ttphuongnhung@gmail.

com

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Phạm Thành Hổ, Sinh học đại cương, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2000.

2.Nguyễn Đình Giậu, Sinh học đại cương, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 1999
3.Philip, Sinh học (sách dịch), NXB GD, 2000

4.Nguyễn Như Hiền, Sinh học tế bào, NXB GD, 2008
5.Trần Thị Áng, Phạm Thị Trân Châu, Hóa sinh học, NXB GD, 2006

6.Nguyễn Lân Dũng, Vi sinh vật học, NXB ĐGQG Hà Nội, 2008
7.Phạm Thành Hổ, Di truyền học, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2001

8.Nguyễn Thành Trí, Sinh thái học, NXB ĐHSP Hà Nội, 2008

TÀI LIỆU THAM KHẢO
9.Trần Bá Hòanh, Học thuyết tiến hóa, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006 10.Hòang Thị Sản, Hình thái giải phẫu thực vật, NXBGD, 2003

11.Nguyễn Như Khanh, Sinh lí thực vật, NXB ĐHSP Hà Nội, 2009
12.Thái Trần Bái, Động vật không xương sống, NXBGD, 2009 13.Nguyễn Hồng Việt, Động vật có xương sống, NXGD, 2009 14.Tạ Thúy Lan, Giải phẫu sinh lí người và động vật, NXB GD, 2010 15.George H. Fried, Biology-The Study of Living Organism, McGraw Hill. 1995. 16. John H. Postlethwait, Modern Biology, Holt RineHart and Winston, 2006.

I. CÁC NGUYÊN TỐ CỦA CƠ THỂ SỐNG
-Trong tự nhiên có 92 nguyên tố hóa học

-Có 16 nguyên tố thường xuyên cấu thành các hợp chất trong cơ thể (C, H, O, N, Ca, P, S, Cl, Na, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, I)
-Thêm một vài nguyên tố khác được thấy trong cơ thể SV đặc biệt

Các nguyên tố sinh học

Thành phần của chất sống
Thành phần % 6 nguyên tố chiếm tỷ lệ 99% khối lượng
70 65 60 50

40 30 18 20 10 10 3 2 1

0 Oxy Car bon Hydr o Ni t o Canxi P hospho

Thành phần của chất sống
Nguyên tố Tỷ lệ %

Các nguyên tố còn lại chiếm 1%
Tỉ lệ %
0.4 0.3 0.2 0.1 0 K S Cl Na Mg Fe Cu Mn Zn Iot

Kali Lưu hùynh Clo Natri Magie Sắt
Đồng

0.35 0.25 0.16 0.15 0.05 0.004 Vết Vết

Mangan Kẽm Iot

Vết
Vết

II. NƢỚC TRONG CƠ THỂ SỐNG
Cấu tạo phân tử nƣớc

Các trạng thái của nƣớc

Nƣớc trong cơ thể sống
Đặc tính Tầm quan trọng trong cơ thể

Tỷ trọng
Sức căng Mao dẫn Chịu nén Nhiệt dung Nhiệt bay hơi Dẫn điện

Làm giá đỡ cho cơ thể sống
Vật chất để bám vào Vận chuyển chất Nâng đỡ cơ thể Điều hòa thân nhiệt Làm mát cơ thể Dẫn truyền các xung thần kinh

III. THÀNH PHẦN HỮU CƠ TRONG CƠ THỂ SỐNG
Các lớp Các nguyên tố cấu thành
Luôn có C,H,O,N đôi khi có S, P Luôn có C,H,O, đôi khi có N, P C,H,O,N ,P

Đơn vị cơ bản
Monosaccarit
Axit amin Glycerol, Axit béo Đường Nhóm photphat Các gốc hữu cơ Các nucleotid

Đối phân tử
Polysaccarit
Protein Dầu, mỡ

Hydratcarbon C, H, O
Protein Lipit Axit nucleic

AND, ARN

PROTEIN

II.1.Protein
-Là polymer tạo thành monomer của các acid amin -Chiếm tỷ lệ cao trong các hợp chất hữu cơ -Cấu tạo linh hoạt và có khả năng biệt hóa cao - Đảm nhận nhiều chức năng quan trọng, là nguyên liệu dự trữ

Acid amin – đơn phân của protein
* Công thức chung

Acid amin không phân cực với mạch bên là nhóm hydrat cacbon

Acid amin không phân cực với mạch tích điện dƣơng

Acid amin không phân cực với mạch bên tích điện âm

Acid amin với mạch bên không tích điện

Acid amin với mạch bên là vòng thơm

Acid amin đặc biệt

Sự hình thành liên kết peptid trong chuỗi polypeptid

Cấu trúc phân tử protein
* Cấu trúc bậc 1

Cấu trúc phân tử protein
* Cấu trúc bậc 2

Xoắn

LK mạng 

Cấu trúc phân tử protein
* Cấu trúc bậc 3

Cấu trúc phân tử protein
* Cấu trúc bậc 4

Cấu trúc phân tử protein

II.2.Hydrat cacbon
- Các hydrat cacbon đơn: nguồn cung cấp năng lượng - Các hydrat cacbon phức: nguồn dự trữ năng lượng hoặc nguyên liệu cấu trúc

*Cấu trúc đƣờng đơn
-Phân tử có từ 3-10 nguyên tố C -Là dẫn xuất aldehyt hoặc cetol của rượu đa chức

-Dạng mạch thẳng hoặc vòng
-Đều có tính khử mạnh nhờ các nhóm chức

Cấu trúc mạch thẳng đƣờng đơn

Cấu trúc mạch vòng đƣờng đơn

* Cấu trúc đƣờng phức

Cấu trúc đƣờng phức
•Đƣờng đôi
- Có tính khử

-Không khử

tính

Cấu trúc đƣờng phức
• Các polysaccharit
– Tinh bôt

Amylose Amylopectin – Cellulose

Cấu trúc cellulose

Cấu trúc đƣờng phức
• Các polysaccharit
– Chitin

– Glycogen

LIPID

III.3. Lipid
-Là hợp chất hữu cơ phức tạp

-Ít hòa tan trong nước, tan tốt trong các dung môi không phân cực
-Giữ nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống sống

*Thành phần cơ bản của lipid
Alcol Glycerol, các alcol bậc cao Aminoalcol, sterol Liên kết este Acid béo Mạch thẳng, nhánh, vòng Acid béo no/không no

*Lipid đơn giản
-Là những este của alcol và acid béo -Bao gồm

+Các tryglycerid trung tính
+Các sáp, tức ceride

+Các steride

Lipid đơn giản
*Mỡ trung tính (tryglycerid)
-Chất béo là este của glycerol và acid béo-gọi là glycerid

Lipid đơn giản
*Tryacylglycerol
-Nhiệt độ nóng chảy khác nhau -Nhiệt độ tan chảy của một số loại mỡ +Mỡ bò 25-300C

+Mỡ lợn 36-450C
+Mỡ gà 33-400C

+Dầu lạc -340C

Lipid đơn giản
*Sáp
chủ yếu là este của acid béo cao phân tử (palmitic, cacraubic, montanic…) và rượu đa chức cao phân tử (xerylic…)
-Bền, ít có khả năng phản ứng -Ứng dụng làm nến, màu sáp, son môi…

Lipid đơn giản
*Sterid
-Este rượu đa vòng (cholesterol,…) và acid béo cao phân tử (palmitic, oleic…)

-Rắn, không màu, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ
-Tiền chất của chất điều hòa sinh trưởng (VTM D3, prostaglandin, điều hòa hoạt động các hoocmon ở TV, ĐV…)

*Lipid phức tạp
-Trong thành phần clipid phức tạp có alcol, acid béo, photpholipid và các chất khác….

Phospholipid

Glicolipid

*Lipid phức tạp

*Lipid phức tạp

*Phospholipid

*Lipid phức tạp
*Glicolipid

*Lipid phức tạp
*Steroid

ACID NUCLEIC

III.4. Acid nucleic
-Là yếu tố mang thông tin di truyền, quy định đặc tính của sinh vật -Gồm 2 loại AND, ARN -Cấu tạo từ những đơn phân là nucleotid

Acid nucleic
*Nucleotid
-Đơn vị cấu trúc của DNA và RNA -Các bazơ nitơ mạch vòng: cytosine (C), Thymine (T), Uracil (U), Adenin (A), Guanin (G) -Gốc đường 5C: Deoxyribose, ribose

-Nhóm phosphat

Cấu trúc nucleotid

Thành phần cơ bản của nucleotid

Các loại nucleotid

Liên kết giữa các nucleotid trong phân tử DNA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful