¶n lý c¸c slide a. Di chuyÓn gi÷a c¸c Slide Dïng thanh cuèn däc ®Ó cuèn tíi Slide cÇn chän. T¹o ra 1 Slide míi cã cÊu tróc gièng Slide tríc GV. c.1. Xo¸ Slide ChuyÓn tíi Slide cÇn xo¸. Thªm mét Slide B1 : Insert \ New slide (hoÆc Ctrl – M) B2 : Chän 1 mÉu slide råi kÝch OK. më Edit \ Delete slide d.

THCS Ngo Van Khuong råi kÝch chuét ¶nh cÇn chÌn . B3 : NhËp v¨n b¶n vµo Textbox (chó ý ph«ng ch÷ ViÖt) b. §a th«ng tin lªn slide a. ChÌn v¨n b¶n vµo Slide B1 : Chän biÓu tîng Textbox trªn thanh vÏ B2 : KÐo chuét ®Ó t¹o khu«n. ChÌn h×nh ¶nh vµo Slide Group).2. VÏ h×nh vµo Slide B1 : Chän c«ng cô vÏ trªn thanh vÏ B2 : KÐo chuét ®Ó vÏ trªn slide B3 : Nhãm thµnh 1 nhãm (nÕu cÇn Draw \ c. B1 : Insert \ Picture \ Clipart (from file) B2 : Chän h×nh GV.

d.THCS Ngo Van Khuong . ChÌn b¶ng biÓu vµo Slide B1 : Insert \ Table B2 : Chän sè cét vµ sè hµng cÇn chÌn vµ nhÊn OK B3 : Thay ®æi ®é réng hµng cét (gièng Word) GV.

THCS Ngo Van Khuong .d.. ChÌn ©m thanh vµo Slide B1 : Insert \ Movies and sound Sound from clip .. GV. : ChÌn c¸c ©m thanh trong th viÖn cã s½n Sound from file : ChÌn c¸c ©m thanh tõ tÖp B2 : Chän ©m thanh cÇn chÌn Khi tr×nh diÔn ®Õn chç ©m thanh sÏ tù ®éng kÝch ho¹t hoÆc cã thÓ bÊm vµo ®Ó kÝch ho¹t b»ng tay.

B2 : Chän phim cÇn chÌn Khi tr×nh diÔn ®Õn chç phim sÏ tù ®éng kÝch ho¹t hoÆc cã thÓ bÊm vµo ®Ó tù kÝch ho¹t GV.THCS Ngo Van Khuong .d. ChÌn phim vµo Slide B1 : Insert \ Movies and sound Movies from clip ... : ChÌn c¸c phim trong th viÖn cã s½n Movies from file : ChÌn c¸c phim tõ tÖp (chän ®êng dÉn tíi th môc cã chøa phim).

GV. ®¬n vÞ. ngêi d¹y. • Tõ Slide 3 ®Õn slide 6 : Gi¶i quyÕt néi dung c¸c ®Ò môc. Tr×nh chiÕu. • Slide 7 : C¸m ¬n. xin nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn. Ghi bµi tr×nh chiÕu : Tªn nhãm so¹n (ngêi so¹n).THCS Ngo Van Khuong .Bµi tËp thùc hµnh H·y so¹n 1 gi¸o ¸n ®iÖn tö vÒ bé m«n cña m×nh ®ang gi¶ng d¹y (gåm Ýt nhÊt lµ 7 slides) cã cÊu tróc nh sau : • Slide 1 : Giíi thiÖu Bµi d¹y. • Slide 2 : C¸c ®Ò môc cña bµi d¹y.

THCS Ngo Van Khuong . B3: Apply to all : Cã t¸c dông cho tÊt c¶ c¸c Slide Apply : ChØ cã t¸c dông víi Slide hiÖn thêi GV. Thay ®æi mµu s¾c cña Slide B1: Format \ Slide color scheme B2: Chän mµu s¾c chuÈn (standard) hoÆc tù chän mµu s¾c cho Slide (custom).e.

HiÖu øng tr×nh diÔn cña c¸c ®èi tîng trªn Slide B1 : Slide show \ Custom animation B2 : Chän ®èi tîng cÇn t¹o hiÖu øng trong khung Timing B3 : Chän d¹ng hiÖu øng trong khung Effect Chó ý : 1.THCS Automatically . Cã thÓ s¾p xÕp l¹i thø tù cña hiÖu øng ë khung Animation Order 2. ThiÕt lËp hiÖu øng tr×nh diÔn a.3. NÕu ®Ó chÕ ®é kÝch chuét míi xuÊt hiÖn hiÖu øng th× ®¸nh dÊu vµo chän On mouse click 3. NÕu ®Ó chÕ ®é tù ®éng xuÊt hiÖn hiÖu øng th× ®¸nh dÊu vµo chän Ngo Van Khuong GV.

THCS Ngo Van Khuong .b. T¹o nÒn cho slide B1 : Format \ Background B2 : Chän mòi tªn th¶ xuèng B3 : Chän mµu s¾c nÒn (more color) Chän nÒn theo mÉu Fill effect \ Texture Chän nÒn h×nh ¶nh chän Picture B4 : OK GV.

4. HiÖu øng chuyÓn slide B1 : Slide show \ Slide transition B2 : Chän c¸c d¹ng chuyÓn c¶nh B3 : – Apply to all : Cã t¸c dông cho tÊt c¶ c¸c slide – Apply : Cã t¸c dông cho slide hiÖn thêi.THCS Ngo Van Khuong . GV.

5.. In Ên a. Cì giÊy in ChiÒu cña trang in ChiÒu réng ChiÒu cao Sè slide / 1 ChiÒu cña ghi trang in GV. §Þnh d¹ng trang in B1 : File \ Page B2 Lùa setup chän : ..THCS Ngo Van Khuong chó B3 : OK .

THCS Ngo Van Khuong .. In Ên B1 : File \ Page setup B2 : Lùa. chän : M¸y in Ph¹m vi in Sè trang in B3 : OK GV..b.

Mäi ý kiÕn gãp ý xin göi vÒ :GV.THCS Ngo Van Khuong .vn) Tel: 0240863472 (01689062808) GV. Ng« V¨n Kh¬ng Email: khuonggvbg@yahoo.com (toanhuonggk@vnn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful